Cennik

1. Opłata za usługę

AirHelp pobiera opłatę za usługę tylko wtedy, gdy Twój wniosek zakończy się powodzeniem. Opłata za naszą usługę odliczana jest od odszkodowania wypłacanego przez przewoźnika.
W przypadku lotów do 1.500 km lub krótszych gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 250 EUR, od którego pobrana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 63 EUR w tym VAT.
W przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich lotów między 1.500 km i 3.500 km gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 400 EUR, od którego pobrana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 100 EUR w tym VAT.
W przypadku wszystkich innych lotów niż opisane powyżej, gdzie Klientowi przysługuje prawo do rekompensaty w wysokości 600 EUR, od którego pobrana będzie opłata manipulacyjna 150 EUR w tym VAT.
W przypadku lotów, o których mowa powyżej, gdy wysokość odszkodowania jest inna niż 250, 400, 600 EUR, Klient zapłaci Opłatę za Usługę w wysokości 25% otrzymanego Odszkodowania w tym VAT.

2. Opłata za Działania Prawne

Opłata za działania prawne pobierana jest jedynie w sytuacjach, w których konieczne jest podjęcie działań prawnych. Opłata ta odliczana jest wówczas od wypłacanego odszkodowania wraz z opłatą za usługę.
W przypadku lotów do 1.500 km lub krótszych gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 250 EUR, od którego pobrana będzie Opłata za Działania Prawne w wysokości 63 EUR w tym VAT.
W przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich lotów między 1.500 km i 3.500 km gdzie Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 400 EUR, od którego pobrana będzie Opłata za Działania Prawne w wysokości 100 EUR w tym VAT.
W przypadku wszystkich innych lotów niż opisane powyżej, Klientowi przysługuje prawo do rekompensaty w wysokości 600 EUR, od którego pobrana będzie Opłata za Działania Prawne w wysokości 150 EUR w tym VAT.
W przypadku lotów, o których mowa powyżej, gdzie Klient nie jest uprawniony do 250,400,600 EUR, Klient zapłaci Opłatę za Działania Prawne w wysokości 25% otrzymanego Odszkodowania w tym VAT.

3. Klienci z biur podróży i innych umów korporacyjnych

Jeśli umowa z AirHelp została zawarta za pośrednictwem biura podróży lub na podstawie innej umowy korporacyjnej, struktura opłat, możliwości wypłaty, konwersja walut i podobne mogą być różne w zależności od konkretnego poziomu świadczonych usług oraz indywidualnych warunków umowy. Jednak w żadnym przypadku suma Opłaty za usługę i Opłaty za Drogę Sądową, które mają zastosowanie w Twojej sprawie nie może przekroczyć Opłaty za usługę i Opłaty za Drogę Sądową jak opisano powyżej.

4. Cesja Zwrotna

Roszczenie może zostać przeniesione z powrotem, bezpłatnie, na Klienta zgodnie z art. 2 ust. 10 Regulaminu.

5. Gwarantowana kwota rekompensaty

AirHelp gwarantuje, że Klient otrzyma odpowiednią kwotę rekompensaty w EUR. Nawet jeśli linia lotnicza wypłaci AirHelp pieniądze w innej walucie, koszty przewalutowania oraz inne opłaty związane z otrzymywaniem środków pokryje AirHelp. Zatem kwota rekompensaty wynikająca z rozporządzenia WE 261 nie zostanie pomniejszona o ewentualne koszty przewalutowania i koszty związane z otrzymywaniem środków.

Rekompensata jest więc zawsze wypłacana w EUR, chyba że Klient zgłosi inną prośbę, która zostanie zaakceptowana przez AirHelp.

Dzięki temu Klient wie dokładnie jaka kwota zostanie mu wypłacona. Może też w każdej chwili sprawdzić czy AirHelp przekazało odpowiednią kwotę, wynikającą z rozporządzenia WE 261.

6. Bezpłatny międzynarodowy przelew bankowy

AirHelp bezpłatnie wyśle jeden Międzynarodowy Przelew Bankowy za pośrednictwem swojego partnera Payoneer. AirHelp i Payoneer nie narzucają żadnych dodatkowych opłat za transakcje. Wszystkie ich koszty pokrywa AirHelp. AirHelp nie pokrywa kosztów przewalutowania związanych z otrzymywaniem pieniędzy w walutach innych niż EUR. Klient musi zaakceptować i pokryć koszty przewalutowania narzucone przez Payoneer jeżeli prosi o przelew w walucie innej niż EUR. AirHelp i Payoneer nie pobierają żadnych opłat za transfery w EUR.

www.payoneer.com

  • Odpowiednia kwota zawsze będzie przekazywana do Payoneer w EUR,

 

  • Wymagane jest by Klient zaakceptował regulamin oraz cennik usług Payoneer. Jeżeli Klient nie może zaakceptować regulaminu Payonner, Klient musi wybrać inną metodę wypłaty środków,

 

  • Jeżeli Payoneer z jakiegokolwiek powodu odmówi rejestracji Klienta, Klient musi wybrać inną metodę wypłaty środków.

 

 • Payoneer narzuci dodatkowe opłaty za przewalutowanie, zgodnie z warunkami oraz cennikiem, jeżeli pieniądze wypłacane są w inej walucie niż EUR. Rzeczywiste koszty zależą od usług świadczonych przez Payoneer i regulowane są jedynie umową pomiędzy Klientem i Payoneer. Aby uzyskać informacje na temat aktualnych stawek/kosztów nałożonych przez Payoneer, Klient powienien sprawdzić informacje na stronie internetowej Payoneer lub skontaktować się bezpośrednio z Payoneer.

7. Manualny przelew bankowy

Płatności dokonywane są zazwyczaj w euro (EUR).

Na prośbę Klienta firma AirHelp może zgodzić się na dokonanie płatności w innej walucie. W tym przypadku kwota zostanie przewalutowana według kursu oferowanego przez firmę AirHelp, zgodnie z wewnętrzną polityką firmy.

Przelewy bankowe do niektórych krajów mogą podlegać opłacie w wysokości 30 EUR ze względu na konieczność poniesienia przez firmę AirHelp dodatkowych zewnętrznych kosztów oraz związane z tą procedurą koszty manipulacyjne.

Uwagi:
i) Pokrywane są jedynie normalne opłaty związane z wysłaniem kwoty. Koszty związane z odbiorem pieniędzy nie są pokrywane.
ii) Przelewy wykonywane są wyłącznie w ramach opcji „ekonomicznej”. Płatność poprzez przelew pilny lub podobny jest niedostępna.

iii) Firma AirHelp dokłada starań, by w przyszłości zapewnić Klientom darmowe przelewy manualne do wszystkich krajów świata. Aktualnie jednak dostępne są one jedynie w następujących krajach i regionach: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Guernsey, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Jersey, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Majotta, Malta, Martynika, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Saint-Pierre i Miquelon, San Marino, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man, Wyspy Kanaryjskie.

8. Czek

Na wszystkie czeki nałożona będzie opłata w wysokości 30 EUR za wysłanie czeku, wynikająca z dodatkowych kosztów zewnętrznych/ryzyka ponoszonego przez AirHelp i manualnej obsługi związanej z procesem.

Przy wyborze wypłaty czekiem, klient powinien zapoznać się z poniższym:

  • AirHelp oferuje wypłatę w formie czeku, jednak sposób ten jest niezalecany jako z natury mniej bezpieczny od przelewu bankowego (metoda preferowana).

 

  • Firma AirHelp nie ubezpiecza, nie śledzi ani w żaden sposób nie rejestruje czeków wysłanych pocztą.

 

  • Firma AirHelp nie odpowiada za czeki, które nie docierają do adresatów, zostają skradzione lub w inny sposób utracone. W przypadku utraty czeku nie ma możliwości ponownego wystawienia czeku ani ponownego wysłania wypłaty innym sposobem.

 

  • AirHelp nie udziela pomocy w śledzeniu ani odzyskiwaniu zgubionych czeków.

 

  • Firma AirHelp nie wystawia ponownie czeków w przypadku pojawienia się trudności spowodowanych podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niewystarczających danych.

 

9. Opłata za zmianę

Za każdym razem kiedy AirHelp będzie musiało ponownie zrealizować jakąkolwiek płatność, pobrana zostanie opłata za zmianę w wysokości 60 EUR.

10. Opłata VAT

Wszystkie opłaty wymienione w tym cenniku zawierają należny VAT, chyba że ustalono inaczej.

 

Opublikowano: 6.11.2015