Vilkår og Betingelser

Artikel 1: Definitioner

I disse vilkår og betingelser (“T&C”) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

1.1 “Aftalen”: en aftale mellem Klienten og AirHelp, som er indgået efter Klientens accept af disse Vilkår og Betingelser. For Retfærdighed som en Service, regnes aftalen for værende indgået, når Klienten har underskrevet Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument samt har accepteret disse Vilkår og Betingelser.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Limited, en virksomhedinkorporeret i Hong Kong med dets registrerede kontor på 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No.1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 “AirHelp+”: Hvis en Klient har købt AirHelp+, vil AirHelp frafalde sit Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg, hvis dette er relevant, for AirHelps ydelse af Retfærdighed som en Service for de krav, der er omfattet af den reservation, som Klienten købte AirHelp+ for.

1.4 “AirHelp Connect”: Et gratis online værktøj der stilles til rådighed på AirHelps hjemmeside og mobilapplikation, der giver dig mulighed for at forbinde din indbakke til AirHelp med det formål at give AirHelp mulighed for at identificere flybestillinger og potentielle krav i henhold til Forordning om Flypassagerers Rettigheder i din indbakke.

1.5 ”Forordning om Flypassagerers Rettigheder”: enhver lov, forordning, direktiv eller lignende, enten udstedt på statsligt, føderalt, EU, nationalt eller regionalt niveau, som fastsætter regler om monetær kompensation til passagerer i tilfælde af overbookede, forsinkede eller aflyste flyrejser, eller mistet baggage.

1.6 “Overdragelsesformularen”: dokumentet, som kunden underskriver med Vilkår og betingelser, som giver AirHelp ejerskab af kravet.

1.7 “Myndighedsdokument”: er et dokument, AirHelp leverer til Klienten, som bemyndiger AirHelp eller et af AirHelps søsterselskaber eller partnere til at handle på vegne af Klienten. Dokumentet kan have mange former og udfærdigelser, herunder, men ikke begrænset til, en fuldmagt eller en aftale om varetagelse af Klientens behov.

1.8 “Krav”: ethvert krav mod et flyselskab om monetær kompensation efter den gældende forordning om Flypassagerers rettigheder.

1.9 “Klienten/Klienter”: person(er), som har accepteret disse Vilkår og Betingelser.

1.10 “Berettigelsesservice”: er AirHelps leverance af sin “state-of-the-art” kravberettigelsesidentificering via software. Berettigelsesservicen udføres på en krav til krav basis i AirHelps webformular eller på alle fundne flyvninger, hvis Klienten har forbundet til AirHelp Connect. Berettigelsesservicen informerer Klienten om sandsynligheden for at have et berettiget krav. Et berettiget krav vil have stor sandsynlighed for at blive betalt, og AirHelp vil yde sin Retfærdighed som en Service for sådanne krav, hvis Klienten anmoder herom. Krav der ikke er berettigede, har en lav sandsynlighed for at blive betalt, og AirHelp vil ikke yde sin Retfærdighed som en Service for sådanne krav. Berettigelses servicen er i øjeblikket kun tilgængelig for EF 261-krav.

1.11 “Kompensation”: Det totale beløb, som er udbetalt af flyselskabet i henhold til et krav om kompensation, et forlig, som udtryk for velvilje eller på anden vis til Klienten eller AirHelp, efter at Klienten har accepteret disse Vilkår og Betingelser. For at undgå tvivl, så indeholder Kompensationen ikke betalinger eller refundering af advokatomkostninger, retsgebyrer, renter, opkrævningsomkostninger eller lignende, hvilke udelukkende tilhører AirHelp.

1.12 “Informationsservice”: er AirHelps udbud af flyoplysninger, flyselskabsinformation, lufthavnsinformation, anden rejserelateret information, information om passagerrettigheder og forbrugerbeskyttelseslovgivning. Oplysningerne vil både være specifikt relevante for Klientens rejser og være mere generelle, såsom rangering af lufthavne og flyselskaber eller nyheder om ændringer i flypassagerers rettigheder. Oplysningerne vil blive leveret via elektronisk kommunikation, herunder e-mail, personligt dashboard, AirHelp-kontrollerede hjemmesider eller i mobilapplikation.

1.13 “Retfærdighed som en Service”: er AirHelps forfølgelse af et krav, herunder om nødvendigt via Sagsanlæg.

1.14 “Sagsanlæg”: indsendelse af Krav til Retten eller et statsligt organ, såsom en national myndighed, eller overdragelse af Kravet til en juridisk repræsentant, såsom en advokat eller et advokatfirma.

1.15 “Legal Fast Track”: er en procedure for flyselskaber, der normalt ikke frivilligt betaler kompensation, medmindre der lægges sag an. Hvis AirHelp udbyder Retfærdighed som en Service med forbehold for Legal Fast Track, opkræver AirHelp både Servicegebyr og Sagsanlægsgebyr på grund af den øgede risiko og omkostninger for AirHelp.

1.16 ”Prisliste”: bilag som er vedhæftet til disse Vilkår og Betingelser der specificerer de accepterede valutaer, betalingsmetoder samt AirHelps gebyrer.

1.17 “Forordning 261/04”: EF forordning 261/2004 af Europa-Parlamentet og Rådet dateret den 11 Februar 2004, etableringen af fælles kompensationsregler og assistance til flypassagerer i tilfældet af nægtet boarding, aflysning eller lange flyforsinkelser.

Artikel 2: Aftale

2.1 Når klienten har accepteret disse Vilkår og Betingelser, indgår AirHelp og Klienten aftale om Airhelps ydelse og Klientens modtagelse af Berettigelsesservice og Informations Service.

2.2 Efter Klientens accept af disse Vilkår og Betingelser, samt modtagelse af Klientens underskrevne overdragelsesformular eller myndighedsdokument, accepterer Klienten modtagelsen af Retfærdighed som en Service og AirHelp accepterer at yde Retfærdighed som en Service, undtaget hvis AirHelp, inden for rimelig tid, gør Klienten opmærksom på at AirHelp ikke kan yde Retfærdighed som en Service for dette krav.

2.3 Ved aftaleindgåelse med AirHelp bekræfter kunden, at han/hun er bemyndiget og har retsevne til at indgå aftalen på egne vegne, og hvis relevant, på vegne af sine medpassagerer. Ved at underskrive overdragelsesformularen eller et bemyndigelsesdokument bekræfter kunden, at han/hun er bemyndiget og har retsevne til at underskrive overdragelsesformularen eller et bemyndigelsesdokument på egne vegne, og hvis relevant, på vegne af sine mindreårige medpassagerer.

2.4 Klienten anerkender, at AirHelp kun søger monetær kompensation. Klienten accepterer, at AirHelp ikke vil acceptere rejsetilgodebeviser og/eller anden service som kompensation, og at et sådant tilbud fra flyselskaber vil blive anset som afvisning af betaling, undtaget hvis AirHelp anser det for usandsynligt at et bedre udfald, for Klienten kan opnås, og at det under disse omstændigheder er bedst af acceptere et sådant tilbud.

2.5 Klienten anerkender, at Kravet ikke er blevet tildelt tredjeparter, og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem Klienten og flyselskabet i den samme sag.

2.6 Efter underskrivelsen af Overdragelsesformularen må Klienten ikke overdrage Kravet til nogen anden part, da det juridisk er blevet tildelt AirHelp. Alle eksisterende engagementer eller overdragelser, hvis der er nogen, skal annulleres, inden underskrivelsen af Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument. For at undgå enhver tvivl, hvis Klienten har underskrevet et Myndighedsdokument, kan Klienten trække denne bemyndigelse givet i Myndighedsdokumentet tilbage, ved at give AirHelp skriftlig besked.

2.7 Hvis Klienten modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra flyselskabet efter at have indgået aftalen, skal Klienten underrette AirHelp med det samme. Sådanne betalinger betragtes som kompensation for flyrejse og giver AirHelp ret til dets Servicegebyr og Sagsanlægsgebyr hvis AirHelp har lagt sag an før Klientens modtagelse af betaling fra flyselskabet. For at undgå tvivl indeholder kompensationen ikke betalinger for advokatsalærer, udgifter til juridisk rådgivning, indrivelsesgebyrer, renter eller lignende, som vil tilfalde AirHelp.

2.8 Efter at have underskrevet Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument, er Klienten forpligtet til at afslutte eventuelle forhandlinger med flyselskabet, og alle henvendelser fra flyselskabet skal herefter henvises og videresendes direkte til AirHelp. Således kan vi sikre, at vi opnår det bedst mulige resultat.

Artikel 3: Beskrivelse af Retfærdighed som en Service

3.1 AirHelp hævder Klientens Krav om Flykompensation fra det opererende flyselskab på basis af Forordning 261/2004 eller enhver anden Lovgivning om Flypassagerers Rettigheder gældende for Klientens pågældende flyrejse.

3.2 Flydata og information kan indsendes til AirHelp via hjemmesiden, mobilapps, email eller andre elektroniske- eller softwareløsninger som er understøttet af AirHelp eller telefonen.

3.3 For succesfuld forfølgelse af Kravet, skal AirHelp bruge Klientens underskrevne Overdragelsesformular eller Myndighedsdokument, som han/hun kan sende til AirHelp via onlineformularen, den mobile app, email eller ved almindelig post. Ved modtagelse af en Klients underskrevne Overdragelsesformular eller Myndighedsdokument forbereder AirHelp en forespørgsel om udbetaling og sender den til Flyselskabet og håndterer derefter al efterfølgende korrespondance. For denne del af Retfærdighed som en Service, vil AirHelp, hvis kompensation bliver udbetalt opkræve sit Servicegebyr (Se prisliste).

3.4 Hvis det opererende flyselskab undlader at betale kompensation inden for rimelig tid efter notificering fra AirHelp, og forudsat at sagen kan forfølges med tilstrækkelig sikkerhed, kan AirHelp indlede et sagsanlæg for at forfølge Kravet. I tilfælde af at sagsanlæg foretages, og flyselskabet udbetaler kompensation, lægges Gebyret for Sagsanlæg oven i Servicegebyret for at dække de yderligere omkostninger til Sagsanlægget (se Prisliste).

3.5 I tilfælde af at en juridisk repræsentant bliver indraget til et sagsanlæg, har AirHelp lov til at give den juridiske repræsentant adgang til de kommunikerede data, som Klienten har oplyst AirHelp, og tillade den juridiske repræsentant at overføre information om sagen til AirHelp. Hvis retten kræver et separat ægthedscertifikat, fuldmagt, sandfærdighedserklæring, overdragelsesformular eller yderligere dokumenter, er Klienten forpligtet til at underskrive sådanne dokumenter. Hvis Klienten allerede har underskrevet en overdragelsesformular og underskriver et ægthedscertifikat, fuldmagt, eller lignende, overføres kravet automatisk tilbage til Klienten, umiddelbart inden klienten underskriver overdragelsesformularen, fuldmagten, ægthedscertifikat eller lignende.

3.6 Hvis den aftalte juridiske repræsentant konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig udsigt til succes, vil Klienten blive underrettet, og AirHelp vil ikke foretage sig yderligere.

3.7 Hvis AirHelp eller den aftalte juridiske repræsentant igangsætter en juridisk proces for at forfølge Kravet, vil AirHelp dække alle afholdte udgifter i tilfælde af, at sagen tabes i Retten. Hvis Retssagen derimod vindes, og der opstår enighed mellem flyselskabet og AirHelp, vil AirHelp dække enhver udgift, som flyselskabet ikke har dækket.

3.8 Klienten accepterer at det udelukkende er AirHelps beslutning at indgå et tilbudt forlig, da Klienten har overdraget erstatningskravet til AirHelp. Hvis AirHelp handler på Klientens vegne i henhold til Myndighedsdokumentet, giver Klienten AirHelp bemyndigelse til at acceptere eller afvise ethvert tilbud om et forlig baseret på AirHelps erfaringer med flyselskabet og rådgivning fra eksterne juridiske repræsentanter.

Artikel 4: Gebyrer og Udbetalinger

4.1 AirHelp yder Berettigelsesservice, AirHelp Connect og Infomationsservice gratis.

4.2 AirHelp yder Retfærdighed som en Service gratis, medmindre AirHelp med succes inddriver kompensation. Hvis AirHelp lykkes med at indrive kompensationen, overføres den aftalte del af kompensationen til Klienten, kun fratrukket de gebyrer, der måtte være gældende i henhold til prislisten. Hvis det lykkes AirHelp at opnå kompensation, men kompensation og/eller advokatsalærer, retsgebyrer, renter eller lignende er overført direkte fra flyselskabet til Klienten, skal Klienten indenfor rimelig tid overføre AirHelps gebyrer i henhold til prislisten og de modtagne retsgebyrer, advokatsalærer, renter eller lignende, hvis der er nogen, til AirHelp.

4.3 Udbetaling af den aftalte del af kompensationen til Klienten vil blive gjort i henhold til mulighederne i Prislisten.

4.4 Hvis Klienten har givet forkert eller utilstrækkelig information som er nødvendig for at udbetale Kompensationen, og den er returneret til AirHelp, så skal AirHelp trække alle eksterne omkostninger fra, som er tillagt AirHelp, plus tillægge et Ændringsgebyr for at dække interne omkostninger for hver hændelse (se Prisliste). Hvis Klienten efter flere påmindelser og efter flere henvendelser fra AirHelp, også på andre måder end kontakt per mail, stadig ikke reagerer på at rette eller skaffe den nødvendige information for at kunne få udbetalt den aftalte del af Kompensationen, så har AirHelp ret til at beholde Kompensationen, som ellers skulle være overført til Klienten.

4.5 Når AirHelp har betalt den aftalte Kompensation i henhold til instruktionerne af Klientens ønskede udbetalingsform, så er AirHelp ikke ansvarlig for:

i) checks, forudbetalte debitkort, kreditkort eller lignende tabt i transit til Klienten;

ii) enhver følge af at Klienten giver forkert bankkontooplysning, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, udbetaling af Flykompensationen til en forkert modtager. Hvis Flykompensation, ved Klientens skyld, er blevet udbetalt til en forkert modtager, er AirHelp ikke forpligtet til aktivt at opkræve den.

4.6 Ekstra betaling vil ikke blive opkrævet for interesseperioden mellem AirHelp afventer at modtage kompensationen til AirHelp udbetaler kompensationen. AirHelp har rette til at beholde enhver ekstra betaling fra Flyselskabet, som ikke er en del af Aftalen.

4.7 AirHelp kan ikke holdes ansvarlig for Kompensationsbeløbet, hvis AirHelp er forhindret i at overføre beløbet til Klienten i situationer som er uden for rimelighedens grænser, så som ved strejke, lock-out, krig, oprør, Regeringens ordrer, Loven, Regulationen, brand, oversvømmelse, storm eller andre naturkatastrofer.

Artikel 5: Databeskyttelse

5.1 AirHelp vil kun bruge den personlige data leveret af Klienten til formålet at yde Berettigelsesservice, AirHelp Connect, Informationsservice og Retfærdighed som en Service i henhold til Aftalen. AirHelp må også indsamle personlige oplysninger til brug i statistik, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679) (se Privatlivserklæring)

5.2 Klienten giver AirHelp personlige oplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen. AirHelp overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser:

i) ​hvis Klienten har givet samtykke;

ii) hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet;

iii) hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med Klienten;

iv) hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse;

v) ​ hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager;

vi) hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

Artikel 6: Data og information fra Klienten

6.1 Efter anmodning fra AirHelp skal Klienten til AirHelp levere al data eller information, som er nødvendig for udførelsen af Aftalen. Klienten garanterer, at al data og information oplyst er korrekt, komplet og sand (se Privatlivserklæring).

6.2 Klienten er indforstået med fuldt at skadesløsholde AirHelp i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til, ukorrekt Klientkommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

6.3 I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder AirHelp sig retten til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis Aftalen opsiges i henhold til denne paragraf, vil Klienten ikke have nogen ret til kompensation af nogen slags.

Artikel 7: Fortrydelsesret

7.1 Hvis du er en forbruger i henhold til EUs forbrugerregulativ, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsagelig handler uden for dit erhverv, har du en lovhjemlet fortrydelsesret.

7.2 Du kan fortryde din accept af Aftalen inden for 14 dage fra indgåelse af Aftalen (f.eks. med brev, email) uden at skulle angive en årsag. Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsen sendes inden for ovennævnte periode på 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder Aftalen. På grund af den leverede tjenestes karakter kan du ikke fortryde Aftalen, hvis vi har oplyst dig om, at flyselskabet har accepteret dit erstatningskrav, da vi i pågældende tilfælde har udført den anmodede tjeneste. Fortrydelsen skal sendes til:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

eller
e-mail: [email protected]

Artikel 8: Afsluttede Bestemmelser

8.1 AirHelp har ret til at ændre disse Vilkår og Betingelser, samt Prislisten, og til at fremsætte yderligere Betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, med en negativ effekt for Klienten, ikke påvirke klienten, medmindre Klienten accepterer nye ændringer.

8.2 Lovene i Tyskland gælder for disse Vilkår og betingelser, Overdragelsesformularen og Aftalen mellem AirHelp og Klienten. Klienten er dog altid berettiget til at kræve en passende beskyttelse i henhold til obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor Klienten er bosat.

8.3 Skulle en bestemmelse af disse Vilkår og Betingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser på nogen som helst måde.

8.4 Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert Krav kan AirHelp overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for AirHelp og fra AirHelp til tredjeparter.

8.5 Den engelske version af disse Vilkår og Betingelser gælder i tilfælde af uoverensstemmelse på ethvert andet sprog.

Offentliggjort: 13 september, 2018.

Du kan finde vores tidligere Vilkår og Betingelser her. Disse gælder stadig for enhver klient, der har accepteret dem inden 1. februar 2018.