Oświadczenie o ochronie prywatności AirHelp

Prywatność danych jest dla AirHelp podstawowym elementem prowadzenia działalności. Nasza polityka ochrony danych osobowych oraz działania podejmowane w tym zakresie skupiają się na przetwarzaniu, przekazywaniu oraz przechowywaniu danych osobowych w sposób właściwy i zgodny z obowiązującym prawem, przy zachowaniu ich poufności, integralności oraz dostępności.

Poniższe oświadczenie o prywatności dotyczy głównej jednostki operacyjnej AirHelp – zarejestrowanej w Hongkongu AirHelp Limited, wraz z jej podmiotami zależnymi (włączając należące do niej podmioty częściowo zależne, w których Air Help Limited w sposób bezpośredni bądź pośredni kontroluje więcej niż 50% ogólnej liczby głosów.) Dotyczy ona również spółki dominującej – AirHelp, Inc. Dla celów poniższej polityki określenie “AirHelp” odnosić się może do całej grupy lub też do pojedynczych firm.

AirHelp przetwarza i przechowuje dane osobowe na terenie UE. Zgodność postępowania z przepisami prawnymi UE, jak również zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie, może być w każdej chwili zademonstrowana.

Poniższe oświadczenie prywatności przedstawia całość polityki prywatności airhelp.com dotyczącej aktywności w internecie. Oświadczenie wyjaśnia, jakie rodzaje informacji pobieramy od klientów w internecie i w jaki sposób z tych informacji korzystamy.

Nasza strona internetowa zarządzana jest w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (“GDPR”), (rozporządzenie UE 2016/679), które jest bezpośrednio wiążącym aktem prawnym. GDPR nadaje użytkownikom kilka nowych praw oraz wzmacnia niektóre prawa wynikające z rozporządzenia 95/46/WE. Ważność rozporządzenia 95/46/WE wygasa w dniu 25 maja 2018 r. Niniejsze przepisy są zgodne z GDPR, a co za tym idzie – także z rozporządzeniem 95/46/WE, jak również z wdrażającym je krajowym ustawodawstwem aż do momentu jego wygaśnięcia w dniu 25 maja 2018 r.

Za oświadczenie o prywatności odpowiedzialny jest dział prawny AirHelp, który ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności. Realizacja naszej polityki ochrony danych, która jest ściśle związana z oświadczeniem o prywatności, leży w gestii inspektora ochrony danych (DPO). Inspektor odpowiedzialny jest za bieżące zapewnienie zgodności oraz jest zaangażowany we wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych.

AirHelp pełni funkcję administratora danych i określa cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych otrzymanych i zebranych online.

Zasady

Polityka ochrony danych AirHelp opiera się na następujących zasadach ochrony danych:

  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty;
  • Gromadzenie danych osobowych może odbywać się jedynie w celach określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem. Dalsze przetwarzanie danych nie może być niezgodne z tymi celami;
  • Gromadzenie danych osobowych odbywa się w sposób wystarczający, odpowiedni oraz proporcjonalny do celu, dla którego są one przetwarzane;
  • Dane osobowe powinny być prawidłowe i w miarę konieczności aktualizowane;
  • Należy podjąć wszelkie stosowne kroki, by usunąć lub skorygować dane osobowe, które zawierają błędy w odniesieniu do celu, dla którego są przetwarzane;
  • Dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, należy przechowywać nie dłużej, niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego te dane są przetwarzane;
  • Wszystkie dane osobowe są poufne i należy przechowywać je w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo;
  • Danych osobowych nie należy udostępniać stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne, celem zapewnienia uzgodnionych wcześniej usług;
  • Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają prawo do wglądu, jak również korekty lub usunięcia danych osobowych, a także do ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje powiązane w sposób bezpośredni lub pośredni ( (tj. w powiązaniu z innymi danymi) z osobą, której dotyczą. Są to np. nazwisko, data urodzenia, adresy, adresy mailowe, numery telefonów itp.

Gromadzenie danych osobowych

Użytkownicy korzystający z naszych usług oraz przesyłający nam informacje mogą zostać poproszeni o przekazanie danych osobowych koniecznych do świadczenia przez AirHelp usług oraz poprawy ich jakości. Gromadzenie danych, takich jak nazwisko, data urodzenia, adresy, adresy mailowe, numery telefonów, paszport/dowód osobisty, numery w krajowym systemie ewidencji ludności następuje w celu: (i) pomocy klientom w egzekwowaniu ich praw, zgodnie z rozporządzeniem WE 261 lub wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami regulującymi prawa pasażerów linii lotniczych, gdy ich lot został opóźniony, odwołany, bądź miał nadkomplet pasażerów; (ii) bezpłatnego poinformowania podróżujących drogą mailową o ich prawach pasażerskich, danych dotyczących lotu, lotniska oraz innych istotnych w danej sytuacji danych. Jest to podstawą działalności biznesowej AirHelp. Proces zbierania danych osobowych pozwala ocenić, czy ewentualne roszczenie ma podstawy prawne. Jeżeli roszczenie uznane zostanie za uzasadnione, AirHelp skontaktuje się z przewoźnikiem w imieniu klienta i, jeżeli to konieczne, podejmuje – także w imieniu klienta – odpowiednie kroki prawne. Możemy również uzyskać adres zamieszkania osoby ubiegającej się o pracę. Ponadto, dane osobowe mogą być zbierane w celach statystycznych, administracyjnych oraz komunikacyjnych, w kwestiach IT oraz administracji bezpieczeństwem, ochrony fizycznej, systemów potwierdzenia autentyczności i autoryzacji, systemów wspomagających, współpracy na poziomie projektów wewnętrznych oraz zespołów i działań organizacyjnych. Przetwarzamy dane osobowe jedynie w stopniu wymaganym dla określonego, jednoznacznego i dozwolonego prawem celu lub dla celu wynikającego z przepisów prawa w miejscu, w którym działamy.

AirHelp zakupuje od stron trzecich dane lotnicze, jak np. informacje dotyczące opóźnionych lub odwołanych lotów w danym okresie. Informacje te są danymi nieosobowymi, które są przez nas następnie zestawiane z danymi osobowymi przedstawionymi przez naszych klientów. Powyższe stosuje się wyłącznie w celu poinformowania klientów o przypadkach kwalifikujących się do odszkodowania oraz do składania w imieniu klientów wniosków o ewentualne przyznanie odszkodowania.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i są przetrzymywane nie dłużej, niż wymaga tego cel, dla którego zostały zgromadzone. Mamy prawo do zachowania informacji o kliencie tak długo, jak długo aktywne jest jego konto klienta, bądź też tak długo, jak jest to konieczne dla celów świadczenia usług, wywiązywania się ze zobowiązań prawnych lub któregokolwiek z celów wymienionych powyżej. Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do personelu Air Help, pracowników spółek zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych mających odpowiednie upoważnienie oraz jasny powód biznesowy.

Stosowanie cookies (ciasteczek)

Strony internetowe AirHelp oraz partnerów wykorzystują pliki cookies oraz podobne technologie dla zapewnienia większego komfortu użytkowników, analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia poruszania się użytkowników po stronie internetowej, jak również do gromadzenia informacji demograficznych, dotyczących naszych użytkowników. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniach użytkowników w celu śledzenia wzorów zachowania oraz zapisywania preferencji. Nasze pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na zidentyfikowanie danej osoby. Wykorzystujemy pliki cookies oraz technologie śledzące w celu automatycznego gromadzenia wybranych informacji, jak adresy IP, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych (ISP), strony odsyłające/strony końcowe (referring/exit pages), pliki przeglądane na naszej stronie (np.: strony HTML, grafika), system operacyjny, data i godziny odwiedzin oraz dane clickstream, w celu analizy długofalowych trendów oraz administrowania stroną. Użytkownicy mają możliwość kontrolowania plików cookies na poziomie przeglądarki. Jednakże dezaktywowanie cookies może ograniczyć działanie pewnych cech charakterystycznych lub funkcji naszej strony lub usług.

Pozostałe informacje dotyczące stosowania plików cookies znajdują się na stronie dot. cookies.

Wymiana danych osobowych

Dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania naszych usług. Zdarza się, że inne podmioty oraz partnerzy biznesowi występują w naszym imieniu – na przykład zewnętrzni prawnicy dochodzący roszczeń czy też firmy z sektora technologii opracowujące oraz dostarczające systemy i technologie w celu poprawy jakości naszych towarów i usług. W takich sytuacjach udostępniamy potrzebne dane. Dostawcy usług uzyskają dostęp jedynie do tych danych, które są im niezbędne dla wykonania usługi. Nie udostępnimy stronom trzecim danych osobowych, by umożliwić im oferowanie naszym klientom swoich produktów lub usług. W przypadku niewyrażenia zgody na udostępnianie informacji osobowych wymienionym podmiotom należy skontaktować się z DPO, Lise Roulund, mail: [email protected]

W pewnych sytuacjach, AirHelp może zostać zmuszona do udostępnienia informacji osobowych na wniosek prawny organów nadzoru w celu wypełnienia zapisów GDPR. AirHelp ma prawo do udostępnienia informacji osobowych w przypadku, gdy wymaga tego prawo, jak np. w przypadku wezwania przed sąd bądź innej sprawy karnej, kiedy w dobrej wierze sądzimy, że udostępnienie danych jest konieczne dla ochrony naszych praw , bezpieczeństwa klientów lub innych osób, dochodzenia w sprawie defraudacji bądź też spełnienia żądań władz.

Bezpieczeństwo przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych przebiega w sposób bezpieczny, z zastosowaniem oraz zachowaniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych procedur, w celu zabezpieczenia danych przed przypadkowym bądź niezgodnym z prawem zniszczeniem lub też przypadkową ich utratą, modyfikacją, nieupoważnionym przekazaniem bądź udzieleniem dostęp do nich, w szczególności, jeżeli przetwarzanie danych wiąże się z ich przesyłem przez sieć, jak również przed wszystkimi pozostałymi, niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych. Pytania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych należy kierować do DPO, Lise Roulund, mail: [email protected]

Dostęp, korekta i usuwanie danych osobowych

Klienci mają w każdej chwili prawo do dostępu, korekty bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania każdej ze zgromadzonych przez nas informacji. W celu zachowania aktualności danych prosimy klientów o informowanie nas o wszelkich zmianach bądź rozbieżnościach. W celu przejrzenia lub edycji danych osobowych bądź też otrzymania informacji, jak długo AirHelp zamierza zachować dane osobowe, lub też dowiedzenia się, czy przechowujemy albo przetwarzamy dane osobowe klienta w imieniu strony trzeciej, należy skontaktować się z DPO, Lise Roulund, mail: [email protected]

Podania o pracę

W kwestii aplikowania o pracę korzystamy z zewnętrznego narzędzia zarządzającego rekrutacją. W przypadku aplikowania o stanowisko w AirHelp dane osobowe będą przetwarzane i kontrolowane przez AirHelp. Aplikacje nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne i nie będą udostępniane stronom trzecim. Kandydatów, którzy chcą uzyskać dostęp do swoich danych, dokonać ich korekty lub usunięcia, zapraszamy do kontaktu z DPO, Lise Roulund, mail: [email protected]

Maile marketingowe

Jeżeli klienci wyrażą na to zgodę, Air Help ma prawo do wysyłania im maili marketingowych. Zgoda ta musi być dobrowolna, określona, świadoma i jednoznaczna. Wymogi te są spełnione, jeżeli klient zezwolił na otrzymywanie maili marketingowych (zgoda aktywna).

Klient ma w każdej chwili prawo, na swój wniosek i nieodpłatnie, a także bez podawania konkretnych przyczyn, do sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych celem marketingu bezpośredniego. Klient może wyrazić swój sprzeciw, korzystając z opcji anulowania subskrypcji, znajdującej się w e-mailach wysłanych przez AirHelp, lub wysyłając wiadomość na adres [email protected]. Jednorazowy sprzeciw klienta oznacza, że jego dane nie będą już przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego.

Maile marketingowe zawierają informacje, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla klienta, jak na przykład wiadomości o naszych produktach i usługach

Odpowiedzialność

AirHelp ponosi odpowiedzialność za zgodność z GDPR oraz poniższymi przepisami i w każdej chwili będzie zdolna do jej zademonstrowania. AirHelp przechowuje zapis działań związanych z procesami przetwarzania, za które jest odpowiedzialne. Zapisy te zawierają informacje wymagane przez GDPR. W odpowiednich przypadkach AirHelp udostępnia je organom nadzoru.

Za oświadczenie o prywatności odpowiedzialny jest dział prawny AirHelp. Wszelkie pytania odnośnie tej polityki należy kierować do DPO, Lise Roulund, mail: [email protected]

Skargi

Klient ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Wszystkie zapytania i skargi rozpatrywane będą w odpowiednim czasie przez DPO, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organów nadzoru w mało prawdopodobnym przypadku poniesienia szkód w wyniku złamania przez AirHelp praw wynikających z polityki ochrony danych osobowych, jeżeli AirHelp nie rozpatrzy ich skargi w sposób dostateczny.

Skargi mogą być wnoszone do DPO, Lise Roulund, mail: [email protected]

Zmiany poniższej polityki

Niniejszy dokument może być aktualizowany w stosownym czasie, np. w wyniku zmian odnośnych zapisów prawnych bądź zmian w strukturze korporacyjnej Air Help. O wszystkich zmianach klienci zostaną poinformowani przed ich wdrożeniem, drogą mailową bądź komunikatem na stronie internetowej. Zachęcamy wszystkich użytkowników do regularnego przeglądania naszej strony internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją naszych przepisów dotyczących prywatności.

Kontakt

AIRHELP LIMITED
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

E-mail: [email protected]
Numer telefonu: +44 800 011 9805

 

Data wejścia w życie: 1.05.2017