Termeni și condiții pentru Brazilia

Articolul 1: Definiții

În acești termeni și condiții (numiți în continuare „Termeni”), termenii definiți mai jos au următorul înțeles:

1.1 „Acord”: un acord încheiat între pasager și AirHelp, la care se ajunge după acceptarea termenilor de către pasager. Acordul se consideră încheiat atunci când pasagerul a semnat procura sau un acord pentru solicitarea de despăgubiri, pe lângă acceptarea acestor termeni.

1.2 „AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, o companie constituită în Germania cu sediul social la Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Germania (DE 320095320).

1.3 „AirHelp+”: Dacă un pasager a achiziționat abonamentul AirHelp+, AirHelp va renunța la taxa sa de servicii și la taxa de acționare în instanță, dacă este cazul, pentru prestarea de către AirHelp a serviciilor privind solicitările ce fac obiectul rezervării pentru care pasagerul a achiziționat abonamentul AirHelp+.

1.4 „AirHelp Connect”: Un instrument online gratuit, disponibil pe site-ul AirHelp și în aplicația mobilă, care permite conectarea poștei electronice a clientului la AirHelp, în scopul de a permite AirHelp să identifice rezervările de zbor și posibilele solicitări conform Regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni, în respectiva poştă electronică.

1.5 „Regulamentul privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul”: orice lege, regulament, directivă, convenție internațională sau altele similare, indiferent dacă sunt emise la nivel statal, federal, național, internațional sau regional, și jurisprudență, care stabilesc reguli privind despăgubirile financiare, daunele sau rambursările oferite pasagerilor în cazul unor zboruri suprarezervate, întârziate, anulate sau perturbate în orice alt mod sau al solicitărilor legate de bagaje. Inclusiv, dar fără a se limita la, Legea 8.078/90 (Codul brazilian pentru protecția consumatorului), Rezoluția nr. 400 a Agenției Naționale pentru Aviația Civilă a Braziliei (ANAC) și Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European, după caz.

1.6 „Procură”: document prin care pasagerul, sub rezerva termenilor și a condițiilor din aceasta, acordă competențe prin care AirHelp să poată continua demersurile aferente solicitării.

1.7 „Acord pentru solicitarea de despăgubiri”: un document furnizat de AirHelp pasagerului, care autorizează AirHelp, unul dintre afiliații sau partenerii AirHelp ori un reprezentant extern să acționeze în numele pasagerului. Documentul se poate prezenta în mai multe forme, inclusiv, dar fără a se limita la o procură, o împuternicire sau un acord de asistență pentru clienți.

1.8 „Solicitare”: orice solicitare împotriva unei companii aeriene pentru despăgubiri monetare, daune sau rambursare în temeiul Reglementării privind drepturile pasagerilor aerieni sau compensații pentru fond comercial.

1.9 „Pasager(i)”: persoana/persoanele care au acceptat acești termeni.

1.10 „Serviciul de eligibilitate”: furnizarea de către AirHelp a serviciului său de ultimă oră de determinare a eligibilității prin intermediul unui software specializat. Serviciul de eligibilitate se efectuează pentru fiecare solicitare individuală, în formularul web al AirHelp, sau pentru toate zborurile găsite, în cazul în care pasagerul este conectat la AirHelp Connect. Serviciul de eligibilitate va informa pasagerul cu privire la probabilitatea de a avea o solicitare eligibilă. O solicitare eligibilă va avea o probabilitate ridicată de a fi plătită, iar AirHelp va furniza Serviciul său de soluționare a conflictelor pentru astfel de solicitări, dacă acest lucru este solicitat de către pasager. Solicitările neeligibile vor avea o probabilitate scăzută de a fi plătite, iar AirHelp nu va oferi Serviciul său de soluționare a conflictelor pentru astfel de solicitări.

1.11 „Despăgubire de zbor”: sumă totală de bani plătită de o companie aeriană în urma unei solicitări, sub formă de despăgubire, rambursare, daune, soluționare a unui litigiu, despăgubire de bona fide sau de altă natură, către pasager sau AirHelp, după ce pasagerul a acceptat acești termeni. Pentru evitarea oricărei ambiguități, Despăgubirea pentru zbor nu include plăți sau rambursări pentru onorariile avocaților, costurile consilierii juridice, cheltuieli de judecată, costurile colectării, dobândă sau altele similare, iar aceste plăți aparțin exclusiv AirHelp.

1.12 „Serviciul de informare”: este furnizarea de informații de zbor de către AirHelp, incluzând informații despre companiile aeriene, informații privind aeroportul, alte informații legate de călătorii, informații despre drepturile pasagerilor aerieniși legile privind protecția consumatorilor. Informațiile vor fi relevante pentru călătoriile pasagerului, având însă și un context mai generic, cum ar fi clasificarea aeroporturilor sau a companiilor aeriene ori noutăți despre schimbările apărute în drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Informațiile vor fi furnizate prin intermediul comunicărilor electronice, inclusiv e-mail, panouri electronice personalizate, site-uri controlate de AirHelp sau în aplicații mobile.

1.13 „Serviciul de soluționare a conflictelor”: este urmărirea de către AirHelp a unei solicitări, inclusiv, dacă este necesar, prin acționarea în instanță.

1.14 „Acționare în instanță”: prezentarea unei solicitări administrative în fața unei instanțe judecătorești sau a unui organism guvernamental, cum ar fi Agenția Națională pentru Aviație Civilă din Brazilia (ANAC) sau transmiterea unei solicitări către un reprezentant legal extern, cum ar fi un avocat sau o firmă de avocatură.

1.15 „Membru(i)”: persoana/persoanele care a/au achiziționat abonamentul AirHelp+.

1.16 „Listă de prețuri”: anexă atașată acestor termeni, care specifică monedele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute de AirHelp, cu excepția rambursării taxelor judiciare și a onorariilor avocatului, care vor fi plătite de AirHelp, dacă va fi cazul.

Articolul 2: Acord

2.1 După ce pasagerul acceptă acești termeni, AirHelp este de acord să presteze serviciul, iar pasagerul este de acord să primească Serviciul de eligibilitate și Serviciul de informare.

2.2 După ce pasagerul acceptă acești termeni și semnează fie procura, fie acordul pentru solicitarea de despăgubiri, pasagerul este de acord să primească Serviciul de soluționare a conflictelor și AirHelp este de acord să presteze serviciul respectiv, cu excepția cazului în care AirHelp notifică pasagerul, fără întârzieri nejustificate, referitor la faptul că AirHelp nu poate presta serviciul pentru o astfel de solicitare.

2.3 Prin încheierea unui acord cu AirHelp, pasagerul garantează că are autoritatea și capacitatea juridică de a încheia acordul în nume propriu și, dacă este cazul, în numele persoanelor cu care a călătorit. Semnând procura sau un acord pentru solicitarea de despăgubiri, pasagerul garantează că este împuternicit și are capacitatea juridică de a semna procura sau un acord pentru solicitarea de despăgubiri în nume propriu și, dacă este cazul, în numele minorilor cu care a călătorit.

2.4 Pasagerul recunoaște că AirHelp urmărește doar despăgubirea pentru zboruri. Pasagerul este de acord ca AirHelp să nu accepte vouchere de călătorie și/sau alte servicii ca despăgubire și că o astfel de ofertă din partea companiilor aeriene va fi considerată refuz de plată, cu excepția cazului în care AirHelp determină că probabilitatea unui rezultat mai favorabil pentru pasager este scăzută și că, în aceste circumstanțe, cea mai potrivită alegere ar fi acceptarea unei astfel de oferte.

2.5 Pasagerul garantează că despăgubirea nu a fost transferată unor terți și că nicio dispută juridică între pasager și compania aeriană privind aceeași chestiune nu este pe rol sau nu urmează să fie pe rol.

2.6 După semnarea procurii, pasagerul nu mai poate cesiona solicitarea niciunei alte părți. Orice angajamente sau cesiuni existente, dacă este cazul, trebuie să fie anulate înainte de a semna procura sau un acord pentru solicitarea de despăgubiri.

2.7 În cazul în care pasagerul primește plăți directe sau orice altă despăgubire din partea companiei aeriene respective după încheierea acordului, pasagerul este obligat să anunțe fără întârziere compania AirHelp. Aceste plăți sunt considerate despăgubiri și acordă companiei AirHelp dreptul de a reclama taxa de servicii și taxa de acționare în instanță, dacă s-a înaintat o acțiune în instanță înainte ca respectivul pasager să primească plata de la compania aeriană respectivă. Pentru evitarea oricărui dubiu, despăgubirea nu include plățile onorariului avocatului, costul asistenţei legale, cheltuielile de judecată, costurile de transfer, dobânzi sau similare, sume care aparțin exclusiv AirHelp.

2.8 După semnarea procurii sau a unui acord pentru solicitarea de despăgubiri, pasagerul este obligat să înceteze negocierile cu compania aeriană respectivă și să direcționeze orice persoană de contact din partea companiei aeriene către AirHelp, pentru a se asigura că AirHelp obține cel mai bun rezultat posibil.

Articolul 3: Descrierea Serviciului de soluționare a conflictelor

3.1 AirHelp înaintează solicitarea de despăgubire a pasagerului, adresată companiei aeriene care efectuează zborul, în baza Regulamentului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul, aplicabil respectivei călătorii aeriene a pasagerului.

3.2 Datele și informațiile despre zbor pot fi transmise către AirHelp prin intermediul paginii web, al aplicațiilor mobile, al e-mailului, al altor soluții electronice sau prin software suportat de AirHelp sau de telefon.

3.3 Pentru a urmări solicitarea cu succes, AirHelp are nevoie de o procură sau de un acord pentru solicitarea de despăgubiri, semnat de pasager, pe care acesta îl poate trimite către AirHelp prin intermediul formularului web, al aplicației mobile, al poștei electronice sau al serviciului poștal. La primirea unei procuri sau a unui acord pentru solicitarea de despăgubiri, semnat de pasager, AirHelp pregătește o cerere de plată și o trimite companiei aeriene care a efectuat zborul, fără întârzieri nejustificate, și gestionează toată corespondența ulterioară. Pentru această parte a serviciului, dacă se plătește despăgubirea de zbor, AirHelp își va percepe taxa de servicii (consultați Lista de prețuri).

3.4 În cazul în care compania aeriană care a efectuat zborul nu plătește despăgubirea de zbor într-o perioadă rezonabilă de la notificarea de către AirHelp și dacă solicitarea a fost confirmată cu suficientă certitudine, AirHelp poate înainta cazul pentru acționare în instanță în vederea urmăririi solicitării. În cazul în care se inițiază acțiunea în instanță, iar despăgubirea pentru zbor este plătită, AirHelp va percepe taxa de acționare în instanță, în plus față de taxa pentru servicii (consultați lista de prețuri).

3.5 În cazul în care se apelează la un reprezentant legal extern pentru acțiuni în instanță, pasagerul va permite AirHelp să acorde reprezentantului legal acces la toate datele comunicate către AirHelp, pentru ca acesta să transfere către AirHelp informații referitoare la desfășurarea cazului. În cazul în care un alt certificat, procură, declarație, împuternicire sau alte documente adiționale sunt solicitate de către instanța competentă, pasagerul se obligă să semneze astfel de documente adiționale. În cazul în care pasagerul a semnat deja o procură și semnează un certificat de autentificare, o împuternicire, un acord de asistență pentru clienți sau un alt act similar, pasagerul este de acord că o astfel de solicitare este transferată înapoi pasagerului prin semnarea certificatului de autentificare, a împuternicirii, a acordului de asistență pentru clienți sau a altor acte similare.

3.6 În cazul în care un reprezentant legal extern ajunge la concluzia că șansele de reușită sunt insuficiente, pasagerul va fi informat și nu va fi luată nicio (altă) acțiune în instanță.

3.7 Dacă AirHelp sau reprezentantul legal extern inițiază o acțiune în instanță în vederea urmăririi unei solicitări, AirHelp va acoperi eventualele costuri suportate în cazul pierderii procesului. În cazul în care procesul este câștigat sau dacă s-a ajuns la o înțelegere între compania aeriană și AirHelp, AirHelp va acoperi toate costurile suportate care nu sunt acoperite de compania aeriană. După câștigarea unui proces, se va înainta, în numele pasagerului, o solicitare de rambursare a taxelor judiciare. Același lucru este valabil și pentru costul consilierii juridice și pentru onorariile avocatului, indiferent dacă procedurile juridice sunt întreprinse de AirHelp sau de un reprezentant legal extern.

3.8 Pasagerul recunoaște că este decizia exclusivă a AirHelp de a accepta orice acord în afara instanței, întrucât pasagerul a transferat solicitarea către AirHelp. În cazul în care AirHelp acționează în numele pasagerului în baza unui acord pentru solicitarea de despăgubiri sau a unei procuri, pasagerul autorizează AirHelp să accepte sau să respingă acordurile încheiate în afara instanței, pe baza experienței AirHelp în raport cu compania aeriană și a îndrumărilor reprezentanților legali externi.

Articolul 4: Descrierea Abonamentului AirHelp+

4.1 Un pasager poate să devină membru AirHelp+ prin achiziționarea abonamentului AirHelp+.

4.2 Taxa de abonament va fi comunicată pasagerului la momentul efectuării achiziției, iar pasagerul trebuie să o achite pentru a deveni membru și pentru a beneficia de avantajele specificate aici.

4.3 AirHelp oferă abonamentul sub forma:
i) unui abonament per rezervare sau a ii) unui abonament anual:
i) Abonamentul per rezervare va acoperi solicitările ce provin din rezervarea pentru care pasagerul a achiziționat abonamentul.
ii) Abonamentul anual va acoperi solicitările ce provin din rezervări efectuate în perioada dată. Taxa pentru acest Abonament se va percepe anual.
Ambele abonamente vor fi disponibile fie ca plan Complete, fie ca plan Essential. Doar membrii care au rezervat planul Complete vor avea acces la beneficiile suplimentare prezentate la punctul 4.7.

4.4 Abonamentul intră în vigoare în ziua achiziției.

4.5 După acceptarea achiziției, Membrul va primi o confirmare.

4.6 Pentru membri, AirHelp va renunța la taxa de servicii și la taxa de acționare în instanță, dacă este cazul, corespunzătoare prestării de către AirHelp a serviciilor pentru solicitările aferente rezervărilor acoperite de abonament.

4.7 Pentru membrii care au achiziționat planul Complete: Abonamentul anual include un cupon pentru utilizarea serviciilor Telmedicin Sp. z o.o. Servicii de consultații medicale (Telmedicin) gratuite până la 12 consultații pe an. Abonamentul pe rezervare include un cupon pentru o singură utilizare a serviciilor de consultații medicale Telmedicin până la 30 de zile de la data efectivă a plecării. Membrii trebuie să se înscrie cu acest cupon prin intermediul airhelp.telemedi.co. Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile TeleMedi se vor aplica utilizării acestor servicii.

4.8 Beneficiile sunt individuale și se aplică doar Membrului respectiv, ceea ce înseamnă că Membrul trebuie să fie numit ca pasager în rezervare, și unui anumit număr de pasageri (așa cum este indicat în e-mailul de confirmare), dacă aceștia sunt incluși în aceeași rezervare ca și Membrul.

4.9 Taxa de servicii și Taxa de acționare în instanță nu vor fi restituite Membrului pentru solicitări provenite din zboruri cu probleme, desfășurate înainte de începutul Abonamentului.

4.10 Abonamentul este netransferabil. Membrul trebuie să notifice prompt AirHelp dacă a luat cunoștință de utilizarea neautorizată a Abonamentului.

4.11 Abonamentele periodice se reînnoiesc automat pentru încă un an, până când și în afara cazului în care Membrul optează să anuleze Abonamentul, măsură care poate fi luată
i) de către Membru, atunci când acesta se conectează la contul său și alege „Gestionare abonament” din tabloul de bord și face clic pe „Anulare abonament”, sau
ii) de către Membru, prin trimiterea către AirHelp a unei notificări scrise menționând dorința sa de a nu reînnoi automat Abonamentul, la adresa: [email protected].

4.12 Membrii, clasificați drept consumatori conform Codului brazilian pentru protecția consumatorului sau altor regulamente aplicabile, pot renunța la abonament în decurs de 7 zile de la data achiziționării, fără a preciza motivul. Pentru a-și exercita dreptul de anulare și a beneficia de o rambursare integrală a sumei, se va comunica anularea abonamentului în termen de 7 zile de la data achiziționării, precizându-se clar dorința membrului de a renunța la abonament. Având în vedere natura serviciului furnizat membrului, acesta din urmă nu poate anula abonamentul dacă a folosit deja zboruri acoperite de abonament. Anularea poate fi trimisă la adresa: [email protected]

4.13 În cazul în care anularea este primită de către AirHelp după expirarea termenului de 7 zile de la încheierea abonamentului inițial sau reînnoit, membrul nu va avea dreptul la nicio restituire a taxei de abonament.

4.14 Odată ce abonamentul este reziliat, anulat sau expirat, AirHelp nu va mai renunța la taxa de servicii și la taxa de acționare în instanță, dacă este cazul, pentru prestarea de către AirHelp a serviciului.

4.15 Fostul Membru care a ales să nu-și reînnoiască Abonamentul trebuie să depună solicitarea provenită din timpul perioadei de valabilitate a Abonamentului, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data la care a expirat Abonamentul, pentru a beneficia de Abonamentul AirHelp+.

4.16 AirHelp își rezervă dreptul de a refuza calitatea de Membru oricărei persoane și, în caz de încălcare a Termenilor de către un Membru, de a rezilia Abonamentul în orice moment.

4.17 Membrii nu vor avea dreptul la nicio rambursare a Taxei de membru în cazul rezilierii Abonamentului de către AirHelp.

Articolul 5: Taxe și plăți

5.1 AirHelp oferă Serviciul de Eligibilitate, AirHelp Connect și Serviciul de Informare în mod gratuit.

5.2 AirHelp oferă gratuit Serviciul de soluționare a conflictelor, cu excepția cazului în care AirHelp reușește să obțină despăgubirea de zbor. În cazul în care acțiunea sa are succes, AirHelp va transfera pasagerului partea convenită a despăgubirii de zbor, sub rezerva reținerii doar a taxelor aplicabile conform listei de prețuri. Taxele judiciare și onorariile avocatului vor fi plătite din oricare dintre sumele transferate către AirHelp în numele pasagerului. Dacă acțiunea AirHelp are succes, însă despăgubirea pentru zbor și/sau onorariile avocatului, taxele judiciare, dobânzile ori alte taxe similare au fost transferate direct de compania aeriană către pasager, chiar și după negocieri directe între acestea, pasagerului i se va emite o factură în baza căreia se angajează să transfere către AirHelp, fără întârziere nejustificată, onorariile cuvenite companiei AirHelp conform listei de prețuri și sumele primite pentru onorariile avocatului, taxele judiciare, dobânzile sau alte taxe similare, dacă este cazul.

5.3 Plata către pasager a părții convenite din despăgubirea de zbor se va face de către AirHelp, conform opțiunilor din lista de prețuri.

5.4 În cazul în care pasagerul a furnizat informații greșite sau insuficiente pentru plata despăgubirii de zbor, apoi plata este returnată către AirHelp, iar pasagerul, după mai multe notificări și eforturi rezonabile din partea AirHelp de a fi contactat prin alte mijloace decât e-mailul furnizat, nu răspunde pentru a corecta sau a furniza informațiile necesare pentru achitarea părții convenite din despăgubirea de zbor, AirHelp are dreptul de a păstra acea parte a despăgubirii de zbor, care altfel ar fi fost transferată pasagerului.

5.5 După ce AirHelp a plătit despăgubirea convenită, în conformitate cu instrucțiunile și metoda selectată de către pasager, compania AirHelp nu va fi responsabilă pentru:
i) cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și altele pierdute în timpul transferului către pasager;
ii) orice efect al oferirii de către pasager a unor informații eronate privind contul bancar, adresa sau detalii similare, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubirea plătită unui beneficiar eronat. În cazul în care despăgubirea a fost plătită unui destinatar incorect din neglijența pasagerului, compania AirHelp nu va fi obligată să o recupereze în mod activ.

5.6 Nu se poate solicita dobândă pentru perioada dintre intrarea și ieșirea plăților. AirHelp își rezervă dreptul de a păstra orice dobândă recuperată de la compania aeriană.

5.7 Compania AirHelp nu este răspunzătoare pentru niciun fel de despăgubire, daună sau situație similară, în cazul în care este împiedicată să transfere plata către pasager din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil, inclusiv, fără limitare la, grevă, grevă patronală, dezastru natural, război, revoltă, agitație civilă, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unei reglementări, dispoziții sau instrucțiuni, accident, defectare a instalației sau a echipamentelor, incendiu, inundații și furtuni.

Articolul 6: Protecția datelor

6.1 AirHelp va folosi datele cu caracter personal furnizate de pasager în principal în scopul prestării Serviciului de eligibilitate, a abonamentului AirHelp+, a serviciilor AirHelp Connect, a Serviciului de informare și a Serviciului de soluționare a conflictelor, în conformitate cu acordul. AirHelp poate colecta, de asemenea, date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrare IT și în scopuri de securitate, protecția fizică, sistemele de autentificare și autorizare, sistemele de asistență, coordonarea proiectelor interne și a echipelor și activităților organizaționale. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („RGPD”) și Legea braziliană generală pentru protecția datelor (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018) („LGPD”) (consultați Declarația de confidențialitate) sau cu alte legi privind protecția datelor care pot fi aplicabile.

6.2 Pasagerul furnizează companiei AirHelp date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor sau alte legi aplicabile privind protecția datelor, cu permisiunea explicită de a prelucra datele cu caracter personal furnizate de pasager și, unde este cazul, furnizate în numele său de către pasageri care au călătorit împreună cu acesta, pentru a fi folosite în contextul acordului. AirHelp va transfera date cu caracter personal către terți doar în condițiile enumerate mai jos:
i) dacă pasagerul și-a exprimat acordul;
ii) dacă există un scop direct legat de scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
iii) dacă acest lucru este necesar pentru pregătirea, negocierea și îndeplinirea acordului cu pasagerul;
iv) dacă acest lucru este necesar ca urmare a unei obligații legale, a unei decizii administrative sau a unei hotărâri judecătorești;
v) dacă acest lucru este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor revendicări legale sau în apărarea acțiunilor judecătorești;
vi) dacă servește la prevenirea abuzului sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a garanta securitatea datelor.

Articolul 7: Date și informații de la pasager

7.1 La cererea AirHelp, pasagerul sau pasagerii care au călătorit împreună cu acesta vor furniza către AirHelp toate datele sau informațiile necesare pentru executarea acordului. Pasagerul garantează că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și autentice și, unde este cazul, furnizate cu consimțământul pasagerilor care au călătorit împreună cu acesta.

7.2 Pasagerul este de acord să despăgubească pe deplin AirHelp în toate privințele, pentru toate revendicările terților, incluzând, dar fără a se limita la, comunicări incorecte ale pasagerului, furnizarea de date/informații incorecte și comportamente frauduloase.

7.3 În caz de date/informații incorecte și comportamente frauduloase, AirHelp își rezervă dreptul de a rezilia acordul cu efect imediat. În cazul în care acordul este reziliat în conformitate cu prezentul paragraf, pasagerul nu va avea dreptul la niciun fel de despăgubire.

Articolul 8: Dreptul de retragere

8.1 Dacă vă calificați drept consumator în conformitate cu Codul brazilian pentru protecția consumatorului sau alte reglementări aplicabile, adică sunteți o persoană fizică care întreprinde o tranzacție legală, într-un scop care nu este nici comercial, nici activitate profesională independentă, aveți un drept statutar de retragere.

8.2 Vă puteți retrage acceptul pentru acordul nostru în termen de 7 zile de la încheierea acestuia (de ex,. prin scrisoare, e-mail), fără a fi nevoie să precizați motivele. Pentru a vă exercita dreptul de anulare, aceasta se va comunica în termenul de 7 zile menționat anterior, precizându-vă clar dorința de a renunța la acord. Datorită naturii serviciului furnizat, nu vă puteți retrage din Acordul nostru dacă v-am informat că respectiva companie aeriană a acceptat Solicitarea, deoarece în acest caz am prestat serviciul pe care l-ați solicitat. Retragerea poate fi trimisă către: AirHelp GmbH Boxhagener Straße 18 10245 Berlin Germany sau prin e-mail: [email protected]

Articolul 9: Dispoziții finale

9.1 AirHelp este autorizat să modifice acești Termeni și lista de prețuri și să stabilească condiții suplimentare în orice moment și fără notificare. Cu toate acestea, modificările cu efect negativ asupra pasagerului nu se vor aplica acestuia, cu excepția cazului în care pasagerul acceptă modificări noi.

9.2 Legislația braziliană se aplică acestor termeni, procurii, listei de prețuri și acordului dintre AirHelp și pasager. Cu toate acestea, pasagerul are întotdeauna dreptul să solicite protecția cuvenită, conform prevederilor legale din țara în care locuiește.

9.3 În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este sau devine nulă, ilegală sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta în niciun fel valabilitatea celorlalte prevederi.

9.4 Drepturile și obligațiile legate integral sau parțial de orice solicitare depusă pot fi transferate fără restricții de către AirHelp oricărei entități din cadrul grupului de companii AirHelp și de către AirHelp unor terțe părți.

9.5 Versiunea în limba engleză a acestor Termeni prevalează în caz de neconcordanță cu orice altă versiune lingvistică.

Publicat: 03 august 2020.