Warunki Umowy

Art. 1: Definicje

Na potrzeby niniejszych warunków umowy poniższe pojęcia będą rozumiane w następujący sposób:

1.1 „Umowa”: porozumienie pomiędzy Klientem i AirHelp zawarte z chwilą zaakceptowania niniejszych warunków Umowy przez Klienta. Porozumienie będzie uważane za zawarte z chwilą podpisania przez Klienta Dokumentu Cesji lub Upoważnienia.

1.2 „AirHelp”: AirHelp Ltd., spółka zarejestrowana w Hong Kongu z siedzibą w 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000.

1.3 „Przepisy dotyczące praw pasażera przewoźników lotniczych”: wszelkie regulacje prawne, rozporządzenia, dyrektywy i podobne, wydane na poziomie stanowym, federalnym, unijnym, krajowym lub regionalnym, które regulują kwestię odszkodowania finansowego dla pasażerów w przypadku przyjęcia zbyt wielu rezerwacji, opóźnienia lub odwołania lotu..

1.4 „Dokument Cesji”: dokument, na podstawie którego Klient na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach Umowy, udziela cesji Roszczenia na rzecz AirHelp.

1.5 „Upoważnienie”: dokument upoważniający firmę AirHelp, jej partnerów lub podmioty z nią powiązane do działania na rzecz Klienta. Dokument ten dostarczany jest Klientowi przez AirHelp. Może on przyjąć jedną z wielu form, w tym Pełnomocnictwa lub Umowy o świadczenie usług prawnych.

1.6 „Roszczenie”: każde żądanie przewoźnikowi lotniczemu o zapłatę odszkodowania finansowego zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażera przewoźników lotniczych.

1.7 „Klient”: osoba, która zaakceptowała Warunki Umowy.

1.8 „Odszkodowanie”: całkowita kwota pieniężna wypłacana w związku z Wnioskiem przez przewoźnika lotniczego na rzecz Klienta lub AirHelp po akceptacji przez Klienta niniejszych warunków jako odszkodowanie, ugoda, gest dobrej woli lub w inny sposób. W celu uniknięcia wątpliwości, Odszkodowanie nie uwzględnia kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, honorarium prawnika, kosztów odbioru odszkodowania, odsetek i podobnych opłat, których zapłata zostanie dokonana wyłącznie na rzecz grupy AirHelp.

1.9 „Droga Sądowa”: złożenie pozwu wz. z Roszczeniem do sądu lub do organu państwowego, takiego jak organ odpowiedzialny za wykonanie postanowień Rozporządzenia (NEB), albo przekazanie Roszczenia do upoważnionych przedstawicieli, takich jak prawnicy lub kancelarie prawne.

1.10 ”Cennik”: załącznik stanowiący część Warunków Umowy, określający akceptowalne waluty, metody płatności I wszelkie opłaty pobierane przez AirHelp.

1.11 „Rozporządzenie 261/2004”: rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Art. 2: Umowa

2.1 Z chwilą zwrócenia się przez Klienta do AirHelp o podjęcie działań celem uzyskania Roszczenia, Klient bezwarunkowo akceptuje warunki Umowy.

2.2 Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy AirHelp zgodzi się na dochodzenie roszczenia sprecyzowanego we Wniosku złożonym przez Klienta. AirHelp ma prawo do odmowy dochodzenia roszczenia bez podania przyczyny. W przypadku odmowy AirHelp powiadomi o tym fakcie Klienta bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy AirHelp zaakceptuje Wniosek Klienta, Klient zostanie poproszony o podpisanie Dokumentu Cesji lub Upoważnienia. Umowa pomiędzy AirHelp i Klientem zostanie zawarta po podpisaniu Dokumentu Cesji lub Upoważnienia.

2.3 Przez zawarcie Umowy z AirHelp, Klient gwarantuje, ze posiada pełną zdolność do jej zawarcia.

2.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że AirHelp udziela mu jedynie pomocy w uzyskaniu Odszkodowania od przewoźnika lotniczego. Klient wyraża zgodę, iż AirHelp nie będzie akceptować kuponów podróżnych oraz innych usług za wyjątkiem Odszkodowania oraz, że taka oferta przewoźnika lotniczego będzie uważana za odmowę zapłaty.

2.5 Klient gwarantuje, że dochodzenie Roszczenia nie zostało powierzone osobie trzeciej oraz, że pomiędzy Klientem i przewoźnikiem lotniczym, w tym samym czasie, nie toczy się żaden spór prawny ani nie podjęto czynności w celu jego rozpoczęcia.

2.6 Po podpisaniu Dokumentu Cesji lub Upoważnienia Klient zobowiązuje się nie zwracać do innych podmiotów w celu dochodzenia Odszkodowania oraz nie przekazywać sprawy innym podmiotom. Wszelkie dotychczasowe działania i porozumienia muszą zostać odwołane przed podpisaniem Dokumentu Cesji lub Upoważnienia.

2.7 W przypadku otrzymania przez Klienta jakiejkolwiek bezpośredniej płatności lub innej formy zadośćuczynienia od przewoźnika lotniczego po zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie AirHelp bez zbędnej zwłoki. Płatności te uznawane są za Odszkodowanie.

2.8 Po podpisaniu Dokumentu Cesji lub Upoważnienia Klient zobowiązany jest do zaprzestania negocjacji z przewoźnikiem i przekierowania wszelkich kontaktów ze strony przewoźnika do AirHelp w celu umożliwienia AirHelp uzyskania jak najlepszych efektów.

2.9 Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku gdy:

i) odszkodowanie zostało zaakceptowane AirHelp, zapłacone w całości AirHelp przez przewoźnika lotniczego oraz przekazane Klientowi po potrąceniu wszystkich należnych opłat lub

ii) AirHelp, po dogłębnej analizie zleconej sprawy, uznała, iż niecelowym jest dochodzenie Roszczenia oraz poinformowała Klienta, że postępowanie w przedmiotowej sprawie nie zostanie podjęte.

2.10 Jeśli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z art. 2 ust. 9 lit. ii, Klient może zażądać, by AirHelp bezpłatnie dokonała zwrotnego przeniesienia jego Roszczenia, o którym mowa w art. 1 ust 1.5 (zobacz Cennik). Od tej pory Klient może rozporządzać przeniesionym na niego Roszczeniem w dowolny sposób.

2.11 Inne warunki Umowy mogą obowiązywać w stosunku do Klientów składających Roszczenia w związku z umowami AirHelp z osobami trzecimi.

Art. 3: Przedmiot Umowy

3.1 AirHelp dochodzi Roszczenia Klienta z tytułu odszkodowania od przewoźnika, na podstawie Rozporządzenia 261/2004 lub innych obowiązujących Przepisów Dotyczących Ochrony Praw Pasażera Przewoźników Lotniczych, mających zastosowanie do konkretnej podróży lotniczej Klienta.

3.2 Dane dotyczące lotu mogą zostać przekazane AirHelp za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji na telefon, poczty elektronicznej oraz innych rozwiązań elektronicznych i informatycznych wspieranych przez AirHelp, jak również za pośrednictwem telefonu. Po zgłoszeniu Wniosku przez Klienta, AirHelp weryfikuje informacje dotyczące przebiegu lotu oraz danych lotu. Jeżeli przeprowadzona ocena będzie wskazywać, że Wniosek ma szanse na powodzenie, AirHelp poinformuje Klienta, że jego sprawa została zaakceptowana. Klient zostanie wówczas poproszony o podpisanie Dokumentu Cesji lub Upoważnienia.

3.3 W celu dochodzenia Roszczenia konieczne jest przesłanie firmie AirHelp podpisanego przez Klienta Dokumentu Cesji lub Upoważnienia. Dokumenty te mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, formularza internetowego lub aplikacji mobilnej. Po otrzymaniu podpisanego przez Klienta Dokumentu Cesji lub Upoważnienia firma AirHelp przygotuje wezwanie do zapłaty, a następnie prześle je przewoźnikowi bez zbędnej zwłoki oraz zajmie się prowadzeniem dalszej korespondencji.

3.4 W przypadku gdy przewoźnik lotniczy odmówi zapłaty odszkodowania w stosownym czasie, a pozytywne załatwienie sprawy jest wysoce prawdopodobne, AirHelp jest uprawniona rozpoczęcia Drogi Sądowej celem dochodzenia Odszkodowania. Jeśli Droga Sądowa zostanie uruchomiona zastosowanie będzie miała Opłata Sądowa (zobacz Cennik).

3.5 W przypadku korzystania na Drodze Sądowej z usług pełnomocnika procesowego Klient wyraża zgodę na udostępnienie pełnomocnikowi przez firmę AirHelp wszelkich danych przekazanych firmie AirHelp przez Klienta oraz na przekazywanie przez pełnomocnika procesowego firmie AirHelp wszelkich informacji dotyczących prowadzonej sprawy. W przypadku, gdy sąd wymaga odrębnego certyfikatu autoryzacji, pełnomocnictwa, oświadczenia prawdy, dokumentu cesji lub innego dokumentu, Klient zobowiązuje się do podpisania tychże dodatkowych dokumentów. W przypadku, gdy Klient po podpisaniu Dokumentu Cesji podpisze certyfikat autoryzacji, Pełnomocnictwo, Umowę o świadczenie usług prawnych lub podobny dokument, sprawa zostaje automatycznie przekazana Klientowi.

3.6 Jeżeli pełnomocnik procesowy uzna, że stan faktyczny sprawy daje podstawę do przypuszczenia, iż uzyskanie Roszczenia nie jest prawdopodobne, Klient zostanie poinformowany o zaprzestaniu wykonywania dalszych czynności przez AirHelp.

3.7 Jeżeli AirHelp lub pelnomocnik procesowy wszczyna postępowanie celem uzyskania Roszczenia Klienta, AirHelp zwolni Klienta od kosztów poniesionych w związku z wniesieniem pozwu d sądu, a następnie przegrania przedmiotowej sprawy. W przypadku, gdy przedmiotowa sprawa zostanie wygrana lub pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a AirHelp zostanie zawarta ugody, AirHelp pokryje wszelkie poniesione koszty nie pokrywane przez przewoźnika.

3.8 Klient przyjmuje do wiadomości, że akceptacja oferty ugody stanowi wyłączną kompetencję AirHelp ze względu na fakt przekazania sprawy przez Klienta firmie AirHelp. W przypadku, gdy firma AirHelp działa na rzecz Klienta na mocy Upoważnienia, Klient upoważnia firmę AirHelp do przyjmowania lub odrzucania wszelkich ofert ugody w oparciu o dotychczasowe doświadczenia firmy AirHelp z danym przewoźnikiem oraz porady zewnętrznych pełnomocników procesowych.

Art. 4: Opłaty i wynagrodzenie

4.1 AirHelp podejmuje czynności w celu uzyskania Roszczenia Klienta bezpłatnie. Jeżeli AirHelp uzyska Odszkodowanie, potrąci prowizję zgodnie z Cennikiem. Jeżeli AirHelp uzyska Odszkodowanie, AirHelp przeleje uzgodnioną cześć Odszkodowania Klientowi, z zastrzeżeniem potrącenia o opłaty zawarte w Cenniku, które mogą mieć zastosowanie.

4.2 Zapłata uzgodnionej części Odszkodowania na rzecz Klienta zostanie dokonana zgodnie z Cennikiem.

4.3 Jeżeli Klient dostarczy błędne lub niewystarczające informacje konieczne do zapłaty Odszkodowania i zostanie ono zwrócone na AirHelp, AirHelp będzie uprawnione do potrącenia wszelkich dodatkowych kosztów nałożonych na AirHelp plus Opłata za Zmianę na pokrycie wewnętrznych kosztów AirHelp, za każdy incydent (zobacz Cennik). Jeśli Klient, po kilku przypomnieniach oraz rozsądnych próbach kontaktu ze strony AirhHelp, nie przedstawia prawidłowych informacji lub ich nie dostarcza niezbędnych do zapłacenia odpowiedniej części Odszkodowania, AirHelp będzie uprawnione zatrzymać tą część Odszkodowania. oraz opłaty z tytułu wymiany waluty na pokrycie kosztów wewnętrznych, za każde zdarzenie.

4.4 Z chwilą dokonania zapłaty uzgodnionego Odszkodowania przez AirHelp zgodnie z instrukcjami i z zastosowaniem wybranej przez Klienta metody płatności, AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za:

i) czeki, przedpłacone karty kredytowe, karty kredytowe i podobne utracone w drodze do Klienta;

ii) wszelkie skutki przekazania przez Klienta błędnych informacji odnośnie rachunku bankowego, adresu i podobnych, skutkujących zapłatą Odszkodowania na rzecz osoby nieuprawnionej. Jeżeli zapłata Odszkodowania zostanie dokonana na rzecz osoby nieuprawnionej AirHelp nie będzie zobowiązana do podjęcia działań w celu jej odzyskania.

4.5 Klient nie posiada roszczenia wobec AirHelp o zapłatę odsetek od kwoty Odszkodowania za okres pomiędzy datą przekazania kwoty Odszkodowania przez przewoźników lotniczych na rzecz AirHelp do czasu przekazania kwoty Odszkodowania na rzecz Klienta. AirHelp zastrzega sobie prawo do zatrzymania odsetek odzyskanych od przewoźników lotniczych.

