Cennik – Brazylia

1. Definicje

Cennik należy czytać wraz z Warunkami Umowy AirHelp, w których znajdują się wszystkie pojęcia zdefiniowane w niniejszym Cenniku.

2. Bezpłatne usługi

AirHelp nie pobiera żadnych opłat za Usługę kwalifikacji, Usługę dostarczenia informacji oraz nieskuteczną realizację Usługi rozwiązywania konfliktów.

3. Opłata za usługę

Jeśli AirHelp skutecznie zrealizuje Usługę rozwiązywania konfliktów, a Pasażer otrzyma Odszkodowanie, AirHelp ma prawo do pobrania Opłaty za usługę, która zostanie odliczona od Odszkodowania.

Od każdego Wniosku pobiera się Opłatę za usługę w wysokości 35% kwoty otrzymanego Odszkodowania, w tym należny podatek VAT lub inne obowiązujące podatki.

Opłata za usługę nie dotyczy Wniosków objętych rezerwacjami dokonanymi poprzez AirHelp+.

4. Pasażerowie z biur podróży i innych umów korporacyjnych

Jeśli Umowa z AirHelp została zawarta za pośrednictwem biura podróży lub w formie innej umowy korporacyjnej, struktura opłat, możliwości wypłaty, konwersja walut i podobne mogą być różne w zależności od konkretnego poziomu świadczonych usług oraz indywidualnych warunków umowy. Jednak w żadnym przypadku Opłata za usługę, która dotyczy Twojej sprawy, nie może przekroczyć Opłaty za usługę opisanej powyżej.

5. Gwarantowana kwota Odszkodowania

AirHelp gwarantuje, że Pasażer zawsze otrzyma odpowiednią kwotę odszkodowania w stosownej walucie.

Prawo to obowiązuje pomimo faktu, że AirHelp może otrzymać odszkodowanie od linii lotniczych w innej walucie i ponieść opłaty oraz koszty walutowe związane z otrzymaniem środków. W związku z tym AirHelp nigdy nie pomniejszy należytej kwoty odszkodowania ze względu na potencjalne koszty walutowe i opłaty bankowe związane z otrzymaniem środków.

W przypadku wniosków składanych na podstawie brazylijskich przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych odszkodowanie zawsze wypłacane jest w BRL, chyba że Pasażer uzgodnił z AirHelp inne rozwiązanie.

6. Bezpłatny przelew międzynarodowy

AirHelp oferuje bezpłatny przelew międzynarodowy za pośrednictwem swojego partnera handlowego. AirHelp i partner handlowy nie pobierają żadnych opłat od transakcji/kosztów. Wszelkie opłaty/koszty po stronie banku nadającego przelew będą w pełni pokryte przez AirHelp. Jednak dodatkowe opłaty/koszty związane z bankami pośredniczącymi/będącymi beneficjentami nie będą pokryte przez AirHelp.

7. Darmowe płatności czekiem w USD

AirHelp oferuje możliwość płacenia czekiem w USD, jeśli jesteś mieszkańcem USA. AirHelp nie pobierze żadnych opłat/kosztów. Wszelkie opłaty/koszty związane z wystawieniem czeku będą w pełni pokryte przez AirHelp. Jednak dodatkowe opłaty/koszty związane z realizacją czeków nie będą pokryte przez AirHelp.

8. Podatek od towarów i usług (VAT)

Wszystkie opłaty wymienione w niniejszym Cenniku zawierają podatek VAT lub inne należne podatki, chyba że ustalono inaczej.

Zaktualizowano: 30 czerwca 2021 r.
Wersja: BR1.21

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2023 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie