Warunki Umowy

Informujemy, że w przypadku roszczeń podlegających pod przepisy prawa Brazylii obowiązują Warunki Umowy dla Brazylii.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszych warunków („Warunki Umowy”), zdefiniowane poniżej terminy będą zrozumiane w następujący sposób:

 1. „Umowa”: umowa między Klientem a AirHelp o świadczenie Sprawiedliwości jako usługi.

 2. „AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, spółka zarejestrowana w Niemczech z siedzibą pod adresem WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Niemcy (HRB 196015 B).

 3. „Członkostwo w AirHelp Plus”: Członkostwo, które można kupić jako pojedynczą rezerwację lub roczną subskrypcję.

 4. „Przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych”: wszelkie regulacje prawne, rozporządzenia, dyrektywy, konwencje międzynarodowe lub podobne, wydane na szczeblu stanowym, federalnym, unijnym, krajowym, międzynarodowym lub regionalnym oraz orzecznictwo, w których uregulowano kwestie odszkodowania finansowego, rekompensaty lub zwrotu należności dla pasażerów w przypadku przepełnienia, opóźnienia, odwołania lotu lub innych zakłóceń lotu lub kwestii związanych z bagażem.

 5. „Formularz cesji”: dokument elektroniczny, na mocy którego Klient i AirHelp postanawiają, że AirHelp stanie się właścicielem Wniosku, zgodnie z warunkami dokumentu, do celów pobierania i otrzymywania płatności.

 6. „Upoważnienie”: dokument, który upoważnia AirHelp lub jednego z jej partnerów do działania w imieniu Klienta. Dokument ten może przyjąć wiele form ze względu na różne wymogi prawne, w tym formę Pełnomocnictwa, Upoważnienia lub Umowy precyzującej zasady opieki prawnej nad klientem.

 7. „Wniosek”: każdy wniosek (roszczenie) przeciwko linii lotniczej w celu uzyskania rekompensaty finansowej, odszkodowania lub zwrotu kosztów zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażerów linii lotniczych, a także odszkodowania z gestu dobrej woli.

 8. „Klient/Klienci”: osoba/osoby, które zaakceptowały niniejsze Warunki Umowy. W niektórych dokumentach może być również określany jako „Pasażer”.

 9. „Usługa kwalifikacji”: zaawansowane oprogramowanie AirHelp służące ocenie kwalifikacji do odszkodowania. Usługa kwalifikacji jest prowadzona na zasadzie Claim by Claim w formularzu internetowym AirHelp. Usługa kwalifikacji ma za zadanie poinformować Klienta o prawdopodobieństwie kwalifikacji Wniosku. Jeśli Wniosek zostanie zakwalifikowany, prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania wzrośnie, a w przypadku takich Wniosków na życzenie Klienta AirHelp może świadczyć Sprawiedliwość jako usługę. Jeśli Wniosek nie zostanie zakwalifikowany, prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania spadnie, a w przypadku takich Wniosków AirHelp nie będzie świadczyć Sprawiedliwości jako usługi.

 10. „Odszkodowanie za lot”: całkowita kwota pieniężna wypłacona Klientowi lub AirHelp przez linie lotnicze w związku z Wnioskiem jako odszkodowanie, zwrot kosztów, rekompensata, rozliczenie, gest dobrej woli lub w innej formie, po akceptacji niniejszych Warunków Umowy przez Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości, Odszkodowanie za lot nie obejmuje honorariów lub kosztów obsługi prawnej, porady prawnej, kosztów postępowania sądowego, kosztów windykacji, odsetek itp. sfinansowanych przez AirHelp lub wynikających z interwencji AirHelp.

 11. „Usługa dostarczenia informacji”: dostarczenie przez AirHelp informacji dotyczących lotu, linii lotniczej, lotniska, innych informacji związanych z podróżą, informacji o prawach pasażerów lotniczych i praw konsumenta. Informacje będą dotyczyć zarówno podróży Klienta, jak i kwestii bardziej ogólnych, jak np. ranking linii lotniczych lub lotnisk, informacje o zmianach w prawach pasażerów lotniczych. Informacje będą dostarczane drogą elektroniczną, w tym przez e-mail, spersonalizowany panel użytkownika lub strony internetowe AirHelp.

 12. „Sprawiedliwość jako usługa”: dochodzenie Roszczenia przez AirHelp z wykorzystaniem Działań prawnych w razie potrzeby.

 13. „Działania prawne”: złożenie Wniosku do sądu lub do organu rządowego, jak krajowy organ wykonawczy (KOW) lub przekazanie Wniosku pełnomocnikowi procesowemu, jak adwokat lub kancelaria prawnicza.

 14. „Członek/Członkowie”: osoba/osoby, które dokonały zakupu Członkostwa w AirHelp Plus.

 15. Cennik”: załącznik dołączony do niniejszych Warunków, określający akceptowane waluty, metody płatności i wszystkie opłaty naliczane przez AirHelp, oprócz zwrotu kosztów postępowania sądowego i honorariów prawniczych, które zostaną wyrównane przez AirHelp w stosownych przypadkach.

 16. „WE 261”: Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład i odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

 17. „Podpis AH”: „Podpis” dostarczony przez Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowego narzędzia AirHelp służącego do składania podpisów. Podpis AH może zostać wykorzystany w Dokumencie cesji w celu udowodnienia cesji roszczenia w ramach komunikacji z linią lotniczą i/lub postępowania sądowego i/lub w Dokumencie upoważnienia lub innych dokumentach.

§2 Zgoda

 1. Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Umowy, AirHelp zobowiązuje się do dostarczenia, a Klient do przyjęcia Usługi kwalifikacji i Usługi dostarczenia informacji.

 2. Po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszych Warunków i przedłożeniu (z Podpisem AH) Dokumentu cesji lub Dokumentu upoważnienia Umowa zostaje zawarta, a Klient wyraża zgodę na otrzymanie Sprawiedliwości jako usługi, natomiast AirHelp zobowiązuje się dostarczyć Sprawiedliwość jako Usługę.

 3. Zawierając Umowę z AirHelp, Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawarcia takiej Umowy w imieniu własnym, a w stosownych przypadkach – że został upoważniony do zawarcia takiej Umowy w imieniu swoich współpasażerów.

 4. Podpisując Dokument Cesji lub Upoważnienia, Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną do podpisania Dokumentu Cesji lub Upoważnienia i gdzie ma to zastosowanie, że jest uprawniony do podpisania Dokumentu Cesji lub Upoważnienia w imieniu swoich małoletnich współpasażerów.

 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że AirHelp udziela mu jedynie pomocy w uzyskaniu Odszkodowania. Pasażer akceptuje fakt, że AirHelp nie będzie przyjmować kuponów podróżnych lub innych usług za wyjątkiem Odszkodowania oraz że taka oferta linii lotniczej będzie uważana za odmowę zapłaty, chyba że AirHelp ustali, że prawdopodobieństwo uzyskania korzystniejszego dla Pasażera wyniku jest niskie i w takich okolicznościach będzie to najlepszy wybór.

 6. Klient gwarantuje, że dochodzenie Roszczenia nie zostało powierzone osobom trzecim oraz że pomiędzy Klientem a linią lotniczą nie toczy się żaden spór prawny w tym samym czasie.

 7. Po podpisaniu Dokumentu cesji Klient nie może przekazywać Roszczenia innym podmiotom, ponieważ tytuł prawny do Roszczenia został już przypisany AirHelp. Po przedłożeniu Dokumentu upoważnienia Klient nie może upoważnić innej osoby trzeciej do występowania w imieniu Klienta w odniesieniu do tego samego Wniosku.
  Wszelkie istniejące umowy muszą zostać rozwiązane przed podpisaniem Dokumentu cesji lub Upoważnienia. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli Klient podpisał Dokument Upoważnienia, Klient może wycofać swoje upoważnienie przekazane w Dokumencie Upoważnienia, dostarczając AirHelp pisemne powiadomienie. To odstąpienie nie ma wpływu na samą Umowę.

 8. Jeśli Klient otrzyma jakiekolwiek bezpośrednie płatności lub inne odszkodowanie od linii lotniczej po zawarciu Umowy, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym AirHelp. Takie płatności będą uznawane za Odszkodowanie i uprawniają AirHelp do uzyskania Opłaty za usługę oraz Opłaty za Działania prawne, jeśli Działania prawne zostały podjęte przez AirHelp, zanim Klient otrzymał płatność od danej linii lotniczej. W celu uniknięcia wątpliwości, Odszkodowanie nie obejmuje honorariów lub kosztów adwokata, kosztów porady prawnej, kosztów postępowania sądowego, kosztów odbioru, odsetek lub podobnych, które to opłaty należą wyłącznie do AirHelp.

 9. Po podpisaniu Dokumentu cesji lub Upoważnienia Klient zobowiązany jest do zaprzestania negocjacji z linią lotniczą i przekierowania wszelkich kontaktów ze strony linii lotniczej AirHelp w celu umożliwienia AirHelp uzyskania jak najlepszych efektów.

§3 Opis Sprawiedliwości jako usługi (Justice as a Service)

 1. AirHelp dochodzi Roszczenia Klienta, aby uzyskać Odszkodowanie od linii lotniczej na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004 lub innych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych obowiązujących w odniesieniu do konkretnych podróży lotniczych Klienta.

 2. Dane o lotach i informacje mogą być przesyłane AirHelp za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, drogi telefonicznej oraz innych rozwiązań wspieranych przez AirHelp.

 3. Aby pomyślnie dochodzić Roszczenia, AirHelp potrzebuje podpisanych przez Klienta Dokumentów cesji lub Upoważnienia, które ten może przesłać AirHelp za pośrednictwem strony internetowej lub korzystając z poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Po otrzymaniu podpisanego przez Klienta Dokumentu cesji lub Upoważnienia, AirHelp przygotowuje wezwanie do zapłaty i wysyła je do linii lotniczej bez zbędnej zwłoki i obsługuje dalszą korespondencję. Jeśli w ramach Sprawiedliwości jako usługi Odszkodowanie zostanie wypłacone, AirHelp pobiera Opłatę za usługę (patrz Cennik).

 4. Jeśli obsługująca lot linia lotnicza nie wypłaci Odszkodowania za lot w rozsądnym terminie od otrzymania powiadomienia od AirHelp, o ile istnieje wysokie prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia postępowania, AirHelp może zaproponować i podjąć Działania prawne w celu dochodzenia Roszczenia. W przypadku podjęcia Działań prawnych i wypłacenia Odszkodowania za lot AirHelp pobierze Opłatę za Działania prawne oprócz Opłaty za usługę (patrz Cennik).

 5. W przypadku gdy pełnomocnik procesowy bierze udział w Działaniach prawnych, Klient zezwoli AirHelp na udzielenie pełnomocnikowi procesowemu dostępu do wszystkich danych przedstawionych AirHelp i umożliwi przedstawicielowi prawnemu przekazanie AirHelp informacji dotyczących postępowania. W przypadku zażądania przez właściwy sąd Dokumentu upoważnienia, Dokumentu cesji lub innych dodatkowych dokumentów, Klient zobowiązuje się do ich podpisania. W przypadku, gdy Klient podpisał Dokument cesji, a następnie podpisze Dokument upoważnienia (lub podobny), Klient rozumie, że na podstawie Dokumentu upoważnienia następuje cesja zwrotna Roszczenia na rzecz Klienta.

 6. Jeśli pełnomocnik procesowy dojdzie do wniosku, że nie ma dostatecznych szans na powodzenie, Klient zostanie o tym poinformowany i nie będą podejmowane dalsze działania dotyczące Roszczenia. W przypadku zmian wpływających na szanse powodzenia Wniosku AirHelp zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Klientem i ponownego aktywnego dochodzenia roszczenia.

 7. Jeśli AirHelp lub pełnomocnik procesowy rozpocznie działania prawne, aby dochodzić Roszczenia, AirHelp pokryje wszelkie koszty poniesione w przypadku przegrania sprawy. W przypadku wygrania sprawy lub zawarcia ugody pomiędzy linią lotniczą a AirHelp, AirHelp pokryje wszelkie poniesione koszty, których nie pokrywa linia lotnicza. W przypadku wygrania sprawy roszczenie o zwrot kosztów postępowania sądowego zostanie zgłoszone w imieniu Klienta. To samo dotyczy kosztów doradztwa prawnego i honorariów prawniczych, niezależnie od tego, czy postępowanie sądowe jest prowadzone przez AirHelp czy przez upoważnionego pełnomocnika.

 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że decyzja dotycząca akceptacji ugody należy do AirHelp, ponieważ Klient przeniósł Roszczenie na AirHelp. W przypadku gdy AirHelp działa w imieniu Klienta zgodnie z Dokumentem Upoważnienia, Klient upoważnia AirHelp do zaakceptowania lub odrzucenia ofert rozliczenia na podstawie doświadczenia AirHelp z linią lotniczą i porady od zewnętrznego przedstawiciela prawnego.

 9. AirHelp może dochodzić roszczeń objętych Wnioskiem we własnym imieniu z pomocą lub bez pomocy pełnomocnika. Tam, gdzie jest to celowe i/lub konieczne z prawnego punktu widzenia, AirHelp może dokonać cesji zwrotnej Wniosku na Klienta, a Klient zgadza się sporządzić dla AirHelp Dokument upoważnienia dotyczący świadczenia Sprawiedliwości jako usługi oraz pobierania i/lub otrzymywania płatności.

§4 Opis Członkostwa w AirHelp Plus

 1. Pasażer może uzyskać Członkostwo, dokonując zakupu Członkostwa w AirHelp Plus.

 2. Wysokość opłaty za Członkostwo w AirHelp Plus, którą Pasażer powinien uiścić, aby zostać Członkiem AirHelp Plus i czerpać korzyści określone w niniejszym dokumencie, jest podawana Pasażerowi przy zakupie.

 3. AirHelp oferuje Członkostwo w AirHelp Plus w formie:
  i) pojedyncza rezerwacja lub ii) roczny abonament:

  1. Członkostwo w AirHelp Plus jako pojedyncza rezerwacja obejmie Wnioski wynikające z rezerwacji lotu, dla której Klient wykupił Członkostwo, lub wynikające z rezerwacji lotu, którą Klient dodał ręcznie przed wystąpieniem jakichkolwiek zakłóceń.

  2. Członkostwo w AirHelp Plus w formie subskrypcji rocznej obejmuje Wnioski dotyczące rezerwacji w danym okresie. Opłata za niniejsze Członkostwo jest pobierana raz na rok.

   Oba Członkostwa w AirHelp Plus będą dostępne w dwóch wariantach: Complete lub Essential. Jedynie członkowie, którzy zakupią plan Complete, otrzymają dostęp do dodatkowych korzyści wyszczególnionych w punkcie 4.7.

 4. Członkostwo w AirHelp Plus rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu.

 5. Po przyjęciu zakupu Członek otrzyma potwierdzenie.

 6. AirHelp odstąpi od pobrania Opłaty za usługę i Opłaty za działania prawne od Członka AirHelp Plus w przypadku wyświadczenia przez AirHelp Sprawiedliwości jako usługi w ramach Wniosków dotyczących rezerwacji objętych Członkostwem w AirHelp Plus.

 7. Plan AirHelp Plus Complete jest rozpowszechniany w różnych wersjach i może obejmować niektóre lub wszystkie z następujących korzyści:

  4.7.1 Dostęp do saloników lotniskowych 

  AirHelp zapewnia dostęp do saloników lotniskowych we współpracy z COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED („Collinson”), spółką zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02474708, adres siedziby:  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londyn, EC3A 7BU, Anglia dla wybranych saloników lotniskowych. W przypadku korzystania z tej usługi obowiązują Polityka prywatności i Warunki korzystania firmy Collinson.

  1. Członkowie, którzy zakupili plan AirHelp Plus Complete w formie pojedynczej rezerwacji, mogą korzystać z dostępu do poczekalni w przypadku zarejestrowanych opóźnionych lotów pod warunkiem, że się zakwalifikują:

   Członkowie będą uprawnieni do korzystania z tej usługi, jeśli lot zostanie zarejestrowany co najmniej 6 godzin przed planowanym odlotem.  Odlot będzie monitorowany przez system śledzenia lotów firmy Collinson.  Z zastrzeżeniem pomyślnej wcześniejszej rejestracji, firma Collinson dostarczy pocztą elektroniczną i SMS-em voucher umożliwiający dostęp do saloniku lotniskowego, w przypadku gdy system śledzenia lotów firmy Collinson wykryje opóźnienie lotu Członka o ponad 60 minut („Próg opóźnienia”), odwołanie lotu na mniej niż 6 godzin przed planowaną godziną odlotu lub odwołanie lotu po planowanym czasie odlotu. Warunkiem korzystania z Usługi jest dostęp do adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego Członka podanego podczas rejestracji oraz możliwość okazania vouchera dostępu do poczekalni. Opóźnienie, które osiąga lub przekracza Próg opóźnienia, może być ogłoszone jako pojedynczy okres opóźnienia lub wynikać z wielu narastających krótszych opóźnień, które łącznie doprowadzą do osiągnięcia Progu opóźnienia. Collinson będzie polegać wyłącznie na swoim systemie śledzenia lotów, aby określić, czy Członkowie będą kwalifikować się do dostępu do saloników lotniskowych. Członkowie przyjmują do wiadomości, że Collinson nie gwarantuje dokładności systemu śledzenia lotów, a Członkowie nie będą na nim polegać przy śledzeniu czasu odlotu. W przypadku kwalifikującego się opóźnienia podróży, kupon wstępu do poczekalni zostanie przekazany Członkom pocztą elektroniczną i SMS-em w dniu ich lotu.  Nie można go wykorzystać w innym dniu podróży. Tylko osoby wymienione w potwierdzeniu e-mail będą uprawnione do skorzystania z Usługi. Usługa świadczona na rzecz Członków jest niezbywalna, bezzwrotna i niezmienna. Nie będą oferowane żadne alternatywy gotówkowe ani kredytowe. W stosownych przypadkach, Członkowie wchodząc do saloniku lotniskowego zgadzają się przestrzegać zasad i reguł tam obowiązujących.

  2. Członkowie AirHelp Plus, którzy zakupili plan AirHelp Plus Complete w formie rocznej subskrypcji, mogą korzystać z dostępu do saloników lotniskowych w przypadku zarejestrowanych opóźnionych lotów na tych samych zasadach, co Członkowie, którzy zakupili plan AirHelp Plus Complete w formie pojedynczej rezerwacji.

  4.7.2 Status lotu

  Członkowie będą mieli bezpłatny dostęp do statusu lotu, który będzie prezentowany dla ich lotów na osobistym pulpicie nawigacyjnym i/lub pocztą. 

  AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych danych. Przedstawiony status lotu jest bezpośrednio uzyskiwany przez stronę trzecią i nie jest wiążący. Członkowie muszą nadal przestrzegać ustalonych terminów i instrukcji linii lotniczych.

 8. Korzyści są osobiste i dotyczą jedynie Członka — co oznacza, że Członek musi być pasażerem wymienionym w rezerwacji — i pewnej liczby pasażerów (jak określono w e-mailu potwierdzającym), jeśli figurują na wspólnej rezerwacji z Członkiem.

 9. Opłata za usługę i Opłata za działania prawne nie będą zwracane Członkowi w przypadku lotów zakłóconych przed rozpoczęciem okresu Członkostwa.

 10. Członkostwa nie można przenosić na inne osoby. Członek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić AirHelp w przypadku zauważenia przez siebie jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z Członkostwa.

 11. Członkostwo w formie subskrypcji rocznej jest automatycznie odnawiane na kolejny rok, o ile i dopóki Członek go nie anuluje, co można zrobić w następujący sposób: i) Członek po zalogowaniu się do konta osobistego wybierze opcję zarządzania członkostwem w panelu użytkownika, a następnie skorzysta z opcji anulowania członkostwa, lub ii) Członek poinformuje AirHelp w formie pisemnej o rezygnacji z automatycznego wznowienia członkostwa, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

 12. Członkowie kwalifikujący się jako konsumenci zgodnie z przepisami konsumenckimi UE mogą wycofać swoje Członkostwo w terminie 14 dni od zakupu bez podania przyczyny. W przypadku chęci wycofania i otrzymania zwrotu wszystkich kosztów informacja na ten temat musi zostać przekazana w terminie 14 dni od zakupu w postaci jednoznacznego oświadczenia, że Członek pragnie wycofać się z Członkostwa. Z uwagi na charakter usługi świadczonej Członkowi nie może on wycofać się z Członkostwa, jeśli odbył już loty objęte Członkostwem. Odstąpienie od umowy można wysłać na adres: [email protected]

 13.  Jeśli AirHelp otrzyma informację o anulowaniu Członkostwa 14 dni po rozpoczęciu pierwotnego lub odnowionego Członkostwa, Członkowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów opłaty za Członkostwo.

 14. W przypadku gdy Członkostwo wygasło bądź zostało wypowiedziane lub anulowane, AirHelp nie będzie już odstępować od pobierania Opłaty za usługę i Opłaty za działania prawne w przypadku świadczenia przez AirHelp Sprawiedliwości jako usługi.

 15. Aby otrzymać korzyści wynikające z Członkostwa w AirHelp Plus, byli Członkowie, którzy zdecydowali się nie odnawiać Członkostwa, muszą przedłożyć wniosek dotyczący kwestii wynikłej w okresie Członkostwa nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni po jego wygaśnięciu.

 16. AirHelp zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Członkostwa i, w przypadku naruszenia przez Członka Regulaminu, może w każdej chwili wypowiedzieć Członkostwo.

 17. Członek nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów opłaty za Członkostwo w przypadku wypowiedzenia Członkostwa przez AirHelp.

§5 Opłaty i wypłata Odszkodowania

 1. AirHelp świadczy Usługę kwalifikacji oraz Usługę dostarczenia informacji bezpłatnie.

 2. AirHelp świadczy bezpłatnie Sprawiedliwość jako usługę, chyba że AirHelp uda się z powodzeniem odebrać Odszkodowanie za lot (zasada „nie wygrywasz, nie płacisz”). 

  W takim wypadku AirHelp prześle ustaloną część Odszkodowania za lot do Klienta z uwzględnieniem opłat umieszczonych w Cenniku. Cennik. Sfinansowane opłaty sądowe i honoraria prawnicze będą potrącane z wszelkich płatności przekazywanych AirHelp dla Klienta. 

  Jeżeli sprawa prowadzona przez AirHelp zakończy się pomyślnie, ale Odszkodowanie za lot i/lub honorarium prawnicze, koszty postępowania sądowego, odsetki lub podobne kwoty zostaną przekazane przez linię lotniczą bezpośrednio Klientowi, Klient otrzyma stosowną fakturę i bez zbędnej zwłoki przekaże na rachunek AirHelp opłaty zgodnie z Cennik oraz otrzymane z góry honoraria prawnicze, opłaty sądowe, odsetki lub podobne kwoty.

 3. Wypłata uzgodnionej części Odszkodowania na rzecz Klienta zostanie dokonana zgodnie z Cennik przez AirHelp.

 4. Jeśli Klient podał informacje błędne lub niedostateczne do wypłaty Odszkodowania za lot i zostały one zwrócone AirHelp, AirHelp dołoży uzasadnionych starań, aby skontaktować się z Klientem, w tym wysłać przypomnienia drogą mailową oraz innymi środkami komunikacji udostępnionymi AirHelp przez Klienta. Jeśli Klient nie odpowie i nie przekaże prawidłowych informacji o płatności, AirHelp będzie uprawniona do zatrzymania tej części Odszkodowania za lot, która w innym przypadku powinna zostać przekazana Klientowi.

 5. Z chwilą dokonania wypłaty uzgodnionego Odszkodowania przez AirHelp zgodnie z instrukcjami i zastosowaniem wybranej przez Klienta metody płatności AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i podobne utracone w drodze do Klienta;

  2. wszelkie skutki przekazania przez Klienta błędnych informacji odnośnie do rachunku bankowego, adresu lub podobnych, skutkujących wypłatą Odszkodowania niewłaściwej osobie. Jeżeli Odszkodowanie zostanie wypłacone niewłaściwej osobie z winy Klienta, spółka AirHelp nie będzie zobowiązana do podjęcia działań w celu jego odzyskania.

 6. Nie można żądać odsetek za okres między płatnościami przychodzącymi a wychodzącymi. AirHelp zastrzega sobie prawo do zatrzymania odsetek odzyskanych od linii lotniczych.

 7. AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty odszkodowania, szkody lub podobne, jeżeli przekazanie płatności stało się niemożliwe na skutek okoliczności pozostających poza kontrolą spółki, między innymi z powodu strajku, lokautu, sporu pracowniczego, zdarzenia losowego, wojny, rozruchów, zamieszek, rozmyślnego niszczenia mienia, zastosowania przepisów prawa bądź postanowień nakazów, reguł, regulacji lub poleceń organów państwowych, wypadku, awarii zakładu lub sprzętu, pożaru, powodzi i burzy.

§6 Ochrona danych

 1. AirHelp wykorzysta przekazane przez Klienta dane osobowe w celu przeprowadzenia Usługi kwalifikacji, Członkostwa AirHelp Plus, Usługi dostarczania informacji i Sprawiedliwości jako usługi zgodnie z niniejszą Umową. AirHelp może również gromadzić dane osobowe w innych celach, takich jak statystyki, administracja i komunikacja, administracja IT i bezpieczeństwa, bezpieczeństwo fizyczne, systemy uwierzytelniania i autoryzacji, systemy wsparcia, współpraca w ramach wewnętrznych projektów oraz zespołów i działań organizacyjnych. Wszystkie dane osobowe gromadzone są zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (patrz Polityka prywatności) lub innymi właściwymi przepisami ochrony danych.

 2. Klient przekazuje AirHelp swoje dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub innymi właściwymi przepisami z wyraźną zgodą na przetwarzanie tych danych w kontekście Umowy, w odpowiednich przypadkach również w imieniu jego współpasażerów. AirHelp przekaże dane osobowe osobom trzecim wyłącznie z uwzględnieniem warunków wymienionych poniżej:

  1. jeżeli Klient wyraził na to zgodę;

  2. ​jeżeli służy to celowi bezpośrednio związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone,

  3. jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Umowy z Klientem;

  4. jeżeli jest to niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, administracyjnym lub nakazem sądu;

  5. jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych,

  6. jeżeli służy to zapobieganiu nadużyciom lub innym czynom zabronionym, takim jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

§7 Dane i informacje od Klienta

 1. Na wezwanie AirHelp Klient i jego współpasażerowie przekażą AirHelp wszelkie dane i informacje konieczne do realizacji Umowy. Pasażer zapewnia, że przekazane dane i informacje są prawidłowe, kompletne i prawdziwe oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, zostały przekazane za zgodą współpasażerów.

 2. Pasażer zobowiązuje się do pełnego zwolnienia AirHelp z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń kierowanych wobec AirHelp przez osoby trzecie, w tym między innymi z powodu przekazania przez Pasażera nieprawidłowych powiadomień, nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania po stronie Pasażera.

W przypadku przekazania nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania AirHelp będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym ustępem, Klientowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

§8 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Jeśli zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi konsumenta Klient jest konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą czynności prawnych w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpienia od Umowy.

 2. Klient może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia (np. drogą pocztową lub elektroniczną) bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, oświadczenie musi być złożone we wspomnianym powyżej terminie 14 dni z wyraźną informacją o odstąpieniu od Umowy. Ze względu na charakter świadczonych usług Klient nie może odstąpić od Umowy, jeśli uzyskał informację o przyjęciu Wniosku przez linie lotnicze, co jest równoznaczne z wykonaniem żądanej usługi. Odstąpienie od umowy można wysłać na adres:

  AirHelp Germany GmbH
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13
  10245 Berlin
  Niemcy

  lub

  e-mail: [email protected]

§9 Postanowienia końcowe

 1. AirHelp ma prawo do zmiany niniejszych Warunków Umowy i Cennik oraz do określenia dodatkowych warunków w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany niekorzystne dla Pasażera nie będą go jednak obowiązywały, jeśli nie wyrazi on na nie zgody.

 2. Do Warunków Umowy, Dokumentu cesji oraz Umowy pomiędzy AirHelp a Klientem zastosowanie będzie miało prawo właściwe dla Niemiec. Jednakże Pasażer jest uprawniony do ochrony należnego Roszczenia zgodnie z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi w miejscu zamieszkania Pasażera.

 3. W przypadku gdy którekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Umowy będą lub staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień w jakikolwiek sposób.

 4. Prawa i obowiązki całkowicie lub częściowo związane z jakimkolwiek przedstawionym Roszczeniem mogą zostać przekazane przez AirHelp innemu podmiotowi wchodzącemu w skład grupy AirHelp oraz przez AirHelp na rzecz osób trzecich.

 5. Angielska wersja niniejszych Warunków Umowy ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

Zaktualizowano: 4 grudnia 2022
Wersja 3.22

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo
APRA

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2023 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie