Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 “Overeenkomst”: een afspraak tussen de Cliënt en AirHelp, die tot stand is gekomen nadat de Cliënt deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd en die als afgerond wordt beschouwd zodra de Cliënt de Volmacht of het Autoriteitsdocument heeft getekend.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Limited, een vennootschap die geregistreerd is in Hong Kong op het volgende adres: 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 “De wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers”: elke wet, regel, richtlijn of soortgelijk, uitgevaardigd op staat, federaal, Europees, nationaal of regionaal niveau, die regels vast stelt betreffende geldelijke compensatie voor luchtvaartpassagiers in het geval van overboekte, vertraagde of geannuleerde vluchten.

1.4 “Volmacht”: het document waarmee de cliënt, volgens de regels aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, het eigendom van de claim aan AirHelp toekent.

1.5 “Autoriteitsdocument”: een document dat AirHelp aan de Cliënt levert wat AirHelp of een van onze partners of dochterondernemingen de autoriteit geeft namens de Cliënt op te treden. Het document kan verschillende vormen aannemen, inclusief, maar niet beperkt tot, Volmachten, Power of Attorney-documenten of Cliëntovereenkomstdocumenten.

1.6 “Claim”: elke aanspraak tegen de luchtvaartmaatschappij voor een geldige compensatie, overeenkomstig met het reglement voor rechten van luchtvaartpassagiers.

1.7 “Cliënt”: een persoon die de Algemene Voorwaarden geaccepteerd heeft.

1.8 “Compensatie”: het totale bedrag dat een vliegmaatschappij uitbetaalt in verband met een claim, schikking, gebaar van goede wil of anderszins, aan de Cliënt of aan AirHelp nadat de Cliënt deze Algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. Ter voorkoming van elke twijfel, een Schadevergoeding bevat geen betaling van juridische kosten, incassokosten, rente en dergelijke, deze betalingen zullen aan AirHelp toebehoren.

1.9 “Rechtsvordering”: het indienen van een claim bij een rechtbank of overheidsinstantie, zoals een nationale handhavingsinstantie (NEB), of het overdragen van de claim aan een gecontracteerde wettelijk vertegenwoordiger, zoals een advocaat of advocatenkantoor.

1.10 ”Prijslijst”: een bijlage die aan deze Algemene Voorwaarden gekoppeld is, waarin alle geaccepteerde valuta’s, betalingsmethodes en alle kosten die door AirHelp in rekening worden gebracht specificeert.

1.11 “Verordening 261/2004”: Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad d.d. 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Als de Cliënt AirHelp vraagt om zijn claim te behandelen, accepteert de Cliënt automatisch en gelijktijdig deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Een overeenkomst zal alleen worden afgesloten indien AirHelp de behandeling van de claim accepteert. AirHelp heeft recht om de behandeling van een claim zonder reden te weigeren. In het geval van weigering zal AirHelp dit de Cliënt onmiddellijk laten weten. Als AirHelp behandeling van de claim accepteert zal de Cliënt worden gevraagd om de Volmacht of het Autoriteitsdocument te tekenen. Als de Cliënt de Volmacht of het Autoriteitsdocument heeft getekend, dan is er een overeenkomst tussen AirHelp en de Cliënt gesloten.

2.3 Door een overeenkomst met AirHelp aan te gaan, garandeert de Cliënt, dat hij/zij de bevoegdheid en het recht heeft om die overeenkomst te sluiten.

2.4 De Cliënt bevestigt dat AirHelp alleen een geldelijke vergoeding beoogt. De Cliënt is het er mee eens dat AirHelp geen tegoedbonnen of andere diensten als Compensatie accepteert en dat zulke aanbiedingen van de luchtvaartmaatschappijen zullen worden beschouwd als weigering van betaling.

2.5 De Cliënt garandeert, dat de claim niet aan derden toegewezen is en dat er evenmin een juridisch geschil tussen de Cliënt en de luchtvaartmaatschappij op handen of te verwachten is.

2.6 Na het tekenen van de Volmacht of Autoriteitsdocument mag de Cliënt geen andere partijen inschakelen om zijn Claim te behandelen. Alle bestaande afspraken of volmachten moeten worden geannuleerd voordat u de Volmacht of het Autoriteitsdocument ondertekent.

2.7 Als de cliënt een rechtstreekse betaling of een andere vergoeding van de luchtvaartmaatschappij ontvangt nadat de overeenkomst is aangegaan, zal de Cliënt zo spoedig mogelijk AirHelp moeten informeren. Deze betalingen worden beschouwd als Compensatie.

2.8 Na het tekenen van de Volmacht of Autoriteitsdocument is de Cliënt verplicht om alle onderhandelingen met de luchtvaartmaatschappij op te houden en om alle contactpogingen van de luchtvaartmaatschappij zo snel mogelijk naar AirHelp door te sturen om de beste mogelijke resultaten te bereiken.

2.9 De Overeenkomst eindigt:

i) indien de Compensatie geaccepteerd is door AirHelp, volledig door de luchtvaartmaatschappij aan AirHelp betaald is en het overeengekomen gedeelte van de Compensatie naar de Cliënt overgemaakt is, na aftrek van alle van toepassing zijnde kosten, of

ii) indien AirHelp tot de conclusie komt dat het zinloos is om de Claim te behandelen na de kwestie grondig bekeken te hebben en de Cliënt te hebben geïnformeerd dat dit soort claims niet in behandeling wordt genomen.

2.10 Indien de Overeenkomst beëindigd is overeenkomstig artikel 2.9ii en de Cliënt dit aanvraagt, kan de claim terug verwezen worden naar de Cliënt, wat kosteloos is (zie Prijslijst). Hierna, is de Cliënt vrij om zijn claim te vervolgen.

2.11 Verschillende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op Cliënten die een Claim indienen die in overeenstemming zijn met de individuele afspraken van AirHelp met derden.

Artikel 3: Beschrijving van de diensten

3.1 AirHelp handhaaft de Claim van de Cliënt door de uitvoerende luchtvaartmaatschappij op basis van Verordening 261/2004 of iedere andere gerelateerde wetgeving die op die specifieke vlucht van toepassing is.

3.2 Vluchtgegevens en informatie kunnen naar AirHelp worden verstuurd via de website, mobiele app, e-mail, per telefoon of met andere elektronische of software toepassingen die door AirHelp worden ondersteund. Na ontvangst van een claim, voert AirHelp een onderzoek uit, om de vluchtinformatie en de vluchtgegevens te controleren. Als deze evaluatie aantoont dat de claim voldoende veelbelovend is, informeert AirHelp de Cliënt dat zijn Claim is geaccepteerd en wordt de Cliënt gevraagd om de Volmacht of het Autoriteitsdocument te tekenen.

3.3 Om de Claim met succes te behandelen, heeft AirHelp een door de Cliënt getekende Volmacht of Autoriteitsdocument nodig die naar AirHelp gestuurd kan worden via het webformulier, de mobiele app, per e-mail of post. Na ontvangst van een ondertekend(e) Volmacht of Autoriteitsdocument, bereidt AirHelp een betalingsaanvraag voor en stuurt deze zonder onnodige vertraging naar de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en behandelt verdere alle correspondentie.

3.4 Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij weigert de Compensatie binnen een redelijke termijn te betalen, vooropgesteld dat de claim met redelijke zekerheid kan worden afgehandeld, dan heeft AirHelp het recht om de Compensatie langs juridische weg te verkrijgen. In het geval dat er juridische stappen ondernomen worden, worden er juridische kosten in rekening gebracht om de bijkomende kosten van de gerechtelijke stappen te dekken (zie Prijslijst).

3.5 In het geval dat er een gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger wordt ingezet om juridische stappen te ondernemen, staat de cliënt AirHelp toe de wettelijke vertegenwoordiger toegang te verlenen tot alle data die AirHelp verstrekt en staat de cliënt de wettelijke vertegenwoordiger toe alle informatie betreffende de voortgang over te dragen aan AirHelp. Waar een aparte COA, Volmacht, Autoriteitsdocument, waarheidsverklaring, overdrachtformulier of andere aanvullende documenten door de betreffende rechtbank vereist worden, verplicht de Cliënt zich ertoe om dergelijke aanvullende documenten te ondertekenen. Indien de Cliënt al een overdrachtsformulier heeft getekend en een COA, Volmacht, Cliëntovereenkomst of soortgelijk tekent, wordt de Claim automatisch terugverwezen naar de Cliënt.

3.6 Als de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger tot de conclusie komt dar er onvoldoende vooruitzichten op succes zijn, zal de Cliënt hier over geïnformeerd worden en zal AirHelp geen verdere actie ondernemen.

3.7 Als AirHelp of de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger juridische stappen onderneemt om de claim te behandelen, zal AirHelp alle eventuele kosten dekken in het geval dat de rechtszaak verloren wordt. Als de rechtszaak gewonnen wordt, of een schikking tussen de luchtvaartmaatschappij en AirHelp wordt getroffen, dekt AirHelp alle kosten die niet door de luchtvaartmaatschappij gedekt worden.

3.8 De Cliënt accepteert dat het de exclusieve beslissing van AirHelp is om een aanbod voor een schikking te accepteren, aangezien de Cliënt de claim aan AirHelp heeft overgedragen. Als AirHelp optreedt namens de Cliënt conform een Autoriteitsdocument, geeft de Cliënt AirHelp toestemming om schikkingen te accepteren/af te wijzen op basis van AirHelps ervaring met de luchtvaartmaatschappij en extern juridisch advies.

Artikel 4: Kosten en Betalingen

4.1 AirHelp behandelt de Claim gratis. Als AirHelp met succes de Compensatie heeft verkregen, zal AirHelp het overeengekomen gedeelte van de vergoeding naar de Cliënt overmaken, behoudens kosten die in overeenstemming met de Prijslijst toegepast kunnen worden.

4.2 De betaling van het overeengekomen gedeelte van de vergoeding aan de cliënt zal worden gedaan overeenkomstig de keuzemogelijkheden in de Prijslijst.

4.3 Als de Cliënt verkeerde of onvoldoende informatie verstrekt die nodig is om het bedrag uit te betalen, en de Compensatie geretourneerd is aan AirHelp, heeft AirHelp het recht om alle externe kosten die AirHelp zijn opgelegd, vermeerderd met administratiekosten om de interne kosten te dekken, af te trekken (zie Prijslijst). Als de Cliënt, na verschillende herinneringen en redelijke inspanningen van AirHelp om contact op te nemen met de Cliënt, op een andere manier dan de e-mail die de Cliënt aan AirHelp heeft gegeven, niet reageert om de informatie die nodig is om te corrigeren of te verstrekken om het overeengekomen gedeelte van de Compensatie te betalen, zal AirHelp het recht hebben om het gedeelte van de Compensatie dat anders naar de Cliënt zou zijn overgemaakt, te behouden.

4.4 Als AirHelp de overeengekomen Compensatie volgens de instructies en de uitbetalingsmethode die door de Cliënt gekozen is heeft betaald, is AirHelp niet verantwoordelijk voor:

i) cheques, betaalpassen, creditcards en dergelijke die verloren geraakt tijdens het vervoer naar de Cliënt;

ii) alle gevolgen van het geven van verkeerde (bank)gegevens, adressen en dergelijke door de Cliënt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het betalen van de Compensatie aan de verkeerde ontvanger. Als de Compensatie aan de verkeerde persoon is uitbetaald door een fout van de Cliënt, is AirHelp niet verplicht die actief terug te vorderen.

4.5 De Cliënt heeft geen recht op rente voor de tijd tussen binnenkomende en uitgaande betalingen. AirHelp behoudt zich het recht voor om alle rente die ontvangen is van de luchtvaartmaatschappij te houden.

4.6 Er zullen geen facturen worden geleverd die verband houden met geleverde diensten of in rekening gebrachte tarieven, maar een elektronische factuur kan per e-mail worden opgevraagd en verzonden.

4.7 AirHelp is niet aansprakelijk voor kosten verbonden aan een onkostenvergoeding, schade en dergelijke, als AirHelp wordt verhinderd de betaling over te maken aan de Cliënt door een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten zijn macht ligt, met inbegrip van en zonder beperkingen, staking, uitsluiting, arbeidsconflict, natuurramp, oorlog, oproer, ongeregeldheden, kwaadwillig toegebrachte schade, naleving van een wet of bestuursregel, regel, regelgeving of richting, ongeval, stuk gaan van installaties of machines, brand, overstroming en storm.

Artikel 5: Gegevensbescherming

AirHelp zal de persoonlijke gegevens van de Cliënt alleen gebruiken met het doel de Claim te behandelen in overeenstemming met de overeenkomst en met respect voor alle toepasselijke wetten voor privacy- en gegevensbescherming. De Cliënt verschaft AirHelp zijn persoonlijke gegevens volgens de wet bescherming persoonsgegevens of andere wetten die van toepassing kunnen zijn, met de uitdrukkelijke toestemming de opgegeven gegevens te gebruiken in het kader van de overeenkomst. AirHelp zal de gegevens alleen aan derden doorgeven onder de voorwaarden die hieronder vermeld zijn:

i) ​ als de Cliënt toestemming heeft gegeven;

ii) ​ als het voor een doel is dat rechtstreeks verbonden is met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens werden verzameld;

iii) als het nodig is voor de voorbereiding, onderhandeling en voltooiing van een contract met de Cliënt;

iv) als dat toe te schrijven is aan wettelijke verplichtingen, administratie of gerechtelijk bevel;

v) ​ indien dat vereist is voor de totstandbrenging of de bescherming van juridische claims of ter verdediging van rechtsgedingen;

vi) als het dient ter preventie van misbruik, of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen, om gegevensveiligheid te waarborgen.

Artikel 6: Gegevens en informatie van de Klant

6.1 Op aanvraag van AirHelp zal de Cliënt met AirHelp alle gegevens en informatie, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst tot stand te brengen, delen. De Cliënt garandeert dat alle doorgegeven gegevens en informatie correct, waar en compleet zijn.

6.2 De Cliënt is het er mee eens om AirHelp volledig te vrijwaren van alle claims van derden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onjuiste mededelingen van de Cliënt, doorgeven van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag.

6.3 In het geval van het doorgeven van onjuiste gegevens/informatie of frauduleus gedrag, behoudt AirHelp zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Als de overeenkomst beëindigd is in overeenstemming met deze paragraaf, heeft de Cliënt geen enkel recht op Compensatie.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 Als u een consument bent die onder de EU-consumentenwetgeving valt, dat wil zeggen dat als u een natuurlijk persoon bent die een wettige transactie aangaat met een doel dat niets te maken heeft met uw zakelijke of beroepsmatige activiteiten, heeft u een wettelijk recht op herroeping.

7.2 U kunt uw aanvaarding van onze overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zonder opgaaf van reden herroepen (bijv. per brief of e-mail). Om uw herroepingsrecht uit te kunnen oefenen, moet de herroeping binnen de hierboven genoemde periode van 14 dagen worden verstuurd en moet in de herroeping duidelijk worden vermeld dat u de overeenkomst wilt herroepen. Vanwege de aard van onze dienstverlening, kunt u onze overeenkomst niet herroepen nadat wij u hebben laten weten dat de luchtvaartmaatschappij uw claim in behandeling heeft genomen, omdat we op dat moment de door u aangevraagde dienst hebben geleverd. De herroeping moet worden gestuurd naar:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

of

e-mail: [email protected]

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1 AirHelp is gemachtigd om deze Algemene Voorwaarden en de Prijslijst te wijzigen en om nieuwe aanvullende voorwaarden toe te voegen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, wijzigingen met een negatief effect op de Cliënt worden pas van kracht nadat de Cliënt ermee akkoord is gegaan.

8.2 In Duitsland geldende wetgeving is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, de Volmacht en de overeenkomst tussen AirHelp en de Cliënt. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband tot deze Algemene Voorwaarden, de volmacht en de overeenkomst tussen AirHelp en de Cliënt zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank van Kopenhagen in Denemarken.

8.3 Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet uitvoerbaar worden, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen op welke wijze dan ook.

8.4 Rechten en verplichtingen die geheel of gedeeltelijk aan een ingediende claim gerelateerd zijn, mogen zonder beperkingen door AirHelp aan elke entiteit binnen de AirHelp groep worden overgedragen en door AirHelp aan derden.

8.5 De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden zal voorrang hebben in geval van tegenstrijdigheden met elke andere taalversie.