Termeni și condiții

De reținut: dacă solicitarea ta intră sub jurisdicția legilor braziliene, ți se vor aplica Termenii și condițiile pentru Brazilia.

Articolul 1: Definiții

În acești termeni și condiții (numiți în continuare „Termeni”), termenii definiți mai jos au următorul înțeles:

1.1 „Acord”: un acord între client și AirHelp, la care se ajunge după acceptarea Termenilor de către client. Pentru acordarea Serviciului de Asistenţă Legală, Acordul este considerat valabil după ce clientul a semnat Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri, pe lângă acceptarea acestor Termeni.

1.2 „AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, o companie constituită în Germania cu sediul social la Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Germania (DE 320095320).

1.3 „AirHelp+”: Dacă un client a achiziționat Abonamentul AirHelp+, AirHelp va renunța la Taxa de servicii și la Taxa de acționare în instanță, dacă este cazul, pentru prestarea de către AirHelp a Serviciului de asistență juridică pentru Solicitările ce fac obiectul rezervării pentru care clientul a achiziționat Abonamentul AirHelp+.

1.4 „AirHelp Connect”: Un instrument online gratuit, disponibil pe site-ul AirHelp și în aplicația mobilă, care permite conectarea poștei electronice a clientului la AirHelp, în scopul de a permite AirHelp să identifice rezervările de zbor și posibilele solicitări conform Regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni, în respectiva poştă electronică.

1.5 „Regulament privind drepturile pasagerilor aerieni”: orice lege, regulament, directivă, convenție internațională sau altele similare, indiferent dacă sunt emise la nivel statal, federal, al UE, național, internațional sau regional, și jurisprudență, care stabilește reguli privind despăgubirile financiare, daunele sau rambursările oferite pasagerilor în cazul unor zboruri suprarezervate, întârziate, anulate sau perturbate în orice alt mod sau al solicitărilor legate de bagaje.

1.6 „Formular de Atribuire”: documentul prin care clientul, conform termenilor și condițiilor stipulaţi în acesta, transferă proprietatea asupra solicitării către AirHelp.

1.7 „Acord pentru solicitare despăgubiri”: un document furnizat de AirHelp clientului, care autorizează AirHelp sau pe unul dintre afiliații sau partenerii săi să acționeze în numele clientului. Documentul se poate prezenta în mai multe forme, inclusiv, dar fără a se limita la o Împuternicire sau un Acord de Suport pentru Clienți.

1.8 „Solicitare”: orice solicitare împotriva unei companii aeriene pentru despăgubiri monetare, daune sau rambursare în temeiul Reglementării privind drepturile pasagerilor aerieni sau compensații pentru fond comercial.

1.9 „Client(i)”: persoana(ele) care au acceptat acești Termeni.

1.10 „Serviciul de eligibilitate”: furnizarea de către AirHelp a serviciului său de ultimă oră de determinare a eligibilității prin intermediul unui software specializat. Serviciul de eligibilitate se efectuează pentru fiecare Solicitare individuală, în formularul web al AirHelp sau pentru toate zborurile găsite, în cazul în care Clientul este conectat la AirHelp Connect. Serviciul de eligibilitate va informa Clientul despre probabilitatea de a avea o Solicitare eligibilă. O Solicitare eligibilă va avea o probabilitate ridicată de a fi plătită, iar AirHelp va oferi Serviciul său de asistență legală pentru astfel de Solicitări dacă acest lucru este solicitat de către Client. Solicitările neeligibile vor avea o probabilitate scăzută de a fi plătite, iar AirHelp nu va oferi Serviciul său de asistență legală pentru astfel de Solicitări.

1.11 „Despăgubire pentru zbor”: sumă totală de bani plătită de o companie aeriană în raport cu o Solicitare, sub formă de despăgubire, rambursare, daune, soluționare a unui litigiu, gest de bunăvoință, sau de altă natură, către Client sau AirHelp după ce Clientul a acceptat acești Termeni. Pentru evitarea oricărei ambiguități, Despăgubirea pentru zbor nu include plăți sau rambursări pentru onorariile avocaților, costurile consilierii juridice, cheltuieli de judecată, costurile colectării, dobândă sau altele similare, iar aceste plăți aparțin exclusiv AirHelp.

1.12 „Serviciul de informare”: este furnizarea de informații de zbor de către AirHelp, incluzând informații despre companiile aeriene, informații privind aeroportul, alte informații legate de călătorii, informații despre drepturile pasagerilor aerieniși legile privind protecția consumatorilor. Informațiile vor fi relevante pentru călătoriile clientului, având însă şi un context mai generic, cum ar fi clasificarea aeroporturilor sau companiilor aeriene sau știri despre schimbările apărute în drepturile pasagerilor aerieni. Informațiile vor fi furnizate prin intermediul comunicărilor electronice, inclusiv e-mail, panouri electronice personalizate, site-uri controlate de AirHelp sau în aplicații mobile.

1.13 „Dreptatea ca serviciu”: este urmărirea de către AirHelp a unei solicitări, inclusiv, dacă este necesar, prin acționarea în justiție.

1.14 „Acționare în instanță”: depunerea unei solicitări în instanță sau la o autoritate de stat competentă, cum ar fi o autoritate națională de executare, sau înmânarea solicitării unui reprezentant legal contractat, cum ar fi o firmă de avocatură sau un jurist.

1.15 „Ruta legală rapidă”: este o procedură pentru companiile aeriene care de obicei nu plătesc despăgubiri, cu excepția cazului în care se iau măsuri legale. În cazul în care AirHelp oferă serviciul de asistenţă legală prin furnizarea unei rute legale rapide, AirHelp va percepe atât taxa de servicii, cât și taxa de acționare în instanță, datorită riscului și costurilor crescute pentru AirHelp.

1.16 „Membru(i)”: persoana/persoanele care a/au achiziționat AirHelp+.

1.17 „Lista de prețuri”: anexă atașată la documentul Termeni și Condiții, care specifică monedele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute de AirHelp, cu excepția rambursării taxelor judiciare și a onorariilor avocatului, care vor fi plătite de AirHelp, dacă va fi cazul.

1.18 „Regulamentul 261/04”: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 11 februarie 2004, care stabilește norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierilor pe termen lung ale zborurilor.

Articolul 2: Acord

2.1 După ce clientul a acceptat acești Termeni, AirHelp este de acord să presteze serviciul, iar clientul este de acord să primească Serviciul de eligibilitate şi Serviciul de informare.

2.2 După ce clientul acceptă acești Termeni şi semnează ori Formularul de Atribuire ori Acordul pentru solicitare despăgubiri, clientul este de acord să primească Serviciul de Asistenţă Legală, iar AirHelp este de acord să presteze acest serviciu, cu excepţia cazului în care AirHelp informează clientul fără întârzieri nerezonabile, că AirHelp nu poate oferi asistenţă pentru respectiva solicitare.

2.3 Prin încheierea unui acord cu AirHelp, clientul garantează că are autoritatea și capacitatea juridică de a încheia Acordul în nume propriu și, dacă este cazul, în numele persoanelor cu care a călătorit. Semnând Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitarea despăgubirilor, Clientul garantează că este împuternicit și are capacitatea juridică de a semna Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitarea despăgubirilor în nume propriu și, dacă este cazul, în numele minorilor cu care a călătorit.

2.4 Clientul recunoaște că AirHelp urmărește doar despăgubirea pentru zboruri. Clientul este de acord că AirHelp nu va accepta cupoane (vouchere) de călătorie și/sau alte servicii ca despăgubire și că o astfel de ofertă din partea companiilor aeriene va fi considerată refuz de plată, cu excepția cazului în care AirHelp determină că probabilitatea unui rezultat mai favorabil pentru client este scăzută şi că în aceste circumstanțe cea mai bună alegere ar fi acceptarea unei astfel de oferte.

2.5 Clientul garantează că despăgubirea nu a fost transferată unor terți și că nici o dispută juridică între client și compania aeriană în aceeași chestiune nu este pe rol sau nu urmează să fie pe rol.

2.6 După semnarea Formularului de Atribuire, clientul nu poate transfera solicitarea niciunei alte părți deoarece titlul legal asupra solicitării a fost deja cesionat către AirHelp. Orice angajamente sau transferuri existente, dacă este cazul, trebuie anulate înainte de a semna Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri. Pentru evitarea oricăror dubii, în cazul în care clientul a semnat un Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul poate retrage împuternicirea acordată în Acordul pentru solicitare despăgubiri printr-o notificarea scrisă către AirHelp.

2.7 În cazul în care clientul primește plăți directe sau orice altă despăgubire din partea companiei aeriene respective după încheierea acordului, clientul este obligat să anunțe AirHelp despre acest lucru fără întârziere. Aceste plăți sunt considerate despăgubiri și conferă AirHelp dreptul de a reclama taxa de servicii și taxa de acționare în instanță dacă AirHelp a înaintat o acțiune în instanță înainte ca respectivul client să primească plata de la compania aeriană respectivă. Pentru evitarea oricărui dubiu, despăgubirea nu include plățile onorariului avocatului, costul asistenţei legale, cheltuielile de judecată, costurile de transfer, dobânzi sau similare, sume care aparțin exclusiv AirHelp.

2.8 După ce a semnat Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul este obligat să înceteze negocierile cu compania aeriană respectivă și să direcționeze orice contact din partea companiei aeriene către AirHelp, pentru a se asigura că AirHelp obține cel mai bun rezultat posibil.

Articolul 3: Descrierea serviciului de asistenţă legală

3.1 AirHelp ridică solicitarea clientului de despăgubire de la compania aeriană ce a operat zborul, în baza Regulamentului 261/2004 sau a oricărei alte Reglementări privind drepturile pasagerilor aerieni în vigoare, aplicabilă călătoriei aeriene specifice clientului.

3.2 Datele și informațiile despre zbor pot fi transmise către AirHelp prin intermediul paginii web, al aplicațiilor mobile, al e-mailului, al altor soluții electronice sau prin software suportat de AirHelp sau de telefon.

3.3 Pentru a urmări solicitarea cu succes, AirHelp are nevoie de Formularul de Atribuire sau de Acordul pentru solicitare despăgubiri semnat de client, pe care clientul îl poate trimite la AirHelp prin intermediul formularului web, al aplicației mobile, al poștei electronice sau al serviciului poștal. La primirea unui Formular de Atribuire sau a unui Acord pentru solicitare despăgubiri semnat de client, AirHelp pregătește o cerere de platăși o trimite liniei aeriene care a operat zborul fără întârzieri nejustificate și gestionează toată corespondența ulterioară. Pentru această parte a Serviciului de Asistenţă Legală, dacă se plătește despăgubirea, AirHelp va percepe taxa de servicii (a se vedea Lista de Prețuri).

3.4 În cazul în care compania aeriană care a operat zborul nu plătește despăgubirea pentru zbor într-o perioadă rezonabilă de timp după ce a fost notificată de către AirHelp și dacă solicitarea a fost confirmată cu suficientă certitudine, AirHelp poate propune și iniția acțiunea în instanță pentru urmărirea solicitării. În cazul în care se inițiază acțiunea în instanță a fost inițiată conform recomandărilor iar despăgubirea pentru zbor a fost plătită, AirHelp va percepe taxa de acționare în instanță, în plus față de taxa pentru servicii (vezi lista de prețuri).

3.5 În cazul în care un reprezentant legal contractat este utilizat pentru Acțiuni în instanță, Clientul va permite AirHelp să acorde reprezentantului legal contractat accesul la toate datele comunicate către AirHelp și să permită reprezentantului legal să transfere către AirHelp informații referitoare la desfășurarea cazului. În cazul în care instanța competentă solicită un Certificat de autentificare, Împuternicire, Declarație pe proprie răspundere, Formular de atribuire sau alte documente suplimentare, Clientul se obligă să semneze aceste documente suplimentare. În cazul în care Clientul a semnat deja un Formular de atribuire și semnează un Certificat de autentificare, Împuternicire, Contract de asistență clienți sau alt act similar, Clientul este de acord că o astfel de Solicitare este transferată înapoi clientului prin semnarea Certificatului de autentificare, Împuternicirii, Contractului de asistență clienți sau altor acte similare.

3.6 Dacă reprezentantul legal contractat ajunge la concluzia că nu există suficiente perspective de succes, clientul va fi informat despre acest lucru și nici AirHelp, nici reprezentantul legal contractat nu vor întreprinde acțiuni suplimentare.

3.7 Dacă AirHelp sau reprezentantul legal contractat inițiază o acțiune în instanță în vederea urmăririi unei solicitări, AirHelp va acoperi eventualele costuri suportate în cazul pierderii procesului. În cazul în care procesul este câștigat sau dacă s-a ajuns la o înțelegere între compania aeriană și AirHelp, AirHelp va acoperi toate costurile suportate care nu sunt acoperite de compania aeriană. După câștigarea unui proces, se va înainta în numele Clientului o solicitare de rambursare a taxelor judiciare. Același lucru este valabil și pentru costul consilierii juridice și onorariile avocatului, indiferent dacă procedurile juridice sunt întreprinse de AirHelp sau de un reprezentant legal cu care se află sub contract.

3.8 Clientul recunoaște că este decizia exclusivă a AirHelp de a accepta orice ofertă de înțelegere în afara tribunalului, deoarece clientul a transferat solicitarea la AirHelp. În cazul în care AirHelp acționează în numele clientului în baza unui Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul autorizează AirHelp să accepte sau să respingă ofertele de înțelegere în afara tribunalului pe baza experienței AirHelp cu compania aeriană și a sfaturilor reprezentanților legali externi.

Articolul 4: Descrierea Abonamentului AirHelp+

4.1 Un Client poate să se alăture Membrilor AirHelp+ prin achiziționarea Abonamentului AirHelp+.

4.2 Taxa de Membru va fi comunicată Clientului în momentul efectuării achiziției, Clientul trebuind să o achite pentru a deveni Membru și pentru a beneficia de avantajele specificate aici.

4.3 AirHelp oferă Abonamentul în două variante:

i) abonament pe rezervare sau ii) abonament anual:

i) Abonamentul pe rezervare acoperă Solicitările provenite din rezervarea pentru care Clientul a achiziționat Abonamentul.

ii) Abonamentul anual acoperă Solicitările provenite din rezervările de pe perioada dată. Taxa pentru acest Abonament se va percepe anual.

Ambele abonamente vor fi disponibile fie ca plan Complete, fie ca plan Essential. Doar membrii care au achiziționat planul Complete vor avea acces la beneficiile suplimentare prezentate la punctul 4.7.

4.4 Abonamentul începe în ziua achiziționării.

4.5 După acceptarea achiziției, Membrul va primi o confirmare.

4.6 Pentru Membri, AirHelp va renunța la Taxa de servicii și la Taxa de acționare în instanță, dacă este cazul, pentru prestarea de către AirHelp a Serviciului de Asistență Juridică pentru Solicitările aferente rezervărilor acoperite de Abonament.

4.7 Pentru membrii care au achiziționat planul Complete: Abonamentul anual include un cupon pentru utilizarea serviciilor Telmedicin Sp. z o.o. Servicii de consultații medicale (Telmedicin) gratuite până la 12 consultații pe an. Abonamentul pe rezervare include un cupon pentru o singură utilizare a serviciilor de consultații medicale Telmedicin până la 30 de zile de la data efectivă a plecării. Membrii trebuie să se înscrie cu cuponul lor prin airhelp.telemedi.co. Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile Telmedicin se vor aplica utilizării acestor servicii.

4.8 Beneficiile sunt individuale și se aplică doar Membrului respectiv, ceea ce înseamnă că Membrul trebuie să fie numit ca pasager în rezervare, și unui anumit număr de pasageri (așa cum este indicat în e-mailul de confirmare), dacă aceștia sunt incluși în aceeași rezervare ca și Membrul.

4.9 Taxa de servicii și Taxa de acționare în instanță nu vor fi restituite Membrului pentru solicitări provenite din zboruri cu probleme, desfășurate înainte de începutul Abonamentului.

4.10 Abonamentul este netransferabil. Membrul trebuie să notifice prompt AirHelp dacă a luat cunoștință de utilizarea neautorizată a Abonamentului.

4.11 Abonamentele periodice se reînnoiesc automat pentru încă un an, până când și în afara cazului în care Membrul optează să anuleze Abonamentul, măsură care poate fi luată i) de către Membru, atunci când acesta se conectează la contul său și alege „Gestionare abonament” din tabloul de bord și face clic pe „Anulare abonament”, sau ii) de către Membru, prin trimiterea către AirHelp a unei notificări scrise menționând dorința sa de a nu reînnoi automat Abonamentul, la adresa: [email protected]

4.12 Membrii care sunt clasificați drept consumatori conform regulamentelor UE privind consumatorii pot renunța la Abonament în decurs de 14 zile de la data achiziționării, fără a preciza motivul. Pentru a-și exercita dreptul de renunțare și a beneficia de o rambursare integrală a sumei, se va comunica renunțarea la Abonament în termen de 14 zile de la data achiziționării, precizându-se clar dorința Membrului de a renunța la Abonament. Din cauza naturii serviciului furnizat Membrului, acesta din urmă nu poate renunța la Abonament dacă a călătorit în zboruri acoperite de Abonament. Renunțarea poate fi comunicată la adresa: [email protected]

4.13 În cazul în care anularea este primită de către AirHelp în termen de 14 zile după încheierea Abonamentului inițial sau reînnoit, Membrul nu va avea dreptul la nicio restituire a Taxei de abonament.

4.14 Odată Abonamentul reziliat, anulat sau expirat, AirHelp nu va mai renunța la Taxa de servicii și la Taxa de acționare în instanță, dacă este cazul, pentru prestarea de către AirHelp a Serviciului de Asistență Juridică.

4.15 Fostul Membru care a ales să nu-și reînnoiască Abonamentul trebuie să depună solicitarea provenită din timpul perioadei de valabilitate a Abonamentului, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data la care a expirat Abonamentul, pentru a beneficia de Abonamentul AirHelp+.

4.16 AirHelp își rezervă dreptul de a refuza calitatea de Membru oricărei persoane și, în caz de încălcare a Termenilor de către un Membru, de a rezilia Abonamentul în orice moment.

4.17 Membrii nu vor avea dreptul la nicio rambursare a Taxei de membru în cazul rezilierii Abonamentului de către AirHelp.

Articolul 5: Taxe și plăți

5.1 AirHelp oferă Serviciul de Eligibilitate, AirHelp Connect și Serviciul de Informare în mod gratuit.

5.2 AirHelp oferă Serviciul de Asistență Legală gratuit, cu excepția cazului în care AirHelp reușește să colecteze Despăgubirea pentru zbor. În cazul în care acțiunea sa are succes, AirHelp va transfera clientului partea convenită a despăgubirii pentru zbor, sub rezerva reținerii doar a taxelor aplicabile conform listei de prețuri. Taxele judiciare și onorariile avocatului vor fi plătite din oricare dintre sumele transferate către AirHelp în numele Clientului. Dacă acțiunea AirHelp are succes, însă despăgubirea pentru zbor și/sau onorariul avocatului, taxele judiciare, dobânzile sau alte taxe similare au fost transferate direct de compania aeriană către Client, acestuia i se va emite o factură în baza căreia el se angajează să transfere fără întârziere nejustificată către AirHelp onorariile cuvenite AirHelp conform listei de prețuri și sumele primite pentru onorariul avocatului, taxele judiciare, dobânzile sau alte taxe similare, dacă este cazul.

5.3 Plata către client a părții convenite din despăgubirea pentru zbor se va face de către AirHelp, conform cu opțiunile din lista de prețuri.

5.4 În cazul în care clientul a furnizat informații greșite sau insuficiente pentru plata despăgubirii aferente zborului, apoi plata este returnată către AirHelp, iar clientul, după mai multe înștiințări și eforturi rezonabile din partea AirHelp de a-l contacta prin alte mijloace decât e-mailul furnizat către AirHelp, nu răspunde pentru a corecta sau a furniza informațiile necesare pentru plata părții convenite a despăgubirii aferente zborului, AirHelp are dreptul de a păstra acea parte a despăgubirii pentru zbor, care altfel ar fi fost transferată Clientului.

5.5 După ce AirHelp a plătit despăgubirea convenită în conformitate cu instrucțiunile și selecția metodelor furnizate de către client, compania AirHelp nu este răspunzătoare pentru:

i) cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și alte pierderi în tranzitul acestora către client;

ii) orice efect al faptului că respectivul client a furnizat informații greșite despre contul bancar, adresa greșită sau similar, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubirea plătită unui destinatar incorect. În cazul în care despăgubirea a fost plătită unui destinatar incorect din vina clientului, AirHelp nu va fi obligată să o recupereze în mod activ.

5.6 Nu se poate solicita dobândă pentru perioada dintre intrarea și ieșirea plăților. AirHelp își rezervă dreptul de a păstra orice dobândă recuperată de la compania aeriană.

5.7 AirHelp nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de despăgubire, daune sau acțiuni similare, în cazul în care compania AirHelp este împiedicată să transfere plata către client din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil, inclusiv, fără limitare la, grevă, grevă patronală, dezastru natural, război, revolte, agitație civilă, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unei reglementări, dispoziții sau instrucțiuni, accident, defectare a instalației sau a echipamentelor, incendiu, inundații și furtuni.

Articolul 6: Protecția datelor

6.1 AirHelp va folosi datele cu caracter personal furnizate de Client în principal în scopul prestării Serviciului de eligibilitate, Abonamentului AirHelp+, serviciilor AirHelp Connect, Serviciului de informare și Serviciului de asistență legală, în conformitate cu Acordul. AirHelp poate colecta, de asemenea, date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrare IT și în scopuri de securitate, protecția fizică, sistemele de autentificare și autorizare, sistemele de asistență, coordonarea proiectelor interne și a echipelor și activităților organizaționale. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 (a se vedea Declarația de confidențialitate) sau alte legi aplicabile privind protecția datelor.

6.2 Clientul furnizează companiei AirHelp date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor sau alte legi aplicabile privind protecția datelor, cu permisiunea explicită de a prelucra datele cu caracter personal furnizate de Client și, unde este cazul, furnizate în numele său de către pasageri ce au călătorit împreună cu acesta, de a le folosi în contextul Acordului. AirHelp va transfera datele cu caracter personal către terțe părți numai în condițiile enumerate mai jos:

i) în cazul în care clientul și-a dat consimțământul;

ii) dacă se efectuează într-un scop direct asociat cu scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

iii) în cazul în care este necesar pentru pregătirea, negocierea și îndeplinirea acordului cu clientul;

iv) dacă este necesar datorită unei obligații legale, a unei dispoziții administrative sau judiciare;

v) în cazul în care este necesar pentru stabilirea sau protejarea revendicărilor legale sau pentru apărarea acțiunilor în justiție;

vi) în cazul în servește la prevenirea utilizării abuzive sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura protecția datelor.

Articolul 7: Date și informații de la Client

7.1 La cererea AirHelp, Clientul sau pasagerii ce au călătorit împreună cu acesta vor furniza către AirHelp toate datele sau informațiile necesare pentru executarea Acordului. Clientul garantează că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și autentice și, unde este cazul, furnizate cu consimțământul pasagerilor ce au călătorit împreună cu acesta.

7.2 Clientul este de acord să despăgubească pe deplin AirHelp în toate privințele pentru toate revendicările terților incluzând, dar fără a se limita la, comunicări incorecte ale clientului, furnizarea de date/informații incorecte și comportamente frauduloase.

În caz de date/informații incorecte și comportamente frauduloase, AirHelp își rezervă dreptul de a rezilia acordul cu efect imediat. În cazul în care acordul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, clientul nu va avea dreptul la nici un fel de despăgubire.

Articolul 8: Dreptul de retragere

8.1 Dacă te califici drept consumator în conformitate cu reglementările UE privind consumatorii, adică ești o persoană fizică care întreprinde o tranzacție legală într-un scop care nu este nici comercial, nici activitate profesională independentă, ai un drept statutar de retragere.

8.2 Vă puteți retrage acceptul pentru Acordul nostru în termen de 14 zile de la încheierea acestuia (de ex. prin scrisoare, e-mail) fără a fi nevoie să precizați motivele. Pentru a vă exercita dreptul de renunțare, aceasta se va comunica în termenul de 14 zile menționat anterior, precizându-vă clar dorința de a renunța la Abonament. Datorită naturii serviciului furnizat, nu vă puteți retrage din Acordul nostru dacă v-am informat că respectiva companie aeriană a acceptat Solicitarea, deoarece în acest caz am prestat serviciul pe care l-ați solicitat. Retragerea poate fi trimisă către:

AirHelp GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germania

sau e-mail: [email protected]

Articolul 9: Dispoziții finale

9.1 AirHelp este autorizat să modifice acești Termeni și lista de prețuri și să stabilească condiții suplimentare în orice moment și fără notificare. Cu toate acestea, modificările cu efect negativ asupra clientului nu se vor aplica clientului, cu excepția cazului în care clientul acceptă aceste noi modificări.

9.2 Legile Germaniei se aplică acestor Termeni, Formularului de Atribuire și Acordului dintre AirHelp și client. Cu toate acestea, clientul are întotdeauna dreptul să solicite protecția cuvenită conform prevederilor legale din țara în care locuiește clientul.

9.3 În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este sau devine nulă, ilegală sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta în niciun fel valabilitatea celorlalte prevederi.

9.4 Drepturile și obligațiile legate integral sau parțial de orice solicitare depusă pot fi transferate fără restricții de către AirHelp oricărei entități din cadrul grupului de companii AirHelp și de către AirHelp unor terțe părți.

9.5 Versiunea în limba engleză a acestor Termeni prevalează în caz de neconcordanță cu orice altă versiune lingvistică.

Publicat: 20.07.2020.