Algemene Voorwaarden - Brazilië

§1 Definities

In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) hebben de gedefinieerde termen hieronder de volgende betekenis:

 1. “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen een passagier en AirHelp die is bereikt na de acceptatie van deze voorwaarden door de passagier. De overeenkomst wordt geacht te zijn bereikt wanneer de passagier de volmacht of een machtigingsdocument heeft ondertekend naast het accepteren van deze voorwaarden.

 2. “AirHelp”: Brazil Ltda, een in Brazilië geregistreerde vennootschap met statutaire zetel te Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nr. 1.140 7o andar, sala 72, São Paulo — SP, CEP 04571-000 (CNPJ-nr. 42.101.440/0001-85).

 3. “Lidmaatschap van AirHelp Plus”: Als een passagier AirHelp Plus lidmaatschap heeft aangeschaft, zal AirHelp afstand doen van haar servicekosten en juridische kosten, indien van toepassing, voor AirHelps service voor de claims die gedekt worden door de boeking waarvoor de passagier AirHelp Plus lidmaatschap heeft aangeschaft.

 4. “Wet- en regelgeving betreffende de rechten van luchtvaartpassagiers”: alle wet- en regelgeving, richtlijnen, internationale verdragen of soortgelijke afspraken, gepubliceerd op landelijk, federaal, nationaal, internationaal of plaatselijk niveau, en jurisprudentie, waarmee regels worden vastgelegd inzake geldelijke compensatie, schadevergoeding of restitutie aan passagiers bij overboekte, vertraagde, geannuleerde of op andere wijze verstoorde vluchten, of bagageclaims. Inclusief, maar niet beperkt tot, wet 8.078/90 (Braziliaanse consumentenwetgeving), resolutie Nr. 400 van de Nationale maatschappij voor de burgerluchtvaart van Brazilië (ANAC) en Verordening (EC) No 261/2004 van het Europese parlement, voor zover van toepassing.

 5. “Volmacht”: het document waarmee de passagier, onderworpen aan de daarin vermelde algemene voorwaarden, AirHelp machtigt om door te gaan met de claim.

 6. “Machtigingsdocument”: een document verstrekt door AirHelp aan de passagier, dat AirHelp of een van AirHelps dochterondernemingen of partners, of een externe vertegenwoordiger, machtigt om namens de passagier te handelen. Er bestaan verschillende vormen van het document, vanwege de verschillende juridische vereisten. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, een volmacht, een volmacht voor de externe advocaat of een Cliënt Care-overeenkomst.

 7. “Claim”: elke claim tegen een luchtvaartmaatschappij voor geldelijke compensatie, schadevergoeding of terugbetaling op grond van wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers, of voor compensatie als teken van goede wil.

 8. “Passagier(s)”: persoon (personen) die deze voorwaarden geaccepteerd heeft (hebben).

 9. “Geschiktheidsservice”: is AirHelp’s levering van zijn state-of-the-art service om te bepalen of een Claim in aanmerking komt, door middel van software. De Geschiktheidsservice wordt voor elke Claim afzonderlijk uitgevoerd middels AirHelp’s webformulier. De geschiktheidsservice zal de passagier informeren over de kans dat hij/zij een geschikte claim heeft. Bij een geschikte claim is het zeer waarschijnlijk dat er wordt uitbetaald en AirHelp zal een service voor het oplossen van conflicten verlenen voor dergelijke claims indien de passagier daar om verzoekt. Bij claims die niet geschikt zijn, is het niet waarschijnlijk dat er wordt uitbetaald, en AirHelp zal geen service voor het oplossen van conflicten verlenen voor dergelijke claims.

 10. “Vluchtcompensatie”: het totale geldbedrag dat een luchtvaartmaatschappij in relatie tot een claim betaalt als compensatie, restitutie, schadevergoeding, schikking, een teken van goede wil of anderszins, aan de passagier of aan AirHelp nadat de passagier deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. Voor alle duidelijkheid: Vluchtcompensatie omvat geen betalingen of vergoedingen voor advocaatkosten, kosten voor juridisch advies, proceskosten, incassokosten, rente of soortgelijke posten. Al deze betalingen behoren uitsluitend toe aan AirHelp.

 11. “Informatieservice”: is AirHelp’s verstrekking van vluchtinformatie, luchtvaartmaatschappijinformatie, luchthaveninformatie, andere reisgerelateerde informatie, informatie over rechten van vliegtuigpassagiers en wetgeving inzake consumentenbescherming. De informatie zal zowel specifiek relevant zijn voor de reizen van de passagier en van een meer generieke context zijn, zoals ranglijsten van luchthavens of luchtvaartmaatschappijen, of nieuws over wijzigingen in de rechten van luchtvaartpassagiers. De informatie wordt geleverd via elektronische communicatie, zoals via e-mail, het gepersonaliseerd dashboard of de door AirHelp beheerde websites.

 12. “Service voor het oplossen van conflicten”: is het streven van AirHelp om een claim te winnen, inclusief, indien nodig, door juridische stappen te ondernemen.

 13. “Lid” of “Leden”: persoon of personen die een AirHelp Plus Lidmaatschap heeft/hebben aangeschaft.

 14. “Prijslijst”: bijlage bij deze Voorwaarden met aanvaarde valuta, betaalmethodes en alle door AirHelp aangerekende kosten behalve de terugbetaling van gerechtelijke kosten en advocatenkosten die, indien van toepassing, verrekend zullen worden door AirHelp.

§2 Overeenkomst

 1. Nadat de passagier deze voorwaarden heeft geaccepteerd, stemt AirHelp ermee in om de geschiktheidsservice en informatieservice te leveren aan de passagier en stemt de passagier ermee in deze services te ontvangen.

 2. Nadat de passagier deze voorwaarden heeft geaccepteerd en de volmacht of het machtigingsdocument heeft ondertekend, stemt de passagier ermee in om de service voor het oplossen van conflicten te ontvangen en stemt AirHelp ermee in om de service voor het oplossen van conflicten te leveren, tenzij AirHelp de passagier zonder onredelijke vertraging op de hoogte stelt dat AirHelp deze service niet kan leveren voor een dergelijke claim.

 3. Door het aangaan van een overeenkomst met AirHelp garandeert de passagier dat hij/zij bevoegd is en de rechtsbekwaamheid bezit om de overeenkomst aan te gaan in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar medepassagiers. Door het tekenen van de volmacht of een machtigingsdocument garandeert de passagier dat hij/zij bevoegd is en de rechtsbekwaamheid bezit om de volmacht of het machtigingsdocument te tekenen in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar minderjarige medepassagiers.

 4. De passagier erkent dat AirHelp alleen vluchtcompensatie nastreeft. De passagier stemt ermee in dat AirHelp reisvouchers en/of andere diensten niet als vluchtcompensatie accepteert en dat een dergelijk aanbod van luchtvaartmaatschappijen zal worden beschouwd als weigering van betaling, tenzij AirHelp vaststelt dat de kans op een gunstiger resultaat voor de passagier laag is en het onder deze omstandigheden de beste keuze zou zijn om een dergelijk aanbod te accepteren.

 5. De passagier garandeert dat de claim niet aan derden is toegewezen en dat er geen juridisch geschil tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij hangende is of te verwachten is in dezelfde kwestie.

 6. De passagier mag de claim na het tekenen van de volmacht niet toewijzen aan een andere partij. Alle bestaande verbintenissen en volmachten, indien aanwezig, moeten worden geannuleerd voordat u de volmacht of het machtigingsdocument ondertekent.

