Warunki Umowy

Niniejsze Warunki Umowy („Warunki Umowy”) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Klientem („Klientem”) a spółką AirHelp w odniesieniu do świadczonych przez nią Usług. Akceptując niniejsze Warunki Umowy, Klient wyraża zgodę na nie, jak również na wszelkie dodatkowe warunki mające zastosowanie do wybranych przez siebie Usług oraz Oświadczenie AirHelp o ochronie prywatności.

Nie zaleca się korzystania z jakichkolwiek Usług spółki AirHelp bez pełnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Umowy, Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz stroną Nasze opłaty. Ewentualne pytania, wątpliwości lub obawy, należy kierować pod adresem [email protected]. Warto też zapoznać się z sekcją Najczęściej zadawane pytania.

Uwaga: jeśli Wierzytelność Klienta dotyczy lotu, którego miejsce docelowe lub miejsce wylotu znajduje się w Brazylii, to korzystanie z Usług AirHelp może podlegać Warunkom umowy – Brazylia.

1. CHARAKTER USŁUG

Przeznaczenie Usług

 1. Akceptując niniejsze Warunki Umowy i korzystając z naszych Usług, Klient potwierdza, że:

  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną w świetle przepisów prawa obowiązujących w swoim kraju zamieszkania, mogącą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem;

  2. posiada prawo do zawarcia we własnym imieniu – a także, jeśli ma to zastosowanie, w imieniu określonych współpasażerów – niniejszych Warunków Umowy i wszelkich warunków mających zastosowanie do poszczególnych Usług.

  Charakter Usług

 2. Grupa AirHelp świadczy usługi pomocy dla pasażerów lotniczych, którzy doświadczyli zakłóceń lotu. Usługi te mogą z czasem podlegać zmianom, ale obejmują pomoc w składaniu w imieniu pasażerów Wniosków do Linii lotniczych o zaspokojenie Wierzytelności oraz egzekwowaniu praw pasażerów lotniczych (w tym między innymi pomoc w składaniu wniosków o odszkodowanie) wynikających z opóźnienia lub odwołania lotów i/lub innych powiązanych problemów.

 3. AirHelp nie jest kancelarią prawną, nie działa jako pełnomocnik prawny w imieniu Klienta ani nie świadczy bezpośrednio usług prawnych na Jego rzecz. Niemniej jednak, podczas świadczenia naszych Usług i zgodnie z Warunkami Umowy i Dokumentami, AirHelp może współpracować z Pełnomocnikiem prawnym

 4. Jeśli Klient zakupił produkt ubezpieczeniowy za pośrednictwem AirHelp, to AirHelp działa jako zarejestrowany agent ubezpieczeniowy zgodnie z przepisami prawa niemieckiego. AirHelp nie jest w takim przypadku obciążony ryzykiem, a jedynie występuje w roli pośrednika. Niniejsze Warunki Umowy nie mają zastosowania do zakupu produktu ubezpieczeniowego przez Klienta. W dokumentach dostarczanych z polisą znajdują się warunki dotyczące zakupionego produktu ubezpieczeniowego, określające m.in. nazwę Podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi na rzecz spółki AirHelp, który zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody.

2. DEFINICJE

W niniejszych Warunkach Umowy następujące pojęcia mają znaczenie podane poniżej:

 1. „Podpis w narzędziu AH” oznacza podpis złożony elektronicznie przez Klienta za pośrednictwem internetowego narzędzia do podpisywania AirHelp, uznawany za odpowiednik podpisu odręcznego. W przypadku gdy Klient nie może złożyć podpisu internetowego, może dostarczyć podpis odręczny lub zeskanowany.

 2. „AirHelp” oznacza spółkę AirHelp Germany GmbH z siedzibą w Niemczech, pod adresem c/o WeWork, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Niemcy (zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Charlottenburgu pod numerem: HRB 196015 B i posiadającą licencję na windykację należności zgodnie z art. 10, par 1, pkt. 1 RDG (niemieckiej ustawy o świadczeniu usług prawnych).

 3. „Spółka należąca do Grupy AirHelp” oznacza dowolny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez AirHelp lub kontrolujący AirHelp, czy to przez posiadanie kapitału zakładowego lub papierów wartościowych z prawem głosu, czy to na drodze umowy lub w inny sposób.

 4. „AirHelp+” lub „AirHelp Plus” oznacza Członkostwo, które umożliwia Członkom dostęp do jednego z dwóch pakietów AirHelp+ opisanych w Katalogu usług AirHelp+

 5. „Panel użytkownika AirHelp+” oznacza obszar dostępny tylko dla Członków AirHelp+, do którego dostęp można uzyskać poprzez stronę my.airhelp.com i w którym można sprawdzać dostępne Usługi AirHelp+ i nimi zarządzać.

 6. „Członek AirHelp+” lub „Członek” oznacza Klienta, który wykupił Członkostwo AirHelp+.

 7. „Usługi AirHelp+” oznaczają usługi wymienione w Katalogu usług AirHelp+ dostępne dla Członków, którzy wykupili Członkostwo AirHelp+.

 8. „Podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz spółki AirHelp” oznacza osobę fizyczną lub prawną związaną umową ze spółką AirHelp, której przedmiotem jest bezpośrednia lub pośrednia pomoc w świadczeniu usług na rzecz Klienta.

 9. „Linia lotnicza” oznacza komercyjną linię lotniczą, która obsługiwała lot w odniesieniu do którego mogą być świadczone Usługi.

 10. „Przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych” oznaczają wszelkie akty prawne, rozporządzenia, dyrektywy, konwencje międzynarodowe lub podobne regulacje wydane na szczeblu stanowym, federalnym, unijnym, krajowym, międzynarodowym lub regionalnym oraz orzecznictwo, w których uregulowano kwestie odszkodowania finansowego, rekompensat lub zwrotu kosztów dla pasażerów w przypadku przepełnienia, opóźnienia, odwołania lotu lub innych zakłóceń lotu oraz problemów z bagażem. Mogą one obejmować między innymi, ogólne przepisy dotyczące ochrony konsumentów; rozporządzenie „WE 261”, czyli Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.; rozporządzenie „UK 261” regulujące prawa pasażerów lotniczych i licencjonowanie organizatorów podróży lotniczych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii z 2019 r. (wersję poprawioną); tureckie przepisy dotyczące pasażerów „SHY”, przepisy dotyczące ochrony pasażerów lotniczych zawarte w kanadyjskiej Ustawie o transporcie oraz konwencję „MC 99”, czyli konwencję montrealska z 1999 r.

