Villkor

Observera att om ditt krav gäller enligt lagarna i Brasilien gäller de brasilianska villkoren.

Artikel 1: Definitioner

I dessa villkor (“Villkoren”), ska de nedan definierade begreppen ha följande innebörd:

1.1 “Avtal”: ett avtal mellan en Kund och AirHelp som ingås efter att Kunden godkänt dessa Villkor. För de Juridiska tjänsterna ska detta Avtal anses fullbordat när Kunden har undertecknat Överlåtelseformuläret eller ett Auktoriseringsdokument utöver att godkänna dessa Villkor.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, ett företag som är registrerat i Tyskland med säte på Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Tyskland (DE 320095320).

1.3 “AirHelp+ Medlemskap”: Om en kund har köpt AirHelp+ Medlemskap kommer AirHelp, om tillämpligt, att avstå från Serviceavgiften och Avgiften för Rättsliga Åtgärder för AirHelps leverans av Rättvisa som en Tjänst för Kravärenden täckta av bokningen för vilken Kunden köpt AirHelp+ Medlemskap.

1.4 “AirHelp Connect”: Ett kostnadsfritt online-verktyg på AirHelps webbplats och mobila applikation med vilket du kan ansluta dina inkorgar till AirHelp i syfte att AirHelp ska kunna identifiera flygbokningar och potentiella krav enligt Bestämmelser om flygpassagerares rättigheter.

1.5 ”Förordningar om flygpassagerares rättigheter”: alla lagar, förordningar, direktiv, internationella konventioner eller liknande, som utfärdats på statlig, federal, europeisk, internationell eller regional nivå, samt rättspraxis, som upprättar regler om krav på ekonomisk ersättning, skadestånd eller återbetalning till passagerare i fall av överbokade, försenade, inställda flyg eller bagage.

1.6 ”Överlåtelseformuläret”: det dokument genom vilket Kunden, enligt villkoren i detta, överlåter Kravet till AirHelp.

1.7 ”Auktoriseringsdokument”: ett dokument som AirHelp tillhandahåller Kunden och som auktoriserar AirHelp eller något av AirHelps dotterbolag eller samarbetspartners att agera för Kundens räkning. Detta dokument kan se ut på många olika sätt på grund av olika rättsliga krav i olika länder, inklusive, men inte begränsat till, en fullmakt eller ett konsultavtal.

1.8 “Krav”: Alla kravärenden mot flygbolag för monetär kompensation, skadestånd eller återbetalning i enlighet med Bestämmelserna om flygpassagerares rättigheter eller goodwillersättning.

1.9 “Kund(er)”: person(er) som har accepterat dessa Villkor.

1.10 “Berättigandetjänst”: är AirHelps leverans av sin tekniskt aktuella tjänst för att avgöra om ett krav är berättigat, vilket sker med hjälp av en mjukvara. Berättigandetjänsten sker på en Krav-för-Krav-basis via AirHelps webbformulär eller på alla hittade flyg om Kunden är ansluten till AirHelp Connect. Berättigandetjänsten kommer att informera Kunden om sannolikheten för att Kunden har ett berättigat Krav. Ett berättigat krav kommer med hög sannolikhet betalas, och AirHelp kommer att bistå med Juridiska tjänster för sådana Krav, om Kunden begär detta. Ett krav som inte är berättigat kommer med låg sannolikhet betalas, och AirHelp kommer inte att bistå med Juridiska tjänster för sådana Krav.

1.11 ”Flygkompensation”: den totala summan som betalas av ett flygbolag i samband med ett Krav som kompensation, återbetalning, skadestånd, uppgörelse, goodwill-ersättning eller annat, till Kunden eller AirHelp efter att Kunden har godtagit dessa Villkor. För att undvika missförstånd inkluderar Flygkompensation inte några betalningar eller återbetalning av advokatarvode, avgifter för juridisk rådgivning, domstolsavgifter, uppbördskostnader, ränta eller liknande, vars betalningar enbart ska tillhöra AirHelp.

1.12 “Informationstjänst”: är AirHelps tillhandahållande av flyginformation, flygbolagsinformation, flygplatsinformation, annan reserelaterad information, information om flygpassagerares rättigheter och konsumentskyddslagar. Informationen kommer både att vara specifikt relevant för Kundens resor och mer allmän, som exempelvis ranking av flygplatser eller flygbolag eller nyheter om ändringar av flygpassagerares rättigheter. Informationen kommer att levereras genom elektronisk kommunikation, bland annat e-post, personligt anpassad kontrollpanel och webbplatser kontrollerade av AirHelp eller via mobila appar.

1.13 “Juridiska tjänster”: är AirHelps drivande av ett Krav, vilket om så är nödvändigt sker genom Rättsliga åtgärder.

1.14 ”Rättslig Åtgärd”: att lämna in ett Krav till domstol eller myndighet, såsom det nationella tillsynsorganet (NEB), eller att lämna över ett Krav till ett kontrakterat juridiskt ombud, t.ex. en jurist eller juristbyrå.

1.15 “Snabbspår för rättsliga förfaranden”: är ett förfarande för flygbolag som vanligtvis inte betalar Flygkompensation om inte Rättsliga åtgärder vidtas. Om AirHelp tillhandahåller Juridiska tjänster genom ett Snabbspår för rättsliga förfaranden kommer AirHelp att debitera både sin Serviceavgift och Avgift för rättslig åtgärd på grund av den ökade risken och kostnaden för AirHelp.

1.16 “Medlem(mar)”: person(er) som har köpt AirHelp+ Medlemskap.

1.17 ”Prislista”: bilaga bifogad till dessa villkor som anger accepterade valutor, betalningsmetoder och alla avgifter som debiteras av AirHelp vid sidan av ersättning för rättegångskostnader och advokatkostnader som AirHelp kommer att räkna av i tillämpliga fall.

1.18 ”Förordning 261/04”: Europarlamentets och Rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Artikel 2: Avtal

2.1 När Kunden har godkänt dessa Villkor samtycker AirHelp till att leverera och Kunden till att motta Berättigandetjänsten och Informationstjänsten.

2.2 Efter att Kunden har godkänt dessa Villkor och undertecknat antingen Överlåtelseformuläret eller Auktoriseringsdokumentet, samtycker Kunden till att ta emot Juridiska tjänster, och AirHelp samtycker till att leverera Juridiska tjänster, om inte AirHelp utan orimligt dröjsmål meddelar Kunden att AirHelp inte kan erbjuda Juridiska tjänster för ett sådant Krav.

2.3 Genom att ingå ett Avtal med AirHelp intygar Kunden att denne är behörig och har rättskapacitet för att ingå Avtalet för egen räkning och, i förekommande fall, för sina medpassagerares räkning. Genom att underteckna Överlåtelseformuläret eller ett Behörighetsdokument, intygar Kunden att denne är behörig och har rättskapacitet för att underteckna Överlåtelseformuläret eller ett Behörighetsdokument för egen räkning och, i förekommande fall, för sina minderåriga medpassagerares räkning.

2.4 Kunden är medveten om att AirHelp enbart söker Flygkompensation. Kunden samtycker till att AirHelp inte accepterar resekuponger och/eller andra tjänster som Flygkompensation och att sådana erbjudanden från flygbolag kommer att betraktas som ett bestridande av kravet på betalning, såvida inte AirHelp fastställer att sannolikheten för ett mer fördelaktigt utfall för Kunden är låg och att enligt dessa omständigheter skulle det bästa valet vara att acceptera ett sådant erbjudande.

2.5 Kunden intygar att Kravet inte har överlåtits till tredje part och att ingen rättslig tvist är under behandling eller förväntas uppkomma mellan Kunden och flygbolaget i samma ärende.

2.6 Efter undertecknandet av Överlåtelseformuläret är Kunden förhindrad att överlåta Kravet till en annan part eftersom äganderätten till Kravet därmed har överlåtits till AirHelp. Eventuella befintliga engagemang eller uppdrag måste ha avslutats innan Överlåtelseformuläret eller ett Auktoriseringsdokument undertecknas. För att undvika eventuella tveksamheter påpekas att Kunden, om denne har signerat ett Auktoriseringsdokument, kan återkalla det utfärdade godkännandet i detta dokument genom att skriftligen meddela AirHelp detta.

2.7 Om Kunden tar emot några direkta betalningar eller annan kompensation från det aktuella flygbolaget efter att Avtalet har ingåtts är Kunden skyldig att meddela detta till AirHelp utan dröjsmål. Sådana betalningar ska betraktas som Flygkompensation och ge AirHelp rätten till sin Serviceavgift och Avgift för rättslig åtgärd, om den rättsliga åtgärden vidtogs av AirHelp innan Kunden mottog betalningen från det aktuella flygbolaget. För tydlighetens skull påpekas att Flygkompensation inte omfattar betalning av eller ersättning för advokatavgifter, kostnader för rättslig rådgivning, domstolsavgifter, inkasseringskostnader, räntor eller liknande, vilka i sin helhet tillfaller AirHelp.

2.8 Efter undertecknandet av Överlåtelseformuläret eller ett Auktoriseringsdokument är Kunden skyldig att upphöra med förhandlingar med det berörda flygbolaget och ska istället vidarebefordra alla kontaktförsök från flygbolaget till AirHelp för att säkerställa att AirHelp kan uppnå bästa möjliga resultat.

Artikel 3: Beskrivning av Juridiska tjänster

3.1 AirHelp driver Kundens Krav på Flygkompensation från det opererande flygbolaget på grundval av Förordning 261/2004 eller andra gällande Bestämmelser om flygpassagerares rättigheter som är tillämpliga för Kundens specifika flygresa.

3.2 Flygdata och information kan skickas till AirHelp via webbplatsen, mobila appar, e-post, andra elektroniska eller mjukvarubaserade lösningar som stöds av AirHelp, eller per telefon.

3.3 För att kunna driva Kundens Krav framgångsrikt måste AirHelp ha Kundens underskrift på Överlåtelseformuläret eller Auktoriseringsdokumentet som Kunden kan skicka till AirHelp via webbformuläret, den mobila appen, e-post eller normal postgång. Efter att ha mottagit Kundens signerade Överlåtelseformulär eller Auktoriseringsdokument förbereder AirHelp en begäran om betalning och skickar den till det opererande flygbolaget utan oskäligt dröjsmål och hanterar all vidare korrespondens. För denna del av de Juridiska tjänsterna tar AirHelp ut sin Serviceavgift (se Prislista) om Flygkompensation betalas ut.

3.4 Om det operativa flygbolaget underlåter att betala Flygkompensation inom en skälig tidsperiod efter att ha blivit underrättade av AirHelp och förutsatt att Kravet med rimlig sannolikhet kan nå framgång kan AirHelp initiera en Juridisk process för att driva Kravet vidare. Om en Juridisk process inleds och Flygkompensation betalas ut, kommer AirHelp att ta ut en avgift för den Juridiska processen utöver Serviceavgiften (se Prislistan).

3.5 Om ett juridiskt ombud anlitas för att vidta rättsliga åtgärder så godkänner Kunden att AirHelp ger det anlitade juridiska ombudet tillgång till alla uppgifter som delgivits AirHelp och godkänner även att det juridiska ombudet överlämnar information rörande processen till AirHelp. I de fall då separat fullmakt, rättegångsfullmakt, sanningsförklaring, överlåtelseformulär eller andra ytterligare dokument krävs av den aktuella domstolen, åtar sig Kunden att underteckna sådana dokument. Om Kunden redan har undertecknat ett överlåtelseformulär och signerar en fullmakt, en rättegångsfullmakt, ett konsultavtal eller liknande, godkänner Kunden att ett sådant Krav överlåts tillbaka till Kunden när denna signerar en fullmakt, en rättegångsfullmakt, ett konsultavtal eller liknande.

3.6 Om det anlitade juridiska ombudet kommer till slutsatsen att det finns otillräckliga utsikter för framgång kommer Kunden att meddelas detta, och varken AirHelp eller det juridiska ombudet kommer då vidta någon ytterligare åtgärd.

3.7 Om AirHelp eller det anlitade juridiska ombudet initierar rättsliga förfaranden för att driva ett Krav, kommer AirHelp att stå för alla kostnader som uppstått i händelse av att en rättegång förloras. Om rättegången vinns eller en förlikning nås mellan flygbolaget och AirHelp, kommer AirHelp täcka alla kostnader som uppkommit och som inte täcks av flygbolaget. Om en rättegång vinns kommer ett krav på ersättning för rättegångskostnader att läggas fram för Kundens räkning. Detsamma gäller för kostnaderna för juridisk rådgivning och advokatkostnader, oavsett om den juridiska processen utförs av AirHelp eller ett anlitat juridiskt ombud.

3.8 Kunden bekräftar att AirHelp har rätt att självständigt fatta beslut om att acceptera eventuella förlikningserbjudanden eftersom Kunden har överlåtit Kravet till AirHelp. Om AirHelp agerar i Kundens ställe i enlighet med ett Auktoriseringsdokument, ger Kunden genom detta AirHelp rätt att acceptera eller avvisa förlikningserbjudanden, baserat på AirHelps erfarenheter av flygbolaget i fråga och råd från externa juridiska ombud.

Artikel 4: Beskrivning av AirHelp+ Medlemskap

4.1 Kunden kan upprätta Medlemskap genom att köpa AirHelp+ Medlemskap.

4.2 Kunden kommer att bli informerad om Medlemskapsavgiften vid köpet, vilken Kunden behöver betala för att bli Medlem och åtnjuta de fördelar som beskrivs häri.

4.3 AirHelp erbjuder Medlemskap som antingen:

i) ett abonnemang per bokning eller ii) ett abonnemang per år:

i) Medlemskapet som abonnemang per bokning täcker Kravärenden som härstammar från bokningen för vilken Kunden köpte Medlemskapet.

ii) Medlemskapet som abonnemang per år täcker Kravärenden som härstammar från bokningar inom den givna tidsperioden. Avgiften för detta Medlemskap faktureras en gång om året.

Båda medlemskapen kommer finnas tillgängliga med antingen Complete plan eller Essential plan. Endast medlemmar som bokat Complete plan har tillgång till de extra förmånerna som beskrivs under 4.7.

4.4 Medlemskapet träder i kraft dagen för köpet.

4.5 Vid godkännande av köpet kommer Medlemmen att få en bekräftelse.

4.6 För Medlemmar kommer AirHelp, om tillämpligt, att avstå från Serviceavgiften och Avgiften för Rättsliga Åtgärder för AirHelps leverans av Rättvisa som en Tjänst för Kravärenden täckta av bokningar som omfattas av Medlemskapet.

4.7 För medlemmar som köpt Complete plan: Medlemskap som förnyas årligen inkluderar en värdekupong som kan användas hos Telmedicin Sp. z o.o. (Telmedicin) Medicinsk konsultation vid upp till 12 avgiftsfria tillfällen per år. Medlemskap som köps per bokning inkluderar en värdekupong som kan användas för ett medicinskt konsultationstillfälle hos Telmedicin i upp till 30 dagar efter avgångsdatum. Medlemmar måste registrera sig med sin värdecheck via airhelp.telemedi.co. Telmedicins sekretesspolicy och villkor gäller för användningen av dessa tjänster.

4.8 Fördelarna är personliga och gäller endast för Medlemmen, vilket innebär att Medlemmen måste benämnas som passagerare i bokningen, och för ett visst antal passagerare (som specificerat i bekräftelsemejlet), om de är inkluderade i samma bokning som Medlemmen.

4.9 Serviceavgiften och Avgiften för Rättsliga Åtgärder kommer inte att återbetalas till Medlemmen för kravärenden som uppstår från flyg som stördes innan Medlemskapets början.

4.10 Det går inte att överföra Medlemskapet. Medlemmen måste omedelbart informera AirHelp om denne blir varse om olovligt användande av Medlemskapet.

4.11 För Medlemskap som ett abonnemang per period kommer Medlemskapet automatiskt att förnyas för ett år fortlöpande framöver, tills dess att Medlemmen väljer att säga upp Medlemskapet. Detta kan göras i) av Medlemmen när Medlemmen är inloggad på sitt konto och väljer “Hantera medlemskap“ i kontrollpanelen och klickar på “Avsluta mitt medlemskap“ eller ii) Medlemmen meddelar AirHelp skriftligen om att Medlemskapet inte ska förnyas automatiskt. En sådan begäran ska skickas till: [email protected]

4.12 Medlemmar, som uppfyller kraven för konsument enligt EU:s konsumentlagstiftning, kan säga upp sitt Medlemskap inom 14 dagar från köp utan att behöva ange någon anledning. För att utöva rätten till uppsägande och en full återbetalning måste detta meddelas oss inom en period på 14 dagar från köp, och det måste tydligt framgå att Medlemmen önskar säga upp sitt Medlemskap. På grund av den typ av tjänst som Medlemmen tillhandahålls, kan Medlemmen inte upphäva Medlemskapet om denna har rest på något av de flyg som täcks av Medlemskapet. Du kan skicka ditt meddelande om uppsägning till: [email protected]

4.13 Om annulleringen mottas av AirHelp 14 dagar efter upphörandet av det initiala eller förnyade Medlemskapet har Medlemmen inte rätt till någon återbetalning av Medlemskapsavgiften.

4.14 När Medlemskapet avslutas, annulleras eller går ut kommer AirHelp inte längre att avstå från Serviceavgiften och Avgiften för Rättsliga Åtgärder, om tillämpligt, för AirHelps leverans av Rättvisa som en Tjänst.

4.15 Tidigare Medlemmar som har valt att inte förnya sitt Medlemskap måste inom 90 (nittio) dagar efter det att Medlemskapet gått ut skicka in Kravärenden härstammande från Medlemskapsperioden för att erhålla fördelarna från AirHelp+ Medlemskap.

4.16 AirHelp förbehåller sig rätten att neka vem som helst Medlemskap och vid överträdelse av Villkoren av Medlemmen kan AirHelp vid vilken tidpunkt som helst avsluta Medlemskapet.

4.17 Medlemmen kommer inte ha rätt till någon återbetalning av Medlemskapsavgiften vid avslutning av Medlemskapet från AirHelps sida.

Artikel 5: Avgifter och betalningar

5.1 AirHelp tillhandahåller Berättigandetjänsten, AirHelp Connect och Informationstjänsten utan kostnad.

5.2 AirHelp tillhandahåller Juridiska tjänster utan kostnad såvida inte AirHelp lyckas få ut Flygkompensation. Om AirHelp får ut kompensation överför AirHelp den avtalade delen av Flygkompensationen till Kunden, och endast med förbehåll för de avgifter som kan gälla enligt Prislistan. Rättegångskostnader och advokatkostnader kommer att räknas av från alla betalningar som överförs till AirHelp i Kundens namn. Om AirHelp får ut kompensation men Flygkompensationen och/eller advokatkostnader, rättegångskostnader, räntor eller liknande har överförts direkt från flygbolaget till Kunden kommer Kunden att faktureras och åtar sig att utan oskäligt dröjsmål överföra AirHelps avgifter enligt Prislistan samt eventuella mottagna advokatkostnader, rättegångskostnader, räntor eller liknande till AirHelp.

5.3 Utbetalning till Kunden av den överenskomna delen av Flygkompensationen kommer att ske av AirHelp i enlighet med alternativen i Prislistan.

5.4 Om kunden har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som behövs för att betala ut flygkompensationen, och betalningen returneras till AirHelp, och om kunden efter flera påminnelser och ansträngningar från AirHelp att kontakta kunden på annat sätt än via den e-postadress som kunden uppgett till AirHelp inte rättar eller tillhandahåller information som behövs för att betala ut den avtalade delen av kompensationen, har AirHelp rätt att behålla den del av kompensationen som annars skulle ha överförts till kunden.

5.5 När AirHelp har betalat den överenskomna kompensationen enligt de instruktioner som kunden har angett, och via den betalningsmetod som kunden har valt är AirHelp inte ansvarig för:

i) checkar, betalkort, kreditkort och liknande som gått förlorade vid överföringen till Kunden;

ii) eventuella effekter av att Kunden ger felaktig bankkontoinformation, felaktig adress eller liknande, inklusive, men inte begränsat till, att Flygkompensation betalas till felaktig mottagare. Om Flygkompensation till följd av Kundens felaktiga agerande har betalats till en felaktig mottagare är AirHelp inte skyldig att aktivt försöka få den återbetalad.

5.6 Inga anspråk på ränta kan göras för perioden mellan inkommande och utgående betalningar. AirHelp förbehåller sig rätten att behålla eventuella räntor som har erhållits från flygbolaget.

5.7 AirHelp är inte ansvarig för någon form av kompensation eller liknande om AirHelp förhindras att överföra betalningen till kunden genom en händelse bortom dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejk, lockout, andra arbetsrättsliga konflikter, naturkatastrofer, krig, upplopp, samhällsoroligheter, avsiktliga skadehandlingar, efterlevande av lag eller myndighets beslut, bestämmelser, direktiv eller förelägganden, olycksfall, haveri på anläggning eller maskineri, brand, översvämning och storm.

Artikel 6: Dataskydd

6.1 AirHelp kommer främst att använda personuppgifter från Kunden för att leverera Berättigandetjänsten, AirHelp+ Medlemskap, AirHelp Connect, Informationstjänsten och Juridiska tjänster i enlighet med Avtalet. AirHelp kan även komma att samla in personuppgifter i andra syften som statistik, administration och kommunikation, IT- och säkerhetsadministration, fysisk säkerhet, autentisering och auktoriseringssystem, supportsystem, samarbete med interna projekt och organisatoriska team samt aktiviteter. Alla personuppgifter samlas in i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (se Integritetspolicy) och andra tillämpliga dataskyddslagar.

6.2 Kunden förser AirHelp med personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen eller andra dataskyddslagar som kan vara tillämpliga, med uttryckligt medgivande till att de överlämnade personuppgifterna behandlas och används i samband med detta Avtal. AirHelp kommer endast att överföra personuppgifter till tredje part i enlighet med villkoren nedan:

i) om Kunden har givit sitt samtycke;

ii) om syftet är direkt relaterat till det ursprungliga syftet för vilket personuppgifterna inhämtades;

iii) om det är nödvändigt för förberedelser, förhandling och fullgörande av Avtalet med Kunden;

iv) om det krävs till följd av en rättslig skyldighet eller myndighets- eller domstolsföreläggande;

v) om det krävs för att upprätta eller skydda rättsliga anspråk eller för skydd av domstolsförfaranden;

vi) om det syftar till att skydda mot missbruk eller andra otillåtna aktiviteter, såsom avsiktliga attacker, för att säkerställa datasäkerheten.

Artikel 7: Data och information från Kunden

7.1 På begäran av AirHelp ska Kunden tillhandahålla AirHelp med alla uppgifter eller all information som är nödvändig för att verkställa Avtalet. Kunden garanterar att uppgifterna och informationen som tillhandahålls är korrekt, fullständig och sann, och om lämpligt, tillhandahålls med tillstånd från medpassagerarna.

7.2 Kunden samtycker till att i alla avseenden hålla AirHelp skadeslös gällande alla anspråk från tredje part inklusive, men inte begränsat till, felaktig Kundkommunikation, tillhandahållande av felaktiga uppgifter/information och bedrägeri.

I händelse av felaktiga uppgifter/information och bedrägeri förbehåller sig AirHelp rätten att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om Avtalet avslutas i enlighet med detta stycke har Kunden inte någon rätt till kompensation av något slag.

Artikel 8: Konsumentens ångerrätt

8.1 Om du anses som konsument enligt gällande EU- konsumentlagstiftning, dvs. om du är en fysisk person som utför en rättslig transaktion som faller utanför din näringsverksamhet eller din självständiga yrkesverksamhet har du en lagstadgad ångerrätt.

8.2 Du kan säga upp vårt Avtal inom 14 dagar från Avtalets ingående (genom exempelvis brev eller e-post) utan att behöva ange något skäl. För att utöva rätten att säga upp Avtalet måste detta meddelas oss inom den ovannämnda 14-dagarsfristen, och det måste tydligt framgå att du vill säga upp Avtalet. På grund av den typ av tjänst vi tillhandahåller kan du inte säga upp Avtalet om vi har informerat dig om att flygbolaget har accepterat Kravet, eftersom vi i det läget redan har fullföljt den tjänst du bad om. Du kan skicka ditt meddelande om uppsägning till:

AirHelp GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Tyskland

eller e-maila:[email protected]

Artikel 9: Slutliga bestämmelser

9.1 AirHelp har rätt att ändra dessa Villkor samt Prislistan, och att ange ytterligare villkor, när som helst och utan förvarning. Dock kommer ändringar som har en negativ effekt för Kunden inte att gälla för Kunden såvida Kunden inte godkänner ändringarna.

9.2 Tysklands lagar gäller för dessa Villkor, Överlåtelseformuläret och Avtalet mellan AirHelp och Kunden. Kunden har dock alltid rätt att göra gällande det skydd som säkerställs genom tvingande bestämmelser i den svenska lagstiftningen.

9.3 Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor vara eller bli ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska detta inte på något sätt påverka återstående villkors giltighet på något sätt.

9.4 Rättigheter och förpliktelser som helt eller delvis är relaterade till ett ingivet Krav kan utan begränsningar överföras inom AirHelp-koncernen och av AirHelp till tredje part.

9.5 Den engelska versionen av dessa Villkor ska ha företräde om någon annan språkversion inte stämmer överens med den.

Publicerad: 20.07.2020