Vilkår og Betingelser – Brasilien

§1 Definitioner

I disse vilkår og betingelser („T&C“) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

 1. “Aftalen”: en aftale mellem en Passager og AirHelp, som er indgået efter Passagerens accept af disse Vilkår og Betingelser. Aftalen anses som værende indgået, når Passageren har underskrevet Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument samt har accepteret disse Vilkår og Betingelser.

 2. „AirHelp“: Brazil Ltda, et selskab stiftet i Brasilien med registreret kontor på Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nr. 1.140 7o andar, sala 72, São Paulo – SP, CEP 04571-000 (CNPJ nr. 42.101.440/0001-85).

 3. „AirHelp Plus Medlemsskab“: Hvis en Passager har købt et medlemskab af AirHelp Plus, vil AirHelp give afkald på Servicegebyret og Gebyret for sagsanlæg, hvis relevant, for AirHelps services for kompensationskrav, der er dækket af bookingen for hvilken Passageren har købt et medlemskab af AirHelp Plus.

 4. "Forordning om flypassagerers rettigheder": Enhver form for lov, forordning, direktiv, international konvention eller lignende, hvad enten denne/dette er udarbejdet på statsligt, føderalt, nationalt, internationalt eller regionalt niveau, samt retspraksis, der fastlægger regler for økonomisk godtgørelse, erstatning eller refusion til passagerer i tilfælde af overbookede, forsinkede, aflyste eller på anden vis afbrudte flyvninger eller krav vedrørende bagage. Herunder, men ikke begrænset til, Lov 8.078/90 (brasiliansk forbrugerbeskyttelseskode), Resolution nr. 400 fra National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 261/2004, hvis relevant.

 5. "Overdragelsesformular": dokumentet, hvor Passageren, med forbehold for vilkår og betingelserne heri, giver beføjelser, så AirHelp kan fortsætte med kompensationskravet.

 6. “Myndighedsdokument”: er et dokument, AirHelp leverer til Passageren, som bemyndiger AirHelp eller et af AirHelps søsterselskaber eller partnere til at handle på vegne af Passageren. Dokumentet kan have mange former og udfærdigelser, herunder, men ikke begrænset til, en fuldmagt, overdragelsesformular eller en aftale om varetagelse af Klientens behov.

 7. „Krav“: ethvert krav mod et flyselskab om monetær kompensation, erstatning eller refusion i henhold til forordningen om flypassagerers rettigheder eller godtgørelse af goodwill.

 8. “Passager(er)”: person(er), som har accepteret disse Vilkår og Betingelser.

 9. „Berettigelsesservice“: er AirHelps leverance af sin „state-of-the-art“ identificering af kravberettigelse via software. Berettigelsesservicen udføres på et krav-til-krav-basis i AirHelps webformular. Berettigelsesservicen informerer Passageren om sandsynligheden for at have et berettiget kompensationskrav. Et berettiget kompensationskrav vil have stor sandsynlighed for at blive betalt, og AirHelp vil yde Konfliktløsning som service for sådanne kompensationskrav, hvis Passageren anmoder herom. Kompensationskrav, der ikke er berettigede, har en lav sandsynlighed for at blive betalt, og AirHelp vil ikke yde Konfliktløsningsservice for sådanne krav.

 10. "Kompensation": Det samlede beløb, der betales af et flyselskab i forbindelse med et Kompensationskrav i form af kompensation, refusion, erstatning, forlig, goodwill eller andet, til Passageren eller AirHelp, efter at Passageren har accepteret disse Vilkår. For at undgå tvivl omfatter kompensation ikke nogen betaling eller refusion af advokatsalærer, omkostninger til juridisk rådgivning, retsafgifter, inddrivelsesomkostninger, renter eller lignende, hvilke beløb afholdes af AirHelp.