 11. „Umowa cesji” oznacza dokument w postaci elektronicznej lub innej, wymagany przez AirHelp w poszczególnych przypadkach, na mocy którego Klient i AirHelp uzgadniają, że AirHelp przejmuje prawo do Wierzytelności, z zastrzeżeniem warunków Umowy cesji, w celu pobrania i uzyskania płatności.

 12. „Dokument upoważnienia” oznacza dokument, który upoważnia AirHelp i/lub Spółkę należącą do Grupy AirHelp lub Podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz spółki AirHelp do działania w imieniu Klienta w odniesieniu do Wierzytelności. Dokument ten może przyjąć wiele form ze względu na różne wymogi prawne w różnych krajach, w tym formę pełnomocnictwa lub upoważnienia do reprezentowania.

 13. „Wierzytelność” oznacza wszelkie wierzytelności wobec Linii lotniczej dotyczące rekompensaty finansowej, odszkodowania lub zwrotu kosztów powstałe zgodnie z Przepisami dotyczącymi praw pasażerów lotniczych, a także odszkodowania na podstawie gestu dobrej woli.

 14. „Usługa uzyskiwania odszkodowania” oznacza usługę, w ramach której spółka AirHelp samodzielnie lub we współpracy z innymi Spółkami należącymi do Grupy AirHelp oraz Podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz spółki AirHelp dochodzi Wierzytelności w imieniu Klienta. Może to obejmować zastosowanie Środków prawnych.

 15. „Klient” oznacza osobę, która przyjęła niniejsze Warunki Umowy. W niektórych dokumentach „Klient” może być również określany jako „Pasażer”.

 16. „Swoboda w podejmowaniu decyzji” oznacza prawo spółki AirHelp do podejmowania decyzji dotyczących Wierzytelności Klienta. Nasze decyzje są podejmowane na podstawie danych w sposób dokładniej opisany w sekcji 4: Jak AirHelp podejmuje decyzje dotyczące Wierzytelności Klienta

 17. „Kwalifikujący się Wniosek” oznacza wniosek dotyczący Wierzytelności, który został oceniony przez AirHelp w ramach jej Swobody w podejmowaniu decyzji jako Wierzytelność, której spółka AirHelp jest gotowa dochodzić w imieniu Klienta w ramach świadczenia na rzecz Klienta Usługi uzyskiwania odszkodowania.

 18. „Usługa weryfikacji Wniosku” oznacza usługę zapewnioną przez AirHelp w celu stwierdzenia, czy wniosek Klienta o zaspokojenie Wierzytelności jest Kwalifikującym się Wnioskiem.

 19. „Odszkodowanie za lot” oznacza całkowitą kwotę pieniędzy lub inne świadczenia (pod warunkiem zaakceptowania przez AirHelp w ramach Swobody w podejmowaniu decyzji) wypłacone przez Linię lotniczą w związku z Wierzytelnością jako rekompensata, zwrot kosztów, odszkodowanie lub z tytułu ugody, gestu dobrej woli lub z innego tytułu na rzecz Klienta lub AirHelp uzyskane w wyniku Usługi uzyskiwania odszkodowania. W celu uniknięcia wątpliwości, odszkodowanie za lot nie obejmuje płatności ani zwrotów z tytułu Kosztów obsługi prawnej, kosztów windykacji, odsetek itp. sfinansowanych przez AirHelp lub wynikających z interwencji AirHelp.

 20. „Współpasażer” oznacza dowolnego pasażera, którego Klient uwzględnił w Dokumencie dotyczącym odszkodowania za lot, np. członka rodziny lub innego pasażera podróżującego z Klientem tą samą Linią lotniczą.

 21. „Dokument” oznacza Dokument cesji, Dokument upoważnienia, pełnomocnictwo lub inne dokumenty, dzięki którym Spółki należące do Grupy AirHelp i Podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz spółki AirHelp mogą świadczyć Usługi na rzecz Klienta. W przypadku każdej Wierzytelności AirHelp określi, który Dokument jest najbardziej odpowiedni.

 22. „Wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania” oznacza wniosek o Odszkodowanie za lot, który AirHelp składa do Linii lotniczej w przypadku braku obowiązujących przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. W przypadku Wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania Odszkodowanie za lot może mieć formę pieniężną lub rzeczową, np. postać vouchera na lot, punktów lojalnościowych lub mil lotniczych.

 23. „Usługa dostarczania informacji” oznacza dostarczanie przez AirHelp informacji dotyczących lotu, linii lotniczej, lotniska i innych informacji związanych z podróżą, a także informacji o prawach pasażerów lotniczych wynikających z mających zastosowanie Przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Informacje te mogą dotyczyć zarówno konkretnego lotu Klienta, jak i mieć charakter ogólny, niezwiązany z konkretnym lotem. Informacje będą dostarczane drogą elektroniczną, w tym przez e-mail, spersonalizowany panel użytkownika lub strony internetowe AirHelp.

 24. „Pełnomocnik prawny” oznacza adwokata i/lub kancelarię prawną, z którymi spółka AirHelp zawarła umowę dotyczącą podjęcia Środków prawnych lub innych usług prawnych w odniesieniu do Wierzytelności.

 25. „Środki prawne” oznaczają przygotowanie i złożenie wniosku o zaspokojenie Wierzytelności w formie pozwu, poprzez złożenie pozwu o zapłatę Wierzytelności w sądzie lub przed odpowiednim organem państwowym, takim jak krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów, lub przez przekazanie wniosku o zaspokojenie Wierzytelności Pełnomocnikowi prawnemu w celu przedstawienia wezwania bezpośrednio Linii lotniczej, wszczęcia postępowania sądowego lub przeniesienia pozwu do innej jurysdykcji.

 26. „Opłata za środki prawne” oznacza opłatę wymienioną na stronie Nasze opłaty, którą AirHelp obciąży Klienta, gdy Klient otrzyma Odszkodowanie za lot w ramach świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania za lot obejmującej zastosowanie Środków prawnych. „Opłata za środki prawne” jest naliczana dodatkowo,oprócz Opłaty za usługę.

 27. „Koszty obsługi prawnej” oznaczają wszelkie opłaty, które zostały poniesione przez Klienta lub Spółki należące do Grupy AirHelp lub których zwrot przyznano Klientowi lub Spółkom należącym do Grupy AirHelp w związku ze Środkami prawnymi, w tym między innymi wynagrodzenie adwokata, opłaty za złożenie wniosku, koszty sądowe i administracyjne, koszty tłumaczeń, koszty komornicze, pozasądowe koszty windykacji i wszelkie inne powiązane opłaty i wydatki.

