Villkor & bestämmelser

Artikel 1: Definitioner

I dessa villkor och bestämmelser (“V&B”), ska de nedan definierade begreppen ha följande betydelse:

1.1 “Avtal”: ett avtal mellan en Kund och AirHelp som ingås efter Kundens godkännande av dessa V&B, vilket som ska anses fullbordat då när Kunden har undertecknat Överlåtelseformuläret eller ett Auktoriseringsdokument

1.2 “AirHelp”: AirHelp Ltd, ett företag registrerat i Hong Kong på )B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central , Hong Kong 9CB No. 1926223, BR No. 61625023-000.

1.3 ”Bestämmelser om flygpassagerares rättigheter”: de lagar, regler, direktiv eller liknande, på statlig, federal, EU-omfattande, nationell eller regional nivå, som fastställer regler om monetär kompensation till passagerare vid överbokade, försenade eller inställda flygningar.

1.4 ”Överlåtelseformuläret”: det dokument som regleras av dess villkor och bestämmelser, genom vilket kunden överlåter Anspråket till AirHelp.

1.5 ”Auktoriseringsdokument”: ett dokument som AirHelp tillhandahåller Kunden och som auktoriserar AirHelp eller något av AirHelps dotterbolag eller samarbetspartners att agera i Kundens ställe. Detta dokument kan ta många olika former, inklusive, men inte begränsat till, en fullmakt eller ett konsultavtal.

1.6 “Anspråk”: ett anspråk mot ett flygbolag på monetär kompensation i enlighet med Bestämmelser om flygpassagerares rättigheter.

1.7 “Kund(er)”: person(er) som har accepterat dessa V&B.

1.8 “Flygkompensation”: den totala summa pengar som betalas av ett flygbolag i samband med ett Ärende Anspråk oavsett om pengarna utgör ersättning, förlikning, tecken på god vilja eller annat, till Kunden eller AirHelp, efter det att Kunden har godkänt dessa V&B. För tydlighets skull omfattar Flygkompensation inte betalning av advokatavgifter, domstolsavgifter, inkasseringskostnader, räntor eller liknande, vilka i sin helhet tillfaller AirHelp.

1.9 ”Rättslig Åtgärd”: att lämna in ett krav till domstol eller myndighet, såsom det nationella tillsynsorganet (NEB), eller att lämna över ett krav till ett kontrakterat juridiskt ombud, t.ex. en jurist eller juristbyrå.

1.10 ”Prislista”: bilaga bifogad till dessa V&B som anger godtagbara valutor, betalningsmetoder och alla avgifter som av debiteras AirHelp.

1.11 ”Förordning 261/04”: Europarlamentets och Rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Artikel 2: Avtal

2.1 När kunden anmodar AirHelp att driva Kundens Anspråk, accepterar Kunden automatiskt och samtidigt dessa V&B.

2.2 Ett Avtal kommer endast att ingås om AirHelp accepterar att driva Kundens Anspråk. AirHelp har rätt att vägra driva ett Anspråk utan anledning. Vid en sådan vägran kommer AirHelp att meddela Kunden utan oskäligt uppehåll. Om AirHelp åtar sig att driva Anspråket kommer Kunden ombes att underteckna Överlåtelseformuläret eller ett Auktoriseringsdokument. När Kunden har undertecknat Överlåtelseformuläret eller ett Auktoriseringsdokument har ett Avtal kommit till stånd mellan AirHelp och Kunden.

2.3 Genom att ingå ett Avtal med AirHelp intygar Kunden att denne är bemyndigad och har juridisk behörighet att ingå Avtalet.

2.4 Kunden är medveten om att AirHelp enbart söker Flygkompensation. Kunden samtycker till att AirHelp inte accepterar resekuponger och/eller andra tjänster som Flygkompensation och att sådana erbjudanden från flygbolaget kommer att betraktas som ett bestridande av kravet på betalning.

2.5 Kunden intygar att Anspråket inte har överlåtits till tredje part och att ingen rättslig tvist är under behandling eller förväntas uppkomma mellan Kunden och flygbolaget i samma ärende.

2.6 När Kunden har undertecknat Överlåtelseformuläret eller ett Auktoriseringsdokument får Kunden inte låta någon annan part överta kravet och driva kravet vidare. Eventuella befintliga uppdrag ska avslutas före undertecknande av Överlåtelseformuläret eller Auktoriseringsdokumentet.

2.7 Om Kunden erhåller någon direkt utbetalning eller annan ersättning från det berörda flygbolaget efter det att Avtalet har ingåtts, är Kunden skyldig att meddela detta till AirHelp omgående. Alla sådana utbetalningar ska anses utgöra Flygkompensation.

2.8 Efter undertecknandet av Överlåtelseformuläret eller ett Auktoriseringsdokument är Kunden skyldig att upphöra med förhandlingar med det berörda flygbolaget och istället vidarebefordra alla kontakter från flygbolaget till AirHelp för att säkerställa att AirHelp kan uppnå bästa möjliga resultat.

2.9 Avtalet upphör:

i) när Flygkompensationen har accepterats av AirHelp, betalats till fullo till AirHelp av flygbolaget och den överenskomna delen av Flygkompensationen har överförts till Kunden efter avdrag av samtliga tillämpliga avgifter, eller

ii) när AirHelp finner att det skulle vara utsiktslöst att fortsätta att driva Anspråket efter att ha utfört en noggrann genomgång av ärendet och har meddelat Kunden att AirHelp inte kommer att driva Anspråket vidare.

2.10 Om Avtalet sägs upp i enlighet med punkt 2.9, och Kunden begär det, kan Anspråket åter överlåtas till Kunden utan någon kostnad (se Prislista). Därefter kan Kunden fritt driva Anspråket vidare.

2.11 Andra villkor och bestämmelser kan gälla för Kunder som inkommer med Anspråk till AirHelp i enlighet med AirHelps överenskommelser med tredje part.

Artikel 3: Beskrivning av tjänster

3.1 AirHelp driver Kundens Anspråk för Flygkompensation från flygbolaget som trafikerar sträckan på grundval av Förordning 261/2004 eller andra gällande Bestämmelser om flygpassagerares rättigheter som är tillämpliga på Kundens specifika flygresa.

3.2 Flygdata och information kan skickas till AirHelp via webbplatsen, mobilappar, e-post, andra elektroniska eller mjukvarubaserade lösningar som stöds av AirHelp, eller per telefon. Efter mottagande av ett Anspråk utför AirHelp en bedömning där flyginformationen kontrolleras och uppgifterna om flygningen bekräftas. Om denna bedömning visar att Anspråket är tillräckligt lovande informerar AirHelp Kunden om att dennes Anspråk har godkänts och ber Kunden att underteckna Överlåtelseformuläret eller ett Auktoriseringsdokument.

3.3 För att kunna driva Kundens Anspråk framgångsrikt behöver AirHelp Kundens underskrift på Överlåtelseformuläret eller Auktoriseringsdokumentet, som han/hon kan skicka till AirHelp via webbformuläret, mobilappen, e-post eller normal postgång. Efter mottagande av det underskrivna Överlåtelseformuläret eller Auktoriseringsdokumentet förbereder AirHelp en begäran om betalning och skickar den till flygbolaget utan orimlig fördröjning och hanterar därefter all vidare korrespondens.

3.4 Om flygbolaget underlåter att betala Flygkompensation inom en skälig period och förutsatt att kravet, med rimlig sannolikhet, kan nå framgång kan AirHelp initiera Rättsliga Åtgärder för att driva Anspråket vidare. I det fall att Rättsliga Åtgärder vidtas kommer avgiften för Rättsliga Åtgärder att tillämpas för att täcka de ytterligare kostnaderna som de Rättsliga Åtgärderna ger upphov till (se Prislista).

3.5 I det fall att AirHelp anlitar ett juridiskt ombud för att vidta Rättsliga Åtgärder så godkänner Kunden att AirHelp ger det anlitade juridiska ombudet tillgång till alla uppgifter som delgivits AirHelp och godkänner även att det juridiska ombudet överlämnar information rörande processen till AirHelp. I de fall då separat auktoriseringsintyg, fullmakt, sanningsförklaring, överlåtelseavtal eller andra ytterligare dokument krävs av den aktuella domstolen, åtar sig Kunden att underteckna sådana dokument. I det fall att en Kund redan har undertecknat ett Överlåtelseformulär och undertecknar en rättegångsfullmakt eller liknande så överlåts Anspråket automatiskt tillbaka till Kunden.

3.6 Om det anlitade juridiska ombudet kommer till slutsatsen att det finns otillräckliga utsikter för framgång, kommer Kunden att meddelas om detta och AirHelp vidtar då ingen ytterligare åtgärd.

3.7 Om det anlitade juridiska ombudet initierar rättsliga förfaranden för att driva en ett Anspråk, kommer AirHelp att gottgöra Kunden för alla kostnader som uppstått i händelse av att en rättegång förloras. I händelse av att rättegången vinns, eller en förlikning nås mellan flygbolaget och AirHelp, kommer AirHelp täcka alla kostnader som uppkommit och som inte täcks av flygbolaget.

3.8 Kunden bekräftar att AirHelp har rätt att självständigt fatta beslut om att acceptera eventuella förlikningserbjudanden, eftersom Kunden har överlåtit Anspråket till AirHelp. I det fall att AirHelp agerar i Kundens ställe i enlighet med ett Auktoriseringsdokument, ger Kunden genom detta AirHelp rätt att acceptera eller avvisa förlikningserbjudanden, baserat på AirHelps erfarenheter av flygbolaget i fråga och råd från externa juridiska företrädare.

Artikel 4: Avgifter och betalningar

4.1 AirHelp driver kundens Krav utan kostnad. Om AirHelp lyckas erhålla flygkompensation kommer den att överföras till Kunden med avdrag för de avgifter som AirHelp debiterar i enlighet med Prislistan.

4.2 Utbetalning till Kunden av den överenskomna delen av Flygkompensationen kommer att göras i enlighet med alternativen i Prislistan.

4.3 Om kunden har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som behövs för att betala Flygkompensationen och Flygkompensationen returneras till AirHelp har AirHelp rätt att dra av alla externa kostnader som ålagts AirHelp plus en Ändringsavgift för att täcka interna kostnader åsamkade till följd av varje incident (se Prislista). Om Kunden, efter flera påminnelser och rimliga ansträngningar från AirHelp att kontakta Kunden på annat sätt än via den e- postadress som Kunden uppgett till AirHelp, inte korrigerar eller tillhandahåller information som behövs för att betala den överenskomna delen av Flygkompensationen, så har AirHelp rätt att behålla den del av Flygkompensationen som annars skulle ha överförts till kunden.

4.4 När AirHelp har betalat Flygkompensation i enlighet med Kundens instruktioner och metodval, är inte AirHelp inte ansvarig för:

i) checkar, betalkort, kreditkort och liknande som gått förlorat vid överföringen till Kunden;

ii) eventuella effekter av att Kunden ger oriktig bankkontoinformation, oriktig adress eller liknande, inklusive, men inte begränsat till, att Flygkompensation betalas till felaktig mottagare. Om Flygkompensation till följd av Kundens fel har betalats till en felaktig mottagare, skall AirHelp inte vara tvingade att aktivt försöka återfå den.

4.5 Inga anspråk på ränta kan göras för perioden mellan inkommande och utgående betalningar. AirHelp förbehåller sig rätten att behålla eventuella räntor som har erhållits från flygbolaget.

4.6 Inga fakturor relaterade till de levererade tjänsterna och debiterade avgifterna tillhandahålls som standard, men en elektronisk faktura kan begäras och skickas per e-post.

4.7 AirHelp ska inte vara skyldiga att utge någon form av kompensation eller ersättning för skador eller liknande, om AirHelp förhindras att överföra betalningen till Kunden genom en händelse bortom dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, strejk, lockout, andra arbetsrättsliga konflikter, naturkatastrofer, krig, upplopp, samhällsoroligheter, avsiktliga skadehandlingar, efterlevande av lag eller myndighets beslut, bestämmelser, direktiv eller förelägganden, olycksfall, haveri på anläggning eller maskineri, brand, översvämning och storm.

Artikel 5: Dataskydd

AirHelp använder endast personuppgifter som tillhandahålls av Kunden i syfte att driva Kundens Anspråk i enlighet med Avtalet och i enlighet med alla gällande sekretess- och dataskyddslagar. Kunden tillhandahåller AirHelp personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen eller andra dataskyddslagar som kan vara tillämpliga, med uttryckligt tillstånd att bearbeta de personuppgifter som ges för användning av densamma inom ramen för Avtalet. AirHelp kommer endast överföra personuppgifter till tredje part enligt villkoren som listas nedan:

i) ​ om Kunden har gett sitt samtycke;

ii) ​ om syftet är direkt avhängigt till det ursprungliga syftet för vilket personuppgifterna inhämtades;

iii) om det är nödvändigt för förberedelser, förhandling och fullgörande av ett kontrakt med Kunden;

iv) om det krävs till följd av en rättslig skyldighet eller myndighets- eller domstolsföreläggande;

v) ​ om det krävs för att upprätta eller skydda rättsliga anspråk eller upprätta svaromål och liknande handlingar;

vi) om det syftar till att skydda mot missbrukande eller andra otillåtna aktiviteter, såsom avsiktliga attacker, för att säkerställa datasäkerheten.

Artikel 6: Data och information från Kunden

6.1 På begäran av AirHelp, ska Kunden tillhandahålla AirHelp med all data eller information som är nödvändig för att verkställa Avtalet. Kunden garanterar att data och information som tillhandahålls är korrekt, komplett och sann.

6.2 Kunden samtycker till att helt gottgöra AirHelp i alla avseenden för alla anspråk från tredje part inklusive, men inte begränsat till, felaktig kommunikation från Kunden, tillhandahållande av felaktig data/information och bedrägeri.

6.3 I händelse av felaktig data/information och bedrägeri, förbehåller sig AirHelp rätten att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om Avtalet avslutas i enlighet med detta stycke, har Kunden inte någon rätt till kompensation av något slag.

Artikel 7: Konsumentens ångerrätt

7.1 Om du anses som konsument enligt gällande EU- konsumentlagstiftning, m.a.o. att du är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet eller handlar utanför självständig enskild yrkesmässig verksamhet, har du en lagstadgad ångerrätt.

7.2 Du kan ångra ditt Avtal med oss inom 14 dagar från Avtalets ingående (genom exempelvis brev eller e-mail) utan att behöva ange något skäl. För att utöva din ångerrätt måste detta meddelas oss inom den ovannämnda 14-dagars fristen och det måste tydligt framgå att du vill avsluta avtalet. På grund av den typ av tjänst som AirHelp tillhandahåller kan du inte ångra Avtalet om vi har informerat dig om att flygbolaget har accepterat Anspråket, då vi i sådana fall har slutfört den tjänst du begärt. Konsumentverket tillhandahåller även ett standardformulär som du kan använda för att utöva din ångerrätt, vilken finns tillgänglig på Konsumentverkets webbplats. Kontaktuppgifter till AirHelp:

Adress:
AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

eller

Telefon: +46 10 1388980
E-post: [email protected]

Artikel 8: Slutliga bestämmelser

8.1 AirHelp har rätt att förändra dessa V&B och Prislistan och ange ytterligare villkor när som helst och utan förvarning. Dock kommer ändringar som har en negativ effekt för Kunden inte att gälla för denne såvida denne inte godkänner ändringarna.

8.2 Tysklands lagar gäller för dessa V&B, Överlåtelseformuläret och Avtalet mellan AirHelp och Kunden. Skulle tvist uppstå som resultat av eller i samband med dessa V&B, Överlåtelseformuläret eller avtalet mellan AirHelp och Kunden skall denna alltid avgöras av Köpenhamns domstol i första hand.

8.3 Skulle någon bestämmelse i dessa V&B vara eller bli ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående villkoren på något sätt.

8.4 Rättigheter och förpliktelser helt eller delvis relaterade till ett ingivet Anspråk kan utan begränsningar överföras inom AirHelp koncernen och av AirHelp till tredje part.