 11. „Informationsservice“: er AirHelps udbud af flyoplysninger, flyselskabsinformation, lufthavnsinformation, anden rejserelateret information, information om passagerrettigheder og forbrugerbeskyttelseslovgivning. Oplysningerne vil både være specifikt relevante for Passagerens rejser og være mere generelle, såsom rangering af lufthavne og flyselskaber eller nyheder om ændringer i flypassagerers rettigheder. Oplysningerne vil blive leveret via elektronisk kommunikation, herunder e-mail, personligt dashboard eller AirHelp kontrollerede hjemmesider.

 12. “Konfliktløsningsservice”: er AirHelps forfølgelse af et kompensationskrav.

 13. „Medlem(mer)“: person(er), som har købt et Medlemskab af AirHelp Plus.

 14. „Prisliste“: bilag knyttet til disse Betingelser, der specificerer accepterede valutaer, betalingsmetoder og alle gebyrer, der opkræves af AirHelp bortset fra refusion af retsafgifter og advokatsalærer, som modregnes af AirHelp, hvor det er relevant.

§2 Aftale

 1. Når Passageren har accepteret disse Vilkår og Betingelser, indgår AirHelp og Passageren aftale om Airhelps ydelse og Passagerens modtagelse af Berettigelsesservice og Informationsservice.

 2. Efter Passagerens accept af disse Vilkår og Betingelser, samt modtagelse af Passagerens underskrevne overdragelsesformular eller myndighedsdokument, accepterer Passageren modtagelsen af Konfliktløsningsservice og AirHelp accepterer at yde Konfliktløsningsservice, undtaget hvis AirHelp, inden for rimelig tid, gør Passageren opmærksom på, at AirHelp ikke kan yde Konfliktløsningsservice for dette kompensationskrav.

 3. Ved aftaleindgåelse med AirHelp bekræfter Passageren, at han/hun er bemyndiget og har retsevne til at indgå aftalen på egne vegne, og hvis relevant, på vegne af sine medpassagerer. Ved at underskrive overdragelsesformularen eller et bemyndigelsesdokument bekræfter Passageren, at han/hun er bemyndiget og har retsevne til at underskrive overdragelsesformularen eller et bemyndigelsesdokument på egne vegne, og hvis relevant, på vegne af sine mindreårige medpassagerer.

 4. Passageren anerkender, at AirHelp kun søger flykompensation. Passageren accepterer, at AirHelp ikke vil acceptere vouchers og/eller anden service som kompensation, og at et sådant tilbud fra flyselskaber vil blive anset som afvisning af betaling, undtaget hvis AirHelp anser det for usandsynligt at få et bedre udfald for Passageren, og at det under disse omstændigheder er bedst at acceptere et sådant tilbud.

 5. Klienten anerkender, at Kompensationskravet ikke er blevet tildelt tredjeparter, og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem Passageren og flyselskabet i den samme sag.

 6. Efter underskrift af Overdragelsesformularen kan passageren ikke overdrage kompensationskravet til nogen anden part. Alle eksisterende engagementer eller overdragelser, hvis der er nogen, skal annulleres, inden underskrivelsen af Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument.

 7. Hvis Passageren modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra flyselskabet efter at have indgået aftalen, skal Passageren underrette AirHelp med det samme. Sådanne betalinger betragtes som Flykompensation og berettiger AirHelp til Servicegebyret. For at undgå tvivl omfatter kompensation ikke nogen betaling eller refusion af advokatsalærer, omkostninger til juridisk rådgivning, retsafgifter, inddrivelsesomkostninger, renter eller lignende, hvilke beløb afholdes af AirHelp.

 8. Efter at have underskrevet Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument, er Passageren forpligtet til at afslutte eventuelle forhandlinger med flyselskabet, og alle henvendelser fra flyselskabet skal herefter henvises og videresendes direkte til AirHelp. Således kan vi sikre, at vi opnår det bedst mulige resultat.

§3 Beskrivelse af Konfliktløsningsservice

 1. AirHelp vuderer Passagerens Kompensationskrav om Flykompensation fra det opererende flyselskab på basis af Flypassagerers Rettigheder gældende for Passagerens pågældende flyrejse.

 2. Flydata og information kan indsendes til AirHelp via hjemmesiden, e-mail eller andre elektroniske eller softwareløsninger, som er understøttet af AirHelp eller på telefon.

 3. For succesfuld forfølgelse af Kompensationskravet, skal AirHelp bruge Passagerens underskrevne Overdragelsesformular eller Myndighedsdokument, som han/hun kan sende til AirHelp via onlineformularen, e-mail eller med almindelig post. Ved modtagelse af en Passagerers underskrevne Overdragelsesformular eller Myndighedsdokument forbereder AirHelp en forespørgsel om udbetaling og sender den til Flyselskabet og håndterer derefter al efterfølgende korrespondance. For denne del af servicen vil AirHelp, hvis kompensation bliver udbetalt, opkræve sit Servicegebyr (se prisliste).

 4. Hvis det operative flyselskab ikke betaler flykompensation inden for en rimelig periode efter at have fået meddelelse fra AirHelp, og forudsat at sagen kan gøres gældende med tilstrækkelig sikkerhed, kan AirHelp videresende sagen til en gensidigt aftalt juridisk repræsentant for at forfølge kompensationskravet.

 5. I tilfælde af, at en juridisk repræsentant bliver inddraget, giver Passageren AirHelp lov til at give den juridiske repræsentant adgang til alle de data, der er oplyst til AirHelp, og tillader den juridiske repræsentant at overdrage oplysninger om sagen til AirHelp. Hvis den relevante domstol stiller krav om et særskilt ægthedscertifikat, en fuldmagt, en tro og love-erklæring, en overdragelsesformular eller yderligere dokumenter, er Passageren forpligtet til at underskrive sådanne dokumenter. Hvis Passageren allerede har underskrevet en overdragelsesformular og underskriver et ægthedscertifikat, en fuldmagt, en Kundeaftale eller lignende, accepterer Passageren, at et sådant Kompensationskrav automatisk føres tilbage til Passageren, ved sin underskrift på ægthedscertifikatet, fuldmagten, Kundeaftalen eller lignende.

 6. Hvis en ekstern juridisk repræsentant konkluderer, at der ikke er tilstrækkelige udsigter til succes, vil Passageren blive informeret, og ingen (yderligere) juridiske handlinger vil blive truffet.

 7. Hvis AirHelp eller den aftalte juridiske repræsentant igangsætter en juridisk proces for at forfølge Kompensationskravet, vil AirHelp dække alle afholdte udgifter i tilfælde af, at sagen tabes i retten. Hvis Retssagen derimod vindes, og der opstår enighed mellem flyselskabet og AirHelp, vil AirHelp dække enhver udgift, som flyselskabet ikke har dækket. Hvis en retssag vindes, fremsættes der et krav om refusion af retsafgifter på vegne af Passageren. Det samme gælder omkostningerne ved juridisk rådgivning og advokatsalærer, uanset om retssagen føres af AirHelp eller en kontraheret juridisk repræsentant.

 8. Passageren accepterer, at det udelukkende er AirHelps beslutning at indgå et tilbudt forlig, da Passageren har overdraget kompensationskravet til AirHelp. Hvis AirHelp handler på Passagerens vegne i henhold til Myndighedsdokumentet, giver Passageren AirHelp bemyndigelse til at acceptere eller afvise ethvert tilbud om et forlig baseret på AirHelps erfaringer med flyselskabet og rådgivning fra eksterne juridiske repræsentanter.

§4 Beskrivelse af Medlemskab af AirHelp Plus

 1. En Passager kan tilslutte sig Medlemskab ved at købe Medlemskab af AirHelp Plus.

 2. Medlemsgebyret for AirHelp Plus bliver underrettet til Passageren på købstidspunktet, og Passageren skal betale for at blive medlem og nyde fordelene deraf.

 3. AirHelp tilbyder medlemskabet enten som:

  1. et pr. Bookingabonnement, eller

  2. et årligt abonnement:

   1. AirHelp Plus-medlemskabet som en enkeltbooking dækker Kompensationskrav, der stammer fra den flybooking, som Passageren købte Medlemskabet for, eller som stammer fra en flybooking, som Passageren tilføjede manuelt, før der opstod en afbrydelse.

