Regulamin Członkostwa AirHelp+

Artykuł 1: Definicje

Jeśli poniżej nie ustalono inaczej, wszystkie terminy w niniejszym Regulaminie Członkostwa AirHelp+ („Regulaminie”) przyjmują znaczenia przyjęte w ogólnym Regulaminie AirHelp.

1.1 „Członek”: osoba nazywana członkiem Członkostwa we wniosku o Członkostwo.

1.2 „Członkostwo”: specjalna oferta AirHelp uprawniająca Członków do otrzymywania określonych usług wyszczególnionych w niniejszym dokumencie.

Artykuł 2: Członkostwo

2.1 Członek może otrzymać Członkostwo, dokonując zakupu Członkostwa AirHelp+. Członkostwo jest oferowane wyłącznie przez AirHelp.

2.2 O wysokości opłaty członkowskiej powiadamia się Członka przy składaniu wniosku.

2.3 AirHelp zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Członkostwa i, w przypadku naruszenia przez Członka Regulaminu, może w każdej chwili wypowiedzieć Członkostwo.

Artykuł 3: Dokonywanie opłaty członkowskiej

3.1 Członek dokonuje wpłaty rocznej opłaty członkowskiej, kiedy składa wniosek o Członkostwo.

3.2 Członek nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów jakichkolwiek opłat członkowskich w przypadku wypowiedzenia lub anulowania Członkostwa.

Artykuł 4: Opis Członkostwa

4.1 Jeśli Klient zakupił Członkostwo, AirHelp odstąpi od pobrania Opłaty za usługę i Opłaty za działania prawne w przypadku wyświadczenia przez AirHelp Sprawiedliwości jako usługi w ramach Wniosków za zakłócone loty mające miejsce podczas trwania okresu Członkostwa.

4.2 Sprawiedliwość jako usługa jest obecnie dostępna w przypadku Wniosków na podstawie WE 261.

4.3 Korzyści są osobiste i dotyczą jedynie Członka, jeśli jest pasażerem wymienionym w rezerwacji, i współpasażerów, jeśli dokonano wspólnej rezerwacji z Członkiem.

4.4 Korzyści nie dotyczą pasażerów, których bilety Członek zarezerwował osobno.

4.5 Opłata za usługę i Opłata za działania prawne nie będą zwracane Członkom w przypadku lotów zakłóconych przed rozpoczęciem okresu Członkostwa.

4.6 Członkostwa nie można przenosić na inne osoby. Członek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić AirHelp w przypadku zauważenia przez siebie jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z Członkostwa.

Artykuł 5: Okres trwania i zakończenie Członkostwa

5.1 Okres Członkostwa rozpoczyna się w momencie, gdy AirHelp przyjmie wniosek, a Członek zapłaci AirHelp opłatę członkowską.

5.2 Po przyjęciu wniosku Członek otrzyma potwierdzenie w wiadomości e-mail.

5.3 Członkostwo jest ważne 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych i rozpoczyna się w dniu przyjęcia wniosku. Członek może przedłużyć Członkostwo, dokonując opłaty członkowskiej. W przypadku gdy Członek przedłuży Członkostwo w sposób opisany powyżej, przedłużony okres rozpocznie się w dniu bezpośrednio następującym po dacie upływu okresu ważności Członkostwa. Jeśli okres ważności Członkostwa upłynął, Członek może w każdej chwili złożyć wniosek o nowe Członkostwo.

5.4 Członek może w każdej chwili anulować Członkostwo, powiadamiając o tym AirHelp na piśmie.

5.5 W przypadku gdy Członkostwo wypowiedziano lub anulowano, AirHelp przestanie odstępować od pobierania Opłaty za usługę i Opłaty za działania prawne w przypadku wyświadczenia przez AirHelp Sprawiedliwości jako usługi w ramach Wniosków za zakłócone loty mające miejsce podczas trwania okresu Członkostwa.

5.6 W przypadku gdy okres ważności Członkostwa upłynął, AirHelp odstąpi od pobrania Opłaty za usługę i Opłaty za działania prawne w przypadku wyświadczenia przez AirHelp Sprawiedliwości jako usługi w ramach Wniosków za zakłócone loty mające miejsce podczas trwania okresu Członkostwa.

Artykuł 6: Ochrona danych

6.1 Przystępując do Członkostwa, Członek wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez AirHelp Limited zgodnie z Polityką prywatności. AirHelp zasadniczo wykorzystuje dane osobowe otrzymane od Członka na potrzeby świadczenia usług w ramach Członkostwa. AirHelp może również gromadzić dane osobowe w innych celach, takich jak statystyki, administracja i komunikacja, administracja IT i bezpieczeństwa, bezpieczeństwo fizyczne, systemy uwierzytelniania i autoryzacji, systemy wsparcia, współpraca z projektami wewnętrznymi oraz zespołami i działaniami organizacyjnymi. Wszystkie dane osobowe gromadzone są zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (patrz Polityka prywatności).

6.2 Członek przekazuje AirHelp swoje dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub innymi właściwymi przepisami z wyraźną zgodą na przetwarzanie tych danych i wykorzystanie ich w kontekście Członkostwa. AirHelp przekaże dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadkach wymienionych poniżej:

i) ​ jeżeli Członek wyraził na to zgodę;

ii) ​jeżeli służy to celowi bezpośrednio związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone;

iii) jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Członkostwa z Członkiem;

iv) jeżeli jest to wymagane ze względu na przepisy prawa, nakaz administracyjny lub sądowy;

v) ​jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych;

vi) jeżeli służy to zapobieganiu nadużyciom lub dokonywaniu innych niedozwolonych czynów, takich jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

Artykuł 7: Dane i informacje od Członka

7.1 Podczas składania wniosku o Członkostwo Członek podaje dokładne i prawdziwe informacje osobowe, które podtrzymuje, korzystając z jakichkolwiek innych usług AirHelp. W przypadku gdy Członek nie zastosuje się do powyższego zobowiązania, AirHelp zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Członkostwa w trybie natychmiastowym.

7.2 Członek zobowiązuje się w pełni wynagrodzić AirHelp wszelkie szkody w każdym przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko AirHelp wynikających m.in. z niewłaściwej komunikacji Członka, przekazania przez niego nieprawidłowych danych/informacji oraz jego nieuczciwego zachowania.

Artykuł 8: Prawo odstąpienia od Członkostwa

8.1 Członkowie mogą odstąpić od Członkostwa w ciągu 14 dni od daty zawarcia Członkostwa (np. drogą pocztową lub elektroniczną) bez podania przyczyny. Odstąpienie od Członkostwa można wysłać na adres: [email protected]

Artykuł 9: Postanowienia końcowe

9.1 Firma AirHelp jest upoważniona do zmiany niniejszego Regulaminu i ustanawiania dodatkowych warunków w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Jeśli zmiana ma istotny negatywny wpływ na Członka, zacznie ona obowiązywać 30 dni po uprzedzeniu o zmianie.

9.2 Do niniejszego Regulaminu oraz Członkostwa pomiędzy AirHelp a Członkiem będzie miało zastosowanie prawo właściwe dla Danii.

9.3 W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu będzie lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień.

9.4 Jeśli w niniejszym dokumencie nie ustalono inaczej, do usług zakupionych na stronie AirHelp w ramach Członkostwa ma zastosowanie ogólny Regulamin.

9.5 Angielska wersja niniejszego Regulaminu ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

Data wejścia w życie: 4 lipca 2018 r.