Clauzele și condițiile noastre

De reținut: dacă solicitarea ta intră sub jurisdicția legilor braziliene, ți se vor aplica Termenii și condițiile pentru Brazilia.

§1 Definiții

În acești termeni și condiții (numiți în continuare „Termeni”), termenii definiți mai jos au următorul înțeles:

 1. „Acord”: un acord între Client și AirHelp pentru prestarea Serviciului de asistență legală.

 2. „AirHelp” AirHelp Germany GmbH, o companie constituită în Germania cu sediul social la WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Germania (HRB 196015 B).

 3. „Abonamentul AirHelp Plus”: Calitatea de membru, care poate fi achiziționată ca o singură rezervare sau ca abonament anual.

 4. „Regulament privind drepturile pasagerilor aerieni”: orice lege, regulament, directivă, convenție internațională sau altele similare, indiferent dacă sunt emise la nivel statal, federal, al UE, național, internațional sau regional, și jurisprudență, care stabilește reguli privind despăgubirile financiare, daunele sau rambursările oferite pasagerilor în cazul unor zboruri suprarezervate, întârziate, anulate sau perturbate în orice alt mod sau al solicitărilor legate de bagaje.

 5. „Formular de atribuire”: documentul electronic prin care Clientul și AirHelp sunt de acord că AirHelp va deveni proprietarul solicitării, sub rezerva termenilor și condițiilor documentului, în vederea colectării și primirii de plăți.

 6. „Acord pentru solicitare despăgubiri”: un document furnizat de AirHelp Clientului, care autorizează AirHelp sau pe unul dintre afiliații sau partenerii săi să acționeze în numele Clientului. Documentul se poate prezenta în mai multe forme, inclusiv, dar fără a se limita la o Împuternicire, Certificat de autorizare sau un Acord de suport clienți.

 7. „Solicitare”: orice solicitare împotriva unei companii aeriene pentru despăgubiri monetare, daune sau rambursare în temeiul reglementărilor privind drepturile pasagerilor aerieni sau despăgubiri din bunăvoința companiei aeriene.

 8. „Client (Clienți)”: persoana/persoanele care au acceptat acești termeni. Poate fi, de asemenea, denumit „Pasager” în unele documente.

 9. „Serviciul de eligibilitate”: furnizarea de către AirHelp a serviciului său de ultimă oră de determinare a eligibilității prin intermediul unui software specializat. Serviciul de eligibilitate este prestat de la solicitare la solicitare în formularul web al AirHelp. Serviciul de eligibilitate va informa Clientul despre probabilitatea de a avea o Solicitare eligibilă. O Solicitare eligibilă va avea o probabilitate ridicată de a fi plătită, iar AirHelp va oferi Serviciul său de asistență legală pentru astfel de Solicitări dacă acest lucru este solicitat de către Client. Solicitările neeligibile vor avea o probabilitate scăzută de a fi plătite, iar AirHelp nu va oferi Serviciul său de asistență legală pentru astfel de Solicitări.

 10. „Despăgubire pentru zbor”: sumă totală de bani plătită de o companie aeriană în raport cu o Solicitare, sub formă de despăgubire, rambursare, daune, soluționare a unui litigiu, gest de bunăvoință, sau de altă natură, către Client sau AirHelp după ce Clientul a acceptat acești Termeni. Pentru a evita orice îndoială, despăgubirile de zbor nu includ plăți sau rambursări ale onorariilor de avocat, costul consultanței juridice, taxe judiciare, costuri de colectare, dobânzi sau altele similare, care au fost prefinanțate de AirHelp sau rezultate din intervenția AirHelp.

 11. „Serviciul de informare”: este furnizarea de informații de zbor de către AirHelp, incluzând informații despre companiile aeriene, informații privind aeroportul, alte informații legate de călătorii, informații despre drepturile pasagerilor aerieniși legile privind protecția consumatorilor. Informațiile vor fi relevante pentru călătoriile clientului, având însă şi un context mai generic, cum ar fi clasificarea aeroporturilor sau companiilor aeriene sau știri despre schimbările apărute în drepturile pasagerilor aerieni. Informațiile vor fi furnizate prin intermediul comunicărilor electronice, inclusiv e-mail, tablouri de bord personalizate sau site-uri web controlate de AirHelp.

 12. „Dreptatea ca serviciu”: este urmărirea de către AirHelp a unei solicitări, inclusiv, dacă este necesar, prin acționarea în justiție.

 13. „Acțiune în instanță”: depunerea unei Solicitări la un tribunal sau un organism guvernamental, de exemplu un organism național responsabil cu aplicarea sau transmiterea Solicitării către un reprezentant legal contractat, precum un avocat sau o firmă de avocatură.

 14. „Membru(i)”: persoana/persoanele care a/au achiziționat AirHelp Plus.

 15. Listă de prețuri„: anexă atașată la documentul Termeni și condiții, care specifică monedele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute de AirHelp, cu excepția rambursării taxelor judiciare și a onorariilor avocatului, care vor fi plătite de AirHelp, dacă va fi cazul.

 16. „CE 261”: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 11 februarie 2004, care stabilește norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierilor pe termen lung ale zborurilor.

 17. „Semnătură AH”: O „semnătură” furnizată de Client în format electronic prin intermediul instrumentului de semnare online AirHelp. Această semnătură AH poate fi utilizată în Formularul de atribuire în scopul dovedirii atribuirii solicitării în comunicarea cu compania aeriană și/sau în procedurile judiciare și/sau în Acordul pentru solicitare de despăgubiri sau alte documente.

§2 Acord

 1. După ce clientul a acceptat acești Termeni, AirHelp este de acord să presteze serviciul, iar clientul este de acord să primească Serviciul de eligibilitate şi Serviciul de informare.

 2. După ce Clientul a acceptat acești Termeni și a trimis (cu semnătura AH) fie Formularul de atribuire, fie Acordul pentru solicitare de despăgubiri, Acordul va fi în vigoare, iar Clientul este de acord să primească serviciul de asistență legală, iar AirHelp este de acord să presteze serviciul de asistență legală.

 3. Prin încheierea unui acord cu AirHelp, Clientul garantează că are autoritatea și capacitatea juridică de a încheia Acordul în nume propriu și, dacă este cazul, în numele persoanelor cu care a călătorit.

 4. Semnând Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitarea despăgubirilor, Clientul garantează că este împuternicit și are capacitatea juridică de a semna Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitarea despăgubirilor în nume propriu și, dacă este cazul, în numele minorilor cu care a călătorit.

 5. Clientul recunoaște că AirHelp urmărește doar despăgubirea de zbor. Clientul este de acord ca AirHelp să nu accepte vouchere de călătorie și/sau alte servicii ca despăgubire și că o astfel de ofertă din partea companiilor aeriene va fi considerată refuz de plată, cu excepția cazului în care AirHelp determină că probabilitatea unui rezultat mai favorabil pentru Client este scăzută și că, în aceste circumstanțe, cea mai potrivită alegere ar fi acceptarea unei astfel de oferte.

 6. Clientul declară că solicitarea nu a fost transferată unor terți și că nici o dispută juridică între client și compania aeriană în aceeași chestiune nu este pe rol sau nu urmează să fie pe rol.

 7. După semnarea Formularului de Atribuire, Clientul nu poate cesiona solicitarea niciunei alte părți deoarece titlul legal asupra solicitării a fost deja cesionat către AirHelp. După depunerea Acordului pentru solicitarea despăgubirii, Clientul nu poate să împuternicească o altă terță parte să acționeze în numele Clientului cu privire la aceeași solicitare.
  Orice angajamente sau cesiuni existente, dacă este cazul, trebuie anulate înainte de a trimite Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitarea despăgubirilor. Pentru evitarea oricăror dubii, în cazul în care clientul a semnat un Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul poate retrage împuternicirea acordată în Acordul pentru solicitare despăgubiri printr-o notificarea scrisă către AirHelp. Această retragere nu afectează Acordul în sine.

 8. În cazul în care Clientul primește plăți directe sau orice altă despăgubire din partea companiei aeriene respective după încheierea acordului, Clientul este obligat să anunțe AirHelp despre acest lucru fără întârziere. Aceste plăți sunt considerate despăgubiri și conferă AirHelp dreptul de a reclama taxa de servicii și taxa de acționare în instanță dacă AirHelp a înaintat o acțiune în instanță înainte ca respectivul Client să primească plata de la compania aeriană. Pentru evitarea oricărei ambiguități, Despăgubirea pentru zbor nu include plăți sau rambursări pentru onorariile avocaților, costurile consilierii juridice, cheltuieli de judecată, costurile colectării, dobândă sau altele similare, iar aceste plăți aparțin exclusiv AirHelp.

 9. După ce a depus Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri, Clientul este obligat să înceteze negocierile cu compania aeriană respectivă și să direcționeze orice contact din partea companiei aeriene către AirHelp, pentru a se asigura că AirHelp obține cel mai bun rezultat posibil.

§3 Descrierea serviciului de asistenţă legală

 1. AirHelp înaintează solicitarea Clientului pentru despăgubirea de zbor la compania aeriană ce a operat zborul, în baza Regulamentului 261 sau a oricărei alte Reglementări privind drepturile pasagerilor aerieni în vigoare, aplicabilă călătoriei aeriene specifice Clientului.

 2. Datele și informațiile despre zbor pot fi transmise către AirHelp prin intermediul paginii web, al e-mailului, al altor soluții electronice sau prin software acceptat de AirHelp ori prin telefon.

 3. Pentru a urmări solicitarea cu succes, AirHelp are nevoie de Formularul de atribuire sau de Acordul pentru solicitarea de despăgubiri trimis de Client, pe care clientul îl poate trimite către AirHelp prin intermediul formularului web, al poștei electronice sau al serviciului poștal. La primirea unui Formular de Atribuire sau a unui Acord pentru solicitarea despăgubirilor trimis de client, AirHelp pregătește o cerere de plată și o trimite companiei aeriene care a operat zborul fără întârzieri nejustificate și gestionează toată corespondența ulterioară. Pentru această parte a Serviciului de Asistenţă Legală, dacă se plătește despăgubirea, AirHelp va percepe taxa de servicii (a se vedea Listă de prețuri).

 4. În cazul în care compania aeriană care a operat zborul nu plătește despăgubirea pentru zbor într-o perioadă rezonabilă de timp după ce a fost notificată de către AirHelp și dacă solicitarea a fost confirmată cu suficientă certitudine, AirHelp poate propune și iniția acțiunea în instanță pentru urmărirea solicitării. În cazul în care se inițiază acțiunea în instanță conform recomandărilor iar despăgubirea pentru zbor a fost plătită, AirHelp va percepe taxa de acționare în instanță, în plus față de taxa pentru servicii (vezi Listă de prețuri).

 5. În cazul în care un reprezentant legal contractat este utilizat pentru Acțiuni în instanță, Clientul va permite AirHelp să acorde reprezentantului legal contractat accesul la toate datele comunicate către AirHelp și să permită reprezentantului legal să transfere către AirHelp informații referitoare la desfășurarea cazului. În cazul în care instanța competentă solicită un Acord pentru solicitarea despăgubirilor, Formular de atribuire sau alte documente suplimentare, Clientul se obligă să semneze aceste documente suplimentare. În cazurile în care Clientul a semnat un Formular de atribuire și semnează ulterior un Acord pentru solicitarea despăgubirilor (sau un document similar), Clientul acceptă că Acordul pentru solicitarea despăgubirilor cesionează solicitarea înapoi Clientului.

 6. Dacă reprezentantul legal contractat ajunge la concluzia că nu există suficiente perspective de succes, Clientul va fi informat despre acest lucru, iar solicitarea nu va fi urmărită mai departe. În cazul unor modificări care afectează perspectivele de succes ale solicitării, AirHelp își rezervă dreptul de a contacta Clientul și de a continua din nou în mod activ solicitarea.

 7. Dacă AirHelp sau reprezentantul legal contractat inițiază o acțiune în instanță în vederea urmăririi unei solicitări, AirHelp va acoperi eventualele costuri suportate în cazul pierderii procesului. În cazul în care procesul este câștigat sau dacă s-a ajuns la o înțelegere între compania aeriană și AirHelp, AirHelp va acoperi toate costurile suportate care nu sunt acoperite de compania aeriană. După câștigarea unui proces, se va înainta în numele Clientului o solicitare de rambursare a taxelor judiciare. Același lucru este valabil și pentru costul consilierii juridice și onorariile avocatului, indiferent dacă procedurile juridice sunt întreprinse de AirHelp sau de un reprezentant legal cu care se află sub contract.

 8. Clientul recunoaște că este decizia exclusivă a AirHelp de a accepta orice ofertă de înțelegere în afara tribunalului, deoarece clientul a transferat solicitarea la AirHelp. În cazul în care AirHelp acționează în numele clientului în baza unui Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul autorizează AirHelp să accepte sau să respingă ofertele de înțelegere în afara tribunalului pe baza experienței AirHelp cu compania aeriană și a sfaturilor reprezentanților legali externi.

 9. AirHelp poate continua Solicitarea în nume propriu cu solicitarea cesionată, cu sau fără ajutorul unui reprezentant legal. Atunci când este cazul și/sau este necesar din punct de vedere juridic, AirHelp poate cesiona înapoi solicitarea către Client, iar Clientul este de acord să acorde AirHelp un Acord pentru solicitarea despăgubirilor pentru a ca acesta să presteze serviciul de asistență legală și pentru a colecta și/sau primi plăți.

§4 Descrierea Abonamentului AirHelp Plus

 1. Un Client poate să devină membru AirHelp Plus prin achiziționarea abonamentului AirHelp Plus.

 2. Taxa de abonament va fi comunicată Clientului la momentul efectuării achiziției, iar Clientul trebuie să o achite pentru a deveni membru și pentru a beneficia de avantajele specificate aici.

 3. AirHelp oferă abonamentul AirHelp Plus în două variante:
  i) o singură rezervare sau ii) un abonament anual:

  1. Abonamentul AirHelp Plus ca rezervare unică va acoperi solicitările ce provin din rezervarea zborului pentru care Clientul a achiziționat abonamentul sau provin dintr-o rezervare de zbor adăugată manual de Client înainte de orice întrerupere.

  2. Abonamentul anual acoperă solicitările provenite din rezervările de pe perioada dată. Taxa pentru acest abonament se va percepe anual.

   Ambele abonamente AirHelp Plus vor fi disponibile fie ca plan Complete, fie ca plan Essential. Doar membrii care au achiziționat planul Complete vor avea acces la beneficiile suplimentare prezentate la punctul 4.7.

 4. Abonamentul AirHelp Plus începe în ziua achiziției.

 5. După acceptarea achiziției, Membrul va primi o confirmare.

 6. Pentru membrii AirHelp Plus, AirHelp va renunța la taxa de servicii și la taxa de acționare în instanță, dacă este cazul, pentru prestarea de către AirHelp a serviciului de asistență legală pentru solicitările aferente rezervărilor acoperite de abonamentul AirHelp Plus.

 7. Planul AirHelp Plus Complete este distribuit în diferite versiuni și poate include unele sau toate aceste beneficii:

  4.7.1 Acces la saloanele din aeroporturi 

  AirHelp oferă acces la salon printr-o cooperare cu COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED („Collinson”), societate înregistrată în Anglia și Țara Galilor cu numărul de înregistrare comercială 02474708, cu sediul social:  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londra, EC3A 7BU, England pentru anumiți Saloane. Politica de confidențialitate și Termenii de utilizare a Collinson se vor aplica pentru utilizarea acestui serviciu.

  1. Membrii care au achiziționat planul AirHelp Plus Complete pentru o singură rezervare se pot bucura de acces la salon pentru zborurile întârziate înregistrate după eligibilitatea lor:

   Membrii vor deveni eligibili pentru acest serviciu dacă zborul este înregistrat cu cel puțin 6 ore înainte de plecarea programată.  Plecarea zborului va fi monitorizată de sistemul de urmărire a zborului Collinson.  Sub rezerva înregistrării prealabile, Collinson va oferi membrilor un voucher de acces la salon prin e-mail și SMS în cazul în care sistemul de urmărire a zborurilor Collinson identifică faptul că zborul membrului este întârziat cu mai mult de 60 de minute („Pragul de întârziere”), este anulat cu până la 6 ore înainte de ora plecării programate sau este anulat după ora plecării programate. Accesul la adresa de e-mail sau numărul de mobil pe care membrii le-au furnizat la înregistrare și posibilitatea de a afișa voucherul de acces la salon este o condiție de utilizare a serviciului. O întârziere ce îndeplinește sau depășește pragul de întârziere poate fi anunțată fie ca o singură perioadă de întârziere, fie ca urmare a mai multor întârzieri incrementale mai scurte, totalizând pragul de întârziere. Collinson se va baza exclusiv pe sistemul lor de urmărire a zborurilor pentru a determina dacă membrii devin eligibili pentru accesul la salon. Membrii acceptă că firma Collinson nu garantează acuratețea sistemului de urmărire a zborurilor, iar membrii nu se vor baza pe acesta pentru a urmări ora de plecare a zborului. În cazul unei întârzieri eligibile a călătoriei, membrilor li se va oferi un voucher de acces la salon prin e-mail și SMS, în ziua zborului.  Nu poate fi folosit în nici o altă zi de călătorie. Numai persoanele desemnate în confirmarea prin e-mail vor fi eligibile pentru a primi serviciul. Serviciul este furnizat membrilor pe bază netransferabilă, nerambursabilă și neschimbabilă. Nu vor fi oferite alternative în numerar sau credit. Dacă este cazul, accesând salonul aeroportului, membrii sunt de acord să respecte regulile și politicile salonului.

  2. Membrii AirHelp Plus care au achiziționat planul AirHelp Plus Complete ca abonament anual se pot bucura de acces la salon pentru zborurile întârziate înregistrate, cu aceeași eligibilitate ca membrii care au achiziționat AirHelp Plus Complete pentru o singură rezervare.

  4.7.2 Starea zborului

  Membrii vor avea acces liber la starea zborului, care va fi prezentată pentru zborurile lor în tabloul de bord personal și/sau prin mail. 

  AirHelp nu răspunde pentru corectitudinea acestor date. Starea de zbor prezentată este obținută direct de către o terță parte și nu implică răspunderea legală. Membrii trebuie să urmeze în continuare orele convenite și instrucțiunile companiei aeriene.

 8. Beneficiile sunt individuale și se aplică doar Membrului respectiv, ceea ce înseamnă că Membrul trebuie să fie numit ca pasager în rezervare, și unui anumit număr de pasageri (așa cum este indicat în e-mailul de confirmare), dacă aceștia sunt incluși în aceeași rezervare ca și Membrul.

 9. Taxa de servicii și Taxa de acționare în instanță nu vor fi restituite membrului pentru zboruri întrerupte ce datează dinainte de începutul abonamentului.

 10. Abonamentul este netransferabil. Membrul trebuie să notifice prompt AirHelp dacă a luat cunoștință de utilizarea neautorizată a Abonamentului.

 11. Abonamentele anuale se reînnoiesc automat pentru încă un an, până când și în afara cazului în care membrul optează să anuleze abonamentul, măsură care poate fi luată i) de către membru, când se conectează la contul său și alege „Gestionare abonament” din tabloul de bord și face clic pe „Anulare abonament” sau ii) de către Membru, prin trimiterea către AirHelp a unei notificări scrise menționând dorința sa de a nu reînnoi automat abonamentul, la adresa: [email protected]

 12. Membrii care sunt clasificați drept consumatori conform regulamentelor UE privind consumatorii pot renunța la Abonament în decurs de 14 zile de la data achiziționării, fără a preciza motivul. Pentru a-și exercita dreptul de renunțare și a beneficia de o rambursare integrală a sumei, se va comunica renunțarea la Abonament în termen de 14 zile de la data achiziționării, precizându-se clar dorința Membrului de a renunța la Abonament. Având în vedere natura serviciului furnizat membrului, acesta din urmă nu poate anula abonamentul dacă a folosit deja zboruri acoperite de abonament. Retragerea poate fi trimisă către: [email protected]

 13.  În cazul în care anularea este primită de către AirHelp în termen de 14 zile după încheierea Abonamentului inițial sau reînnoit, Membrul nu va avea dreptul la nicio restituire a Taxei de abonament.

 14. Odată ce abonamentul este reziliat, anulat sau expirat, membrul pierde toate beneficiile AirHelp Plus, iar AirHelp nu va mai renunța la Taxa de servicii și la Taxă de acționare în instanță, dacă este cazul, la livrarea serviciului de asistență legală de către AirHelp.

 15. Foștii Membri care au ales să nu-și reînnoiască Abonamentul trebuie să depună solicitarea provenită din timpul perioadei de valabilitate a Abonamentului, în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data la care a expirat Abonamentul, pentru a beneficia de Abonamentul AirHelp Plus.

 16. AirHelp își rezervă dreptul de a refuza calitatea de Membru oricărei persoane și, în caz de încălcare a Termenilor de către un Membru, de a rezilia Abonamentul în orice moment.

 17. Membrii nu vor avea dreptul la nicio rambursare a Taxei de membru în cazul rezilierii Abonamentului de către AirHelp.

§5 Taxe și plăți

 1. AirHelp oferă Serviciul de eligibilitate și Serviciul de informare în mod gratuit.

 2. AirHelp oferă Serviciul de asistență legală gratuit, cu excepția cazului în care AirHelp reușește să colecteze Despăgubirea pentru zbor („principiul de percepere a taxei doar în cazul unui câștig”). 

  Dacă AirHelp reușește, AirHelp va transfera Clientului despăgubirea de zbor sub rezerva taxelor care se pot aplica în conformitate cu Listă de prețuri. Cheltuielile de judecată și onorariile avocatului vor fi plătite din oricare dintre sumele transferate către AirHelp în numele Clientului. 

  În cazul în care AirHelp reușește, dar despăgubirea de zbor și/sau onorariile avocatului, cheltuielile de judecată, dobânzile sau altele similare au fost transferate direct de la compania aeriană către Client, Clientului i se va emite factura și acesta se angajează să transfere taxele AirHelp fără întârzieri nerezonabile, în conformitate cu Listă de prețuri și onorariile avocatului, cheltuielile de judecată, dobânzile sau altele similare, prefinanțate, dacă este cazul, la AirHelp.

 3. Plata părții convenite a despăgubirii de zbor către Client va fi efectuată în conformitate cu Listă de prețuri de către AirHelp.

 4. În cazul în care Clientul a furnizat informații greșite sau insuficiente pentru a se plăti despăgubirea de zbor și aceasta este returnată la AirHelp, AirHelp va depune eforturi rezonabile pentru a contacta Clientul, inclusiv mementouri prin e-mail și alte mijloace de comunicare furnizate de Client către AirHelp. În cazul în care Clientul nu răspunde pentru a furniza informații corecte de plată, AirHelp va avea dreptul să păstreze partea din despăgubirea de zbor care altfel ar fi trebuit transferată Clientului.

 5. După ce AirHelp a plătit despăgubirea convenită în conformitate cu instrucțiunile și selecția metodelor furnizate de către Client, AirHelp nu este răspunzătoare pentru:

  1. cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și alte pierderi în tranzitul acestora către Client;

  2. orice efect al faptului că respectivul Client a furnizat informații greșite despre contul bancar, adresa greșită sau similar, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubirea plătită unui destinatar incorect. În cazul în care despăgubirea a fost plătită unui destinatar incorect din vina Clientului, AirHelp nu va fi obligată să o recupereze în mod activ.

 6. Nu se poate solicita dobândă pentru perioada dintre intrarea și ieșirea plăților. AirHelp își rezervă dreptul de a păstra orice dobândă recuperată de la compania aeriană.

 7. AirHelp nu este răspunzătoare pentru niciun fel de despăgubire, daună sau situație similară, în cazul în care este împiedicată să transfere plata către Client din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la, grevă, grevă patronală, dezastru natural, război, revoltă, agitație civilă, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unei reglementări, dispoziții sau instrucțiuni, accident, defectare a instalației sau a echipamentelor, incendiu, inundații și furtuni.

§6 Protecția datelor

 1. AirHelp va folosi datele cu caracter personal furnizate de Client în principal în scopul prestării Serviciului de eligibilitate, abonamentului AirHelp Plus, a Serviciului de informare și a Serviciului de asistență legală, în conformitate cu Acordul. AirHelp poate colecta, de asemenea, date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrare IT și în scopuri de securitate, protecția fizică, sistemele de autentificare și autorizare, sistemele de asistență, coordonarea proiectelor interne și a echipelor și activităților organizaționale. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 (a se vedea Declarația de confidențialitate) sau alte legi aplicabile privind protecția datelor.

 2. Clientul furnizează companiei AirHelp date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor sau alte legi aplicabile privind protecția datelor, cu permisiunea explicită de a prelucra datele cu caracter personal furnizate de Client și, unde este cazul, furnizate în numele său de către pasageri ce au călătorit împreună cu acesta, de a le folosi în contextul Acordului. AirHelp va transfera datele cu caracter personal către terțe părți numai în condițiile enumerate mai jos:

  1. în cazul în care Clientul și-a dat consimțământul;

  2. este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

  3. în cazul în care este necesar pentru pregătirea, negocierea și îndeplinirea acordului cu Clientul;

  4. dacă este necesar din cauza unei obligații legale, ordin administrativ sau ordin judecătoresc;

  5. este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;

  6. servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.

§7 Date și informații de la Client

 1. La cererea AirHelp, Clientul sau pasagerii ce au călătorit împreună cu acesta vor furniza către AirHelp toate datele sau informațiile necesare pentru executarea Acordului. Clientul garantează că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și autentice și, unde este cazul, furnizate cu consimțământul pasagerilor care au călătorit împreună cu acesta.

 2. Clientul este de acord să despăgubească pe deplin AirHelp în toate privințele, pentru toate revendicările terților, incluzând, dar fără a se limita la, comunicări incorecte ale Clientului, furnizarea de date/informații incorecte și comportamente frauduloase.

În caz de date/informații incorecte și comportamente frauduloase, AirHelp își rezervă dreptul de a rezilia acordul cu efect imediat. În cazul în care acordul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, Clientul nu va avea dreptul la nici un fel de despăgubire.

§8 Dreptul de retragere

 1. În cazul în care Clientul este considerat consumator în conformitate cu reglementările UE privind protecția consumatorilor, adică este o persoană care încheie o tranzacție legală într-un scop care nu este nici activitate comercială, nici activitate profesională independentă, acesta are un drept legal de retragere.

 2. Clientul își poate retrage acceptul pentru Acord în termen de 14 zile de la încheierea acestuia (de ex,. prin scrisoare, e-mail), fără a fi nevoie să precizeze motivele. Pentru a se exercita dreptul de renunțare, aceasta se va comunica în termenul de 14 zile menționat anterior, precizându-se clar dorința de a se retrage din Acord. Datorită naturii serviciului furnizat Clientului, acesta nu se poate retrage din Acordul nostru dacă am informat Clientul că respectiva companie aeriană a acceptat solicitarea, deoarece într-un astfel de caz am finalizat serviciul pe care l-a solicitat Clientul. Retragerea poate fi trimisă către:

  AirHelp Germany GmbH
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13
  10245 Berlin
  Germania

  sau

  e-mail: [email protected]

§9 Dispoziții finale

 1. AirHelp este autorizat să modifice acești Termeni și Listă de prețuri și să stabilească orice condiții suplimentare în orice moment și fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, modificările cu efect negativ asupra Clientului nu se vor aplica acestuia, cu excepția cazului în care Clientul acceptă modificări noi.

 2. Legile Germaniei se aplică acestor Termeni, Formularului de Atribuire și Acordului dintre AirHelp și Client. Cu toate acestea, Clientul are întotdeauna dreptul să solicite protecția cuvenită, conform prevederilor legale din țara în care locuiește.

 3. În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este sau devine nulă, ilegală sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta în niciun fel valabilitatea celorlalte prevederi.

 4. Drepturile și obligațiile legate integral sau parțial de orice solicitare depusă pot fi transferate fără restricții de către AirHelp oricărei entități din cadrul grupului de companii AirHelp și de către AirHelp unor terțe părți.

 5. Versiunea în limba engleză a acestor Termeni prevalează în caz de neconcordanță cu orice altă versiune lingvistică.

Actualizat: 4 decembrie 2022.
Versiunea 3.22

AirHelp a apărut în:

Agerpres logoProfit.ro logoRTV Romania logoZiarul Financiar logo
APRA

AirHelp face parte din Asociația susținătorilor drepturilor pasagerilor care călătoresc cu avionul (APRA), a cărei misiune este promovarea și protejarea drepturilor pasagerilor aerieni.

Copyright © 2023 AirHelp

Verifică despăgubirea

Toate companiile aeriene