 28. „Okres członkostwa” oznacza okres, w którym Członek AirHelp+ jest uprawniony do korzystania z Usług AirHelp+. W przypadku rocznego Członkostwa okres ten rozpoczyna się od dnia i godziny zakupu i trwa przez jeden pełny rok, chyba że zostanie przedłużony. W przypadku jednorazowej rezerwacji okres ten liczy się od dnia i godziny zakupu i trwa przez określony czas (zgodnie z dalszym opisem w niniejszych Warunkach Umowy) i ma zastosowanie wyłącznie do lotu, w odniesieniu do którego wykupiono członkostwo.

 29. „Nasze opłaty” oznaczają opłaty i należności wymienione tutaj, określające akceptowane waluty i metody dokonywania płatności przez Klienta na rzecz AirHelp. Oprócz opłat wymienionych na stronie „Nasze opłaty” spółka AirHelp może być uprawniona do otrzymania zwrotu Kosztów obsługi prawnej od Linii lotniczej, jak opisano w niniejszych Warunkach Umowy.

 30. „Dokument cesji zwrotnej” oznacza dokument podpisywany przez Klienta i AirHelp, przekazujący z powrotem Klientowi prawa do Wierzytelności.

 31. „Opłata za usługę” oznacza opłatę wymienioną na stronie Nasze opłaty, którą AirHelp obciąży Klienta, gdy Klient otrzyma Odszkodowanie za lot uzyskane w ramach Usługi uzyskiwania odszkodowania.

 32. „Usługi” oznaczają dowolne nasze usługi, w tym między innymi Usługę weryfikacji Wniosku, Usługę uzyskiwania odszkodowania, Usługę dostarczania informacji i Usługi AirHelp+, świadczone na rzecz Klienta przez spółkę AirHelp lub Podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz spółki AirHelp zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy i wszelkimi dodatkowymi warunkami mającymi zastosowanie do Usług wybranych przez Klienta.

 33. „Odstąpienie od Umowy” oznacza proces opisany w sekcji Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy, w wyniku którego Klient rezygnuje z Usługi uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwa lub AirHelp wycofuje się ze świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania.

 34. „Podatek VAT” oznacza dowolny system podatku od towarów i usług.

3. USŁUGI WERYFIKACJI WNIOSKU I DOSTARCZANIA INFORMACJI

Pierwsze kroki

 1. Po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszych Warunków Umowy AirHelp rozpocznie świadczenie Usługi weryfikacji Wniosku i Usługi dostarczania informacji, aby w ramach swojej Swobody w podejmowaniu decyzji ustalić, czy w mniemaniu AirHelp Klient złożył kwalifikujący się Wniosek o zaspokojenie Wierzytelności.

 2. W wyniku tego procesu AirHelp przygotuje dla Klienta odpowiedni Dokument umożliwiający Klientowi upoważnienie AirHelp do bezpośredniego lub pośredniego kontaktowania się w imieniu Klienta z Pełnomocnikami prawnymi, Linią lotniczą i jej przedstawicielami i/lub sądami w celu uzyskania Odszkodowania za lot.

 3. Świadczenie przez AirHelp Usługi dostarczania informacji lub Usługi weryfikacji Wniosku nie stanowi wiążącej oferty świadczenia na rzecz Klienta jakichkolwiek innych Usług, w tym między innymi Usługi uzyskiwania odszkodowania.

4. USŁUGA UZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA

Składanie Dokumentu

 1. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania Klient jest zobowiązany:

  1. złożyć podpis poprzez wykorzystanie dedykowanego narzędzia AH na Dokumencie, który określa, że Klient:

   1. wyraża zgodę na świadczenie przez AirHelp Usługi uzyskiwania odszkodowania;

   2. przyjmuje do wiadomości, że AirHelp będzie domagać się Odszkodowania za lot jedynie w formie pieniężnej oraz że to AirHelp będzie mieć wyłączną Swobodę w podejmowaniu decyzji odnośnie do zaakceptowania voucherów podróżnych i/lub innych usług jako Odszkodowania za lot i propozycje Linii lotniczej dotyczące niepieniężnej rekompensaty mogą być traktowane przez AirHelp jako odmowa wypłacenia Odszkodowania za lot przez Linię lotniczą;

   3. potwierdza, że nie dochodzi swojej Wierzytelności w żaden inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio poprzez osoby trzecie, oraz że w tej samej sprawie nie toczy się ani nie jest spodziewany pośrednio lub bezpośrednio żaden spór prawny pomiędzy Klientem a Linią lotniczą.

 2. Jeśli Klient w związku z Wierzytelnością zaangażował już jakiekolwiek podmioty lub dokonał cesji, musi niezwłocznie odwołać takie ustalenia.

 3. Jeśli Klient nie spełni tych warunków, nie może skorzystać z Usługi uzyskiwania odszkodowania.

 4. Po otrzymaniu podpisanego Dokumentu i zapoznaniu się z nim AirHelp potwierdzi na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej formy pisemnej, że rozpocznie świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania. AirHelp może w ramach swojej Swobody w podejmowaniu decyzji podjąć decyzję o rozpoczęciu lub odmowie świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania, lub też może poprosić o dalsze informacje lub dokumenty przed rozpoczęciem świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania.

 5. Po złożeniu Dokumentu:

  1. Klient nie może poprzez przelew Wierzytelności przenieść praw na inny podmiot, ponieważ tytuł prawny do Wierzytelności został już przeniesiony na AirHelp.

  2. Klient nie może zlecić innemu podmiotowi działania w imieniu Klienta ani upoważnić innego podmiotu do działania w imieniu Klienta w sprawie tej samej Wierzytelności.

 6. Jeśli Klient otrzyma jakiekolwiek płatności lub odszkodowanie w innej formie bezpośrednio od Linii lotniczej po przystąpieniu do Umowy o odszkodowanie, musi niezwłocznie poinformować o tym AirHelp. Takie płatności będą uznawane za Odszkodowanie za lot i uprawniają AirHelp do pobrania Opłaty za usługę oraz Opłaty za środki prawne, jeśli Środki prawne zostały podjęte przez AirHelp, zanim Klient otrzymał płatność od danej Linii lotniczej.

 7. Po złożeniu Dokumentu Klient zobowiązuje się zaprzestać negocjacji z Linią lotniczą i skierować wszelką komunikację z Linią lotniczą dotyczącą Wierzytelności do AirHelp.

  Cesja zwrotna

 8. Wierzytelność może zostać przypisana z powrotem do Klienta na Jego wniosek lub z inicjatywy AirHelp. W każdym przypadku odbywa się to pisemnie, poprzez podpisanie przez Klienta i AirHelp Dokumentu cesji zwrotnej. Jeśli Klient podpisał Dokument upoważnienia, Klient może wycofać swoje upoważnienie przekazane w tym Dokumencie poprzez pisemne powiadomienie AirHelp.

  Przedstawiciel Klienta

 9. Jeśli Klient działa jako przedstawiciel lub w imieniu pasażera lub pasażerów, to powinien w pierwszej kolejności uzyskać pełnomocnictwo do działania w ich imieniu oraz przedstawić potwierdzenie takiego pełnomocnictwa na żądanie AirHelp. W przypadku pasażerów niepełnoletnich Klient powinien dostarczyć ich pełne dane, w tym: imię, nazwisko i datę urodzenia osoby niepełnoletniej oraz imiona, nazwiska i podpisy opiekunów prawnych lub faktycznych osoby niepełnoletniej.

  Rozpoczęcie Usługi uzyskiwania odszkodowania

 10. W przypadku gdy AirHelp powiadomił Klienta na piśmie, jak określono powyżej, AirHelp rozpocznie świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania z zamiarem uzyskania Odszkodowania za lot w imieniu Klienta.

 11. Klient dostarczy AirHelp wszelkie dane i informacje niezbędne do realizacji Usługi uzyskiwania odszkodowania. Klient gwarantuje, że przekazane dane i informacje są prawidłowe, kompletne i prawdziwe, a w odpowiednich przypadkach poświadcza zgodę Współpasażerów. Dane o lotach i informacje mogą być przesyłane AirHelp za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, drogi telefonicznej oraz innych rozwiązań wspieranych przez AirHelp.

 12. AirHelp może poprosić Klienta o dostarczenie dodatkowych informacji i dokumentów, takich jak:

  1. imię i nazwisko pasażera, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, rodzaj zakłócenia lotu (opóźnienie, odwołanie, odmowa przyjęcia na pokład lub brak miejsc wynikający z nadsprzedaży biletów), powód opóźnienia (jeśli taka informacja jest możliwa do uzyskania), czas opóźnienia, nazwa Linii lotniczej, numer lotu, data lotu, miejsce wylotu i przylotu oraz opis zdarzenia;

  2. dodatkowy Dokument, który Klient może przesłać do AirHelp poprzez formularz na stronie internetowej lub za pomocą innych rozwiązań elektronicznych obsługiwanych przez AirHelp lub za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. 

 13. Klient przyjmuje do wiadomości, że nieprzesłanie takich informacji lub dokumentów do AirHelp będzie miało negatywny wpływ na możliwość świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania.

  Odszkodowanie za lot i Środki prawne

 14. Po otrzymaniu od Klienta Dokumentu AirHelp przygotuje wezwanie do zapłaty i prześle je do Linii lotniczej oraz zajmie się dalszą korespondencją z Linią lotniczą. W przypadku wypłaty Odszkodowania za lot, za tę część Usługi uzyskiwania odszkodowania Klient zostanie obciążony Opłatą za usługę AirHelp.

 15. W przypadku braku wypłaty Odszkodowania za lot przez Linię lotniczą w odpowiednim terminie po powiadomieniu przez AirHelp lub jeśli AirHelp w ramach swojej Swobody w podejmowaniu decyzji oceni, że jest mało prawdopodobne, aby Linia lotnicza odpowiedziała na wezwanie do zapłaty, AirHelp może podjąć Środki prawne.

 16. W przypadku podjęcia Środków prawnych i wypłacenia Odszkodowania za lot AirHelp pobierze Opłatę za środki prawne oprócz Opłaty za usługę.

 17. W przypadku podjęcia Środków prawnych przez Pełnomocnika prawnego Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez AirHelp Pełnomocnikowi prawnemu wszystkich danych przekazanych AirHelp w celu podjęcia Środków prawnych.

 18. Jeśli do podjęcia Środków prawnych wymagany jest odrębny Dokument lub inne dodatkowe dokumenty, to Klient zobowiązuje się do złożenia takich dodatkowych dokumentów. W przypadkach, gdy Klient podpisał Dokument cesji, a następnie podpisze Dokument upoważnienia (lub podobny), Klient przyjmuje do wiadomości, że na podstawie Dokumentu upoważnienia następuje cesja zwrotna Wierzytelności na rzecz Klienta.

 19. Jeśli AirHelp lub Pełnomocnik prawny zainicjują Środki prawne w celu dochodzenia Wierzytelności, AirHelp pokryje wszelkie Koszty obsługi prawnej poniesione w związku ze stosowaniem Środków prawnych, nawet w przypadku ich niepowodzenia. W przypadku wygrania procesu sądowego lub zawarcia ugody pomiędzy Linią lotniczą a AirHelp, AirHelp może pokryć wszelkie poniesione koszty, których nie pokrywa Linia lotnicza. W stosownych przypadkach w razie wygrania procesu sądowego zostanie zgłoszony wniosek o zwrot Kosztów obsługi prawnej. To samo dotyczy Kosztów obsługi prawnej, niezależnie od tego, czy postępowanie prawne jest prowadzone przez AirHelp, czy przez Pełnomocnika prawnego. Aby uniknąć wątpliwości określa się, że wszelkie zwroty kosztów, w tym Kosztów obsługi prawnej, oraz odsetki, należą do AirHelp.

 20. Klient przyjmuje do wiadomości, że uzyskanie ostatecznego wyniku podjętych Środków prawnych i Odszkodowania za lot może potrwać kilka lat.

  Ugoda

 21. AirHelp może w ramach swojej Swobody w podejmowaniu decyzji zaproponować Linii lotniczej indywidualną lub zbiorową ugodę dotyczącą Wierzytelności odnoszącej się do Odszkodowania za lot lub przyjąć od Linii Lotniczej propozycję w zakresie takiej ugody.

 22. Klient przyjmuje do wiadomości, że decyzja o przyjęciu propozycji ugody dotyczącej Odszkodowania za lot od Linii lotniczej spoczywa wyłącznie w gestii AirHelp, ponieważ Klient przeniósł Wierzytelność na AirHelp. W przypadku gdy AirHelp działa w imieniu Klienta na podstawie Dokumentu upoważnienia, Klient upoważnia AirHelp do przyjęcia lub odrzucenia ofert ugody w ramach Swobody AirHelp w podejmowaniu decyzji bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Klienta.

 23. AirHelp może dochodzić Wierzytelności, której cesji Klient dokonał, we własnym imieniu z pomocą lub bez pomocy Pełnomocnika prawnego. Tam, gdzie jest to celowe i/lub konieczne z prawnego punktu widzenia, AirHelp może dokonać cesji zwrotnej Wierzytelności na rzecz Klienta, a Klient zgadza się ponownie sporządzić dla AirHelp Dokument upoważnienia do świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania oraz pobrania i/lub odbioru płatności.

 24. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych niezbędnych do wykonania kolejnych czynności w ramach świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania. AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową komunikację, dokumenty, dane/informacje i nieuczciwe postępowanie ze strony Klienta. W przypadku gdy Klient rozmyślnie poda nieprawidłowe informacje lub dane, oprócz wszelkich innych rodzajów zadośćuczynienia, do jakich AirHelp może mieć prawo na mocy niniejszych Warunków Umowy, Klient, na żądanie AirHelp, zwróci AirHelp Koszty obsługi prawnej.

  Wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania

 25. W jurysdykcjach, gdzie Przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych mogą być mniej rozwinięte i uzyskanie Odszkodowania za lot jest mniej prawdopodobne, po podjęciu przez Klienta decyzji o kontynuowaniu postępowania AirHelp może podjąć próbę uzyskania Odszkodowania za lot na drodze Wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

  Jak AirHelp podejmuje decyzje dotyczące Wierzytelności Klienta

 26. Podczas świadczenia Usługi weryfikacji Wniosku oraz przez cały czas świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania AirHelp korzysta ze Swobody w podejmowaniu decyzji co do tego, czy kontynuować dochodzenie Wierzytelności, w tym decyzji o podjęciu Środków Prawnych, złożeniu Linii lotniczej oferty ugody lub przyjęciu takiej oferty ze strony linii lotniczej, wycofaniu Wniosku o zaspokojenie Wierzytelności lub wezwaniu Linii Lotniczej do dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

 27. Decyzje podejmowane przez AirHelp w ramach Swobody w podejmowaniu decyzji opierają się na wielu czynnikach, w tym między innymi, na obowiązujących Przepisach dotyczących praw pasażerów lotniczych, jurysdykcji i systemach sądownictwa, w których możemy dochodzić Wierzytelności Klienta, Kosztach obsługi prawnej i prawdopodobieństwie, że możemy uzyskać zwrot lub zostać zobowiązani do zapłaty Kosztów obsługi prawnej, historii postępowania danej Linii lotniczej w przypadku podobnych Wierzytelności, średnim czasie uzyskiwania Odszkodowania za lot lub korzystnego orzeczenia na drodze Środków prawnych, jakości informacji dostarczonych nam przez Klienta, wszelkich informacjach o okolicznościach, które mogą utrudnić uzyskanie Odszkodowania za lot, poradach Pełnomocników prawnych i naszym doświadczeniu w przypadku podobnych Wierzytelności.

5. CZŁONKOSTWO AIRHELP+

Rejestracja członkostwa w AirHelp+

 1. Klient może przystąpić do Członkostwa poprzez wniesienie Opłaty za członkostwo w AirHelp+ (patrz strona Nasze opłaty) lub poprzez uzyskanie Członkostwa w AirHelp+ za pośrednictwem Podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi na rzecz spółki AirHelp, który został upoważniony przez AirHelp do udostępniania Członkostwa Klientowi.

 2. Członkostwo w AirHelp+ rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu.

 3. Po uzyskaniu akceptacji zakupu Członek otrzyma potwierdzenie od AirHelp pocztą elektroniczną.

  Opcje i wersje członkostwa

 4. Członkostwo w AirHelp+ można zakupić jako:

  1. Pojedynczą rezerwację za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego – to Członkostwo jest oferowane jako dodatkowa usługa podczas rezerwacji lotów za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi na rzecz AirHelp i obejmuje wyłącznie konkretne loty.

  2. Roczną subskrypcję nabywaną bezpośrednio w AirHelp – to Członkostwo obejmuje loty odbywające się w konkretnym okresie. Opłata za Członkostwo w AirHelp+ jest pobierana raz na rok.

 5. Na stronie Nasze opłaty można znaleźć informacje na temat opłat za poszczególne pakiety Członkostwa AirHelp+.

  Usługi AirHelp+

 6. Członkowie, którzy wykupili Członkostwo AirHelp+, mogą korzystać z Usług zawartych w odpowiednim Członkostwie, jak zostało to opisane w Katalogu usług AirHelp+.

 7. Usługi AirHelp+ mogą być świadczone przez Podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz spółki AirHelp i mogą wymagać od Członka zgody na warunki danego Podmiotu zewnętrznego w celu korzystania z usługi.

 8. AirHelp zastrzega sobie prawo do dodawania i usuwania w dowolnym momencie usług w ramach Usługi AirHelp+ i niezwłocznie zaktualizuje Katalog usług AirHelp+ w przypadku usunięcia usługi.

 9. W celu uniknięcia wątpliwości informujemy, że usługa AirHelp+ nie jest polisą ubezpieczeniową.

  Ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi

 10. Usługa ma charakter osobisty i może z niej korzystać wyłącznie Członek.

 11. Wszystkie Wierzytelności dotyczące Odszkodowania za lot muszą być zgłaszane przez Członka:

  1. w czasie Okresu członkostwa,

  2. w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty lotu,

  3. w przypadku Wierzytelności dotyczących bagażu – w ciągu nie więcej niż trzech (3) dni od daty lotu.

 12. W przypadku Członków z rocznym Członkostwem w Usłudze uzyskiwania odszkodowania będą ograniczone do jednej Wierzytelności w miesiącu kalendarzowym i łącznie dwunastu (12) Wierzytelności w roku kalendarzowym.

 13. Opłata za usługę i Opłata za środki prawne nie zostaną zwrócone Członkowi w przypadku lotów, których zakłócenia wystąpiły przed rozpoczęciem Członkostwa, ani w przypadkach gdy wnioski o świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania zostały złożone po wygaśnięciu Członkostwa lub zakończeniu go w inny sposób.

 14. Członkostwa nie można przenosić na inne osoby. Członek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić AirHelp w przypadku zauważenia przez siebie jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z Członkostwa.

 15. Podczas zakupu Członkostwa AirHelp+ Klient przyjmuje do wiadomości, że Członkostwo AirHelp+ nie jest produktem ubezpieczeniowym ani substytutem produktu ubezpieczeniowego i, podobnie jak w przypadku Usługi uzyskiwania odszkodowania oraz innych usług opisanych w niniejszym dokumencie, AirHelp nie daje żadnych gwarancji, że Klient otrzyma Odszkodowanie za lot. AirHelp korzysta ze Swobody w podejmowaniu decyzji podczas określenia, jak i kiedy świadczyć Usługę uzyskiwania odszkodowania zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy, a Członek nie jest uprawniony do zwrotu kosztów w przypadku decyzji AirHelp o niedochodzeniu Wierzytelności.

  Odnawianie subskrypcji rocznej

 16. W przypadku Członkostwa w formie subskrypcji rocznej Członkostwo jest automatycznie odnawiane na jeden (1) rok do momentu anulowania Członkostwa przez Członka w sposób opisany poniżej w sekcji Odstąpienie od umowy i Rozwiązanie umowy.

6. OPŁATY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Nasze opłaty

 1. Nasze opłaty to cennik zawierający szczegółowe informacje o stosowanych przez AirHelp cenach i opłatach naliczanych w zamian za dostarczane Klientowi Produkty i Usługi.

 2. Spółka AirHelp świadczy Usługę weryfikacji Wniosku oraz Usługę dostarczania informacji bezpłatnie.

 3. AirHelp świadczy Usługę uzyskiwania odszkodowania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków gdy AirHelp uzyska Odszkodowanie za lot na rzecz Klienta.

 4. W przypadku uzyskania odszkodowanie za lot AirHelp przekaże je Klientowi, z zastrzeżeniem opłat określonych na stronie Nasze opłaty.

 5. Jeśli Klient dostarczył AirHelp błędne lub niekompletne informacje rozliczeniowe i środki wypłacone przez Spółkę Klientowi w ramach Odszkodowania za lot zostały zwrócone na rachunek AirHelp, AirHelp podejmie uzasadnione wysiłki, aby skontaktować się z Klientem, wysyłając przypomnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków komunikacji udostępnionych spółce AirHelp przez Klienta. Jeśli Klient nie odpowie i nie przekaże prawidłowych informacji rozliczeniowych,spółka AirHelp będzie uprawniona do zatrzymania tej części Odszkodowania za lot, która powinna zostać przekazana Klientowi.

 6. W przypadku gdy Odszkodowanie za lot i/lub Koszty obsługi prawnej, odsetki lub podobne należności zostaną przekazane przez Linię lotniczą bezpośrednio Klientowi, Klient zobowiązuje się:

  1. jak najszybciej poinformować AirHelp o płatności;

  2. przyjąć fakturę i bez zbędnej zwłoki zapłacić AirHelp wszelkie mające zastosowanie Opłaty, Koszty obsługi prawnej, odsetki i podobne należności.

 7. W przypadku wypłaty Odszkodowania za lot przez AirHelp zgodnie ze wskazówkami Klienta i z zastosowaniem wybranej przez Klienta formy płatności AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i podobne utracone podczas transportu do Klienta;

  2. wszelkie skutki przekazania przez Klienta błędnych informacji odnośnie rachunku bankowego, adresu lub podobnych, skutkujących wypłatą Odszkodowania niewłaściwej osobie. Jeżeli Odszkodowanie za lot zostanie wypłacone niewłaściwej osobie z winy Klienta, spółka AirHelp nie będzie zobowiązana do podjęcia działań w celu jego odzyskania.

 8. Klient nie będzie miał prawa dochodzić żadnych odsetek za okres pomiędzy otrzymaniem Odszkodowania za lot przez AirHelp a przekazaniem go Klientowi. Spółka AirHelp zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszelkich odsetek, w tym odsetek odzyskanych od Linii lotniczej w ramach zastosowania Środków prawnych.

 9. Spółka AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania, rekompensaty lub podobne, jeżeli przekazanie przez nas płatności Klientowi było niemożliwe na skutek okoliczności pozostających poza kontrolą spółki AirHelp, między innymi z powodu strajku, lokautu, sporu pracowniczego, działania siły wyższej, klęski żywiołowej, wojny, rozruchów, zamieszek, rozmyślnego niszczenia mienia, zastosowania przepisów prawa bądź postanowień, nakazów, decyzji, regulacji lub poleceń organów państwowych, wypadku, awarii zakładu lub sprzętu, pożaru, powodzi lub burzy.

 10. Opłata za usługę i Opłata za środki prawne mają zastosowanie do każdego przypadku, gdy AirHelp jest w stanie uzyskać Odszkodowanie za lot, niezależnie od tego, czy zostało ono uzyskane na drodze decyzji sądowej, ugody z Linią lotniczą, czy też zbiorczej ugody z Linią lotniczą dotyczącej większej liczby obsługiwanych Wierzytelności.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

Prawo Klienta do Odstąpienia od Umowy na Usługę uzyskiwania odszkodowania i Członkostwo

 1. Jeśli Klient kwalifikuje się jako konsument na podstawie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Wielkiej Brytanii, co oznacza, że Klient jest osobą fizyczną, która zawiera transakcję prawną w innym celu niż w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, wówczas Klient posiada prawo do odstąpienia od umowy.

 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy na Usługę uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwo w ciągu 14 dni od rozpoczęcia świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwa, bezpłatnie i bez konieczności podawania przyczyny. W celu skorzystania z prawa do Odstąpienia od Umowy, należy przesłać oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy (np. pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) we wspomnianym powyżej terminie 14 dni z wyraźną informacją o Odstąpieniu od Umowy na Usługę uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwo.

 3. W związku z charakterem świadczonej usługi Klient przyjmuje do wiadomości, że nie może odstąpić od Umowy dotyczącej:

  1. Usługi uzyskiwania odszkodowania, jeśli AirHelp poinformował Klienta, że Linia lotnicza zaakceptowała Wierzytelność;

  2. Członkostwa w AirHelp+ ani żadnej Usługi AirHelp+ na dwadzieścia cztery (24) godziny przed zaplanowaną godziną wylotu lotu objętego Usługą AirHelp+ ani w żadnym momencie po takiej zaplanowanej godzinie wylotu, ponieważ w takim wypadku zlecona usługa zostaje uznana za wykonaną;

  3. żadnej Usługi, w przypadku której z charakteru Usługi wynika, że spółka AirHelp wykonała Usługę przed momentem zgłoszenia odstąpienia od umowy.

 4. Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy można wysłać na adres:

  AirHelp Germany GmbH
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13

  10245 Berlin
  Niemcy
  lub
  E-mail: [email protected]

  Aby skorzystać z prawa do Odstąpienia od Umowy, można skopiować i wkleić przykładowy tekst zamieszczony poniżej, dodając swoje dane (Klient nie ma obowiązku skorzystania z tego tekstu).

  ----------

  Przykładowy dokument Odstąpienia od Umowy

  Niniejszym wypowiadam zawartą przeze mnie umowę:

  Numer wniosku AirHelp:

  Data wysłania wniosku:

  Imię i nazwisko Klienta:

  Adres Klienta:

  Podpis Klienta:

  Data:

  ---------

  *Koniec przykładowego tekstu

 5. Po upływie 14-dniowego okresu Klient może wycofać swoją akceptację Usługi uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwa z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Umowy.