 7. Als de passagier rechtstreekse betalingen of enige andere vergoeding van de betreffende luchtvaartmaatschappij ontvangt nadat de overeenkomst is aangegaan, is de passagier verplicht zonder vertraging AirHelp hiervan kennis te geven. Dergelijke betalingen worden beschouwd als vluchtcompensatie en verschaffen AirHelp het recht op haar servicekosten. Voor alle duidelijkheid: Vluchtcompensatie omvat geen betalingen of vergoedingen voor advocaatkosten, kosten voor juridisch advies, proceskosten, incassokosten, rente of soortgelijke posten. Al deze betalingen behoren uitsluitend toe aan AirHelp.

 8. Na het ondertekenen van de volmacht of een machtigingsdocument, is de cliënt verplicht om onderhandelingen met de betreffende luchtvaartmaatschappij te staken en om alle contactpogingen van de luchtvaartmaatschappij naar AirHelp door te sturen om ervoor te zorgen dat AirHelp het best mogelijke resultaat behaalt.

§3 Beschrijving van de service voor het oplossen van conflicten

 1. AirHelp handhaaft de claim van de passagier voor vluchtcompensatie van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij op basis van regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers die van toepassing is op de specifieke vliegreizen van de passagier.

 2. Vluchtgegevens en informatie kunnen worden ingediend bij AirHelp via de website, e-mail, telefoon, of andere elektronische softwaretoepassingen die worden ondersteund door AirHelp.

 3. Om de Claim succesvol te behandelen, heeft AirHelp de door de passagier ondertekende volmacht of machtigingsdocument nodig, die naar AirHelp gestuurd kan worden via het webformulier, per e-mail of post. Na ontvangst van een ondertekende volmacht of machtigingsdocument van de passagier, bereidt AirHelp een betalingsverzoek voor en stuurt dit zonder onredelijke vertraging naar de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en behandelt alle verdere correspondentie. Voor dit deel van de service worden er, als er vluchtcompensatie wordt betaald, door AirHelp servicekosten in rekening gebracht (zie de prijslijst).

 4. Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij de vluchtcompensatie niet binnen een redelijke termijn betaalt, na de kennisgeving door AirHelp en op voorwaarde dat de zaak met voldoende zekerheid kan worden gehandhaafd, kan AirHelp de zaak overdragen aan een wederzijds overeengekomen wettelijke vertegenwoordiger.

 5. In het geval dat een externe wettelijke vertegenwoordiger wordt gebruikt, zal de passagier AirHelp toestaan de wettelijke vertegenwoordiger toegang te verlenen tot alle aan AirHelp gecommuniceerde gegevens en de wettelijke vertegenwoordiger toestaan informatie over de procedure aan AirHelp over te dragen. Indien de betreffende rechtbank een verder(e) certificaat, machtigingsdocument, verklaring, volmacht of andere aanvullende documenten eist, neemt de cliënt het op zich om dergelijke aanvullende documenten te ondertekenen. Indien de passagier reeds een volmacht heeft ondertekend en een COA, volmacht voor de externe advocaat, Cliënt Care-overeenkomst of iets soortgelijks ondertekent, accepteert de passagier dat een dergelijke claim wordt teruggegeven aan de passagier door ondertekening van de COA, de volmacht voor de externe advocaat, de Cliënt Care-overeenkomst of iets dergelijks.

 6. Als een externe wettelijke vertegenwoordiger concludeert dat er onvoldoende kans is op succes, wordt de passagier hierover geïnformeerd en worden er geen (verdere) stappen ondernomen.

 7. Als AirHelp of een externe wettelijke vertegenwoordiger juridische stappen onderneemt om de claim te behandelen, dekt AirHelp alle eventuele kosten in het geval dat de rechtszaak verloren wordt. In het geval dat de rechtszaak gewonnen wordt, of een schikking wordt bereikt tussen de luchtvaartmaatschappij en AirHelp, dekt AirHelp alle kosten die niet door de luchtvaartmaatschappij gedekt worden. Als een de rechtszaak gewonnen wordt, zal een claim voor de terugbetaling van de gerechtelijke kosten namens de passagier worden ingediend. Hetzelfde geldt voor de kosten van juridisch advies en advocatenkosten ongeacht of de juridische procedure gevoerd werd door AirHelp of door een externe juridische vertegenwoordiger.

 8. De passagier erkent dat het de exclusieve beslissing van AirHelp is om een schikkingsvoorstel te accepteren, aangezien de passagier de claim heeft overgedragen aan AirHelp. In het geval dat AirHelp handelt namens de passagier op grond van een machtigingsdocument of volmacht, machtigt de passagier AirHelp om schikkingsvoorstellen te accepteren of af te wijzen op basis van AirHelp’s ervaring met de luchtvaartmaatschappij en het advies van externe wettelijke vertegenwoordigers.

§4 Beschrijving van het AirHelp Plus Lidmaatschap

 1. Een passagier kan toetreden tot het lidmaatschap door AirHelp Plus lidmaatschap aan te schaffen.

 2. De AirHelp Plus-lidmaatschapskosten zullen aan de passagier worden meegedeeld op het moment van de aankoop, die de passagier moet betalen om lid te worden en gebruik te maken van de hierin gespecificeerde voordelen.

 3. AirHelp biedt lidmaatschap aan als:

  1. een abonnement per boeking, of

  2. een jaarlijks abonnement:

   1. Bij een eenmalige aankoop van het AirHelp Plus-lidmaatschap worden Claims gedekt die voortvloeien uit een vluchtboeking waarvoor de Passagier het Lidmaatschap heeft aangeschaft, alsook vluchtboekingen die de Passagier handmatig heeft toegevoegd voordat de betreffende vlucht verstoord werd.

   2. Het Lidmaatschap van AirHelp Plus als jaarabonnement zal Claims dekken die voortkomen uit boekingen binnen de opgegeven periode. De kosten van dit Lidmaatschap van AirHelp Plus worden jaarlijks gefactureerd.
    Beide Lidmaatschappen van AirHelp Plus zijn als Complete-lidmaatschap of als Essential-lidmaatschap verkrijgbaar. Uitsluitend Leden die het Complete-lidmaatschap hebben besteld, hebben toegang tot de bijkomende voordelen zoals beschreven in 4.7.

 4. Het Lidmaatschap van AirHelp Plus vangt aan op de dag van aankoop.

 5. Na acceptatie van de aankoop ontvangt het Lid een bevestiging.

 6. Voor AirHelp Plus-leden zal AirHelp afstand doen van haar servicekosten, indien van toepassing, voor AirHelp’s levering van services voor de claims voor boekingen die gedekt worden door het AirHelp Plus-lidmaatschap.

 7. Het Complete-abonnement van AirHelp Plus wordt in verschillende versies aangeboden en bevat mogelijk de volgende voordelen:

  1. Loungetoegang
   AirHelp biedt toegang tot een selectie aan lounges aan middels een samenwerkingsverband met COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED (“Collinson”), een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales, met registratienummer 02474708, met statutaire zetel te: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londen, EC3A 7BU, Engeland. Het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Collinson zijn van toepassing op het gebruik van deze service.

   1. Leden die het AirHelp Plus Complete-abonnement als eenmalige aankoop hebben aangeschaft, kunnen profiteren van loungetoegang voor geregistreerde vertraagde vluchten, mits ze daarvoor in aanmerking komen.
    Leden komen hiervoor in aanmerking indien de vlucht ten minste 6 uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd is geregistreerd. De vertrektijd van de vlucht wordt bijgehouden door het vluchttraceringssysteem van Collinson. Indien de abonnementhouder de vlucht succesvol van tevoren heeft geregistreerd, krijgt deze van Collinson via de e-mail en per sms een voucher voor toegang tot de lounge toegestuurd. Hiervoor moet het vluchttraceringssysteem van Collinson hebben vastgesteld dat de vlucht van de abonnementhouder met meer dan 60 minuten vertraagd is (de “Vertragingsdrempel”). Voor het gebruik van de Service is toegang tot het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres en telefoonnummer vereist. Tevens moet de voucher voor toegang tot de lounge worden getoond. Vertragingen die voldoen aan de Vertragingsdrempel of deze overschrijden, kunnen zich zowel voordoen als een enkele vertraging, of als gevolg van meerdere, oplopende en kleinere vertragingen die samen leiden tot het overschrijden van de Vertragingsdrempel. Collinson beroept zich volledig op haar eigen vluchttraceringssysteem om vast te stellen of Leden in aanmerking komen voor loungetoegang. Leden accepteren dat Collinson de nauwkeurigheid van het vluchttraceringssysteem niet kan garanderen. Leden dienen ook niet van dit systeem uit te gaan bij het volgen van hun geplande vertrektijd. Als de vertraging inderdaad in aanmerking komt, ontvangen Leden op de dag van de vlucht een voucher voor toegang tot de lounge via de e-mail en per sms. Deze voucher kan niet op andere reisdagen worden gebruikt. Alleen de personen die in de e-mailbevestiging worden genoemd, komen in aanmerking voor de Service. De Service die aan de Leden wordt aangeboden kan niet worden overgedragen, uitbetaald of ingewisseld. Er worden ook geen alternatieven aangeboden in de vorm van geld van kredieten. Indien van toepassing dienen Leden zich na betreding van de lounge op het vliegveld te houden aan de regels en richtlijnen van de lounge.

   2. AirHelp Plus-leden die een AirHelp Plus Complete-jaarabonnement hebben aangeschaft, profiteren van dezelfde loungetoegang voor hun geregistreerde, vertraagde en in aanmerking komende vluchten als andere Leden die AirHelp+ Complete eenmalig hebben aangeschaft. Daarbovenop kunnen Leden de lounge betreden met tot 4 extra reisgenoten.

  2. Vluchtstatus
   Leden hebben gratis toegang tot hun vluchtstatus. Deze wordt per vlucht weergegeven in het persoonlijke dashboard en/of verstuurd via de e-mail.
   AirHelp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van deze gegevens. De weergegeven vluchtstatus is afkomstig van een derde partij en is niet bindend. Leden dienen desalniettemin de overeengekomen tijden en instructies van de luchtvaartmaatschappij op te volgen.

  3. Dokter op afstand
   AirHelp biedt doktersconsulten op afstand aan middels een samenwerkingsverband met Telmedicin Sp. z o.o. (“Telmedicin”), een bedrijf dat geregistreerd staat in Polen met registratienummer: 147453940 en het aanvullende id-nummer 5272720484, met maatschappelijke zetel te Marynarska 13 02-674 Warschau, Polen. De Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Telmedicin zijn van toepassing op het gebruik van deze diensten.

   1. Het eenmalig aangeschafte Lidmaatschap omvat een eenmalige Voucher voor het gebruik van Telmedicin aangeboden medische consulten. Hier kan tot 30 dagen na de daadwerkelijke vertrekdatum gebruik van worden gemaakt. Leden dienen zich met hun voucher aan te melden op airhelp.telemedi.co.

   2. Bij het AirHelp Plus-jaarabonnement zit ook een Voucher voor het gebruik van de door Telmedicin aangeboden medische consulten, geldig voor 12 gratis consulten per jaar.

 8. Voordelen zijn persoonlijk en alleen van toepassing op het Lid, wat betekent dat het Lid als passagier moet worden vermeld in de boeking, en op een bepaald aantal passagiers (zoals vermeld in de bevestigingse-mail), als ze in dezelfde boeking als het Lid staan vermeld.

 9. De servicekosten worden niet terugbetaald aan het Lid voor vluchten die voorafgaand aan de aanvang van het Lidmaatschap zijn verstoord.

 10. Het Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het Lid moet AirHelp onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij/zij zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van het Lidmaatschap.

 11. Voor het Lidmaatschap als jaarabonnement wordt het Lidmaatschap automatisch voor één jaar daarna verlengd, totdat en tenzij het Lid ervoor kiest het Lidmaatschap te annuleren. Dit kan worden gedaan i) door het Lid, wanneer hij/zij is aangemeld bij zijn/haar account en op het dashboard “Lidmaatschap beheren” kiest en vervolgens op “Lidmaatschap annuleren” klikt, of ii) door het Lid, door AirHelp schriftelijk in kennis te stellen van zijn/haar wens om het Lidmaatschap niet automatisch te verlengen, door verzending naar: [email protected].

 12. Leden die conform de Braziliaanse consumentenwetgeving of andere van toepassing zijnde regelgeving als consumenten kwalificeren, kunnen hun lidmaatschap binnen 7 dagen na de aanschaf zonder opgaaf van redenen herroepen. Voor uitoefening van het herroepingsrecht en terugbetaling van het volledige bedrag, moet de herroeping binnen een periode van 7 dagen na de aanschaf worden medegedeeld en moet duidelijk worden aangegeven dat het lid zijn/haar lidmaatschap wenst te herroepen. Vanwege de aard van de service die het lid wordt geboden, kan het lid het lidmaatschap niet herroepen indien het lid met een van de vluchten heeft gereisd die door het lidmaatschap worden gedekt. De herroeping kan worden gestuurd naar: [email protected]

 13. Als de annulering 7 dagen na het aangaan van het oorspronkelijke of hernieuwde Lidmaatschap door AirHelp is ontvangen, heeft het Lid geen recht op enige terugbetaling van de Lidmaatschapskosten.

 14. Zodra het Lidmaatschap is beëindigd, geannuleerd of verlopen, verliest het Lid alle voordelen van AirHelp Plus. AirHelp zal tevens (indien van toepassing) niet langer afstand doen van de servicekosten voor AirHelp’s dienstlevering.

 15. Voormalige Leden die ervoor hebben gekozen hun Lidmaatschap niet te verlengen, moeten hun claim uit de Lidmaatschapsperiode niet later dan 90 (negentig) dagen nadat het Lidmaatschap is verlopen indienen, om de voordelen van het AirHelp Plus Lidmaatschap te ontvangen.

 16. AirHelp behoudt zich het recht voor om het Lidmaatschap aan een persoon te weigeren en, in geval van schending van de Voorwaarden door het Lid, het Lidmaatschap op elk gewenst moment te beëindigen.

 17. Het Lid heeft geen recht op restitutie van de Lidmaatschapskosten bij beëindiging van het Lidmaatschap door AirHelp.

§5 Kosten en Betalingen

 1. AirHelp biedt de Geschiktheidsservice en Informatieservice kosteloos aan.

 2. AirHelp biedt de service voor het oplossen van conflicten kosteloos aan, tenzij AirHelp succesvol is in het verkrijgen van vluchtcompensatie. Als AirHelp succesvol is, zal AirHelp het overeengekomen deel van de vluchtcompensatie aan de passagier overmaken, alleen onderworpen aan kosten die mogelijk van toepassing zijn op basis van de prijslijst. Gerechtelijke kosten en advocatenkosten zullen verrekend worden met eender welke betaling aan AirHelp namens de passagier. Als AirHelp succesvol is, maar de vluchtcompensatie en/of advocaatkosten, gerechtelijke kosten, rente of soortgelijke vergoedingen door de luchtvaartmaatschappij zijn om wat voor reden dan ook rechtstreeks naar de passagier overgemaakt (zelfs na direct onderhandelen tussen hen), zal de passagier gefactureerd worden en zonder onredelijke vertraging AirHelps vergoedingen conform de prijslijst en de ontvangen advocaatkosten, gerechtelijke kosten, rente of soortgelijke vergoedingen, indien van toepassing, overmaken aan AirHelp.

 3. Betaling van het overeengekomen deel van de vluchtcompensatie aan de passagier zal worden verricht overeenkomstig de opties in de prijslijst door AirHelp.

 4. Als de passagier onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt die nodig is om de vluchtcompensatie te betalen en deze geretourneerd is aan AirHelp, en de passagier na verschillende herinneringen en redelijke inspanningen van AirHelp om de passagier te contacteren via het e-mailadres dat de passagier aan AirHelp heeft verstrekt, niet reageert om de informatie te corrigeren of te verstrekken die nodig is om het overeengekomen deel van de vluchtcompensatie te betalen, heeft AirHelp het recht om het deel van de vluchtcompensatie dat anders aan de passagier zou zijn overgemaakt, te behouden.

 5. Wanneer AirHelp de overeengekomen vluchtcompensatie heeft betaald op basis van de instructies en de geselecteerde methode door de Passagier, is AirHelp niet aansprakelijk voor:

  1. cheques, prepaid betaalkaarten, creditcards en dergelijke die verloren zijn geraakt in de doorvoer naar de Passagier;

  2. alle gevolgen van het geven van onjuiste (bank)rekeninggegevens, een onjuist adres en dergelijke door de Passagier, inclusief, maar niet beperkt tot het betalen van de vluchtcompensatie aan de verkeerde ontvanger. Als de vluchtcompensatie door een fout van de passagier is betaald aan een verkeerde ontvanger, is AirHelp niet verplicht om deze actief terug te vorderen.

 6. Er kan geen rente worden geclaimd voor de periode tussen de inkomende en uitgaande betalingen. AirHelp behoudt zich het recht voor alle rente die ontvangen is van de luchtvaartmaatschappij te behouden.

 7. AirHelp is niet aansprakelijk voor enige compensatie, schadevergoeding en dergelijke, als AirHelp wordt verhinderd de betaling over te maken aan de passagier door een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de controle van AirHelp is, inclusief zonder beperking, staking, uitsluiting, arbeidsconflict, natuurramp, oorlog, oproer, burgerlijke commotie, kwaadwillig toegebrachte schade, naleving van een wet of een bevel van de overheid, regel, regelgeving of richting, ongeval, stuk gaan van installaties of machines, brand, overstroming en storm.

§6 Gegevensbescherming

 1. AirHelp zal de persoonsgegevens die door de passagier worden verstrekt voornamelijk gebruiken voor het verlenen van de geschiktheidsservice, het AirHelp Plus lidmaatschap, de informatieservice en de service voor het oplossen van conflicten in overeenstemming met de overeenkomst. AirHelp kan persoonsgegevens ook verzamelen voor andere doeleinden, zoals statistieken, administratie en communicatie, IT- en beveiligingsadministratie, fysieke beveiliging, authenticatie- en autorisatiesystemen, ondersteuningssystemen, samenwerking van interne projecten en organisatorische teams en activiteiten. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679 (De “AVG“) en de Braziliaanse Algemene Wet inzake Gegevensbescherming (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei 13.709/2018) (de “LGPD”) (zie privacyverklaring) of andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing kunnen zijn.

 2. De passagier verstrekt aan AirHelp persoonsgegevens op basis van de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen inzake gegevensbescherming, met de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens die door de passagier zijn verstrekt en, indien van toepassing, zijn verstrekt namens of door zijn/haar medepassagiers te verwerken voor het gebruik daarvan in het kader van de overeenkomst. AirHelp zal de persoonsgegevens alleen aan derden overdragen onder de hieronder vermelde voorwaarden:

  1. als de Passagier toestemming heeft gegeven;

  2. als het voor een doel is dat rechtstreeks verbonden is met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld;

  3. als het nodig is voor de voorbereiding, onderhandeling en uitvoering van een Overeenkomst met de Passagier;

  4. als het vereist is vanwege wettelijke verplichtingen, administratie of gerechtelijk bevel;

  5. als het vereist is voor de instelling of de bescherming van rechtsvorderingen of ter verdediging van gerechtelijke acties;

  6. als het dient ter preventie van misbruik of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen, om veiligheid van de gegevens te waarborgen.

§7 Gegevens en informatie van de passagier

 1. Op verzoek van AirHelp zullen de passagier of zijn/haar medepassagiers AirHelp alle gegevens of informatie verstrekken die vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De passagier garandeert de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en informatie, en, indien van toepassing, dat deze met toestemming van de medepassagiers zijn verstrekt.

 2. De passagier gaat ermee akkoord om AirHelp in alle opzichten volledig te vrijwaren voor alle aanspraken van derden inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste communicatie met de passagier, het verstrekken van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag.

 3. In het geval van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag, behoudt AirHelp zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Als de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met deze paragraaf, heeft de passagier geen enkel recht op enige vorm van compensatie.

§8 Herroepingsrecht

 1. Als u volgens de Braziliaanse consumentenwetgeving of andere van toepassing zijnde regelgevingen als consument kwalificeert, dat wil zeggen dat u een natuurlijk persoon bent die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat noch uw commerciële noch uw onafhankelijke beroepsactiviteit is, heeft u een wettelijk herroepingsrecht.

 2. U kunt uw aanvaarding van onze overeenkomst zonder opgaaf van redenen herroepen binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst (bijv. per brief of e-mail). Om een beroep te kunnen doen op uw herroepingsrecht moet u uw herroeping binnen de bovengenoemde periode van 7 dagen mededelen en duidelijk vermelden dat u de overeenkomst wilt herroepen. Vanwege de aard van de aan u verleende service kunt u onze Overeenkomst niet herroepen als wij u hebben laten weten dat de luchtvaartmaatschappij de Claim heeft geaccepteerd, omdat wij in dat geval de door u gevraagde service hebben voltooid.

  De herroeping kan worden gestuurd naar:

  AirHelp Brazil Ltda.
  Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini no 1.140
  7o andar, sala 72,
  São Paulo — SP,
  CEP 04571-000.
  of
  E-mail: [email protected]

§9 Slotbepalingen

 1. AirHelp is gemachtigd deze Voorwaarden en de Prijslijst te wijzigen en te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanvullende voorwaarden te stellen. Wijzigingen met een negatief effect voor de passagier zijn echter niet van toepassing op de passagier, tenzij de passagier akkoord gaat met nieuwe wijzigingen.

 2. De wetten van Brazilië zijn van toepassing op deze voorwaarden, de volmacht, de prijslijst en de overeenkomst tussen AirHelp en de passagier. De passagier heeft echter altijd het recht om bescherming te vragen onder dwingende bepalingen zoals bepaald door de wetten van het land waar de passagier woonachtig is.

 3. Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen op welke wijze dan ook.

 4. Rechten en verplichtingen die geheel of gedeeltelijk gerelateerd zijn aan een ingediende Claim, mogen zonder beperkingen door AirHelp worden overgedragen aan elke entiteit binnen de bedrijfsgroep van AirHelp en door AirHelp aan derden.

 5. De Engelse versie van deze Voorwaarden zal voorrang hebben in geval van inconsistentie met elke andere taalversie.

Gepubliceerd: 1 september 2021
Versie BR2.21

AirHelp verscheen onder meer in:

AD Logo logoMetro add De StandaardHLN logoNOS
APRA

AirHelp maakt deel uit van de 'Association of Passenger Rights Advocates' (APRA), wiens missie het is de rechten van passagiers te bevorderen en te beschermen.

Copyright © 2022 AirHelp

Compensatie controleren

Alle luchtvaartmaatschappijen