Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1 "Overeenkomst": een afspraak tussen de Cliënt en AirHelp, die tot stand is gekomen nadat de Cliënt deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd en die als afgerond wordt beschouwd zodra de Cliënt de Volmacht of het Autoriteitsdocument heeft getekend.
 • 1.2 "AirHelp": AirHelp Limited, een vennootschap die geregistreerd is in Hong Kong op het volgende adres: 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).
 • 1.3 "De wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers": elke wet, regel, richtlijn of soortgelijk, uitgevaardigd op staat, federaal, Europees, nationaal of regionaal niveau, die regels vast stelt betreffende geldelijke compensatie voor luchtvaartpassagiers in het geval van overboekte, vertraagde of geannuleerde vluchten.
 • 1.4 "Volmacht": het document waarmee de cliënt, volgens de regels aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, het eigendom van de claim aan AirHelp toekent.
 • 1.5 "Autoriteitsdocument": een document dat AirHelp aan de Cliënt levert wat AirHelp of een van onze partners of dochterondernemingen de autoriteit geeft namens de Cliënt op te treden. Het document kan verschillende vormen aannemen, inclusief, maar niet beperkt tot, Volmachten, Power of Attorney-documenten of Cliëntovereenkomstdocumenten.
 • 1.6 "Claim": elke aanspraak tegen de luchtvaartmaatschappij voor een geldige compensatie, overeenkomstig met het reglement voor rechten van luchtvaartpassagiers.
 • 1.7 "Cliënt": een persoon die de Algemene Voorwaarden geaccepteerd heeft.
 • 1.8 "Compensatie": het totale bedrag dat een luchtvaartmaatschappij uitbetaalt in verband met een claim, schikking, gebaar van goede wil of anderszins, aan de Cliënt of aan AirHelp nadat de Cliënt deze Algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. Ter voorkoming van elke twijfel, een Compensatie bevat geen betaling van juridische kosten, incassokosten, rente en dergelijke, deze betalingen zullen aan AirHelp toebehoren.
 • 1.9 "Rechtsvordering": het indienen van een claim bij een rechtbank of overheidsinstantie, zoals een nationale handhavingsinstantie (NEB), of het overdragen van de claim aan een gecontracteerde wettelijk vertegenwoordiger, zoals een advocaat of advocatenkantoor.
 • 1.10 ”Prijslijst”: een bijlage die aan deze Algemene Voorwaarden gekoppeld is, waarin alle geaccepteerde valuta's, betalingsmethodes en alle kosten die door AirHelp in rekening worden gebracht specificeert.
 • 1.11 "Verordening 261/2004": Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad d.d. 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Artikel 2: Overeenkomst

 • 2.1 Als de Cliënt AirHelp vraagt om zijn claim te behandelen, accepteert de Cliënt automatisch en gelijktijdig deze Algemene Voorwaarden.
 • 2.2 Een overeenkomst zal alleen worden afgesloten indien AirHelp de behandeling van de claim accepteert. AirHelp heeft recht om de behandeling van een claim zonder reden te weigeren. In het geval van weigering zal AirHelp dit de Cliënt onmiddellijk laten weten. Als AirHelp behandeling van de claim accepteert zal de Cliënt worden gevraagd om de Volmacht of het Autoriteitsdocument te tekenen. Als de Cliënt de Volmacht of het Autoriteitsdocument heeft getekend, dan is er een overeenkomst tussen AirHelp en de Cliënt gesloten.
 • 2.3 Door een overeenkomst met AirHelp aan te gaan, garandeert de Cliënt, dat hij/zij de bevoegdheid en het recht heeft om die overeenkomst te sluiten.
 • 2.4 De Cliënt bevestigt dat AirHelp alleen een geldelijke vergoeding beoogt. De Cliënt is het er mee eens dat AirHelp geen tegoedbonnen of andere diensten als Compensatie accepteert en dat zulke aanbiedingen van de luchtvaartmaatschappijen zullen worden beschouwd als weigering van betaling.
 • 2.5 De Cliënt garandeert, dat de claim niet aan derden toegewezen is en dat er evenmin een juridisch geschil tussen de Cliënt en de luchtvaartmaatschappij op handen of te verwachten is.
 • 2.6 Na het tekenen van de Volmacht of Autoriteitsdocument mag de Cliënt geen andere partijen inschakelen om zijn Claim te behandelen. Alle bestaande afspraken of volmachten moeten worden geannuleerd voordat u de Volmacht of het Autoriteitsdocument ondertekent.
 • 2.7 Als de cliënt een rechtstreekse betaling of een andere vergoeding van de luchtvaartmaatschappij ontvangt nadat de overeenkomst is aangegaan, zal de Cliënt zo spoedig mogelijk AirHelp moeten informeren. Deze betalingen worden beschouwd als Compensatie.
 • 2.8 Na het tekenen van de Volmacht of Autoriteitsdocument is de Cliënt verplicht om alle onderhandelingen met de luchtvaartmaatschappij op te houden en om alle contactpogingen van de luchtvaartmaatschappij zo snel mogelijk naar AirHelp door te sturen om de beste mogelijke resultaten te bereiken.
 • 2.9 De Overeenkomst eindigt:
  • i) indien de Compensatie geaccepteerd is door AirHelp, volledig door de luchtvaartmaatschappij aan AirHelp betaald is en het overeengekomen gedeelte van de Compensatie naar de Cliënt overgemaakt is, na aftrek van alle van toepassing zijnde kosten, of
  • ii) indien AirHelp tot de conclusie komt dat het zinloos is om de Claim te behandelen na de kwestie grondig bekeken te hebben en de Cliënt te hebben geïnformeerd dat dit soort claims niet in behandeling wordt genomen.
 • 2.10 Indien de Overeenkomst beëindigd is overeenkomstig artikel 2.9ii en de Cliënt dit aanvraagt, kan de claim terug verwezen worden naar de Cliënt, wat kosteloos is (zie Prijslijst). Hierna, is de Cliënt vrij om zijn claim te vervolgen.
 • 2.11 Verschillende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op Cliënten die een Claim indienen die in overeenstemming zijn met de individuele afspraken van AirHelp met derden.

