Informacja o ochronie prywatności w programie afiliacyjnym

Program afiliacyjny AirHelp traktuje ochronę danych jako podstawowy element współpracy z naszymi partnerami. Zarówno my, jak i narzędzie do obsługi programu afiliacyjnego Post Affiliate Pro działamy zgodnie z wymogami UE w zakresie ochrony danych, w tym także z przepisami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 r. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy głównej jednostki operacyjnej AirHelp – AirHelp Limited – zarejestrowanej w Hongkongu oraz jej podmiotów zależnych (wraz z podmiotami częściowo zależnymi, w których AirHelp Limited bezpośrednio lub pośrednio kontroluje ponad 50% udziałów z prawem głosu). Dotyczy ona także spółki macierzystej, AirHelp, Inc. W niniejszej Informacji o ochronie prywatności nazwa „AirHelp” może odnosić się zarówno do całej grupy kapitałowej, jak i do poszczególnych spółek. Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia rodzaje informacji, które gromadzimy, oraz sposób ich wykorzystania.

Definicje

O ile poniżej nie wskazano inaczej, wszystkie terminy w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenia przyjęte w regulaminie naszego programu afiliacyjnego.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Aby oferować usługi partnerom w ramach programu, AirHelp musi otrzymać dane osobowe w celu obsługi i ulepszenia programu afiliacyjnego.  Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z przepisami RODO. AirHelp przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonego, jasno sprecyzowanego i prawnie uzasadnionego celu lub celu wynikającego z przepisów prawa obowiązujących w miejscach, w których AirHelp prowadzi działalność. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny i informacje bankowe gromadzimy, aby móc realizować płatności na rzecz naszych partnerów zgodnie z regulaminem programu afiliacyjnego. Chociaż adres witryny partnera jest przechowywany w naszych rejestrach w celu śledzenia przekierowań, AirHelp w żadnym momencie nie jest właścicielem informacji o osobach odwiedzających witrynę partnera ani nie będzie przechowywać takich informacji. Ponadto AirHelp gromadzi dane osobowe w innych celach, takich jak prowadzenie statystyk, administracja i komunikacja, administracja IT i bezpieczeństwa, bezpieczeństwo fizyczne, systemy uwierzytelniania i autoryzacji, systemy wsparcia, współpraca projektów wewnętrznych oraz zespołów i działań organizacyjnych. AirHelp wykorzystuje dane osobowe w celu, w którym zostały zgromadzone, i przechowuje je nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji tego celu. AirHelp może przechowywać dane partnera, dopóki jego konto jest aktywne, lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług, wywiązywania się ze zobowiązań prawnych lub realizacji któregokolwiek z celów wymienionych powyżej.

Wykorzystywanie plików cookie

Program afiliacyjny AirHelp wykorzystuje pliki cookie, aby móc analizować, czy osoby odwiedzające przekierowane z witryny partnera przekazują roszczenia do AirHelp. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika w celu śledzenia wzorców zachowań na stronie i zapisywania preferencji. Pliki cookie wykorzystywane przez AirHelp nie zawierają informacji, które pozwalałyby na identyfikację danej osoby. Niektóre informacje są przez nas gromadzone automatycznie przy użyciu plików cookie i technologii śledzenia, w tym m.in. adresy protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych (ISP), witryny odsyłające / strony końcowe, pliki wyświetlane na naszej stronie, system operacyjny oraz daty i godziny wizyt na stronie. Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, jednakże wyłączenie plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony AirHelp, jak również ograniczyć jej funkcje i usługi. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookie przez AirHelp można znaleźć w Polityce cookies AirHelp.

Udostępnianie danych osobowych

Aby móc świadczyć usługi na rzecz partnerów, AirHelp musi udostępniać dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail i informacji bankowych w narzędziu do obsługi partnerów Post Affiliate Pro firmy Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A , 83104 Bratysława, Słowacja (Unia Europejska).  AirHelp jest administratorem danych, a Post Affiliate Pro jest podmiotem przetwarzającym. Oznacza to, że to AirHelp określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie przez Post Affiliate Pro podlega umowie powierzenia przetwarzania danych zawartej przez obie strony.  AirHelp nie udostępni danych osobowych podmiotom zewnętrznym po to, by mogły one oferować partnerom AirHelp swoje produkty czy usługi.

Dostęp do danych osobowych i ich sprostowanie

Post Affiliate Pro zapewnia partnerom prawo dostępu i sprostowania lub żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wszelkich zgromadzonych przez nas informacji w dowolnym momencie, za pośrednictwem panelu partnera. Aby umożliwić nam oferowanie usług, prosimy partnerów o aktualizację profilu w przypadku jakichkolwiek zmian.  Żądanie całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgromadzonych danych osobowych oznacza zakończenie obowiązywania Umowy o współpracy między AirHelp a partnerem, ponieważ Post Affiliate Pro usunie dane ze skutkiem natychmiastowym.

Bezpieczeństwo przetwarzania

AirHelp przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz stosuje i zachowuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, w szczególności w przypadkach, gdy przetwarzanie danych wymaga ich przekazywania za pośrednictwem sieci, oraz przed jakimikolwiek innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Odpowiedzialność

Za niniejszą Informację o ochronie prywatności odpowiada zespół prawny AirHelp, który jest również odpowiedzialny za przestrzeganie jej zapisów. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) jest odpowiedzialny za realizację naszej polityki ochrony danych, która jest nieodłącznie związana z informacją o ochronie prywatności. Inspektor Ochrony Danych Osobowych zapewnia bieżące przestrzeganie odpowiednich zapisów i bierze udział we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Partnerska komunikacja e-mail

AirHelp może okresowo przekazywać partnerom informacje, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować, takie jak nowości dotyczące naszych produktów i usług. Partnerzy zawsze będą mieli prawo do sprzeciwu wobec otrzymywania takich wiadomości e-mail, na żądanie i bezpłatnie, bez konieczności podawania konkretnego uzasadnienia.  Partner może wybrać, jakie automatyczne e-maile mogą być wysyłane przez nasze narzędzie obsługi programu afiliacyjnego Post Affiliate Pro, niemniej jednak wszelka bezpośrednia komunikacja mailowa między programem afiliacyjnym AirHelp a partnerem związana z wykonywaniem Usługi, obejmująca m.in. zestawienia faktur, zgłoszenia techniczne i/lub informacje o zmianach w prawie, jest uważana za konieczną, a tym samym nie podlega opcji rezygnacji.

Zmiany w Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może podlegać aktualizacjom, m.in. wskutek zmian mających zastosowanie przepisów prawa czy też zmian w strukturze organizacyjnej AirHelp. O wszelkich istotnych zmianach w niniejszym dokumencie AirHelp powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem w wiadomości e-mail.  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności można kierować do naszego Zespołu ds. Ochrony Prywatności na adres [email protected]

Zapraszamy do współpracy! 

Zespół obsługi programu afiliacyjnego AirHelp

Kontakt

AIRHELP LIMITED 9B Amtel Building 148 Des Voeux Road Central, Central, Hongkong  E-mail: [email protected] Tel.: +44 800 011 9805

Przedstawiciel AirHelp w UE

AIRHELP POLAND SP Z O.O. Al. Grunwaldzka 472C 80-309 Gdańsk Polska   E-mail: [email protected] Tel.: +48 22 307 10 42   Data wejścia w życie: 1 czerwca 2018 r.