Katalog usług AirHelp+

1. WPROWADZENIE

 1. Katalog usług AirHelp+ stanowi kompletną listę usług dostępnych w ramach Usługi AirHelp+, z których Klient może skorzystać jako członek AirHelp+.

 2. Usługi AirHelp+ podlegają Warunkom UmowyOświadczeniu o ochronie prywatności, a także wskazanym poniżej warunkom dotyczącym konkretnych usług i/lub regulaminom Podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz spółki AirHelp. Obowiązują nasze opłaty. Należy pamiętać, że Usługi AirHelp+ mogą być świadczone przez Podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz spółki AirHelp, a ich elementy i dostępność mogą od czasu do czasu ulegać zmianom.

 3. Ewentualne pytania, wątpliwości lub obawy, należy kierować pod adresem [email protected]. Warto też zapoznać się z sekcją Najczęściej zadawane pytania.

2. DEFINICJE

Katalog usług AirHelp+ należy czytać wraz z naszymi Warunkami Umowy, gdzie znajdują się definicje wszystkich terminów użytych w niniejszym dokumencie.

3. CO ZAWIERAJĄ POSZCZEGÓLNE PAKIETY CZŁONKOSTWA AIRHELP+

 1. Dostępne są różne pakiety członkostwa AirHelp+. Nie wszystkie pakiety członkostwa obejmują wszystkie usługi i funkcje opisane w tym Katalogu. Każdy pakiet członkostwa ma swoją własną kombinację usług i funkcji AirHelp+, a także ograniczenia dotyczące korzystania z nich. Pakiet członkostwa AirHelp+ można zakupić poprzez witrynę internetową AirHelp lub za pośrednictwem partnera spółki AirHelp, takiego jak biuro turystyczne online lub inny podmiot zewnętrzny.

 2. Aktualne pakiety członkostwa dostępne w witrynie internetowej AirHelp są opisane na stronie dotyczącej członkostwa AirHelp+, natomiast informacje na temat opłat za członkostwo można znaleźć na stronie Nasze opłaty.

 3. Jeśli Klient wykupił już członkostwo AirHelp+, korzysta ze starszego pakietu lub wykupił członkostwo AirHelp+ za pośrednictwem partnera, takiego jak biuro turystyczne online, a nie w naszej witrynie internetowej, wówczas jego pakiet członkostwa będzie się różnił od aktualnych pakietów opublikowanych w naszej witrynie.

 4. Więcej informacji na temat swojego planu członkostwa i zawartych w nim usług można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, a także w panelu użytkownika AirHelp+. Informacje można też uzyskać, wysyłając wiadomość na adres [email protected].

4. USŁUGA UZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA

 1. Członkowie AirHelp+ mają prawo do korzystania z Usługi uzyskiwania odszkodowania zgodnie z Warunkami Umowy. W przypadku członkostwa rocznego korzystanie z Usługi uzyskiwania odszkodowania jest ograniczone do jednej Wierzytelności w miesiącu oraz dwunastu (12) Wierzytelności w roku kalendarzowym.

 2. Zgodnie z Warunkami Umowy AirHelp nie udziela żadnych gwarancji dotyczących uzyskania przez Członka Odszkodowania za lot. AirHelp korzysta ze Swobody w podejmowaniu decyzji podczas określania, jak i kiedy zgodnie z Warunkami Umowy świadczyć Usługę uzyskiwania odszkodowania, a Członek nie jest uprawniony do zwrotu Opłaty za członkostwo w przypadku decyzji AirHelp o niedochodzeniu Wierzytelności. Członek przyjmuje do wiadomości swobodę AirHelp w podejmowaniu decyzji odnośnie do dochodzenia Wierzytelności lub rezygnacji z jej dochodzenia w przypadku gdy zastosowanie mają przepisy prawne zapewniające mniejszą ochronę praw pasażerów lotniczych, w szczególności wtedy, gdy Wierzytelność nie jest objęta rozporządzeniem WE 261 lub brytyjskim rozporządzeniem UK 261.

5. STATUS LOTU

 1. Członkowie mają bezpłatny dostęp do informacji o statusie swoich lotów, które będą prezentowane w panelu użytkownika AirHelp+ i przesyłane pocztą elektroniczną.

 2. AirHelp nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do rzetelności, dokładności i poprawności informacji o statusie lotu. Przedstawiony status lotu jest uzyskiwany bezpośrednio przez Podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz spółki AirHelp i nie jest wiążący. Członkowie są zobowiązani przestrzegać pierwotnych terminów lotu i wszelkich instrukcji otrzymanych od Linii lotniczej oraz dostępnych na lotnisku.

6. DODATKOWA OCHRONA

 1. Zależnie od rodzaju zakupionego członkostwa w AirHelp+, spośród środków Dodatkowej Ochrony Członek może wybrać co najmniej jeden produkt.

 2. Pragniemy zaznaczyć, że AirHelp nie jest ubezpieczycielem. Zgodnie z przepisami prawa niemieckiego AirHelp działa jako zarejestrowany pośrednik ubezpieczeniowy. AirHelp nie jest w takim przypadku obciążony ryzykiem, a jedynie występuje w roli pośrednika. Jeżeli Członek korzysta z naszego produktu z zakresu Dodatkowej ochrony zakupionego przed 1 kwietnia 2024 roku, produkt ten jest dostarczany na zasadach określonych w Głównej Polisie Ubezpieczeniowej „Opóźnienie lotu w momencie przylotu, przekierowanie lub odwołanie” wydanej na rzecz AirHelp jako Głównego Ubezpieczającego (numer certyfikatu: AHPLUS100010423) przez battleface Underwriting Services SRL w imieniu Hamilton Insurance DAC; w przypadku produktów zakupionych od dnia 1 kwietnia 2024 roku włącznie produkt jest dostarczany na zasadach określonych w Głównej Polisie Ubezpieczeniowej „Opóźnienie lotu w momencie przylotu, przekierowanie lub odwołanie” wydanej na rzecz AirHelp jako Głównego Ubezpieczającego (numer certyfikatu: AHPLUS100010424) przez battleface Underwriting Services SRL w imieniu Eir Försäkring AB.

 3. AirPayout pozwala spełniającym warunki członkom otrzymywać środki (niezależnie od tego, czy otrzymają oni jakiekolwiek sumy za pośrednictwem Usługi uzyskiwania odszkodowania) za opóźniony lub odwołany lot. Wypłata środków następuje zgodnie z warunkami opisanymi w polisie ubezpieczeniowej dostępnej do pobrania w panelu użytkownika AirHelp+. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie AirPayout. Więcej informacji można znaleźć w wiadomości e-mail otrzymanej jako potwierdzenie członkostwa w AirHelp+.

  1. Aby móc skorzystać z Dodatkowej ochrony AirPayout, należy:

   1. zarejestrować każdą podróż w panelu użytkownika AirHelp+ na co najmniej 48 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego lotu w ramach podróży;

   2. na żądanie dostarczyć kopię dowodu tożsamości – ważnego paszportu lub dowodu osobistego;

   3. na żądanie dostarczyć potwierdzenie posiadania ważnego numeru rezerwacji, dane dotyczące przelotu pasażera (PNR) lub bilet elektroniczny ze swoim imieniem i nazwiskiem.

  2. Niespełnienie tych warunków uniemożliwia skorzystanie z tej Dodatkowej ochrony.

 4. AirLuggage pozwala spełniającym warunki członkom otrzymywać pieniądze (niezależnie od tego, czy otrzymają jakiekolwiek sumy za pośrednictwem Usługi uzyskiwania odszkodowania) za opóźniony lub zagubiony bagaż. Wypłata następuje zgodnie z warunkami opisanymi w polisie ubezpieczeniowej dostępnej do pobrania w panelu użytkownika AirHelp+. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej ubezpieczenia AirLuggage. Więcej informacji można znaleźć w wiadomości e-mail otrzymanej jako potwierdzenie członkostwa w AirHelp+.

  1. Aby móc skorzystać z Dodatkowej ochrony AirLuggage, należy:

   1. zarejestrować każdą podróż w panelu użytkownika AirHelp+ na co najmniej 48 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego lotu w ramach podróży;

    1. dostarczyć:

     1. ważny raport nieprawidłowości bagażowej (PIR) ze swoim imieniem i nazwiskiem;

     2. kopię kwitów bagażowych;

     3. ważny numer rezerwacji, dane dotyczące przelotu pasażera (PNR) lub bilet elektroniczny ze swoim imieniem i nazwiskiem;

     4. dowód tożsamości – kopię ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

  2. Niespełnienie tych warunków uniemożliwia skorzystanie z tej Dodatkowej ochrony.

 5. W przypadku wszystkich usług Dodatkowej ochrony AirHelp i/lub dostawca ubezpieczenia zastrzegają sobie prawo do korzystania ze swobody w podejmowaniu decyzji i wstrzymywania wszelkich płatności w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że mogło dojść do oszustwa, i/lub na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie potencjalnego oszustwa.

7. DOSTĘP DO SALONIKÓW LOTNISKOWYCH

 1. Usługa dostępu do saloników lotniskowych („Dostęp do saloników lotniskowych”) jest świadczona zgodnie z poniższym opisem przez COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED („Collinson”), spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 02474708, której siedziba mieści się pod adresem: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, England.

 2. Możliwość uzyskania przez Członka Dostępu do saloników lotniskowych podlega Warunkom świadczenia usługPolityce prywatności Collinson. Zapisy tych dokumentów ulegają sporadycznym zmianom.

  Opis usługi Dostęp do saloników lotniskowych

 3. Członkowie korzystający z pakietu AirHelp+ mają podczas zakłóceń lotu dostęp do wybranych saloników lotniskowych na następujących zasadach:

 4. Podróż musi zostać zarejestrowana w panelu użytkownika AirHelp+ na co najmniej 48 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego lotu w ramach podróży.

 5. Odlot będzie monitorowany przez system śledzenia lotów firmy Collinson.

 6. Z zastrzeżeniem pomyślnej wcześniejszej rejestracji i pod warunkiem podania ważnego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego firma Collinson dostarczy Członkowi w wiadomości e-mail i wiadomości SMS kupon umożliwiający dostęp do saloniku lotniskowego w przypadku, gdy system śledzenia lotów firmy Collinson wykryje, że lot Członka:

  1. jest opóźniony o ponad 60 minut na lotnisku, z którego następuje wylot („Próg opóźnienia”);

  2. został odwołany na mniej niż 6 godzin przed planowaną godziną wylotu.

 7. Członek musi mieć dostęp do adresu e-mail lub numeru telefonu podanego podczas rejestracji i być w stanie pobrać oraz wyświetlić kartę wstępu do saloniku lotniskowego, aby mieć możliwość skorzystania z tej usługi.

 8. Opóźnienie osiągające lub przekraczające Próg opóźnienia może być ogłoszone jako pojedynczy okres opóźnienia lub wynikać z wielu narastających krótszych opóźnień, które łącznie doprowadzą do osiągnięcia Progu opóźnienia.

 9. Collinson będzie polegać wyłącznie na swoim systemie śledzenia lotów, aby określić, czy Członkowie będą kwalifikować się do dostępu do saloników lotniskowych. Członkowie przyjmują do wiadomości, że firma Collinson nie gwarantuje dokładności systemu śledzenia lotów, więc Członkowie nie mogą na nim polegać przy śledzeniu planowanego czasu odlotu.

 10. Karta wstępu do saloniku lotniskowego jest ważna przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty na niej wskazanej i można ją wykorzystać w okresie ważności na dowolnym lotnisku uczestniczącym w programie. Do skorzystania z saloniku lotniskowego uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w potwierdzeniu e-mail. Usługa Dostępu do saloników lotniskowych świadczona na rzecz Członków jest niezbywalna i nie podlega wymianie na gotówkę lub inne usługi. Nie będą oferowane żadne alternatywy w formie gotówki lub punktów kredytowych. W stosownych przypadkach Członkowie, wchodząc do saloniku lotniskowego, zgadzają się przestrzegać zasad i reguł tam obowiązujących.

8. OFERTY SPECJALNE ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI

AirHelp regularnie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, aby udostępniać Członkom AirHelp+ świetne zniżki na produkty i usługi związane z podróżowaniem. Zniżki i oferty specjalne można w dowolnym momencie sprawdzić w swoim panelu użytkownika AirHelp+.

9. CAŁODOBOWE WSPARCIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA

Priorytetowy dostęp do całodobowej usługi wsparcia online świadczonej przez spółkę AirHelp we wszystkie dni tygodnia.

10. INNE ELEMENTY USŁUGI

AirHelp może w dowolnym momencie dodać lub usunąć elementy i funkcje dostępne w ramach Usług AirHelp+.

11. ZMIANY

 1. AirHelp zastrzega sobie prawo do dodawania i usuwania w dowolnym momencie usług w ramach Usługi AirHelp+ i niezwłocznie zaktualizuje Katalog usług AirHelp+ w przypadku dodania lub usunięcia usługi.

 2. Angielska wersja niniejszego Katalogu Usług AirHelp+ ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

Zaktualizowano: 23 maja 2024 r.
Wersja: AHP2.24

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie