Vilkår og Betingelser

Vær venligst opmærksom på, at hvis dit kompensationskrav falder under brasiliansk lovgivning, er du underlagt vores brasilianske Vilkår og Betingelser.

Artikel 1: Definitioner

I disse vilkår og betingelser (“T&C”) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

1.1 “Aftalen”: en aftale mellem Klienten og AirHelp, som er indgået efter Klientens accept af disse Vilkår og Betingelser. For Retfærdighed som en Service, regnes aftalen for værende indgået, når Klienten har underskrevet Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument samt har accepteret disse Vilkår og Betingelser.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, et selskab, der er stiftet i Tyskland, med hjemsted på adressen Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Tyskland (DE 320095320).

1.3 “Medlemskab af AirHelp+”: Hvis en Klient har købt et Medlemskab af AirHelp+, vil AirHelp give afkald på Servicegebyret og Gebyret for Sagsanlæg, hvis relevant, for AirHelps ydelse af Retfærdighed som service for de krav, der er dækket af bookingen, som Klienten har købt Medlemskab af AirHelp+ i forbindelse med.

1.4 “AirHelp Connect”: Et gratis online værktøj der stilles til rådighed på AirHelps hjemmeside og mobilapplikation, der giver dig mulighed for at forbinde din indbakke til AirHelp med det formål at give AirHelp mulighed for at identificere flybestillinger og potentielle krav i henhold til Forordning om Flypassagerers Rettigheder i din indbakke.

1.5 “Forordning om flypassagerers rettigheder”: enhver form for lov, forordning, direktiv, international konvention eller lignende, hvad enten denne/dette er udarbejdet på statsligt, føderalt, EU-, nationalt, internationalt eller regionalt niveau, samt retspraksis, der fastlægger regler for økonomisk godtgørelse, erstatning eller refusion til passagerer i tilfælde af overbookede, forsinkede, aflyste eller på anden vis afbrudte flyvninger eller krav vedrørende bagage.

1.6 “Overdragelsesformularen”: dokumentet, som kunden underskriver med Vilkår og betingelser, som giver AirHelp ejerskab af kravet.

1.7 “Myndighedsdokument”: er et dokument, AirHelp leverer til Klienten, som bemyndiger AirHelp eller et af AirHelps søsterselskaber eller partnere til at handle på vegne af Klienten. Dokumentet kan have mange former og udfærdigelser, herunder, men ikke begrænset til, en fuldmagt eller en aftale om varetagelse af Klientens behov.

1.8 “Krav”: ethvert krav mod et flyselskab om monetær kompensation, erstatning eller refusion i henhold til forordningen om flypassagerers rettigheder eller godtgørelse af goodwill.

1.9 “Klienten/Klienter”: person(er), som har accepteret disse Vilkår og Betingelser.

1.10 “Berettigelsesservice”: er AirHelps leverance af sin “state-of-the-art” kravberettigelsesidentificering via software. Berettigelsesservicen udføres på basis af hvert enkelt krav i AirHelps webformular eller på alle fundne flyvninger, hvis Klienten er forbundet til AirHelp Connect. Berettigelsesservicen informerer Klienten om sandsynligheden for at have et berettiget krav. Et berettiget krav vil have stor sandsynlighed for at blive betalt, og AirHelp vil yde retfærdighed som en service for sådanne krav, hvis Klienten anmoder herom. Krav, der ikke er berettigede, har en lav sandsynlighed for at blive betalt, og AirHelp vil ikke yde retfærdighed som en service for sådanne krav.

1.11 “Kompensation”: Det samlede beløb, der betales af et flyselskab i forbindelse med et Krav i form af godtgørelse, refusion, erstatning, forlig, goodwill eller andet, til Klienten eller AirHelp, efter at Klienten har accepteret disse Vilkår. For at undgå tvivl omfatter kompensation ikke nogen betaling eller refusion af advokatsalærer, omkostninger til juridisk rådgivning, retsafgifter, inddrivelsesomkostninger, renter eller lignende, hvilke beløb tilhører AirHelp.

1.12 “Informationsservice”: er AirHelps udbud af flyoplysninger, flyselskabsinformation, lufthavnsinformation, anden rejserelateret information, information om passagerrettigheder og forbrugerbeskyttelseslovgivning. Oplysningerne vil både være specifikt relevante for Klientens rejser og være mere generelle, såsom rangering af lufthavne og flyselskaber eller nyheder om ændringer i flypassagerers rettigheder. Oplysningerne vil blive leveret via elektronisk kommunikation, herunder e-mail, personligt dashboard, AirHelp-kontrollerede hjemmesider eller i mobilapplikation.

1.13 “Retfærdighed som en Service”: er AirHelps forfølgelse af et krav, herunder om nødvendigt via Sagsanlæg.

1.14 “Sagsanlæg”: indsendelse af Krav til Retten eller et statsligt organ, såsom en national myndighed, eller overdragelse af Kravet til en juridisk repræsentant, såsom en advokat eller et advokatfirma.

1.15 “Legal Fast Track”: er en procedure for flyselskaber, der normalt ikke frivilligt betaler kompensation, medmindre der lægges sag an. Hvis AirHelp udbyder Retfærdighed som en Service med forbehold for Legal Fast Track, opkræver AirHelp både Servicegebyr og Sagsanlægsgebyr på grund af den øgede risiko og omkostninger for AirHelp.

1.16 “Medlem(mer)”: Person(er) der har købt Medlemskab af AirHelp+.

1.17 ”Prisliste”: bilag knyttet til disse Betingelser, der specificerer accepterede valutaer, betalingsmetoder og alle gebyrer, der opkræves af AirHelp bortset fra refusion af retsafgifter og advokatsalærer, som modregnes af AirHelp, hvor det er relevant.

1.18 “Forordning 261/04”: EF forordning 261/2004 af Europa-Parlamentet og Rådet dateret den 11 Februar 2004, etableringen af fælles kompensationsregler og assistance til flypassagerer i tilfældet af nægtet boarding, aflysning eller lange flyforsinkelser.

Artikel 2: Aftale

2.1 Når klienten har accepteret disse Vilkår og Betingelser, indgår AirHelp og Klienten aftale om Airhelps ydelse og Klientens modtagelse af Berettigelsesservice og Informations Service.

2.2 Efter Klientens accept af disse Vilkår og Betingelser, samt modtagelse af Klientens underskrevne overdragelsesformular eller myndighedsdokument, accepterer Klienten modtagelsen af Retfærdighed som en Service og AirHelp accepterer at yde Retfærdighed som en Service, undtaget hvis AirHelp, inden for rimelig tid, gør Klienten opmærksom på at AirHelp ikke kan yde Retfærdighed som en Service for dette krav.

2.3 Ved aftaleindgåelse med AirHelp bekræfter kunden, at han/hun er bemyndiget og har retsevne til at indgå aftalen på egne vegne, og hvis relevant, på vegne af sine medpassagerer. Ved at underskrive overdragelsesformularen eller et bemyndigelsesdokument bekræfter kunden, at han/hun er bemyndiget og har retsevne til at underskrive overdragelsesformularen eller et bemyndigelsesdokument på egne vegne, og hvis relevant, på vegne af sine mindreårige medpassagerer.

2.4 Klienten anerkender, at AirHelp kun søger monetær kompensation. Klienten accepterer, at AirHelp ikke vil acceptere rejsetilgodebeviser og/eller anden service som kompensation, og at et sådant tilbud fra flyselskaber vil blive anset som afvisning af betaling, undtaget hvis AirHelp anser det for usandsynligt at et bedre udfald, for Klienten kan opnås, og at det under disse omstændigheder er bedst af acceptere et sådant tilbud.

2.5 Klienten anerkender, at Kravet ikke er blevet tildelt tredjeparter, og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem Klienten og flyselskabet i den samme sag.

2.6 Efter underskrivelsen af Overdragelsesformularen må Klienten ikke overdrage Kravet til nogen anden part, da det juridisk er blevet tildelt AirHelp. Alle eksisterende engagementer eller overdragelser, hvis der er nogen, skal annulleres, inden underskrivelsen af Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument. For at undgå enhver tvivl, hvis Klienten har underskrevet et Myndighedsdokument, kan Klienten trække denne bemyndigelse givet i Myndighedsdokumentet tilbage, ved at give AirHelp skriftlig besked.

2.7 Hvis Klienten modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra flyselskabet efter at have indgået aftalen, skal Klienten underrette AirHelp med det samme. Sådanne betalinger betragtes som kompensation for flyrejse og giver AirHelp ret til dets Servicegebyr og Sagsanlægsgebyr hvis AirHelp har lagt sag an før Klientens modtagelse af betaling fra flyselskabet. Det totale beløb, som er udbetalt af flyselskabet i henhold til et krav om kompensation, et forlig, som udtryk for velvilje eller på anden vis til Klienten eller AirHelp, efter at Klienten har accepteret disse Vilkår og Betingelser. For at undgå tvivl, så indeholder Kompensationen ikke betalinger eller refundering af advokatomkostninger, retsgebyrer, renter, opkrævningsomkostninger eller lignende, hvilke udelukkende tilhører AirHelp.

2.8 Efter at have underskrevet Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument, er Klienten forpligtet til at afslutte eventuelle forhandlinger med flyselskabet, og alle henvendelser fra flyselskabet skal herefter henvises og videresendes direkte til AirHelp. Således kan vi sikre, at vi opnår det bedst mulige resultat.

Artikel 3: Beskrivelse af Retfærdighed som en Service

3.1 AirHelp hævder Klientens Krav om Flykompensation fra det opererende flyselskab på basis af Forordning 261/2004 eller enhver anden Lovgivning om Flypassagerers Rettigheder gældende for Klientens pågældende flyrejse.

3.2 Flydata og information kan indsendes til AirHelp via hjemmesiden, mobilapps, email eller andre elektroniske- eller softwareløsninger som er understøttet af AirHelp eller telefonen.

3.3 For succesfuld forfølgelse af Kravet, skal AirHelp bruge Klientens underskrevne Overdragelsesformular eller Myndighedsdokument, som han/hun kan sende til AirHelp via onlineformularen, den mobile app, email eller ved almindelig post. Ved modtagelse af en Klients underskrevne Overdragelsesformular eller Myndighedsdokument forbereder AirHelp en forespørgsel om udbetaling og sender den til Flyselskabet og håndterer derefter al efterfølgende korrespondance. For denne del af Retfærdighed som en Service, vil AirHelp, hvis kompensation bliver udbetalt opkræve sit Servicegebyr (Se prisliste).

3.4 Hvis det opererende flyselskab undlader at betale kompensation inden for rimelig tid efter at være blevet underrettet af AirHelp, og forudsat at sagen kan forfølges med tilstrækkelig sikkerhed, kan AirHelp indlede et sagsanlæg for at forfølge kompensationskravet. I tilfælde af at et sagsanlæg foretages som anbefalet, og flykompensationen bliver betalt, lægges gebyret for sagsanlægget oveni servicegebyret (se prisliste).

3.5 I tilfælde af, at en juridisk repræsentant bliver inddraget i et sagsanlæg, har AirHelp lov til at give den juridiske repræsentant adgang til alle de data, som Klienten har oplyst til AirHelp, og tillade den juridiske repræsentant at overdrage oplysninger om sagen til AirHelp. Hvis den relevante domstol stiller krav om et særskilt ægthedscertifikat, en fuldmagt, en tro og love-erklæring, en overdragelsesformular eller yderligere dokumenter, er Klienten forpligtet til at underskrive sådanne dokumenter. Hvis Klienten allerede har underskrevet en overdragelsesformular og underskriver et ægthedscertifikat, en fuldmagt, en Kundeaftale eller lignende, accepterer Kunden, at et sådant krav automatisk føres tilbage til Klienten, ved sin underskrift på ægthedscertifikatet, fuldmagten, Kundeaftalen eller lignende.

3.6 Hvis den aftalte juridiske repræsentant konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig udsigt til succes, vil Klienten blive underrettet, og AirHelp vil ikke foretage sig yderligere.

3.7 Hvis AirHelp eller den aftalte juridiske repræsentant igangsætter en juridisk proces for at forfølge Kravet, vil AirHelp dække alle afholdte udgifter i tilfælde af, at sagen tabes i Retten. Hvis Retssagen derimod vindes, og der opstår enighed mellem flyselskabet og AirHelp, vil AirHelp dække enhver udgift, som flyselskabet ikke har dækket. Hvis en retssag vindes, fremsættes der et krav om refusion af retsafgifter på vegne af Klienten. Det samme gælder omkostningerne ved juridisk rådgivning og advokatsalærer, uanset om retssagen føres af AirHelp eller en kontraheret juridisk repræsentant.

3.8 Klienten accepterer at det udelukkende er AirHelps beslutning at indgå et tilbudt forlig, da Klienten har overdraget erstatningskravet til AirHelp. Hvis AirHelp handler på Klientens vegne i henhold til Myndighedsdokumentet, giver Klienten AirHelp bemyndigelse til at acceptere eller afvise ethvert tilbud om et forlig baseret på AirHelps erfaringer med flyselskabet og rådgivning fra eksterne juridiske repræsentanter.

Artikel 4: Beskrivelse af Medlemskab af AirHelp+

4.1 En Klient kan tilslutte sig Medlemskab ved at købe Medlemskab af AirHelp+.

4.2 Medlemskabsgebyret bliver underrettet til Klienten på købstidspunktet, og Klienten skal betale for at blive medlem og nyde fordelene deraf.

4.3 AirHelp tilbyder Medlemskab enten som:

i) abonnement pr. booking eller ii) et årligt abonnement:

i) Medlemskab som abonnement pr. booking dækker Krav, der stammer fra den booking, som Klienten købte Medlemskabet i forbindelse med.

ii) Medlemskab som et årligt abonnement dækker Krav vedrørende bookinger, der har fundet sted inden for den givne periode. Gebyret for dette medlemskab opkræves årligt.

Begge medlemskaber er tilgængelige som enten en Complete plan eller en Essential plan. Kun medlemmer, der har booket en Complete plan, vil have adgang til de ekstra fordele, der er specificeret i 4.7.

4.4 Medlemskabet begynder på købsdagen.

4.5. Når købet er accepteret, vil Medlemmet modtage en bekræftelse.

4.6 For Medlemmer vil AirHelp give afkald på dets Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg, hvis relevant, for AirHelps ydelse af Retfærdighed som en service for de Krav fra bookinger, der er dækket af Medlemskabet.

4.7 For medlemmer, der har købt en Complete plan: Medlemskabet, som et årligt abonnement, inkluderer en voucher til brug af Telmedicin Sp. z o.o. (Telmedicin) lægekonsultations-services op til 12 konsultationer om året uden betaling. Medlemskabet, som en tilføjelse per booking, inkluderer en engangsvoucher til brug ved Telmedicin lægekonsultations-services i op til 30 dage efter afgangsdatoen. Medlemmer skal skrive sig op med deres voucher via airhelp.telemedi.co. Fortrolighedsbetingelser og Vilkår og Betingelser for Telmedicin vil gælde for brugen af disse services.

4.8 Fordele er personlige og gælder kun Medlemmet, hvilket betyder, at Medlemmet skal være nævnt som passager i bookingen, og for et givent antal passagerer (som anvist i bekræftelses-e-mailen), hvis de er inkluderet i samme booking som Medlemmet.

4.9 Servicegebyret og Gebyret for Sagsanlæg vil ikke blive refunderet til Medlemmet for krav, der stammer fra flyvninger, der var forstyrret, før Medlemskabet blev påbegyndt.

4.10 Medlemskabet kan ikke overdrages. Medlemmet skal straks underrette AirHelp efter at være blevet opmærksom på uautoriseret brug af Medlemskabet.

4.11 Medlemskabet, som et periode-abonnement, vil automatisk blive fornyet i et år derefter, indtil og medmindre medlemmet vælger at annullere Medlemskabet, hvilket kan gøres i) af Medlemmet ved at logge ind på dennes konto og vælge “Administrer dit medlemskab” på dashboardet og derefter klikke på “Annullér mit medlemskab”, eller ii) ved at Medlemmet giver AirHelp en skriftlig meddelelse om sit ønske om ikke automatisk at forny Medlemskabet. Den skriftlige meddelelse skal sendes til: [email protected]

4.12 Medlemmer, der er at betegne som forbrugere i henhold til EU’s forbrugerbestemmelser, kan annullere deres Medlemskab senest 14 dage efter købet uden noget krav om at anføre nogen årsag. For at gøre brug af denne ret til annullering og fuld refusion skal annulleringen kommunikeres i løbet af 14 dage efter købet, og det skal tydeligt anføres, at Medlemmet ønsker at annullere Medlemskabet. Grundet karakteren af den ydelse, der leveres til Medlemmet, kan Medlemmet ikke annullere Medlemskabet, hvis Medlemmet har benyttet sig af en flyvning, der er omfattet af Medlemskabet. Meddelelsen om annullering kan sendes til: [email protected]

4.13 Hvis opsigelsen modtages af AirHelp 14 dage efter ophør af det oprindelige eller det fornyede Medlemskab, har Medlemmet ikke ret til nogen tilbagebetaling af Medlemsafgiften.

4.14 Når medlemskabet er opsagt, annulleret eller udløbet, vil AirHelp ikke længere frafalde sit Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg, hvis det er relevant, for AirHelps ydelse af Retfærdighed som en Service.

4.15 Tidligere Medlemmer, der har valgt ikke at forny deres Medlemskab, skal indgive deres Krav fra medlemskabsperioden inden 90 (halvfems) dage efter Medlemskabets udløb for at modtage fordelene ved Medlemskabet af AirHelp+.

4.16 AirHelp forbeholder sig retten til at nægte Medlemskabet til enhver person og opsige Medlemskabet til enhver tid i tilfælde af brud på vilkårene fra Medlemmets side.

4.17 Medlemmet har ikke krav på tilbagebetaling af Medlemskabsgebyret ved ophør af Medlemskabet hos AirHelp.

Artikel 5: Gebyrer og Udbetalinger

5.1 AirHelp yder Berettigelsesservice, AirHelp Connect og Infomationsservice gratis.

5.2 AirHelp yder “Justice as a Service”, dvs. kæmper gratis for forbrugernes rettigheder, medmindre det lykkes AirHelp at opnå kompensation. Hvis AirHelp lykkes med at inddrive kompensationen, vil AirHelp overføre den aftalte del af Flykompensationen til Klienten, kun fratrukket de gebyrer der måtte være gældende ifølge Prislisten. Retsafgifter og advokatsalærer vil blive fratrukket fra betalinger, der overføres til AirHelp i Klientens navn. Hvis det lykkes AirHelp at opnå kompensation, men kompensationen og/eller advokatsalærer, retsafgifter, renter eller lignende er overført direkte fra flyselskabet til Klienten, skal Klienten indenfor rimelig tid overføre AirHelps gebyrer i henhold til prislisten og eventuelle modtagne advokatsalærer, retsafgifter, renter eller lignende til AirHelp.

5.3 Udbetaling af den aftalte del af Flykompensationen til Klienten vil blive foretaget i henhold til mulighederne i Prislisten fra AirHelp.

5.4 Hvis Klienten har opgivet forkerte eller utilstrækkelige oplysninger, der er nødvendige for at betale Flykompensationen, og den returneres til AirHelp, og Klienten, efter flere påmindelser og rimelige bestræbelser fra AirHelp for at kontakte Klienten på anden måde end den e-mail, som kunden har opgivet til AirHelp, ikke reagerer i forhold til at rette eller give oplysninger, der er nødvendige for at betale den aftalte del af Flykompensationen, har AirHelp ret til at beholde den del af Flykompensationen, der ellers skulle have været overført til Klienten.

5.5 Når AirHelp har betalt den aftalte Kompensation i henhold til instruktionerne af Klientens ønskede udbetalingsform, så er AirHelp ikke ansvarlig for:

i) checks, forudbetalte debitkort, kreditkort eller lignende tabt i transit til Klienten;

ii) enhver følge af at Klienten giver forkert bankkontooplysning, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, udbetaling af Flykompensationen til en forkert modtager. Hvis Flykompensation, ved Klientens skyld, er blevet udbetalt til en forkert modtager, er AirHelp ikke forpligtet til aktivt at opkræve den.

5.6 Ekstra betaling vil ikke blive opkrævet for interesseperioden mellem AirHelp afventer at modtage kompensationen til AirHelp udbetaler kompensationen. AirHelp har rette til at beholde enhver ekstra betaling fra Flyselskabet, som ikke er en del af Aftalen.

5.7 AirHelp kan ikke holdes ansvarlig for Kompensationsbeløbet, skader eller lignende, hvis AirHelp er forhindret i at overføre beløbet til Klienten i situationer, som er uden for rimelighedens grænser, hvilket inkluderer, men er ikke begrænset til, strejke, lock-out, arbejdskonflikt, krig, oprør, civil opstand, ondsindet skade, overholdelse af en lov eller statslig ordre, regel, regulering eller retningsbestemmelse, ulykke, nedbrydning af anlæg eller maskiner, brand, oversvømmelse og storm.

Artikel 6: Databeskyttelse

6.1 AirHelp vil primært bruge de personoplysninger, der leveres af Klienten, med henblik på at levere Berettigelsesservice, Medlemskab af AirHelp+, AirHelp Connect, informationsservice og retfærdighed som en service i overensstemmelse med Aftalen. AirHelp må også indsamle personoplysninger til andre formål, såsom statistik, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, et samarbejde mellem interne projekter og organisatoriske teams og aktiviteter. Alle personoplysninger indsamles i overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesforordning nr. 2016/679 (se Privatlivserklæring) eller øvrige databeskyttelseslove, der kan finde anvendelse.

6.2 Klienten leverer personoplysninger til AirHelp i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med udtrykkelig tilladelse til at behandle de af Klienten afgivne personoplysninger og, hvis relevant, personoplysninger afgivet på vegne af eller af vedkommendes medpassagerer til brug i forbindelse med Aftalen. AirHelp overfører kun personoplysningerne til tredjeparter i henhold til følgende betingelser:

i) ​ hvis Klienten har givet samtykke;

ii) hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet;

iii) hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med Klienten;

iv) hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse;

v) ​ hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager;

vi) hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

Artikel 7: Data og information fra Klienten

7.1 Efter anmodning fra AirHelp skal Klienten eller vedkommendes medpassagerer levere alle data eller alle oplysninger til AirHelp, som er nødvendige for udførelse af Aftalen. Klienten indestår for, at de afgivne data og oplysninger er sande, fuldstændige og korrekte og, om nødvendigt, afgivet med samtykke fra medpassagererne.

7.2 Klienten er indforstået med fuldt at skadesløsholde AirHelp i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til, ukorrekt Klientkommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder AirHelp sig retten til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis Aftalen opsiges i henhold til denne paragraf, vil Klienten ikke have nogen ret til kompensation af nogen slags.

Artikel 8: Fortrydelsesret

8.1 Hvis du er en forbruger i henhold til EUs forbrugerregulativ, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsagelig handler uden for dit erhverv, har du en lovhjemlet fortrydelsesret.

8.2 Du kan fortryde din tiltrædelse af Aftalen inden for 14 dage efter indgåelse af Aftalen (f.eks. pr. brev, e-mail) uden at skulle angive nogen årsag. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal fortrydelsen sendes inden for ovennævnte periode på 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder Aftalen. Grundet karakteren af den tjeneste, der leveres til dig, kan du ikke fortryde Aftalen, hvis vi har oplyst dig om, at flyselskabet har accepteret erstatningskravet, da vi i pågældende tilfælde har leveret den tjeneste, du har anmodet om. Fortrydelsen skal sendes til:

AirHelp GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Tyskland

e-mail: [email protected]

Artikel 9: Afsluttede Bestemmelser

9.1 AirHelp har ret til at ændre disse Vilkår og Betingelser, samt Prislisten, og til at fremsætte yderligere Betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, med en negativ effekt for Klienten, ikke påvirke klienten, medmindre Klienten accepterer nye ændringer.

9.2 Lovene i Tyskland gælder for disse Vilkår og betingelser, Overdragelsesformularen og Aftalen mellem AirHelp og Klienten. Klienten er dog altid berettiget til at kræve en passende beskyttelse i henhold til obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor Klienten er bosat.

9.3 Skulle en bestemmelse af disse Vilkår og Betingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser på nogen som helst måde.

9.4 Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert Krav kan AirHelp overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for AirHelp og fra AirHelp til tredjeparter.

9.5 Den engelske version af disse Vilkår og Betingelser gælder i tilfælde af uoverensstemmelse på ethvert andet sprog.

Offentliggjort: 20.07.2020