Vilkår og Betingelser

Vær venligst opmærksom på, at hvis dit kompensationskrav falder under brasiliansk lovgivning, er du underlagt vores brasilianske Vilkår og Betingelser.

§1 Definitioner

I disse vilkår og betingelser („T&C“) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

 1. „Aftale“: en aftale mellem en Kunde og AirHelp for levering af Retfærdighed som en service.

 2. „AirHelp“: AirHelp Germany GmbH, et selskab, der er stiftet i Tyskland, med hjemsted på adressen WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Tyskland (HRB 196015 B).

 3. „AirHelp Plus Medlemsskab“: Medlemskab, der kan købes som en enkeltbooking eller som et årligt abonnement.

 4. „Forordning om flypassagerers rettigheder“: enhver form for lov, forordning, direktiv, international konvention eller lignende, hvad enten denne/dette er udarbejdet på statsligt, føderalt, EU-, nationalt, internationalt eller regionalt niveau, samt retspraksis, der fastlægger regler for økonomisk godtgørelse, erstatning eller refusion til passagerer i tilfælde af overbookede, forsinkede, aflyste eller på anden vis afbrudte flyvninger eller krav vedrørende bagage.

 5. „Overdragelsesformular“: det elektroniske dokument, hvorved Kunden og AirHelp er enige om, at AirHelp bliver ejer af Kravet underlagt dokumentets vilkår og betingelser for at indsamle og modtage betalinger.

 6. „Autoritetsdokument“: et dokument, som bemyndiger AirHelp eller et af AirHelps tilknyttede selskaber eller partnere til at handle på vegne af Kunden. Dokumentet kan have mange former og udfærdigelser grundet forskellige jurisdiktionskrav, herunder, men ikke begrænset til, en fuldmagt, et autorisationsbevis eller en aftale om varetagelse af Kundens behov.

 7. „Krav“: ethvert krav mod et flyselskab om monetær kompensation, skader eller refusion i henhold til Forordningen for passagerrettigheder eller et flyselskabs goodwill-kompensation.

 8. „Kunde(r)“: person(er), som har accepteret disse Vilkår. Kan også være refereret til som „Klient“ på nogle dokumenter.

 9. „Berettigelsesservice“: er AirHelps leverance af sin „state-of-the-art“ identificering af kravberettigelse via software. Berettigelsesservicen udføres på et krav-til-krav-basis i AirHelps webformular. Berettigelsesservicen informerer Kunden om sandsynligheden for at have et berettiget Krav. Et berettiget Krav vil have stor sandsynlighed for at blive betalt, og AirHelp vil yde Retfærdighed som en service for sådanne Krav, hvis Kunden anmoder herom. Krav, der ikke er berettigede, har en lav sandsynlighed for at blive betalt, og AirHelp vil ikke yde retfærdighed som en service for sådanne krav.

 10. „Flykompensation“: det samlede beløb, der betales af et flyselskab i forbindelse med et Krav i form af kompensation, refusion, skader, forlig, goodwill eller andet til Kunden eller AirHelp, efter at Kunden har accepteret disse Vilkår. For at undgå tvivl omfatter Flykompensation ikke nogen betaling eller tilbagebetaling af advokatsalærer, omkostninger til juridisk rådgivning, retsafgifter, inddrivelsesomkostninger, renter eller lignende, som er blevet betalt på forhånd af AirHelp, eller som er et resultat af AirHelps indgriben. Disse tilhører alene AirHelp.

 11. „Informationsservice“: er AirHelps udbud af flyoplysninger, flyselskabsinformation, lufthavnsinformation, anden rejserelateret information, information om passagerrettigheder og forbrugerbeskyttelseslovgivning. Oplysningerne vil både være specifikt relevante for Kundens rejser og være mere generelle, såsom rangering af lufthavne og flyselskaber eller nyheder om ændringer i flypassagerrettigheder. Oplysningerne vil blive leveret via elektronisk kommunikation, herunder e-mail, personligt dashboard eller AirHelp kontrollerede hjemmesider.

 12. „Retfærdighed som en Service“: er AirHelps forfølgelse af et krav, herunder om nødvendigt via Sagsanlæg.

 13. „Sagsanlæg“: indgivelse af et Krav til en domstol eller et statsligt organ, såsom et nationalt håndhævelsesorgan, eller overdragelse af et Krav til en juridisk repræsentant, såsom en advokat eller et advokatfirma.

 14. „Medlem(mer)“: person(er), som har købt et Medlemskab af AirHelp Plus.

 15. Prisliste“: bilag knyttet til disse Betingelser, der specificerer accepterede valutaer, betalingsmetoder og alle gebyrer, der opkræves af AirHelp bortset fra refusion af retsafgifter og advokatsalærer, som modregnes af AirHelp, hvor det er relevant.

 16. „EF 261“: EF forordning 261/2004 af Europa-Parlamentet og Rådet dateret den 11 Februar 2004, etableringen af fælles kompensationsregler og assistance til flypassagerer i tilfældet af nægtet boarding, aflysning eller lange flyforsinkelser.

 17. „AH-underskrift“: En 'underskrift' leveret af Kunden elektronisk via AirHelps underskrivningsværktøj online. Denne AH-underskrift kan bruges på Overdragelsesformularen med det formål at bevise overdragelsen af kravet i kommunikation med flyselskabet og/eller i retssager og/eller på Autoritetsdokumentet eller andre dokumenter.

§2 Aftale

 1. Når Kunden har accepteret disse Vilkår, accepterer AirHelp at levere, og Kunden accepterer at modtage Berettigelsesservice og Informationsservice.

 2. Efter at Kunden har accepteret disse Vilkår og indsendt (med AH-underskrift) enten Overdragelsesformularen eller Autoritetsdokumentet, skal Aftalen være på plads, og Kunden accepterer at modtage Retfærdighed som en service, og AirHelp accepterer at levere Retfærdighed som en service.

 3. Ved indgåelse af en Aftale med AirHelp bekræfter Kunden, at de er bemyndiget og har retsevne til at indgå Aftalen på egne vegne, og hvis relevant, på vegne af sine medpassagerer.

 4. Ved at underskrive Overdragelsesformularen eller et Autoritetsdokument bekræfter kunden, at de er bemyndiget og har retsevne til at underskrive Overdragelsesformularen eller et Autoritetsdokument på egne vegne, og hvis relevant, på vegne af sine mindreårige medpassagerer.

 5. Kunden anerkender, at AirHelp kun søger Flykompensation. Kunden accepterer, at AirHelp ikke vil acceptere vouchers og/eller anden service som Flykompensation, og at et sådant tilbud fra flyselskaber vil blive anset som afvisning af betaling, undtaget hvis AirHelp anser det for usandsynligt at få et bedre udfald for Kunden, og at det under disse omstændigheder er bedst at acceptere et sådant tilbud.

 6. Kunden anerkender, at Kravet ikke er blevet tildelt tredjeparter, og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem Kunden og flyselskabet i den samme sag.

 7. Efter indsendelsen af Overdragelsesformularen må Kunden ikke overdrage Kravet til nogen anden part, da det juridisk er blevet tildelt AirHelp. Efter at have indsendt Autoritetsdokumentet kan Kunden ikke give en anden tredjepart mandat til at handle på Kundens vegne vedrørende det samme Krav.
  Alle eksisterende engagementer eller overdragelser, hvis der er nogen, skal annulleres inden indsendelsen af Overdragelsesformularen eller et Autoritetsdokument. For at undgå enhver tvivl, hvis Kunden har underskrevet et Autoritetsdokument, kan Kunden trække denne bemyndigelse givet i Autoritetsdokumentet tilbage, ved at give AirHelp skriftlig besked. Denne tilbagetrækning påvirker ikke selve Aftalen.

 8. Hvis Kunden modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra flyselskabet efter at have indgået Aftalen, er Kunden forpligtet til at underrette AirHelp med det samme. Sådanne betalinger betragtes som Flykompensation, og giver AirHelp ret til dets Servicegebyr og Gebyr for sagsanlæg, hvis AirHelp har lagt sag an før Kundens modtagelse af betaling fra flyselskabet. For at undgå tvivl omfatter kompensation ikke nogen betaling eller refusion af advokatsalærer, omkostninger til juridisk rådgivning, retsafgifter, inddrivelsesomkostninger, renter eller lignende, hvilke beløb afholdes af AirHelp.

 9. Efter at have underskrevet Overdragelsesformularen eller et Autoritetsdokument, er Kunden forpligtet til at afslutte eventuelle forhandlinger med det relevante flyselskab, og al kontakt fra flyselskabet skal herefter henvises til AirHelp for at sikre, at AirHelp opnår det bedst mulige resultat.

§3 Beskrivelse af Retfærdighed som en Service

 1. AirHelp hævder Kundens Krav om Flykompensation fra det operative flyselskab på basis af EF 261 eller enhver anden Forordning for passagerrettigheder gældende for Kundens pågældende flyrejse.

 2. Flydata og information kan indsendes til AirHelp via hjemmesiden, e-mail eller andre elektroniske eller softwareløsninger, som er understøttet af AirHelp eller på telefon.

 3. For succesfuld forfølgelse af Kravet skal AirHelp bruge Kundens underskrevne Overdragelsesformular eller Autoritetsdokument, som kan sendes til AirHelp via onlineformularen, e-mail eller med almindelig post. Ved modtagelse af en Kundes underskrevne Overdragelsesformular eller Autoritetsdokument forbereder AirHelp en forespørgsel om udbetaling og sender den til det operative flyselskab og håndterer derefter al efterfølgende korrespondance. For denne del af Retfærdighed som en Service, vil AirHelp, hvis kompensation bliver udbetalt opkræve sit Servicegebyr (Se Prisliste).

 4. Hvis det opererende flyselskab undlader at betale kompensation inden for rimelig tid efter at være blevet underrettet af AirHelp, og forudsat at sagen kan forfølges med tilstrækkelig sikkerhed, kan AirHelp indlede et sagsanlæg for at forfølge kompensationskravet. I tilfælde af at et sagsanlæg foretages som anbefalet, og flykompensationen bliver betalt, lægges gebyret for sagsanlægget oveni servicegebyret (se Prisliste).

 5. I tilfælde af, at en juridisk repræsentant bliver inddraget i et sagsanlæg, vil Kunden give AirHelp lov til at tillade den juridiske repræsentant adgang til alle de data, som er oplyst til AirHelp, og tillade den juridiske repræsentant at overdrage oplysninger om sagen til AirHelp. Hvis et relevant Autoritetsdokument, en Overdragelsesformular eller andre yderligere dokumenter kræves af den relevante domstol, forpligter Kunden sig til at underskrive sådanne yderligere dokumenter. I tilfælde, hvor Kunden har underskrevet en Overdragelsesformular og senere underskriver et Autoritetsdokument (eller lignende), accepterer Kunden, at Autoritetsdokumentet tildeler Kravet tilbage til Kunden.

 6. Hvis den aftalte juridiske repræsentant konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig udsigt til succes, vil Kunden blive informeret om dette, og Kravet vil ikke længere blive forfulgt aktivt. I tilfælde af ændringer, der påvirker Kravets udsigter til succes, forbeholder AirHelp sig retten til at kontakte Kunden og aktivt forfølge Kravet igen.

 7. Hvis AirHelp eller den aftalte juridiske repræsentant igangsætter en juridisk proces for at forfølge Kravet, vil AirHelp dække alle afholdte udgifter i tilfælde af, at sagen tabes i Retten. Hvis Retssagen derimod vindes, og der opstår enighed mellem flyselskabet og AirHelp, vil AirHelp dække enhver udgift, som flyselskabet ikke har dækket. Hvis et sagsanlæg vindes, fremsættes der et krav om refusion af retsafgifter på vegne af Kunden. Det samme gælder omkostningerne ved juridisk rådgivning og advokatsalærer, uanset om retssagen føres af AirHelp eller en kontraheret juridisk repræsentant.

 8. Kunden accepterer, at det udelukkende er AirHelps beslutning at indgå et tilbudt forlig, da Kunden har overdraget Kravet til AirHelp. Hvis AirHelp handler på Kundens vegne i henhold til Autoritetsdokumentet, giver Kunden AirHelp bemyndigelse til at acceptere eller afvise ethvert tilbud om et forlig baseret på AirHelps erfaringer med flyselskabet og rådgivning fra eksterne juridiske repræsentanter.

 9. AirHelp kan forfølge Kravet i sit eget navn med det tildelte Krav, med eller uden hjælp fra en juridisk repræsentant. Hvor det er relevant og/eller juridisk nødvendigt, kan AirHelp overdrage Kravet til Kunden, og Kunden accepterer at give AirHelp et Autoritetsdokument til at levere Retfærdighed som en service og indsamle og/eller modtage betalinger.

§4 Beskrivelse af Medlemskab af AirHelp Plus

 1. En Kunde kan tilslutte sig Medlemskab ved at købe et AirHelp Plus Medlemskab.

 2. AirHelp Plus Medlemsgebyret bliver underrettet til Kunden på købstidspunktet, og Kunden skal betale for at blive Medlem og nyde fordelene deraf.

 3. AirHelp tilbyder AirHelp Plus Medlemskab enten som:
  i) en enkeltbooking eller ii) et årligt abonnement:

  1. AirHelp Plus Medlemskabet som en enkeltbooking dækker Krav, der stammer fra den flybooking, som Kunden købte medlemskabet for, eller som stammer fra en flybooking, som Kunden tilføjede manuelt, før der opstod en afbrydelse.

  2. AirHelp Plus Medlemskab som et årligt abonnement dækker Krav vedrørende bookinger, der har fundet sted inden for den givne periode. Gebyret for dette AirHelp Plus Medlemskab opkræves årligt.

   Begge AirHelp Plus Medlemskaber er tilgængelige som enten en Complete plan eller en Essential plan. Kun medlemmer, der har booket en Complete plan, vil have adgang til de ekstra fordele, der er specificeret i 4.7.

 4. AirHelp Plus Medlemskabet begynder på købsdagen.

 5. Når købet er accepteret, vil Medlemmet modtage en bekræftelse.

 6. For AirHelp Plus Medlemmer vil AirHelp give afkald på dets Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg, hvis relevant, for AirHelps ydelse af Retfærdighed som en service for de Krav vedrørende bookinger, der er dækket af AirHelp Plus Medlemskabet.

 7. AirHelp Plus Complete plan er distribueret i forskellige versioner og kan omfatte nogle eller alle disse fordele:

  1. Adgang til lufthavns-lounge 

   AirHelp leverer Lounge-adgang gennem et samarbejde med COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED („Collinson“), Et firma registreret i England og Wales med firmanummer 02474708, registreret kontoradresse:  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, England for udvalgte Lounges. Privatlivspolitikken og Vilkårene for brug af Collinson gælder for brugen af denne service.

   1. Medlemmer, der købte AirHelp Plus Complete plan som en enkelt booking, kan nyde Lounge-adgang til deres registrerede forsinkede fly, når de er berettigede:

    Medlemmer bliver kvalificerede til denne service, hvis flyvningen er registreret mindst 6 timer før den planlagte afgang.  Flyets afgang overvåges af Collinsons flysporingssystem.  Med forbehold for en vellykket forudgående registrering, vil Collinson give medlemmerne en lounge-adgangskupon via e-mail og SMS i tilfælde af, at Collinsons flysporingssystem identificerer, at medlemmets flyvning er forsinket med mere end 60 minutter („forsinkelsestærsklen“), er aflyst mindre end 6 timer før det planlagte afrejsetidspunkt eller er aflyst efter det planlagte afrejsetidspunkt. Adgang til e-mail-adressen eller mobilnummeret, som Medlemmer angav ved tilmeldingen, og muligheden for at få vist adgangskupon til loungen er en betingelse for brug af Servicen. En forsinkelse, der overholder eller overstiger forsinkelsestærsklen, kan meddeles enten som en enkelt forsinkelsesperiode eller som et resultat af en konsekvens af flere inkrementelle kortere forsinkelser, der samlet opnår forsinkelsestærsklen. Collinson lægger kun vægt på deres flysporingssystem for at afgøre, om Medlemmer bliver berettigede til lounge-adgang. Medlemmer accepterer, at Collinson ikke garanterer nøjagtigheden af flysporingssystemet, og Medlemmer vil ikke stole på det for at holde øje med deres flyafgangstid. I tilfælde af en kvalificerende rejseforsinkelse udleveres en lounge-adgangskupon til Medlemmerne via e-mail og SMS på dagen for deres flyvning.  Det kan ikke bruges på nogen anden dag af deres rejse. Kun de navngivne personer i e-mail-bekræftelsen er berettigede til at modtage Servicen. Servicen leveres til Medlemmerne på et ikke-overførbart, ikke-refunderbart og ikke-udskifteligt grundlag. Der vil ikke blive tilbudt kontanter eller kreditalternativer. Når det er relevant, accepterer Medlemmerne ved at få adgang til lufthavnsloungen at overholde loungens regler og politikker.

   2. AirHelp Plus Medlemmer, der købte AirHelp Plus Complete plan som et årligt abonnement, kan nyde Lounge-adgang til deres registrerede forsinkede fly ved samme berettigelse som Medlemmer, som har købt AirHelp Plus Complete som en enkeltbooking.

  2. Flystatus

   Medlemmerne har fri adgang til flystatus, som vil blive præsenteret for deres flyvninger i det personlige dashboard og/eller via e-mail. 

   AirHelp er ikke ansvarlig for rigtigheden af disse data. Den præsenterede flystatus fås direkte af en tredjepart og er ikke bindende. Medlemmer skal stadig følge de aftalte tidspunkter og flyselskabsinstruktioner.

 8. Fordele er personlige og gælder kun Medlemmet, hvilket betyder, at Medlemmet skal være nævnt som passager i bookingen, og for et givent antal passagerer (som anvist i bekræftelsesmailen), hvis de er inkluderet i samme booking som Medlemmet.

 9. Servicegebyret og Gebyret for Sagsanlæg vil ikke blive refunderet til Medlemmet for flyvninger, der blev afbrudt, før Medlemskabet trådte i kraft.

 10. Medlemskabet kan ikke overdrages. Medlemmet skal straks underrette AirHelp efter at være blevet opmærksom på uautoriseret brug af Medlemskabet.

 11. For Medlemskabet som et årligt abonnement vil Medlemskabet automatisk blive fornyet i et år derefter, indtil og medmindre Medlemmet vælger at annullere Medlemskabet, hvilket kan gøres i) af Medlemmet ved at logge ind på sin konto og vælge „Administrer Medlemskab“ i dashboardet og klikke på „Annuller Medlemskab“, eller ii) ved at Medlemmet giver AirHelp en skriftlig meddelelse om sit ønske om ikke automatisk at forny Medlemskabet, som skal sendes til: [email protected]

 12. Medlemmer, der er at betegne som forbrugere i henhold til EU's forbrugerbestemmelser, kan annullere deres Medlemskab senest 14 dage efter købet uden noget krav om at anføre nogen årsag. For at gøre brug af denne ret til annullering og fuld refusion skal annulleringen kommunikeres i løbet af 14 dage efter købet, og det skal tydeligt anføres, at Medlemmet ønsker at annullere Medlemskabet. Grundet karakteren af den ydelse, der leveres til Medlemmet, kan Medlemmet ikke annullere Medlemskabet, hvis Medlemmet har været på en flyvning, der er omfattet af Medlemskabet. Fortrydelsen skal sendes til: [email protected]elp.com

 13.  Hvis opsigelsen modtages af AirHelp 14 dage efter ophør af det oprindelige eller det fornyede Medlemskab, har Medlemmet ikke ret til nogen tilbagebetaling af Medlemsgebyret.

 14. Når medlemskabet er opsagt, annulleret eller udløbet, vil Medlemmet miste alle AirHelp Plus-fordele, og AirHelp vil ikke længere frafalde sit Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg, hvis det er relevant, for AirHelps ydelse af Retfærdighed som en service.

 15. Tidligere Medlemmer, der har valgt ikke at forny deres Medlemskab, skal indgive deres Krav fra medlemskabsperioden inden 60 (tres) dage efter Medlemskabets udløb for at modtage fordelene ved Medlemskabet af AirHelp Plus.

 16. AirHelp forbeholder sig retten til at nægte Medlemskabet til enhver person og opsige Medlemskabet til enhver tid i tilfælde af brud på vilkårene fra Medlemmets side.

 17. Medlemmet har ikke krav på tilbagebetaling af Medlemskabsgebyret ved ophør af Medlemskabet hos AirHelp.

§5 Gebyrer og Udbetalinger

 1. AirHelp yder Berettigelsesservice og Infomationsservice gratis.

 2. AirHelp yder Retfærdighed som en service gratis, medmindre AirHelp lykkes med at indhente Flykompensation („ingen kompensation, intet gebyr“). 

  Hvis AirHelp lykkes med at inddrive kompensationen, vil AirHelp overføre Flykompensationen til Kunden, kun fratrukket de gebyrer, der måtte være gældende ifølge Prisliste. Retsafgifter og advokatsalærer, der er betalt på forhånd, vil blive fratrukket fra betalinger, der overføres til AirHelp i Kundens navn. 

  Hvis det lykkes AirHelp at opnå Flykompensation, men kompensationen og/eller advokatsalærer, retsafgifter, renter eller lignende er overført direkte fra flyselskabet til Kunden, vil Kunden bliver faktureret og pålagt at overføre AirHelps gebyrer uden urimelige forsinkelser i overensstemmelse med Prisliste og det forudbetalte modtagne advokatsalær, sagsomkostninger, renter eller lignende, hvis nogen, til AirHelp.

 3. Udbetaling af den aftalte del af Flykompensationen til Kunden vil blive gjort i henhold til det aftalte i Prisliste af AirHelp.

 4. Hvis Kunden har afgivet forkerte eller utilstrækkelige oplysninger til at betale Flykompensationen, og de returneres til AirHelp, vil AirHelp bestræbe sig på at kontakte Kunden, herunder ved brug af e-mailpåmindelser og andre kommunikationsmidler, som Kunden har leveret til AirHelp. Hvis Kunden ikke reagerer for at give korrekte betalingsoplysninger, er AirHelp berettiget til at beholde den del af Flykompensationen, som ellers skulle have været overført til Kunden.

 5. Når AirHelp har betalt den aftalte Flykompensation i henhold til instruktionerne og metode valgt af Kunden, er AirHelp ikke ansvarlig for:

  1. checks, forudbetalte debitkort, kreditkort eller lignende tabt i transit til Kunden;

  2. enhver følge af, at Kunden opgiver forkerte bankkontooplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, udbetaling af Flykompensationen til en forkert modtager. Hvis Flykompensation er blevet udbetalt til en forkert modtager grundet Kunden, er AirHelp ikke forpligtet til aktivt at opkræve den.

 6. Ekstra betaling vil ikke blive opkrævet for interesseperioden mellem AirHelp afventer at modtage kompensationen til AirHelp udbetaler kompensationen. AirHelp har rette til at beholde enhver ekstra betaling fra Flyselskabet, som ikke er en del af Aftalen.

 7. AirHelp kan ikke holdes ansvarlig for Kompensationsbeløbet, skader eller lignende, hvis AirHelp er forhindret i at overføre betalingen til Kunden i situationer som er uden for rimelighedens grænser, herunder uden begrænsning, strejke, lock-out, arbejdskonflikt, naturkatastrofer, krig, optøjer, civil opstand, ondsindet skade, overholdelse af en lov eller regeringsordre, regel, regulering eller retning, ulykke, nedbrydning af anlæg eller maskiner, brand , oversvømmelse og storm.

§6 Databeskyttelse

 1. AirHelp vil primært bruge de personoplysninger, der leveres af Kunden, med henblik på at levere Berettigelsesservice, AirHelp Plus Medlemskab, Informationsservice og Retfærdighed som en service i overensstemmelse med Aftalen. AirHelp må også indsamle personoplysninger til andre formål, såsom statistik, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, et samarbejde mellem interne projekter og organisatoriske teams og aktiviteter. Alle personoplysninger indsamles i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning nr. 2016/679 (se Privatlivserklæring) eller øvrige databeskyttelseslove, der kan finde anvendelse.

 2. Kunden leverer personoplysninger til AirHelp i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med udtrykkelig tilladelse til at behandle de af Kunden afgivne personoplysninger og, hvis relevant, personoplysninger afgivet på vegne af eller af vedkommendes medpassagerer til brug i forbindelse med Aftalen. AirHelp overfører kun personoplysningerne til tredjeparter i henhold til følgende betingelser:

  1. hvis Kunden har givet samtykke;

  2. Hvis det er til et formål, som er direkte relateret til det oprindelige formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet.

  3. hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af Aftalen med Kunden;

  4. hvis det er påkrævet i henhold til en juridisk forpligtelse, en bekendtgørelse eller en retsafgørelse;

  5. Hvis det er påkrævet for at etablere eller beskytte et retskrav eller forsvare en retssag.

  6. Hvis det har til formål at forhindre eller forebygge misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, fx bevidste angreb, eller for at opretholde databeskyttelse.

§7 Data og information fra Klienten

 1. Efter anmodning fra AirHelp skal Kunden eller vedkommendes medpassagerer levere alle data eller alle oplysninger til AirHelp, som er nødvendige for udførelse af Aftalen. Kunden kan stå inde for, at de afgivne data og oplysninger er sande, fuldstændige og korrekte og, om nødvendigt, afgivet med samtykke fra medpassagererne.

 2. Kunden er indforstået med fuldt ud at skadesløsholde AirHelp i alle krav for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til, ukorrekt Kundekommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder AirHelp sig retten til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis Aftalen opsiges i henhold til denne paragraf, vil Kunden ikke have nogen ret til kompensation af nogen slags.

§8 Fortrydelsesret

 1. Hvis Kunden kvalificerer som forbruger i henhold til EU's forbrugerregulativ, dvs. at de er en person, der indgår en lovlig transaktion med et formål, der hverken er deres kommercielle eller deres uafhængige erhvervsaktivitet, har de en lovbestemt fortrydelsesret.

 2. Kunden kan fortryde sin tiltrædelse af Aftalen inden for 14 dage efter indgåelse af Aftalen (f.eks. pr. brev, e-mail) uden at skulle angive nogen særlig årsag. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal fortrydelsen sendes inden for ovennævnte periode på 14 dage, og ønsket om at trække Aftalen tilbage skal tydeligt fremgå. Grundet karakteren af den service, der leveres til Kunden, kan de ikke fortryde Aftalen, hvis vi har oplyst Kunden om, at flyselskabet har accepteret Kravet, da vi i pågældende tilfælde har leveret den service, der er anmodet om. Fortrydelsen skal sendes til:

  AirHelp Germany GmbH
  c/o WeWork

  Warschauer Platz 11-13
  10245 Berlin
  Tyskland

  eller

  e-mail: [email protected]

§9 Afsluttede Bestemmelser

 1. AirHelp er autoriseret til at ændre disse Vilkår og Prisliste og at angive yderligere betingelser til enhver tid og uden varsel. Dog vil ændringer med en negativ effekt for Kunden ikke påvirke Kunden, medmindre Kunden accepterer de nye ændringer.

 2. Lovene i Tyskland gælder for disse Vilkår, Overdragelsesformularen og Aftalen mellem AirHelp og Kunden. Kunden er dog altid berettiget til at kræve en passende beskyttelse i henhold til obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor Kunden er bosat.

 3. Skulle en bestemmelse af disse Vilkår være eller blive ugyldig eller ulovlig eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser på nogen som helst måde.

 4. Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert Krav kan AirHelp overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for AirHelp og fra AirHelp til tredjeparter.

 5. Den engelske version af disse Vilkår og Betingelser gælder i tilfælde af uoverensstemmelse på ethvert andet sprog.

Opdateret: 4. december 2022
Version 3.22

AirHelp er blevet vist i:

TV2 logoBerlingske logoFinans logoEkstra Bladet logo
APRA

AirHelp er en del af Association of Passenger Rights Advocates (APRA), hvis mission er at fremme og beskytte passagerers rettigheder.

Copyright © 2023 AirHelp

Tjek kompensation

Alle flyselskaber