Privacyverklaring

We zien dataprivacy als een fundamenteel onderdeel van zakendoen. Onze Privacyverklaring en -praktijken zijn gericht op een gepaste en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op www.airhelp.com, dat eigendom is van en geëxploiteerd wordt door het moederbedrijf van AirHelp, AirHelp GmbH, gevestigd p/a WeWork, Warschauer Platz 11-13 in Berlijn, Duitsland. In deze Privacyverklaring verwijzen de termen “AirHelp”, “we”, “ons” en “onze” naar de hele bedrijfsgroep of elk van de bedrijven, afhankelijk van de situatie.

Deze Privacyverklaring representeert het volledige online privacybeleid dat van toepassing is op onze activiteiten. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd wat voor informatie we verzamelen en hoe we de informatie die u levert gebruiken, delen en beveiligen. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en het wijzigen van uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens worden volgens de wet verwerkt. Onze activiteiten zijn onderworpen aan toepasselijke wetten op het gebied van gegevensprivacy en gegevensbescherming (samen “Wetten op de Gegevensbescherming”) met betrekking tot de door ons verleende services. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de betreffende Wetten op de Gegevensbescherming het volgende omvatten: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de Braziliaanse Algemene Wet Gegevensbescherming (Lei Geral de Proteção de Dados of LGPD) en andere toepasselijke wet- en regelgeving ter invoering van wetten op de gegevensbescherming.

AirHelp Germany GmbH wordt beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt de doelen van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Definities

In deze Privacyverklaring hebben de onderstaande termen met hoofdletters dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, tenzij ze anders worden gedefinieerd in dit document.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens omvatten alle soorten informatie die direct of indirect kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, zoals namen, geboortedatums, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, enzovoort.

Principes

Onze Privacyverklaring is gebaseerd op de volgende principes met betrekking tot gegevensbescherming:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;

 • Het verzamelen van persoonsgegevens zal alleen geschieden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en gegevens zullen niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden;

 • Het verzamelen van persoonsgegevens zal toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

 • De persoonsgegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;

 • Alle redelijke maatregelen zullen worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren;

 • Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is;

 • Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk bewaard en op een passende, veilige manier opgeslagen;

 • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen behalve indien noodzakelijk voor AirHelp om de diensten in de Overeenkomst uit te voeren;

 • U hebt het recht van inzage in en rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens, op beperking van de verwerking, of om bezwaar te maken tegen verwerking, alsmede het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik wilt maken van onze diensten en ons informatie opstuurt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken zodat wij ons bedrijf en onze dienstverlening kunnen uitvoeren en verbeteren. U kunt persoonsgegevens opsturen via onze website, e-mail, andere elektronische of software-oplossingen die wij ondersteunen, per post of telefonisch. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke Wetten op de Gegevensbescherming. We verwerken persoonsgegevens alleen voor zover nodig is voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde of voor een wettelijk vereiste reden op plaatsen waar we actief zijn.

We verzamelen hoofdzakelijk persoonsgegevens zoals namen, geboortedatums, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, paspoort-/ID-gegevens en burgerservicenummers. We verzamelen deze gegevens onze Geschiktheidsservice, Informatieservice, het Lidmaatschap van AirHelp Plus, onze Compensatieservice en alle andere services te verlenen in overeenstemming met de Overeenkomst. Dit zijn de kernactiviteiten van AirHelp als bedrijf.

Daarnaast verzamelen we persoonsgegevens voor andere doelen zoals statistiek, administratie en communicatie, IT en veiligheid, fysieke beveiliging, authenticatie- en machtigingssystemen, ondersteuningssystemen, samenwerking van interne projecten en organisatorische teams en activiteiten.

We kopen vluchtgegevens van derde partijen, zoals informatie over vertraagde of geannuleerde vluchten binnen een bepaalde tijd, etc. Deze informatie is niet-persoonlijk en wordt gecombineerd met persoonsgegevens. Deze Geschiktheidsservice wordt alleen gebruikt om u te informeren of een bepaalde Claim in aanmerking komt. Op verzoek leveren wij Compensatieservice voor in aanmerking komende claims.

Voor zover al u persoonsgegevens van Medepassagiers met ons deelt, bent u verplicht om, in navolging van de wetten op de gegevensbescherming, ervoor te zorgen dat alle Medepassagiers expliciet toestemming hebben gegeven om hun persoonsgegevens met onze organisatie te delen. Verder bent u verplicht om uw Medepassagiers toegang te verschaffen tot ons privacybeleid om ervoor te zorgen dat zij volledig op de hoogte zijn van de verwerking van hun gegevens door ons.

Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie of documenten met betrekking tot Medepassagiers. Als u of uw Medepassagier dergelijke informatie en/of documenten niet aanlevert, kunnen wij onze services niet aanbieden aan de betreffende Medepassagier. Dat betekent dat wij gedwongen zijn de persoonsgegevens van die Medepassagier uit onze gegevensbestanden te verwijderen, en dat wij geen Services aan die persoon kunnen verlenen.

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken persoonsgegevens voor de reden waarvoor ze verzameld zijn, en bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor dat doel. We mogen uw gegevens bewaren voor zolang als uw account actief is of als nodig is voor onze dienstverlening en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor enig ander doel zoals hierboven vermeld. De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot medewerkers van AirHelp en onder haar zeggenschap staande dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die de juiste toestemming hebben op grond van een bindende zakelijke overeenkomst met AirHelp, en een duidelijke zakelijke noodzaak voor de gegevens hebben.

Geautomatiseerde processen en profileren

AirHelp maakt geen gebruik van automatische verwerking in overeenstemming met artikel 22, lid 1 van de AVG, en uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor profileringsdoeleinden. Uw gegevens zullen niet voor deze doeleinden worden gebruikt tenzij expliciet anders is aangegeven, en alleen met uw afzonderlijke toestemming.

Wij gebruiken echter mogelijk wel onze technologie en die van onze partners om bepaalde processen te automatiseren. Hierdoor kunnen wij sneller en beter Services aan u verlenen.

Om ervoor te zorgen dat deze geautomatiseerde processen geen negatieve of ongerechtvaardigde gevolgen voor u hebben, onderzoeken onze teams regelmatig of deze juist verlopen. Dit geldt voor oudere en toekomstige processen.

Vragen over uw gegevens en geautomatiseerde processen kunt u stellen aan de Medewerker voor Gegevensbescherming via e-mailadres: [email protected].

Gebruik van cookies

Onze website en onze partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën om een zo goed mogelijke gebruikerservaring aan te bieden en om trends te analyseren, de website te beheren, het gebruik van de website door bezoekers in kaart te brengen en om demografische informatie te verzamelen over onze gebruikers.

Ons gebruik van cookies wordt gereguleerd door ons Cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens

We geven slechts persoonsgegevens door aan derde partijen onder de onderstaande omstandigheden:

 • als u daarvoor toestemming heeft gegeven;

 • als het voor een doel is dat rechtstreeks verbonden is met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld;

 • als het nodig is voor de voorbereiding, onderhandeling en uitvoering van een Overeenkomst met u;

 • als het vereist is vanwege wettelijke verplichtingen, administratief of gerechtelijk bevel;

 • als het vereist is voor de instelling of de bescherming van juridische claims of ter verdediging van gerechtelijke acties;

 • indien verplicht als antwoord op een wettelijk verzoek door publieke autoriteiten, inclusief het voldoen aan eisen in het belang van nationale veiligheid en wetshandhaving;

 • als het dient ter preventie van misbruik of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen, om veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Af en toe werken wij samen met andere bedrijven en zakelijke partners, binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, zoals wettelijke vertegenwoordigers, voor het nemen van Juridische stappen, of technologiebedrijven om onze producten en services te verbeteren. In deze gevallen zullen wij de noodzakelijke informatie delen. Voordat wij persoonlijke informatie delen, sluiten wij met de ontvangers schriftelijke overeenkomsten die voorwaarden bevatten voor gegevensbescherming zodat uw gegevens gewaarborgd zijn in overeenstemming met de toepasselijke Wetten op de Gegevensbescherming.

Dienstverleners krijgen alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben voor hun diensten. We onthullen geen persoonsgegevens aan derde partijen om hun producten of diensten aan u te kunnen aanbieden. Als u niet wilt dat wij persoonsgegevens delen met deze bedrijven, neem dan contact op met de Data Protection Officer (“DPO”), op het e-mailadres: [email protected]

Beveiliging van verwerking

Het beveiligen van uw persoonsgegevens vinden we zeer belangrijk. We verwerken persoonlijke gegevens veilig en passen de nodige en algemeen geaccepteerde standaarden van technische en organisatorische maatregelen toe om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang (met name waar het gaat om het versturen van gegevens over een netwerk) en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Vragen over de veiligheid van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de DPO, op het e-mailadres: [email protected]

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht van inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, op de beperking van verwerking, of om bezwaar te maken tegen verwerking, alsmede het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Om ons te helpen uw persoonsgegevens up to date te houden, adviseren we u om ons op de hoogte te brengen van elke verandering of afwijking. Om uw persoonsgegevens te bekijken en/of te bewerken, om informatie te krijgen over hoe lang we uw gegevens willen bewaren of voor andere vragen met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens, of als u informatie op wilt vragen over of we uw persoonsgegevens zelf of namens een derde partij bewaren of verwerken, neemt u contact op met de DPO, op het e-mailadres: [email protected]. We antwoorden op uw verzoek binnen een redelijk tijdsbestek.

Solliciteren op een vacature

Voor het beheren van sollicitaties gebruiken we een wervingshulpmiddel van een derde partij. Wanneer u op een vacature van AirHelp solliciteert, zal AirHelp uw persoonsgegevens verwerken en beheren. Sollicitaties worden niet langer bewaard dan nodig en niet gedeeld met derde partijen. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, rectificeren of wissen, de verwerking wilt beperken, bezwaar wilt maken tegen verwerking of gebruik wilt maken van het recht op overdraagbaarheid van gegevens, neem dan contact op met de DPO, op het e-mailadres: [email protected]

E-mails voor marketingdoeleinden en advertentievoorkeuren

Met uw toestemming mogen we u e-mails voor marketingdoeleinden sturen. Deze vorm van toestemming dient een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting te zijn. Aan deze voorwaarden wordt voldaan indien u aangeeft dat u e-mails voor marketingdoeleinden wilt ontvangen (actieve toestemming).

U hebt altijd het recht om zonder kosten bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, zonder dat u hiervoor uitleg verschuldigd bent. U kunt dat doen door gebruik te maken van de “Uitschrijven”-link in de e-mails die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen via [email protected]. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerkt worden voor directe marketing.

De e-mails voor marketingdoeleinden bevatten informatie waarvan we denken dat u deze interessant zult vinden, zoals het laatste nieuws over onze producten en diensten.

Wij werken samen met een derde partij om advertenties op onze website te tonen en om onze advertenties op andere website te beheren, waaronder platforms voor sociale media. De derde partij waarmee we samenwerken kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om uw advertenties aan te bieden gebaseerd op uw webbrowser-activiteiten en andere interesses. U kunt zich afmelden voor advertenties op basis van uw interesses. U krijgt dan nog wel algemene advertenties te zien.

Verantwoordelijkheid

De Privacyverklaring is de verantwoordelijkheid van ons Juridische Team, dat de eindverantwoordelijkheid heeft over het waarborgen van naleving. De DPO zorgt dagelijks voor naleving van de Privacyverklaring en is betrokken bij alle zaken die te maken hebben met het beschermen van persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor naleving van Wetten op de Gegevensbescherming evenals onze principes uit deze Privacyverklaring, en kunnen dit op elk moment aantonen. We houden een archief bij van verwerkingsactiviteiten onder onze verantwoordelijkheid met daarin de door de Wetten op de Gegevensbescherming vereiste informatie. Waar nodig maken we deze informatie op aanvraag beschikbaar voor de toezichthoudende autoriteit.

Vragen over deze Privacyverklaring kunnen gericht worden aan de DPO, op het e-mailadres: [email protected]

Klachten

U hebt het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Alle vragen en klachten zullen tijdig door de DPO afgehandeld worden in overeenstemming met interne procedures. Klachten kunnen gestuurd worden naar de DPO, op het e-mailadres: [email protected].

In het onwaarschijnlijke geval dat u vindt dat onze verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op bepaalde Wetten op de Gegevensbescherming, kunt u ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd bijgewerkt worden, bijvoorbeeld door wijzigingen van relevante wetgeving of veranderingen in onze bedrijfsstructuur. In het geval van wezenlijke veranderingen zult u voordat de verandering in werking treedt per e-mail of middels een bericht op de website op de hoogte worden gebracht. We moedigen u aan om deze pagina van tijd tot tijd te bekijken voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

Contact

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berlijn (Berlin)
Duitsland

E-mail: [email protected]

Bijgewerkt: 27 december 2023
Versie PP1.23

AirHelp verscheen onder meer in:

AD Logo logoMetro add De StandaardHLN logoNOS

AirHelp maakt deel uit van de 'Association of Passenger Rights Advocates' (APRA), wiens missie het is de rechten van passagiers te bevorderen en te beschermen.

Copyright © 2024 AirHelp

Compensatie controleren

Alle luchtvaartmaatschappijen