   2. AirHelp Plus-medlemskab som et årligt abonnement dækker Kompensationskrav vedrørende bookinger, der har fundet sted inden for den givne periode. Gebyret for dette AirHelp Plus Medlemskab opkræves årligt.
    Begge AirHelp Plus Medlemskaber er tilgængelige som enten en Complete plan eller en Essential plan. Kun medlemmer, der har booket en Complete plan, vil have adgang til de ekstra fordele, der er specificeret i 4.7.

 4. AirHelp Plus Medlemskabet begynder på købsdagen.

 5. Når købet er accepteret, vil Medlemmet modtage en bekræftelse.

 6. For AirHelp Plus-medlemmer vil AirHelp give afkald på dets Servicegebyr, hvis relevant, for AirHelps services i forbindelse med de Kompensationskrav fra bookinger, der er dækket af AirHelp Plus-medlemskabet.

 7. AirHelp Plus Complete plan er distribueret i forskellige versioner og kan omfatte nogle eller alle disse fordele:

  1. Adgang til lufthavns-lounge
   AirHelp giver adgang til lounges gennem et samarbejde med COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED (“Collinson”), et firma registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 02474708, Registreret kontoradresse: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, England for udvalgte lounges. Privatlivspolitikken og Vilkårene for brug af Collinson gælder for brugen af denne service.

   1. Medlemmer, der købte AirHelp Plus Complete plan som en enkelt booking, kan nyde Lounge-adgang til deres registrerede forsinkede fly, når de er berettigede:
    Medlemmer bliver kvalificerede til denne service, hvis flyvningen er registreret mindst 6 timer før den planlagte afgang. Flyets afgang overvåges af Collinsons flysporingssystem. Med forbehold for en vellykket forudgående registrering, vil Collinson give Medlemmerne en lounge-adgangskupon via e-mail og SMS, hvis Collinsons flysporingssystem identificerer, at Medlemmets flyvning er forsinket med mere end 60 minutter ("forsinkelsestærsklen"). Adgang til e-mail-adressen eller mobilnummeret, som Medlemmer angav ved tilmeldingen, og muligheden for at få vist adgangskupon til loungen er en betingelse for brug af Servicen. En forsinkelse, der overholder eller overstiger forsinkelsestærsklen, kan meddeles enten som en enkelt forsinkelsesperiode eller som et resultat af en konsekvens af flere inkrementelle kortere forsinkelser, der samlet opnår forsinkelsestærsklen. Collinson lægger kun vægt på deres flysporingssystem for at afgøre, om Medlemmer bliver berettigede til lounge-adgang. Medlemmer accepterer, at Collinson ikke garanterer nøjagtigheden af flysporingssystemet, og Medlemmer vil ikke stole på det for at holde øje med deres flyafgangstid. I tilfælde af en kvalificerende rejseforsinkelse udleveres en lounge-adgangskupon til Medlemmerne via e-mail og SMS på dagen for deres flyvning. Det kan ikke bruges på nogen anden dag af deres rejse. Kun de navngivne personer i e-mail-bekræftelsen er berettigede til at modtage Servicen. Servicen leveres til Medlemmerne på et ikke-overførbart, ikke-refunderbart og ikke-udskifteligt grundlag. Der vil ikke blive tilbudt kontanter eller kreditalternativer. Når det er relevant, accepterer Medlemmerne ved at få adgang til lufthavnsloungen at overholde loungens regler og politikker.

   2. AirHelp Plus Medlemmer, der købte AirHelp Plus Complete plan som et årligt abonnement, kan nyde Lounge-adgang til deres registrerede forsinkede fly ved samme berettigelse som Medlemmer, som har købt AirHelp Plus Complete som en enkeltbooking. Derudover kan Medlemmer få adgang til en lounge med op til 4 ekstra rejsefæller.

  2. Flystatus
   Medlemmerne har fri adgang til flystatus, som vil blive præsenteret for deres flyvninger i det personlige dashboard og/eller via e-mail.
   AirHelp er ikke ansvarlig for rigtigheden af disse data. Den præsenterede flystatus fås direkte af en tredjepart og er ikke bindende. Medlemmer skal stadig følge de aftalte tidspunkter og flyselskabsinstruktioner.

  3. Fjernlæge
   AirHelp yder fjernlægeservice gennem et samarbejde med Telmedicin Sp. z o.o. (“Telmedicin”), et selskab registreret i Polen med virksomhedsnummer: 147453940 og identifikationsnummer: 5272720484, Registreret adresse: Marynarska 13 02-674 Warszawa, Polen. Fortrolighedsbetingelser og Vilkår og Betingelser for Telmedicin vil gælde for brugen af disse services.

   1. Medlemskabet som en enkeltbooking inkluderer en engangsvoucher til brug ved Telmedicins lægekonsultations-services i op til 30 dage efter afgangsdatoen. Medlemmer skal skrive sig op med deres voucher via airhelp.telemedi.co.

   2. AirHelp Plus Medlemskab som et årligt abonnement inkluderer en kupon til brug af Telmedicins lægekonsultationsservices op til 12 konsultationer om året gratis.

 8. Fordele er personlige og gælder kun Medlemmet, hvilket betyder, at Medlemmet skal være nævnt som passager i bookingen, og for et givent antal passagerer (som anvist i bekræftelsesmailen), hvis de er inkluderet i samme booking som Medlemmet.

 9. Servicegebyret vil ikke blive refunderet til Medlemmet for flyvninger, der blev afbrudt, før Medlemskabet trådte i kraft.

 10. Medlemskabet kan ikke overdrages. Medlemmet skal straks underrette AirHelp efter at være blevet opmærksom på uautoriseret brug af Medlemskabet.

 11. For Medlemskabet som et årligt abonnement vil Medlemskabet automatisk blive fornyet i et år derefter, indtil og medmindre Medlemmet vælger at annullere Medlemskabet, hvilket kan foretages ved, i) at Medlemmet logger ind på sin konto og vælger “Administrer Medlemskab“ i oversigten og klikker på “Annuller Medlemskab“, eller ii) ved at Medlemmet giver AirHelp en skriftlig meddelelse om sit ønske om ikke automatisk at forny Medlemskabet, som skal sendes til: [email protected].

 12. Medlemmer, der er at betegne som forbrugere i henhold til den brasilianske forbrugerbeskyttelseskode, kan annullere deres Medlemskab senest 7 dage efter købet uden noget krav om at anføre nogen årsag. For at gøre brug af denne ret til annullering og fuld refusion skal annulleringen kommunikeres i løbet af 7 dage efter købet, og det skal tydeligt anføres, at Medlemmet ønsker at annullere Medlemskabet. Grundet karakteren af den ydelse, der leveres til Medlemmet, kan Medlemmet ikke annullere Medlemskabet, hvis Medlemmet har været på en flyvning, der er omfattet af Medlemskabet. Fortrydelsen skal sendes til: [email protected]

 13. Hvis opsigelsen modtages af AirHelp 7 dage efter ophør af det oprindelige eller det fornyede Medlemskab, har Medlemmet ikke ret til nogen tilbagebetaling af Medlemsgebyret.

 14. Når medlemskabet er opsagt, annulleret eller udløbet, vil Medlemmet miste alle AirHelp Plus-fordele, og AirHelp vil ikke længere frafalde sit Servicegebyr, hvis det er relevant, for AirHelps serviceydelse.

 15. Tidligere Medlemmer, der har valgt ikke at forny deres Medlemskab, skal indgive deres Krav fra medlemskabsperioden inden 90 (halvfems) dage efter Medlemskabets udløb for at modtage fordelene ved Medlemskabet af AirHelp Plus.

 16. AirHelp forbeholder sig retten til at nægte Medlemskabet til enhver person og opsige Medlemskabet til enhver tid i tilfælde af brud på vilkårene fra Medlemmets side.

 17. Medlemmet har ikke krav på tilbagebetaling af Medlemskabsgebyret ved ophør af Medlemskabet hos AirHelp.

§5 Gebyrer og Udbetalinger

 1. AirHelp yder Berettigelsesservice og Infomationsservice gratis.

 2. AirHelp yder "Konfliktløsningsservice", dvs. kæmper gratis for forbrugernes rettigheder, medmindre det lykkes AirHelp at opnå kompensation. Hvis AirHelp lykkes med at inddrive kompensationen, vil AirHelp overføre den aftalte del af Flykompensationen til Passageren, kun fratrukket de gebyrer, der måtte være gældende ifølge Prislisten. Retsafgifter og advokatsalærer vil blive fratrukket fra betalinger, der overføres til AirHelp i Passagerens navn. Hvis det lykkes AirHelp at opnå kompensation, men kompensationen og/eller advokatsalærer, retsafgifter, renter eller lignende er overført direkte fra flyselskabet til Passageren, selv efter direkte forhandling imellem dem, skal Passageren indenfor rimelig tid overføre AirHelps gebyrer i henhold til prislisten og eventuelle modtagne advokatsalærer, retsafgifter, renter eller lignende til AirHelp.

 3. Udbetaling af den aftalte del af Flykompensationen til Passageren vil blive foretaget i henhold til mulighederne i Prislisten fra AirHelp.

 4. Hvis Passageren har givet forkerte eller utilstrækkelige oplysninger, der er nødvendige for at betale Flykompensationen, og den returneres til AirHelp, og Passageren, efter flere påmindelser og rimelige bestræbelser fra AirHelp på at kontakte Passageren på anden måde end den e-mail, som Passageren har givet til AirHelp, ikke reagerer i forhold til at rette eller givne oplysninger, der er nødvendige for at betale den aftalte del af Flykompensationen, har AirHelp ret til at beholde den del af Flykompensationen, der ellers skulle have været overført til Passageren.

 5. Når AirHelp har betalt den aftalte Kompensation i henhold til instruktionerne af Passagerens ønskede udbetalingsform, så er AirHelp ikke ansvarlig for:

  1. checks, forudbetalte debitkort, kreditkort eller lignende tabt i transit til Passageren;

  2. enhver følge af, at Passageren opgiver forkerte bankkontooplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, udbetaling af Flykompensationen til en forkert modtager. Hvis Flykompensation er blevet udbetalt til en forkert modtager, og det er Passagerens skyld, er AirHelp ikke forpligtet til aktivt at opkræve den.

 6. Ekstra betaling vil ikke blive opkrævet for interesseperioden mellem AirHelp afventer at modtage kompensationen til AirHelp udbetaler kompensationen. AirHelp har rette til at beholde enhver ekstra betaling fra Flyselskabet, som ikke er en del af Aftalen.

 7. AirHelp kan ikke holdes ansvarlig for Kompensationsbeløbet, hvis AirHelp er forhindret i at overføre beløbet til Passageren i situationer som er uden for rimelighedens grænser, herunder uden begrænsning, strejke, lock-out, arbejdskonflikt, naturkatastrofer, krig, optøjer, civil opstand, ondsindet skade, overholdelse af en lov eller regeringsordre, regel, regulering eller retning, ulykke, nedbrydning af anlæg eller maskiner, brand , oversvømmelse og storm.

§6 Databeskyttelse

 1. AirHelp vil primært bruge de personoplysninger, der leveres af Passageren, med henblik på at levere Berettigelsesservice, Medlemskab af AirHelp Plus, informationsservice og Konfliktløsningsservice i overensstemmelse med Aftalen. AirHelp må også indsamle personoplysninger til andre formål, såsom statistik, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, et samarbejde mellem interne projekter og organisatoriske teams og aktiviteter. Alle personoplysninger indsamles i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) og den brasilianske lov om generel databeskyttelse (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei 13.709 / 2018) (”LGPD ”) (Se fortrolighedserklæring) eller andre databeskyttelseslove, der kan være relevante.

 2. Passageren leverer personoplysninger til AirHelp i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med udtrykkelig tilladelse til at behandle de af Passageren afgivne personoplysninger og, hvis relevant, personoplysninger afgivet på vegne af eller af vedkommendes medpassagerer til brug i forbindelse med Aftalen. AirHelp overfører kun personoplysningerne til tredjeparter i henhold til følgende betingelser:

  1. hvis Passageren har givet samtykke;

  2. Hvis det er til et formål, som er direkte relateret til det oprindelige formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet.

  3. hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af Aftalen med Passageren;

  4. hvis det er påkrævet i henhold til en juridisk forpligtelse, en bekendtgørelse eller en retsafgørelse;

  5. Hvis det er påkrævet for at etablere eller beskytte et retskrav eller forsvare en retssag.

  6. Hvis det har til formål at forhindre eller forebygge misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, fx bevidste angreb, eller for at opretholde databeskyttelse.

§7 Data og information fra Passageren

 1. Efter anmodning fra AirHelp skal Passageren eller vedkommendes medpassagerer levere alle data eller alle oplysninger til AirHelp, som er nødvendige for udførelse af Aftalen. Passageren kan stå inde for, at de afgivne data og oplysninger er sande, fuldstændige og korrekte og, om nødvendigt, afgivet med samtykke fra medpassagererne.

 2. Passageren er indforstået med fuldt ud at skadesløsholde AirHelp i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til, ukorrekt Passagerkommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

 3. I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder AirHelp sig retten til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis Aftalen opsiges i henhold til denne paragraf, vil Passageren ikke have nogen ret til kompensation af nogen slags.

§8 Fortrydelsesret

 1. Hvis du kvalificerer dig som en forbruger i henhold til den brasilianske forbrugerbeskyttelseskode eller andre gældende regler, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der hverken er din kommercielle eller din uafhængige erhvervsaktivitet, har du en lovpligtig ret til at tilbagetrækning.

 2. Du kan fortryde din tiltrædelse af Aftalen inden for 7 dage efter indgåelse af Aftalen (f.eks. pr. brev, e-mail) uden at skulle angive nogen årsag. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal fortrydelsen sendes inden for ovennævnte periode på 7 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder Aftalen. Grundet karakteren af den tjeneste, der leveres til dig, kan du ikke fortryde Aftalen, hvis vi har oplyst dig om, at flyselskabet har accepteret erstatningskravet, da vi i pågældende tilfælde har leveret den tjeneste, du har anmodet om.

  Fortrydelsen skal sendes til:

  AirHelp Brazil Ltda.
  Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini no 1.140
  7o andar, sala 72,
  São Paulo - SP,
  CEP 04571-000.
  eller
  e-mail: [email protected]

§9 Afsluttede Bestemmelser

 1. AirHelp har ret til at ændre disse Vilkår og Betingelser, samt Prislisten, og til at fremsætte yderligere Betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer med en negativ effekt for Passageren ikke påvirke Passageren, medmindre Passageren accepterer nye ændringer.

 2. Lovene i Brasilien gælder for disse Vilkår og betingelser, Overdragelsesformularen og Aftalen mellem AirHelp og Passageren. Passageren er dog altid berettiget til at kræve en passende beskyttelse i henhold til obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor Passageren er bosat.

 3. Skulle en bestemmelse af disse Vilkår og Betingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser på nogen som helst måde.

 4. Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert Krav kan AirHelp overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for AirHelp og fra AirHelp til tredjeparter.

 5. Den engelske version af disse Vilkår og Betingelser gælder i tilfælde af uoverensstemmelse på ethvert andet sprog.

Offentliggjort: 1. september 2021
Version BR2.21

AirHelp er blevet vist i:

TV2 logoBerlingske logoFinans logoEkstra Bladet logo
APRA

AirHelp er en del af Association of Passenger Rights Advocates (APRA), hvis mission er at fremme og beskytte passagerers rettigheder.

Copyright © 2023 AirHelp

Tjek kompensation

Alle flyselskaber