Cennik

1. Definicje

Cennik należy czytać wraz z Warunkami Umowy AirHelp, w których znajdują się wszystkie pojęcia zdefiniowane w niniejszym Cenniku.

2. Bezpłatne usługi

AirHelp nie pobiera żadnych opłat za Usługę kwalifikacji, AirHelp Connect (Usługę połączenia za skrzynką odbiorczą), Usługę dostarczania informacji oraz niepomyślne zastosowanie Sprawiedliwości jako usługi.

3. Opłata za usługę

Jeśli AirHelp pomyślnie zastosuje Sprawiedliwość jako usługę, a Klient otrzyma Odszkodowanie, AirHelp jest uprawniony do pobrania Opłaty za usługę, która zostanie odliczona od Odszkodowania.

Na podstawie Rozporządzenia (WE) 261, Opłata za usługę naliczana jest następująco:

W przypadku lotów do 1500 km lub krótszych, gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 250 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 63 EUR, w tym VAT.
W przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich lotów między 1500 km a 3500 km, gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 400 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 100 EUR, w tym VAT.
W przypadku lotów nieopisanych powyżej, gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 600 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 150 EUR, w tym VAT.
W przypadku lotów, o których mowa powyżej, gdzie Klient nie jest uprawniony do odszkodowania w wysokości 250, 400 lub 600 EUR, Klient zapłaci Opłatę za usługę w wysokości 25% otrzymanego Odszkodowania, w tym VAT.

 

W przypadku roszczeń należnych na podstawie legislacji innej niż Rozporządzenie (WE) 261 Opłata za usługę naliczana jest następująco:

W przypadku gdy Klient otrzyma Odszkodowanie w wysokości 100 EUR lub mniej, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 25 EUR, w tym VAT.
W przypadku gdy Klient otrzyma Odszkodowanie w wysokości 101-200 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 40 EUR, w tym VAT.
W przypadku gdy Klient otrzyma Odszkodowanie w wysokości 201-300 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 65 EUR, w tym VAT.
W przypadku gdy Klient otrzyma Odszkodowanie w wysokości 301-400 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 90 EUR, w tym VAT.
W przypadku gdy Klient otrzyma Odszkodowanie w wysokości 401-500 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 120 EUR, w tym VAT.
W przypadku gdy Klient otrzyma Odszkodowanie w wysokości 501-600 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 150 EUR, w tym VAT.
W przypadku gdy Klient otrzyma Odszkodowanie w wysokości 601-800 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 200 EUR, w tym VAT.
W przypadku gdy Klient otrzyma Odszkodowanie w wysokości 801-1000 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 250 EUR, w tym VAT.

 

Pobranie dodatkowej opłaty w wysokości 50 EUR za każde 200 EUR Odszkodowania dotyczy wszystkich kwot powyżej 1000 EUR. Przykładowo, gdy Odszkodowanie wyniesie 2000 EUR, zostanie pobrana Opłata za usługę w wysokości 500 EUR, w tym VAT.

Opłata za usługę nie dotyczy Roszczeń objętych rezerwacjami dokonanymi poprzez AirHelp+.

4. Opłata za Działania prawne

Opłata za Działania prawne zostaje pobrana tylko w przypadku, gdy Działania prawne były niezbędne do pomyślnego zastosowania Sprawiedliwości jako usługi oraz zostanie dodatkowo odliczona od Odszkodowania wraz z Opłatą za usługę.

Opłata za Działania prawne dotyczy tylko roszczeń należnych na podstawie Rozporządzenia (WE) 261 i obliczana jest w następujący sposób:

W przypadku lotów do 1500 km lub krótszych, gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 250 EUR, zostanie pobrana Opłata za Działania prawne w wysokości 63 EUR, w tym VAT.
W przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich lotów między 1500 km a 3500 km, gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 400 EUR, zostanie pobrana Opłata za Działania prawne w wysokości 100 EUR, w tym VAT.
W przypadku lotów nieopisanych powyżej, gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 600 EUR, zostanie pobrana Opłata za Działania prawne w wysokości 150 EUR, w tym VAT.
W przypadku lotów opisanych powyżej, gdzie Klient nie jest uprawniony do odszkodowania w wysokości 250, 400 lub 600 EUR, Klient zapłaci Opłatę za Działania prawne w wysokości 25% otrzymanego Odszkodowania, w tym VAT.

 

Opłata za Działania prawne nie dotyczy Roszczeń objętych rezerwacjami dokonanymi poprzez AirHelp+.

5. Klienci z biur podróży i innych umów korporacyjnych

Jeśli Umowa z AirHelp została zawarta za pośrednictwem biura podróży lub w formie innej umowy korporacyjnej, struktura opłat, możliwości wypłaty, konwersja walut i podobne mogą być różne w zależności od konkretnego poziomu świadczonych usług oraz indywidualnych warunków umowy. Jednak w żadnym przypadku suma Opłaty za usługę i Opłaty za Działania prawne, które dotyczą Twojej sprawy, nie może przekroczyć Opłaty za usługę i Opłaty za Działania prawne opisanych powyżej.

6. Gwarantowana kwota Odszkodowania

AirHelp gwarantuje, że Klient zawsze otrzyma odpowiednią kwotę odszkodowania. Jeśli Klient złoży wniosek na podstawie Rozporządzenia (WE) 261, przysługuje mu gwarantowana kwota w EUR. Jeśli Klient złoży wniosek na podstawie innych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych, przysługuje mu gwarantowana kwota w odpowiedniej walucie.

Prawo to obowiązuje pomimo faktu, że AirHelp może otrzymać odszkodowanie od linii lotniczych w innej walucie i ponieść opłaty oraz koszty walutowe związane z otrzymaniem środków. W związku z tym AirHelp nigdy nie pomniejszy należytej kwoty odszkodowania ze względu na potencjalne koszty walutowe i opłaty bankowe związane z otrzymaniem środków.

Odszkodowanie jest zawsze wypłacane w EUR w przypadku Roszczeń na podstawie Rozporządzenia (WE) 261 oraz w odpowiedniej walucie w przypadku innych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych, chyba że Klient uzgodnił z AirHelp inne rozwiązanie.

To gwarantuje Klientowi jasność w sprawie wypłacanego Odszkodowania i możliwości sprawdzenia zgodności wypłaconej kwoty z Rozporządzeniem (WE) 261 lub innymi przepisami dotyczącymi praw pasażerów lotniczych.

7. Bezpłatny przelew międzynarodowy

AirHelp oferuje bezpłatny przelew międzynarodowy za pośrednictwem swojego partnera handlowego. AirHelp i partner handlowy nie pobierają żadnych opłat od transakcji/kosztów. Wszelkie opłaty/koszty po stronie banku nadającego przelew będą w pełni pokryte przez AirHelp. Jednak dodatkowe opłaty/koszty związane z bankami pośredniczącymi/będącymi beneficjentami nie będą pokryte przez AirHelp.

8. Darmowe płatności czekiem w USD

AirHelp oferuje możliwość płacenia czekiem w USD, jeśli jesteś mieszkańcem USA. AirHelp nie pobierze żadnych opłat/kosztów. Wszelkie opłaty/koszty związane z wystawieniem czeku będą w pełni pokryte przez AirHelp. Jednak dodatkowe opłaty/koszty związane z realizacją czeków nie będą pokryte przez AirHelp.

9. Podatek od towarów i usług (VAT)

Wszystkie opłaty wymienione w niniejszym Cenniku zawierają podatek VAT, chyba że ustalono inaczej.

Opublikowano: 2018.02.01