Algemene Voorwaarden

Als uw claim onder de Braziliaanse wetgeving valt, bent u onderworpen aan onze Braziliaanse algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) hebben de gedefinieerde termen hieronder de volgende betekenis:

1.1 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen een Cliënt en AirHelp die is bereikt na de acceptatie van deze Voorwaarden door de Cliënt. Voor Gerechtigheid als een Service wordt de Overeenkomst geacht te zijn bereikt, wanneer de Cliënt de Volmacht of een Machtigingsdocument heeft ondertekend naast het accepteren van deze Voorwaarden.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, een bedrijf dat is gevestigd in Duitsland met statutaire zetel te Boxhagener Straße 18, 10245 Berlijn, Duitsland (DE 320095320).

1.3 “AirHelp+ Lidmaatschap”: Als een Cliënt AirHelp+ Lidmaatschap heeft aangeschaft, zal AirHelp afstand doen van haar Servicekosten en Juridische Kosten, indien van toepassing, voor AirHelp’s levering van Gerechtigheid als een Service voor de Claims die gedekt worden door de boeking waarvoor de Cliënt AirHelp+ Lidmaatschap heeft aangeschaft.

1.4 “AirHelp Connect”: Een gratis online tool beschikbaar op AirHelp’s website en mobiele applicatie waarmee u uw inbox aan AirHelp kunt koppelen om AirHelp in staat te stellen vluchtboekingen en mogelijke claims op basis van wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers in uw inbox te identificeren.

1.5 “Wet- en regelgeving betreffende de rechten van luchtvaartpassagiers”: alle wet- en regelgeving, richtlijnen, internationale verdragen of soortgelijke afspraken, gepubliceerd op landelijk, federaal, EU-, nationaal, internationaal of plaatselijk niveau, en jurisprudentie, waarmee regels worden vastgelegd inzake geldelijke compensatie, schadevergoeding of restitutie aan passagiers bij overboekte, vertraagde, geannuleerde of op andere wijze verstoorde vluchten, of bagageclaims.

1.6 “Volmacht”: het document, waarmee de Cliënt, met inachtneming van de algemene voorwaarden daarin, de eigendom van de Claim overdraagt aan AirHelp.

1.7 “Machtigingsdocument”: een document verstrekt door AirHelp aan de Cliënt, dat AirHelp of één van AirHelp’s dochterondernemingen of partners machtigt om namens de Cliënt te handelen. Het document kan in verschillende vormen zijn, vanwege de verschillende juridische vereisten, inclusief, maar niet beperkt tot, een Volmacht of een Cliënt Care-overeenkomst.

1.8 “Claim”: elke vordering op een luchtvaartmaatschappij voor geldelijke compensatie, schadevergoeding of terugbetaling op grond van wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers, of voor vergoeding als teken van goede wil.

1.9 “Cliënt”: persoon (personen) die deze Voorwaarden geaccepteerd heeft.

1.10 “Geschiktheidsservice”: is AirHelp’s levering van zijn state-of-the-art service om te bepalen of een Claim in aanmerking komt, door middel van software. De Geschiktheidsservice wordt per Claim uitgevoerd in het webformulier van AirHelp of voor alle gevonden vluchten indien de Klant verbinding heeft gemaakt met AirHelp Connect. De Geschiktheidsservice zal de Klant informeren over de kans dat hij/zij een geschikte Claim heeft. Bij een geschikte Claim is het zeer waarschijnlijk dat er wordt uitbetaald en AirHelp zal Gerechtigheid als een Service verlenen voor dergelijke Claims indien de Klant daar om verzoekt. Bij Claims die niet geschikt zijn, is het niet waarschijnlijk dat er wordt uitbetaald en AirHelp zal Gerechtigheid als een Service niet verlenen voor dergelijke Claims.

1.11 “Vluchtcompensatie”: het totale geldbedrag dat een luchtvaartmaatschappij in relatie tot een Claim betaalt als compensatie, restitutie, schadevergoeding, schikking, een teken van goede wil of anderszins, aan de Klant of aan AirHelp nadat de Klant deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. Voor alle duidelijkheid: Vluchtcompensatie omvat geen betalingen of vergoedingen voor advocaatkosten, kosten voor juridisch advies, proceskosten, incassokosten, rente of soortgelijke posten. Al deze betalingen behoren uitsluitend toe aan AirHelp.

1.12 “Informatieservice”: is AirHelp’s verstrekking van vluchtinformatie, luchtvaartmaatschappijinformatie, luchthaveninformatie, andere reisgerelateerde informatie, informatie over rechten van vliegtuigpassagiers en wetgeving inzake consumentenbescherming. De informatie zal zowel specifiek relevant zijn voor de reizen van de Cliënt en van een meer generieke context zijn, zoals ranglijsten van luchthavens of luchtvaartmaatschappijen, of nieuws over wijzigingen in de rechten van luchtvaartpassagiers. De informatie wordt geleverd via elektronische communicatie, waaronder email, gepersonaliseerd dashboard, door AirHelp beheerde websites of in een mobiele applicatie.

1.13 “Gerechtigheid als een Service”: is het streven van AirHelp om een Claim te winnen, inclusief, indien nodig, door Juridische Stappen te ondernemen.

1.14 “Juridische Stappen”: het indienen van een Claim bij een rechtbank of overheidsinstantie, zoals een Nationale Handhavingsinstantie (NHI), of het overdragen van een Claim aan een gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger, zoals een advocaat of advocatenkantoor.

1.15 “Legal Fast Track”: is een procedure voor luchtvaartmaatschappijen die meestal geen Vluchtcompensatie betalen, tenzij Juridische Stappen worden ondernomen. Als AirHelp Gerechtigheid als een Service biedt door het leveren van Legal Fast Track, zal AirHelp zowel de Servicekosten als de Juridische Kosten in rekening brengen vanwege het verhoogde risico en de hogere kosten voor AirHelp.

1.16 “Lid” of “Leden”: persoon of personen die AirHelp+ Lidmaatschap heeft/hebben aangeschaft.

1.17 “Prijslijst“: bijlage bij deze Voorwaarden met aanvaarde valuta, betaalmethodes en alle door AirHelp aangerekende kosten behalve de terugbetaling van gerechtelijke kosten en advocatenkosten die, indien van toepassing, verrekend zullen worden door AirHelp.

1.18 “Verordening 261/2004”: Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Nadat de Cliënt deze Voorwaarden heeft geaccepteerd, stemt AirHelp ermee in om de Geschiktheidsservice en Informatieservice te leveren aan de Cliënt en stemt de Cliënt ermee in de Geschiktheidsservice en Informatieservice te ontvangen.

2.2 Nadat de Cliënt deze Voorwaarden heeft geaccepteerd en de Volmacht of het Machtigingsdocument heeft ondertekend, stemt de Cliënt ermee in om Gerechtigheid als een Service te ontvangen en stemt AirHelp ermee in om Gerechtigheid als een Service te leveren, tenzij AirHelp de Cliënt zonder onredelijke vertraging op de hoogte stelt dat AirHelp geen Gerechtigheid als een Service kan leveren voor een dergelijke Claim.

2.3 Door het aangaan van een Overeenkomst met AirHelp garandeert de Cliënt dat hij/zij bevoegd is en de rechtsbekwaamheid bezit om de Overeenkomst aan te gaan in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar medepassagiers. Door het tekenen van de Volmacht of een Machtigingsdocument garandeert de Cliënt dat hij/zij bevoegd is en de rechtsbekwaamheid bezit om de Volmacht of het Machtigingsdocument te tekenen in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar minderjarige medepassagiers.

2.4 De Cliënt erkent dat AirHelp alleen Vluchtcompensatie nastreeft. De Cliënt stemt ermee in dat AirHelp reisvouchers en/of andere diensten niet als Vluchtcompensatie accepteert en dat een dergelijk aanbod van luchtvaartmaatschappijen zal worden beschouwd als weigering van betaling, tenzij AirHelp vaststelt dat de kans op een gunstiger resultaat voor de Cliënt laag is en het onder deze omstandigheden de beste keuze zou zijn om een dergelijk aanbod te accepteren.

2.5 De Cliënt garandeert dat de Claim niet aan derden is toegewezen en dat er geen juridisch geschil tussen de Cliënt en de luchtvaartmaatschappij hangende of te verwachten is tussen de Cliënt en de luchtvaartmaatschappij in dezelfde kwestie.

2.6 Na het ondertekenen van de Volmacht mag de Cliënt geen andere partijen inschakelen om zijn Claim te behandelen, omdat de Claim is toegewezen aan AirHelp. Alle bestaande verbintenissen en volmachten, indien aanwezig, moeten worden geannuleerd voordat u de Volmacht of het Machtigingsdocument ondertekent. Om twijfel te voorkomen, in het geval dat de Cliënt een Machtigingsdocument heeft ondertekend, kan de Cliënt de in het Machtigingsdocument gegeven machtiging intrekken door AirHelp hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.7 Als de Cliënt rechtstreekse betalingen of enige andere vergoeding van de betreffende luchtvaartmaatschappij ontvangt nadat de Overeenkomst is aangegaan, is de Cliënt verplicht zonder vertraging AirHelp hiervan kennis te geven. Dergelijke betalingen worden beschouwd als Vluchtcompensatie en geven AirHelp recht op zijn Servicekosten en Juridische Kosten, als AirHelp Juridische Stappen heeft ondernomen voordat de Cliënt de betaling van de betrokken luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen. Ter voorkoming van elke twijfel, Vluchtcompensatie omvat geen betalingen of vergoedingen van advocatenkosten, kosten van juridisch advies, gerechtskosten, incassokosten, rente en dergelijke, deze betalingen zullen uitsluitend aan AirHelp toebehoren.

2.8 Na het ondertekenen van de Volmacht of een Machtigingsdocument, is de Cliënt verplicht om onderhandelingen met de betreffende luchtvaartmaatschappij te staken en om alle contactpogingen van de luchtvaartmaatschappij naar AirHelp door te sturen om ervoor te zorgen dat AirHelp het best mogelijke resultaat behaalt.

Artikel 3: Beschrijving van ‘Gerechtigheid als een Service’

3.1 AirHelp handhaaft de Claim van de Cliënt voor Vluchtcompensatie van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij op basis van Verordening 261/2004 of iedere andere van kracht zijnde Wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers die van toepassing is op de specifieke vliegreizen van de Cliënt.

3.2 Vluchtgegevens en informatie kunnen worden ingediend bij AirHelp via website, mobiele apps, e-mail, telefoon, of andere elektronische softwaretoepassingen die worden ondersteund door AirHelp.

3.3 Om de Claim succesvol te behandelen, heeft AirHelp de door de Cliënt ondertekende Volmacht of Machtigingsdocument nodig, die naar AirHelp gestuurd kan worden via het webformulier, de mobiele app, per e-mail of post. Na ontvangst van een ondertekende Volmacht of Machtigingsdocument van de Cliënt, bereidt AirHelp een betalingsverzoek voor en stuurt dit zonder onredelijke vertraging naar de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en behandelt alle verdere correspondentie. Voor dit deel van Gerechtigheid als een Service wordt, als Vluchtcompensatie wordt betaald, door AirHelp zijn Servicekosten in rekening gebracht (zie Prijslijst).

3.4 Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij de Vluchtcompensatie niet binnen een redelijke termijn betaalt, na de kennisgeving door AirHelp en op voorwaarde dat de zaak met voldoende zekerheid kan worden gehandhaafd, kan AirHelp Juridische Stappen voorstellen en initiëren om de Claim te behandelen. In het geval dat er Juridische Stappen ondernomen worden en de Vluchtcompensatie wordt betaald, brengt AirHelp naast de Servicekosten ook de Juridische Kosten in rekening (zie Prijslijst).

3.5 In het geval dat een gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger wordt gebruikt om Juridische Stappen te ondernemen, zal de Cliënt AirHelp toestaan de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger toegang te verlenen tot alle aan AirHelp gecommuniceerde gegevens en de wettelijke vertegenwoordiger toestaan informatie over de procedure aan AirHelp over te dragen. Indien de betreffende rechtbank een aparte COA, Machtigingsdocument, Waarheidsverklaring, Volmacht of andere aanvullende documenten eist, neemt de Cliënt het op zich om dergelijke aanvullende documenten te ondertekenen. Indien de Cliënt reeds een Volmacht heeft ondertekend en een COA, Machtigingsdocument, Cliënt Care-overeenkomst of iets soortgelijks ondertekent, accepteert de Cliënt dat een dergelijke Claim wordt teruggegeven aan de Cliënt door ondertekening van de COA, het Machtigingsdocument, de Cliënt Care-overeenkomst of iets dergelijks.

3.6 Als de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger tot de conclusie komt dat er onvoldoende vooruitzichten op succes zijn, zal de Cliënt hierover geïnformeerd worden en zal AirHelp noch de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger verdere actie ondernemen.

3.7 Als AirHelp of de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger Juridische Stappen onderneemt om de Claim te behandelen, dekt AirHelp alle eventuele kosten in het geval dat de rechtszaak verloren wordt. In het geval dat de rechtszaak gewonnen wordt, of een schikking wordt bereikt tussen de luchtvaartmaatschappij en AirHelp, dekt AirHelp alle kosten die niet door de luchtvaartmaatschappij gedekt worden. Als een de rechtszaak gewonnen wordt, zal een claim voor de terugbetaling van de gerechtelijke kosten namens de Cliënt worden ingediend. Hetzelfde geldt voor de kosten van juridisch advies en advocatenkosten ongeacht of de juridische procedure gevoerd werd door AirHelp of door een contractuele juridische vertegenwoordiger.

3.8 De Cliënt erkent dat het de exclusieve beslissing van AirHelp is om een schikkingsvoorstel te accepteren, aangezien de Cliënt de Claim heeft overgedragen aan AirHelp. In het geval dat AirHelp handelt namens de Cliënt op grond van een Machtigingsdocument, machtigt de Cliënt AirHelp om schikkingsvoorstellen te accepteren of af te wijzen op basis van AirHelp’s ervaring met de luchtvaartmaatschappij en het advies van externe wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 4: Beschrijving van het AirHelp+ Lidmaatschap

4.1 Een Cliënt kan toetreden tot het Lidmaatschap door AirHelp+ Lidmaatschap aan te schaffen.

4.2 De Lidmaatschapskosten zullen aan de Cliënt worden meegedeeld op het moment van de aankoop, die de Cliënt moet betalen om Lid te worden en gebruik te maken van de hierin gespecificeerde voordelen.

4.3 AirHelp biedt het Lidmaatschap aan als:

i) een abonnement per boeking, of ii) een jaarabonnement:

i) Het Lidmaatschap als abonnement per boeking zal Claims dekken die voortkomen uit de boeking waarvoor de Klant het Lidmaatschap had aangeschaft.

ii) Het Lidmaatschap als jaarabonnement zal Claims dekken die voortkomen uit boekingen binnen de opgegeven periode. De kosten van dit Lidmaatschap worden jaarlijks gefactureerd.

Beide Lidmaatschappen zijn als Complete-lidmaatschap of als Essential-lidmaatschap verkrijgbaar. Uitsluitend Leden die het Complete-lidmaatschap hebben besteld, hebben toegang tot de bijkomende voordelen zoals beschreven in 4.7.

4.4 Het Lidmaatschap vangt aan op de dag van aankoop.

4.5 Na acceptatie van de aankoop ontvangt het Lid een bevestiging.

4.6 Voor Leden, zal AirHelp afstand doen van haar Servicekosten en Juridische Kosten, indien van toepassing, voor AirHelp’s levering van Gerechtigheid als een Service voor de Claims voor boekingen die gedekt worden door het Lidmaatschap.

4.7 Voor Leden die het Complete-lidmaatschap hebben aangeschaft: Het Lidmaatschap als jaarabonnement omvat een Voucher voor het gebruik van Telmedicin Sp. z o.o. (Telmedicin) aangeboden medische consulten. Hier kan tot 12 keer per jaar gratis gebruik van worden gemaakt. Het Lidmaatschap als abonnement per boeking omvat een eenmalige Voucher voor het gebruik van Telmedicin aangeboden medische consulten. Hier kan tot 30 dagen na de daadwerkelijke vertrekdatum gebruik van worden gemaakt. Leden dienen zich met hun Voucher aan te melden op airhelp.telemedi.co. De Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Telmedicin zijn van toepassing op het gebruik van deze diensten.

4.8 Voordelen zijn persoonlijk en alleen van toepassing op het Lid, wat betekent dat het Lid als passagier moet worden vermeld in de boeking, en op een bepaald aantal passagiers (zoals vermeld in de bevestigingse-mail), als ze in dezelfde boeking als het Lid staan vermeld.

4.9 De Servicekosten en Juridische Kosten worden niet terugbetaald aan het Lid voor claims die voortkomen uit vluchten die voorafgaand aan de aanvang van het Lidmaatschap werden verstoord.

4.10 Het Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het Lid moet AirHelp onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij/zij zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van het Lidmaatschap.

4.11 Lidmaatschap in de vorm van een abonnement wordt na de abonnementsperiode automatisch één jaar verlengd, totdat en tenzij het Lid ervoor kiest het Lidmaatschap te annuleren. Dit kan worden gedaan i) door het Lid, wanneer hij/zij is aangemeld bij zijn/haar account en op het dashboard “Lidmaatschap beheren” kiest en op “Annuleer mijn lidmaatschap” klikt, of ii) door het Lid, door AirHelp schriftelijk in kennis te stellen van zijn/haar wens om het Lidmaatschap niet automatisch te verlengen via een e-mail naar: [email protected]

4.12 Leden die conform de Europese consumentenwetgeving als consumenten kwalificeren, kunnen hun Lidmaatschap binnen 14 dagen na de aanschaf zonder opgaaf van redenen herroepen. Voor uitoefening van het herroepingsrecht en terugbetaling van het volledige bedrag, moet de herroeping binnen een periode van 14 dagen na de aanschaf worden medegedeeld en moet duidelijk worden aangegeven dat het Lid zijn/haar Lidmaatschap wenst te herroepen. Vanwege de aard van de service die het Lid wordt geboden, kan het Lid het Lidmaatschap niet herroepen indien het Lid met een van de vluchten heeft gereisd die door het Lidmaatschap worden gedekt. De herroeping kan worden verzonden naar: [email protected]

4.13 Als de annulering 14 dagen na het aangaan van het oorspronkelijke of hernieuwde Lidmaatschap door AirHelp is ontvangen, heeft het Lid geen recht op enige restitutie van de Lidmaatschapskosten.

4.14 Zodra het Lidmaatschap is beëindigd, geannuleerd of verlopen, zal AirHelp niet langer afstand doen van de Servicekosten en Juridische Kosten, indien van toepassing, voor AirHelp’s levering van Gerechtigheid als een Service.

4.15 Voormalige Leden die ervoor hebben gekozen hun Lidmaatschap niet te verlengen, moeten hun claim uit de Lidmaatschapsperiode niet later dan 90 (negentig) dagen nadat het Lidmaatschap is verlopen indienen, om de voordelen van het AirHelp+ Lidmaatschap te ontvangen.

4.16 AirHelp behoudt zich het recht voor om het Lidmaatschap aan een persoon te weigeren en, in geval van schending van de Voorwaarden door het Lid, het Lidmaatschap op elk gewenst moment te beëindigen.

4.17 Het Lid heeft geen recht op restitutie van de Lidmaatschapskosten bij beëindiging van het Lidmaatschap door AirHelp.

Artikel 5: Kosten en Betalingen

5.1 AirHelp biedt de Geschiktheidsservice, AirHelp Connect en Informatieservice kosteloos aan.

5.2 AirHelp biedt Gerechtigheid als een Service kosteloos aan, tenzij AirHelp succesvol is in het verkrijgen van Vluchtcompensatie. Als AirHelp succesvol is, zal AirHelp het overeengekomen deel van de Vluchtcompensatie aan de Cliënt overmaken, alleen onderworpen aan kosten die mogelijk van toepassing zijn op basis van de Prijslijst. Gerechtelijke kosten en advocatenkosten zullen verrekend worden met eender welke betaling aan AirHelp namens de Cliënt. Als AirHelp succesvol is, maar de Vluchtcompensatie en/of advocaatkosten, gerechtelijke kosten, rente of soortgelijke vergoedingen door de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar de Cliënt zijn overgemaakt, zal de Cliënt gefactureerd worden en zonder onredelijke vertraging AirHelp’s vergoedingen conform de Prijslijst en de ontvangen advocaatkosten, gerechtelijke kosten, rente of soortgelijke vergoedingen, indien van toepassing, overmaken aan AirHelp.

5.3 Betaling van het overeengekomen deel van de Vluchtcompensatie aan de Cliënt zal worden verricht overeenkomstig de opties in de Prijslijst door AirHelp.

5.4 Als de Cliënt onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt die nodig is om de Vluchtcompensatie te betalen en deze geretourneerd is aan AirHelp, en de Cliënt na verschillende herinneringen en redelijke inspanningen van AirHelp om de Cliënt te contacteren via het e-mailadres dat de Cliënt aan AirHelp heeft verstrekt, niet reageert om de informatie te corrigeren of te verstrekken die nodig is om het overeengekomen deel van de Vluchtcompensatie te betalen, heeft AirHelp het recht om het deel van de Vluchtcompensatie dat anders aan de Cliënt zou zijn overgemaakt, te behouden.

5.5 Wanneer AirHelp de overeengekomen Vluchtcompensatie heeft betaald op basis van de instructies en de geselecteerde methode door de Cliënt, is AirHelp niet aansprakelijk voor:

i) cheques, prepaid betaalkaarten, creditcards en dergelijke die verloren zijn geraakt in de doorvoer naar de Cliënt;

ii) alle gevolgen van het geven van onjuiste (bank)rekeninggegevens, een onjuist adres en dergelijke door de Cliënt, inclusief, maar niet beperkt tot het betalen van de Vluchtcompensatie aan de verkeerde ontvanger. Als de vluchtcompensatie door een fout van de Cliënt is betaald aan een verkeerde ontvanger, is AirHelp niet verplicht om deze actief terug te vorderen.

5.6 Er kan geen rente worden geclaimd voor de periode tussen de inkomende en uitgaande betalingen. AirHelp behoudt zich het recht voor alle rente die ontvangen is van de luchtvaartmaatschappij te behouden.

5.7 AirHelp is niet aansprakelijk voor enige compensatie, schadevergoeding en dergelijke, als AirHelp wordt verhinderd de betaling over te maken aan de Cliënt door een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de controle van AirHelp valt, inclusief zonder beperking, staking, uitsluiting, arbeidsconflict, natuurramp, oorlog, oproer, burgerlijke commotie, kwaadwillig toegebrachte schade, naleving van een wet of een bevel van de overheid, regel, regelgeving of aanwijzing, ongeval, stuk gaan van installaties of machines, brand, overstroming en storm.

Artikel 6: Gegevensbescherming

6.1 AirHelp zal de persoonsgegevens die door de Klant worden verstrekt voornamelijk gebruiken voor het verlenen van de Geschiktheidsservice, het AirHelp+ Lidmaatschap, AirHelp Connect, de Informatieservice en Gerechtigheid als een Service in overeenstemming met de Overeenkomst. AirHelp kan persoonsgegevens ook verzamelen voor andere doeleinden, zoals statistieken, administratie en communicatie, IT- en beveiligingsadministratie, fysieke beveiliging, authenticatie- en autorisatiesystemen, ondersteuningssystemen, samenwerking van interne projecten en organisatorische teams en activiteiten. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 (zie Privacyverklaring) of andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing kunnen zijn.

6.2 De Klant verstrekt aan AirHelp persoonsgegevens op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing kunnen zijn, met de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt en, indien van toepassing, zijn verstrekt namens of door zijn/haar medepassagiers te verwerken voor het gebruik daarvan in het kader van de Overeenkomst. AirHelp zal de persoonsgegevens alleen aan derden overdragen onder de hieronder vermelde voorwaarden:

i) als de Cliënt toestemming heeft gegeven;

ii) als het voor een doel is dat rechtstreeks verbonden is met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld;

iii) als het nodig is voor de voorbereiding, onderhandeling en uitvoering van een Overeenkomst met de Cliënt;

iv) als het vereist is vanwege wettelijke verplichtingen, administratie of gerechtelijk bevel;

v) als het vereist is voor de instelling of de bescherming van rechtsvorderingen of ter verdediging van gerechtelijke acties;

vi) als het dient ter preventie van misbruik of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen, om veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Artikel 7: Gegevens en informatie van de Klant

7.1 Op verzoek van AirHelp zullen de Klant of zijn/haar medepassagiers AirHelp alle gegevens of informatie verstrekken die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant garandeert de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en informatie, en, indien van toepassing, dat deze met toestemming van de medepassagiers zijn verstrekt.

7.2 De Cliënt gaat ermee akkoord om AirHelp in alle opzichten volledig te vrijwaren voor alle aanspraken van derden inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste Cliënt communicatie, het verstrekken van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag.

In het geval van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag, behoudt AirHelp zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Als de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met deze paragraaf, heeft de Cliënt geen enkel recht op enige vorm van compensatie.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1 Als u volgens de EU-consumentenwetgeving als consument kwalificeert, dat wil zeggen dat u een natuurlijk persoon bent die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat noch uw commerciële noch uw onafhankelijke beroepsactiviteit is, heeft u een wettelijk herroepingsrecht.

8.2 U kunt uw aanvaarding van onze Overeenkomst zonder opgaaf van redenen herroepen binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst (bijv. per brief of e-mail). Om een beroep te kunnen doen op uw herroepingsrecht moet u uw herroeping binnen de bovengenoemde periode van 14 dagen mededelen en duidelijk vermelden dat u de Overeenkomst wilt herroepen. Vanwege de aard van de aan u verleende service kunt u onze Overeenkomst niet herroepen als wij u hebben laten weten dat de luchtvaartmaatschappij de Claim heeft geaccepteerd, omdat wij in dat geval de door u gevraagde service hebben voltooid. De herroeping kan worden gestuurd naar:

AirHelp GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlijn, Duitsland

of e-mail: [email protected]

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1 AirHelp is gemachtigd deze Voorwaarden en de Prijslijst te wijzigen en te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanvullende voorwaarden te stellen. Wijzigingen met een negatief effect voor de Cliënt zijn echter niet van toepassing op de Cliënt, tenzij de Cliënt akkoord gaat met nieuwe wijzigingen.

9.2 De wetten van Duitsland zijn van toepassing op deze Voorwaarden, de Volmacht en de Overeenkomst tussen AirHelp en de Cliënt. De Cliënt heeft echter altijd het recht om bescherming te vragen onder dwingende bepalingen zoals bepaald door de wetten van het land waar de Cliënt woonachtig is.

9.3 Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen op welke wijze dan ook.

9.4 Rechten en verplichtingen die geheel of gedeeltelijk gerelateerd zijn aan een ingediende Claim, mogen zonder beperkingen door AirHelp worden overgedragen aan elke entiteit binnen de bedrijfsgroep van AirHelp en door AirHelp aan derden.

9.5 De Engelse versie van deze Voorwaarden zal voorrang hebben in geval van inconsistentie met elke andere taalversie.

Gepubliceerd: 20.07.2020