Warunki Umowy

Artykuł 1: Definicje

Na potrzeby niniejszych warunków („Warunki Umowy”), zdefiniowane poniżej terminy będą zrozumiane w następujący sposób:

1.1 „Umowa”: porozumienie pomiędzy Klientem a AirHelp zawarte po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Umowy przez Klienta. W przypadku Sprawiedliwości jako usługi Umowa będzie uważana za zawartą z chwilą podpisania przez Klienta Dokumentu cesji lub Upoważnienia wraz z akceptacją niniejszych Warunków Umowy.

1.2 „AirHelp”: AirHelp Limited, spółka zarejestrowana w Hong Kongu z siedzibą w 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 „AirHelp+”: Jeśli Klient zakupił AirHelp+, AirHelp odstąpi od pobrania Opłaty za usługę i Opłaty za działania prawne w przypadku wyświadczenia przez AirHelp Sprawiedliwości jako usługi w ramach Roszczeń pokrytych przez rezerwacje, dla których Klient zakupił AirHelp+.

1.4 „AirHelp Connect”: Bezpłatne narzędzie internetowe dostępne na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej AirHelp, które pozwala na połączenie swoich skrzynek odbiorczych z AirHelp w celu zezwolenia AirHelp na zidentyfikowanie rezerwacji lotniczych i potencjalnych roszczeń na podstawie przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych.

1.5 „Przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych”: wszelkie regulacje prawne, rozporządzenia, dyrektywy lub podobne, wydane na poziomie stanowym, federalnym, unijnym, krajowym lub regionalnym, które regulują kwestie odszkodowania finansowego dla pasażerów w przypadku przyjęcia zbyt wielu rezerwacji, opóźnienia, odwołania lotu lub innych zakłóceń lotu lub kwestii związanych z bagażem.

1.6 „Dokument cesji”: dokument, na podstawie którego Klient na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach Umowy udziela cesji Roszczenia na rzecz AirHelp.

1.7 „Upoważnienie”: dokument przekazany Klientowi przez AirHelp, który upoważnia AirHelp lub jednego z jej partnerów do działania w imieniu Klienta. Dokument ten może przyjąć wiele form ze względu na różne wymogi prawne, w tym formę Pełnomocnictwa lub Umowy o świadczenie usług prawnych.

1.8 „Roszczenie”: każde roszczenie przeciwko linii lotniczej w celu uzyskania rekompensaty finansowej, odszkodowania lub zwrotu kosztów zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażerów lotniczych.

1.9 „Klient/Klienci”: osoba/osoby, które zaakceptowały niniejsze Warunki Umowy.

1.10 „Usługa kwalifikacji”: zaawansowane oprogramowanie AirHelp służące ocenie kwalifikacji do odszkodowania. Usługa kwalifikacji jest przeprowadzana w przypadku Roszczenia na podstawie Roszczenia w formularzu internetowym AirHelp lub w przypadku wszystkich znalezionych lotów, jeśli Klient połączył się z usługą AirHelp Connect. Usługa kwalifikacji ma za zadanie poinformować Klienta o prawdopodobieństwie kwalifikacji Roszczenia. Zakwalifikowane Roszczenie będzie miało wysokie prawdopodobieństwo uzyskania Odszkodowania, a AirHelp w przypadku takich Roszczeń dostarczy Sprawiedliwość jako usługę na życzenie Klienta. Niezakwalifikowane Roszczenia będą miały niskie prawdopodobieństwo uzyskania Odszkodowania, a AirHelp nie dostarczy w przypadku takich Roszczeń Sprawiedliwości jako usługi. Usługa kwalifikacji jest obecnie dostępna tylko dla Roszczeń na podstawie Rozporządzenia WE 261.

1.11 „Odszkodowanie”: całkowita kwota pieniężna wypłacona Klientowi lub AirHelp przez linię lotniczą w związku z Roszczeniem jako odszkodowanie, ugoda, gest dobrej woli lub inna forma, po akceptacji Warunków przez Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości, Odszkodowanie nie obejmuje żadnych płatności ani zwrotów wynagrodzenia osoby upoważnionej, kosztów porad prawnych, kosztów sądowych, kosztów poboru, odsetek lub podobnych. Wymienione płatności należą wyłącznie do AirHelp.

1.12 „Usługa dostarczenia informacji”: dostarczenie przez AirHelp informacji dotyczących lotu, linii lotniczej, lotniska, innych informacji związanych z podróżą, informacji o prawach pasażerów lotniczych i praw konsumenta. Informacje będą dotyczyć zarówno podróży Klienta, jak i kwestii bardziej ogólnych, jak np. ranking linii lotniczych lub lotnisk, informacje o zmianach w prawach pasażerów lotniczych. Informacje będą dostarczane drogą elektroniczną, w tym przez e-mail, spersonalizowany panel użytkownika, strony internetowe AirHelp lub aplikację mobilną.

1.13 „Sprawiedliwość jako usługa”: dochodzenie Roszczenia przez AirHelp z wykorzystaniem Działań prawnych w razie potrzeby.

1.14 „Działania prawne”: wystąpienie z Roszczeniem do sądu lub organu państwowego, takiego jak krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów (NEB) lub przekazanie Roszczenia upoważnionym przedstawicielom prawnym, takim jak prawnicy lub kancelarie prawne.

1.15 „Przyspieszona procedura”: procedura dla linii lotniczych, które zazwyczaj nie wpłacają Odszkodowania, póki nie zostaną podjęte Działania prawne. Jeśli AirHelp dostarczy Sprawiedliwość jako usługę, korzystając z Przyspieszonej procedury, AirHelp pobierze zarówno opłatę za usługę, jak i za Działania prawne ze względu na zwiększone ryzyko i koszty poniesione przez AirHelp.

1.16 „Cennik”: załącznik stanowiący część Warunków Umowy, określający akceptowalne waluty, metody płatności i wszelkie opłaty pobierane przez AirHelp.

1.17 „Rozporządzenie WE 261/04”: Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład i odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Artykuł 2: Umowa

2.1 Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Umowy, AirHelp zobowiązuje się do dostarczenia, a Klient do przyjęcia Usługi kwalifikacji i Usługi dostarczenia informacji.

2.2 Po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszych Warunków Umowy i podpisaniu Dokumentu cesji lub Upoważnienia, Klient zgadza się przyjąć Sprawiedliwość jako usługę, a AirHelp zobowiązuje się do dostarczenia Sprawiedliwości jako usługi, chyba że AirHelp powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki, że AirHelp nie może dostarczyć Sprawiedliwości jako usługi w przypadku takiego Roszczenia.

2.3 Zawierając Umowę z AirHelp, Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawarcia takiej Umowy w imieniu swoim i gdzie ma to zastosowanie, że został upoważniony do zawarcie takiej Umowy w imieniu swoich współpasażerów. Podpisując Dokument Cesji lub Upoważnienia, Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną do podpisania Dokumentu Cesji lub Upoważnienia i gdzie ma to zastosowanie, że jest uprawniony do podpisania Dokumentu Cesji lub Upoważnienia w imieniu swoich małoletnich współpasażerów.

2.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że AirHelp udziela mu jedynie pomocy w uzyskaniu Odszkodowania. Klient akceptuje fakt, że AirHelp nie będzie przyjmować kuponów podróżnych lub innych usług za wyjątkiem Odszkodowania oraz że taka oferta linii lotniczej będzie uważana za odmowę zapłaty, chyba że AirHelp ustali, że prawdopodobieństwo uzyskania korzystniejszego dla Klienta wyniku jest niskie i w takich okolicznościach będzie to najlepszy wybór.

2.5 Klient gwarantuje, że dochodzenie Roszczenia nie zostało powierzone osobom trzecim oraz że pomiędzy Klientem a linią lotniczą nie toczy się żaden spór prawny w tym samym czasie.

2.6 Po podpisaniu Dokumentu cesji Klient nie może przekazywać Roszczenia innym podmiotom, ponieważ tytuł prawny do Roszczenia został już przypisany AirHelp. Wszelkie istniejące umowy muszą zostać rozwiązane przed podpisaniem Dokumentu cesji lub Upoważnienia. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli Klient podpisał Dokument Upoważnienia, Klient może wycofać swoje upoważnienie przekazane w Dokumencie Upoważnienia, dostarczając AirHelp pisemne powiadomienie.

2.7 Jeśli Klient otrzyma jakiekolwiek bezpośrednie płatności lub inne odszkodowanie od linii lotniczej po zawarciu Umowy, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym AirHelp. Takie płatności będą uznawane za Odszkodowanie i uprawniają AirHelp do uzyskania Opłaty za usługę oraz Opłaty za Działania prawne, jeśli Działania prawne zostały podjęte przez AirHelp, zanim Klient otrzymał płatność od danej linii lotniczej. W celu uniknięcia wątpliwości, Odszkodowanie nie obejmuje żadnych płatności ani zwrotów wynagrodzenia osoby upoważnionej, kosztów porad prawnych, kosztów sądowych, kosztów poboru, odsetek lub podobnych. Wymienione płatności należą wyłącznie do AirHelp.

2.8 Po podpisaniu Dokumentu cesji lub Upoważnienia Klient zobowiązany jest do zaprzestania negocjacji z linią lotniczą i przekierowania wszelkich kontaktów ze strony linii lotniczej AirHelp w celu umożliwienia AirHelp uzyskania jak najlepszych efektów.

Artykuł 3: Opis Sprawiedliwości jako usługi (Justice as a Service)

3.1 AirHelp dochodzi Roszczenia Klienta, aby uzyskać Odszkodowanie od linii lotniczej na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004 lub innych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych obowiązujących w odniesieniu do konkretnych podróży lotniczych Klienta.

3.2 Dane o lotach i informacje mogą być przesyłane AirHelp za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, drogi telefonicznej oraz innych rozwiązań wspieranych przez AirHelp.

3.3 Aby pomyślnie dochodzić Roszczenia, AirHelp potrzebuje podpisanych przez Klienta Dokumentów cesji lub Upoważnienia, które ten może przesłać AirHelp za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnej lub korzystając z poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Po otrzymaniu podpisanego przez Klienta Dokumentu cesji lub Upoważnienia, AirHelp przygotowuje wezwanie do zapłaty i wysyła je do linii lotniczej bez zbędnej zwłoki i obsługuje dalszą korespondencję. Jeśli w ramach Sprawiedliwości jako usługi Odszkodowanie zostanie wypłacone, AirHelp pobiera Opłatę za usługę (patrz Cennik).

3.4 Jeśli obsługująca linia lotnicza nie wypłaca Odszkodowania w rozsądnym terminie od otrzymania powiadomienia przez AirHelp i pod warunkiem, że sprawa może być uznana za słuszną, AirHelp może rozpocząć podjęcie Działań prawnych, aby dochodzić Roszczenia. W przypadku podjęcia Działań prawnych i wypłacenia Odszkodowania AirHelp pobierze Opłatę za działania prawne oprócz Opłaty za usługę, aby pokryć wszelkie dodatkowe koszty Działania prawnego (patrz Cennik).

3.5 W przypadku gdy pełnomocnik procesowy bierze udział w Działaniu prawnym, Klient zezwoli AirHelp na udzielenie pełnomocnikowi procesowemu dostępu do wszystkich danych przedstawionych AirHelp i umożliwi przedstawicielowi prawnemu przekazanie AirHelp informacji dotyczących postępowania. W przypadku gdy odpowiedni sąd wymaga Certyfikatu Autentyczności COA, Pełnomocnictwa, Poświadczenia wiarygodności, Dokumentu cesji lub innych dodatkowych dokumentów, Klient zobowiązuje się do ich podpisania. W przypadku gdy Klient już podpisał Dokument cesji i podpisuje Certyfikat autentyczności COA, Pełnomocnictwo, Umowę o świadczenie usług prawnych lub podobne, Klient i AirHelp zgadzają się, że takie Roszczenie jest natychmiastowo automatycznie przypisane do Klienta przed podpisaniem przez Klienta Certyfikatu autentyczności COA, Pełnomocnictwa, Umowy o świadczenie usług prawnych lub podobnych.

3.6 Jeśli pełnomocnik procesowy dojdzie do wniosku, że nie ma wystarczających szans na powodzenie, Klient zostanie o tym poinformowany i ani AirHelp, ani zakontraktowany przedstawiciel prawny nie podejmą dalszych działań.

3.7 Jeśli AirHelp lub pełnomocnik procesowy rozpocznie działania prawne, aby dochodzić Roszczenia, AirHelp pokryje wszelkie koszty poniesione w przypadku przegrania sprawy. W przypadku wygrania sprawy lub zawarcia ugody pomiędzy linią lotniczą a AirHelp AirHelp pokryje wszelkie poniesione koszty, których nie pokrywa linia lotnicza.

3.8 Klient przyjmuje do wiadomości, że decyzja dotycząca akceptacji ugody należy do AirHelp, ponieważ Klient przeniósł Roszczenie na AirHelp. W przypadku gdy AirHelp działa w imieniu Klienta zgodnie z Dokumentem Upoważnienia, Klient upoważnia AirHelp do zaakceptowania lub odrzucenia ofert rozliczenia na podstawie doświadczenia AirHelp z linią lotniczą i porady od zewnętrznego przedstawiciela prawnego.

Artykuł 4: Opłaty i wypłata Odszkodowania

4.1 AirHelp świadczy Usługę kwalifikacji, AirHelp Connect oraz Usługę dostarczenia informacji bezpłatnie.

4.2 AirHelp świadczy Sprawiedliwość jako usługę bezpłatnie, chyba że AirHelp uzyska Odszkodowanie. W takim przypadku, AirHelp prześle ustaloną część Odszkodowania do Klienta zgodnie z opłatami umieszczonymi w Cenniku. Jeżeli AirHelp uzyska Odszkodowanie, ale Odszkodowanie lub wynagrodzenie osoby upoważnionej, koszty sądowe, odsetki lub podobne zostaną wysłane przez linię lotniczą bezpośrednio Klientowi, Klient bez zbędnej zwłoki prześle opłatę AirHelp zgodnie z Cennikiem oraz otrzymane wynagrodzenie osoby upoważnionej, koszty sądowe, odsetki lub podobne na konto AirHelp.

4.3 Wypłata uzgodnionej części Odszkodowania na rzecz Klienta zostanie dokonana zgodnie z Cennikiem.

4.4 Jeżeli Klient dostarczy błędne lub niewystarczające informacje konieczne do wypłaty Odszkodowania i zostanie ono zwrócone AirHelp, a Klient po kilku upomnieniach i próbach kontaktu AirHelp z Klientem w inny sposób niż e-mail dostarczony AirHelp przez Klienta nie odpowiada na prośbę poprawy lub podania informacji potrzebnych do wypłacenia ustalonej części Odszkodowania, spółka AirHelp będzie uprawniona zatrzymać tę część Odszkodowania, która w innym wypadku powinna być przesłana Klientowi.

4.5 Z chwilą dokonania wypłaty uzgodnionego Odszkodowania przez AirHelp zgodnie z instrukcjami i zastosowaniem wybranej przez Klienta metody płatności AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za:

i) czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i podobne utracone w drodze do Klienta;

ii) wszelkie skutki przekazania przez Klienta błędnych informacji odnośnie do rachunku bankowego, adresu lub podobnych, skutkujących wypłatą Odszkodowania niewłaściwej osobie. Jeżeli Odszkodowanie zostanie wypłacone niewłaściwej osobie z winy Klienta, spółka AirHelp nie będzie zobowiązana do podjęcia działań w celu jego odzyskania.

4.6 Nie można żądać odsetek za okres między płatnościami przychodzącymi a wychodzącymi. AirHelp zastrzega sobie prawo do zatrzymania odsetek odzyskanych od linii lotniczych.

4.7 AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty Odszkodowania, szkody lub podobne, jeżeli przekazanie kwoty Odszkodowania stało się niemożliwe na skutek okoliczności pozostających poza kontrolą spółki, między innymi z powodu strajku, odmowy wstępu, sporu pracowniczego, siły wyższej, wojny, rozruchów, zamieszek, rozmyślnego niszczenia mienia, zgodności z prawem, wypadkiem, awarią zakładu lub sprzętu, pożaru, powodzi i burzy..

Artykuł 5: Ochrona danych

5.1 AirHelp wykorzysta dane osobowe przekazane przez Klienta w celu przeprowadzenia Usługi kwalifikacji, AirHelp Connect, Usługi dostarczenia informacji i Sprawiedliwości jako usługi zgodnie z niniejszą Umową. AirHelp może również gromadzić dane osobowe w innych celach, takich jak statystyki, administracja i komunikacja, administracja IT i bezpieczeństwa, bezpieczeństwo fizyczne, systemy uwierzytelniania i autoryzacji, systemy wsparcia, współpraca z wewnętrznymi projektami oraz zespołami i działaniami organizacyjnymi. Wszystkie dane osobowe gromadzone są zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (patrz Polityka prywatności).

5.2 Klient przekazuje AirHelp swoje dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub innymi właściwymi przepisami z wyraźną zgodą na przetwarzanie tych danych w powyższym celu w kontekście Umowy. AirHelp przekaże dane osobowe osobom trzecim wyłącznie z uwzględnieniem warunków wymienionych poniżej:

i) ​ jeżeli Klient wyraził na to zgodę;

ii) ​jeżeli służy to celowi bezpośrednio związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone;

iii) jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Umowy z Klientem;

iv) jeżeli jest to wymagane ze względu na przepisy prawa, nakaz administracyjny lub sądowy;

v) ​jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych;

vi) jeżeli służy to zapobieganiu nadużyciom lub dokonywaniu innych niedozwolonych czynów, takich jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

Artykuł 6: Dane i informacje od Klienta

6.1 Na wezwanie AirHelp Klient przekaże AirHelp wszelkie dane i informacje konieczne do wykonania Umowy. Klient gwarantuje, że przekazane dane i informacje będą prawidłowe, kompletne i prawdziwe (patrz Polityka prywatności).

6.2 Klient zobowiązuje się do wynagrodzenia w pełnej wysokości szkody AirHelp w każdym przypadku kierowania przeciwko AirHelp roszczeń przez osoby trzecie, w tym między innymi z powodu niewłaściwej komunikacji Klienta, przekazania przez niego nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania.

6.3 W przypadku przekazania nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania AirHelp będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym ustępem, Klientowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

Artykuł 7: Prawo odstąpienia od Umowy

7.1 Jeśli zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi konsumenta Klient jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnych w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpienia od Umowy.

7.2 Klient może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy (np. drogą pocztową lub elektroniczną) bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, oświadczenie musi być złożone we wspomnianym powyżej terminie 14 dni z informacją o odstąpieniu od Umowy. Ze względu na charakter świadczonych usług, Klient nie może odstąpić od Umowy w momencie uzyskania informacji o przyjęciu wniosku przez linie lotnicze, co jest równoznaczne z wykonaniem żądanej usługi. Odstąpienie od umowy można wysłać na adres:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

lub na adres
e-mail: [email protected]

Artykuł 8: Postanowienia końcowe

8.1 Spółka AirHelp jest upoważniona do zmiany niniejszych Warunków Umowy oraz Cennika i ustanawiania dodatkowych warunków w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany niekorzystne dla Klienta nie będą jednak dotyczyły Klienta, jeśli nie wyrazi on zgody na nowe zmiany.

8.2 Do Warunków Umowy, Dokumentu cesji oraz Umowy pomiędzy AirHelp a Klientem zastosowanie będzie miało prawo właściwe dla Niemiec. Jednakże Klient jest uprawniony do ochrony należnego Roszczenia zgodnie z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi w miejscu zamieszkania Klienta.

8.3 W przypadku gdy którekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Umowy będą lub staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień w jakikolwiek sposób.

8.4 Prawa i obowiązki całkowicie lub częściowo związane z jakimkolwiek przedstawionym Roszczeniem mogą zostać przekazane przez AirHelp innemu podmiotowi wchodzącemu w skład grupy AirHelp oraz przez AirHelp na rzecz osób trzecich.

8.5 Angielska wersja niniejszych Warunków Umowy ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

Opublikowano: 13 września 2018

Poprzednia wersja Warunków Umowy, obowiązująca do 1 lutego 2018 r., dostępna jest tutaj.