Cennik

Informujemy, że w przypadku roszczeń podlegających pod przepisy prawa Brazylii obowiązuje Cennik brazylijski.

1. Definicje

Cennik należy czytać wraz z Warunkami Umowy AirHelp, w których znajdują się wszystkie pojęcia zdefiniowane w niniejszym Cenniku.

2. Bezpłatne usługi

AirHelp nie pobiera żadnych opłat za Usługę kwalifikacji, Usługę dostarczenia informacji oraz niepomyślne zastosowanie Sprawiedliwości jako usługi.

3. Opłata za usługę

Jeśli AirHelp pomyślnie zastosuje Sprawiedliwość jako usługę, a Klient otrzyma Odszkodowanie, AirHelp jest uprawniony do pobrania Opłaty za usługę, która zostanie odliczona od Odszkodowania.

Od każdego Wniosku pobiera się Opłatę za usługę w wysokości 35% kwoty otrzymanego Odszkodowania, w tym należny VAT.

Od Klientów z Danii pobiera się Opłatę za usługę w ustalonej kwocie, której wysokość zazwyczaj odpowiada 35% kwoty otrzymanego Odszkodowania.

Opłata za usługę nie dotyczy Roszczeń objętych rezerwacjami dokonanymi poprzez AirHelp Plus.

4. Opłata za Działania prawne

Opłata za Działania prawne zostaje pobrana tylko w przypadku, gdy Działania prawne były niezbędne do pomyślnego zastosowania Sprawiedliwości jako usługi oraz zostanie dodatkowo odliczona od Odszkodowania wraz z Opłatą za usługę.

Opłata za Działania prawne stanowi 15% kwoty otrzymanego Odszkodowania, w tym należny VAT.

Od Klientów z Danii pobiera się Opłatę za Działania prawne w stałej kwocie, której wysokość zazwyczaj odpowiada 15% kwoty otrzymanego Odszkodowania.

Opłata za Działania prawne nie dotyczy Roszczeń objętych rezerwacjami dokonanymi poprzez AirHelp Plus.

5. Klienci z biur podróży i innych umów korporacyjnych

Jeśli Umowa z AirHelp została zawarta za pośrednictwem biura podróży lub w formie innej umowy korporacyjnej, struktura opłat, możliwości wypłaty, konwersja walut i podobne mogą być różne w zależności od konkretnego poziomu świadczonych usług oraz indywidualnych warunków umowy. Jednak w żadnym przypadku suma Opłaty za usługę i Opłaty za Działania prawne, które dotyczą Twojej sprawy, nie może przekroczyć Opłaty za usługę i Opłaty za Działania prawne opisanych powyżej.

6. Gwarantowana kwota Odszkodowania

AirHelp gwarantuje, że Klient zawsze otrzyma odpowiednią kwotę odszkodowania. Jeśli Klient złoży wniosek na podstawie Rozporządzenia (WE) 261, przysługuje mu gwarantowana kwota w EUR. Jeśli Klient złoży wniosek na podstawie innych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych, przysługuje mu gwarantowana kwota w odpowiedniej walucie.

Prawo to obowiązuje pomimo faktu, że AirHelp może otrzymać odszkodowanie od linii lotniczych w innej walucie i ponieść opłaty oraz koszty walutowe związane z otrzymaniem środków. W związku z tym AirHelp nigdy nie pomniejszy należytej kwoty odszkodowania ze względu na potencjalne koszty walutowe i opłaty bankowe związane z otrzymaniem środków.

Odszkodowanie jest zawsze wypłacane w EUR w przypadku wniosków składanych na podstawie Rozporządzenia (WE) 261 oraz w odpowiedniej walucie w przypadku wniosków składanych na podstawie innych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych, chyba że Klient uzgodnił z AirHelp inne rozwiązanie.

Gwarantuje to Klientowi przejrzystość w sprawie wypłacanego Odszkodowania i możliwości sprawdzenia zgodności wypłaconej kwoty z Rozporządzeniem (WE) 261 lub innymi przepisami dotyczącymi praw pasażerów lotniczych.

7. Bezpłatny przelew międzynarodowy

AirHelp oferuje bezpłatny przelew międzynarodowy za pośrednictwem swojego partnera handlowego. AirHelp i partner handlowy nie pobierają żadnych opłat od transakcji/kosztów. Wszelkie opłaty/koszty po stronie banku nadającego przelew będą w pełni pokryte przez AirHelp. Jednak dodatkowe opłaty/koszty związane z bankami pośredniczącymi/będącymi beneficjentami nie będą pokryte przez AirHelp.

8. Darmowe płatności czekiem w USD

AirHelp oferuje możliwość płacenia czekiem w USD, jeśli jesteś mieszkańcem USA. AirHelp nie pobierze żadnych opłat/kosztów. Wszelkie opłaty/koszty związane z wystawieniem czeku będą w pełni pokryte przez AirHelp. Jednak dodatkowe opłaty/koszty związane z realizacją czeków nie będą pokryte przez AirHelp.

9. Podatek od towarów i usług (VAT)

Wszystkie opłaty wymienione w niniejszym Cenniku zawierają podatek VAT, chyba że ustalono inaczej.

Zaktualizowano: 30 czerwca 2021 r.
Wersja 1.21

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo
APRA

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2022 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie