AirHelp Privacyverklaring

AirHelp ziet dataprivacy als een fundamenteel onderdeel van zakendoen. Ons databeschermingsbeleid richt zich op het verwerken, delen en bewaren van persoonlijke informatie op een geschikte en legale manier, terwijl we vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid vooropstellen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op AirHelps operationele entiteit, AirHelp Limited, gevestigd in Hong Kong, en zijn dochterondernemingen (inclusief dochterondernemingen onder gedeeltelijk eigenschap waar AirHelp Limited direct of indirect meer dan 50% van het stembelang beheerst). Het is ook van toepassing op de moedermaatschappij van AirHelp Limited, AirHelp, Inc. In de context van deze verklaring refereert de term “AirHelp” naar de gehele bedrijvengroep of elk van de bedrijven, indien toepasbaar.

AirHelp verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens binnen de EU en zal op elk gegeven moment in staat zijn om naleving van zowel EU-wetgeving als onze eigen hierin opgestelde principes aan te tonen.

Deze privacyverklaring geeft het volledige online privacybeleid weer dat van toepassing is op de onlineactiviteiten van airhelp.com. De verklaring legt uit wat voor soort informatie we over onze klanten online verzamelen en hoe we die informatie gebruiken.

Onze website valt onder de General Data Protection Regulation (de “GDPR”), (Verordening (EU) 2016/679), een rechtstreeks bindende wetgevingshandeling. De GDPR creëert enkele nieuwe rechten voor individuen en versterkt bestaande rechten die momenteel voortvloeien uit Verordening (EG) 95/46. Verordening (EG) 95/46 zal vanaf 25 mei 2018 verlopen. Dit beleid is ontworpen om te voldoen aan de GDPR en voldoet daarom ook aan Verordening (EG) 95/46 en nationale implementaties daarvan totdat ze op 25 mei 2018 verlopen.

Deze privacyverklaring valt onder de verantwoordelijkheid van de Juridische afdeling van AirHelp, die de algemene verantwoording draagt om naleving te waarborgen. De functionaris voor gegevensbescherming (“data protection officer” – DPO) is verantwoordelijk voor de invoering van ons gegevensbeschermingsbeleid, onlosmakelijk verbonden met onze privacyverklaring. De DPO waarborgt elke dag naleving en is betrokken bij alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan de bescherming van persoonlijke gegevens.

AirHelp moet worden beschouwd als gegevensbeheerder en zal de doelstellingen voor en de verwerkingsmiddelen van de online ingevoerde en verzamelde gegevens bepalen.

Principes

AirHelps gegevensbeschermingsbeleid is gebaseerd op de volgende databeschermingsprincipes:

  • Het verwerken van persoonlijke gegevens zal op een legale, eerlijke en transparante manier plaatsvinden;
  • Het verzamelen van persoonlijke gegevens zal alleen worden uitgevoerd voor specifieke, expliciete en wettelijke doelstellingen en zal verder niet worden verwerkt op een manier die niet overeenkomt met die doelstellingen;
  • Het verzamelen van persoonlijke gegevens zal toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doelstellingen waarvoor ze worden verwerkt;
  • De persoonlijke gegevens zullen accuraat zijn en zullen, waar nodig, up-to-date worden gehouden;
  • Elke redelijke stap zal worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonlijke gegevens, met betrekking tot de doelstellingen waarvoor ze zijn verwerkt, terstond worden verwijderd of aangepast;
  • Persoonlijke gegevens zullen worden bewaard in een vorm die identificering van het gegevenssubject niet langer mogelijk toestaat dan nodig voor de doelstellingen waarvoor persoonlijke gegevens worden verwerkt;
  • Alle persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden gehouden en worden opgeslagen op een manier die garant staat voor passende beveiliging;
  • Persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld met derde partijen, tenzij nodig voor het verlenen van overeengekomen diensten;
  • Gegevensubjecten behouden het recht om toegang tot en aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens aan te vragen, alsmede het beperken van verwerking, of om bezwaar te maken tegen zowel verwerking als het recht van gegevensoverdraagbaarheid.

Persoonlijke gegevens

De term “persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie die betrekking heeft tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk person (het “gegevenssubject”). Persoonlijke gegevens omvatten alle soorten informatie die direct of indirect (d.w.z. in samenwerking met andere gegevens), kunnen verwijzen naar het gegevenssubject, zoals namen, geboortedatum, adressen, emailadressen, telefoonnummers, etc.

Vergaring van persoonlijke gegevens

Gebruikers van de website die gebruik willen maken van onze diensten en informatie naar ons versturen kunnen gevraagd worden om persoonlijke gegevens te verstrekken, zodat AirHelp zijn activiteiten en dienstverlening kan uitvoeren en uitbreiden. We verzamelen hoofdzakelijk persoonlijke gegevens in de vorm van namen, geboortedatums, adressen, emailadressen, telefoonnummers, paspoort/ID-kaart, nationale identificatienummers; (i) om klanten te helpen bij het opkomen voor hun rechten vanwege Verordening (EG) nr. 261/2004 of elke andere toepasbare regulatie omtrent de rechten van vliegtuigpassagiers, wanneer hun vluchten zijn vertraagd, geannuleerd of overboekt; (ii) om passagiers per email geheel gratis te informeren over de rechten van vliegtuigpassagiers, vluchtgegevens, vliegveldgegevens en andere relevant diensten met betrekking tot luchtvaart. Dit is de kernactiviteit van AirHelp als bedrijf. Dit betekent dat het initiële proces bestaat uit het verzamelen van persoonlijke gegevens om te bepalen of de claim in aanmerking komt. Als de claim als geschikt wordt beoordeeld, neemt AirHelp namens de klant contact op met de luchtvaartmaatschappij, ook als het nodig wordt geacht om te klant te ondersteunen bij het ondernemen van juridische stappen. Hiernaast kunnen we bij een sollicitatie het fysieke adres van een sollicitant verzamelen. Bovendien verzamelen we persoonlijke gegevens voor andere doelstellingen, zoals statistiek, administratie en communicatie, ICT en beveiligingsadministratie, fysieke beveiliging, authenticatie- en autorisatiesystemen, ondersteunende systemen, samenwerkingen tussen interne projecten en organisatorische teams en activiteiten. We zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken voor zover nodig voor een specifieke, expliciete en wetmatige doelstelling of voor een doelstelling vastgesteld door de wet in locaties waar we werkzaam zijn.

AirHelp koopt vluchtgegevens in van derde partijen, bijv. informatie over vertraagde of geannuleerde vluchten binnen een bepaalde tijd, etc. Deze informatie bestaat uit niet-persoonlijke gegevens, die we combineren met persoonlijke gegevens zoals ingevoerd door onze klanten. Dit wordt alleen gebruikt om klanten in te lichten over claims die in aanmerking komen of om claims in te dienen met als het verkrijgen van compensatie namens onze klanten.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We zullen persoonlijke gegevens gebruiken voor de reden waarvoor ze worden verzameld en zullen de gegevens alleen bewaren zolang als nodig voor die doelstelling. Klantgegevens mogen we bewaren voor zolang als het account van de klant actief is of zolang nodig voor dienstverlening, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor elk van de hierboven benoemde doelstellingen. Toegang tot persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot werknemers van AirHelp en alle gecontroleerde dochterondernemingen en partners die de juiste autorisatie hebben en een duidelijke zakelijk doel voor de gegevens.

Gebruik van Cookies

De AirHelp website en zijn partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologie om de best mogelijke gebruikservaring te garanderen en om trends te analyseren, de website te beheren, de beweging van gebruikers op de website te volgen en om demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep in het algemeen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst om gebruikspatronen te volgen en voorkeuren op te slaan. Onze cookies bevatten geen informatie die personen kan identificeren. We verzamelen bepaalde gegevens automatisch via het gebruik van cookies en traceertechnologie, zoals Internet Protocol (IP) adressen, browsertype, Internet Service Providers (internetaanbieders – ISP), verzend/exit-pagina’s, de bestanden ingezien op onze site (bijv. HTML-pagina’s, afbeeldingen), besturingssysteem, datum/tijd-stempels, en/of zoekgeschiedenisgegevens om trends in het algemeen te analyseren en om de website te beheren. Websitebezoekers kunnen het gebruik van cookies beperken op browserniveau, maar als gebruikers ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, kan dit het gebruik van bepaalde functies op onze website of dienst beperken.

Voor meer informatie over ons cookiegebruik.

Delen van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zullen niet gedeeld worden met derde partijen, behalve wanneer nodig voor het verlenen van onze diensten. Bijtijds is het mogelijk dat we samenwerkingen aangaan met andere bedrijven en zakenpartners om voor ons werk te verrichten, zoals externe advocaten die een claim voor vluchtcompensatie aanvragen, of technologiebedrijven die onze producten en diensten verbeteren, in welke gevallen we de nodige gegevens zullen verstrekken. Dienstverleners zullen alleen toestemming krijgen om de persoonlijke gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor hun dienst. We zullen geen persoonlijke gegevens verstrekken aan derde partijen die daarmee hun producten of diensten willen aanbieden aan onze klanten. Als gebruikers niet willen dat we persoonlijke gegevens met deze bedrijven delen, kunnen ze contact opnemen met de DPO, Lise Roulund, email: [email protected]

In bepaalde situaties kan AirHelp verplicht zijn persoonlijke gegevens openbaar te maken naar aanleiding van wettige verzoeken van toezichthoudende autoriteiten om aan de vereisten van de GDPR te voldoen. Ook kunnen we persoonlijke gegevens vrijgeven indien verplicht door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of andere wettelijke procedures, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om bescherming te verlenen aan onze rechten, de veiligheid van klanten of van anderen, om fraude te onderzoeken of om te reageren op een overheidsverzoek.

Veiligheid van verwerking

We zullen persoonlijke gegevens verwerken op een veilige manier, en zullen geschikte technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettelijke vernietiging of accidenteel verlies, aanpassing, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, in het bijzonder waar het verwerken leidt tot verzending van gegevens over een netwerk, en tegen alle andere onwettelijke vormen van verwerking. Vragen over de beveiliging van persoonlijke gegevens kunt u richten aan de DPO, Lise Roulund, email: [email protected]

Toegang tot en aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens

Klanten behouden het recht om alle informatie die we over ze hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te verhinderen. We raden gebruikers aan om ons te informeren als er veranderingen plaatsvinden of onjuistheden zijn, zodat persoonlijke gegevens correct blijven. Om persoonlijke gegevens in te zien en/of aan te passen, of om informatie te ontvangen over hoe lang AirHelp van plan is persoonlijke gegevens te bewaren, of indien u informatie wenst te ontvangen over of wij uw informatie bewaren of verwerken ten behoeve van derden, of voor elke andere vraag over de toegang tot persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de DPO, Lise Roulund, email: [email protected]

Solliciteren

Voor sollicitaties maken we gebruik van een wervingsinstrument van een derde partij. Wanneer u solliciteert naar een functie bij AirHelp zullen persoonlijke gegevens door AirHelp worden verwerkt en beheerd. Sollicitaties zullen niet langer dan nodig worden bewaard en worden niet gedeeld met derde partijen. Sollicitanten die hun persoonlijke gegevens willen inzien, aanpassen of verwijderen, kunnen contact opnemen met de DPO, Lise Roulund, email: [email protected]

Marketing e-mails

AirHelp is, na goedkeuring, toegestaan om de klant marketing e-mails te sturen. Deze specifieke vorm van goedkeuring moet vrij, specifiek geïnformeerd en ondubbelzinnig worden gegeven. Aan deze eisen wordt voldaan wanneer de klant aangeeft marketing e-mails te willen ontvangen (actief toestemming heeft gegeven.

Klanten behouden altijd het recht om, zonder dat daarvoor specifieke rechtvaardiging nodig is, bezwaar te maken, op aanvraag en geheel gratis, op de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot de klant voor de doelstellingen van directe marketingactiviteiten. Dit kan een klant doen door op de “Afmelden” link te klikken die meegezonden wordt in onze e-mails, of door contact met ons op te nemen via [email protected]. Zodra een klant bezwaar heeft aangetekend, zullen de persoonlijke gegevens van die klant niet meer worden verwerkt voor directe marketing.

De marketing e-mails bevatten informatie waarvan we denken dat deze relevant is voor onze klanten, zoals het laatste nieuws over onze producten en diensten.

Verantwoordelijkheid

AirHelp is verantwoordelijk voor en zal op elk gegeven moment naleving kunnen aantonen van de GDPR, alsmede onze principes hierin uitgestippeld. AirHelp zal verslagen van verwerkingsactiviteiten bijhouden onder zijn verantwoordelijkheid voor het bewaren van de informatie verplicht door de GDPR en zal waar toepasbaar de verslagen op aanvraag beschikbaar maken aan de toezichthoudende autoriteit.

De privacyverklaring valt onder de verantwoordelijkheid van de juridische afdeling van AirHelp. Vragen over dit beleid kunt u stellen aan de DPO, Lise Roulund, email: [email protected]

Klachten

Klanten behouden het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Alle vragen en klachten zullen tijdig worden behandeld door de DPO in naleving van interne procedures.

In het onwaarschijnlijke geval dat klanten schade hebben opgelopen door een inbreuk op hun rechten onder het gegevensbeschermingsbeleid en AirHelp de klacht niet op een toereikende manier heeft afgehandeld, kunnen klanten een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Klachten kunt u sturen naar de DPO, Lise Roulund, e-mail: [email protected]

Aanpassingen aan deze verklaring

Deze verklaring kan bijtijds worden aangepast, bijv. door veranderingen in relevante wetgeving of aanpassingen aan de bedrijfsstructuur van AirHelp. Indien er wezenlijke veranderingen plaatsvinden, zullen klanten worden ingelicht per email of via een melding op onze website voorafgaand aan het ingaan van de wijziging. We raden al onze gebruikers aan deze pagina regelmatig te bezoeken voor de meest recente informatie over onze privacyverklaring.

Contactgegevens

AIRHELP LIMITED
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +44 800 011 9805

 

Geldig vanaf: 1 mei, 2017