Warunki Umowy

Artykuł 1: Definicje

Na potrzeby niniejszych warunków („Warunki Umowy”), zdefiniowane poniżej terminy będą zrozumiane w następujący sposób:

1.1 „Umowa”: porozumienie pomiędzy Klientem a AirHelp zawarte po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Umowy przez Klienta. W przypadku Sprawiedliwości jako usługi Umowa będzie uważana za zawartą z chwilą podpisania przez Klienta Dokumentu cesji lub Upoważnienia wraz z akceptacją niniejszych Warunków Umowy.

1.2 „AirHelp”: AirHelp Limited, spółka zarejestrowana w Hongkongu z siedzibą w 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hongkong (CB Nr 1926223, BR Nr 61625023-000), a dla Członków i Klientów z Niemiec: AitHelp Germany GmbH, spółka zarejestrowana w Niemczech z siedzibą pod adresem Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Niemcy (DE 320095320).

1.3 „Członkostwo AirHelp+”: Jeśli Klient zakupił Członkostwo AirHelp+, AirHelp odstąpi od pobrania Opłaty za usługę i Opłaty za działania prawne w przypadku wyświadczenia przez AirHelp Sprawiedliwości jako usługi w ramach Wniosków dotyczących rezerwacji, dla których Klient zakupił Członkostwo AirHelp+.

1.4 „AirHelp Connect”: Bezpłatne narzędzie internetowe dostępne na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej AirHelp, które pozwala na połączenie swoich skrzynek odbiorczych z AirHelp w celu zezwolenia AirHelp na zidentyfikowanie rezerwacji lotniczych i potencjalnych roszczeń na podstawie przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych.

1.5 „Podmiot przetwarzający płatności AirHelp”: podmiot przetwarzający i) płatność w przypadku, gdy Klient wykupuje członkostwo w AH+ Membership, oraz ii) płatność ustalonego Odszkodowania za lot wobec Klienta, zależnie od wybranej przez niego metody płatności. Będzie to AirHelp Limited 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (nr CB 1926223, nr BR 61625023-000) lub AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Niemcy (DE 320095320).

1.6 „Przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych”: wszelkie regulacje prawne, rozporządzenia, dyrektywy, konwencje międzynarodowe lub podobne, wydane na szczeblu stanowym, federalnym, unijnym, krajowym, międzynarodowym lub regionalnym oraz orzecznictwo, w których uregulowano kwestie odszkodowania finansowego, rekompensaty lub zwrotu należności dla pasażerów w przypadku przepełnienia, opóźnienia, odwołania lotu lub innych zakłóceń lotu lub kwestii związanych z bagażem.

1.7 „Dokument cesji”: dokument, na podstawie którego Klient na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach Umowy udziela cesji Roszczenia na rzecz AirHelp.

1.8 „Upoważnienie”: dokument przekazany Klientowi przez AirHelp, który upoważnia AirHelp lub jednego z jej partnerów do działania w imieniu Klienta. Dokument ten może przyjąć wiele form ze względu na różne wymogi prawne, w tym formę Pełnomocnictwa lub Umowy o świadczenie usług prawnych.

1.9 „Wniosek”: każdy wniosek (roszczenie) przeciwko linii lotniczej w celu uzyskania rekompensaty finansowej, odszkodowania lub zwrotu kosztów zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażerów liniilotniczych, a także odszkodowania wizerunkowe.

1.10 „Klient/Klienci”: osoba/osoby, które zaakceptowały niniejsze Warunki Umowy.

1.11 „Usługa kwalifikacji”: zaawansowane oprogramowanie AirHelp służące ocenie kwalifikacji wniosku. Usługa kwalifikacji jest przeprowadzana na podstawie indywidualnego Wniosku opisanego w formularzu internetowym AirHelp lub na podstawie wszystkich znalezionych lotów, jeśli Klient korzysta z usługi AirHelp Connect. Usługa kwalifikacji ma za zadanie poinformować Klienta o prawdopodobieństwie kwalifikacji Wniosku. Jeśli Wniosek zostanie zakwalifikowany, prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania wzrośnie, a w przypadku takich Wniosków na życzenie Klienta AirHelp może świadczyć Sprawiedliwość jako usługę. Jeśli Wniosek nie zostanie zakwalifikowany, prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania spadnie, a w przypadku takich Wniosków AirHelp nie będzie świadczyć Sprawiedliwości jako usługi.

1.12 „Odszkodowanie za lot”: całkowita kwota pieniężna wypłacona Klientowi lub AirHelp przez linie lotnicze w związku z Wnioskiem jako odszkodowanie, zwrot kosztów, rekompensata, rozliczenie, gest dobrej woli lub w innej formie, po akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości, Odszkodowanie nie obejmuje honorariów lub kosztów adwokata, kosztów porady prawnej, kosztów postępowania sądowego, kosztów odbioru, odsetek lub podobnych, które to opłaty należą wyłącznie do AirHelp.

1.13 „Usługa dostarczenia informacji”: dostarczenie przez AirHelp informacji dotyczących lotu, linii lotniczej, lotniska, innych informacji związanych z podróżą, informacji o prawach pasażerów lotniczych i praw konsumenta. Informacje będą dotyczyć zarówno podróży Klienta, jak i kwestii bardziej ogólnych, jak np. ranking linii lotniczych lub lotnisk, informacje o zmianach w prawach pasażerów lotniczych. Informacje będą dostarczane drogą elektroniczną, w tym przez e-mail, spersonalizowany panel użytkownika, strony internetowe AirHelp lub aplikację mobilną.

1.14 „Sprawiedliwość jako usługa”: dochodzenie Roszczenia przez AirHelp z wykorzystaniem Działań prawnych w razie potrzeby.

1.15 „Działania prawne”: wystąpienie z Roszczeniem do sądu lub organu państwowego, takiego jak krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów (NEB) lub przekazanie Roszczenia upoważnionym przedstawicielom prawnym, takim jak prawnicy lub kancelarie prawne.

1.16 „Przyspieszona procedura”: procedura dla linii lotniczych, które zazwyczaj nie wpłacają Odszkodowania, póki nie zostaną podjęte Działania prawne. Jeśli AirHelp dostarczy Sprawiedliwość jako usługę, korzystając z Przyspieszonej procedury, AirHelp pobierze zarówno opłatę za usługę, jak i za Działania prawne ze względu na zwiększone ryzyko i koszty poniesione przez AirHelp.

1.17 „Członek/Członkowie”: osoba/osoby, które dokonały zakupu Członkostwa AirHelp+.

1.18 „Cennik”: załącznik stanowiący część Warunków Umowy, określający akceptowalne waluty, metody płatności i wszelkie opłaty pobierane przez AirHelp.

1.19 „Rozporządzenie WE 261/04”: Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład i odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Artykuł 2: Umowa

2.1 Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Umowy, AirHelp zobowiązuje się do dostarczenia, a Klient do przyjęcia Usługi kwalifikacji i Usługi dostarczenia informacji.

2.2 Po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszych Warunków Umowy i podpisaniu Dokumentu cesji lub Upoważnienia, Klient zgadza się przyjąć Sprawiedliwość jako usługę, a AirHelp zobowiązuje się do dostarczenia Sprawiedliwości jako usługi, chyba że AirHelp powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki, że AirHelp nie może dostarczyć Sprawiedliwości jako usługi w przypadku takiego Roszczenia.

2.3 Zawierając Umowę z AirHelp, Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawarcia takiej Umowy w imieniu swoim i gdzie ma to zastosowanie, że został upoważniony do zawarcie takiej Umowy w imieniu swoich współpasażerów. Podpisując Dokument Cesji lub Upoważnienia, Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną do podpisania Dokumentu Cesji lub Upoważnienia i gdzie ma to zastosowanie, że jest uprawniony do podpisania Dokumentu Cesji lub Upoważnienia w imieniu swoich małoletnich współpasażerów.

2.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że AirHelp udziela mu jedynie pomocy w uzyskaniu Odszkodowania. Klient akceptuje fakt, że AirHelp nie będzie przyjmować kuponów podróżnych lub innych usług za wyjątkiem Odszkodowania oraz że taka oferta linii lotniczej będzie uważana za odmowę zapłaty, chyba że AirHelp ustali, że prawdopodobieństwo uzyskania korzystniejszego dla Klienta wyniku jest niskie i w takich okolicznościach będzie to najlepszy wybór.

2.5 Klient gwarantuje, że dochodzenie Roszczenia nie zostało powierzone osobom trzecim oraz że pomiędzy Klientem a linią lotniczą nie toczy się żaden spór prawny w tym samym czasie.

2.6 Po podpisaniu Dokumentu cesji Klient nie może przekazywać Roszczenia innym podmiotom, ponieważ tytuł prawny do Roszczenia został już przypisany AirHelp. Wszelkie istniejące umowy muszą zostać rozwiązane przed podpisaniem Dokumentu cesji lub Upoważnienia. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli Klient podpisał Dokument Upoważnienia, Klient może wycofać swoje upoważnienie przekazane w Dokumencie Upoważnienia, dostarczając AirHelp pisemne powiadomienie.

2.7 Jeśli Klient otrzyma jakiekolwiek bezpośrednie płatności lub inne odszkodowanie od linii lotniczej po zawarciu Umowy, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym AirHelp. Takie płatności będą uznawane za Odszkodowanie i uprawniają AirHelp do uzyskania Opłaty za usługę oraz Opłaty za Działania prawne, jeśli Działania prawne zostały podjęte przez AirHelp, zanim Klient otrzymał płatność od danej linii lotniczej. W celu uniknięcia wątpliwości, Odszkodowanie nie obejmuje żadnych płatności ani zwrotów wynagrodzenia osoby upoważnionej, kosztów porad prawnych, kosztów sądowych, kosztów poboru, odsetek lub podobnych. Wymienione płatności należą wyłącznie do AirHelp.

2.8 Po podpisaniu Dokumentu cesji lub Upoważnienia Klient zobowiązany jest do zaprzestania negocjacji z linią lotniczą i przekierowania wszelkich kontaktów ze strony linii lotniczej AirHelp w celu umożliwienia AirHelp uzyskania jak najlepszych efektów.

Artykuł 3: Opis Sprawiedliwości jako usługi (Justice as a Service)

3.1 AirHelp dochodzi Roszczenia Klienta, aby uzyskać Odszkodowanie od linii lotniczej na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004 lub innych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych obowiązujących w odniesieniu do konkretnych podróży lotniczych Klienta.

3.2 Dane o lotach i informacje mogą być przesyłane AirHelp za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, drogi telefonicznej oraz innych rozwiązań wspieranych przez AirHelp.

3.3 Aby pomyślnie dochodzić Roszczenia, AirHelp potrzebuje podpisanych przez Klienta Dokumentów cesji lub Upoważnienia, które ten może przesłać AirHelp za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnej lub korzystając z poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Po otrzymaniu podpisanego przez Klienta Dokumentu cesji lub Upoważnienia, AirHelp przygotowuje wezwanie do zapłaty i wysyła je do linii lotniczej bez zbędnej zwłoki i obsługuje dalszą korespondencję. Jeśli w ramach Sprawiedliwości jako usługi Odszkodowanie zostanie wypłacone, AirHelp pobiera Opłatę za usługę (patrz Cennik).

3.4 Jeśli obsługująca linia lotnicza nie wypłaca Odszkodowania w rozsądnym terminie od otrzymania powiadomienia przez AirHelp i pod warunkiem, że sprawa może być uznana za słuszną, AirHelp może rozpocząć podjęcie Działań prawnych, aby dochodzić Roszczenia. W przypadku podjęcia Działań prawnych i wypłacenia Odszkodowania AirHelp pobierze Opłatę za działania prawne oprócz Opłaty za usługę, aby pokryć wszelkie dodatkowe koszty Działania prawnego (patrz Cennik).

3.5 W przypadku gdy pełnomocnik procesowy bierze udział w Działaniach prawnych, Klient zezwoli AirHelp na udzielenie pełnomocnikowi procesowemu dostępu do wszystkich danych przedstawionych AirHelp i umożliwi przedstawicielowi prawnemu przekazanie AirHelp informacji dotyczących postępowania. W przypadku gdy odpowiedni sąd wymaga Certyfikatu Autentyczności COA, Pełnomocnictwa, Poświadczenia wiarygodności, Dokumentu cesji lub innych dodatkowych dokumentów, Klient zobowiązuje się do ich podpisania. W przypadku gdy Klient już podpisał Dokument cesji i podpisuje Certyfikat autentyczności COA, Pełnomocnictwo, Umowę precyzującą zasady opieki prawnej nad klientem lub podobne, Klient zgadza się, że taki Wniosek jest natychmiastowo automatycznie przypisany do Klienta przed podpisaniem przez Klienta Certyfikatu autentyczności COA, Pełnomocnictwa, Umowy precyzującej zasady opieki prawnej nad klientem lub podobnych.

3.6 Jeśli pełnomocnik procesowy dojdzie do wniosku, że nie ma wystarczających szans na powodzenie, Klient zostanie o tym poinformowany i ani AirHelp, ani zakontraktowany przedstawiciel prawny nie podejmą dalszych działań.

3.7 Jeśli AirHelp lub pełnomocnik procesowy rozpocznie działania prawne, aby dochodzić Roszczenia, AirHelp pokryje wszelkie koszty poniesione w przypadku przegrania sprawy. W przypadku wygrania sprawy lub zawarcia ugody pomiędzy linią lotniczą a AirHelp AirHelp pokryje wszelkie poniesione koszty, których nie pokrywa linia lotnicza.

3.8 Klient przyjmuje do wiadomości, że decyzja dotycząca akceptacji ugody należy do AirHelp, ponieważ Klient przeniósł Roszczenie na AirHelp. W przypadku gdy AirHelp działa w imieniu Klienta zgodnie z Dokumentem Upoważnienia, Klient upoważnia AirHelp do zaakceptowania lub odrzucenia ofert rozliczenia na podstawie doświadczenia AirHelp z linią lotniczą i porady od zewnętrznego przedstawiciela prawnego.

Artykuł 4: Opis Członkostwa AirHelp+

4.1 Klient może uzyskać Członkostwo, dokonując zakupu Członkostwa AirHelp+.

4.2 Wysokość opłaty za Członkostwo, którą Klient powinien uiścić, aby zostać Członkiem i cieszyć się z korzyści określonych w niniejszym dokumencie, jest podawana Klientowi przy zakupie.

4.3 AirHelp oferuje Członkostwo w formie:

i) subskrypcji na rezerwację lub ii) subskrypcji rocznej.

i) Członkostwo w formie subskrypcji na rezerwację obejmuje Wnioski dotyczące rezerwacji, dla której Klient wykupił Członkostwo.

ii) Członkostwo w formie subskrypcji rocznej obejmuje Wnioski dotyczące rezerwacji w danym okresie. Opłata za niniejsze Członkostwo jest pobierana raz na rok.

4.4 Członkostwo rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu.

4.5 Po przyjęciu zakupu Członek otrzyma potwierdzenie.

4.6 AirHelp odstąpi od pobrania Opłaty za usługę i Opłaty za działania prawne od Członka w przypadku wyświadczenia przez AirHelp Sprawiedliwości jako usługi w ramach Wniosków dotyczących rezerwacji objętych Członkostwem.

4.7 Korzyści są osobiste i dotyczą jedynie Członka — co oznacza, że Członek musi być pasażerem wymienionym w rezerwacji — i pewnej liczby pasażerów (jak określono w e-mailu potwierdzającym), jeśli figurują na wspólnej rezerwacji z Członkiem.

4.8 Opłata za usługę i Opłata za działania prawne nie będą zwracane Członkowi w przypadku wniosków dotyczących lotów zakłóconych przed rozpoczęciem okresu Członkostwa.

4.9 Członkostwa nie można przenosić na inne osoby. Członek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić AirHelp w przypadku zauważenia przez siebie jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z Członkostwa.

4.10 Członkostwo w formie subskrypcji okresowej jest automatycznie odnawiane na kolejny rok, dopóki i jeśli Członek go nie anuluje, co można zrobić w następujący sposób: i) gdy Członek, po zalogowaniu się do konta osobistego wybierze opcję zarządzania członkostwem w panelu użytkownika, a następnie skorzysta z opcji anulowania członkostwa, lub ii) gdy Członek poinformuje AirHelp w formie pisemnej, że nie chce, aby jego Członkostwo zostało automatycznie odnowione, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

4.11 Członkowie kwalifikujący się jako konsumenci zgodnie z przepisami konsumenckimi UE mogą wycofać swoje Członkostwo w terminie 14 dni od zakupu bez podania przyczyny. W przypadku chęci wycofania i otrzymania zwrotu wszystkich kosztów informacja na ten temat musi zostać przekazana w terminie 14 dni od zakupu w postaci jednoznacznego oświadczenia, że Członek pragnie wycofać się z Członkostwa. Z uwagi na charakter usługi świadczonej Członkowi nie może on wycofać się z Członkostwa, jeśli podróżował lotami objętymi Członkostwem. Informację na temat wycofania się z Członkostwa należy przesłać na adres: [email protected]

4.12 Jeśli AirHelp otrzyma informację o anulowaniu Członkostwa 14 dni po rozpoczęciu pierwotnego lub odnowionego Członkostwa, Członkowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów opłaty za Członkostwo.

4.13 W przypadku gdy Członkostwo wygasło bądź zostało wypowiedziane lub anulowane, AirHelp przestanie odstępować od pobierania Opłaty za usługę i Opłaty za działania prawne w przypadku wyświadczenia przez AirHelp Sprawiedliwości jako usługi.

4.14 Aby otrzymać korzyści wynikające z Członkostwa AirHelp+, byli Członkowie, którzy zdecydowali się nie odnawiać Członkostwa, muszą przedłożyć wniosek dotyczący kwestii wynikłej w okresie Członkostwa nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni po jego wygaśnięciu.

4.15 AirHelp zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Członkostwa i, w przypadku naruszenia przez Członka Regulaminu, może w każdej chwili wypowiedzieć Członkostwo.

4.16 Członek nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów opłaty za Członkostwo w przypadku wypowiedzenia Członkostwa przez AirHelp.

Artykuł 5: Opłaty i wypłata Odszkodowania

5.1 AirHelp świadczy Usługę kwalifikacji, AirHelp Connect oraz Usługę dostarczenia informacji bezpłatnie.

5.2 AirHelp świadczy Sprawiedliwość jako usługę bezpłatnie, chyba że AirHelp uzyska Odszkodowanie za lot. W takim przypadku Podmiot przetwarzający płatności AirHelp prześle ustaloną część Odszkodowania za lot Klientowi zgodnie wyłącznie z opłatami umieszczonymi w Cenniku. Jeżeli AirHelp uzyska Odszkodowanie za lot, ale Odszkodowanie za lot i/lub wynagrodzenie osoby upoważnionej, koszty postępowania sądowego, odsetki lub podobne zostaną wysłane przez linię lotniczą bezpośrednio Klientowi, Klient bez zbędnej zwłoki prześle opłatę AirHelp zgodnie z Cennikiem oraz otrzymane wynagrodzenie osoby upoważnionej, koszty postępowania sądowego, odsetki lub podobne na konto AirHelp.

5.3 Płatność uzgodnionej części Odszkodowania za lot na rzecz Klienta zostanie dokonana zgodnie z Cennikiem przez Podmiot przetwarzający płatności AirHelp.

5.4 Jeżeli Klient dostarczy błędne lub niewystarczające informacje konieczne do wypłaty Odszkodowania za lot i zostanie ono zwrócone Podmiotowi przetwarzającemu płatności AirHelp, a Klient po kilku upomnieniach i próbach kontaktu AirHelp z Klientem w inny sposób niż e-mail dostarczony AirHelp przez Klienta nie odpowiada na prośbę poprawy lub podania informacji potrzebnych do wypłacenia ustalonej części Odszkodowania za lot, spółka AirHelp będzie uprawniona zatrzymać tę część Odszkodowaniaza lot, która w innym wypadku powinna być przesłana Klientowi.

5.5 Z chwilą dokonania wypłaty uzgodnionego Odszkodowania za lot przez Podmiot przetwarzający płatności AirHelp zgodnie z instrukcjami i zastosowaniem wybranej przez Klienta metody płatności AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za:

i) czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i podobne utracone w drodze do Klienta;

ii) wszelkie skutki przekazania przez Klienta błędnych informacji odnośnie do rachunku bankowego, adresu lub podobnych, skutkujących wypłatą Odszkodowania niewłaściwej osobie. Jeżeli Odszkodowanie zostanie wypłacone niewłaściwej osobie z winy Klienta, spółka AirHelp nie będzie zobowiązana do podjęcia działań w celu jego odzyskania.

5.6 Nie można żądać odsetek za okres między płatnościami przychodzącymi a wychodzącymi. AirHelp zastrzega sobie prawo do zatrzymania odsetek odzyskanych od linii lotniczych.

5.7 AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty odszkodowania, szkody lub podobne, jeżeli przekazanie płatności Klientowi przez Podmiot przetwarzający płatności AirHelp stało się niemożliwe na skutek okoliczności pozostających poza kontrolą spółki, między innymi z powodu strajku, odmowy wstępu, sporu pracowniczego, siły wyższej, wojny, rozruchów, zamieszek, rozmyślnego niszczenia mienia, zgodności z prawem, wypadku, awarii zakładu lub sprzętu, pożaru, powodzi i burzy.

Artykuł 6: Ochrona danych

6.1 AirHelp wykorzysta przekazane przez Klienta dane osobowe w celu przeprowadzenia Usługi kwalifikacji, Członkostwa AirHelp+, AirHelp Connect, Usługi dostarczania informacji i Sprawiedliwości jako usługi zgodnie z niniejszą Umową. AirHelp może również gromadzić dane osobowe w innych celach, takich jak statystyki, administracja i komunikacja, administracja IT i bezpieczeństwa, bezpieczeństwo fizyczne, systemy uwierzytelniania i autoryzacji, systemy wsparcia, współpraca w ramach wewnętrznych projektów oraz zespołów i działań organizacyjnych. Wszystkie dane osobowe gromadzone są zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (patrz Polityka prywatności) lub innymi właściwymi przepisami ochrony danych.

6.2 Klient przekazuje AirHelp swoje dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub innymi właściwymi przepisami z wyraźną zgodą na przetwarzanie tych danych w kontekście Umowy, w odpowiednich przypadkach również w imieniu jego współpasażerów. AirHelp przekaże dane osobowe osobom trzecim wyłącznie z uwzględnieniem warunków wymienionych poniżej:

i) ​ jeżeli Klient wyraził na to zgodę;

ii) ​ jeżeli służy to celowi bezpośrednio związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone;

iii) jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Umowy z Klientem;

iv) jeżeli jest to wymagane ze względu na przepisy prawa, nakaz administracyjny lub sądowy;

v) ​ jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych;

vi) jeżeli służy to zapobieganiu nadużyciom lub dokonywaniu innych niedozwolonych czynów, takich jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

Artykuł 7: Dane i informacje od Klienta

7.1 Na wezwanie AirHelp Klient i jego współpasażerowie przekażą AirHelp wszelkie dane i informacje konieczne do realizacji Umowy. Klient gwarantuje, że przekazane dane i informacje są prawidłowe, kompletne i prawdziwe, a w odpowiednich przypadkach potwierdza zgodę współpasażerów.

7.2 Klient zobowiązuje się do wynagrodzenia w pełnej wysokości szkody AirHelp w każdym przypadku kierowania przeciwko AirHelp roszczeń przez osoby trzecie, w tym między innymi z powodu niewłaściwej komunikacji Klienta, przekazania przez niego nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania.

7.3 W przypadku przekazania nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania AirHelp będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym ustępem, Klientowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

Artykuł 8: Prawo odstąpienia od Umowy

8.1 Jeśli zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi konsumenta Klient jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnych w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpienia od Umowy.

8.2 Klient może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia (np. drogą pocztową lub elektroniczną) bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, oświadczenie musi być złożone we wspomnianym powyżej terminie 14 dni z wyraźną informacją o odstąpieniu od Umowy. Ze względu na charakter świadczonych usług Klient nie może odstąpić od Umowy, jeśli uzyskał informację o przyjęciu Wniosku przez linie lotnicze, co jest równoznaczne z wykonaniem żądanej usługi. Odstąpienie od umowy można wysłać na adres:

AirHelp Limited 9B

Amtel Building 148

Des Voeux Road Central

Central Hong Kong

lub e-mail: [email protected]

Artykuł 9: Postanowienia końcowe

9.1 Spółka AirHelp jest upoważniona do zmiany niniejszych Warunków Umowy oraz Cennika i ustanawiania dodatkowych warunków w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany niekorzystne dla Klienta nie będą jednak dotyczyły Klienta, jeśli nie wyrazi on zgody na nowe zmiany.

9.2 Do Warunków Umowy, Dokumentu cesji oraz Umowy pomiędzy AirHelp a Klientem zastosowanie będzie miało prawo właściwe dla Niemiec. Jednakże Klient jest uprawniony do ochrony należnego Roszczenia zgodnie z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi w miejscu zamieszkania Klienta.

9.3 W przypadku gdy którekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Umowy będą lub staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień w jakikolwiek sposób.

9.4 Prawa i obowiązki całkowicie lub częściowo związane z jakimkolwiek przedstawionym Roszczeniem mogą zostać przekazane przez AirHelp innemu podmiotowi wchodzącemu w skład grupy AirHelp oraz przez AirHelp na rzecz osób trzecich.

9.5 Angielska wersja niniejszych Warunków Umowy ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

Opublikowano: 15 października 2019