Villkor

Observera att om ditt krav gäller enligt lagarna i Brasilien gäller de brasilianska villkoren.

§1 Definitioner

I dessa villkor (”Villkoren”), ska de nedan definierade begreppen ha följande innebörd:

 1. ”Avtal”: ett avtal mellan en Kund och AirHelp för utförande av Juridiska tjänster.

 2. ”AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, ett företag som är registrerat i Tyskland med säte på WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Tyskland (HRB 196015 B).

 3. ”AirHelp Plus medlemskap”: Medlemskap som kan köpas avseende en enda bokning eller som ett årsabonnemang.

 4. ”Förordningar om flygpassagerares rättigheter”: alla lagar, förordningar, direktiv, internationella konventioner eller liknande, som utfärdats på statlig, federal, europeisk, internationell eller regional nivå, samt rättspraxis, som upprättar regler om krav på ekonomisk ersättning, skadestånd eller återbetalning till passagerare i fall av överbokade, försenade, inställda flyg eller bagageanspråk.

 5. ”Överlåtelseformulär”: det elektroniska dokumentet i vilket Kunden och AirHelp avtalar att AirHelp blir ägare till Kravet, i enlighet med Villkoren, för att driva in och erhålla betalningar.

 6. ”Behörighetsdokument”: ett dokument som befullmäktigar AirHelp och/eller något av AirHelps dotterbolag eller samarbetspartners att agera på uppdrag av Kunden för Kundens räkning. Dokumentet kan vara formulerat på olika sätt beroende på de formella kraven i olika länder, inklusive, men inte begränsat till, en Fullmakt eller ett Konsultavtal.

 7. ”Krav”: ett krav mot ett flygbolag avseende ekonomisk ersättning, skadestånd eller återbetalning enligt Förordningen om flygpassagerares rättigheter, eller en goodwillersättning från ett flygbolag.

 8. ”Kund(er)”: person(er) som har godkänt dessa Villkor. Kan också kallas ”Klient” i vissa dokument.

 9. ”Ersättningskontroll”: är AirHelps utförande av sin toppmoderna tekniska tjänst för att avgöra om ett krav är berättigat, vilket sker med hjälp av en mjukvara. Ersättningskontrollen utförs för varje enskilt krav baserat på AirHelps webbformulär. Ersättningskontrollen kommer att informera Kunden om sannolikheten för att Kunden har ett berättigat Krav. Ett berättigat krav kommer med hög sannolikhet att betalas, och AirHelp kommer att bistå med Juridiska tjänster för sådana Krav, om Kunden begär detta. Ett krav som inte är berättigat kommer med låg sannolikhet att betalas, och AirHelp kommer inte att bistå med Juridiska tjänster för sådana Krav.

 10. ”Flygkompensation”: den totala summan som betalas av ett flygbolag i samband med ett Krav såsom kompensation, återbetalning, skadestånd, uppgörelse, goodwillersättning eller annat, till Kunden eller AirHelp efter att Kunden har godtagit dessa Villkor. För att undvika missförstånd inkluderar Flygersättning inte ersättning för eller återbetalning av advokatarvode, avgifter för juridisk rådgivning, rättegångskostnader, uppbördskostnader, ränta eller liknande som har förhandsfinansierats av AirHelp eller som uppstår till följd av AirHelps inblandning.

 11. ”Informationstjänst”: är AirHelps tillhandahållande av flyginformation, flygbolagsinformation, flygplatsinformation, annan reserelaterad information, information om flygpassagerares rättigheter och konsumentskyddslagar. Informationen kommer både att vara specifikt relevant för Kundens resor och mer allmän, som exempelvis ranking av flygplatser eller flygbolag eller nyheter om ändringar av flygpassagerares rättigheter. Informationen kommer att levereras genom elektronisk kommunikation, bland annat via e-post, en personligt anpassad kontrollpanel och webbplatser som kontrolleras av AirHelp.

 12. ”Juridiska tjänster”: är AirHelps drivande av ett Krav, vilket om så är nödvändigt sker genom Rättsliga åtgärder.

 13. ”Rättsliga åtgärder”: lämna in ett Krav hos en domstol eller hos en myndighet, som till exempel ett nationellt tillsynsorgan, eller lämna över ett Krav till en anlitad juridisk representant, som till exempel en advokat eller en advokatbyrå.

 14. ”Medlem(mar)”: person(er) som har köpt AirHelp Plus medlemskap.

 15. Prislista”: bilaga bifogad till dessa villkor som anger accepterade valutor, betalningsmetoder och alla avgifter som debiteras av AirHelp vid sidan av ersättning för rättegångskostnader och advokatkostnader som AirHelp kommer att räkna av i tillämpliga fall.

 16. ”(EG) NR 261”: Europarlamentets och Rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

 17. ”AH-underskrift”: En ”underskrift” som levereras av Kunden elektroniskt via AirHelps onlinesigneringsverktyg. Denna AH-underskrift får användas på Överlåtelseformuläret i syfte att bevisa överlåtelsen av Kravet i kommunikation med flygbolaget och/eller i domstolsförfaranden och/eller på Fullmakten eller andra handlingar.

§2 Avtal

 1. När Kunden har godkänt dessa villkor samtycker AirHelp till att leverera och kunden till att ta emot tjänster för konfirmering och information.

 2. När Kunden har godkänt dessa Villkor och skickat in (med AH-underskrift) antingen Överlåtelseformuläret eller Fullmakten anses avtalet ha trätt i kraft och Kunden samtycker till att få Juridiska tjänster och AirHelp samtycker till att leverera Juridiska tjänster.

 3. Genom att ingå ett Avtal med AirHelp intygar Kunden att denne är behörig och har rättskapacitet för att ingå Avtalet för egen räkning och, i förekommande fall, för sina medpassagerares räkning.

 4. Genom att underteckna Överlåtelseformuläret eller en Fullmakt intygar Kunden att denne är behörig och har rättskapacitet för att underteckna Överlåtelseformuläret eller en Fullmakt för egen räkning och, i förekommande fall, för sina minderåriga medpassagerares räkning.

 5. Kunden är medveten om att AirHelp enbart söker Flygersättning. Passageraren samtycker till att AirHelp inte accepterar resekuponger och/eller andra tjänster som Flygersättning och att sådana erbjudanden från flygbolag kommer att betraktas som ett bestridande av kravet på betalning, såvida inte AirHelp fastställer att sannolikheten för ett mer fördelaktigt utfall för Kunden är låg och att enligt dessa omständigheter skulle det bästa valet vara att acceptera ett sådant erbjudande.

 6. Kunden intygar att Kravet inte har överlåtits till tredje part och att ingen rättslig tvist är under behandling eller förväntas uppkomma mellan Kunden och flygbolaget i samma ärende.

 7. Efter att Överlåtelseformuläret har skickats in får Kunden inte överlåta Kravet till en annan part eftersom äganderätten till Kravet därmed har överlåtits till AirHelp. Efter att Behörighetsdokumentet har skickats in får Kunden inte ge en annan tredje part i uppdrag att agera på Kundens vägnar avseende samma Krav.
  Eventuella befintliga åtaganden eller uppdrag måste ha avslutats innan Överlåtelseformuläret eller Behörighetsdokumentet skickas in. För att undvika eventuella missförstånd påpekas att Kunden, om denne har signerat ett Behörighetsdokument, kan återkalla befullmäktigandet i detta dokument genom att skriftligen meddela AirHelp detta. Denna återkallelse påverkar inte själva Avtalet.

 8. Om Kunden tar emot några direkta betalningar eller annan kompensation från det aktuella flygbolaget efter att Avtalet har ingåtts är Kunden skyldig att meddela detta till AirHelp utan dröjsmål. Sådana betalningar ska betraktas som Flygersättning och ge AirHelp rätten till sin Serviceavgift och Avgift för rättsliga åtgärder, om den Juridiska processen inleddes av AirHelp innan Kunden mottog betalningen från flygbolaget. För att undvika missförstånd inkluderar Flygkompensation inte ersättning för eller återbetalning av advokatarvode, avgifter för juridisk rådgivning, domstolsavgifter, uppbördskostnader, ränta eller liknande, som i förekommande fall enbart ska tillfalla AirHelp.