  Odstąpienie od Umowy świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania przez AirHelp

 6. AirHelp ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania w przypadku stwierdzenia przeszkód niezależnych od AirHelp, które uniemożliwiają AirHelp uzyskanie Odszkodowania za lot na rzecz Klienta. Przeszkody te mogą obejmować między innymi niewypłacalność Linii lotniczej, zamknięcie sądowe, lockdown, niską wartość Odszkodowania za lot itp. W takich wypadkach AirHelp powiadomi Klienta o zaistniałych przeszkodach i zamknie wniosek Klienta dotyczący Wierzytelności. Nie zostanie naliczona żadna opłata.

  Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania i Członkostwo

 7. Umowa o świadczenie Usług zostanie rozwiązana w przypadku wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń jako pierwsze:

  1. Umowa o świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania zostaje rozwiązana, gdy Wierzytelność została uregulowana przez Linię lotniczą, Klient otrzymał odszkodowanie za lot, a wszelkie ewentualne kwoty należne spółce AirHelp od Klienta zostały zapłacone; lub

  2. gdy Klient lub AirHelp w dowolnym momencie z dowolnego powodu złoży w odpowiednim terminie pisemne powiadomienie o rozwiązaniu umowy; lub

  3. niezwłocznie przez spółkę AirHelp, jeśli:

   1. Klient naruszył swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów bądź regulacji;

   2. Klient dostarczył nieprawidłowe informacje, brał udział w oszustwie lub był zaangażowany w działania, co do których AirHelp może mieć uzasadnione podejrzenia, że wprowadzają w błąd lub są oszustwem, w którym to przypadku Klient nie będzie uprawniony do Odszkodowania za lot ani żadnych innych płatności.

 8. AirHelp zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich strat w przypadku rozwiązania Umowy na skutek jej naruszenia przez Klienta.

 9. Klient będący Członkiem AirHelp+ z subskrypcją roczną, który nie chce jej odnawiać zgodnie z punktem 5.17, może anulować Członkostwo na jeden (1) dzień przed datą automatycznego odnowienia poprzez:

  1. zalogowanie się na koncie, wybranie w Panelu użytkownika AirHelp+ opcji „Zarządzaj członkostwem” i kliknięcie opcji „Anuluj Członkostwo”;

  2. przesłanie spółce AirHelp zawiadomienia o rezygnacji z automatycznego odnowienia Członkostwa na adres: [email protected].

  Prawo AirHelp do odmowy lub zawieszenia Członkostwa lub rozwiązania Umowy dotyczącej Członkostwa

 10. AirHelp zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Członkostwa i, w przypadku naruszenia przez Członka Warunków Umowy, może w każdej chwili wypowiedzieć Członkostwo.

 11. AirHelp ma prawo do zawieszenia Członkostwa Klienta, jeśli wystąpią uzasadnione powody mogące wskazywać na działania nieuczciwe lub mające wprowadzać w błąd. W takim wypadku Klient jest zobowiązany dostarczyć spółce AirHelp wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia dochodzenia. Klient nie będzie też miał możliwości anulowania Członkostwa, a żadne płatności ani zwroty nie zostaną dokonane do momentu upewnienia się przez spółkę AirHelp, że nie doszło do oszustwa. Jeśli AirHelp ustali, zgodnie ze swoją Swobodą w podejmowaniu decyzji, że istnieją wystarczające dowody wskazujące na oszustwo, AirHelp będzie mieć prawo do rozwiązania umowy dotyczącej Członkostwa i skorzystania ze swoich praw wynikających z niniejszych Warunków Umowy lub obowiązujących przepisów, w tym, między innymi, do odzyskania wszelkich zapłaconych kwot i zawiadomienia właściwych organów.

  Skutki Rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania lub Odstąpienia od Umowy

 12. Po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi w przypadku gdy Klient odstąpi od Umowy po potwierdzeniu przez Linię lotniczą wypłaty Odszkodowania za lot, Klient powinien niezwłocznie uiścić wszelkie opłaty należne AirHelp na mocy Warunków Umowy.

 13. AirHelp nie dokona automatycznie cesji zwrotnej Wierzytelności na rzecz Klienta po Odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu. Klient musi zwrócić się do AirHelp o dokonanie cesji zwrotnej Wierzytelności, a AirHelp wyśle Klientowi Dokument cesji zwrotnej do podpisania.

 14. W przypadku gdy Klient odstąpi od Umowy o świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania lub spółka AirHelp rozwiąże umowę ze względu na naruszenie niniejszych Warunków Umowy, spółka AirHelp będzie uprawniona do uzyskania od Klienta następujących opłat:

  1. Kosztów obsługi prawnej poniesionych przez AirHelp, jeśli spółka AirHelp zainicjowała Środki prawne; lub

  2. kwoty równej wysokości Kosztów obsługi prawnej, jeśli po Odstąpieniu od Umowy organ sądowy nakaże spółce AirHelp zapłacenie Kosztów obsługi prawnej na rzecz Linii lotniczej; lub 

  3. jeśli Klient otrzymał odszkodowanie za lot bezpośrednio od Linii lotniczej, Opłaty za usługę AirHelp oraz – w przypadku gdy zastosowano Środki prawne – Opłaty za środki prawne.

  Skutki Odstąpienia od Umowy Członkostwa w AirHelp+

 15. W przypadku gdy Członkostwo wygasło bądź zostało rozwiązane lub anulowane, Członek AirHelp+ traci wszystkie korzyści i AirHelp nie będzie już odstępować od pobierania Opłaty za usługę i Opłaty za Środki prawne (jeśli ma zastosowanie) w przypadku świadczenia przez AirHelp Usługi uzyskiwania odszkodowania.

 16. Aby otrzymać korzyści wynikające z Członkostwa w AirHelp+, Członkowie, którzy zdecydowali się nie odnawiać Członkostwa, muszą złożyć Wniosek o zaspokojenie Wierzytelności powstałej w Okresie członkostwa nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni po jego wygaśnięciu.

8. OCHRONA DANYCH

 1. Wszystkie dane osobowe zgromadzone podczas świadczenia naszych Usług lub związane ze świadczeniem tych Usług podlegają Oświadczeniu AirHelp o ochronie prywatności.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne

 1. Usługi AirHelp mogą zawierać łącza do stron internetowych dostawców zewnętrznych lub interfejsy umożliwiające rezerwację usług za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. Takie strony internetowe/usługi są kontrolowane przez niezależne podmioty, nad którymi AirHelp nie ma kontroli. Chociaż w ramach naszych Usług możemy dostarczać informacje o dostawcach zewnętrznych, umożliwiać dostęp do dostawców zewnętrznych oraz ułatwiać korzystanie z ich usług, takie Usługi nie stanowią sponsoringu, powiązania ani promowania tych zewnętrznych dostawców.

 2. Przypominamy, że uzyskując dostęp do stron internetowych/usług lub korzystając z usług podmiotów zewnętrznych udostępnionych za pośrednictwem naszych Usług, Klient zgadza się na przestrzeganie zasad i warunków tych podmiotów. Zachęcamy Klientów do zapoznania się z tymi warunkami i zasadami i przypominamy, że korzystanie z tych stron/usług odbywa się na własne ryzyko.

 3. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że AirHelp nie jest stroną żadnej umowy zawartej z takim podmiotem zewnętrznym i nie jest odpowiedzialna za błędy lub pomyłki w usługach takich podmiotów zewnętrznych ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie roszczenia, naruszenia, straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez dostęp do usług takich podmiotów bądź korzystanie usług takich podmiotów.

  Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

 4. AirHelp posiada dostęp do wielu źródeł informacji i danych, które składają się na informacje i Usługi dostępne w ramach niniejszych Warunków Umowy. Chociaż AirHelp stara się dostarczać dokładne informacje, w świadczonych Usługach mogą pojawiać się pominięcia i błędy. Usługi AirHelp są świadczone w aktualnej postaci. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo spółka AirHelp wyłącza wszystkie gwarancje, zarówno wyraźne jak i dorozumiane, ustawowe lub inne, w tym między innymi, dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, nienaruszania praw podmiotów zewnętrznych, dokładności informacji i przydatności do określonego celu. Spółka AirHelp nie udziela żadnych gwarancji, że Usługi przyniosą efekt w postaci Odszkodowania za lot, spełnią wymagania Klientów lub będą bezpieczne, wolne od wirusów i innych szkodliwych składników, terminowe, nieprzerwane, dokładne, kompletne lub wiarygodne. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Usług na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo AirHelp i inne Spółki należące do Grupy AirHelp nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednie, pośrednie, moralne, przypadkowe, rzeczywiste, wynikowe lub za jakąkolwiek utratę dochodów lub zysków albo szkodę na reputacji wynikające z i) Usług Spółki, ii) opóźnienia w uzyskiwaniu dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do Usług Spółki, iii) wirusów, „robaków”, koni trojańskich, oprogramowania, informacji, stron internetowych podmiotów zewnętrznych, do których łącza znajdują się w Usługach, usług uzyskanych za pośrednictwem naszych Usług iv) lub jakichkolwiek innych kwestii powiązanych z usługami Spółki, czy to na mocy prawa umów, prawa deliktowego, bezwzględnej odpowiedzialności deliktowej czy też innej doktryny prawa, nawet jeśli AirHelp, Spółki należące do Grupy AirHelp lub którykolwiek z ich dostawców zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

 5. Niniejsze Warunki Umowy nie wpływają na żadne ustawowe prawa Klienta, których nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa. Jeśli Klient nie jest zadowolony z jakiekolwiek części Usług AirHelp lub niniejszych Warunków Umowy, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest Odstąpienie od Umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy.

  Wersje i zmiany

 6. AirHelp rezerwuje prawo do zmiany sekcji niniejszych Warunków Umowy w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej AirHelp.

 7. AirHelp regularnie aktualizuje opisy Usług i niniejsze Warunki Umowy, aby poprawić sposób świadczenia Usług na rzecz Klienta. W związku z tym wszelkie nowe elementy naszych Usług będą regulowane najnowszą wersją Warunków Umowy wyświetlaną na stronie internetowej AirHelp.

 8. Niemniej jednak korzystanie przez Klienta z Usług będzie regulowane wersją Warunków Umowy obowiązującą w dniu, w którym Klient je zaakceptował. Jeśli Klient nie ma pewności, która wersja Warunków Umowy ma zastosowanie, powinien skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail [email protected] w celu uzyskania obowiązującej wersji.

  Całość Umowy

 9. Niniejsze Warunki Umowy stanowią kompletną i wyłączną deklarację odnoszącą się do przedmiotu sprawy i zastępują całą poprzednią komunikację (ustną lub pisemną) pomiędzy Klientem a AirHelp.

 10. Klient nie może przenieść żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody AirHelp. AirHelp może przenieść swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Umowy na dowolną Spółkę należącą do Grupy AirHelp lub dowolny podmiot zewnętrzny wyznaczony przez AirHelp.

  Rozwiązania alternatywne dla Usług uzyskiwania odszkodowania

 11. Jeśli Klient chce dochodzić swojej Wierzytelności poprzez inne rozwiązania alternatywne w stosunku do Usługi uzyskiwania odszkodowania AirHelp, ma do dyspozycji inne opcje egzekwowania Wierzytelności: własne sądowe i pozasądowe działania przeciwko Linii lotniczej, pomoc pełnomocnika prawnego, bezpośredni kontakt z Linią lotniczą. W Niemczech można też skorzystać z organu rozjemczego do spraw publicznego transportu pasażerskiego (die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. „söp”), formularza internetowego niemieckiego Federalnego Urzędu Lotniczego i organu arbitrażowego ds. transportu Lotniczego przy niemieckim Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości. V., formularz internetowy niemieckiego Federalnego Urzędu Lotniczego i organ arbitrażowy ds. Transportu Lotniczego przy niemieckim Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości.

  Obowiązujące prawo i jurysdykcja

 12. Niniejsze Warunki Umowy, Dokumenty oraz umowa pomiędzy Klientem a spółką AirHelp, a także wszelkie spory i roszczenia wynikające z nich lub powstałe w związku z nimi (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu niemieckiemu, bez względu na normy kolizyjne. Postanowienie to nie ma wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy systemu prawnego, które obowiązywałyby w przypadku braku klauzuli wyboru obowiązującego prawa, na przykład na przepisy bezwzględnie obowiązujące w kraju zamieszkania klienta.

 13. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Umowy (lub jego część) zostanie uznane przez dowolny sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, to takie nieważne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez wykonalne postanowienie o skutku najbardziej zbliżonym do oryginalnego postanowienia, a niniejsze Warunki Umowy pozostaną ważne w zakresie innych postanowień oraz pozostałej części postanowień, których to dotyczy.

 14. Wszelkie przypadki odstąpienia przez AirHelp od egzekwowania lub opóźnienia w egzekwowaniu (w całości lub części) któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Umowy nie mogą być interpretowane jako zrzeczenie się przez Spółkę praw lub środków zaradczych.

 15. Angielska wersja niniejszych Warunków Umowy ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

Zaktualizowano: 23 maja 2024 r.
Wersja: TC2.24

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie