Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen een klant (“Klant” of “u”) en AirHelp met betrekking tot onze Services. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, stemt u ermee in dat u eraan gebonden bent, evenals aan aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op onze Services die u heeft gekozen, en de Privacyverklaring van AirHelp.

Wij adviseren om geen verder gebruik te maken van de Services van AirHelp totdat u deze Voorwaarden, de Privacyverklaring en Onze tarieven heeft gelezen en begrepen. In geval van vragen, twijfels of zorgen kunt u contact opnemen via [email protected] of onze Veelgestelde vragen raadplegen.

Let op: als u een claim indient voor een vlucht met vertrek of eindbestemming in Brazilië, dan is uw gebruik van onze Services mogelijk onderworpen aan de Braziliaanse algemene voorwaarden.

1. GEBRUIK EN AARD VAN ONZE SERVICES

Gebruik van onze Services

 1. Door deze Voorwaarden en onze Services te gebruiken, bevestigt u dat u:

  1. een natuurlijke persoon bent die meerderjarig is in het land waar u verblijft en die volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk bindende overeenkomsten kan aangaan.

  2. gemachtigd bent om deze Voorwaarden en alle specifieke voorwaarden van de Service namens uzelf en, waar van toepassing, namens andere passagiers aan te gaan.

  Aard van onze Services

 2. De AirHelp Groep biedt services om luchtvaartpassagiers te helpen omgaan met de gevolgen van vluchtverstoringen. Deze services kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar omvatten het faciliteren van de verwerking van Claims namens passagiers voordat Luchtvaartmaatschappijen de rechten van vliegtuigpassagiers afdwingen (inclusief, maar niet beperkt tot, het claimen van compensatie) die voortvloeien uit vertraagde of geannuleerde vluchten en/of andere gerelateerde problemen.

 3. AirHelp is geen advocatenkantoor, vertegenwoordigt u niet in de hoedanigheid als jurist en voorziet u ook niet direct van juridische diensten. AirHelp kan gedurende de Services in overeenstemming met de Voorwaarden en Formulieren wel de hulp van een Jurist inroepen

 4. Als u een verzekeringsproduct heeft gekocht via AirHelp, treedt AirHelp op als geregistreerde verzekeringsagent overeenkomstig de Duitse wetgeving. AirHelp treedt niet zelf op als risicodrager, maar vervult alleen de functie van bemiddelaar. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op uw aankoop van het verzekeringsproduct. Raadpleeg de polisdocumenten voor de voorwaarden die van toepassing zijn op het door u gekochte verzekeringsproduct, waaronder de naam van de Externe partij voor AirHelp die de dekking biedt in geval van schade.

2. DEFINITIES

In deze Voorwaarden hebben de volgende definities de onderstaande betekenis:

 1. “AH-handtekening” is een handtekening die elektronisch wordt geleverd via de online AirHelp-ondertekeningstool en gelijkwaardig wordt geacht aan een handgeschreven handtekening. Indien u niet in staat bent tot het zetten van een online handtekening dan kunt u een handgeschreven of gescande handtekening indienen.

 2. “AirHelp” staat voor AirHelp Germany GmbH, een in Duitsland gevestigd bedrijf met statutaire zetel op adres WeWork, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlijn, Duitsland (handelsregister: Stedelijke Rechtbank Charlottenburg, HRB 196015 B | Geregistreerd incassobureau volgens §10 par. 1 Nr. 1 RDG Duitsland).

 3. “Onderdeel van AirHelp Groep” duidt op elke entiteit die direct of indirect wordt bestuurd door AirHelp of AirHelp bestuurt, of dit nu via eigenaarschap, aandelenkapitaal en/of stemrecht, contract of anderszins is.

 4. "AirHelp+" of "AirHelp Plus" is een lidmaatschap dat Leden toegang geeft tot een van de AirHelp+-abonnementen omschreven in de AirHelp+-servicecatalogus.

 5. "AirHelp+-dashboard betekent de omgeving alleen voor leden die via my.airhelp.com toegankelijk is en waar AirHelp+-leden hun AirHelp+-services kunnen bekijken en beheren.

 6. Een “AirHelp+-lid” of "Lid" betekent een Klant die AirHelp+ heeft gekocht.

 7. “AirHelp+-services” zijn services uit de AirHelp+-servicecatalogus, beschikbaar voor Leden die AirHelp+ hebben gekocht.

 8. “Externe partij voor AirHelp” is een persoon of entiteit die een contract met AirHelp heeft ter ondersteuning van onze Services, direct of indirect aan de Klant.

 9. “Luchtvaartmaatschappij” duidt op de commerciële luchtvaartmaatschappij die de vlucht heeft uitgevoerd waarvoor onze Services kunnen worden verleend.

 10. “Verordening voor rechten van vliegtuigpassagiers” betekent alle wet- en regelgeving, richtlijnen, internationale verdragen of soortgelijke afspraken, gepubliceerd op landelijk, federaal, EU-, nationaal, internationaal of plaatselijk niveau, en jurisprudentie, waarmee regels worden vastgelegd inzake geldelijke compensatie, schadevergoeding of restitutie aan passagiers bij overboekte, vertraagde, geannuleerde of op andere wijze verstoorde vluchten, of bagagegerelateerde zaken. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot de algemene wetten inzake consumentenbescherming, “EC 261”: Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004; “UK 261”: De Britse Air Passenger Rights and Air Travel Organisers’ Licensing (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019; de Turkse passagiersverordening “SHY”, de Canadese Transportation Act: Air Passenger Protection Regulations, en “MC 99”: het Verdrag van Montreal uit 1999.

 11. “Overdrachtsovereenkomst” duidt op het document, in elektronische of andere vorm, waar telkens opnieuw door AirHelp om wordt verzocht en waarmee u en AirHelp overeenkomen dat AirHelp eigenaar wordt van de claim, in lijn met de voorwaarden uit de Overdrachtsovereenkomst, teneinde betalingen te verzamelen en ontvangen.

 12. “Machtigingsdocument” is het document dat AirHelp en/of een Onderdeel van AirHelp Groep of Externe partij voor AirHelp machtigt om namens u op te treden met betrekking tot uw Claim. Het document kan verschillende vormen aannemen in verband met verschillende juridische vereisten, waaronder maar niet uitsluitend een volmacht of machtigingsverklaring.

 13. “Claim” betekent elke schuldvordering tegen een Luchtvaartmaatschappij voor geldelijke compensatie, schadevergoeding of terugbetaling op grond van Wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers, of voor compensatie als commercieel gebaar van de Luchtvaartmaatschappij.

 14. “Compensatieservice” is de service waarmee AirHelp zelf of samen met Onderdelen van de AirHelp Groep en Externe partijen voor AirHelp een Claim namens u indient. Deze kan Juridische stappen omvatten.

 15. “Klant” bent u, de persoon die akkoord is gegaan met deze Voorwaarden. In sommige documenten kan de Klant ook “Cliënt” worden genoemd.

 16. “Inzicht” betekent dat AirHelp het recht heeft om besluiten te nemen met betrekking tot uw Claim. Onze besluiten worden gebaseerd op gegevens, en worden verder beschreven in sectie 4: Hoe AirHelp besluiten neemt met betrekking tot uw Claim

 17. “In aanmerking komende claim” is een Claim die door AirHelp naar eigen Inzicht is beoordeeld als Claim die AirHelp bereid is namens u in te dienen door middel van de Compensatieservice.

 18. “Geschiktheidsservice” betekent de service die door AirHelp wordt verleend om te bepalen of uw Claim een In aanmerking komende claim is.

 19. “Vluchtcompensatie” betekent het totale geldbedrag of andere vorderingen (daar waar door AirHelp aanvaard naar eigen Inzicht) die door een Luchtvaartmaatschappij m.b.t. een Claim aan u of AirHelp worden betaald als compensatie, restitutie, schadevergoeding, schikking, gebaar van goede wil of anderszins, ten gevolge van de Compensatieservice. Om alle twijfel weg te nemen, omvat Vluchtcompensatie geen betalingen of terugbetalingen voor Proceskosten, incassokosten, rente of soortgelijke bedragen die door AirHelp zijn voorgeschoten of voortvloeien uit interventie door AirHelp.

 20. “Medepassagier” is een passagier die door de Klant is opgenomen in het Formulier voor het ontvangen van Vluchtcompensatie, zoals een familielid of passagier die samen met de Klant heeft gereisd bij de Luchtvaartmaatschappij.

 21. “Formulier” is het Overdrachtsdocument, Machtigingsdocument, volmacht of andere documenten die AirHelp Groep en Externe partijen voor AirHelp in staat stellen Services te verlenen aan de Klant. AirHelp bepaalt per Claim welk Formulier het meest geschikt is.

 22. “Goodwillclaim” is een verzoek van AirHelp aan de Luchtvaartmaatschappij om Vluchtcompensatie wanneer er geen sprake is van ontwikkelde Wet- en regelgeving betreffende de rechten van luchtvaartpassagiers. De Vluchtcompensatie voor Goodwillclaims kan geldelijk of in natura zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een vluchtvoucher, loyaliteitspunten of air miles.

 23. “Informatieservice” betekent het door AirHelp verstrekken van informatie over vluchten, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, andere reisgerelateerde informatie en informatie over rechten van vliegtuigpassagiers en de Verordening voor rechten van vliegtuigpassagiers. Deze informatie kan specifiek gelden voor de vlucht van de Klant of algemene informatie zijn die niet speciaal voor één vlucht geldt. De informatie wordt geleverd via elektronische communicatie, zoals via e-mail, het gepersonaliseerd dashboard of de door AirHelp beheerde websites.

 24. “Jurist” is een gevolmachtigde en/of advocatenkantoor waarmee AirHelp een contract heeft afgesloten voor Juridische stappen of andere juridische services met betrekking tot een Claim.

 25. “Juridische stappen” betekent het voorbereiden en samenstellen van een Claim voor gerechtelijke actie door de Claim in te dienen bij een rechtbank of overheidsinstantie zoals een landelijke handhavingsinstantie of de Claim over te dragen aan een Jurist teneinde de Claim direct bij de Luchtvaartmaatschappij in te dienen of voor juridische stappen, of de Claim over te hevelen van de ene jurisdictie naar de andere.

 26. “Juridische kosten” zijn de kosten uit Onze tarieven die AirHelp aan u in rekening brengt wanneer u Vluchtcompensatie ontvangt voor het verlenen van de Compensatieservice die Juridische stappen omvatte. De Juridische kosten worden bovenop de Servicekosten in rekening gebracht.

 27. “Proceskosten” zijn alle kosten die gemaakt, betaald of aan u of de AirHelp Groep toegewezen zijn ten gevolge van Juridische stappen, waaronder maar niet beperkt tot advocaatkosten, gerechtelijke kosten, griffierechten, vertaalkosten, deurwaarderskosten, buitengerechtelijke heffingen, en alle andere gerelateerde kosten en uitgaven.

 28. “Lidmaatschapsperiode” is de periode waarin een AirHelp+-lid aanspraak maakt op het gebruik van AirHelp+-services. Voor een jaarlijks Lid is dit een volledig jaar vanaf de datum en het tijdstip van aankoop, tenzij het lidmaatschap wordt vernieuwd. Voor een losse boeking is dit vanaf de datum en het tijdstip van aankoop gedurende een beperkte tijd (zoals verderop in deze Voorwaarden omschreven) en is dit alleen van toepassing op de vlucht waarvoor het Lidmaatschap is afgesloten.

 29. “Onze tarieven” zijn de tarieven en kosten die hier worden genoemd, onder vermelding van aanvaarde valuta en methodes voor uw betalingen aan AirHelp. In aanvulling op Onze tarieven maakt AirHelp mogelijk aanspraak op Proceskosten van de Luchtvaartmaatschappij, zoals beschreven in deze Voorwaarden.

 30. “Heroverdrachtsdocument” is het document dat u en AirHelp ondertekenen waarmee u de rechten van uw Claim weer aan u overdraagt of uw Claim weer aan u autoriseert.

 31. “Servicekosten” zijn de kosten uit Onze tarieven die AirHelp aan u in rekening brengt wanneer u Vluchtcompensatie ontvangt ten gevolge van de verleende Compensatieservice.

 32. “Services” betekent onze services, waaronder maar niet beperkt tot de Geschiktheidsservice, Compensatieservice, Informatieservice of AirHelp+-services die door AirHelp of een Externe partij voor AirHelp aan u worden verleend in overeenstemming met deze Voorwaarden en specifieke aanvullende voorwaarden van de door u gekozen Services.

 33. “Intrekking” duidt op het proces dat omschreven is in de sectie Intrekking en Beëindiging en waarmee de Klant de Compensatieservice of het Lidmaatschap intrekt, of waarmee AirHelp de Compensatieservice intrekt.

 34. “Btw” duidt op elk systeem van belasting toegevoegde waarde.

3. DE GESCHIKTHEIDS- EN INFORMATIESERVICES

Aan de slag

 1. Nadat u deze Voorwaarden heeft geaccepteerd, zal AirHelp de Geschiktheidsservice en Informatieservice aan u verlenen om naar eigen inzicht te bepalen of u een In aanmerking komende claim heeft.

 2. Als AirHelp vindt dat u in aanmerking komt, zal AirHelp u het Formulier toesturen. Het doel van het Formulier is om AirHelp in staat te stellen in uw naam direct of indirect in contact te komen met Juristen, de Luchtvaartmaatschappij of haar vertegenwoordigers en/of rechtbanken, teneinde Vluchtcompensatie te verkrijgen.

 3. Verlening van de Informatieservice of Geschiktheidsservice door AirHelp is geen bindende offerte om andere Services aan u te verlenen, waaronder maar niet beperkt tot de Compensatieservice.

4. COMPENSATIESERVICE

Het Formulier indienen

 1. Voorafgaand aan het begin van de Compensatieservice wordt u verzocht om:

  1. uw AH-handtekening op het Formulier te autoriseren, hetgeen betekent dat u:

   1. akkoord gaat met het ontvangen van de Compensatieservice.

   2. erkent dat AirHelp alleen geldelijke Vluchtcompensatie zal claimen en naar eigen inzicht vouchers en/of andere services kan aanvaarden als Vluchtcompensatie, en dat aanbiedingen van Luchtvaartmaatschappij voor niet-geldelijke compensatie door AirHelp kunnen worden beschouwd als het door de Luchtvaartmaatschappij weigeren van Vluchtcompensatie.

   3. bevestigt dat u de Claim niet rechtstreeks of via andere derde partijen indient en dat er geen rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch geschil loopt of dreigt tussen u en de Luchtvaartmaatschappij inzake dezelfde kwestie.

 2. Indien u een bestaande zaak of opdracht heeft uitstaan met betrekking tot uw Claim, moet u deze direct annuleren.

 3. Als u dit niet heeft gedaan, ontvangt u geen Compensatieservice.

 4. Na ontvangst en controle van het Formulier zal AirHelp schriftelijk per e-mail of op andere wijze bevestigen dat zij de Compensatieservice aanvangt. AirHelp mag naar eigen inzicht besluiten om de Compensatieservice voort te zetten of deze te weigeren, of kan vragen om verdere informatie of documentatie voorafgaand aan het beginnen van de Compensatieservice.

 5. Na het indienen van het Formulier

  1. mag u de Claim niet meer toewijzen aan andere partijen, aangezien de Claim nu juridisch eigendom is geworden van AirHelp.

  2. U mag geen machtiging of toestemming aan andere derde partijen geven om u te vertegenwoordigen inzake dezelfde Claim.

 6. Indien u directe betalingen of andere compensatie ontvangt van de Luchtvaartmaatschappij nadat u bent toegetreden tot de Compensatie-overeenkomst, dient u AirHelp hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Dergelijke betalingen worden beschouwd als Vluchtcompensatie en geven AirHelp recht op de Servicekosten en Juridische Kosten als AirHelp al Juridische Stappen had ondernomen voordat u de betaling van de Luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen.

 7. Na het indienen van het Formulier moet u uw onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij staken en uw communicatie met de Luchtvaartmaatschappij over uw Claim overdragen aan AirHelp.

  Hernieuwde toewijzing

 8. Uw claim kan op uw verzoek of op initiatief van AirHelp weer aan u worden toegewezen. In alle gevallen zal dit schriftelijk gebeuren doordat u en AirHelp een Heroverdrachtsdocument ondertekenen. In het geval dat u een Machtigingsdocument heeft ondertekend, kunt u de in het Machtigingsdocument verleende machtiging intrekken door AirHelp hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.

  Vertegenwoordiger van de klant

 9. Als u actief bent als vertegenwoordiger of namens een of meerdere passagiers, dient u eerst een volmacht te verkrijgen om namens hen te mogen handelen, en hier op verzoek van AirHelp een bewijs van voor te leggen. Voor minderjarige passagiers dient u hun volledige gegevens te verstrekken, waaronder: naam, geboortedatum van de minderjarige, de namen en handtekeningen van de ouders of wettelijke voogden.

  De Compensatieservice starten

 10. Wanneer AirHelp u schriftelijk heeft verwittigd, zoals hierboven bedoeld, zal AirHelp de Compensatieservice starten met de intentie om Vluchtcompensatie voor u te regelen.

 11. U dient AirHelp te voorzien van alle vereiste gegevens voor het realiseren van de Compensatieservice. U garandeert de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en informatie, en, indien van toepassing, dat deze met toestemming van de Medepassagiers zijn verstrekt. Vluchtgegevens en informatie kunnen worden ingediend bij AirHelp via de website, e-mail, telefoon, of andere elektronische softwaretoepassingen die worden ondersteund door AirHelp.

 12. AirHelp kan u verzoeken om aanvullende informatie zoals:

  1. voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, type verstoring (vertraging, geannuleerde vlucht of instapweigering/overboeking), reden van vertraging (indien mogelijk), duur van de vertraging, naam van de Luchtvaartmaatschappij, vluchtnummer, vliegdatum, plaats van vertrek en aankomst en beschrijving van het voorval.

  2. een aanvullend Formulier dat aan AirHelp kan worden verzonden via het online formulier of andere door AirHelp ondersteunde elektronische oplossingen, of per e-mail of post.

 13. U bent zich ervan bewust dat indien u niet de verzochte informatie aan AirHelp verstrekt, dit het vermogen van AirHelp negatief beïnvloedt om de Compensatieservice te verlenen.

  Vluchtcompensatie en Juridische stappen

 14. Na ontvangst van uw Formulier zal AirHelp een betalingsverzoek opstellen, dit naar de Luchtvaartmaatschappij sturen en alle verdere correspondentie afhandelen. Voor dit gedeelte van de Compensatieservice bent u Servicekosten aan AirHelp verschuldigd als er Vluchtcompensatie wordt uitgekeerd.

 15. Als de Luchtvaartmaatschappij er niet in slaagt om Vluchtcompensatie uit te betalen binnen een redelijk tijdsbestek na benaderd te zijn door AirHelp, of als AirHelp naar eigen Inzicht van mening is dat de Luchtvaartmaatschappij waarschijnlijk niet zal reageren op een betalingsverzoek, kan AirHelp Juridische stappen ondernemen.

 16. In het geval dat er Juridische stappen ondernomen worden en er Vluchtcompensatie wordt betaald, bent u AirHelp naast Servicekosten ook Juridische Kosten verschuldigd.

 17. Als er een Jurist wordt ingeschakeld voor het Juridische proces, geeft u AirHelp schriftelijk toestemming om de Jurist toegang te bieden tot alle aan AirHelp verstrekte gegevens opdat de Jurist Juridische stappen kan ondernemen.

 18. Daar waar een apart Formulier of andere aanvullende documenten vereist zijn om Juridische stappen te ondernemen, dient u deze aan te leveren. Indien u een Overdrachtsovereenkomst heeft ondertekend en later een Machtigingsdocument (of vergelijkbaar) ondertekent, gaat u ermee akkoord dat het Machtigingsdocument de Claim aan u terug overdraagt.

 19. Als AirHelp of de Jurist Juridische stappen onderneemt om een Claim te vorderen, zal AirHelp de Proceskosten dekken die zijn gemaakt tijdens het Juridisch proces, zelfs als de rechtszaak wordt verloren. In het geval dat de rechtszaak gewonnen wordt of een schikking wordt bereikt tussen de Luchtvaartmaatschappij en AirHelp, dekt AirHelp mogelijk alle kosten die niet door de Luchtvaartmaatschappij vergoed worden. Waar van toepassing, als de rechtszaak gewonnen wordt, zal er een claim tot terugbetaling van de Proceskosten worden ingediend. Datzelfde geldt voor de Proceskosten, ongeacht of de juridische diensten werden verleend door AirHelp of een Jurist. Om twijfel weg te nemen, komen alle terugbetalingen, waaronder Proceskosten en rente, ten bate van AirHelp.

 20. U gaat ermee akkoord en bent zich ervan bewust dat de uitkomst van het Juridisch proces en het verkrijgen van Vluchtcompensatie jaren kan duren.

  Schikkingen

 21. AirHelp kan naar eigen inzicht een aanbod aan de Luchtvaartmaatschappij doen tot collectieve Schikkingen voor Vluchtcompensatieclaims, of een dergelijk aanbod aanvaarden.

 22. U erkent dat het besluit om een schikking van de Luchtvaartmaatschappij voor Vluchtcompensatie te accepteren geheel aan AirHelp is, aangezien u de Claim aan AirHelp heeft overgedragen. Ingeval AirHelp u vertegenwoordigt op basis van een Machtigingsdocument, machtigt u AirHelp om schikkingsvoorstellen naar inzicht van AirHelp te accepteren of verwerpen, zonder dat u hierover moet worden geraadpleegd.

 23. AirHelp mag de overgedragen Claim in eigen naam vorderen, met of zonder bijstand van een Jurist. Waar passend en/of juridisch noodzakelijk kan AirHelp de Claim terug overdragen aan u, waarbij u er weer mee akkoord gaat om AirHelp te machtigen met een Machtigingsdocument, teneinde de Compensatieservice te verlenen en betalingen te innen en/of ontvangen.

 24. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens om verder te gaan met de Compensatieservice. AirHelp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foute communicatie, documenten, onjuiste gegevens/informatie of frauduleus gedrag van uw zijde. Indien u opzettelijk foutieve informatie of gegevens heeft verstrekt, zult u, afgezien van andere middelen waar AirHelp aanspraak op maakt uit hoofde van deze Voorwaarden, AirHelp op haar verzoek schadeloosstellen voor de Proceskosten.

  Goodwillclaims

 25. In jurisdicties waar de Verordening voor rechten van vliegtuigpassagiers minder ontwikkeld zijn en het ontvangen van Vluchtcompensatie minder waarschijnlijk, kan AirHelp na uw besluit om verder te gaan, proberen om Vluchtcompensatie te krijgen via een Goodwillclaim.

  Hoe AirHelp besluiten neemt met betrekking tot uw Claim

 26. AirHelp neemt naar eigen inzicht besluiten over of uw Claim moet worden ingediend tijdens de Geschiktheidsservice of op elk willekeurig moment tijdens de Compensatieservice, waaronder of er Juridische stappen moeten worden ondernomen voor uw Claim, of er een schikkingsvoorstel van de Luchtvaartmaatschappij moet worden geaccepteerd, of de Claim moet worden ingetrokken of er een Goodwillclaim moet worden ingediend.

 27. Het Inzicht van AirHelp is gebaseerd op een aantal factoren, waaronder zonder beperking de geldende Verordening voor rechten van vliegtuigpassagiers, jurisdicties en gerechtelijke systemen waarin u uw Claim kunt vorderen, Proceskosten en de waarschijnlijkheid dat AirHelp Proceskosten zal verkrijgen of verplicht zal worden deze te betalen, de omgang van de Luchtvaartmaatschappij met soortgelijke Claims, de gemiddelde duur voor het verkrijgen van Vluchtcompensatie of een gunstige regeling via Juridische stappen, de kwaliteit van de informatie over uw Claim die u aan AirHelp heeft verstrekt, feitelijke informatie waardoor het verkrijgen van Vluchtcompensatie lastig wordt, advies van Juristen en de ervaring van AirHelp met soortgelijke Claims.

5. LIDMAATSCHAP VAN AIRHELP+

Aanmelden voor het Lidmaatschap van AirHelp+

 1. U kunt lid worden door de lidmaatschapskosten van AirHelp+-lid [zie Onze tarieven] te betalen of een Lidmaatschap van AirHelp+ te verkrijgen via een Externe partij voor AirHelp die door AirHelp gemachtigd is om het Lidmaatschap aan u aan te bieden.

 2. Het Lidmaatschap van AirHelp+ vangt aan op de dag van aankoop.

 3. Na acceptatie van de aankoop ontvangt het Lid een bevestigingsmail van AirHelp.

  Lidmaatschapsopties en -versies

 4. Het Lidmaatschap van AirHelp+ kan worden aangeschaft als:

  1. Een boeking via een externe partij: dit lidmaatschap wordt als een aanvullende service aangeboden tijdens het boeken van een vlucht met de Externe partij voor AirHelp. Het lidmaatschap dekt alleen die vluchten.

  2. Een jaarlijks abonnement rechtstreeks bij AirHelp: onder dit lidmaatschap vallen alle vluchten die plaatsvinden tijdens de opgegeven periode. Deze Lidmaatschapskosten van AirHelp+ worden jaarlijks gefactureerd.

 5. Bekijk Onze Tarieven voor het geldende tarief voor elk Lidmaatschap van AirHelp+.

  AirHelp+-services

 6. Leden die AirHelp+ hebben gekocht, mogen de services gebruiken die gelden voor elk Lidmaatschap zoals omschreven in de AirHelp+-servicecatalogus.

 7. De AirHelp+-services kunnen worden verleend door een Externe partij voor AirHelp en vereisen dat het Lid akkoord gaat met de voorwaarden van de Externe partij voor AirHelp voor het gebruik van de service.

 8. AirHelp behoudt zich het recht voor om een AirHelp+-service op elk moment toe te voegen of te verwijderen, en zal de AirHelp+-servicecatalogus in dat geval direct bijwerken.

 9. Om twijfel weg te nemen, is AirHelp+ geen verzekeringspolis in welke vorm dan ook.

  Gebruikslimieten

 10. Voordelen zijn persoonlijk en gelden alleen voor het Lid.

 11. Het Lid moet alle Claims voor Vluchtcompensatie indienen:

  1. tijdens de Lidmaatschapsperiode.

  2. binnen zestig (60) dagen na de datum van de vlucht.

  3. met betrekking tot Claims voor bagage, niet meer dan drie (3) dagen na de dag van de vlucht.

 12. Voor Leden met een jaarabonnement zijn de Compensatieservices beperkt tot één Claim per kalendermand en een totaal van twaalf (12) Claims per kalenderjaar.

 13. De Servicekosten en Juridische kosten worden niet aan het Lid gerestitueerd voor vluchten die waren onderbroken voorafgaand aan de start van het Lidmaatschap of verzoeken voor Compensatieservice die zijn ingediend nadat het Lidmaatschap is verstreken of op andere wijze geëindigd is.

 14. Het Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het Lid moet AirHelp onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij/zij zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van het Lidmaatschap.

 15. Als u AirHelp+ koopt, erkent u dat AirHelp+ geen verzekeringsproduct of vervanging voor een verzekeringsproduct is, en dat AirHelp net als in het geval van de Compensatieservices en andere hier beschreven services geen garantie of toezeggingen doet dat u Vluchtcompensatie zult ontvangen. AirHelp bepaalt naar eigen Inzicht hoe en wanneer er Compensatieservice wordt verleend volgens de Voorwaarden, en een Lid maakt geen aanspraak op restitutie wanneer AirHelp besluit om geen Claim in te dienen.

  Vernieuwing van het jaarabonnement

 16. Het Lidmaatschap als jaarabonnement wordt daarna automatisch verlengd voor een (1) jaar totdat en tenzij het Lid ervoor kiest om het Lidmaatschap op te zeggen zoals beschreven in de sectie Beëindiging en Intrekking hieronder.

6. KOSTEN EN BETALINGEN

Onze tarieven

 1. Onze tarieven is de prijslijst met alle tarieven, kosten en prijzen die AirHelp ontvangt als tegenprestatie voor het leveren van onze Producten en Services.

 2. AirHelp biedt de Geschiktheidsservice en Informatieservice kosteloos aan.

 3. AirHelp biedt de Compensatieservice voor het oplossen van conflicten kosteloos aan, tenzij AirHelp succesvol is in het verkrijgen van Vluchtcompensatie voor u.

 4. Als AirHelp succesvol blijkt, zal zij de Vluchtcompensatie aan u overdragen, na aftrek van Onze tarieven.

 5. Als u verkeerde of incomplete betalingsinformatie heeft opgegeven aan AirHelp en de aan u betaalde Vluchtcompensatie is teruggekomen, zal AirHelp redelijkerwijs proberen contact met u op te nemen, waaronder e-mailherinneringen te sturen en andere door u opgegeven methodes te proberen. Als u niet reageert op het verzoek om de juiste betalingsgegevens te verstrekken, is AirHelp gerechtigd om het deel van de Vluchtcompensatie dat anders aan de Klant was overgemaakt, zelf te houden.

 6. In het geval dat de Vluchtcompensatie en/of Proceskosten, rente of soortgelijke kosten rechtstreeks door de Luchtvaartmaatschappij naar u worden overgemaakt:

  1. moet u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, AirHelp informeren over de betaling.

  2. wordt u gefactureerd en dient u Onze tarieven, Proceskosten, rente of soortgelijke kosten, indien van toepassing, zonder onredelijke vertraging aan AirHelp te betalen.

 7. Wanneer AirHelp de Vluchtcompensatie heeft betaald overeenkomstig de instructies en de geselecteerde methode door de Klant, is AirHelp niet aansprakelijk voor:

  1. cheques, prepaid betaalkaarten, creditcards en dergelijke die verloren zijn geraakt in de doorvoer naar de Klant;

  2. alle gevolgen van het geven van onjuiste (bank)rekeninggegevens, een onjuist adres en dergelijke door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot het betalen van de Vluchtcompensatie aan de verkeerde ontvanger. Als de Vluchtcompensatie is betaald aan een verkeerde ontvanger door een fout van de Klant, is AirHelp niet verplicht om deze actief terug te vorderen.

 8. U kunt geen aanspraak maken op rente over de Vluchtcompensatie gedurende de periode tussen het moment waarop AirHelp deze ontvangt en het moment waarop deze aan u wordt overgeschreven. AirHelp behoudt zich het recht voor om rente in te houden die ontvangen is van de Luchtvaartmaatschappij, waaronder rente die is verkregen ten gevolge van Juridische stappen.

 9. AirHelp is niet aansprakelijk voor enige compensatie, schadevergoeding en dergelijke, als we worden verhinderd de betaling over te maken aan u door een gebeurtenis die buiten de controle van AirHelp ligt, zoals bij (zonder enige beperking) stakingen, uitsluitingen, arbeidsconflicten, overmacht, natuurrampen, oorlogen, oproer, burgerlijke commotie, kwaadwillig toegebrachte schade, naleving van een wet of een bevel van de overheid, regel, regelgeving of richting, ongeval, het stuk gaan van installaties of machines, brand, overstroming en storm.

 10. De Servicekosten en Juridische kosten zijn van toepassing op elke schikking telkens wanneer AirHelp erin slaagt om Vluchtcompensatie te verkrijgen, of dit nu is via een gerechtelijke uitspraak, schikking met de Luchtvaartmaatschappij of schikking met de Luchtvaartmaatschappij over een samengevoegde Claim.

7. INTREKKING EN BEËINDIGING

Uw Herroepingsrecht voor de Compensatieservice en het Lidmaatschap

 1. Als u volgens de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en de consumentenregelgeving van het VK een consument bent, wat betekent dat u een persoon bent die een juridische transactie aangaat voor een ander doel dan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, dan beschikt u over een wettelijk recht op intrekking.

 2. U kunt de Compensatieservice of het Lidmaatschap binnen 14 dagen na het begin gratis en zonder opgaaf van reden intrekken. Om een beroep te kunnen doen op uw herroepingsrecht moet u uw Intrekking binnen de bovengenoemde periode van 14 dagen mededelen (bijv. per e-mail of contactformulier) en duidelijk vermelden dat u de Compensatieservice of het Lidmaatschap wilt intrekken.

 3. Vanwege de aard van de geleverde service, gaat u ermee akkoord dat u:

  1. de Compensatieservice niet kunt intrekken als AirHelp u heeft geïnformeerd dat de Luchtvaartmaatschappij de Claim heeft geaccepteerd.

  2. AirHelp+ of een Service van AirHelp+ niet vierentwintig (24) uur vóór of op enig moment na de geplande vertrektijd van de vlucht waarop AirHelp+ van toepassing is, kunt intrekken, aangezien wij in dergelijke gevallen de door u gevraagde dienst hebben afgerond.

  3. geen Service kunt intrekken waarbij, door de aard van de Service, AirHelp de Service al heeft afgerond op het moment van het verzoek tot intrekking.

 4. De Intrekking kan worden gestuurd naar:

  AirHelp Germany GmbH

  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13

  10245 Berlijn (Berlin)
  Duitsland


  of
  E-mail: [email protected]

  Om uw intrekking aan te vragen kunt u de onderstaande voorbeeldtekst kopiëren en plakken en uw gegevens toevoegen. (U bent niet verplicht deze exacte tekst te gebruiken.)

  ----------

  Voorbeeld van een opzeggingsformulier

  Hiermee beëindig ik de door mij gesloten overeenkomst:

  AirHelp-claimnummer:

  Ontvangstdatum claim:

  Naam klant:

  Adres klant:

  Handtekening klant:

  Datum:

  ---------

  *Einde sjabloon

 5. Na de 14-daagse Intrekkingsperiode kunt u uw goedkeuring van de Compensatieservice of het Lidmaatschap intrekken volgens de Voorwaarden.

  Intrekking van de Compensatieservice door AirHelp

 6. AirHelp behoudt zich het recht voor op intrekking van de Compensatieservice in geval van hinder buiten de invloed van AirHelp waardoor AirHelp niet in staat is om Compensatie voor u te verkrijgen. Dit is mogelijk inclusief maar niet beperkt tot faillissement van de Luchtvaartmaatschappij, sluiting van de rechtbank, lockdownmaatregelen, lage Vluchtcompensatie enz. In deze gevallen zal AirHelp u op de hoogte brengen van de hinder en uw Claim sluiten. In dit geval worden er geen kosten in rekening gebracht.

  Beëindiging van de Compensatieservice en Lidmaatschap

 7. De Services eindigen nadat een van de volgende gebeurtenissen als eerste plaatsvindt:

  1. De Compensatieservice eindigt wanneer de Claim is afgehandeld met de Luchtvaartmaatschappij, u de Vluchtcompensatie heeft ontvangen en alle door u aan AirHelp verschuldigde bedragen, indien van toepassing, zijn betaald, of

  2. Wanneer u of AirHelp op welk moment en om welke reden dan ook tijdig kennis geeft van beëindiging; of

  3. Per direct door AirHelp wanneer

   1. u uw verplichtingen volgens de Voorwaarden of andere toepasselijke regels of voorschriften niet bent nagekomen,

   2. u incorrecte informatie heeft opgegeven, betrokken bent geweest bij fraude of heeft deelgenomen aan activiteiten waarvan AirHelp redelijkerwijs kan vermoeden dat deze misleidend of frauduleus zijn, met als gevolg dat u niet in aanmerking komt voor Vluchtcompensatie of andere betalingen.

 8. AirHelp behoudt zich het recht voor om haar verliezen te vorderen bij beëindiging ten gevolge van inbreuk.

 9. Indien u een AirHelp+-lid bent met een jaarabonnement en u wilt dit niet verlengen volgens Clausule 5.17, dan kunt u uw Lidmaatschap een (1) dag voor de datum van automatische verlenging opzeggen door:

  1. in te loggen bij uw account, te kiezen voor “Lidmaatschap beheren” in het AirHelp+-dashboard en te klikken op “Lidmaatschap opzeggen”

  2. AirHelp schriftelijk op de hoogte te stellen van uw wens om het Lidmaatschap niet automatisch te verlengen, gericht aan: [email protected]

  Recht van AirHelp om het Lidmaatschap te weigeren, opschorten of beëindigen

 10. AirHelp behoudt zich het recht voor om het Lidmaatschap aan een persoon te weigeren en, in geval van schending van de Voorwaarden door het Lid, het Lidmaatschap op elk gewenst moment te beëindigen.

 11. AirHelp behoudt het recht om uw Lidmaatschap op te schorten wanneer er redelijke gronden zijn om misleidende of frauduleuze activiteiten te vermoeden. In dit geval moet u AirHelp alle documentatie verstrekken die wij nodig hebben om dit te onderzoeken, kunt u uw Lidmaatschap niet annuleren en worden er geen betalingen of terugbetalingen gedaan totdat AirHelp ervan overtuigd is dat er geen fraude heeft plaatsgevonden. Indien AirHelp naar eigen Inzicht bepaalt dat er voldoende bewijs van fraude is, heeft AirHelp het recht om het Lidmaatschap te beëindigen en haar rechten uit te oefenen op grond van deze Voorwaarden of het toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het terugvorderen van betaalde bedragen en het informeren van de bevoegde autoriteiten.

  Gevolg van Beëindiging en Intrekking van de Compensatieservice

 12. Na beëindiging van de Compensatieservice om welke reden dan ook, dient u alle uit hoofde van de Voorwaarden aan AirHelp verschuldigde kosten direct te betalen, waaronder zonder beperking in geval van Intrekking van de Klant nadat de Luchtvaartmaatschappij de betaling van Vluchtcompensatie heeft bevestigd.

 13. AirHelp zal uw Claim niet automatisch aan u teruggeven na Intrekking of beëindiging. U dient AirHelp te verzoeken om uw Claim te terug te geven, waarna AirHelp u het Heroverdrachtsdocument zal toesturen ter ondertekening.

 14. Ingeval u de Compensatieservice intrekt of AirHelp deze beëindigt wegens schending van de Voorwaarden door u, maakt AirHelp aanspraak op het volgende van uw kant:

  1. Proceskosten van AirHelp, indien AirHelp Juridische stappen heeft ondernomen; of, 

  2. Een bedrag gelijk aan de Proceskosten, indien AirHelp na de intrekking door een Kantonrechtbank wordt verzocht de aan de Luchtvaartmaatschappij verschuldigde Proceskosten te betalen; of,

  3. De Servicekosten van AirHelp en, indien er sprake was van een Juridische stappen, de Kosten van juridische stappen, indien u vervolgens rechtstreeks van de Luchtvaartmaatschappij een Vluchtcompensatie ontvangt.

  Gevolgen van Intrekking van het lidmaatschap van AirHelp+

 15. Zodra het Lidmaatschap is beëindigd, geannuleerd of verlopen, verliest het Lid alle voordelen van AirHelp+. AirHelp zal tevens niet langer afstand doen van de Servicekosten en Juridische Kosten, indien van toepassing, voor het verlenen van de Compensatieservice door AirHelp.

 16. Leden die ervoor hebben gekozen hun Lidmaatschap niet te verlengen, moeten hun Claim uit de Lidmaatschapsperiode niet later dan 60 (zestig) dagen nadat het Lidmaatschap is verlopen indienen, om de voordelen van het Lidmaatschap van AirHelp+ te ontvangen.

8. GEGEVENSBESCHERMING

 1. Alle persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens of in verband met het verlenen van onze Services, zijn onderworpen aan de Privacyverklaring van AirHelp.

9. ALGEMENE BEPALINGEN

Services van derde partijen

 1. Onze Services kunnen links naar websites van externe dienstverleners of interfaces voor het boeken van services via externe partijen bevatten. Zulke websites/services worden beheerd door onafhankelijke partijen waar AirHelp geen invloed op heeft. Hoewel onze Services informatie over of toegang tot externe leveranciers kan bevatten en het gebruik van de services van deze externe leveranciers kan faciliteren, vormen zulke Services geen sponsorschap, partnerschap of ondersteuning.

 2. Wij herinneren u eraan dat u er door het bezoeken van websites/services van externe partijen of gebruiken van services van derde partijen akkoord mee gaat om gebonden te zijn door het beleid en de algemene voorwaarden van die externe partijen. Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden en het beleid te lezen en op uw eigen risico te gebruiken.

 3. Hiermee erkent u en gaat u ermee akkoord dat AirHelp geen partij zal zijn van een overeenkomst die u aangaat met zo'n externe partij en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten of omissies in zulke services van externe partijen of directe of indirecte vorderingen, inbreuk, verliezen of schade die is veroorzaakt of wordt verondersteld te zijn veroorzaakt door of in verband met toegang tot of gebruik van dergelijke services van externe partijen.

  Garantiedisclaimer en beperking van de aansprakelijkheid

 4. AirHelp heeft vele informatie- en gegevensbronnen voor de informatie en services die beschikbaar zijn in het kader van deze Voorwaarden. Hoewel AirHelp tracht om nauwkeurige informatie te leveren, kunnen onze Services omissies en fouten bevatten. Onze Services worden geleverd ‘zoals ze zijn’. AirHelp doet voor zover als wettelijk mogelijk afstand van alle garanties, expliciet en impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-overtreding van derdenrechten, nauwkeurigheid van informatie en geschiktheid voor een bepaald doel. AirHelp doet geen toezeggingen en verleent geen garanties dat onze Services zullen resulteren in Vluchtcompensatie, voldoen aan uw vereisten of veilig, vrij van virussen of andere schadelijke componenten, tijdig, ononderbroken, nauwkeurig, compleet of betrouwbaar zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze Services geschiedt op uw eigen risico. AirHelp en Onderdelen van AirHelp Groep zijn voor zover als wettelijk toegestaan niet aansprakelijk voor directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgverliezen of schade noch voor derving van inkomen, winst en goodwill ten gevolge van of op wat voor manier dan ook in verband met i) onze Services, ii) vertraging of het niet kunnen krijgen van toegang tot onze Services, iii) virussen, bugs, Trojaanse paarden, software, informatie gelinkte websites van externe partijen en services die zijn verkregen via het gebruik van onze Services, iv) of andere kwesties met betrekking tot onze Services, of door contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer AirHelp, Onderdelen van AirHelp Groep of een van hun leveranciers op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 5. Deze Voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten, die niet bij wet kunnen worden uitgesloten. Als u niet tevreden bent met een gedeelte van onze Services of met deze Voorwaarden, kunt u alleen besluiten tot Intrekking, in lijn met deze Voorwaarden.

  Versies en Aanpassingen

 6. AirHelp behoudt zich het recht voor om secties van deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen zonder nadere kennisgeving. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op de website van AirHelp.

 7. AirHelp werkt regelmatig de onderdelen van onze Services en deze Voorwaarden bij om de manier hoe we onze Services aan u leveren te verbeteren. Als gevolg daarvan vallen alle nieuwe onderdelen van onze Services onder de laatste versie van de Voorwaarden die worden weergegeven op de website van AirHelp.

 8. Desondanks is uw gebruik van de Services onderworpen aan de versie van de Voorwaarden die van kracht was op de datum waarop u deze aanvaardde. Indien u niet zeker bent welke versie van de Voorwaarden voor u geldt, kunt u contact opnemen met AirHelp via [email protected] en we zullen ze u toesturen.

  Volledige Overeenkomst

 9. Deze Voorwaarden zijn de volledige en uitsluitende verklaring van het onderwerp, die alle eerdere berichtgevingen (mondeling en schriftelijk) tussen u en AirHelp vervangen.

 10. U mag uw rechten of plichten uit hoofde van deze Voorwaarden niet overdragen zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. AirHelp mag haar rechten of plichten uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen naar een Onderdeel van AirHelp Groep of een door AirHelp aangewezen externe partij.

  Alternatieven voor de Compensatieservices

 11. Als u uw Claim wenst in te dienen op een andere wijze dan via de Compensatieservices van AirHelp, zijn er de volgende opties: uw eigen buitengerechtelijke of gerechtelijke stappen tegen de luchtvaartmaatschappij, rechtsbijstand door een jurist of een verzoek direct aan de betreffende Luchtvaartmaatschappij. In Duitsland zijn dit het aanbod van het Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. “söp”, het online formulier van de Duitse Luftfahrtbundesamt en de Arbitrage-instantie Lufttransport van het Duitse Federale Departement van Justitie. V., het online formulier van de Duitse Luftfahrtbundesamt en de Arbitrage-instantie Lufttransport van het Duitse Federale Departement van Justitie.

  Geldend recht en jurisdictie

 12. Deze Voorwaarden, Formulieren, en de overeenkomst tussen AirHelp en u, en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband met hen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door de wetten van Duitsland, zonder rekening te houden met het beginsel van het conflictenrecht. Dit laat dwingende bepalingen van het rechtsstelsel die zonder deze rechtskeuzeclausule van toepassing zouden zijn, bijvoorbeeld de dwingende bepalingen van het land waar de klant woont, onverlet.

 13. Als een bepaling (of een gedeelte ervan) uit deze Voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een rechter of andere competente autoriteit, dient deze bepaling te worden vervangen door een toepasselijke bepaling die de originele bepaling zo exact mogelijk benadert, en blijven deze Voorwaarden geldig wat betreft de overige bepalingen en het restant van de gebrekkige bepalingen.

 14. Wanneer AirHelp er niet of niet tijdig in slaagt een bepaling uit deze Voorwaarden (in haar geheel of gedeeltelijk) te handhaven, kan dit niet worden beschouwd als het doen van afstand van onze rechten of rechtsmiddelen.

 15. De Engelse versie van deze Voorwaarden zal voorrang hebben in geval van inconsistentie met elke andere taalversie.

Bijgewerkt: 23 mei 2024.
Versie: TC2.24

AirHelp verscheen onder meer in:

AD Logo logoMetro add De StandaardHLN logoNOS

AirHelp maakt deel uit van de 'Association of Passenger Rights Advocates' (APRA), wiens missie het is de rechten van passagiers te bevorderen en te beschermen.

Copyright © 2024 AirHelp

Compensatie controleren

Alle luchtvaartmaatschappijen