Algemene Voorwaarden

Als uw claim onder de Braziliaanse wetgeving valt, bent u onderworpen aan onze Braziliaanse algemene voorwaarden.

§1 Definities

In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) hebben de gedefinieerde termen hieronder de volgende betekenis:

 1. “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen een Klant en AirHelp voor de levering van Gerechtigheid als een Service.

 2. “AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, een bedrijf dat is gevestigd in Duitsland met statutaire zetel te WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlijn, Duitsland (HRB 196015 B).

 3. “Lidmaatschap van AirHelp Plus”: Het lidmaatschap dat eenmalig kan worden aangeschaft of in de vorm van een jaarabonnement.

 4. “Wet- en regelgeving betreffende de rechten van luchtvaartpassagiers”: alle wet- en regelgeving, richtlijnen, internationale verdragen of soortgelijke afspraken, gepubliceerd op landelijk, federaal, EU-, nationaal, internationaal of plaatselijk niveau, en jurisprudentie, waarmee regels worden vastgelegd inzake geldelijke compensatie, schadevergoeding of restitutie aan passagiers bij overboekte, vertraagde, geannuleerde of op andere wijze verstoorde vluchten, of bagageclaims.

 5. “Overdrachtsdocument”: het elektronische document, waarin de Klant en AirHelp overeenkomen dat AirHelp eigenaar wordt van de Claim, onder voorbehoud van de voorwaarden van het document, om betalingen te innen en te ontvangen.

 6. “Machtigingsdocument”: een document dat AirHelp en/of één van AirHelp's dochterondernemingen of partners machtigt om namens de Klant te handelen. Er bestaan verschillende vormen van het document vanwege verschillende jurisdictionele vereisten. Dit is inclusief maar niet beperkt tot een Volmacht, Machtigingsverklaring of een Klantendienstovereenkomst.

 7. “Claim”: elke schuldvordering tegen een luchtvaartmaatschappij voor geldelijke compensatie, schadevergoeding of terugbetaling op grond van wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers, of voor compensatie als commercieel gebaar van de luchtvaartmaatschappij.

 8. “Klant(en)”: persoon (personen) die deze Voorwaarden geaccepteerd heeft (hebben). In sommige documenten wordt ook “Cliënt” gebruikt om hiernaar te verwijzen.

 9. “Geschiktheidsservice”: is AirHelp’s levering van zijn state-of-the-art service om te bepalen of een Claim in aanmerking komt, door middel van software. De Geschiktheidsservice wordt voor elke Claim afzonderlijk uitgevoerd middels AirHelp’s webformulier. De Geschiktheidsservice zal de Klant informeren over de kans dat hij/zij een geschikte Claim heeft. Bij een geschikte Claim is het zeer waarschijnlijk dat er wordt uitbetaald en AirHelp zal Gerechtigheid als een Service verlenen voor dergelijke Claims indien de Klant daar om verzoekt. Bij Claims die niet geschikt zijn, is het niet waarschijnlijk dat er wordt uitbetaald en AirHelp zal Gerechtigheid als een Service niet verlenen voor dergelijke Claims.

 10. “Vluchtcompensatie”: het totale geldbedrag dat een luchtvaartmaatschappij in relatie tot een Claim betaalt als compensatie, restitutie, schadevergoeding, schikking, een teken van goede wil of anderszins, aan de Klant of aan AirHelp nadat de Klant deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. Voor alle duidelijkheid: Vluchtcompensatie omvat geen betalingen of vergoedingen voor advocaatkosten, kosten voor juridisch advies, proceskosten, incassokosten, rente of soortgelijke posten die door AirHelp zijn voorgeschoten of voortvloeien uit AirHelp’s interventie.

 11. “Informatieservice”: is AirHelp’s verstrekking van vluchtinformatie, luchtvaartmaatschappijinformatie, luchthaveninformatie, andere reisgerelateerde informatie, informatie over rechten van vliegtuigpassagiers en wetgeving inzake consumentenbescherming. De informatie zal zowel specifiek relevant zijn voor de reizen van de Klant en van een meer generieke context zijn, zoals ranglijsten van luchthavens of luchtvaartmaatschappijen, of nieuws over wijzigingen in de rechten van luchtvaartpassagiers. De informatie wordt geleverd via elektronische communicatie, zoals via e-mail, het gepersonaliseerd dashboard of de door AirHelp beheerde websites.

 12. “Gerechtigheid als een Service”: is het streven van AirHelp om een Claim te winnen, inclusief, indien nodig, door Juridische Stappen te ondernemen.

 13. “Juridische Stappen”: het indienen van een Claim bij een rechtbank of overheidsinstantie, zoals een Nationale Handhavingsinstantie (NHI), of het overdragen van een Claim aan een gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger, zoals een advocaat of advocatenkantoor.

 14. “Lid” of “Leden”: persoon of personen die een AirHelp Plus Lidmaatschap heeft/hebben aangeschaft.

 15. Prijslijst”: bijlage bij deze Voorwaarden met aanvaarde valuta, betaalmethodes en alle door AirHelp aangerekende kosten behalve de terugbetaling van gerechtelijke kosten en advocatenkosten die, indien van toepassing, verrekend zullen worden door AirHelp.

 16. “EG 261”: Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

 17. “AH-handtekening”: Een ‘handtekening’ van de Klant die elektronisch wordt ondertekend via de online ondertekentool van AirHelp. Deze AH-handtekening kan gebruikt worden voor de Volmacht en/of het Machtigingsdocument of andere documenten om tegenover de luchtvaartmaatschappij en/of het hof de toekenning van de Claim aan te tonen.

§2 Overeenkomst

 1. Nadat de Klant deze Voorwaarden heeft geaccepteerd, stemt AirHelp ermee in om de Geschiktheidsservice en Informatieservice te leveren aan de Cliënt en stemt de Cliënt ermee in de Geschiktheidsservice en Informatieservice te ontvangen.

 2. Nadat de Klant deze Voorwaarden heeft geaccepteerd en ofwel het Machtigingsdocument, ofwel de Volmacht heeft ingediend (ondertekend met de AH-handtekening), zal de Overeenkomst van kracht worden. De klant aanvaardt hierbij Gerechtigheid als een Service te ontvangen en AirHelp stemt ermee in Gerechtigheid als een Service te leveren.

 3. Door het aangaan van een Overeenkomst met AirHelp bevestigt de Klant dat hij/zij bevoegd is en de rechtsbekwaamheid bezit om de Overeenkomst aan te gaan in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar medepassagiers.

 4. Door het indienen van de Volmacht of een Machtigingsdocument garandeert de Klant dat hij/zij bevoegd is en de rechtsbekwaamheid bezit om de Volmacht of het Machtigingsdocument te tekenen in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar minderjarige medepassagiers.

 5. De Klant erkent dat AirHelp alleen Vluchtcompensatie nastreeft. De Klant stemt ermee in dat AirHelp reisvouchers en/of andere diensten niet als Vluchtcompensatie accepteert en dat een dergelijk aanbod van luchtvaartmaatschappijen zal worden beschouwd als weigering van betaling, tenzij AirHelp vaststelt dat de kans op een gunstiger resultaat voor de Klant laag is en het onder deze omstandigheden de beste keuze zou zijn om een dergelijk aanbod te accepteren.

 6. De Klant bevestigt dat de Claim niet aan derden is toegewezen en dat er geen juridisch geschil tussen de Klant en de luchtvaartmaatschappij hangende of te verwachten is tussen de Klant en de luchtvaartmaatschappij in dezelfde kwestie.

 7. Na het indienen van het Overdrachtsdocument, mag de Klant de Claim niet overdragen aan een andere partij aangezien de claim reeds in handen is van AirHelp. Na het indienen van het Machtigingsdocument mag de Klant niet nog een andere derde partij machtigen om namens de Klant op te treden inzake dezelfde Claim.
  Alle bestaande verbintenissen en overdrachten, indien aanwezig, moeten worden geannuleerd voordat u het Overdrachtsdocument of het Machtigingsdocument ondertekent. Om twijfel te voorkomen, in het geval dat de Klant een Machtigingsdocument heeft ondertekend, kan de Klant de in het Machtigingsdocument gegeven machtiging intrekken door AirHelp hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Deze intrekking is niet van invloed op de onderhavige Overeenkomst.

 8. Als de Klant rechtstreekse betalingen of enige andere vergoeding van de betreffende luchtvaartmaatschappij ontvangt nadat de Overeenkomst is aangegaan, is de Klant verplicht zonder vertraging AirHelp hiervan kennis te geven. Dergelijke betalingen worden beschouwd als Vluchtcompensatie en geven AirHelp recht op zijn Servicekosten en Juridische Kosten, als AirHelp Juridische Stappen heeft ondernomen voordat de Klant de betaling van de betrokken luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen. Voor alle duidelijkheid: Vluchtcompensatie omvat geen betalingen of vergoedingen voor advocaatkosten, kosten voor juridisch advies, proceskosten, incassokosten, rente of soortgelijke posten. Al deze betalingen behoren uitsluitend toe aan AirHelp.

 9. Na het indienen van de Volmacht of een Machtigingsdocument, is de Klant verplicht om onderhandelingen met de betreffende luchtvaartmaatschappij te staken en om alle contactpogingen van de luchtvaartmaatschappij naar AirHelp door te sturen om ervoor te zorgen dat AirHelp het best mogelijke resultaat behaalt.

§3 Beschrijving van ‘Gerechtigheid als een Service’

 1. AirHelp handhaaft de Claim van de Klant voor Vluchtcompensatie van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij op basis van Verordening 261 of iedere andere van kracht zijnde Wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers die van toepassing is op de specifieke vliegreizen van de Klant.

 2. Vluchtgegevens en informatie kunnen worden ingediend bij AirHelp via de website, e-mail, telefoon, of andere elektronische softwaretoepassingen die worden ondersteund door AirHelp.

 3. Om de Claim succesvol te behandelen, heeft AirHelp de/het door de Klant ingediende Volmacht of Machtigingsdocument nodig, die naar AirHelp gestuurd kan worden via het webformulier, per e-mail of per post. Na ontvangst van door de Klant ingediend(e) Volmacht of Machtigingsdocument, bereidt AirHelp een betalingsverzoek voor en stuurt dit zonder onredelijke vertraging naar de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en behandelt alle verdere correspondentie. Voor dit deel van Gerechtigheid als een Service wordt, als Vluchtcompensatie wordt betaald, door AirHelp zijn Servicekosten in rekening gebracht (zie Prijslijst).

 4. Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij de Vluchtcompensatie niet binnen een redelijke termijn betaalt, na de kennisgeving door AirHelp en op voorwaarde dat de zaak met voldoende zekerheid kan worden gehandhaafd, kan AirHelp Juridische Stappen voorstellen en initiëren om de Claim te behandelen. In het geval dat er Juridische Stappen ondernomen worden en de Vluchtcompensatie wordt betaald, brengt AirHelp naast de Servicekosten ook de Juridische Kosten in rekening (zie Prijslijst).

 5. In het geval dat een gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger wordt gebruikt om Juridische Stappen te ondernemen, zal de Klant AirHelp toestaan de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger toegang te verlenen tot alle aan AirHelp gecommuniceerde gegevens en de wettelijke vertegenwoordiger toestaan informatie over de procedure aan AirHelp over te dragen. Indien de betreffende rechtbank een apart(e) Machtigingsdocument, Volmacht of andere aanvullende documenten eist, neemt de Klant het op zich om dergelijke aanvullende documenten te ondertekenen. Indien de Klant een Volmacht heeft ondertekend en later een Machtigingsdocument (of vergelijkbaar) ondertekent, aanvaardt de klant dat het Machtigingsdocument de Claim terug toewijst aan de Klant.

 6. Als de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger tot de conclusie komt dat er onvoldoende vooruitzichten op succes zijn, zal de Klant hierover geïnformeerd worden en zal de Claim niet verder actief behandeld worden. Indien de slagingskansen van de Claim veranderen, behoudt AirHelp zich het recht voor om contact op te nemen met de Klant om de Claim opnieuw actief te behandelen.

 7. Als AirHelp of de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger Juridische Stappen onderneemt om de Claim te behandelen, dekt AirHelp alle eventuele kosten in het geval dat de rechtszaak verloren wordt. In het geval dat de rechtszaak gewonnen wordt, of een schikking wordt bereikt tussen de luchtvaartmaatschappij en AirHelp, dekt AirHelp alle kosten die niet door de luchtvaartmaatschappij gedekt worden. Als een de rechtszaak gewonnen wordt, zal een claim voor de terugbetaling van de gerechtelijke kosten namens de Klant worden ingediend. Hetzelfde geldt voor de kosten van juridisch advies en advocatenkosten ongeacht of de juridische procedure gevoerd werd door AirHelp of door een contractuele juridische vertegenwoordiger.

 8. De Klant erkent dat het de exclusieve beslissing van AirHelp is om een schikkingsvoorstel te accepteren, aangezien de Klant de Claim heeft overgedragen aan AirHelp. In het geval dat AirHelp handelt namens de Klant op grond van een Machtigingsdocument, machtigt de Klant AirHelp om schikkingsvoorstellen te accepteren of af te wijzen op basis van AirHelp’s ervaring met de luchtvaartmaatschappij en het advies van externe wettelijke vertegenwoordigers.

 9. AirHelp mag de Claim onder eigen naam behandelen met de toegewezen Claim, met of zonder hulp van een juridische vertegenwoordiger. Waar passend en/of juridisch noodzakelijk kan AirHelp de Claim teruggeven aan de Klant, waarbij de Klant ermee akkoord gaat om AirHelp een Machtigingsdocument te overhandigen, teneinde Gerechtigheid als een Service te kunnen leveren en betalingen te innen en/of ontvangen.

§4 Beschrijving van het AirHelp Plus Lidmaatschap

 1. Een Klant kan toetreden tot het lidmaatschap door AirHelp Plus lidmaatschap aan te schaffen.

 2. De lidmaatschapskosten voor AirHelp Plus zullen aan de Klant worden meegedeeld op het moment van de aankoop, die de Klant moet betalen om lid te worden en gebruik te maken van de hierin gespecificeerde voordelen.

 3. AirHelp biedt het Lidmaatschap van AirHelp Plus aan als:
  i) een eenmalige aankoop, of ii) een jaarabonnement:

  1. Bij een eenmalige aankoop van het AirHelp Plus-lidmaatschap worden Claims gedekt die voortvloeien uit een vluchtboeking waarvoor de Klant het Lidmaatschap heeft aangeschaft, alsook vluchtboekingen die de Klant handmatig heeft toegevoegd voordat de betreffende vlucht verstoord werd.

  2. Het Lidmaatschap van AirHelp Plus als jaarabonnement zal Claims dekken die voortkomen uit vluchtboekingen binnen de opgegeven periode. De kosten van dit Lidmaatschap van AirHelp Plus worden jaarlijks gefactureerd.

   Beide Lidmaatschappen van AirHelp Plus zijn als Complete-lidmaatschap of als Essential-lidmaatschap verkrijgbaar. Uitsluitend Leden die het Complete-lidmaatschap hebben besteld, hebben toegang tot de bijkomende voordelen zoals beschreven in 4.7.

 4. Het Lidmaatschap van AirHelp Plus vangt aan op de dag van aankoop.

 5. Na acceptatie van de aankoop ontvangt het Lid een bevestiging.

 6. Voor Leden van AirHelp Plus zal AirHelp afstand doen van de Servicekosten en Juridische Kosten, indien van toepassing, voor AirHelp’s levering van Gerechtigheid als een Service voor de Claims betreffende boekingen die gedekt worden door het Lidmaatschap van AirHelp Plus.

 7. Het Complete-abonnement van AirHelp Plus wordt in verschillende versies aangeboden en bevat mogelijk de volgende voordelen:

  1. Toegang tot de lounge 

    AirHelp biedt toegang tot de lounge aan middels een samenwerkingsverband met COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED (“Collinson”), een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales (VK), met KvK-nummer 02474708 en maatschappelijke zetel te  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londen, EC3A 7BU, Verenigd Koninkrijk, voor geselecteerde Lounges. Het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Collinson zijn van toepassing op het gebruik van deze service.

   1. Leden die eenmalig het AirHelp Plus Complete-abonnement hebben genomen, kunnen profiteren van toegang tot de lounge voor geregistreerde vertraagde vluchten, mits ze daarvoor in aanmerking komen:

    Leden komen hiervoor in aanmerking indien de vlucht ten minste 6 uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd is geregistreerd.  De vertrektijd van de vlucht wordt bijgehouden door het vluchttraceringssysteem van Collinson.  Indien de abonnementhouder de vlucht succesvol van tevoren heeft geregistreerd, krijgt deze van Collinson via e-mail en per sms een voucher voor toegang tot de lounge toegestuurd. Hiervoor moet het vluchttraceringssysteem van Collinson hebben vastgesteld dat de vlucht van de abonnementhouder met meer dan 60 minuten vertraagd is (de “Vertragingsdrempel”), minder dan 6 uur voor de geplande vertrektijd geannuleerd is, of na de geplande vertrektijd geannuleerd is. Voor het gebruik van de Service is toegang tot het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres en telefoonnummer vereist. Tevens moet de voucher voor toegang tot de lounge worden getoond. Vertragingen die voldoen aan de Vertragingsdrempel of deze overschrijden, kunnen zich zowel voordoen als een enkele vertraging, of als gevolg van meerdere, oplopende en kleinere vertragingen die samen leiden tot het overschrijden van de Vertragingsdrempel.  Collinson beroept zich volledig op haar eigen vluchttraceringssysteem om vast te stellen of Leden in aanmerking komen voor toegang tot de lounge. Leden accepteren dat Collinson de nauwkeurigheid van het vluchttraceringssysteem niet kan garanderen. Leden dienen ook niet van dit systeem uit te gaan bij het volgen van hun geplande vertrektijd. Als de vertraging inderdaad in aanmerking komt, ontvangen Leden op de dag van de vlucht een voucher voor toegang tot de lounge via de e-mail en per sms.  Deze voucher kan niet op andere reisdagen worden gebruikt. Alleen de personen die in de e-mailbevestiging worden genoemd, komen in aanmerking voor de Service. De Service die aan de Leden wordt aangeboden kan niet worden overgedragen, uitbetaald of ingewisseld. Er worden ook geen alternatieven aangeboden in de vorm van geld van kredieten. Indien van toepassing dienen Leden zich na betreding van de lounge op het vliegveld te houden aan de regels en richtlijnen van de lounge.

   2. AirHelp Plus Members die een AirHelp Plus Complete-jaarabonnement hebben genomen, profiteren van dezelfde toegang tot de lounge voor hun geregistreerde, vertraagde en in aanmerking komende vluchten als andere Leden die AirHelp+ Complete eenmalig hebben genomen.

  2. Vluchtstatus

   Leden hebben gratis toegang tot hun vluchtstatus. Deze wordt per vlucht weergegeven in het persoonlijke dashboard en/of verstuurd via de e-mail. 

   AirHelp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van deze gegevens. De weergegeven vluchtstatus is afkomstig van een derde partij en is niet bindend. Leden dienen desalniettemin de overeengekomen tijden en instructies van de luchtvaartmaatschappij op te volgen.

 8. Voordelen zijn persoonlijk en alleen van toepassing op het Lid, wat betekent dat het Lid als passagier moet worden vermeld in de boeking, en op een bepaald aantal passagiers (zoals vermeld in de bevestigingse-mail), als ze in dezelfde boeking als het Lid staan vermeld.

 9. De Servicekosten en Juridische Kosten worden niet terugbetaald aan het Lid voor vluchten die voorafgaand aan de aanvang van het Lidmaatschap zijn verstoord.

 10. Het Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het Lid moet AirHelp onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij/zij zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van het Lidmaatschap.

 11. Voor het Lidmaatschap als jaarabonnement wordt het Lidmaatschap automatisch voor één jaar daarna verlengd, totdat en tenzij het Lid ervoor kiest het Lidmaatschap te annuleren. Dit kan worden gedaan i) door het Lid, wanneer hij/zij is aangemeld bij zijn/haar account en op het dashboard “Lidmaatschap beheren” kiest en vervolgens op “Lidmaatschap annuleren” klikt, of ii) door het Lid, door AirHelp schriftelijk in kennis te stellen van zijn/haar wens om het Lidmaatschap niet automatisch te verlengen, door verzending naar: [email protected]

 12. Leden die conform de Europese consumentenwetgeving als consumenten kwalificeren, kunnen hun Lidmaatschap binnen 14 dagen na de aanschaf zonder opgaaf van redenen herroepen. Voor uitoefening van het herroepingsrecht en terugbetaling van het volledige bedrag, moet de herroeping binnen een periode van 14 dagen na de aanschaf worden medegedeeld en moet duidelijk worden aangegeven dat het Lid zijn/haar Lidmaatschap wenst te herroepen. Vanwege de aard van de service die het lid wordt geboden, kan het lid het lidmaatschap niet herroepen indien het lid met een van de vluchten heeft gereisd die door het lidmaatschap worden gedekt. De herroeping kan worden gestuurd naar: [email protected]

 13.  Als de annulering 14 dagen na het aangaan van het oorspronkelijke of hernieuwde Lidmaatschap door AirHelp is ontvangen, heeft het Lid geen recht op enige terugbetaling van de Lidmaatschapskosten.

 14. Zodra het Lidmaatschap is beëindigd, geannuleerd of verlopen, verliest het Lid alle voordelen van AirHelp Plus. AirHelp zal tevens niet langer afstand doen van de Servicekosten en Juridische Kosten, indien van toepassing, voor AirHelp’s levering van Gerechtigheid als een Service.

 15. Voormalige Leden die ervoor hebben gekozen hun Lidmaatschap niet te verlengen, moeten hun claim uit de Lidmaatschapsperiode niet later dan 60 (zestig) dagen nadat het Lidmaatschap is verlopen indienen, om de voordelen van het Lidmaatschap van AirHelp Plus te ontvangen.

 16. AirHelp behoudt zich het recht voor om het Lidmaatschap aan een persoon te weigeren en, in geval van schending van de Voorwaarden door het Lid, het Lidmaatschap op elk gewenst moment te beëindigen.

 17. Het Lid heeft geen recht op restitutie van de Lidmaatschapskosten bij beëindiging van het Lidmaatschap door AirHelp.

§5 Kosten en Betalingen

 1. AirHelp biedt de Geschiktheidsservice en Informatieservice kosteloos aan.

 2. AirHelp biedt Gerechtigheid als een Service kosteloos aan, tenzij AirHelp succesvol is in het verkrijgen van Vluchtcompensatie (“geen winst, geen kosten”). 

  Als AirHelp succesvol is, zal AirHelp de Vluchtcompensatie aan de Klant overmaken, alleen onderworpen aan kosten die mogelijk van toepassing zijn op basis van de Prijslijst. Voorgeschoten gerechtelijke kosten en advocatenkosten zullen verrekend worden met eender welke betaling aan AirHelp namens de Klant. 

  Als AirHelp succesvol is, maar de Vluchtcompensatie en/of advocaatkosten, gerechtelijke kosten, rente of soortgelijke vergoedingen door de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar de Klant zijn overgemaakt, zal de Klant gefactureerd worden en zonder onredelijke vertraging de door AirHelp berekende kosten te betalen, conform de Prijslijst , alsook (indien van toepassing) voorgeschoten advocaatkosten, gerechtelijke kosten, rente en dergelijke, aan AirHelp.

 3. Betaling van het overeengekomen deel van de Vluchtcompensatie aan de Klant zal worden uitgevoerd overeenkomstig de Prijslijst van AirHelp.

 4. Als de Klant verkeerde of onvoldoende informatie heeft verstrekt om de Vluchtcompensatie uit te kunnen keren en deze teruggestort wordt naar AirHelp, zal AirHelp redelijke inspanningen verrichten om contact op te nemen met de Klant, o.a. door e-mailherinneringen te sturen en door contact te zoeken middels andere door de klant aan AirHelp aangeleverde contactgegevens. Als de Klant niet reageert op het verzoek om de juiste betalingsgegevens te verstrekken, is AirHelp gerechtigd om het deel van de Vluchtcompensatie dat anders aan de Klant was overgemaakt, zelf te houden.

 5. Wanneer AirHelp de overeengekomen Vluchtcompensatie heeft betaald overeenkomstig de instructies en de geselecteerde methode door de Klant, is AirHelp niet aansprakelijk voor:

  1. cheques, prepaid betaalkaarten, creditcards en dergelijke die verloren zijn geraakt in de doorvoer naar de Klant;

  2. alle gevolgen van het geven van onjuiste (bank)rekeninggegevens, een onjuist adres en dergelijke door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot het betalen van de Vluchtcompensatie aan de verkeerde ontvanger. Als de Vluchtcompensatie is betaald aan een verkeerde ontvanger door een fout van de Klant, is AirHelp niet verplicht om deze actief terug te vorderen.

 6. Er kan geen rente worden geclaimd voor de periode tussen de inkomende en uitgaande betalingen. AirHelp behoudt zich het recht voor alle rente die ontvangen is van de luchtvaartmaatschappij te behouden.

 7. AirHelp is niet aansprakelijk voor enige compensatie, schadevergoeding en dergelijke, als AirHelp wordt verhinderd de betaling over te maken aan de Klant door een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de controle van AirHelp ligt, zoals bij (zonder enige beperking) stakingen, uitsluitingen, arbeidsconflicten, natuurrampen, oorlogen, oproer, burgerlijke commotie, kwaadwillig toegebrachte schade, naleving van een wet of een bevel van de overheid, regel, regelgeving of richting, ongeval, het stuk gaan van installaties of machines, brand, overstroming en storm.

§6 Gegevensbescherming

 1. AirHelp zal de persoonsgegevens die door de Klant worden verstrekt voornamelijk gebruiken voor het verlenen van de Geschiktheidsservice, het AirHelp Plus Lidmaatschap, de Informatieservice en Gerechtigheid als een Service in overeenstemming met de Overeenkomst. AirHelp kan persoonsgegevens ook verzamelen voor andere doeleinden, zoals statistieken, administratie en communicatie, IT- en beveiligingsadministratie, fysieke beveiliging, authenticatie- en autorisatiesystemen, ondersteuningssystemen, samenwerking van interne projecten en organisatorische teams en activiteiten. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 (zie Privacyverklaring) of andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing kunnen zijn.

 2. De Klant verstrekt aan AirHelp persoonsgegevens op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing kunnen zijn, met de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt en, indien van toepassing, zijn verstrekt namens of door zijn/haar medepassagiers te verwerken voor het gebruik daarvan in het kader van de Overeenkomst. AirHelp zal de persoonsgegevens alleen aan derden overdragen onder de hieronder vermelde voorwaarden:

  1. als de klant toestemming heeft gegeven;

  2. als het voor een doel is dat rechtstreeks verbonden is met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld;

  3. als het nodig is voor de voorbereiding, onderhandeling en uitvoering van een Overeenkomst met de Klant;

  4. als het vereist is vanwege wettelijke verplichtingen, administratie of gerechtelijk bevel;

  5. als het vereist is voor de instelling of de bescherming van juridische claims of ter verdediging van gerechtelijke acties;

  6. als het dient ter preventie van misbruik of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen, om veiligheid van de gegevens te waarborgen.

§7 Gegevens en informatie van de Klant

 1. Op verzoek van AirHelp zullen de Klant of zijn/haar medepassagiers AirHelp alle gegevens of informatie verstrekken die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant garandeert de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en informatie, en, indien van toepassing, dat deze met toestemming van de medepassagiers zijn verstrekt.

 2. De Klant gaat ermee akkoord om AirHelp in alle opzichten volledig te vrijwaren voor alle aanspraken van derden inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste communicatie met de Klant, het verstrekken van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag.

In het geval van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag, behoudt AirHelp zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Als de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met deze paragraaf, heeft de Klant geen enkel recht op enige vorm van compensatie.

§8 Herroepingsrecht

 1. Als de Klant overeenkomstig de EU-consumentenwetgeving als consument wordt aangewezen, dat wil zeggen dat de Klant een persoon is die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat noch een commerciële, noch een onafhankelijke beroepsactiviteit inhoudt, beschikt de Klant over een wettelijk herroepingsrecht.

 2. De Klant kan zijn/haar aanvaarding van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen herroepen binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst (bijv. per brief of e-mail). Om een beroep te kunnen doen op dit herroepingsrecht moet de Klant zijn/haar herroeping binnen de bovengenoemde periode van 14 dagen mededelen, waarbij duidelijk vermeld moet worden dat hij/zij de Overeenkomst wilt herroepen. Vanwege de aard van de aan de Klant verleende service kan hij/zij onze Overeenkomst niet herroepen als wij hem/haar hebben laten weten dat de luchtvaartmaatschappij de Claim heeft geaccepteerd, omdat wij in dat geval de door hem/haar gevraagde service hebben geleverd. De herroeping kan worden gestuurd naar:

  AirHelp Germany GmbH
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13
  10245 Berlin
  Duitsland

  of

  E-mail: [email protected]

§9 Slotbepalingen

 1. AirHelp is ten allen tijde en zonder opgaaf van reden bevoegd om deze Voorwaarden en de Prijslijst aan te passen, en om aanvullende voorwaarden te introduceren. Wijzigingen met negatieve gevolgen voor de Klant zijn echter niet van toepassing op de Klant als de Klant niet akkoord gaat met de nieuwe wijzigingen.

 2. Op deze Voorwaarden, de Volmacht en de Overeenkomst tussen AirHelp en de Klant is de Duitse wetgeving van toepassing. De Klant heeft echter altijd het recht om bescherming te vragen onder dwingende bepalingen zoals bepaald door de wetten van het land waar de Klant woonachtig is.

 3. Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen op welke wijze dan ook.

 4. Rechten en verplichtingen die geheel of gedeeltelijk gerelateerd zijn aan een ingediende Claim, mogen zonder beperkingen door AirHelp worden overgedragen aan elke entiteit binnen de bedrijfsgroep van AirHelp en door AirHelp aan derden.

 5. De Engelse versie van deze Voorwaarden zal voorrang hebben in geval van inconsistentie met elke andere taalversie.

Bijgewerkt: 4 december 2022.
Versie 3.22

AirHelp verscheen onder meer in:

AD Logo logoMetro add De StandaardHLN logoNOS
APRA

AirHelp maakt deel uit van de 'Association of Passenger Rights Advocates' (APRA), wiens missie het is de rechten van passagiers te bevorderen en te beschermen.

Copyright © 2023 AirHelp

Compensatie controleren

Alle luchtvaartmaatschappijen