AirHelps integritetspolicy

AirHelp anser att dataintegritet är en grundläggande del i vår affär. Vår policy och våra rutiner för dataintegritet är fokuserade på att bearbeta, dela och lagra personlig information på ett lämpligt och lagligt sätt, med konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Denna integritetspolicy gäller för AirHelps primära affärsenhet AirHelp Limited, med säte i Hong Kong, och dess dotterbolag (inklusive delägda dotterbolag där AirHelp Limited direkt eller indirekt kontrollerar mer än 50% av rösterna). Den gäller även för AirHelp Limiteds huvudbolag, AirHelp, Inc. I denna policy refererar begreppet “AirHelp” till hela företagsgruppen eller respektive företag beroende på förutsättningarna.

AirHelp bearbetar och lagrar personlig information inom EU och kommer att vid varje givet tillfälle uppfylla EU-direktiven, likväl som våra principer som redovisas i detta dokument.

Denna integritetspolicy utgör den fullständiga integritetspolicyn online för aktiviteter på airhelp.com

Policyn beskriver den typ av information vi samlar in från våra kunder online, och hur vi använder den.

Vår webbplats styrs i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, (Förordning (EU) 2016/679), som är en direkt bindande juridisk förordning. Allmänna dataskyddsförordningen ger vissa nya rättigheter för individer, samt stärker en del av de redan befintliga rättigheterna i direktiv 95/46/EG. Direktiv 95/46/EG kommer att upphävas från och med 25 maj, 2018. Denna policy uppfyller den allmänna dataskyddsförordningen och uppfyller därmed även direktiv 95/46/EG samt nationella tillämpningar av denna tills dessa upphör att gälla den 25 maj, 2018.

Det juridiska teamet hos AirHelp ansvarar för integritetspolicyn, och har även det övergripande ansvaret för överensstämmelsen. Personuppgiftsombudet är ansvarigt för tillämpningen av vår dataintegritetspolicy, som är intimt förknippad med integritetspolicyn. Personuppgiftsombudet säkerställer den dagliga överensstämmelsen och är inblandad i alla frågor som rör skydd av personlig information.

AirHelp är informationsansvarig och avgör ändamålen och bearbetningssätten för personlig information som skickas och samlas in online.

Principer

AirHelps policy för dataskydd är baserad på följande principer för dataskydd:

  • Bearbetning av personlig information skall ske på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.
  • Insamling av personlig information skall endast ske för angivna, uttryckliga och legitima ändamål och inte bearbetas på något annat sätt som inte är förenligt med dessa ändamål.
  • Insamlingen av personlig information skall vara tillräcklig, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i relation till det ändamål för vilket den behandlas.
  • Den personliga informationen skall vara korrekt och där så krävs, vara uppdaterad.
  • Varje rimlig åtgärd ska vidtas för att säkerställa att personlig information som är inte är korrekt i relation till det ändamål den behandlas för, skall raderas eller korrigeras utan dröjsmål.
  • Personlig information i ett format som tillåter identifiering av den person som informationen berör, får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilken den personliga informationen bearbetas.
  • All personlig information är konfidentiell och skall lagras på ett säkerhetsmässigt lämpligt sätt.
  • Personlig information får inte delas med tredje part annat än om detta krävs för att tredje part ska kunna tillhandahålla tjänster enligt avtal.
  • Dataobjekt har rätten att begära åtkomst till, samt få personlig information korrigerad och raderad, eller begränsad för bearbetning, och kan invända mot bearbetning samt rätten till dataportabilitet.

Personlig information

Personlig information innebär att all den information som kan vara relaterad till en identifierad eller identifierbar person (“dataobjektet”). Personlig information innefattar alla typer av information som direkt eller indirekt (dvs. i kombination med annan information) går att referera till dataobjektet, såsom namn, födelsedatum, adresser, e-postadresser, telefonnummer etc.

Insamling av personlig information

Användare av webbplatsen som vill använda våra tjänster och skickar information till oss kan komma att få uppge personlig information för att AirHelp ska kunna utföra och förbättra våra tjänster och vårt företag. Vi samlar i huvudsak in personlig information såsom namn, födelsedatum, adresser, e-postadresser, telefonnummer, passnummer/-ID, nationella identifikationsnummer; (i) för att hjälpa kunder att hävda sina rättigheter i enlighet med EU 261 eller andra tillämpliga lagar för flygpassagerares rättigheter, när deras flygningar har blivit försenade, inställda eller överbokade, (ii) informera resenärer, utan kostnad, via e-post om flygpassagerares rättigheter, flyginformation, flygplatsinformation och andra luftfartsrelaterade tjänster av intresse. Detta är kärnverksamheten för företaget AirHelp. Det innebär att den initiala processen består av insamling av personlig information för att avgöra om kravet är berättigat. Om kravet bedöms som berättigat av AirHelp kontaktar vi flygbolaget som ombud för kunden, och om det anses nödvändigt hjälper vi kunden att vidta de juridiska åtgärder, som ligger i kundens intresse. Vi kan även komma att samla in den ansökandens fysiska adress vid ansökan till ett ledigt arbete. Vi samlar dessutom in personlig information för andra ändamål såsom statistik, administration och kommunikation, IT- och säkerhetsadministration, fysisk säkerhet, autentiserings- och auktoriseringssystem, stödsystem, samarbeten i interna projekt och för organisatoriska team och aktiviteter. Vi kommer endast att hantera den personliga informationen så mycket som krävs för ett angivet, uttryckligt och legitimt ändamål, eller för ett ändamål som krävs av lagen på de platser där vi bedriver verksamhet.

AirHelp köper flygdata från tredje part, t.ex. information om försenade eller inställda flygningar inom en angiven tidsperiod, etc. Denna information är icke-personlig information, som vi kombinerar med den personliga informationen som skickats in av våra kunder. Den används enbart för att meddela kunder om berättigade krav och för att göra krav på anspråk för att samla in potentiell kompensation som ombud för våra kunder.

Användning av personlig information

Vi kommer att använda personlig information för det ändamål som den samlats in för, och behåller endast denna information så länge den är nödvändig för sagda ändamål. Vi kan behålla kundens information så länge kundens konto är aktivt, eller efter behov för att tillhandahålla tjänster, uppfylla våra lagkrav eller något annat av de skäl som angivits ovan. Åtkomsten till personlig information är strikt begränsad till personal hos AirHelp och dess kontrollerade dotterbolag med tillräcklig auktorisering och ett tydligt affärsbehov av denna information.

Användning av cookies

AirHelps webbplats och dess partners använder cookies eller liknande teknologier för att skapa den bästa användarupplevelsen och för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares beteende på webbplatsen, och för att samla in demografisk information om våra användare som en helhet. Cookies är små textfiler som placeras på användarens enhet för att spåra användningsmönster och lagra preferenser. Våra cookies innehåller ingen information som kan identifiera personer. Vi samlar in viss information automatiskt med hjälp av cookies och spårningstekniker såsom Internet Protocol (IP)-adresser, webbläsartyp, internetleverantör, refererande-/avslutningssidor, de filer som visats på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik), operativsystem, datum/tidsstämpel, och/eller klickströmsdata för att analysera sammanlagda trender och administrera webbplatsen. Användare på webbplatsen kan kontrollera användningen av cookies på separat webbläsarnivå, men om användare väljer att inaktivera cookies, kan det begränsa användningen av vissa funktioner på vår webbplats eller i vår tjänst.

För mer information om vår användning av cookies.

Delning av personlig information

Personlig information kommer inte att delas med tredje part annat än vid de tillfällen då sådan delning är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster. Ibland skriver vi avtal med andra företag och affärspartners som arbetar som ombud för oss, såsom externa jurister för att ställa krav på kompensation för flygningar, eller teknikföretag för hantering och leverans av system och tekniker för att förbättra våra produkter och tjänster, och vi kommer att dela nödvändig information i dessa fall. Tjänsteleverantörer kommer endast att ha tillgång till den personliga information de behöver för att leverera sin tjänst. Vi kommer inte att avslöja personlig information till någon tredje part för ändamålet att låta dem marknadsföra sina produkter eller tjänster till våra kunder. Om användare inte vill att vi ska dela deras personliga information med dessa företag, ber vi dem kontakta vårt personuppgiftsombud, Lise Roulund, e-post: [email protected]

I vissa situationer, kan AirHelp vara tvingade att avslöja personlig information som svar på lagliga förfrågningar från övervakande myndigeter för att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi kan även avslöja personlig information om detta krävs av lagstiftning, som för att exempelvis tillmötesgå en stämning eller annan juridisk process, när vi i god tro anser att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda kundens eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri eller som svar på en begäran från en myndighet.

Säkerhet vid bearbetning

Vi kommer att bearbeta personlig information på ett säkert sätt, tillämpa och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information mot oavsiktlig eller olaglig radering, eller oavsiktlig förlust, förändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst, särskilt då bearbetningen innefattar sändning av data över ett nätverk, och mot alla andra olagliga former av bearbetning. Frågor om säkerheten kring personlig information, kan ställas till personuppgiftsombudet, Lise Roulund, e-post: [email protected]

Åtkomst till och korrigering eller radering av personlig information

Kunder har rätt att när som helst komma åt, korrigera och begära radering eller begränsning av bearbetningen av all information som vi har samlat in. För att hålla din personliga information uppdaterad, rekommenderar vi användare att informera oss om alla förändringar och felaktigheter. För att visa och/eller redigera personlig information, eller få information om hur länge AirHelp avser att behålla den personliga informationen, eller andra frågor som är relaterade till åtkomst av personlig information, eller om du skulle vilja att vi förser dig med information om huruvida vi innehar, eller bearbetar å tredje parts vägnar, någon av din personliga information, så kan du kontakta personuppgiftsombudet, Lise Roulund, e-mail: [email protected]

Att ansöka om ett arbete.

För ansökningar till arbeten använder vi ett rekryteringsverktyg från tredje part för administrativa ändamål. När du ansöker om ett arbete hos AirHelp kommer din personliga information att bearbetas och kontrolleras av AirHelp. Ansökningar kommer inte att lagras längre än nödvändigt och kommer inte att delas med någon tredje part. Om ansökanden vill komma åt, korrigera eller radera personlig information, kan de kontakta personuppgiftsombudet, Lise Roulund, e-post: [email protected]

E-postmeddelanden för marknadsföring

AirHelp har efter medgivande rätt att skicka marknadsföring via e-post till kunder. Denna särskilda form av medgivande måste avges frivilligt, vara otvetydig och informeras särskilt om. Dessa krav anses uppfyllda när kunder har valt att ta emot marknadsföring via e-post (aktivt godkänt).

Kunder har alltid rätt att invända, på begäran och utan kostnad, mot bearbetningen av den personliga information som är relaterad till kunden för ändamål som aktiviteter för direktmarknadsföring utan att ange några särskilda skäl. En kunde kan göra det genom att använda länken ”Avsluta prenumeration” i den e-postmeddelanden som kommer från oss eller genom att kontakta oss på [email protected]. När en kund har invänt, kommer kundens personliga information inte längre att bearbetas för direktmarknadsföring.

Marknadsföringen via e-post innehåller information som vi tror kan vara av intresse för våra kunder såsom de senaste nyheterna inom våra produkter och tjänster.

Ansvarsområde

AirHelp är ansvariga för och kan när som helst visa överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen likväl som för våra principer som fastställts i detta dokument. AirHelp skall lagra uppgifter om bearbetningsaktiviteter enligt detta ansvar innehållande sådan information som krävs av den allmänna dataskyddsförordningen, och där så är lämpligt även göra denna information tillgänglig för den övervakande myndigheten på begäran.

Det juridiska teamet hos AirHelp är ansvariga för integritetspolicyn. Alla frågor rörande denna policy kan ställas till personuppgiftsombudet, Lise Roulund, e-post: [email protected]

Krav

Kunder har rätt att ställa krav på kompensation gällande vår behandling av deras personliga information. Alla frågor och krav skall hanteras på ett skyndsamt sätt av personuppgiftsombudet i enlighet med interna rutiner.

Om det osannlika inträffar att kunder lider skada på grund av ett brott mot deras rättigheter enligt dataskyddspolicyn och AirHelp inte har hanterat detta krav på ett tillräckligt sätt, kan kunder klaga hos den övervakande myndigheten.

Krav kan ställas till personuppgiftsombudet, Lise Roulund, e-mail: [email protected]

Förändringar i denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan, t.ex. på grund av ändringar i relevant lagstiftning eller förändringar i AirHelps företagsstruktur. Om väsentliga förändringar sker, kommer kunder att meddelas detta via e-post eller via anslag på webbplatsen innan förändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar alla våra användare att granska den här sidan regelbundet för den senaste informationen om vår integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

AIRHELP LIMITED
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

E-post: [email protected]
Telefonnummer: +44 800 011 9805

 

Träder i kraft: 1 maj, 2017