4.6 AirHelp nie wystawia faktur VAT w związku z wykonywaniem usług bądź pobraniem wynagrodzenia, jednak na żądanie Klienta może mu ona zostać przesłana w formie elektronicznej przez e-mail.

4.7 AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty Odszkodowania, zadośćuczynienia i podobne jeżeli przekazanie kwoty Odszkodowania stało się niemożliwe na skutek okoliczności pozostających poza jej kontrolą, między innymi z powodu strajku, odmowy wstępu, sporu pracowniczego, siły wyższej, wojny, rozruchów, zamieszek, rozmyślnego niszczenia mienia, zgodnością z prawem, wypadkiem, awarią zakładu lub sprzętu, pożaru, powodzi i burzy.

Art. 5: Ochrona danych

AirHelp wykorzysta dane osobowe przekazane przez Klienta wyłącznie w celu podejmowania czynności zmierzających do uzyskania Roszczenia zgodnie z niniejszą Umową oraz wszelkimi właściwymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Klient przekazuje dane osobowe zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych i innymi właściwymi przepisami z wyraźną zgodą na przetwarzanie tych danych w powyższym celu w kontekście Umowy. AirHelp przekaże dane osobowe osobom trzecim wyłącznie z uwzględnieniem warunków wymienionych poniżej:

i) ​ jeżeli Klient wyraził na to zgodę;

ii) ​ jeżeli służy to celowi bezpośredniemu związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały otrzymane;

iii) jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Umowy na rzecz Klienta;

iv) jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa bądź AirHelp został do tego zobowiązany przez organ administracji lub sąd;

v) ​ jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych;

vi) jeżeli służy to zapobieżeniu nadużyciom lub dokonywaniu innych niedozwolonych czynów, takich jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

Art. 6: Dane i informacje od Klienta

6.1 Na wezwanie AirHelp Klient przekaże firmie wszelkie dane i informacje konieczne do wykonania Umowy. Klient gwarantuje, że przekazane dane i informacje będą prawidłowe, kompletne i prawdziwe.

6.2 Klient zobowiązuje się do wynagrodzenia w pełnej wysokości szkody AirHelp w każdym przypadku kierowania przeciwko AirHelp roszczeń przez osoby trzecie, w tym między innymi z powodu niewłaściwej komunikacji Klienta, przekazania przez niego nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania.

6.3 W przypadku przekazania nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania, AirHelp będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym ustępem, Klientowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

Art. 7: Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Jeśli zgodnie z Europejską Regulacją Konsumencką jesteś osobą fizyczną dokonującą czynności prawnych w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową masz prawo odstąpienia od umowy.

7.2 Możesz odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie (np. listownie, fax, e-mail) w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, oświadczenie musi być złożone we wspomnianym powyżej terminie 14 dni, z informacją o odstąpieniu od Umowy. Ze względu na charakter świadczonych usług, nie możesz odstąpić od Umowy w momencie uzyskania informacji o zaakceptowaniu wniosku przez linie lotnicze, co jest równoznaczne z wykonaniem żądanej usługi. Oświadczenie należy przesłać na adres:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

lub na adres e-mail: [email protected]

Art. 8: Postanowienia końcowe

8.1 Firma AirHelp jest upoważniona do zmiany niniejszych Warunków Umowy oraz Cennika i ustanawiania dodatkowych warunków w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany niekorzystne dla Klienta nie będą jednak dotyczyły Klienta, jeśli nie wyrazi on na nie zgody.

8.2 Prawo właściwe dla Niemiec będzie miało zastosowanie do Warunków Umowy, Dokumentu Cesji oraz Umowy pomiędzy AirHelp i Klientem. Wszelkie spory wynikające bądź będące w związku ze wspomnianymi Warunkami Umowy, Dokumentem Cesji oraz Umową pomiędzy AirHelp i Klientem będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd w Kopenhadze, Danii, w pierwszej instancji.

8.3 W przypadku gdyby którekolwiek postanowienia Warunków Umowy były lub stały się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień w jakikolwiek sposób i w żadnym wypadku.

8.4 Prawa i obowiązki całkowicie bądź częściowo związane z jakimkolwiek przedstawionym Roszczeniem mogą zostać przekazane przez AirHelp innemu podmiotowi wchodzącemu w skład grupy AirHelp oraz przez AirHelp na rzecz osób trzecich bez żadnych ograniczeń.

8.5 Angielska wersja niniejszych Warunków Umowy będzie nadrzędna wobec wszelkich pozostałych wersji językowych.