Integritetspolicy

Vi betraktar uppgiftsskydd som en grundläggande del av vår affärsverksamhet. Vår Integritetspolicy och våra rutiner är fokuserade på att behandla personuppgifter på ett lämpligt och lagligt sätt där vi tillhandahåller konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Denna Integritetspolicy gäller www.airhelp.com, som ägs och drivs av AirHelps primära operativa enhet, AirHelp Germany GmbH, med säte på adressen WeWork Warschauer Platz 11-13 i Berlin, Tyskland. I denna Integritetspolicy refererar begreppen “AirHelp”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”, ”vårt” till hela företagsgruppen eller, i förekommande fall, till respektive företag.

Denna Integritetspolicy utgör den fullständiga online-integritetspolicyn som är tillämpbar på våra aktiviteter. Integritetspolicyn beskriver vilka typer av information vi samlar in och hur vi använder, delar och säkrar informationen som du lämnar. Den beskriver även dina val gällande användning, åtkomst och rättelse av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vår verksamhet regleras av lagar om dataintegritet och dataskydd (s.k. ”Dataskyddslagar”) i samband med de tjänster vi tillhandahåller. De särskilda Dataskyddslagarna kan beroende på omständigheterna inkludera förordningen the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”), lagen Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados eller LGPD), samt andra tillämpliga lagar och förordningar som implementerar Dataskyddslagar.

AirHelp Germany GmbH anses vara personuppgiftsansvarig då företaget fastställer syften och medel för behandling och bearbetning av personuppgifter.

Definitioner

Om inget annat anges häri, ska ord med stora bokstäver i denna Integritetspolicy ha samma innebörd som i våra Villkor.

Personuppgifter

Personuppgifter avser all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter omfattar all typ av information som direkt eller indirekt identifierar en person, som exempelvis namn, födelsedatum, adresser, e-postadresser, eller telefonnummer.

Principer

Vår Integritetspolicy bygger på följande principer för dataskydd:

 • Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.

 • Insamlingen av personuppgifter ska endast ske för specifika, uttryckliga och legitima syften och inte behandlas ytterligare på något sätt som inte är förenligt med dessa syften;

 • Insamlingen av personuppgifter ska vara tillräcklig, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i relation till det syfte som de behandlas för;

 • Personuppgifterna ska vara korrekta och i förekommande fall hållas uppdaterade.

 • Varje rimlig åtgärd ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är inte är korrekta med avseende på de syften som de behandlas för ska raderas eller rättas utan dröjsmål.

 • Personuppgifter får inte lagras i ett format som tillåter identifiering längre än vad som är nödvändigt för syftet för vilket personuppgifterna behandlas.

 • Alla personuppgifter ska hållas konfidentiella och lagras på ett sätt som säkerställer en lämplig säkerhetsnivå.

 • Personuppgifter får inte delas med tredje part, annat än om detta krävs för att AirHelp ska kunna tillhandahålla tjänster enligt Avtalet.

 • Du har rätt att begära åtkomst till personuppgifterna, samt begära att få dem rättade och raderade, eller begära att behandlingen av dem begränsas, eller invända mot behandlingen. Du har även rätt till uppgiftsportabilitet.

Insamling och användning av personuppgifter

Om du vill kunna använda våra tjänster och skicka information till oss kan du bli ombedd att uppge personuppgifter så att vi kan driva och förbättra vår verksamhet och våra tjänster. Personuppgifter kan skickas via webbplatsen, e-post eller andra elektroniska eller mjukvarubaserade lösningar som stöds av oss, eller via vanlig post eller per telefon. Alla personuppgifter samlas in i enlighet med gällande Dataskyddslagar. Vi kommer endast att behandla personuppgifter i den omfattning som krävs för ett specifikt, uttryckligt och legitimt syfte, eller för ett syfte som krävs enligt lagarna där vi bedriver verksamhet.

Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter såsom namn, födelsedatum, adresser, e-postadresser, telefonnummer, pass/ID:n och nationella personnummer. Vi samlar in dessa personuppgifter i syfte att leverera vår Ersättningskontroll, Informationstjänst, AirHelp Plusmedlemskap, Kompensationstjänst, samt andra Tjänster i enlighet med avtalet. Detta är Airhelps huvudsakliga aktivitet som företag.

Vidare kan vi även komma att samla in personuppgifter för andra syften som statistik, administration och kommunikation, IT- och säkerhetsadministration, fysisk säkerhet, autentisering och auktoriseringssystem, supportsystem, samarbeten gällande interna projekt och organisatoriska team samt aktiviteter.

Vi köper flygdata från tredje part, t.ex. information om försenade och inställda flyg inom en viss tid osv. Denna information är inte personlig och vi kombinerar den med personuppgifter. Denna Berättigandetjänst används endast för att informera om sannolikheten för ett berättigat Krav. Vi kommer att tillhandahålla vår Kompensationstjänst för Berättigade krav på begäran.

I den mån du delar med dig av Medpassagerares personuppgifter till oss är du skyldig att se till att alla Medpassagerare uttryckligen har gett sitt samtycke till att deras personuppgifter delas med vår organisation, i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Vidare är du skyldig att ge Medpassagerarna tillgång till vår integritetspolicy för att säkerställa att de är fullt informerade om hur vi behandlar deras uppgifter.

Det kan hända att vi ber dig om ytterligare information eller dokument som berör dina Medpassagerare. Om du eller Medpassageraren inte tillhandahåller nödvändig information och/eller dokument kommer vi inte att kunna erbjuda våra tjänster till respektive Medpassagerare. Följaktligen kommer vi att behöva ta bort personuppgifterna för den berörda Medpassageraren från våra databaser och kommer därmed inte kunna tillhandahålla dem våra Tjänster.

Användning av personuppgifter

Vi kommer att använda personuppgifter för syftet som de samlas in för, och vi kommer inte att lagra några uppgifter längre än vad som krävs för det syftet. Vi kan komma att behålla dina uppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller som behövs för att tillhandahålla tjänsterna, uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för något av syftena som är angivna ovan. Åtkomsten till personuppgifter är strikt begränsad till personal på AirHelp och dess kontrollerade dotterbolag samt partner med adekvat behörighet enligt ett företagsbindande avtal med AirHelp, och ett tydligt affärsbehov av uppgifterna.

Automatiserade processer och profilering

AirHelp förlitar sig inte på automatiserade processer i enlighet med artikel 22, paragraf 1 av GDPR, och dina personuppgifter kommer inte att användas i profileringssyften. Dina uppgifter kommer inte att användas för dessa ändamål om inte annat uttryckligen meddelas, och endast med ditt särskilda samtycke.

Det är dock möjligt att vi använder vår egen teknik och teknik från våra partners för att automatisera vissa processer. Detta tillåter oss att erbjuda snabbare och bättre Tjänster till dig.

För att säkerställa att dessa automatiserade processer inte har någon negativ eller orättfärdig inverkan på dig, undersöker våra team regelbundet om de är korrekta. Detta gäller både tidigare använda samt kommande processer.

Frågor gällande dina uppgifter och automatiserade processer hänvisas till dataskyddsombudet (Data Protection Officer, DPO) e-mail: [email protected].

Användning av cookies

Vår webbplats och våra partner använder cookies eller liknande tekniker för att skapa den bästa användarupplevelsen och för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares beteende på webbplatsen, och för att samla in demografisk information om vår användarbas som en helhet.

Vår användning av cookies styrs av vår Cookie Policy.

Delning av personuppgifter

Vi kommer endast att överföra personuppgifter till tredje part i enlighet med villkoren nedan:

 • om du har lämnat ditt samtycke

 • om syftet är direkt relaterat till det ursprungliga syftet som personuppgifterna samlades in för

 • om det är nödvändigt för att förbereda, förhandla om och slutföra Avtalet med dig

 • om det krävs till följd av en rättslig skyldighet eller myndighets- eller domstolsföreläggande

 • om det krävs för att upprätta eller skydda rättsliga anspråk eller för skydd av domstolsförfaranden

 • om det krävs för att uppfylla en begäran enligt lag från offentliga myndigheter inklusive att uppfylla krav gällande nationell säkerhet eller för brottsbekämpning;

 • om det syftar till att skydda mot missbruk eller andra olagliga aktiviteter, såsom avsiktliga attacker, för att säkerställa datasäkerheten.

Ibland ingår vi avtal med andra företag och affärspartners inom och utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som arbetar på vårt uppdrag. Detta kan t.ex. gälla juridiska representanter, för att vidta Rättsliga åtgärder, eller teknikföretag som förbättrar våra produkter och tjänster. I dessa fall kommer vi att dela nödvändig information. Innan vi delar personlig information ingår vi skriftliga avtal med mottagarna som innehåller villkor för dataskydd vilket skyddar dina uppgifter i enlighet med gällande Dataskyddslagar.

Tjänsteleverantörer kommer endast att tillåtas att få tillgång till personuppgifter som de behöver för att leverera sin tjänst. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part i syfte att de ska kunna marknadsföra sina produkter eller tjänster till dig. Om du inte vill att vi delar dina personuppgifter med dessa företag, kontakta då ombudet för dataskydd på e-post: [email protected]

Säkerhet vid behandling

Att dina personuppgifter är säkra är viktigt för oss. Vi kommer att behandla personuppgifter på ett säkert sätt, tillämpa och upprätthålla lämpliga och allmänt accepterade tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig radering eller oavsiktlig förlust, förändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst, särskilt då behandlingen innefattar sändning av data över ett nätverk, och för att skydda uppgifterna mot alla andra olagliga former av behandling. Frågor om säkerheten kring personuppgifter kan ställas till dataskyddsombudet på e-post: [email protected]

Dina rättigheter till uppgiftsskydd

Du har rätt att när som helst begära åtkomst till, rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandlingen. För att hjälpa oss att hålla personuppgifter uppdaterade, rekommenderar vi att du informerar oss om eventuella ändringar eller felaktigheter. För att se och/eller redigera personuppgifter eller få information om hur länge vi avser att lagra personuppgifter, för andra frågor relaterade till åtkomsten till personuppgifter, eller om du vill att vi ger dig information om huruvida vi har, eller för tredjeparts räkning behandlar några av dina personuppgifter ber vi dig kontakta dataskyddsombudet på e-post: [email protected]. Vi kommer att besvara din förfrågan inom rimlig tid.

Ansöka om jobb hos oss

För jobbansökningar använder vi ett rekryteringsverktyg från tredje part för administrativa ändamål. När du ansöker om jobb hos AirHelp kommer dina personuppgifter att behandlas och kontrolleras av AirHelp. Ansökningar kommer inte att lagras längre än nödvändigt och kommer inte att delas med någon tredje part. Om du vill få tillgång till, rätta eller radera personuppgifter, eller vill begära begränsning av behandlingen eller invända mot behandlingen samt använda din rätt till uppgiftsportabilitet ber vi dig kontakta dataskyddsombudet på e-post: [email protected]

Preferenser gällande e-postmeddelanden med marknadsföring och annonser

Vi har med ditt samtycke rätt att skicka marknadsföring via e-post. Denna specifika form av samtycke måste vara frivillig, specifik, informerad och entydig. Dessa krav uppfylls när du aktivt samtycker till att ta emot e-postmeddelanden för marknadsföringsändamål.

Du har alltid rätt att, utan att behöva ange några särskilda skäl, invända, på begäran och utan kostnad, mot behandling av dina personuppgifter som är relaterad till direktmarknadsföringsaktiviteter. Du kan göra detta genom att använda länken ”Avsluta prenumeration” i e-postmeddelanden som kommer från oss eller genom att kontakta oss via [email protected]. Om du invänder kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för direktmarknadsföringssyften.

Marknadsföringen via e-post innehåller information som vi tror kan vara av intresse, såsom de senaste nyheterna om våra produkter och tjänster.

Vi samarbetar med en tredje part för att visa annonser på vår webbplats och hantera annonsering på andra webbplatser, inklusive sociala medieplattformar. Vår samarbetspartner kan använda cookies eller liknande teknologier för att visa annonser för dig baserat på dina webbläsningsaktiviteter och intressen. Du kan avböja att ta del av intressebaserad annonsering. Observera att du även fortsättningsvis kommer att få se allmänna annonser.

Ansvarsområde

Vår Juridiska avdelning är ansvarig för Integritetspolicyn och har det övergripande ansvaret för att säkerställa efterlevnad. Dataskyddsombudet säkerställer dagligen efterlevnad av Integritetspolicyn och är delaktig i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.

Vi är ansvariga för och kommer när som helst att kunna bevisa efterlevnad av Dataskyddslagar, såväl som av de principer som vi har fastställt i denna Integritetspolicy. Vi kommer att föra register över databehandlingsaktiviteter under vårt ansvar som innehåller den information som krävs enligt Dataskyddslagarna och kommer i förekommande fall även göra registren tillgängliga för tillsynsmyndigheten vid begäran.

Frågor om vår Integritetspolicy kan ställas till dataskyddsombudet på e-post: [email protected]

Klagomål

Du har rätt att inkomma med klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter. Alla frågor och klagomål kommer att behandlas inom rimlig tid av Dataskyddsombudet i enlighet med interna rutiner. Klagomål kan skickas in till dataskyddsombudet på e-post: [email protected].

Om du mot all förmodan anser att vår behandling av dina personuppgifter utgör en överträdelse av Dataskyddslagstiftningen kan du även lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras då och då, t.ex. på grund av ändringar i relevant lagstiftning eller ändringar i vår företagsstruktur. Om väsentliga förändringar sker kommer du att meddelas detta via e-post eller via anslag på webbplatsen innan förändringen träder i kraft. Vi rekommenderar dig att regelbundet gå igenom denna sida för den senaste informationen om våra integritetsrutiner.

Kontakt

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berlin
Tyskland

E-post: [email protected]

Uppdaterad: 27 december 2023
Version PP1.23

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag