Villkor – Brasilien

§1 Definitioner

I dessa villkor (”Villkoren”), ska de nedan definierade begreppen ha följande innebörd:

 1. “Avtal”: ett avtal mellan en Passagerare och AirHelp som ingås efter att Passageraren godkänt dessa Villkor. Detta Avtal anses fullbordat när Passageraren har undertecknat Fullmakten eller ett Auktoriseringsdokument utöver att godkänna dessa Villkor.

 2. ”AirHelp”: Brazil Ltda, ett bolag bildat i Brasilien med säte i Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini no 1.140 7o andar, sala 72, São Paulo — SP, CEP 04571-000 (CNPJ nr 42.101.440/0001-85).

 3. ”AirHelp Plus medlemskap”: Om en Passagerare har köpt AirHelp Plus Medlemskap kommer AirHelp, om tillämpligt, att avstå från Serviceavgiften och Avgiften för rättsliga åtgärder för AirHelps tjänster för Krav täckta av bokningen för vilken Passageraren köpt AirHelp Plus Medlemskap.

 4. ”Förordningar om flygpassagerarnas rättigheter”: alla lagar, förordningar, direktiv, internationella konventioner eller liknande, som utfärdats på statlig, federal, internationell eller regional nivå, samt rättspraxis, som upprättar regler om krav på ekonomisk ersättning, skadestånd eller återbetalning till passagerare vid överbokade, försenade, inställda flyg eller andra flygstörningar eller vid ersättningskrav gällande bagage. Däribland men inte begränsat till lag 8.078/90 (brasilianska konsumentskyddslagen), Beslut nr 400 av National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004, enligt vad som är tillämpligt.

 5. “Fullmakt”: dokumentet där Passageraren, med förbehåll för villkoren i den, ger AirHelp fullmakt att driva Kravet.

 6. ”Auktoriseringsdokument”: ett dokument som AirHelp tillhandahåller Passageraren och som auktoriserar AirHelp eller något av AirHelps dotterbolag eller samarbetspartner, eller ett externt ombud, att agera för Passagerarens räkning. Detta dokument kan se ut på många olika sätt på grund av varierande rättsliga krav i olika länder, inklusive, men inte begränsat till, en Fullmakt, Rättegångsfullmakt eller ett Konsultavtal.

 7. “Krav”: ett krav mot ett flygbolag för ekonomisk ersättning, skadestånd eller återbetalning enligt Förordningen om Flygpassagerares rättigheter eller goodwill-kompensation.

 8. “Passagerare”: person(er) som har accepterat dessa Villkor.

 9. ”Ersättningskontroll”: är AirHelps utförande av sin toppmoderna tekniska tjänst för att avgöra om ett krav är berättigat, vilket sker med hjälp av en mjukvara. Ersättningskontrollen utförs för varje enskilt krav baserat på AirHelps webbformulär. Ersättningskontrollen informerar Passageraren om sannolikheten för att Passageraren har ett berättigat Krav. Ett berättigat Krav kommer med hög sannolikhet betalas, och AirHelp kommer att bistå med Tvistlösningstjänster för sådana Krav, om Passageraren önskar detta. Ett krav som inte är berättigat kommer med låg sannolikhet betalas, och AirHelp kommer inte att bistå med Tvistlösningstjänster för sådana Krav.

 10. ”Flygkompensation”: den totala summan som betalas av ett flygbolag i samband med ett Krav som kompensation, återbetalning, skadestånd, uppgörelse, goodwill-ersättning eller annat, till Passageraren eller AirHelp efter att Passageraren har godtagit dessa Villkor. För att undvika missförstånd inkluderar Flygkompensation inte några betalningar eller återbetalning av advokatarvode, avgifter för juridisk rådgivning, domstolsavgifter, uppbördskostnader, ränta eller liknande, vars betalningar enbart ska tillhöra AirHelp.

 11. “Informationstjänst”: är AirHelps tillhandahållande av flyginformation, flygbolagsinformation, flygplatsinformation, annan reserelaterad information, information om flygpassagerares rättigheter och konsumentskyddslagar. Informationen kommer både att vara specifikt relevant för Passagerarens resor och mer allmän, som exempelvis ranking av flygplatser eller flygbolag eller nyheter om ändringar av flygpassagerarnas rättigheter. Informationen kommer att levereras genom elektronisk kommunikation, bland annat via e-post, en personligt anpassad kontrollpanel och webbplatser som kontrolleras av AirHelp.

 12. “Tvistlösningstjänst”: processen där AirHelp driver ett Krav.

 13. “Medlem(mar)”: person(er) som har köpt AirHelp Plus medlemskap.

 14. “Prislista”: bilaga bifogad till dessa villkor som anger accepterade valutor, betalningsmetoder och alla avgifter som debiteras av AirHelp vid sidan av ersättning för rättegångskostnader och advokatkostnader som AirHelp kommer att räkna av i tillämpliga fall.

§2 Avtal

 1. När Passageraren har godkänt dessa Villkor samtycker AirHelp till att leverera och Passageraren till att motta Ersättningskontrollen och Informationstjänsten.

 2. Efter att Passageraren har godkänt dessa Villkor och undertecknat antingen Fullmakten eller Auktoriseringsdokumentet, samtycker Passageraren till att ta emot Tvistlösningstjänsten, och AirHelp samtycker till att leverera Tjänsten, om inte AirHelp utan orimligt dröjsmål meddelar Passageraren att AirHelp inte kan erbjuda Tjänsten för ett sådant Krav.

 3. Genom att ingå ett Avtal med AirHelp intygar Passageraren att denne är behörig och har rättskapacitet att ingå Avtalet för egen räkning och, i förekommande fall, för sina medpassagerares räkning. Genom att underteckna Fullmakten eller ett Auktoriseringsdokument, intygar Passageraren att denne är behörig och har rättskapacitet att underteckna Fullmakten eller ett Auktoriseringsdokument för egen räkning och, i förekommande fall, för sina minderåriga medpassagerares räkning.

 4. Passageraren är medveten om att AirHelp enbart söker Flygkompensation. Passageraren samtycker till att AirHelp inte accepterar resekuponger och/eller andra tjänster som Flygkompensation och att sådana erbjudanden från flygbolag kommer att betraktas som ett bestridande av kravet på betalning, såvida inte AirHelp fastställer att sannolikheten för ett mer fördelaktigt utfall för Passageraren är låg och att enligt dessa omständigheter skulle det bästa valet vara att acceptera ett sådant erbjudande.

 5. Passageraren intygar att Kravet inte har överlåtits till tredje part och att ingen rättslig tvist är under behandling eller förväntas uppkomma mellan Passageraren och flygbolaget i samma ärende.

 6. Efter att Passageraren undertecknat Fullmakten, kan denna inte överlåta Kravet till någon annan part. Eventuella befintliga engagemang eller uppdrag måste ha avslutats innan Fullmakten eller ett Auktoriseringsdokument undertecknas.

 7. Om Passageraren tar emot några direkta betalningar eller annan kompensation från det aktuella flygbolaget efter att Avtalet har ingåtts är Passageraren skyldig att meddela detta till AirHelp utan dröjsmål. Betalningar av detta slag ska betraktas som flygkompensation och berättigar AirHelp till sin serviceavgift. För att undvika missförstånd inkluderar Flygkompensation inte några betalningar eller återbetalning av advokatarvode, avgifter för juridisk rådgivning, domstolsavgifter, uppbördskostnader, ränta eller liknande, vars betalningar enbart ska tillhöra AirHelp.

 8. Efter undertecknandet av Fullmakten eller ett Auktoriseringsdokument är Passageraren skyldig att upphöra med förhandlingar med det berörda flygbolaget och ska istället vidarebefordra alla kontaktförsök från flygbolaget till AirHelp för att säkerställa att AirHelp kan uppnå bästa möjliga resultat.

§3 Beskrivning av Tvistlösningstjänsten

 1. AirHelp driver Passagerarens Krav på Flygkompensation från det operativa flygbolaget på grundval av Förordningen om flygpassagerarnas rättigheter som är tillämpliga för Passagerarens specifika flygresa.

 2. Flygdata och information kan skickas till AirHelp via webbplatsen, e-post, andra elektroniska eller mjukvarubaserade lösningar som stöds av AirHelp eller per telefon.

 3. För att kunna driva Passagerarens Krav framgångsrikt måste AirHelp ha Passagerarens underskrift på Fullmakten eller Auktoriseringsdokumentet som Passageraren kan skicka till AirHelp via webbformuläret, e-post eller normal postgång. Efter att ha mottagit Passagerarens signerade Fullmakt eller Auktoriseringsdokument förbereder AirHelp en begäran om betalning och skickar den till det operativa flygbolaget utan oskäligt dröjsmål och hanterar all vidare korrespondens. För denna del av Tjänsten tar AirHelp ut sin Serviceavgift (se Prislista) om Flygkompensation betalas ut.

 4. Om det operativa flygbolaget underlåter att betala Flygkompensation inom en skälig tidsperiod efter att ha blivit underrättade av AirHelp och förutsatt att kravärendet med rimlig sannolikhet kan nå framgång kan AirHelp vidarebefordra ärendet för att driva kravärendet vidare med hjälp av rättsliga åtgärder.

 5. Om ett juridiskt ombud anlitas för att vidta rättsliga åtgärder så godkänner Passageraren att AirHelp ger det anlitade juridiska ombudet tillgång till alla uppgifter som delgivits AirHelp och godkänner även att det juridiska ombudet överlämnar information rörande processen till AirHelp. I de fall då ett annat Intyg, en Rättegångsfullmakt, Fullmakt eller andra ytterligare dokument krävs av den aktuella domstolen, åtar sig Passageraren att underteckna sådana dokument. Om Passageraren redan har undertecknat en Fullmakt och signerar ett Auktoriseringsintyg, en Rättegångsfullmakt, ett Konsultavtal eller liknande, godkänner Passageraren att ett sådant Krav överlåts tillbaka till Passageraren när denna signerar ett Auktoriseringsintyg, en Rättegångsfullmakt, ett Konsultavtal eller liknande.

 6. Om ett externt juridiskt ombud drar slutsatsen att det inte finns tillräckliga utsikter till framgång, kommer Passageraren bli informerad och det kommer inte vidtas (ytterligare) åtgärder.

 7. Om AirHelp eller det externa juridiska ombudet initierar rättsliga förfaranden för att driva ett Krav, kommer AirHelp att stå för alla kostnader som uppstått i händelse av att en rättegång förloras. Om rättegången vinns eller en förlikning nås mellan flygbolaget och AirHelp, kommer AirHelp täcka alla kostnader som uppkommit och som inte täcks av flygbolaget. Om en rättegång vinns kommer ett krav på ersättning för rättegångskostnader att läggas fram för Passagerarens räkning. Detsamma gäller för kostnaderna för juridisk rådgivning och advokatkostnader, oavsett om den juridiska processen utförs av AirHelp eller ett externt juridiskt ombud.

 8. Passageraren bekräftar att AirHelp har rätt att självständigt fatta beslut om att acceptera eventuella förlikningserbjudanden eftersom Passageraren har överlåtit Kravet till AirHelp. Om AirHelp agerar i Passagerarens ställe i enlighet med ett Auktoriseringsdokument eller en Fullmakt, ger Passageraren genom detta AirHelp rätt att acceptera eller avvisa förlikningserbjudanden, baserat på AirHelps erfarenheter av flygbolaget i fråga och råd från externa juridiska ombud.

§4 Beskrivning av AirHelp Plus medlemskap

 1. Passageraren kan upprätta Medlemskap genom att köpa AirHelp Plus Medlemskap.

 2. Vid köpet kommer Passageraren att bli informerad om Medlemsavgiften för AirHelp Plus, vilken Passageraren behöver betala för att bli Medlem och åtnjuta de fördelar som beskrivs häri.

 3. AirHelp erbjuder Medlemskapet antingen som:

  1. ett abonnemang per bokning eller

  2. ett abonnemang per år:

   1. AirHelp Plus-medlemskapet som en enda bokning kommer att täcka Kravärenden som härrör från den flygbokning för vilken Passageraren köpte Medlemskapet eller härrör från en flygbokning som Passageraren lade till manuellt innan någon störning inträffade.

   2. AirHelp Plus-medlemskapet som årsabonnemang täcker Kravärenden som härrör från flygbokningar inom den angivna tidsperioden. Avgiften för AirHelp Plus medlemskapet faktureras en gång om året.
    Båda AirHelp Plus medlemskapen finns tillgängliga med antingen Complete-plan eller Essential-plan. Endast medlemmar som bokat Complete plan har tillgång till de extra förmånerna som beskrivs under 4.7.

 4. AirHelp Plus medlemskapet träder i kraft på inköpsdagen.

 5. Vid godkännande av köpet kommer Medlemmen att få en bekräftelse.

 6. För AirHelp Plus-medlemmar kommer AirHelp, om tillämpligt, att avstå från Serviceavgiften och Avgiften för rättsliga åtgärder för AirHelps leverans av Tjänster för Kravärenden täckta av bokningar som omfattas av AirHelp Plus-medlemskapet.

 7. AirHelp Plus Complete-planen tillhandahålls i olika versioner och kan innehålla några av eller alla dessa fördelar:

  1. Tillgång till flygplatslounger
   AirHelp tillhandahåller tillgång till loungen genom samarbete med COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED (”Collinson”), ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 02474708, med registrerad adress: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, England för utvalda lounger. Collinsons integritetspolicyn och användarvillkor gäller för användningen av denna tjänst.

   1. Medlemmar, som köpte AirHelp Plus Complete-planen som en enda bokning, kan njuta av Tillgång till flygplatslounger för sina registrerade försenade flyg när de är berättigade:
    Medlemmar kommer att bli berättigade till denna tjänst om flyget registreras minst 6 timmar före den planerade avgångstiden. Flygets avgångstid kommer att övervakas av Collinsons flygspårningssystem. Med förbehåll för framgångsrik förhandsregistrering kommer Collinson att skicka en värdecheck för tillgång till flygplatslounger till Medlemmen via e-post och SMS i händelse av att Collinsons flygspårningssystem upptäcker att Medlemmens flyg är försenat med mer än 60 minuter (”Förseningsgräns”). Tillgång till den e-postadress eller det mobilnummer som Medlemmen angav vid registreringen och möjligheten att visa upp värdechecken för tillgång till flygplatsloungen är en förutsättning för användning av Tjänsten. En försening som uppfyller eller överskrider Förseningsgränsen kan utgöras antingen av en enda förseningsperiod eller av resultatet av flera kortare förseningar som sammantaget uppfyller Förseningsgränsen. Collinson kommer endast att förlita sig på sitt flygspårningssystem för att avgöra om en Medlem blir berättigad till tillgång till flygplatslounger. Medlemmarna accepterar att Collinson inte garanterar riktigheten hos flygspårningssystemet och Medlemmarna kommer inte förlita sig på systemet för att följa avgångstiden för deras flyg. I händelse av en kvalificerande reseförsening kommer en värdecheck för tillgång till flygplatslounger att skickas till Medlemmen via e-post och SMS på dagen för deras flyg. Kupongen kan inte användas någon annan dag under resan. Endast de namngivna personerna i e-postbekräftelsen kommer att vara berättigade att ta emot Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls Medlemmarna på en icke-överlåtbar, ej återbetalningsbar och icke-ändringsbar basis. Inga kontant- eller kreditalternativ kommer att erbjudas. I förekommande fall, genom att gå in i flygplatsloungen, samtycker Medlemmarna till att följa reglerna och policyerna för loungen.

   2. AirHelp Plus medlemmar som har köpt AirHelp Plus Complete-planen som årsabonnemang kan njuta av Tillgång till flygplatslounger för sina registrerade försenade flyg med samma behörighet som Medlemmar som har köpt AirHelp Plus Complete som en enda bokning. Dessutom kan Medlemmarna besöka en lounge med upp till 4 ytterligare resekamrater.

  2. Flygstatus
   Medlemmar kommer att ha fri tillgång till flygstatus, som kommer att presenteras för deras flygningar i den personliga instrumentpanelen och/eller via e-post.
   AirHelp ansvarar inte för att dessa uppgifter är korrekta. Flygstatusen som presenteras erhålls direkt av en tredje part och är inte bindande. Medlemmarna måste fortfarande följa de överenskomna tiderna och flygbolagens instruktioner.

  3. Doktor på distans
   AirHelp tillhandahåller läkartjänster på distans genom ett samarbete med Telmedicin Sp. z o.o. (”Telmedicin”), ett företag registrerat i Polen med företagsnummer: 147453940 och skatteregistreringsnummer: 5272720484, postadress: Marynarska 13 02-674 Warszawa, Polen. Telmedicins sekretesspolicy och villkor gäller för användningen av dessa tjänster.

   1. Medlemskap som köps per bokning inkluderar en värdecheck som kan användas för medicinska konsultationstillfällen hos Telmedicin i upp till 30 dagar efter faktiskt avgångsdatum. Medlemmar måste registrera sig med sin värdecheck via airhelp.telemedi.co.

   2. AirHelp Plus medlemskap som årsabonnemang inkluderar en kupong som kan användas för upp till 12 medicinska konsultationstillfällen hos Telmedicin per år utan kostnad.

 8. Fördelar är personliga och gäller enbart för Medlemmen, vilket innebär att Medlemmen måste stå som passagerare i bokningen, samt för ett visst antal passagerare (enligt vad som står i bekräftelsemeddelandet), om de är inkluderade i samma bokning som Medlemmen.

 9. Serviceavgiften och Avgiften för rättsliga åtgärder kommer inte att återbetalas till Medlemmen för flygstörningar som uppstod innan Medlemskapets början.

 10. Det går inte att överföra Medlemskapet. Medlemmen måste omedelbart informera AirHelp om denne blir varse om olovligt användande av Medlemskapet.

 11. För Medlemskap med årsabonnemang kommer Medlemskapet automatiskt att förnyas för ett år fortlöpande framöver, tills dess att Medlemmen väljer att säga upp Medlemskapet. Detta kan göras i) av Medlemmen när denne är inloggad på sitt konto och väljer Manage Membership (Hantera medlemskap) i kontrollpanelen och klickar på Cancel Membership (Säg upp medlemskap) eller ii) när Medlemmen meddelar AirHelp skriftligen om att Medlemskapet inte ska förnyas automatiskt. En sådan begäran ska skickas till: [email protected].

 12. Medlemmar, som uppfyller kraven för konsument enligt Brasiliens konsumentskyddslagar eller andra tillämpliga förordningar, kan säga upp sitt Medlemskap inom 7 dagar från köp utan att behöva ange någon anledning. För att utöva rätten till uppsägning och få en full återbetalning måste detta meddelas oss inom en period på 7 dagar från köp, och det måste tydligt framgå att Medlemmen önskar säga upp sitt Medlemskap. På grund av den typ av tjänst som tillhandahålls till Medlemmen, kan Medlemmen inte upphäva Medlemskapet om denna har rest på något av de flyg som täcks av Medlemskapet. Du kan skicka ditt meddelande om uppsägning till: [email protected]

 13. Om annulleringen tas emot av AirHelp 7 dagar efter upphörande av det initiala eller förnyade Medlemskapet kommer Medlemmen inte att ha rätt till någon återbetalning av Medlemskapsavgiften.

 14. När Medlemskapet avslutas, annulleras eller går ut kommer Medlemmen att förlora alla förmåner som ingår i AirHelp Plus och AirHelp kommer inte längre att avstå från Serviceavgiften och Avgiften för rättsliga åtgärder, om tillämpligt, för AirHelps leverans av Juridiska tjänster.

 15. Tidigare medlemmar som har valt att inte förnya sitt medlemskap måste inom 90 (nittio) dagar efter det att medlemskapet gått ut skicka in Kravärenden härstammande från medlemskapsperioden för att erhålla fördelarna från AirHelp Plus medlemskap.

 16. AirHelp förbehåller sig rätten att neka vem som helst Medlemskap och vid överträdelse av Villkoren av Medlemmen kan AirHelp vid vilken tidpunkt som helst avsluta Medlemskapet

 17. Medlemmen kommer inte ha rätt till någon återbetalning av Medlemskapsavgiften vid avslutning av Medlemskapet från AirHelps sida.

§5 Avgifter och betalningar

 1. AirHelp tillhandahåller Ersättningskontrollen och Informationstjänsten utan kostnad.

 2. AirHelp tillhandahåller Tvistlösningstjänsten utan kostnad såvida inte AirHelp lyckas få ut Flygkompensation. Om AirHelp får ut kompensation överför AirHelp den avtalade delen av Flygkompensationen till Passageraren, och endast med förbehåll för de avgifter som kan gälla enligt Prislistan. Rättegångskostnader och advokatkostnader kommer att räknas av från alla betalningar som överförs till AirHelp i Passagerarens namn. Om AirHelp får ut kompensation men Flygkompensationen och/eller advokatkostnader, rättegångskostnader, räntor eller liknande, oavsett skäl, har överförts direkt från flygbolaget till Passageraren kommer Passageraren att faktureras, även efter direkta förhandlingar mellan dem, och Passageraren åtar sig att utan oskäligt dröjsmål överföra AirHelps avgifter enligt Prislistan samt eventuella mottagna advokatkostnader, rättegångskostnader, räntor eller liknande till AirHelp.

 3. Utbetalning till Passageraren av den överenskomna delen av Flygkompensationen kommer att ske av AirHelp i enlighet med alternativen i Prislistan.

 4. Om Passageraren har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som behövs för att betala ut Flygkompensationen, och betalningen returneras till AirHelp, och om Passageraren, efter flera påminnelser från AirHelp, och efter att AirHelp genom rimliga ansträngningar försökt kontakta Passageraren på annat sätt än via den e-postadress som Passageraren uppgett till AirHelp, inte korrigerar eller tillhandahåller information som behövs för att betala ut den avtalade delen av Flygkompensationen, äger AirHelp rätt att behålla den del av Flygkompensationen som annars skulle ha överförts till Passageraren.

 5. När AirHelp har betalat den överenskomna Flygkompensationen enligt de instruktioner som Passagerare har angett, och via den betalningsmetod som Passagerare har valt är AirHelp inte ansvarig för:

  1. checkar, betalkort, kreditkort och liknande som gått förlorade vid överföringen till Passageraren;

  2. eventuella effekter av att Passageraren ger felaktig bankkontoinformation, felaktig adress eller liknande, inklusive, men inte begränsat till, att Flygkompensation som betalas till felaktig mottagare. Om Flygkompensation till följd av Passagerarens felaktiga agerande har betalats till en felaktig mottagare är AirHelp inte skyldig att aktivt försöka få den återbetalad.

 6. Inga anspråk på ränta kan göras för perioden mellan inkommande och utgående betalningar. AirHelp förbehåller sig rätten att behålla eventuella räntor som har erhållits från flygbolaget.

 7. AirHelp är inte ansvarig för någon form av kompensation eller liknande om AirHelp förhindras att överföra betalningen till Passageraren genom en händelse bortom dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejk, lockout, andra arbetsrättsliga konflikter, naturkatastrofer, krig, upplopp, samhällsoroligheter, avsiktliga skadehandlingar, efterlevande av lag eller myndighets beslut, bestämmelser, direktiv eller förelägganden, olycksfall, haveri på anläggning eller maskineri, brand, översvämning och storm.

§6 Dataskydd

 1. AirHelp kommer främst att använda personuppgifter från Passageraren för att leverera Ersättningskontrollen, AirHelp Plus Medlemskap, Informationstjänsten och Tvistlösningstjänsten i enlighet med Avtalet. AirHelp kan även komma att samla in personuppgifter i andra syften som statistik, administration och kommunikation, IT- och säkerhetsadministration, fysisk säkerhet, autentisering och auktoriseringssystem, supportsystem, samarbete med interna projekt och organisatoriska team samt aktiviteter. Alla personuppgifter samlas in i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (“GDPR”) och den allmänna brasilianska dataskyddslagen (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei 13.709/2018) (“LGPD”) (se integritetspolicy) eller andra dataskyddslagar som kan vara tillämpliga.

 2. Passageraren förser AirHelp med personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, med uttryckligt medgivande till att de överlämnade personuppgifterna och, om tillämpligt, uppgifter som har lämnats på uppdrag av eller av medpassagerare, behandlas och används i samband med detta Avtal. AirHelp kommer endast att överföra personuppgifter till tredje part i enlighet med villkoren nedan:

  1. om Passageraren har givit sitt samtycke;

  2. om syftet är direkt relaterat till det ursprungliga syftet som personuppgifterna samlades in för

  3. om det är nödvändigt för förberedelser, förhandling och fullgörande av avtalet med Passageraren;

  4. om det krävs på grund av ett juridiskt krav, ett administrativt beslut eller ett domstolsbeslut;

  5. om det krävs för att upprätta eller skydda rättsliga anspråk eller för skydd av domstolsförfaranden

  6. om det syftar till att skydda mot missbruk eller andra olagliga aktiviteter, såsom avsiktliga attacker, för att säkerställa datasäkerheten.

§7 Uppgifter och information från Passageraren

 1. På begäran av AirHelp ska Passageraren eller dennas medpassagerare tillhandahålla AirHelp med alla uppgifter eller all information som är nödvändig för att verkställa Avtalet. Passageraren garanterar att uppgifterna och informationen som tillhandahålls är korrekt, fullständig och sann, och, om tillämpligt, tillhandahålls med tillstånd från medpassagerarna.

 2. Passageraren samtycker till att i alla avseenden hålla AirHelp skadeslös gällande alla anspråk från tredje part inklusive, men inte begränsat till, felaktig Passagerarkommunikation, tillhandahållande av felaktiga uppgifter/information och bedrägeri.

 3. I händelse av felaktiga uppgifter/information och bedrägeri förbehåller sig AirHelp rätten att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om Avtalet avslutas i enlighet med detta stycke har Passageraren inte någon rätt till kompensation av något slag.

§8 Konsumentens ångerrätt

 1. Om du anses som konsument enligt gällande brasilianska konsumentskyddslagar eller andra tillämpliga förordningar, dvs. om du är en fysisk person som utför en rättslig transaktion som faller utanför din näringsverksamhet eller din självständiga yrkesverksamhet har du en lagstadgad ångerrätt.

 2. Du kan säga upp vårt Avtal inom 7 dagar från Avtalets ingående (genom exempelvis brev eller e-post) utan att behöva ange något skäl. För att utöva rätten att säga upp Avtalet måste detta meddelas oss inom den ovannämnda 7-dagarsfristen, och det måste tydligt framgå att du vill säga upp Avtalet. På grund av den typ av tjänst vi tillhandahåller kan du inte säga upp Avtalet om vi har informerat dig om att flygbolaget har accepterat Kravet, eftersom vi i det läget redan har fullföljt den tjänst du bad om.

  Du kan skicka ditt meddelande om uppsägning till:

  AirHelp Brazil Ltda.
  Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini no 1.140
  7o andar, sala 72,
  São Paulo — SP,
  CEP 04571-000.
  eller
  e-post: [email protected]

§9 Slutliga bestämmelser

 1. AirHelp har rätt att ändra dessa Villkor samt Prislistan, och att ange ytterligare villkor, när som helst och utan förvarning. Dock kommer ändringar som har en negativ effekt för Passageraren inte att gälla för Passageraren såvida Passageraren inte godkänner ändringarna.

 2. Brasiliens lagar gäller för dessa Villkor, Fullmakten, Prislistan och Avtalet mellan AirHelp och Passageraren. Passageraren har dock alltid rätt att göra gällande det skydd som säkerställs genom tvingande bestämmelser enligt lagarna i det land där Passageraren är bosatt.

 3. Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor vara eller bli ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska detta inte på något sätt påverka återstående villkors giltighet på något sätt.

 4. Rättigheter och förpliktelser som helt eller delvis är relaterade till ett ingivet Krav kan utan begränsningar överföras inom AirHelp-koncernen och av AirHelp till tredje part.

 5. Den engelska versionen av dessa Villkor ska ha företräde om någon annan språkversion inte stämmer överens med den.

Publicerad: 1 september 2021
Version BR2.21

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag