Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) hebben de gedefinieerde termen hieronder de volgende betekenis:

1.1 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen een Cliënt en AirHelp die is bereikt na de acceptatie van deze Voorwaarden door de Cliënt. Voor Gerechtigheid als een Service wordt de Overeenkomst geacht te zijn bereikt, wanneer de Cliënt de Volmacht of een Machtigingsdocument heeft ondertekend naast het accepteren van deze Voorwaarden.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Limited, een bedrijf gevestigd in Hong Kong met zijn statutaire zetel op 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 “AirHelp +”: als een Cliënt AirHelp+ heeft aangeschaft, zal AirHelp afstand doen van zijn Servicekosten en Juridische Kosten, indien van toepassing, voor AirHelp’s levering van Gerechtigheid als een Service voor de Claims die gedekt worden door de boeking waarvoor de Cliënt AirHelp+ heeft aangeschaft.

1.4 “AirHelp Connect”: een gratis online tool beschikbaar op AirHelp’s website en mobiele applicatie waarmee u uw inbox aan AirHelp kunt koppelen om AirHelp in staat te stellen vluchtboekingen en mogelijke claims op basis van wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers in uw inbox te identificeren.

1.5 “Wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers”: elke wet, verordening, richtlijn of soortgelijk, uitgevaardigd op staats-, federaal, EU, nationaal of regionaal niveau, die regels vaststelt betreffende geldelijke compensatie, schadevergoeding of terugbetaling aan luchtvaartpassagiers in het geval van overboekte, vertraagde, geannuleerde of anderszins verstoorde vluchten of bagageclaims.

1.6 “Volmacht”: het document, waarmee de Cliënt, met inachtneming van de algemene voorwaarden daarin, de eigendom van de Claim overdraagt aan AirHelp.

1.7 “Machtigingsdocument”: een document verstrekt door AirHelp aan de Cliënt, dat AirHelp of één van AirHelp’s dochterondernemingen of partners machtigt om namens de Cliënt te handelen. Het document kan in verschillende vormen zijn, vanwege de verschillende juridische vereisten, inclusief, maar niet beperkt tot, een Volmacht of een Cliënt Care-overeenkomst.

1.8 “Claim”: elke claim tegen een luchtvaartmaatschappij voor geldelijke compensatie, schadevergoeding of terugbetaling op grond van wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers.

1.9 “Cliënt”: persoon (personen) die deze Voorwaarden geaccepteerd heeft.

1.10 “Geschiktheidsservice”: is AirHelp’s levering van zijn state-of-the-art service om te bepalen of een Claim in aanmerking komt, door middel van software. De Geschiktheidsservice wordt uitgevoerd op een Claim bij Claim basis in AirHelp’s webformulier of op alle gevonden vluchten, als de Cliënt verbinding heeft gemaakt met AirHelp Connect. De Geschiktheidsservice zal de Cliënt informeren over de waarschijnlijkheid van het hebben van een in aanmerking komende Claim. Een in aanmerking komende claim heeft een hoge waarschijnlijkheid om te worden betaald en AirHelp zal zijn Gerechtigheid als een Service voor dergelijke Claims leveren, op verzoek van de Cliënt. Claims die niet in aanmerking komen, hebben een lage waarschijnlijkheid om betaald te worden en AirHelp zal zijn Gerechtigheidsservice voor dergelijke Claims niet leveren. Geschiktheidsservice is momenteel alleen beschikbaar voor EG 261 Claims.

1.11 “Vluchtcompensatie”: het totale geldbedrag betaald door een luchtvaartmaatschappij met betrekking tot een Claim als compensatie, schikking, gebaar van goede wil of anderszins, aan de Cliënt of AirHelp nadat de Cliënt deze Voorwaarden heeft geaccepteerd. Ter voorkoming van elke twijfel, Vluchtcompensatie omvat geen betalingen of vergoedingen van advocatenkosten, kosten van juridisch advies, gerechtskosten, incassokosten, rente en dergelijke, deze betalingen zullen uitsluitend aan AirHelp toebehoren.

1.12 “Informatieservice”: is AirHelp’s verstrekking van vluchtinformatie, luchtvaartmaatschappijinformatie, luchthaveninformatie, andere reisgerelateerde informatie, informatie over rechten van vliegtuigpassagiers en wetgeving inzake consumentenbescherming. De informatie zal zowel specifiek relevant zijn voor de reizen van de Cliënt en van een meer generieke context zijn, zoals ranglijsten van luchthavens of luchtvaartmaatschappijen, of nieuws over wijzigingen in de rechten van luchtvaartpassagiers. De informatie wordt geleverd via elektronische communicatie, waaronder email, gepersonaliseerd dashboard, door AirHelp beheerde websites of in een mobiele applicatie.

1.13 “Gerechtigheid als een Service”: is het streven van AirHelp om een Claim te winnen, inclusief, indien nodig, door Juridische Stappen te ondernemen.

1.14 “Juridische Stappen”: het indienen van een Claim bij een rechtbank of overheidsinstantie, zoals een Nationale Handhavingsinstantie (NHI), of het overdragen van een Claim aan een gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger, zoals een advocaat of advocatenkantoor.

1.15 “Legal Fast Track”: is een procedure voor luchtvaartmaatschappijen die meestal geen Vluchtcompensatie betalen, tenzij Juridische Stappen worden ondernomen. Als AirHelp Gerechtigheid als een Service biedt door het leveren van Legal Fast Track, zal AirHelp zowel de Servicekosten als de Juridische Kosten in rekening brengen vanwege het verhoogde risico en de hogere kosten voor AirHelp.

1.16 ”Prijslijst”: bijlage bij deze Voorwaarden met vermelding van alle geaccepteerde valuta, betaalmethoden en alle kosten die door AirHelp in rekening worden gebracht.

1.17 “Verordening 261/2004”: Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Nadat de Cliënt deze Voorwaarden heeft geaccepteerd, stemt AirHelp ermee in om de Geschiktheidsservice en Informatieservice te leveren aan de Cliënt en stemt de Cliënt ermee in de Geschiktheidsservice en Informatieservice te ontvangen.

2.2 Nadat de Cliënt deze Voorwaarden heeft geaccepteerd en de Volmacht of het Machtigingsdocument heeft ondertekend, stemt de Cliënt ermee in om Gerechtigheid als een Service te ontvangen en stemt AirHelp ermee in om Gerechtigheid als een Service te leveren, tenzij AirHelp de Cliënt zonder onredelijke vertraging op de hoogte stelt dat AirHelp geen Gerechtigheid als een Service kan leveren voor een dergelijke Claim.

2.3 Door het aangaan van een Overeenkomst met AirHelp garandeert de Cliënt dat hij/zij bevoegd is en de rechtsbekwaamheid bezit om de Overeenkomst aan te gaan in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar medepassagiers. Door het tekenen van de Volmacht of een Machtigingsdocument garandeert de Cliënt dat hij/zij bevoegd is en de rechtsbekwaamheid bezit om de Volmacht of het Machtigingsdocument te tekenen in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar minderjarige medepassagiers.

2.4 De Cliënt erkent dat AirHelp alleen Vluchtcompensatie nastreeft. De Cliënt stemt ermee in dat AirHelp reisvouchers en/of andere diensten niet als Vluchtcompensatie accepteert en dat een dergelijk aanbod van luchtvaartmaatschappijen zal worden beschouwd als weigering van betaling, tenzij AirHelp vaststelt dat de kans op een gunstiger resultaat voor de Cliënt laag is en het onder deze omstandigheden de beste keuze zou zijn om een dergelijk aanbod te accepteren.

2.5 De Cliënt garandeert dat de Claim niet aan derden is toegewezen en dat er geen juridisch geschil tussen de Cliënt en de luchtvaartmaatschappij hangende of te verwachten is tussen de Cliënt en de luchtvaartmaatschappij in dezelfde kwestie.

2.6 Na het ondertekenen van de Volmacht mag de Cliënt geen andere partijen inschakelen om zijn Claim te behandelen, omdat de Claim is toegewezen aan AirHelp. Alle bestaande verbintenissen en volmachten, indien aanwezig, moeten worden geannuleerd voordat u de Volmacht of het Machtigingsdocument ondertekent. Om twijfel te voorkomen, in het geval dat de Cliënt een Machtigingsdocument heeft ondertekend, kan de Cliënt de in het Machtigingsdocument gegeven machtiging intrekken door AirHelp hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.7 Als de Cliënt rechtstreekse betalingen of enige andere vergoeding van de betreffende luchtvaartmaatschappij ontvangt nadat de Overeenkomst is aangegaan, is de Cliënt verplicht zonder vertraging AirHelp hiervan kennis te geven. Dergelijke betalingen worden beschouwd als Vluchtcompensatie en geven AirHelp recht op zijn Servicekosten en Juridische Kosten, als AirHelp Juridische Stappen heeft ondernomen voordat de Cliënt de betaling van de betrokken luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen. Voor alle duidelijkheid: Vluchtcompensatie omvat geen betalingen of vergoedingen van advocatenkosten, kosten van juridisch advies, gerechtskosten, incassokosten, rente of iets soortgelijks, deze betalingen zullen uitsluitend aan AirHelp toebehoren.

2.8 Na het ondertekenen van de Volmacht of een Machtigingsdocument, is de Cliënt verplicht om onderhandelingen met de betreffende luchtvaartmaatschappij te staken en om alle contactpogingen van de luchtvaartmaatschappij naar AirHelp door te sturen om ervoor te zorgen dat AirHelp het best mogelijke resultaat behaalt.

Artikel 3: Beschrijving van ‘Gerechtigheid als een Service’

3.1 AirHelp handhaaft de Claim van de Cliënt voor Vluchtcompensatie van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij op basis van Verordening 261/2004 of iedere andere van kracht zijnde Wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers die van toepassing is op de specifieke vliegreizen van de Cliënt.

3.2 Vluchtgegevens en informatie kunnen worden ingediend bij AirHelp via website, mobiele apps, e-mail, telefoon, of andere elektronische softwaretoepassingen die worden ondersteund door AirHelp.

3.3 Om de Claim succesvol te behandelen, heeft AirHelp de door de Cliënt ondertekende Volmacht of Machtigingsdocument nodig, die naar AirHelp gestuurd kan worden via het webformulier, de mobiele app, per e-mail of post. Na ontvangst van een ondertekende Volmacht of Machtigingsdocument van de Cliënt, bereidt AirHelp een betalingsverzoek voor en stuurt dit zonder onredelijke vertraging naar de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en behandelt alle verdere correspondentie. Voor dit deel van Gerechtigheid als een Service wordt, als Vluchtcompensatie wordt betaald, door AirHelp zijn Servicekosten in rekening gebracht (zie Prijslijst).

3.4 Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij de Vluchtcompensatie niet binnen een redelijke termijn betaalt, na de kennisgeving door AirHelp en op voorwaarde dat de zaak met voldoende zekerheid kan worden gehandhaafd, kan AirHelp Juridische Stappen initiëren om de Claim voor Vluchtcompensatie te behandelen. In het geval dat er Juridische Stappen ondernomen worden en de Vluchtcompensatie wordt betaald, brengt AirHelp naast de Servicekosten ook de Juridische kosten in rekening om de extra kosten van Juridische Stappen te dekken (zie Prijslijst).

3.5 In het geval dat een gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger wordt gebruikt om Juridische Stappen te ondernemen, zal de Cliënt AirHelp toestaan de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger toegang te verlenen tot alle aan AirHelp gecommuniceerde gegevens en de wettelijke vertegenwoordiger toestaan informatie over de procedure aan AirHelp over te dragen. Waar een aparte COA, Machtigingsdocument, Volmacht, waarheidsverklaring of andere aanvullende documenten vereist zijn door de betreffende rechtbank, neemt de Cliënt het op zich om dergelijke aanvullende documenten te ondertekenen. Als de Cliënt reeds een Volmacht heeft ondertekend en een COA, Machtigingsdocument, Cliënt Care-overeenkomst of iets soortgelijks ondertekent, komen de Cliënt en AirHelp overeen dat een dergelijke Claim automatisch wordt teruggegeven aan de Cliënt onmiddellijk voordat de Cliënt de COA Machtigingsdocument, Cliënt Care-overeenkomst of iets dergelijks ondertekent.

3.6 Als de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger tot de conclusie komt dat er onvoldoende vooruitzichten op succes zijn, zal de Cliënt hierover geïnformeerd worden en zal AirHelp noch de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger verdere actie ondernemen.

3.7 Als AirHelp of de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger Juridische Stappen onderneemt om de Claim te behandelen, dekt AirHelp alle eventuele kosten in het geval dat de rechtszaak verloren wordt. In het geval dat de rechtszaak gewonnen wordt, of een schikking wordt bereikt tussen de luchtvaartmaatschappij en AirHelp, dekt AirHelp alle kosten die niet door de luchtvaartmaatschappij gedekt worden.

3.8 De Cliënt erkent dat het de exclusieve beslissing van AirHelp is om een schikkingsvoorstel te accepteren, aangezien de Cliënt de Claim heeft overgedragen aan AirHelp. In het geval dat AirHelp handelt namens de Cliënt op grond van een Machtigingsdocument, machtigt de Cliënt AirHelp om schikkingsvoorstellen te accepteren of af te wijzen op basis van AirHelp’s ervaring met de luchtvaartmaatschappij en het advies van externe wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 4: Kosten en Betalingen

4.1 AirHelp biedt de Geschiktheidsservice, AirHelp Connect en Informatieservice kosteloos aan.

4.2 AirHelp biedt Gerechtigheid als een Service kosteloos aan, tenzij AirHelp succesvol is in het verkrijgen van Vluchtcompensatie. Als AirHelp succesvol is, zal het overeengekomen deel van de Vluchtcompensatie voor de vlucht naar de Cliënt worden overgemaakt, alleen onderworpen aan vergoedingen die mogelijk van toepassing zijn op basis van de Prijslijst. Als AirHelp succesvol is, maar de vergoedingen voor de Vluchtcompensatie en/of advocaatkosten, gerechtskosten, rente of soortgelijke vergoedingen, rechtstreeks door de luchtvaartmaatschappij naar de Cliënt zijn overgemaakt, zal de Cliënt zonder onredelijke vertraging AirHelp’s vergoedingen conform de Prijslijst en/of de ontvangen advocaatkosten, gerechtskosten, rente of soortgelijke vergoedingen, indien van toepassing, overmaken aan AirHelp.

4.3 Betaling van het overeengekomen deel van de Vluchtcompensatie aan de Cliënt zal worden gedaan overeenkomstig de opties in de Prijslijst.

4.4 Als de Cliënt onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt die nodig is om de Vluchtcompensatie te betalen en deze geretourneerd is aan AirHelp, na verschillende herinneringen en redelijke inspanningen van AirHelp om de Cliënt te contacteren via de e-mail die de Cliënt aan AirHelp heeft verstrekt, niet reageert om informatie die nodig is om het overeengekomen deel van de Vluchtcompensatie te betalen te corrigeren of te verstrekken, heeft AirHelp het recht om het deel van de Vluchtcompensatie dat anders aan de Cliënt zou zijn overgemaakt, te behouden.

4.5 Wanneer AirHelp de overeengekomen Vluchtcompensatie heeft betaald op basis van de instructies en de geselecteerde methode door de Cliënt, is AirHelp niet aansprakelijk voor:

i) cheques, prepaid betaalkaarten, creditcards en dergelijke die verloren zijn geraakt in de doorvoer naar de Cliënt;

ii) alle gevolgen van het geven van onjuiste (bank)rekeninggegevens, een onjuist adres en dergelijke door de Cliënt, inclusief, maar niet beperkt tot het betalen van de Vluchtcompensatie aan de verkeerde ontvanger. Als de vluchtcompensatie door een fout van de Cliënt is betaald aan een verkeerde ontvanger, is AirHelp niet verplicht om deze actief terug te vorderen.

4.6 Er kan geen rente worden geclaimd voor de periode tussen de inkomende en uitgaande betalingen. AirHelp behoudt zich het recht voor alle rente die ontvangen is van de luchtvaartmaatschappij te behouden.

4.7 AirHelp is niet aansprakelijk voor enige compensatie, schadevergoeding en dergelijke, als AirHelp wordt verhinderd de betaling over te maken aan de Cliënt door een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de controle van AirHelp is, inclusief zonder beperking, staking, uitsluiting, arbeidsconflict, natuurramp, oorlog, oproer, burgerlijke commotie, kwaadwillig toegebrachte schade, naleving van een wet of een bevel van de overheid, regel, regelgeving of richting, ongeval, stuk gaan van installaties of machines, brand, overstroming en storm.

Artikel 5: Gegevensbescherming

5.1 AirHelp zal de persoonlijke gegevens die door de Cliënt worden verstrekt voornamelijk gebruiken met het doel om de Geschiktheidsservice, AirHelp Connect, Informatieservice en Gerechtigheid als een Service te verstrekken in overeenstemming met de Overeenkomst. AirHelp mag ook persoonlijke gegevens verzamelen voor andere doeleinden zoals statistieken, administratie en communicatie, IT- en beveiligingsadministratie, fysieke beveiliging, authenticatie- en autorisatiesystemen, ondersteuningssystemen, samenwerking van interne projecten en organisatieteams en -activiteiten. Alle persoonlijke gegevens worden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 (zie Privacyverklaring).

5.2 De Cliënt verschaft AirHelp persoonlijke gegevens op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing kunnen zijn, met de uitdrukkelijke toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken en voor het gebruik daarvan in de context van de Overeenkomst. AirHelp zal de persoonlijke gegevens alleen aan derden overdragen onder de hieronder vermelde voorwaarden:

i) als de Cliënt toestemming heeft gegeven;

ii) als het voor een doel is dat rechtstreeks verbonden is met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld;

iii) als het nodig is voor de voorbereiding, onderhandeling en uitvoering van een Overeenkomst met de Cliënt;

iv) als het vereist is vanwege wettelijke verplichtingen, administratie of gerechtelijk bevel;

v) als het vereist is voor de instelling of de bescherming van rechtsvorderingen of ter verdediging van gerechtelijke acties;

vi) als het dient ter preventie van misbruik of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen, om veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Artikel 6: Gegevens en informatie van de Cliënt

6.1 Op verzoek van AirHelp, zal de Cliënt AirHelp alle gegevens of informatie verstrekken, die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Cliënt garandeert dat alle verstrekte gegevens en informatie correct, volledig en waarheidsgetrouw zijn (zie Privacyverklaring).

6.2 De Cliënt gaat ermee akkoord om AirHelp in alle opzichten volledig te vrijwaren voor alle aanspraken van derden inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste Cliënt communicatie, het verstrekken van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag.

6.3 In het geval van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag, behoudt AirHelp zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Als de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met deze paragraaf, heeft de Cliënt geen enkel recht op enige vorm van compensatie.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 Als u volgens de EU-consumentenwetgeving als consument kwalificeert, dat wil zeggen dat u een natuurlijk persoon bent die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat noch uw commerciële noch uw onafhankelijke beroepsactiviteit is, heeft u een wettelijk herroepingsrecht.

7.2 U kunt uw aanvaarding van onze Overeenkomst intrekken binnen 14 dagen na de sluiting van de Overeenkomst (bijv. brief of e-mail) zonder opgaaf van reden. Om uw herroepingsrecht uit te kunnen oefenen, moet de intrekking binnen de bovengenoemde periode van 14 dagen worden gecommuniceerd en moet duidelijk worden vermeld dat u de Overeenkomst wilt herroepen. Vanwege de aard van de aan u geleverde dienst, kunt u onze overeenkomst niet intrekken, als wij u hebben laten weten dat de luchtvaartmaatschappij de Claim heeft geaccepteerd, omdat wij in dat geval de door u aangevraagde dienst hebben voltooid. De intrekking kan worden verzonden naar:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

of
e-mail: [email protected]

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1 AirHelp is gemachtigd deze Voorwaarden en de Prijslijst te wijzigen en te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanvullende voorwaarden te stellen. Wijzigingen met een negatief effect voor de Cliënt zijn echter niet van toepassing op de Cliënt, tenzij de Cliënt akkoord gaat met nieuwe wijzigingen.

8.2 De wetten van Duitsland zijn van toepassing op deze Voorwaarden, de Volmacht en de Overeenkomst tussen AirHelp en de Cliënt. De Cliënt heeft echter altijd het recht om bescherming te vragen onder dwingende bepalingen zoals bepaald door de wetten van het land waar de Cliënt woonachtig is.

8.3 Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen op welke wijze dan ook.

8.4 Rechten en verplichtingen die geheel of gedeeltelijk gerelateerd zijn aan een ingediende Claim, mogen zonder beperkingen door AirHelp worden overgedragen aan elke entiteit binnen de bedrijfsgroep van AirHelp en door AirHelp aan derden.

8.5 De Engelse versie van deze Voorwaarden zal voorrang hebben in geval van inconsistentie met elke andere taalversie.

Gepubliceerd: 13 september 2018

U kunt de vorige Algemene Voorwaarden hier vinden. Deze zijn nog steeds van toepassing op elke klant die ze tot en met 1 februari 2018 heeft geaccepteerd.