Artikel 3: Beschrijving van de diensten

 • 3.1 AirHelp handhaaft de Claim van de Cliënt door de uitvoerende luchtvaartmaatschappij op basis van Verordening 261/2004 of iedere andere gerelateerde wetgeving die op die specifieke vlucht van toepassing is.
 • 3.2 Vluchtgegevens en informatie kunnen naar AirHelp worden verstuurd via de website, mobiele app, e-mail, per telefoon of met andere elektronische of software toepassingen die door AirHelp worden ondersteund. Na ontvangst van een claim, voert AirHelp een onderzoek uit, om de vluchtinformatie en de vluchtgegevens te controleren. Als deze evaluatie aantoont dat de claim voldoende veelbelovend is, informeert AirHelp de Cliënt dat zijn Claim is geaccepteerd en wordt de Cliënt gevraagd om de Volmacht of het Autoriteitsdocument te tekenen.
 • 3.3 Om de Claim met succes te behandelen, heeft AirHelp een door de Cliënt getekende Volmacht of Autoriteitsdocument nodig die naar AirHelp gestuurd kan worden via het webformulier, de mobiele app, per e-mail of post. Na ontvangst van een ondertekend(e) Volmacht of Autoriteitsdocument, bereidt AirHelp een betalingsaanvraag voor en stuurt deze zonder onnodige vertraging naar de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en behandelt verdere alle correspondentie.
 • 3.4 Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij weigert de Compensatie binnen een redelijke termijn te betalen, vooropgesteld dat de claim met redelijke zekerheid kan worden afgehandeld, dan heeft AirHelp het recht om de Compensatie langs juridische weg te verkrijgen. In het geval dat er juridische stappen ondernomen worden, worden er juridische kosten in rekening gebracht om de bijkomende kosten van de gerechtelijke stappen te dekken (zie Prijslijst).
 • 3.5 In het geval dat er een gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger wordt ingezet om juridische stappen te ondernemen, staat de cliënt AirHelp toe de wettelijke vertegenwoordiger toegang te verlenen tot alle data die AirHelp verstrekt en staat de cliënt de wettelijke vertegenwoordiger toe alle informatie betreffende de voortgang over te dragen aan AirHelp. Waar een aparte COA, Volmacht, Autoriteitsdocument, waarheidsverklaring, overdrachtformulier of andere aanvullende documenten door de betreffende rechtbank vereist worden, verplicht de Cliënt zich ertoe om dergelijke aanvullende documenten te ondertekenen. Indien de Cliënt al een overdrachtsformulier heeft getekend en een COA, Volmacht, Cliëntovereenkomst of soortgelijk tekent, wordt de Claim automatisch terugverwezen naar de Cliënt.
 • 3.6 Als de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger tot de conclusie komt dar er onvoldoende vooruitzichten op succes zijn, zal de Cliënt hier over geïnformeerd worden en zal AirHelp geen verdere actie ondernemen.
 • 3.7 Als AirHelp of de gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger juridische stappen onderneemt om de claim te behandelen, zal AirHelp alle eventuele kosten dekken in het geval dat de rechtszaak verloren wordt. Als de rechtszaak gewonnen wordt, of een schikking tussen de luchtvaartmaatschappij en AirHelp wordt getroffen, dekt AirHelp alle kosten die niet door de luchtvaartmaatschappij gedekt worden.
 • 3.8 De Cliënt accepteert dat het de exclusieve beslissing van AirHelp is om een aanbod voor een schikking te accepteren, aangezien de Cliënt de claim aan AirHelp heeft overgedragen. Als AirHelp optreedt namens de Cliënt conform een Autoriteitsdocument, geeft de Cliënt AirHelp toestemming om schikkingen te accepteren/af te wijzen op basis van AirHelps ervaring met de luchtvaartmaatschappij en extern juridisch advies.

Artikel 4: Kosten en Betalingen

 • 4.1 AirHelp behandelt de Claim gratis. Als AirHelp met succes de Compensatie heeft verkregen, zal AirHelp het overeengekomen gedeelte van de vergoeding naar de Cliënt overmaken, behoudens kosten die in overeenstemming met de Prijslijst toegepast kunnen worden.
 • 4.2 De betaling van het overeengekomen gedeelte van de vergoeding aan de cliënt zal worden gedaan overeenkomstig de keuzemogelijkheden in de Prijslijst.
 • 4.3 Als de Cliënt verkeerde of onvoldoende informatie verstrekt die nodig is om het bedrag uit te betalen, en de Compensatie geretourneerd is aan AirHelp, heeft AirHelp het recht om alle externe kosten die AirHelp zijn opgelegd, vermeerderd met administratiekosten om de interne kosten te dekken, af te trekken (zie Prijslijst). Als de Cliënt, na verschillende herinneringen en redelijke inspanningen van AirHelp om contact op te nemen met de Cliënt, op een andere manier dan de e-mail die de Cliënt aan AirHelp heeft gegeven, niet reageert om de informatie die nodig is om te corrigeren of te verstrekken om het overeengekomen gedeelte van de Compensatie te betalen, zal AirHelp het recht hebben om het gedeelte van de Compensatie dat anders naar de Cliënt zou zijn overgemaakt, te behouden.
 • 4.4 Als AirHelp de overeengekomen Compensatie volgens de instructies en de uitbetalingsmethode die door de Cliënt gekozen is heeft betaald, is AirHelp niet verantwoordelijk voor:
  • i) cheques, betaalpassen, creditcards en dergelijke die verloren geraakt tijdens het vervoer naar de Cliënt;
  • ii) alle gevolgen van het geven van verkeerde (bank)gegevens, adressen en dergelijke door de Cliënt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het betalen van de Compensatie aan de verkeerde ontvanger. Als de Compensatie aan de verkeerde persoon is uitbetaald door een fout van de Cliënt, is AirHelp niet verplicht die actief terug te vorderen.
 • 4.5 De Cliënt heeft geen recht op rente voor de tijd tussen binnenkomende en uitgaande betalingen. AirHelp behoudt zich het recht voor om alle rente die ontvangen is van de luchtvaartmaatschappij te houden.
 • 4.6 Er zullen geen facturen worden geleverd die verband houden met geleverde diensten of in rekening gebrachte tarieven, maar een elektronische factuur kan per e-mail worden opgevraagd en verzonden.
 • 4.7 AirHelp is niet aansprakelijk voor kosten verbonden aan een onkostenvergoeding, schade en dergelijke, als AirHelp wordt verhinderd de betaling over te maken aan de Cliënt door een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten zijn macht ligt, met inbegrip van en zonder beperkingen, staking, uitsluiting, arbeidsconflict, natuurramp, oorlog, oproer, ongeregeldheden, kwaadwillig toegebrachte schade, naleving van een wet of bestuursregel, regel, regelgeving of richting, ongeval, stuk gaan van installaties of machines, brand, overstroming en storm.

Artikel 5: Gegevensbescherming

 • AirHelp zal de persoonlijke gegevens van de Cliënt alleen gebruiken met het doel de Claim te behandelen in overeenstemming met de overeenkomst en met respect voor alle toepasselijke wetten voor privacy- en gegevensbescherming. De Cliënt verschaft AirHelp zijn persoonlijke gegevens volgens de wet bescherming persoonsgegevens of andere wetten die van toepassing kunnen zijn, met de uitdrukkelijke toestemming de opgegeven gegevens te gebruiken in het kader van de overeenkomst. AirHelp zal de gegevens alleen aan derden doorgeven onder de voorwaarden die hieronder vermeld zijn:
  • i) ​ als de Cliënt toestemming heeft gegeven;
  • ii) ​ als het voor een doel is dat rechtstreeks verbonden is met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens werden verzameld;
  • iii) als het nodig is voor de voorbereiding, onderhandeling en voltooiing van een contract met de Cliënt;
  • iv) als dat toe te schrijven is aan wettelijke verplichtingen, administratie of gerechtelijk bevel;
  • v) ​ indien dat vereist is voor de totstandbrenging of de bescherming van juridische claims of ter verdediging van rechtsgedingen;
  • vi) als het dient ter preventie van misbruik, of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen, om gegevensveiligheid te waarborgen.

Artikel 6: Gegevens en informatie van de Klant

 • 6.1 Op aanvraag van AirHelp zal de Cliënt met AirHelp alle gegevens en informatie, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst tot stand te brengen, delen. De Cliënt garandeert dat alle doorgegeven gegevens en informatie correct, waar en compleet zijn.
 • 6.2 De Cliënt is het er mee eens om AirHelp volledig te vrijwaren van alle claims van derden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onjuiste mededelingen van de Cliënt, doorgeven van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag.
 • 6.3 In het geval van het doorgeven van onjuiste gegevens/informatie of frauduleus gedrag, behoudt AirHelp zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Als de overeenkomst beëindigd is in overeenstemming met deze paragraaf, heeft de Cliënt geen enkel recht op Compensatie.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Artikel 8: Slotbepalingen

 • 8.1 AirHelp is gemachtigd om deze Algemene Voorwaarden en de Prijslijst te wijzigen en om nieuwe aanvullende voorwaarden toe te voegen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, wijzigingen met een negatief effect op de Cliënt worden pas van kracht nadat de Cliënt ermee akkoord is gegaan.
 • 8.2 In Duitsland geldende wetgeving is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, de Volmacht en de overeenkomst tussen AirHelp en de Cliënt. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband tot deze Algemene Voorwaarden, de volmacht en de overeenkomst tussen AirHelp en de Cliënt zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank van Kopenhagen in Denemarken.
 • 8.3 Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet uitvoerbaar worden, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen op welke wijze dan ook.
 • 8.4 Rechten en verplichtingen die geheel of gedeeltelijk aan een ingediende claim gerelateerd zijn, mogen zonder beperkingen door AirHelp aan elke entiteit binnen de AirHelp groep worden overgedragen en door AirHelp aan derden.
 • 8.5 De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden zal voorrang hebben in geval van tegenstrijdigheden met elke andere taalversie.

AirHelp Pro Membership lasts 12 months from the Subscription Date stated on Subscription Receipt. Upon completing the Subscription Payment, a new Member also accept these terms and conditions (the “Terms”), which is an agreement between a Member, and AirHelp.

1. Benefits Overview

 1. As a Member, you will enjoy one or more of the following Benefits in the event of a Trip Disruption:
  1. Cash
  2. Lounge Access
  3. Concierge Service
  4. EC 261 Verification
  5. AirTaxBack
 2. Your access to the Benefits depends on the type of Trip Disruption you have experienced. Here is a short summary:

Trip Disruption

Cash

Lounge Access

Concierge Service

EC 261 Verification

AirTaxBack

Delay / Cancellation / Missed Connection / Diversion

$100

Yes

Yes

Yes

Yes

(cancellation only)

Tarmac Delay

$1,000

Yes

Yes

Yes

No

Denied boarding

$1,000

Yes

Yes

Yes

No

2. Trip Disruption Overview

 1. There are different types of Trip Disruptions and you should know the differences, since they come with different Benefits.
 2. It is only Covered Trips that entitle you to Benefits in the event of a Trip Disruption. So look further below to see what Covered Trips are.
 3. One Covered Trip cannot be deemed to have sustained more than one Trip Disruption. E.g. a Covered Trip cannot be deemed to have sustained a Delay and a Tarmac Delay.
 4. Delay
  1. An event, where the aircraft departs more than two (2) hours later then your Scheduled Departure, except a Missed Connection or Tarmac Delay (“Delay”). We may use commercially available information to verify the Delay and determine the length of the Delay. In the case of a dispute, information from the Carrier of the delayed flight shall be considered the final authority on the Delay and the length of the Delay. If there is no reasonably available information from the Carrier of the delayed flight, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 5. Cancellation
  1. An event, where the Carrier cancels a flight in your Covered Trip (“Cancellation”). We may use commercially available information to verify the Cancellation. In the case of a dispute, information from the Carrier of the cancelled flight shall be considered the final authority on the Cancellation. If there is no reasonably available information from the Carrier of the cancelled flight, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 6. Diversion
  1. An event, where the Carrier diverts a flight in your Covered Trip to another airport than the scheduled Destination (“Diversion”). We may use commercially available information to verify the Diversion. In the case of a dispute, information from the Carrier of the diverted flight shall be considered the final authority on the Diversion. If there is no reasonably available information from the Carrier of the diverted flight, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 7. Missed Connection
  1. An event, where you fail to board the Connecting Flight after arriving within 30 minutes of the Actual Departure of the Connecting Flight to your Final Destination, excluding Denied Boarding (“Missed Connection”). We may use commercially available information to verify the Missed Connection. In the case of a dispute, information from the Carrier(s) of the delayed flight and the missed flight shall be considered the final authority on the Missed Connection. If there is no reasonably available information from the Carrier(s) of the flights, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 8. Tarmac Delay
  1. An event, where you after boarding the aircraft of a flight in your Covered Trip and the aircraft has left the boarding area are inside the aircraft for more than three (3) hours before the aircraft either (i) returns to a boarding area and allows you to leave the aircraft or (ii) takes off (“Tarmac Delay”). To measure the length of the Tarmac Delay we will use the official information of the U.S. Department of Transportation or other similar governmental entity with the information and authority to define and accurately track airline tarmac delays. Alternatively, we may use commercially available information to determine the Tarmac Delay. In the case of a dispute, information from the U.S. Department of Transportation or other similar governmental entity with the information and authority to define and accurately track airline tarmac delays shall be considered the final authority on the Tarmac Delay. If there is no reasonably available information from the U.S. Department of Transportation or other similar governmental entity with the information and authority to define and accurately track airline tarmac delays, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 9. Denied Boarding
  1. An event, where you are denied boarding to a flight in your Covered Trip because it was overbooked (“Denied Boarding”). We may use commercially available information to verify the Denied Boarding. In the case of a dispute, information from the Carrier of the overbooked flight shall be considered the final authority on the Denied Boarding. If there is no reasonably available information from the Carrier of the overbooked flight, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority
 10. Disruption Categories
  1. Delay, Cancellation, Missed Connection and Diversion are each considered a “Everyday Disruption”.
  2. Tarmac Delay and Denied Boarding are each considered a “Nightmare Disruption”.
  3. In the event that a Trip Disruption is a Delay and a Missed Connection, the Trip Disruption shall be considered a Delay. In the event that a Trip Disruption is a Delay and a Tarmac Delay, the Trip Disruption shall be considered a Tarmac Delay.

3. Covered Trips

 1. To better understand what a Covered Trip is, we have to get some more terminology in place. In these Terms, the following apply:

  “Leg”: The smallest unit in a Trip. Any departure and subsequent landing event, a single flight.

  “Journey”: Any combination of Legs that are not interrupted by a scheduled layover or stop of more than 24 hours. A Journey may be interrupted by a Connection, but will always end with a stop that lasts longer than 24 hours. For example: Travelling from Los Angeles to Paris from LAX-ATL (Air France 8459) with 2 hrs and 10 minutes transfer to the next Leg from ATL-CDG (Air France 689). In the example, the Journey consist of two Legs. Typically, a round-trip Booking would contain two Journeys, and a one-way Booking would contain one Journey.

  “Trip”: all flights on your Booking and consisting of one or more Journeys. For example: Travelling round-trip from New York to Paris via London and then returning from Paris directly to New York. All of these Legs together make up the Trip, London-Paris, Paris-London-New York. In the example, the Trip consists of two Journeys and three separate Legs.

  “Booking”: is a Trip that is uniquely identified by a combination of the Legs covered by the Trip, the dates of the Legs, your name and an airline booking reference number (often referred to as PNR – passenger name record) consisting of five to six letters and/or numbers. You will find all of this information in your booking confirmation. Examples of airline booking references: 14YUP, VLOVU, 457192.

  “Travel Documents”: is your booking confirmation, ticket and boarding card.

  “Departure Airport”: is the departure airport of a Leg pursuant to the Travel Documents.

  “Origin Airport”: is the Departure Airport of the first Leg in a Segment pursuant to the Travel Documents.

  “Destination”: is the arrival airport of a Leg pursuant to the Travel Documents.

  “Final Destination”: is the arrival airport of the last Leg of a Journey pursuant to the Travel Documents.

  “Scheduled Departure”: is the exact time (hh:mm) that a flight is scheduled to depart to a Destination pursuant to your Travel Documents. The departure is measured as the point of time the aircraft takes off.

  “Connection”: is a stop/layover between two Legs that is not scheduled to last longer than 24 hours pursuant to your Travel Documents. For the avoidance of doubt, if a stop/layover is scheduled to last longer than 24 hours pursuant to your Travel Documents, even if you do not leave the airport, the stop/layover is considered to be separating two Journeys and not two Legs.

  “Connecting Flight”: is a flight in combination with one or more additional Legs that are ticketed together under the same Booking and are intended to be flown in sequence.

 1. Covered Trips only include Trips with you as the passenger pursuant to the Travel Documents. It does not matter whether it was you or someone else who paid for the Trip, as long as the Trip was not a free trip. Paying for the Trip fully or partly with miles or other bonus currencies does not disqualify coverage.

 1. Covered Trips only include Journeys with all Departure Airports and Destinations in EU, Switzerland, Norway, Iceland, USA, Mexico and/or Canada. Examples:

  Reykjavik – Montreal. Covered.

  Los Angeles-Madrid-Oslo. Covered

  Mexico City – New York – London. Covered.

  Miami - Mexico City - Buenos Aires.  Not Covered

  Bangkok – Helsinki. Not covered.

  Athens - Frankfurt-New York.   Covered.

  New York – Paris – Dubai. Not covered.

  Berlin – Beograd – Athens – Not covered. (Serbia is not an EU-country)

 1. Covered Trips only include Journeys with no more than two Legs. For example: If your Journey is Mexico City (MEX) – New York (JFK) – London (LHR), then both of these Legs are covered and you are eligible for Benefits if a Trip Disruption occurs. If the Journey is composed of Legs from Mexico City (MEX) to Miami (MIA) to London (LHR) to Palma de Mallorca (PMI), the Journey is not covered and no Legs in the Journey are covered.

 1. Covered Trips only include Journeys that pursuant to your Travel Documents are scheduled to be operated during your Membership. Time of purchase of the Booking is not relevant for coverage.

4. Receiving Benefits

 1. If you during a Covered Trip suffer a Trip Disruption you are entitled to receive Benefits. As explained, the Benefits you are entitled to receive depend on the Trip Disruption in question.
 2. To receive your Benefits, you have to log onto your personal page, press the “Trip Disruption” button, select the relevant Trip Disruption and upload or e-mail us your booking confirmation. Without the booking confirmation, we will not be able to verify that you have a Covered Trip. In the event of a Denied Boarding, we also need the confirmation of denied boarding that you received from the Carrier.
 3. Once we have been able to verify that you have a Covered Trip, we will offer you the Benefits that you are entitled to. During a Membership, the maximum amount of each Benefit you can receive is five for Everyday Disruptions and one for Nightmare Disruptions. To exemplify, during a Membership, the maximum amount of cash Benefits you can receive is USD 500 for Everyday Disruptions and USD 1,000 for Nightmare Disruptions. Consequently, during a Membership, the maximum amount of cash Benefits you can receive in total is USD 1,500.
 4. Cash
  1. You can claim the cash Benefit from the time of the Trip Disruption until three months after the expiry of your Membership. We will transfer the cash Benefit by crediting the credit card that you used to purchase your Membership, bank transfer or cheque at your choice.
  2. When AirHelp has paid the cash Benefit pursuant to the instruction of and method selection by you, AirHelp shall not be liable for:
   • i) checks, prepaid debit cards, credit cards and similar lost in transit to you;
   • ii) any effect of you giving wrong bank account information, wrong address or similar, including, but not limited to, the cash Benefit being paid to the wrong receiver. If cash Benefit at the fault of the Member has been paid to a wrong receiver, AirHelp shall not be obligated to actively reclaim it.  
  3. If you have purchased your Membership in EUR instead of USD, your cash Benefits are in EUR and not USD. E.g. your cash Benefit for a Delay is EUR 100.
 5. Lounge Access
  1. You can claim the lounge access Benefit from the time of the Trip Disruption until you leave the airport of the Trip Disruption. If your Leg from Rome to Paris is Delayed, the airport of the Trip Disruption is the airport in Rome. In case of a Missed Connection on the Journey Madrid to New York to Los Angeles, the airport of the Trip Disruption is in New York. The lounge access Benefit is provided one time per Trip Disruption, e.g. if upon exit of a lounge an additional payment is required to re-enter the lounge, such additional payment is not covered by the lounge access Benefit.
  2. Upon successfully claiming your lounge access Benefit, we will provide you with an electronic receipt or code that you will have to show at the relevant lounge to gain free access. To utilize the electronic receipt or code, you agree to the terms of our lounge partner and respect the rules of the relevant lounge.
  3. The lounge access Benefit is dependent on the opening hours of the supported lounges and the lounges actually supported by our partners. If the relevant lounge that you wish access to is not supported by our partners or open at the time you wish access, we will inform you of the lack of availability and will be released from our obligation to provide you with access.
 6. Concierge Service
  1. You can claim the concierge service Benefit from the time of the Trip Disruption until you leave the airport of the Trip Disruption, just like the lounge access Benefit.
  2. Upon successfully claiming your concierge service Benefit, we will help you find alternate flights. We will only provide you with options and are not responsible for the choices you make.
 7. EC 261 Verification
  1. You can always claim the EC 261 verification Benefit.
  2. Upon successfully claiming your EC 261 verification Benefit, we will help you determine if your Covered Flight entitles you to EC 261 compensation and benefits. If you chose to proceed with a EC 261 claim using the services provided by AirHelp, you accept AirHelp’s term & conditions for such service, which are available on AirHelp’s website here: AirHelp EC
 8. AirTaxBack
  1. You can claim the AirTaxBack benefit, if a flight in your Covered Trip was Cancelled, and you did not board a replacement flight.
  2. Upon successfully claiming your AirTaxBack Benefit, we will help you through our partner, AirTaxBack Ltd., to receive the taxes, fees and charges (commonly known as “TFCs”) from the Carrier.

5.Limitations

 1. In addition to limitations found elsewhere in these Terms, AirHelp’s obligation to provide you the Benefits do not apply in the following situations:
  • a) you never intended to take the Covered Trip;
  • b) in the event of a Cancellation, if the Cancellation was informed to you by the Carrier, travel agency, tour operator or other at least 48 hours before the scheduled departure of the Journey pursuant to your Travel Documents;
  • c) you intentionally or unintentionally caused the Trip Disruption;
  • d) you intentionally avoided or otherwise did not utilize any flight;
  • e) any Trip Disruption caused by or resulting from force majeure, including, but not limited to, war or any act of war, whether declared or not, civil disorder, riot, or insurrection, acts of terrorism, acts of God, such as volcanic eruptions and earth quakes, accidental release, escape or dispersal of nuclear or radioactive contamination; pathogenic, poisonous, biological or chemical materials; or pollutants;
  • f) any Trip Disruption caused by or resulting from labor protests or strikes;
  • g) any Trip Disruption caused by or resulting from a bird or lightning strike;
  • h) any Trip Disruption caused by air traffic control air space limitations;
  • i) any Trip Disruption caused by or resulting from the commission of or attempt to commit a felony by you, a family member, a traveling companion, or business partner, whether a Member or not;
  • j) any Trip Disruption if your Travel Documents do not contain specific travel dates (such as open tickets);
  • k) any Trip Disruption that occurs at a time when you are not a Member;
  • l) any Trip Disruption, if you have intentionally concealed or misrepresented any material fact or circumstance relating to the Membership, any claim, or any proof of Trip Disruption.

6. Miscellaneous

 1. Assignment

  You may not assign any of your rights, privileges or Benefits under the Terms. AirHelp may assign its rights and obligations pursuant to these Terms to any entity within the corporate group of AirHelp and its affiliates.

 2. Concealment or Fraud

  We are not obligated to provide the Benefits, if you have intentionally concealed or misrepresented any material fact or circumstance relating to the Terms or a claim for Benefits.

 3. Governing Law

  These Terms are governed by the state laws of Washington D. C., USA.

 4. Entire Contract

  These Terms represent the entire contract between you and AirHelp. AirHelp is authorized to alter these Terms and to set forth additional conditions at any time and without notice. Should any provision of these Terms be or become void, illegal or unenforceable, this shall not affect the validity of the remaining provisions in any way whatsoever. The English version of these Terms shall prevail in case of inconsistency to any other language version.

 5. Legal Action – US, Canadian and Mexican residents only

  Any dispute shall be governed by Mediation and Arbitration as set forth below. To the extent applicable law does not allow for mediation or binding arbitration the Member waives the right to a jury trial in any legal action asserted under or in connection with the Terms. The prevailing party in any lawsuit related to the Terms shall be entitled to reimbursement of all reasonable costs and expenses associated with the lawsuit, including attorneys’ fees. Any lawsuit related to these Terms must be brought where the dispute arose and in a court of competent jurisdiction within the United States.

 6. Mediation – US, Canadian and Mexican residents only

  Prior to the initiation of an Arbitration as to any issues in dispute under these Terms, AirHelp or any Member shall conduct a mediation pursuant to the Judicial Arbitration, Mediation and ADR Services (“JAMS”) by written notice to either Party. If JAMS is no longer in existence at the time of the potential dispute, then AirHelp may refer the potential dispute to the successor to JAMS or to a comparable alternative dispute resolution provider. Upon receipt, the Chairman of JAMS shall appoint a single neutral arbitrator from JAMS to resolve the potential dispute in the jurisdiction where the dispute arose. The arbitrator appointed shall follow the JAMS dispute resolution protocol. Any Mediation shall be resolved in sixty (60) days.

 7. Arbitration – US, Canadian and Mexican residents only

  If any dispute cannot be resolved by Mediation above, AirHelp and one or more Member(s) with respect to the rights of such Member(s) under these Terms, shall be submitted to binding arbitration, which shall be the sole forum for the resolution of disputes under or in connection with these Terms, if Mediation is unsuccessful, upon the written request of any party. The Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association shall apply, except with respect to the selection of arbitrators, the payment of arbitration fees and costs, the location and the entry of the arbitration award.

  Selection of Arbitrators: One arbitrator shall be chosen by one side and another arbitrator by the other side, and a third arbitrator shall be chosen by the first two arbitrators before they enter into arbitration. All arbitrators shall be disinterested.

  Payment of Arbitration Fees and Costs: Each side shall pay the fee of its chosen arbitrator and half the fee of the third arbitrator. The remaining costs of the arbitration, including legal fees and disbursements, shall be paid as the written decision of the arbitrators directs, with it being expressly understood that the intention is to favour reimbursement of such fees and expenses to an insured that has brought a meritorious dispute. The fees to be borne by a side consisting of more than one party shall be divided equally among such parties.

  Location: Any arbitration hereunder shall take place in New York, New York, unless otherwise mutually agreed upon by the two sides.

  Entry of Arbitration Award: Judgment upon an arbitration award hereunder may be entered in, and enforced by, any court of competent jurisdiction

 1. Legal Action – EU, Norwegian, Icelandic and Swiss residents only

  Any dispute shall exclusively be settled by the Copenhagen City Court, Denmark, in first instance.

7. Termination

 1. Your Membership terminate automatically upon the expiration of your Membership period. You may also cancel your Membership at any time, but without any refund of your paid Membership Fee.  
 2. AirHelp may cancel your Membership at any time for non-payment of your Membership fee by giving you a 10-day notice period by e-mail.
 3. AirHelp may cancel your Membership for any reason by giving you a 90-day notice period by e-mail.
 4. AirHelp may cancel your Membership with immediate effect by e-mail for the following reason(s):
  • a) you have given a material misrepresentation in obtaining the Membership or in the presentation of a claim for Benefits under these Terms; or
  • b) you have failed to comply with the Terms.
 5. AirHelp will e-mail the notice of cancellation to your last e-mailing address known to AirHelp. The notice of cancellation will state the effective date of cancellation and the reason for the cancellation. If the Membership is cancelled, the Company will send you any Membership fee refund due. Refunds will be calculated on a pro-rata basis. The cancellation will be effective even if AirHelp has not made or offered a refund.
 6. Following termination, regardless of its kind, section 6 of these Terms shall continue to be in force between you and AirHelp.

8. Data Protection

 1. AirHelp will only use the personal data provided by you for the purpose of providing you Benefits in accordance with these Terms and with respect of all applicable privacy and data protection laws. You provide AirHelp with personal data under the Personal Data Protection Act or other data protection laws that may be applicable, with the explicit permission to process the personal data given and for the use thereof in the context of these Terms.
 2. AirHelp will only transfer the personal data to third parties under the conditions as listed below:
   • i) if you have given consent;
   • ii) if it is for a purpose directly related to the original purpose for which the personal data was collected;
   • iii) if it is necessary for the preparation, negotiation and fulfilling of a contract with you;
   • iv) if it is required due to legal obligation, administrative or court order;
   • v) if it is required for the establishment or protection of legal claims or in defence of court actions; or
   • vi) if it serves the prevention of misuse or other illegal activities, such as deliberate attacks, to ensure data security.
 3. On request by AirHelp, you will provide AirHelp with all data or information that is required for the execution of these Terms. You warrant that the data and information provided is correct, complete and true. You agree to fully indemnify AirHelp in all respects for all third-party claims including, but not limited to, incorrect Member communication, provision of incorrect data/information and fraudulent conduct.

9. Other Definitions

 1. In addition to other terms defined in these Terms, the below terms shall have the following meaning:
  1. “AirHelp” or “we”: AirHelp Limited, a company incorporated in Hong Kong with its registered office at 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).
  2. “Carrier” means an air conveyance operated under a government license for the transportation of passengers for hire, operates according to a regular and published timetable, and for which the Member’s Covered Flight was purchased.
  3. “EC 261”: Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the Council dated 11 February 2004, establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delays of flights.
  4. “Member” or “you”: individual that has accepted these Terms and paid the Subscription Payment.
  5. “Subscription Date”: the day in progress pursuant to Central European Time 24 hours after you have completed the Subscription Payment.

10. Consumer’s Cancellation Policy

 1. If you qualify as a consumer pursuant to the Danish Consumer Agreements Act i.e. you are a natural person who enters into a legal transaction for a purpose that is neither your commercial nor your independent vocational activity, you have a statutory right of cancellation. You can cancel your Membership within 14 days (e.g., letter, fax, e-mail) without the need to specify any reasons. The period will start running when you have accepted these Terms. To cancel the Membership, the cancellation must be mailed within the 14-day period. The cancellation must be sent to:

  AirHelp Limited

  9B Amtel Building

  148 Des Voeux Road Central

  Central

  Hong Kong

  or

  e-mail: [email protected]

  by using the following formula:

  “I hereby cancel my Membership of AirHelp Pro with immediate effect."

  Ordered at:

  Name:

  Address:

  Signature:

  Date: