Cennik

Informujemy, że w przypadku roszczeń podlegających pod przepisy prawa Brazylii obowiązuje Cennik dla Brazylii.

1. Definicje

Cennik należy czytać wraz z Warunkami Umowy AirHelp, w których znajdują się wszystkie pojęcia zdefiniowane w niniejszym Cenniku.

2. Bezpłatne usługi

AirHelp nie pobiera żadnych opłat za Usługę kwalifikacji, AirHelp Connect (Usługę połączenia ze skrzynką odbiorczą), Usługę dostarczania informacji oraz niepomyślne zastosowanie Sprawiedliwości jako usługi.

3. Opłata za usługę

Jeśli AirHelp pomyślnie zastosuje Sprawiedliwość jako usługę, a Klient otrzyma Odszkodowanie, AirHelp jest uprawniony do pobrania Opłaty za usługę, która zostanie odliczona od Odszkodowania.

Od każdego Wniosku pobiera się Opłatę za usługę w wysokości 35% kwoty otrzymanego Odszkodowania, w tym należny VAT.

Od Klientów z Danii pobiera się Opłatę za usługę w ustalonej kwocie, której wysokość zazwyczaj odpowiada 35% kwoty otrzymanego Odszkodowania.

Opłata za usługę nie dotyczy Wniosków objętych rezerwacjami dokonanymi poprzez AirHelp+.

4. Opłata za Działania prawne

Opłata za Działania prawne zostaje pobrana tylko w przypadku, gdy Działania prawne były niezbędne do pomyślnego zastosowania Sprawiedliwości jako usługi oraz zostanie dodatkowo odliczona od Odszkodowania wraz z Opłatą za usługę.

Opłata za Działania prawne stanowi 15% kwoty otrzymanego Odszkodowania, w tym należny VAT.

Od Klientów z Danii pobiera się Opłatę za Działania prawne w stałej kwocie, której wysokość zazwyczaj odpowiada 15% kwoty otrzymanego Odszkodowania.

Opłata za Działania prawne nie dotyczy Wniosków objętych rezerwacjami dokonanymi poprzez AirHelp+.

5. Klienci z biur podróży i innych umów korporacyjnych

Jeśli Umowa z AirHelp została zawarta za pośrednictwem biura podróży lub w formie innej umowy korporacyjnej, struktura opłat, możliwości wypłaty, konwersja walut i podobne mogą być różne w zależności od konkretnego poziomu świadczonych usług oraz indywidualnych warunków umowy. Jednak w żadnym przypadku suma Opłaty za usługę i Opłaty za Działania prawne, które dotyczą Twojej sprawy, nie może przekroczyć Opłaty za usługę i Opłaty za Działania prawne opisanych powyżej.

6. Gwarantowana kwota Odszkodowania

AirHelp gwarantuje, że Klient zawsze otrzyma odpowiednią kwotę odszkodowania. Jeśli Klient złoży wniosek na podstawie Rozporządzenia (WE) 261, przysługuje mu gwarantowana kwota w EUR. Jeśli Klient złoży wniosek na podstawie innych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych, przysługuje mu gwarantowana kwota w odpowiedniej walucie.

Prawo to obowiązuje pomimo faktu, że AirHelp może otrzymać odszkodowanie od linii lotniczych w innej walucie i ponieść opłaty oraz koszty walutowe związane z otrzymaniem środków. W związku z tym AirHelp nigdy nie pomniejszy należytej kwoty odszkodowania ze względu na potencjalne koszty walutowe i opłaty bankowe związane z otrzymaniem środków.

Odszkodowanie jest zawsze wypłacane w EUR w przypadku Roszczeń na podstawie Rozporządzenia (WE) 261 oraz w odpowiedniej walucie w przypadku innych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych, chyba że Klient uzgodnił z AirHelp inne rozwiązanie.

To gwarantuje Klientowi jasność w sprawie wypłacanego Odszkodowania i możliwości sprawdzenia zgodności wypłaconej kwoty z Rozporządzeniem (WE) 261 lub innymi przepisami dotyczącymi praw pasażerów lotniczych.

7. Bezpłatny przelew międzynarodowy

AirHelp oferuje bezpłatny przelew międzynarodowy za pośrednictwem swojego partnera handlowego. AirHelp i partner handlowy nie pobierają żadnych opłat od transakcji/kosztów. Wszelkie opłaty/koszty po stronie banku nadającego przelew będą w pełni pokryte przez AirHelp. Jednak dodatkowe opłaty/koszty związane z bankami pośredniczącymi/będącymi beneficjentami nie będą pokryte przez AirHelp.

8. Darmowe płatności czekiem w USD

AirHelp oferuje możliwość płacenia czekiem w USD, jeśli jesteś mieszkańcem USA. AirHelp nie pobierze żadnych opłat/kosztów. Wszelkie opłaty/koszty związane z wystawieniem czeku będą w pełni pokryte przez AirHelp. Jednak dodatkowe opłaty/koszty związane z realizacją czeków nie będą pokryte przez AirHelp.

9. Podatek od towarów i usług (VAT)

Wszystkie opłaty wymienione w niniejszym Cenniku zawierają podatek VAT, chyba że ustalono inaczej.

Opublikowano: 2019.10.15