 9. Efter att Överlåtelseformuläret eller en Fullmakt har skickats in är Kunden skyldig att upphöra med förhandlingar med det berörda flygbolaget och ska istället vidarebefordra alla kontaktförsök från flygbolaget till AirHelp för att säkerställa att AirHelp kan uppnå bästa möjliga resultat.

§3 Beskrivning av Juridiska tjänster

 1. AirHelp driver Kundens Krav på Flygersättning från det operativa flygbolaget på grundval av EG 261 eller andra gällande förordningar om flygpassagerares rättigheter som är tillämpliga för Kundens specifika flygresa.

 2. Flygdata och information kan skickas till AirHelp via webbplatsen, e-post, andra elektroniska eller mjukvarubaserade lösningar som stöds av AirHelp eller per telefon.

 3. För att kunna driva Kravet framåt så effektivt som möjligt måste AirHelp få Kundens inskickade Överlåtelseformulär eller Fullmakt som Kunden kan skicka in till AirHelp via webbformuläret, e-post eller vanlig post. Efter att ha mottagit Kundens inskickade Överlåtelseformulär eller Fullmakt förbereder AirHelp en begäran om betalning och skickar den till det operativa flygbolaget utan oskäligt dröjsmål och hanterar all vidare korrespondens. För denna del av de Juridiska tjänsterna tar AirHelp, om Flygersättning betalas ut, sin Serviceavgift (se Prislista).

 4. Om det operativa flygbolaget underlåter att betala Flygkompensation inom en skälig tidsperiod efter att ha blivit underrättade av AirHelp och förutsatt att Kravet med rimlig sannolikhet kan nå framgång kan AirHelp initiera en Juridisk process för att driva Kravet vidare. Om en Juridisk process inleds och Flygersättning betalas ut, kommer AirHelp att ta ut en Avgift för rättsliga åtgärder utöver Serviceavgiften, se Prislista).

 5. Om ett juridiskt ombud anlitas för att vidta rättsliga åtgärder så godkänner Kunden att AirHelp ger det anlitade juridiska ombudet tillgång till alla uppgifter som delgivits AirHelp och godkänner även att det juridiska ombudet överlämnar information rörande processen till AirHelp. I de fall då en separat Fullmakt, ett Överlåtelseformulär eller andra ytterligare dokument krävs av den aktuella domstolen, åtar sig Kunden att underteckna sådana dokument. I de fall Kunden har undertecknat ett Överlåtelseformulär och senare undertecknar en Fullmakt (eller liknande) godkänner Kunden att Fullmakten överför Kravet tillbaka till Kunden.

 6. Om det anlitade juridiska ombudet kommer till slutsatsen att det finns otillräckliga utsikter för framgång kommer Kunden att meddelas detta och kravärendet kommer inte aktivt att drivas vidare. I händelse av förändringar som påverkar utsikterna till framgång för Kravet förbehåller sig AirHelp rätten att kontakta Kunden och aktivt driva kravärendet vidare.

 7. Om AirHelp eller det anlitade juridiska ombudet initierar rättsliga förfaranden för att driva ett Krav, kommer AirHelp att stå för alla kostnader som uppstått i händelse av att en rättegång förloras. Om rättegången vinns eller en förlikning nås mellan flygbolaget och AirHelp, kommer AirHelp täcka alla kostnader som uppkommit och som inte täcks av flygbolaget. Om en rättegång vinns kommer ett krav på ersättning för rättegångskostnader att läggas fram för Kundens räkning. Detsamma gäller för kostnaderna för juridisk rådgivning och advokatkostnader, oavsett om den juridiska processen utförs av AirHelp eller ett anlitat juridiskt ombud.

 8. Kunden bekräftar att AirHelp har rätt att självständigt fatta beslut om att acceptera eventuella förlikningserbjudanden eftersom Kunden har överlåtit Kravet till AirHelp. Om AirHelp agerar i Kundens ställe i enlighet med ett Auktoriseringsdokument, ger Kunden genom detta AirHelp rätt att acceptera eller avvisa förlikningserbjudanden, baserat på AirHelps erfarenheter av flygbolaget i fråga och råd från externa juridiska ombud.

 9. AirHelp kan driva kravärendet i eget namn med det tilldelade Kravet, med eller utan hjälp av ett juridiskt ombud. Där det är lämpligt och/eller juridiskt nödvändigt kan AirHelp överlåta Kravet till Kunden och Kunden samtycker till att bevilja AirHelp en Fullmakt för att leverera Juridiska tjänster och samla in och/eller ta emot betalningar.

§4 Beskrivning av AirHelp Plus medlemskap

 1. En Kund kan upprätta Medlemskap genom att köpa ett AirHelp Plus medlemskap.

 2. I samband med köpet kommer Kunden att bli informerad om Medlemsavgiften för AirHelp Plus, vilken Kunden behöver betala för att bli Medlem och åtnjuta de fördelar som beskrivs häri.

 3. AirHelp erbjuder AirHelp Plus medlemskapet antingen som:
  i) en enda bokning, eller ii) ett årsabonnemang:

  1. AirHelp Plus medlemskapet som en enda bokning kommer att täcka Krav som härrör från den flygbokning för vilken Kunden köpte Medlemskapet eller härrör från en flygbokning som Kunden lade till manuellt innan någon störning inträffade.

  2. AirHelp Plus medlemskapet som årsabonnemang täcker Krav som härrör från flygbokningar inom den angivna tidsperioden. Avgiften för AirHelp Plus medlemskapet faktureras en gång om året.

   Båda AirHelp Plus medlemskapen finns tillgängliga med antingen Complete-plan eller Essential-plan. Endast medlemmar som bokat Complete plan har tillgång till de extra förmånerna som beskrivs under 4.7.

 4. AirHelp Plus medlemskapet träder i kraft på inköpsdagen.

 5. Vid godkännande av köpet kommer Medlemmen att få en bekräftelse.

 6. För AirHelp Plus medlemmar kommer AirHelp, om tillämpligt, att avstå från Serviceavgiften och Avgiften för rättsliga åtgärder för AirHelps leverans av Juridiska tjänster för Krav gällande bokningar som omfattas av AirHelp Plus medlemskapet.

 7. AirHelp Plus Complete-planen tillhandahålls i olika versioner och kan innehålla några av eller alla dessa fördelar:

  1. Tillgång till flygplatslounger 

   AirHelp erbjuder Tillgång till flygplatslounger genom ett samarbete med COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED (”Collinson”), ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 02474708, postadress:  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, England för utvalda Lounger. Collinsons integritetspolicyn och användarvillkor gäller för användningen av denna tjänst.

   1. Medlemmar, som köpte AirHelp Plus Complete-planen som en enda bokning, kan njuta av Tillgång till flygplatslounger för sina registrerade försenade flyg när de är berättigade:

    Medlemmar kommer att bli berättigade till denna tjänst om flyget registreras minst 6 timmar före den planerade avgångstiden.  Flygets avgångstid kommer att övervakas av Collinsons flygspårningssystem.  Med förbehåll för framgångsrik förhandsregistrering kommer Collinson att skicka en värdecheck för tillgång till flygplatslounger till Medlemmen via e-post och SMS i händelse av att Collinsons flygspårningssystem upptäcker att Medlemmens flyg är försenat med mer än 60 minuter (”Förseningsgräns”), ställs in mindre än sex timmar före schemalagd avresetid eller ställs in efter den schemalagda avresetiden Tillgång till den e-postadress eller det mobilnummer som Medlemmen angav vid registreringen och möjligheten att visa upp värdechecken för tillgång till flygplatsloungen är en förutsättning för användning av Tjänsten. En försening som uppfyller eller överskrider Förseningsgränsen kan utgöras antingen av en enda förseningsperiod eller av resultatet av flera kortare förseningar som sammantaget uppfyller Förseningsgränsen. Collinson kommer endast att förlita sig på sitt flygspårningssystem för att avgöra om en Medlem blir berättigad till tillgång till flygplatslounger. Medlemmarna accepterar att Collinson inte garanterar riktigheten hos flygspårningssystemet och Medlemmarna kommer inte förlita sig på systemet för att följa avgångstiden för deras flyg. I händelse av en kvalificerande reseförsening kommer en värdecheck för tillgång till flygplatslounger att skickas till Medlemmen via e-post och SMS på dagen för deras flyg.  Kupongen kan inte användas någon annan dag under resan. Endast de namngivna personerna i e-postbekräftelsen kommer att vara berättigade att ta emot Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls Medlemmarna på en icke-överlåtbar, ej återbetalningsbar och icke-ändringsbar basis. Inga kontant- eller kreditalternativ kommer att erbjudas. I förekommande fall, genom att gå in i flygplatsloungen, samtycker Medlemmarna till att följa reglerna och policyerna för loungen.

   2. AirHelp Plus medlemmar som har köpt AirHelp Plus Complete-planen som årsabonnemang kan njuta av Tillgång till flygplatslounger för sina registrerade försenade flyg med samma behörighet som Medlemmar som har köpt AirHelp Plus Complete som en enda bokning.

  2. Flygstatus

   Medlemmar kommer att ha fri tillgång till flygstatus, som kommer att presenteras för deras flygningar i den personliga instrumentpanelen och/eller via e-post. 

   AirHelp ansvarar inte för att dessa uppgifter är korrekta. Flygstatusen som presenteras erhålls direkt av en tredje part och är inte bindande. Medlemmarna måste fortfarande följa de överenskomna tiderna och flygbolagens instruktioner.

 8. Fördelar är personliga och gäller enbart för Medlemmen, vilket innebär att Medlemmen måste stå som passagerare i bokningen, samt för ett visst antal passagerare (enligt vad som står i bekräftelsemeddelandet), om de är inkluderade i samma bokning som Medlemmen.

 9. Serviceavgiften och Avgiften för rättsliga åtgärder kommer inte att återbetalas till Medlemmen för flygstörningar som uppstod innan Medlemskapets början.

 10. Det går inte att överföra Medlemskapet. Medlemmen måste omedelbart informera AirHelp om denne blir varse om olovligt användande av Medlemskapet.

 11. För Medlemskap som årsabonnemang kommer Medlemskapet automatiskt att förnyas för ett år fortlöpande framöver, tills dess att Medlemmen väljer att säga upp Medlemskapet. Detta kan göras i) av Medlemmen när Medlemmen är inloggad på sitt konto och väljer ”Manage Membership” (Hantera medlemskap) i kontrollpanelen och klickar på ”Cancel Membership” (Säg upp medlemskap) eller ii) Medlemmen meddelar AirHelp skriftligen om att Medlemskapet inte ska förnyas automatiskt. En sådan begäran ska skickas till: [email protected]

 12. Medlemmar, som uppfyller kraven för konsument enligt EU:s konsumentlagstiftning, kan säga upp sitt Medlemskap inom 14 dagar från köp utan att behöva ange någon anledning. För att utöva rätten till uppsägande och en full återbetalning måste detta meddelas oss inom en period på 14 dagar från köp, och det måste tydligt framgå att Medlemmen önskar säga upp sitt Medlemskap. På grund av den typ av tjänst som tillhandahålls till Medlemmen, kan Medlemmen inte upphäva Medlemskapet om denna har rest på något av de flyg som täcks av Medlemskapet. Du kan skicka ditt meddelande om uppsägning till: [email protected]

 13.  Om annulleringen tas emot av AirHelp 14 dagar efter upphörande av det initiala eller förnyade Medlemskapet kommer Medlemmen inte att ha rätt till någon återbetalning av Medlemskapsavgiften.

 14. När Medlemskapet avslutas, annulleras eller går ut kommer Medlemmen att förlora alla förmåner som ingår i AirHelp Plus och AirHelp kommer inte längre att avstå från Serviceavgiften och Avgiften för rättsliga åtgärder, om tillämpligt, för AirHelps leverans av Juridiska tjänster.

 15. Tidigare medlemmar som har valt att inte förnya sitt medlemskap måste inom 60 (sextio) dagar efter det att medlemskapet gått ut skicka in Kravärenden härstammande från medlemskapsperioden för att erhålla fördelarna från AirHelp Plus medlemskap.

 16. AirHelp förbehåller sig rätten att neka vem som helst Medlemskap och vid överträdelse av Villkoren av Medlemmen kan AirHelp vid vilken tidpunkt som helst avsluta Medlemskapet

 17. Medlemmen kommer inte ha rätt till någon återbetalning av Medlemskapsavgiften vid avslutning av Medlemskapet från AirHelps sida.

§5 Avgifter och betalningar

 1. AirHelp tillhandahåller Ersättningskontrollen och Informationstjänsten utan kostnad.

 2. AirHelp tillhandahåller Juridiska tjänster utan kostnad såvida inte AirHelp lyckas få ut Flygersättning (”ingen vinst, ingen avgift”). 

  Om AirHelp får ut ersättning överför AirHelp Flygersättningen till Kunden, endast med förbehåll för de avgifter som kan gälla enligt Prislista. Förhandsfinansierade rättegångskostnader och advokatkostnader kommer att räknas av från alla betalningar som överförs till AirHelp i Kundens namn. 

  Om AirHelp får ut ersättning men Flygersättningen och/eller advokatkostnader, rättegångskostnader, räntor eller liknande har överförts direkt från flygbolaget till Kunden kommer Kunden att faktureras och åtar sig att utan oskäligt dröjsmål överföra AirHelps avgifter enligt Prislista samt eventuella förfinansierade mottagna advokatkostnader, rättegångskostnader eller liknande, till AirHelp.

 3. Utbetalning till Kunden av den överenskomna delen av Flygersättning kommer att ske enligt uppgifterna i Prislista av AirHelp.

 4. Om Kunden har lämnat felaktig eller otillräcklig information för att betala ut Flygersättningen och den returneras till AirHelp, kommer AirHelp att vidta rimliga åtgärder för att kontakta Kunden, inklusive e-postpåminnelser och andra kommunikationsmedel som Kunden har lämnat till AirHelp. Om Kunden inte svarar för att lämna korrekt betalningsinformation har AirHelp rätt att behålla den del av Flygersättningen som annars skulle ha överförts till Kunden.

 5. När AirHelp har betalat den överenskomna Flygersättningen enligt de instruktioner och via den betalningsmetod som Kunden har valt är AirHelp inte ansvarig för:

  1. checkar, betalkort, kreditkort och liknande som gått förlorade vid överföringen till kunden;

  2. eventuella effekter av att Kunden ger felaktig bankkontoinformation, felaktig adress eller liknande, inklusive, men inte begränsat till, att Flygkompensation betalas till felaktig mottagare. Om Flygersättning har betalats till en felaktig mottagare till följd av Kundens felaktiga agerande är AirHelp inte skyldig att aktivt försöka få den återbetalad.

 6. Inga anspråk på ränta kan göras för perioden mellan inkommande och utgående betalningar. AirHelp förbehåller sig rätten att behålla eventuella räntor som har erhållits från flygbolaget.

 7. AirHelp är inte ansvarig för någon form av kompensation eller liknande om AirHelp förhindras att överföra betalningen till Kunden genom en händelse bortom dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejk, lockout, andra arbetsrättsliga konflikter, naturkatastrofer, krig, upplopp, samhällsoroligheter, avsiktliga skadehandlingar, efterlevande av lag eller myndighets beslut, bestämmelser, direktiv eller förelägganden, olycksfall, haveri på anläggning eller maskineri, brand, översvämning och storm.

§6 Dataskydd

 1. AirHelp kommer främst att använda personuppgifter från Kunden för att leverera Ersättningskontrollen, AirHelp Plus medlemskap, Informationstjänsten och Juridiska tjänster i enlighet med Avtalet. AirHelp kan även komma att samla in personuppgifter i andra syften som statistik, administration och kommunikation, IT- och säkerhetsadministration, fysisk säkerhet, autentisering och auktoriseringssystem, supportsystem, samarbete med interna projekt och organisatoriska team samt aktiviteter. Alla personuppgifter samlas in i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (se Integritetspolicy) och andra tillämpliga dataskyddslagar.

 2. Kunden förser AirHelp med personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen eller andra dataskyddslagar som kan vara tillämpliga, med uttryckligt medgivande till att de överlämnade personuppgifterna behandlas och används i samband med detta Avtal. AirHelp kommer endast att överföra personuppgifter till tredje part i enlighet med villkoren nedan:

  1. om Kunden har givit sitt samtycke;

  2. om syftet är direkt relaterat till det ursprungliga syftet som personuppgifterna samlades in för

  3. om det är nödvändigt för förberedelser, förhandling och fullgörande av avtalet med Kunden;

  4. om det krävs på grund av ett juridiskt krav, ett administrativt beslut eller ett domstolsbeslut;

  5. om det krävs för att upprätta eller skydda rättsliga anspråk eller för skydd av domstolsförfaranden

  6. om det syftar till att skydda mot missbruk eller andra olagliga aktiviteter, såsom avsiktliga attacker, för att säkerställa datasäkerheten.

§7 Data och information från Kunden

 1. På begäran av AirHelp ska Kunden tillhandahålla AirHelp med alla uppgifter eller all information som är nödvändig för att verkställa Avtalet. Kunden garanterar att uppgifterna och informationen som tillhandahålls är korrekt, fullständig och sann, och, om tillämpligt, tillhandahålls med tillstånd från medpassagerarna.

 2. Kunden samtycker till att i alla avseenden hålla AirHelp skadeslös gällande alla anspråk från tredje part inklusive, men inte begränsat till, felaktig Kundkommunikation, tillhandahållande av felaktiga uppgifter/information och bedrägeri.

I händelse av felaktiga uppgifter/information och bedrägeri förbehåller sig AirHelp rätten att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om Avtalet avslutas i enlighet med detta stycke har Kunden inte någon rätt till kompensation av något slag.

§8 Konsumentens ångerrätt

 1. Om Kunden anses som konsument enligt EU-konsumentlagstiftning, dvs. är en person som utför en rättslig transaktion som inte gäller en näringsverksamhet eller en självständig yrkesverksamhet har Kunden en lagstadgad ångerrätt.

 2. Kunden kan säga upp Avtalet inom 14 dagar från Avtalets ingående (genom exempelvis brev eller e-post) utan att behöva ange något skäl. För att utöva rätten att säga upp Avtalet måste detta meddelas oss inom den ovannämnda 14-dagarsfristen, och det måste tydligt framgå att Kunden vill säga upp Avtalet. På grund av den typ av tjänst som vi tillhandahåller Kunden kan Avtalet inte sägas upp om vi har informerat Kunden om att flygbolaget har accepterat Kravet, eftersom vi i det läget redan har fullföljt den efterfrågade tjänsten. Du kan skicka ditt meddelande om uppsägning till:

  AirHelp Germany GmbH
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13
  10245 Berlin
  Tyskland

  eller

  e-post: [email protected]

§9 Slutliga bestämmelser

 1. AirHelp har rätt att ändra dessa Villkor och Prislista och att när som helst och utan förvarning fastställa ytterligare villkor. Dock kommer ändringar som har en negativ effekt för Kunden inte att gälla för Kunden såvida Kunden inte godkänner ändringarna.

 2. Tysklands lagar gäller för dessa Villkor, Överlåtelseformuläret och Avtalet mellan AirHelp och Kunden. Kunden har dock alltid rätt att göra gällande det skydd som säkerställs genom tvingande bestämmelser enligt lagarna i det land där Kunden är bosatt.

 3. Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor vara eller bli ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska detta inte på något sätt påverka återstående villkors giltighet på något sätt.

 4. Rättigheter och förpliktelser som helt eller delvis är relaterade till ett ingivet Krav kan utan begränsningar överföras inom AirHelp-koncernen och av AirHelp till tredje part.

 5. Den engelska versionen av dessa Villkor ska ha företräde om någon annan språkversion inte stämmer överens med den.

Uppdaterad: 4 december 2022
Version 3.22

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag