Oświadczenie o ochronie prywatności

Dla AirHelp prywatność danych stanowi podstawowy czynnik prowadzenia działalności biznesowej. Polityka prywatności AirHelp i wszelkie działania z nią związane koncentrują się na przetwarzaniu danych osobowych w sposób właściwy i zgodny z prawem, przy jednoczesnym zachowaniu ich poufności, integralności i dostępności.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy witryny www.airhelp.com, której właścicielem i operatorem jest główna jednostka operacyjna firmy AirHelp – AirHelp Germany GmbH, z siedzibą pod adresem: WeWork, Warschauer Platz 11-13, Berlin, Niemcy. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności nazwa „AirHelp” i sformułowania „my”, „nas” lub „nasz” mogą odnosić się zarówno do całej grupy spółek, jak i do poszczególnych firm.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności przedstawiono wszystkie aspekty polityki prywatności AirHelp dotyczącej środowiska internetowego, mającej zastosowanie w prowadzonych przez AirHelp czynnościach biznesowych. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano rodzaje gromadzonych przez AirHelp informacji i wyjaśniono, w jaki sposób powierzone nam przez klientów informacje są wykorzystywane, udostępniane i zabezpieczane. Opisano również różne możliwości związane z wykorzystywaniem, poprawianiem i dostępem do danych osobowych użytkowników.

Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z prawem. Przetwarzanie to jest regulowane obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności i ochronie danych (zwanymi łącznie „Przepisami o ochronie danych”) i odbywa się w związku ze świadczonymi przez AirHelp usługami. W zależności od okoliczności, Przepisy o ochronie danych mogą obejmować Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 („RODO”), brazylijską Ogólną ustawę o ochronie danych (Lei Geral de Proteção de Dados lub LGPD), a także inne obowiązujące ustawy i rozporządzenia wdrażające Przepisy o ochronie danych.

AirHelp Germany GmbH jest administratorem danych osobowych i określa cele oraz metody przetwarzania danych osobowych.

Definicje

Jeśli poniżej nie ustalono inaczej, wszystkie terminy w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenia przyjęte w Regulaminie.

Dane osobowe

Za dane osobowe uważane są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do danych osobowych zalicza się wszelkiego rodzaju informacje, które w sposób bezpośredni lub pośredni pozwalają na zidentyfikowanie osoby, której one dotyczą, m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, adres e-mail czy numer telefonu.

Zasady

Polityka prywatności AirHelp opiera się na poniższych zasadach ochrony danych:

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty.

 • Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, jasno sprecyzowanych i prawnie uzasadnionych celach, a dalsze przetwarzanie tych danych nie może być sprzeczne z tymi celami.

 • Gromadzenie danych osobowych odbywa się w sposób adekwatny, stosowny oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w którym są one przetwarzane.

 • Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

 • Zostaną podjęte wszelkie stosowne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w stosunku do celu ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

 • Dane osobowe są przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację osoby, której dotyczą, nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym są one przetwarzane.

 • Wszystkie dane osobowe są poufne i muszą być przechowywane w sposób, który zapewnia ich należyte bezpieczeństwo.

 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do wywiązania się przez AirHelp ze zobowiązań Umowy dotyczących świadczenia usług.

 • Osobom, których dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Osoby, które chcą skorzystać z usług AirHelp i zamierzają przesłać AirHelp informacje, mogą zostać poproszone o podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia i ulepszania usług przez AirHelp. Dane osobowe mogą być przekazane za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, wszelkich innych wspieranych przez AirHelp rozwiązań elektronicznych lub rozwiązań w zakresie oprogramowania, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z mającymi zastosowanie Przepisami o ochronie danych. AirHelp przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonego, jasno sprecyzowanego i prawnie uzasadnionego celu lub celu wynikającego z przepisów prawa obowiązujących w miejscach, w których AirHelp prowadzi działalność.

AirHelp gromadzi przede wszystkim takie dane jak: imiona i nazwiska, daty urodzin, adresy, adresy e-mail, numery telefonu, numery paszportów / dowodów osobistych oraz krajowe numery identyfikacyjne. Powyższe dane osobowe gromadzimy w celu świadczenia Usługi weryfikacji wniosku, Usługi dostarczania informacji, usługi Członkostwa w AirHelp Plus, Usługi uzyskiwania odszkodowania i wszelkich innych Usług zgodnie z umową. Stanowi to przedmiot przeważającej działalności AirHelp jako przedsiębiorcy.

Ponadto AirHelp gromadzi dane osobowe w innych celach, m.in. na potrzeby statystyk, administracji i komunikacji, administracji IT i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa fizycznego, systemów uwierzytelniania i autoryzacji, systemów wsparcia, współpracy w ramach projektów wewnętrznych oraz zespołów i działań organizacyjnych.

AirHelp nabywa od podmiotów zewnętrznych dane lotnicze, takie jak informacje o opóźnionych czy odwołanych lotach w danym okresie. Te informacje nie stanowią danych osobowych, które AirHelp zestawia z danymi osobowymi dostarczonymi przez klientów. Usługa kwalifikacji jest świadczona wyłącznie po to, by informować klientów o prawdopodobieństwie kwalifikacji wniosku. W przypadku Kwalifikujących się Wniosków, na życzenie klienta, AirHelp zapewnia Usługę uzyskiwania odszkodowania.

W zakresie, w jakim klient udostępnia AirHelp dane osobowe Współpasażerów, jest on zobowiązany do zapewnienia, że wszyscy Współpasażerowie wyrazili wyraźną zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych AirHelp, zgodnie z Przepisami o ochronie danych. Ponadto, klient ma obowiązek zapewnić Współpasażerom dostęp do Polityki prywatności AirHelp, dzięki czemu będą oni w pełni poinformowani o tym, w jaki sposób AirHelp przetwarza ich dane.

AirHelp może zwrócić się do klienta o dodatkowe informacje lub dokumenty dotyczące Współpasażerów. Jeśli klient lub jego Współpasażer nie dostarczą takich informacji lub dokumentów, AirHelp nie będzie w stanie świadczyć usług danemu Współpasażerowi. W takim przypadku AirHelp usunie dane osobowe takiego Współpasażera ze swoich baz danych i nie będzie świadczyć mu Usług.

Wykorzystywanie danych osobowych

AirHelp wykorzystuje dane osobowe w celu, w którym zostały zebrane, i przechowuje je nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji tego celu. AirHelp może przechowywać dane klienta tak długo, jak długo jest aktywne jego konto, lub tak długo jak jest to konieczne do świadczenia usług, wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub realizacji któregokolwiek z celów wymienionych powyżej. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy AirHelp oraz pracownicy podmiotów zależnych i stowarzyszonych, którzy mają ku temu uzasadniony powód biznesowy i posiadają odpowiednie uprawnienia nadane na mocy wiążącego porozumienia z AirHelp.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

AirHelp nie korzysta ze zautomatyzowanego przetwarzania, o którym mowa w art. 22, ust. 1 RODO, a dane osobowe klienta nie będą wykorzystywane do profilowania. Dane klienta nie będą wykorzystywane do wyżej wymienionych celów, chyba że klient wyraźnie został o tym poinformowany i wyraził na to zgodę.

AirHelp może natomiast wykorzystywać swoją technologię i technologię swoich partnerów w celu automatyzacji niektórych procesów. Umożliwi to szybsze i lepsze świadczenie klientowi Usług.

Aby mieć pewność, że te zautomatyzowane procesy nie mają negatywnego lub nieuzasadnionego wpływu na klienta, zespoły AirHelp regularnie sprawdzają prawidłowość ich działania. Dotyczy to zarówno istniejących, jak i przyszłych procesów.

Pytania dotyczące danych klienta i zautomatyzowanych procesów można kierować do Inspektora Ochrony Danych (IOD), pod adresem: [email protected].

Wykorzystywanie plików cookie

Strona internetowa AirHelp oraz strony internetowe partnerów AirHelp wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia jak najlepszego świadczenia usług, analizowania trendów, administrowania stroną, obserwowania działań użytkowników na stronie internetowej i zbierania danych demograficznych o ogóle użytkowników.

Zasady korzystania przez AirHelp z plików cookie zostały zawarte w Polityce korzystania z plików cookie.

Udostępnianie danych osobowych

AirHelp udostępni dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadkach opisanych poniżej:

 • za zgodą osoby, której dotyczą dane osobowe,

 • ​jeżeli służy to celowi bezpośrednio związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone,

 • jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania umowy z klientem, prowadzenia negocjacji lub wykonania tej Umowy,

 • jeżeli jest to wymagane ze względu na przepisy prawa, nakaz administracyjny lub sądowy,

 • jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych,

 • jeżeli jest to wymagane w związku z prawnie uzasadnionymi wnioskami organów publicznych, w tym związanymi z wymogami instytucji bezpieczeństwa narodowego i organów ochrony porządku publicznego;

 • jeżeli służy to zapobieganiu nadużyciom lub innym czynom zabronionym, takim jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

Czasami AirHelp upoważnia inne podmioty i partnerów biznesowych, zarówno w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim, by działali w imieniu firmy, np. upoważnia prokurentów do podejmowania Środków prawnych lub firmy technologiczne do działań mających na celu ulepszanie produktów i usług AirHelp. W takich sytuacjach AirHelp udostępnia tym podmiotom niezbędne dane. Przed udostępnieniem danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych AirHelp zawiera z podmiotami, którym mają zostać przekazane dane, pisemne umowy obejmujące zapisy zapewniające ochronę danych.

Usługodawcom zostaną przekazane wyłącznie te dane osobowe, które są im niezbędne do wykonania usługi. AirHelp nie udostępni danych osobowych podmiotom zewnętrznym po to, by mogły one oferować klientom AirHelp swoje produkty czy usługi. Osoby, które nie życzą sobie, aby firma AirHelp udostępniała ich dane osobowe podmiotom zewnętrznym, proszone są o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: [email protected].

Bezpieczeństwo przetwarzania

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. AirHelp przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz stosuje i zachowuje odpowiednie i ogólnie przyjęte normy środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udzieleniem do nich dostępu, w szczególności w przypadkach, gdy przetwarzanie danych wymaga ich transmisji w sieci, oraz przed jakimikolwiek innymi niezgodnymi z prawem formami ich przetwarzania. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: [email protected].

Prawa do ochrony danych osobowych

W każdej chwili klienci AirHelp mają prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych. Aby baza danych osobowych AirHelp była zawsze aktualna, klienci proszeni są o informowanie AirHelp o wszelkich zmianach lub rozbieżnościach. Osoby, które chciałyby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je edytować, otrzymać informację na temat tego, jak długo AirHelp będzie przechowywać ich dane osobowe, zadać jakiekolwiek pytanie dotyczące dostępu do danych osobowych lub dowiedzieć się, czy AirHelp przechowuje lub przetwarza w imieniu jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego ich dane osobowe, proszone są o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: [email protected]. Odpowiemy na Twoje zapytanie w rozsądnych ramach czasowych.

Ubieganie się o pracę

Zarządzając procesami rekrutacyjnymi, AirHelp korzysta z narzędzia podmiotu zewnętrznego. W przypadku ubiegania się o stanowisko w AirHelp wszelkie dane osobowe są przetwarzane i kontrolowane przez AirHelp. Podania o pracę nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, ani udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprostować je lub usunąć, zażądać ograniczenia przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania lub skorzystać z prawa do przeniesienia danych osobowych, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: [email protected].

Marketingowe wiadomości e-mail i preferencje dotyczące reklam

Za zgodą klienta AirHelp może wysyłać mu marketingowe wiadomości e-mail. Zgoda ta musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Powyższe wymogi zostają spełnione w momencie, gdy klient wyrazi zgodę na otrzymywanie treści marketingowych pocztą e-mail (tzw. zgoda aktywna).

W każdej chwili klient ma prawo, na żądanie, bez ponoszenia opłat i bez podawania przyczyny, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z prowadzeniem przez AirHelp marketingu bezpośredniego. Klient może wyrazić sprzeciw, anulując subskrypcję poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w wysyłanych przez AirHelp e-mailach lub wysyłając e-mail na adres [email protected]. Jeśli klient wyrazi sprzeciw, jego dane osobowe przestaną być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

Marketingowe wiadomości e-mail zawierają informacje, które według AirHelp mogą być dla klientów interesujące, na przykład o najnowszych produktach czy usługach AirHelp.

AirHelp współpracuje z firmami zewnętrznymi w zakresie wyświetlania reklam na naszej stronie oraz zarządzania naszymi reklamami na innych stronach, w tym na platformach mediów społecznościowych. Firmy, z którymi współpracujemy mogą korzystać z plików cookie lub podobnych technologii w celu dopasowania reklam na podstawie wyszukiwanych przez klienta haseł oraz jego zainteresowań. Klient może zrezygnować ze spersonalizowanych reklam. Uwaga: nadal będą widoczne reklamy, które nie będą spersonalizowane.

Odpowiedzialność

Za niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odpowiada zespół prawny AirHelp, który jest również odpowiedzialny za przestrzeganie jego zapisów. Inspektor Ochrony Danych Osobowych zapewnia przestrzeganie zapisów niniejszego dokumentu na co dzień i bierze udział we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

AirHelp przestrzega Przepisów o ochronie danych oraz wszelkich zasad zawartych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i w każdej chwili jest w stanie to udowodnić. AirHelp przechowuje rejestry działań związanych z przetwarzaniem powierzonych mu danych wraz z informacjami wymaganymi przez Przepisy o ochronie danych. W stosownych przypadkach AirHelp na żądanie udostępnia te zapisy organom nadzorczym.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: [email protected].

Skargi

Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych przez AirHelp. Wszelkie zapytania i skargi są terminowo rozpatrywane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z procedurami wewnętrznymi. Skargi można zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych drogą mailową na adres: [email protected].

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy klient stwierdzi, że proces przetwarzania danych osobowych przez AirHelp narusza Przepisy o ochronie danych, może również złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

Zmiany w Informacji o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może podlegać aktualizacjom, m.in. wskutek zmian mających zastosowanie przepisów prawa czy też zmian w strukturze AirHelp. O wszelkich istotnych zmianach w niniejszym dokumencie AirHelp powiadomi klientów z odpowiednim wyprzedzeniem w wiadomości e-mail lub poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej. Klientów zachęca się do regularnego odwiedzania strony internetowej AirHelp w celu śledzenia najnowszych informacji na temat polityki prywatności.

Kontakt

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berlin
Niemcy

E-mail: [email protected]

Zaktualizowano: 27 grudnia 2023 r.
Wersja PP1.23

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie