Warunki Umowy – Brazylia

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszych warunków („Warunki Umowy”), zdefiniowane poniżej terminy będą zrozumiane w następujący sposób:

 1. „Umowa”: umowa pomiędzy Pasażerem a AirHelp zawarta po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Umowy przez Pasażera. Umowa będzie uważana za zawartą z chwilą podpisania przez Pasażera Pełnomocnictwa lub Upoważnienia wraz z akceptacją niniejszych Warunków Umowy.

 2. „AirHelp”: Brazil Ltda, spółka zarejestrowana w Brazylii z siedzibą pod adresem Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini no 1.140 7o andar, sala 72, São Paulo — SP, CEP 04571-000 (CNPJ no 42.101.440/0001-85).

 3. „Członkostwo w AirHelp Plus”: Jeśli Pasażer wykupił Członkostwo AirHelp Plus, AirHelp odstąpi od pobrania Opłaty za usługę i ewentualnej Opłaty za Działania prawne w przypadku świadczenia przez AirHelp Usług w zakresie Wniosków dotyczących rezerwacji, dla których Pasażer zakupił Członkostwo AirHelp Plus.

 4. „Przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych”: wszelkie regulacje prawne, rozporządzenia, dyrektywy, konwencje międzynarodowe lub podobne, wydane na szczeblu stanowym, federalnym, krajowym, międzynarodowym lub regionalnym, oraz orzecznictwo, w których uregulowano kwestie odszkodowania finansowego, rekompensaty lub zwrotu należności dla pasażerów w przypadku przepełnienia, opóźnienia lub odwołania lotu, lub innych zakłóceń lotu, lub kwestii związanych z bagażem. Obejmuje to m.in. Ustawę nr 8.078/90 (brazylijski Kodeks praw konsumenta), Uchwałę nr 400 brazylijskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC) oraz Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego, w zależności od sytuacji.

 5. „Pełnomocnictwo”: dokument, na mocy którego Pasażer, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Umowy, udziela AirHelp pełnomocnictwa do realizacji Wniosku.

 6. „Upoważnienie”: dokument przekazany Pasażerowi przez AirHelp, który upoważnia AirHelp bądź jeden z podmiotów powiązanych lub jednego z partnerów AirHelp, lub zewnętrznego pełnomocnika do działania w imieniu Pasażera. Dokument ten może przyjąć wiele form ze względu na różne wymogi prawne, w tym formę Pełnomocnictwa lub Umowy precyzującej zasady opieki prawnej nad klientem.

 7. „Wniosek”: każdy wniosek (roszczenie) przeciwko linii lotniczej w celu uzyskania rekompensaty finansowej, odszkodowania lub zwrotu kosztów zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażerów linii lotniczych bądź gestów dobrej woli.

 8. „Pasażer/Pasażerowie”: osoba/osoby, które zaakceptowały niniejsze Warunki Umowy.

 9. „Usługa kwalifikacji”: zaawansowane oprogramowanie AirHelp służące ocenie kwalifikacji do odszkodowania. Usługa kwalifikacji jest prowadzona na zasadzie Claim by Claim w formularzu internetowym AirHelp. Usługa kwalifikacji ma za zadanie poinformować Pasażera o prawdopodobieństwie kwalifikacji Wniosku. Jeśli Wniosek zostanie zakwalifikowany, oznacza to, że prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania wzrośnie i w przypadku takich Wniosków na życzenie Pasażera AirHelp może świadczyć Usługę rozwiązywania konfliktów. Jeśli Wniosek nie zostanie zakwalifikowany, oznacza to, że prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania jest niskie i w przypadku takich Wniosków AirHelp nie będzie świadczyć Usługi rozwiązywania konfliktów.

 10. „Odszkodowanie za lot”: całkowita kwota pieniężna wypłacona Klientowi lub AirHelp przez linie lotnicze w związku z Wnioskiem jako odszkodowanie, zwrot kosztów, rekompensata, rozliczenie, gest dobrej woli lub w innej formie, po akceptacji niniejszych Warunków Umowy przez Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości, Odszkodowanie nie obejmuje honorariów lub kosztów adwokata, kosztów porady prawnej, kosztów postępowania sądowego, kosztów odbioru, odsetek lub podobnych, które to opłaty należą wyłącznie do AirHelp.

 11. „Usługa dostarczenia informacji”: dostarczenie przez AirHelp informacji dotyczących lotu, linii lotniczej, lotniska, innych informacji związanych z podróżą, informacji o prawach pasażerów lotniczych i praw konsumenta. Informacje będą dotyczyć zarówno podróży Pasażera, jak i kwestii bardziej ogólnych, jak np. ranking linii lotniczych lub lotnisk czy zmiany w prawach pasażerów lotniczych. Informacje będą dostarczane drogą elektroniczną, w tym przez e-mail, spersonalizowany panel użytkownika lub strony internetowe AirHelp.

 12. „Usługa rozwiązywania konfliktów”: dochodzenie przez AirHelp roszczenia objętego Wnioskiem.

 13. „Członek/Członkowie”: osoba/osoby, które dokonały zakupu Członkostwa w AirHelp Plus.

 14. „Cennik”: załącznik dołączony do niniejszych Warunków, określający akceptowane waluty, metody płatności i wszystkie opłaty naliczane przez AirHelp, oprócz zwrotu kosztów postępowania sądowego i honorariów prawniczych, które zostaną wyrównane przez AirHelp w stosownych przypadkach.

§2 Zgoda

 1. Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Umowy AirHelp zobowiązuje się do dostarczenia, a Pasażer do przyjęcia Usługi kwalifikacji i Usługi dostarczenia informacji.

 2. Po zaakceptowaniu przez Pasażera niniejszych Warunków Umowy i podpisaniu Pełnomocnictwa lub Upoważnienia Pasażer zgadza się przyjąć Usługę rozwiązywania konfliktów, a AirHelp zobowiązuje się do zapewnienia Usługi rozwiązywania konfliktów, chyba że AirHelp powiadomi Pasażera bez zbędnej zwłoki, że AirHelp nie jest w stanie jej zapewnić w przypadku danego Wniosku.

 3. Zawierając Umowę z AirHelp, Pasażer oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawarcia takiej Umowy w imieniu własnym, a w stosownych przypadkach – że został upoważniony do zawarcia takiej Umowy w imieniu swoich współpasażerów. Podpisując Pełnomocnictwo lub Upoważnienie, Pasażer oświadcza, że posiada zdolność prawną do jego podpisania, a w stosownych przypadkach – że jest uprawniony do jego podpisania w imieniu swoich małoletnich współpasażerów.

 4. Pasażer przyjmuje do wiadomości, że AirHelp udziela mu jedynie pomocy w uzyskaniu Odszkodowania. Pasażer akceptuje fakt, że AirHelp nie będzie przyjmować kuponów podróżnych lub innych usług za wyjątkiem Odszkodowania oraz że taka oferta linii lotniczej będzie uważana za odmowę zapłaty, chyba że AirHelp ustali, że prawdopodobieństwo uzyskania korzystniejszego dla Pasażera wyniku jest niskie i w takich okolicznościach będzie to najlepszy wybór.

 5. Pasażer zapewnia, że nie dokonano cesji roszczenia objętego Wnioskiem na rzecz osób trzecich oraz że pomiędzy Pasażerem a linią lotniczą nie toczy się ani nie jest przewidywany żaden spór prawny w tej samej sprawie.

 6. Po podpisaniu Pełnomocnictwa Pasażer nie może dokonać cesji roszczenia objętego Wnioskiem na rzecz innych osób lub podmiotów. Wszelkie istniejące umowy lub cesje muszą zostać rozwiązane przed podpisaniem Pełnomocnictwa lub Upoważnienia.

 7. Jeśli Pasażer otrzyma jakiekolwiek bezpośrednie płatności lub inne odszkodowanie od danej linii lotniczej po zawarciu Umowy, będzie on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania AirHelp o tym fakcie. Takie płatności będą uznawane za Odszkodowanie i uprawniają AirHelp do uzyskania Opłaty za usługę. W celu uniknięcia wątpliwości, Odszkodowanie nie obejmuje honorariów lub kosztów adwokata, kosztów porady prawnej, kosztów postępowania sądowego, kosztów odbioru, odsetek lub podobnych, które to opłaty należą wyłącznie do AirHelp.

 8. Po podpisaniu Pełnomocnictwa lub Upoważnienia Pasażer zobowiązany jest do zaprzestania negocjacji z linią lotniczą i przekierowania wszelkich kontaktów ze strony linii lotniczej do AirHelp w celu umożliwienia AirHelp uzyskania jak najlepszych efektów.

§3 Opis Usługi rozwiązywania konfliktów

 1. AirHelp dochodzi roszczenia objętego Wnioskiem Pasażera, aby uzyskać Odszkodowanie od linii lotniczej na podstawie przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych obowiązujących w odniesieniu do konkretnych podróży lotniczych Pasażera.

 2. Dane o lotach i informacje mogą być przesyłane AirHelp za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, drogi telefonicznej oraz innych rozwiązań wspieranych przez AirHelp.

 3. Aby pomyślnie dochodzić roszczenia objętego Wnioskiem, AirHelp potrzebuje podpisanego przez Pasażera Pełnomocnictwa lub Upoważnienia, które ten może przesłać AirHelp za pośrednictwem strony internetowej lub korzystając z poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Po otrzymaniu podpisanego przez Pasażera Pełnomocnictwa lub Upoważnienia AirHelp przygotowuje wezwanie do zapłaty i wysyła je do linii lotniczej bez zbędnej zwłoki oraz prowadzi dalszą korespondencję. Jeśli w ramach Usługi rozwiązywania konfliktów Odszkodowanie zostanie wypłacone, AirHelp pobiera Opłatę za usługę (patrz Cennik).

 4. Jeśli obsługująca lot linia lotnicza nie wypłaci Odszkodowania za lot w rozsądnym terminie od otrzymania powiadomienia od AirHelp, a istnieje wysokie prawdopodobieństwo pomyślnego przeprowadzenia postępowania, AirHelp może przekazać sprawę wspólnie uzgodnionemu pełnomocnikowi procesowemu w celu dochodzenia roszczenia.

 5. W przypadku wykorzystania pełnomocnika procesowego Pasażer zezwoli AirHelp na udzielenie pełnomocnikowi procesowemu dostępu do wszystkich danych przekazanych AirHelp i zezwoli pełnomocnikowi na przekazywanie AirHelp informacji dotyczących postępowania. W przypadku gdy dany sąd wymaga innego Zaświadczenia, Pełnomocnictwa, Oświadczenia, Upoważnienia lub innych dodatkowych dokumentów, Pasażer zobowiązuje się do ich podpisania. W przypadku gdy Pasażer już podpisał Pełnomocnictwo i podpisuje Certyfikat autentyczności COA, Umowę precyzującą zasady opieki prawnej nad klientem lub podobny dokument, Pasażer zgadza się na cesję zwrotną roszczenia objętego danym Wnioskiem na rzecz Pasażera poprzez podpisanie Certyfikatu autentyczności COA, Pełnomocnictwa, Umowy precyzującej zasady opieki prawnej nad klientem lub podobnego dokumentu.

 6. Jeżeli zewnętrzny pełnomocnik procesowy uzna, że szanse na powodzenie postępowania są niewielkie, Pasażer zostanie o tym poinformowany, a (dalsze) działania nie będą podejmowane.

 7. Jeśli AirHelp lub zewnętrzny pełnomocnik procesowy rozpocznie postępowanie prawne, aby dochodzić roszczenia objętego Wnioskiem, AirHelp pokryje wszelkie koszty poniesione w przypadku przegrania sprawy. W przypadku wygrania sprawy lub zawarcia ugody pomiędzy linią lotniczą a AirHelp AirHelp pokryje wszelkie poniesione koszty, których nie pokrywa linia lotnicza. W przypadku wygrania sprawy roszczenie o zwrot kosztów postępowania sądowego zostanie zgłoszone w imieniu Pasażera. To samo dotyczy kosztów doradztwa prawnego i honorariów prawniczych, niezależnie od tego, czy postępowanie sądowe jest prowadzone przez AirHelp czy przez zewnętrznego pełnomocnika procesowego.

 8. Pasażer przyjmuje do wiadomości, że decyzja dotycząca akceptacji ugody należy do AirHelp, ponieważ Pasażer przekierował roszczenie objęte Wnioskiem do AirHelp. W przypadku gdy AirHelp działa w imieniu Pasażera zgodnie z Upoważnieniem lub Pełnomocnictwem, Pasażer upoważnia AirHelp do zaakceptowania lub odrzucenia propozycji ugody na podstawie doświadczeń AirHelp z daną linią lotniczą i porady od zewnętrznego przedstawiciela prawnego.

§4 Opis Członkostwa w AirHelp Plus

 1. Pasażer może uzyskać Członkostwo, dokonując zakupu Członkostwa AirHelp Plus.

 2. Wysokość opłaty za Członkostwo, którą Pasażer powinien uiścić, aby zostać Członkiem i czerpać korzyści określone w niniejszym dokumencie, jest podawana Pasażerowi przy zakupie.

 3. AirHelp oferuje Członkostwo w formie:

  1. subskrypcji dla konkretnej rezerwacji lub

  2. subskrypcji rocznej:

   1. Członkostwo AirHelp Plus jako pojedyncza rezerwacja obejmie Wnioski wynikające z rezerwacji lotu, dla której Pasażer wykupił Członkostwo, lub wynikające z rezerwacji lotu, którą Pasażer dodał ręcznie przed wystąpieniem jakichkolwiek zakłóceń.

   2. Członkostwo w AirHelp Plus w formie subskrypcji rocznej obejmuje Wnioski dotyczące rezerwacji w danym okresie. Opłata za niniejsze Członkostwo jest pobierana raz na rok.
    Oba Członkostwa w AirHelp Plus będą dostępne w dwóch wariantach: Complete lub Essential. Jedynie członkowie, którzy zakupią plan Complete, otrzymają dostęp do dodatkowych korzyści wyszczególnionych w punkcie 4.7.

 4. Członkostwo w AirHelp Plus rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu.

 5. Po przyjęciu zakupu Członek otrzyma potwierdzenie.

 6. W przypadku osób z członkostwem w AirHelp Plus AirHelp odstąpi od pobrania ewentualnej Opłaty za usługę w przypadku wykonywania przez AirHelp Usług w ramach Wniosków dotyczących rezerwacji objętych Członkostwem w AirHelp Plus.

 7. Plan AirHelp Plus Complete jest rozpowszechniany w różnych wersjach i może obejmować niektóre lub wszystkie z następujących korzyści:

  1. Dostęp do salonów lotniskowych
   AirHelp zapewnia Dostęp do salonów lotniskowych we współpracy z COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED („Collinson”), spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 02474708, adres siedziby: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londyn, EC3A 7BU, Anglia dla wybranych salonów lotniskowych. W przypadku korzystania z tej usługi obowiązują Polityka prywatności i Warunki korzystania firmy Collinson.

   1. Członkowie, którzy zakupili plan AirHelp Plus Complete w formie pojedynczej rezerwacji, mogą korzystać z dostępu do poczekalni w przypadku zarejestrowanych opóźnionych lotów pod warunkiem, że się zakwalifikują:
    Członkowie będą uprawnieni do korzystania z tej usługi, jeśli lot zostanie zarejestrowany co najmniej 6 godzin przed planowanym odlotem. Odlot będzie monitorowany przez system śledzenia lotów firmy Collinson. Z zastrzeżeniem pomyślnej wcześniejszej rejestracji, Collinson dostarczy Członkom kupon umożliwiający dostęp do salonu lotniskowego pocztą elektroniczną i SMS-em w przypadku, gdy system śledzenia lotów firmy Collinson wykryje opóźnienie lotu Członka o ponad 60 minut („Próg opóźnienia”). Warunkiem korzystania z Usługi jest dostęp do adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego Członka podanego podczas rejestracji oraz możliwość okazania vouchera dostępu do poczekalni. Opóźnienie, które osiąga lub przekracza Próg opóźnienia, może być ogłoszone jako pojedynczy okres opóźnienia lub wynikać z wielu narastających krótszych opóźnień, które łącznie doprowadzą do osiągnięcia Progu opóźnienia. Collinson będzie polegać wyłącznie na swoim systemie śledzenia lotów, aby określić, czy Członkowie będą kwalifikować się do dostępu do salonów lotniskowych. Członkowie przyjmują do wiadomości, że Collinson nie gwarantuje dokładności systemu śledzenia lotów, a Członkowie nie będą na nim polegać przy śledzeniu czasu odlotu. W przypadku kwalifikującego się opóźnienia podróży, kupon wstępu do poczekalni zostanie przekazany Członkom pocztą elektroniczną i SMS-em w dniu ich lotu. Nie można go wykorzystać w innym dniu podróży. Tylko osoby wymienione w potwierdzeniu e-mail będą uprawnione do skorzystania z Usługi. Usługa świadczona na rzecz Członków jest niezbywalna, bezzwrotna i niezmienna. Nie będą oferowane żadne alternatywy gotówkowe ani kredytowe. W stosownych przypadkach, Członkowie wchodząc do salonu lotniskowego zgadzają się przestrzegać zasad i reguł tam obowiązujących.

   2. Członkowie AirHelp Plus, którzy zakupili plan AirHelp Plus Complete w formie rocznej subskrypcji, mogą korzystać z dostępu do salonów lotniskowych w przypadku zarejestrowanych opóźnionych lotów na tych samych zasadach, co Członkowie, którzy zakupili plan AirHelp Plus Complete w formie pojedynczej rezerwacji. Dodatkowo Członkowie mogą uzyskać dostęp do salonu lotniskowego z maksymalnie 4 dodatkowymi towarzyszami podróży.

  2. Status lotu
   Członkowie będą mieli bezpłatny dostęp do statusu lotu, który będzie prezentowany dla ich lotów na osobistym pulpicie nawigacyjnym i/lub pocztą.
   AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych danych. Przedstawiony status lotu jest bezpośrednio uzyskiwany przez stronę trzecią i nie jest wiążący. Członkowie muszą nadal przestrzegać ustalonych terminów i instrukcji linii lotniczych.

  3. Lekarz online
   AirHelp udostępnia usługi Lekarz online we współpracy z Telmedicin Sp. z o.o. („Telmedicin”), spółką zarejestrowaną w Polsce, REGON: 147453940, NIP: 5272720484, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 13 02-674 Warszawa, Polska. Do korzystania z tych usług zastosowanie będą miały postanowienia polityki prywatności i regulaminu Telmedicin.

   1. Członkostwo w formie pojedynczej rezerwacji lotu uprawnia do otrzymania vouchera na jedną konsultację lekarską świadczoną przez Telmedicin, którą można odbyć w terminie do 30 dni od daty wylotu. Aby skorzystać z usługi, Członkowie muszą zarejestrować się na airhelp.telemedi.co, korzystając z danych z vouchera.

   2. Członkostwo w AirHelp Plus w formie rocznej subskrypcji obejmuje voucher na bezpłatne konsultacje lekarskie Telmedicin w ilości do 12 konsultacji rocznie.

 8. Korzyści są osobiste i dotyczą jedynie Członka — co oznacza, że Członek musi być pasażerem wymienionym w rezerwacji — i pewnej liczby pasażerów (jak określono w e-mailu potwierdzającym), jeśli figurują na wspólnej rezerwacji z Członkiem.

 9. Opłata za usługę nie będzie zwracana Członkowi w przypadku lotów zakłóconych przed rozpoczęciem okresu Członkostwa.

 10. Członkostwa nie można przenosić na inne osoby. Członek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić AirHelp w przypadku zauważenia przez siebie jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z Członkostwa.

 11. Członkostwo w formie subskrypcji rocznej jest automatycznie odnawiane na kolejny rok, dopóki i jeśli Członek go nie anuluje, co można zrobić w następujący sposób: i) gdy Członek, po zalogowaniu się do konta osobistego wybierze opcję zarządzania członkostwem w panelu użytkownika, a następnie skorzysta z opcji anulowania członkostwa, lub ii) gdy Członek poinformuje AirHelp w formie pisemnej, że nie chce, aby jego Członkostwo zostało automatycznie odnowione, wysyłając wiadomość na adres: [email protected].

 12. Członkowie będący konsumentami zgodnie z przepisami brazylijskiego Kodeksu praw konsumenta lub innych stosownych przepisów mogą zrezygnować z Członkostwa w terminie 7 dni od dnia zakupu bez podania przyczyny. W przypadku chęci wycofania i otrzymania zwrotu wszystkich kosztów informacja na ten temat musi zostać przekazana w terminie 7 dni od zakupu w postaci jednoznacznego oświadczenia, że Członek pragnie wycofać się z Członkostwa. Z uwagi na charakter usługi świadczonej Członkowi nie może on wycofać się z Członkostwa, jeśli odbył już loty objęte Członkostwem. Odstąpienie od umowy można wysłać na adres: [email protected]

 13. Jeśli AirHelp otrzyma informację o anulowaniu Członkostwa 7 dni po rozpoczęciu pierwotnego lub odnowionego Członkostwa, Członkowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów opłaty za Członkostwo.

 14. W przypadku gdy Członkostwo wygasło bądź zostało wypowiedziane lub anulowane, Członek traci wszelkie korzyści wynikające z AirHelp Plus, a AirHelp nie będzie już odstępować od pobierania ewentualnej Opłaty za usługę w przypadku świadczenia przez AirHelp Usługi.

 15. Aby otrzymać korzyści wynikające z Członkostwa w AirHelp Plus, byli Członkowie, którzy zdecydowali się nie odnawiać Członkostwa, muszą przedłożyć wniosek dotyczący kwestii wynikłej w okresie Członkostwa nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni po jego wygaśnięciu.

 16. AirHelp zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Członkostwa i, w przypadku naruszenia przez Członka Regulaminu, może w każdej chwili wypowiedzieć Członkostwo.

 17. Członek nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów opłaty za Członkostwo w przypadku wypowiedzenia Członkostwa przez AirHelp.

§5 Opłaty i wypłata Odszkodowania

 1. AirHelp świadczy Usługę kwalifikacji oraz Usługę dostarczenia informacji bezpłatnie.

 2. AirHelp świadczy Usługę rozwiązywania konfliktów bezpłatnie, chyba że AirHelp uda się z powodzeniem odebrać Odszkodowanie za lot. W takim wypadku AirHelp prześle ustaloną część Odszkodowania za lot do Pasażera z uwzględnieniem opłat umieszczonych w Cenniku. Opłaty sądowe i honoraria prawnicze będą potrącane z wszelkich płatności otrzymywanych przez AirHelp w imieniu Pasażera. Jeżeli sprawa prowadzona przez AirHelp zakończy się pomyślnie, ale Odszkodowanie za lot i/lub honorarium prawnicze, koszty postępowania sądowego, odsetki lub podobne kwoty zostaną z jakiegokolwiek powodu przekazane przez linię lotniczą bezpośrednio Pasażerowi, nawet po bezpośrednich negocjacjach pomiędzy stronami, wówczas Pasażer otrzyma stosowną fakturę i bez zbędnej zwłoki przekaże na rachunek AirHelp opłaty zgodnie z Cennikiem, wraz z otrzymanym zwrotem kosztów z tytułu honorariów prawniczych i kosztów postępowania sądowego, otrzymanymi odsetkami itp.

 3. Wypłata uzgodnionej części Odszkodowania za lot na rzecz Pasażera zostanie dokonana przez AirHelp zgodnie z Cennikiem.

 4. Jeżeli Pasażer dostarczy błędne lub niedostateczne informacje niezbędne do wypłaty Odszkodowania za lot i zostanie ono zwrócone AirHelp, a Pasażer po kilku upomnieniach i racjonalnych próbach kontaktu AirHelp z Pasażerem w inny sposób niż na adres e-mail przekazany AirHelp przez Pasażera nie odpowie na wezwanie do dokonania korekty lub nie poda informacji niezbędnych do wypłacenia ustalonej części Odszkodowania za lot, spółka AirHelp będzie uprawniona do zatrzymania tej część Odszkodowania, która w innym wypadku powinna zostać przekazana Pasażerowi.

 5. Z chwilą dokonania wypłaty uzgodnionego Odszkodowania przez AirHelp zgodnie z instrukcjami i zastosowaniem wybranej przez Klienta metody płatności AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i podobne utracone w drodze do Pasażera;

  2. wszelkie skutki przekazania przez Pasażera błędnych informacji odnośnie do rachunku bankowego, adresu lub podobnych, skutkujących wypłatą Odszkodowania niewłaściwej osobie. Jeżeli Odszkodowanie zostanie wypłacone niewłaściwej osobie z winy Pasażera, spółka AirHelp nie będzie zobowiązana do podjęcia działań w celu jego odzyskania.

 6. Nie można żądać odsetek za okres między płatnościami przychodzącymi a wychodzącymi. AirHelp zastrzega sobie prawo do zatrzymania odsetek odzyskanych od linii lotniczych.

 7. AirHelp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty odszkodowania, szkody lub podobne, jeżeli przekazanie płatności stało się niemożliwe na skutek okoliczności pozostających poza kontrolą spółki, między innymi z powodu strajku, lokautu, sporu pracowniczego, zdarzenia losowego, wojny, rozruchów, zamieszek, rozmyślnego niszczenia mienia, zastosowania przepisów prawa bądź postanowień nakazów, reguł, regulacji lub poleceń organów państwowych, wypadku, awarii zakładu lub sprzętu, pożaru, powodzi i burzy.

§6 Ochrona danych

 1. AirHelp wykorzysta przekazane przez Pasażera dane osobowe w celu przeprowadzenia Usługi kwalifikacji, Członkostwa AirHelp Plus, Usługi dostarczenia informacji i Usługi rozwiązywania konfliktów zgodnie z niniejszą Umową. AirHelp może również gromadzić dane osobowe w innych celach, takich jak statystyki, administracja i komunikacja, administracja IT i bezpieczeństwa, bezpieczeństwo fizyczne, systemy uwierzytelniania i autoryzacji, systemy wsparcia, współpraca w ramach wewnętrznych projektów oraz zespołów i działań organizacyjnych. Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) nr 2016/679 („RODO”) i brazylijską ustawą o ochronie danych osobowych (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018) („LGPD”) (patrz Polityka prywatności) lub z innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

 2. Pasażer przekazuje AirHelp swoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych i wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez siebie, a w stosownych przypadkach także w imieniu współpasażerów, w kontekście Umowy. AirHelp przekaże dane osobowe osobom trzecim wyłącznie z uwzględnieniem warunków wymienionych poniżej:

  1. jeżeli Pasażer wyraził na to zgodę;

  2. ​jeżeli służy to celowi bezpośrednio związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone,

  3. jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Umowy z Pasażerem;

  4. jeżeli jest to niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, administracyjnym lub nakazem sądu;

  5. jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych,

  6. jeżeli służy to zapobieganiu nadużyciom lub innym czynom zabronionym, takim jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

§7 Dane i informacje od Pasażera

 1. Na wezwanie AirHelp Pasażer i jego współpasażerowie przekażą AirHelp wszelkie dane i informacje konieczne do realizacji Umowy. Pasażer zapewnia, że przekazane dane i informacje są prawidłowe, kompletne i prawdziwe oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, zostały przekazane za zgodą współpasażerów.

 2. Pasażer zobowiązuje się do pełnego zwolnienia AirHelp z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń kierowanych wobec AirHelp przez osoby trzecie, w tym między innymi z powodu przekazania przez Pasażera nieprawidłowych powiadomień, nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania po stronie Pasażera.

 3. W przypadku przekazania nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania AirHelp będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym ustępem, Pasażerowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

§8 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Jeśli zgodnie z przepisami brazylijskiego Kodeksu praw konsumenta lub innych obowiązujących przepisów Pasażer jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnych w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma on ustawowe prawo odstąpienia od Umowy.

 2. Klient może odstąpić od Umowy w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia (np. drogą pocztową lub elektroniczną) bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, oświadczenie musi być złożone we wspomnianym powyżej terminie 7 dni z wyraźną informacją o odstąpieniu od Umowy. Ze względu na charakter świadczonych usług Klient nie może odstąpić od Umowy, jeśli uzyskał informację o przyjęciu Wniosku przez linie lotnicze, co jest równoznaczne z wykonaniem żądanej usługi.

  Odstąpienie od umowy można wysłać na adres:

  AirHelp Brazil Ltda.
  Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini no 1.140
  7o andar, sala 72,
  São Paulo — SP,
  CEP 04571-000.
  lub
  e-mail: [email protected]

§9 Postanowienia końcowe

 1. Spółka AirHelp jest upoważniona do zmiany niniejszych Warunków Umowy oraz Cennika i ustanawiania dodatkowych warunków w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany niekorzystne dla Pasażera nie będą go jednak obowiązywały, jeśli nie wyrazi on na nie zgody.

 2. Do Warunków Umowy, Pełnomocnictwa, Cennika oraz Umowy pomiędzy AirHelp a Pasażerem zastosowanie będzie miało prawo właściwe dla Brazylii. Jednakże Pasażer jest uprawniony do ochrony należnego Roszczenia zgodnie z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi w miejscu zamieszkania Pasażera.

 3. W przypadku gdy którekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Umowy będą lub staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień w jakikolwiek sposób.

 4. Prawa i obowiązki całkowicie lub częściowo związane z jakimkolwiek przedstawionym Roszczeniem mogą zostać przekazane przez AirHelp innemu podmiotowi wchodzącemu w skład grupy AirHelp oraz przez AirHelp na rzecz osób trzecich.

 5. Angielska wersja niniejszych Warunków Umowy ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

Opublikowano: 1 września 2021
Wersja BR2.21

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2023 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie