Fortrolighedspolitik

Vi betragter Databeskyttelsen som et grundlæggende element i det at drive virksomhed. Vores Databeskyttelseserklæring og vores praksis har fokus på at behandle personoplysninger korrekt og lovligt, samtidig med at vi sikrer fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden heraf.

Denne Privatlivspolitik gælder for www.airhelp.com, der ejes og drives af AirHelps primære operationelle enhed, AirHelp Germany GmbH, med hovedsæde på c/o WeWork Warschauer Platz 11-13 i Berlin, Tyskland. I denne Databeskyttelseserklæring henviser "AirHelp", "vi", "os" eller "vores" til hele koncernen eller til en eller flere af virksomhederne enkeltvis, afhængigt af omstændighederne.

Denne Databeskyttelseserklæring udgør den komplette online databeskyttelseserklæring, som er gældende for vores aktiviteter. I denne Databeskyttelseserklæring beskriver vi de typer af oplysninger, som vi indsamler, og hvordan vi bruger, deler og sikrer den information, som du deler med os. Den beskriver også dine valg omkring brug, adgang og rettelser af dine personlige data.

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med loven. Vores aktiviteter er underlagt gældende lovgivning om datafortrolighed og databeskyttelse (tilsammen "Databeskyttelseslovgivning") i forbindelse med de tjenester, vi leverer. Den særlige Databeskyttelseslovgivning kan omfatte, afhængigt af omstændighederne, Databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 ( "GDPR"), og den Brasilianske Generelle Databeskyttelseslov (Lei Geral de Proteção de Dados eller LGPD), og anden gældende lovgivning og regler, der implementer Databeskyttelseslovgivning.

AirHelp Germany GmbH anses for at være dataansvarlig og vil fastlægge formål og metoder til behandling af personoplysninger.

Definitioner

Medmindre andet fremgår af denne Databeskyttelseserklæring, skal nedenstående termer skrevet med stort begyndelsesbogstav have den samme betydning som i vores Vilkår og Betingelser.

Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Personoplysninger omfatter alle former for information, som direkte eller indirekte kan identificere en person, såsom navne, fødselsdato, adresse, e-mailadresser, telefonnumre mv.

Principper

Vores Databeskyttelseserklæring er baseret på følgende databeskyttelsesprincipper:

 • Databehandlingen af personoplysninger skal foregå på en lovlig, fair og transparent måde.

 • Indsamlingen af personoplysninger skal udelukkende foretages med henblik på specifikt udtrykte og legitime formål, og oplysningerne må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål;

 • Indsamlingen af personoplysninger skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til hvad, der er nødvendigt i forhold til formålene med behandlingen heraf;

 • Personoplysninger skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

 • Der skal tages alle rimelige forholdsregler med henblik på at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges.

 • Personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til det formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

 • Alle personoplysninger skal behandles fortroligt og opbevares på en måde, der sikrer en tilstrækkelig sikkerhed.

 • Personoplysninger må ikke videregives til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at AirHelp kan levere serviceydelserne i henhold til Aftalen.

 • Du har ret til at anmode om adgang til, samt berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af databehandlingen, eller til at gøre indsigelse mod databehandlingen, samt ret til dataportabilitet.

Indsamling og brug af personoplysninger

Hvis du ønsker at benytte vores serviceydelser, og indsender oplysninger til os, kan du, for at vi kan drive og forbedre vores virksomhed og serviceydelser, blive bedt om at opgive personoplysninger. Personoplysninger kan indsendes via vores hjemmeside, emails eller andre elektroniske eller softwarebaserede løsninger, som vi understøtter, eller pr. brevpost eller telefonisk. Alle personoplysninger indsamles i overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslovgivning. Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, som er nødvendigt til et bestemt, udtrykkeligt og legitimt formål eller til formål, som kræves i henhold til lovgivningen, på de steder, hvor vi driver virksomhed.

Vi indsamler primært personoplysninger, såsom navne, fødselsdatoer, adresser, emailadresser, telefonnumre, pas/id-oplysninger og personnumre. Vi indsamler disse personoplysninger med henblik på at kunne levere vores Berettigelsesservice, Informationsservice, AirHelp Plus-medlemskab, Kompensationsservice og enhver anden af vores Tjenester i overensstemmelse med aftalen. Dette er AirHelps nøgleaktivitet som virksomhed.

Desuden indsamler vi personoplysninger til andre formål, fx statistik, administration og kommunikation, it- og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autentifikationssystemer, supportsystemer, samarbejde mellem interne projekter og virksomhedsteams og aktiviteter.

Vi køber flydata hos eksterne parter, fx information om forsinkede eller aflyste fly inden for et givet tidsrum mv. Denne information indeholder ikke-personoplysninger, som vi kombinerer med personoplysninger. Vores “Berettigelsesservice” anvendes udelukkende til at informere om sandsynligheden for, at et krav er berettiget. Vi leverer vores Kompensationsservice for Berettigede kompensationskrav efter anmodning.

For så vidt, som du deler Medpassagerers personoplysninger med os, er du forpligtet til at sikre, at alle Medpassagerer har udtrykkeligt givet deres samtykke til deling af deres persondata med vores organisation i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivning. Derudover skal du give Medpassagererne adgang til vores privatlivspolitik for at sikre, at de er fuldt informeret om vores behandling af deres data.

Vi vil muligvis bede dig om yderligere information eller dokumenter, som relaterer sig til Medpassagerer. Hvis du eller Medpassagerer undlader at leverer sådanne oplysninger og/eller dokumenter, vil vi ikke være i stand til at tilbyde vores tjenester til den respektive Medpassager. Som følge heraf vil vi være tvunget til at fjerne den pågældende Medpassagers persondata fra vores databaser, og vi vil ikke være i stand til at leverer vores Tjenester til dem.

Brug af personoplysninger

Vi anvender personoplysninger til det formål, som de indsamles til, og opbevarer ikke oplysningerne længere end nødvendigt i forhold til det pågældende formål. Vi kan måske opbevare dine oplysninger, så længe din konto er aktiv eller hvis det er nødvendigt for at kunne levere en serviceydelse, overholde lovgivningen eller i forhold til et eller flere af de formål, som er anført ovenfor. Adgang til personoplysninger er udelukkende begrænset til det af AirHelps personale og selskabets datterselskaber og tilknyttede virksomheder, som har den hensigtsmæssige bemyndigelse, og har et utvetydigt forretningsbehov for oplysningerne.

Automatiserede processer og profilering

AirHelp benytter ikke automatiseret behandling i overensstemmelse med artikel 22 stk. 1 af GDPR, og dine personoplysninger vil ikke blive brugt til profileringsformål. Dine data vil ikke blive brugt til disse formål, medmindre andet udtrykkeligt er kommunikeret, og kun med dit særskilte samtykke.

Vi vil dog muligvis anvende vores teknologi og teknologi fra vores partnere til at automatisere bestemte processer. Dette gør det muligt for os at levere hurtigere og bedre Tjenester til dig.

For at kunne sikre, at disse automatiserede processer ikke medfører negative eller uberettigede konsekvenser for dig, undersøger vores teams regelmæssigt, at de er korrekte. Dette gælder for både forældede og fremtidige processer.

Spørgsmål om dine data og automatiserede processer kan rettes til den Databeskyttelsesansvarliges ("DPO") e-mail: [email protected].

Brug af cookies

Vores hjemmeside og vores samarbejdspartnere bruger cookies eller tilsvarende teknologier til at give brugerne den bedst mulige oplevelse og til at analysere tendenser, administrere hjemmesiden, følge brugernes færden på hjemmesiden og til at indhente demografiske oplysninger om vores brugere generelt.

Vores brug af cookies er underlagt vores Cookiepolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Vi overfører kun personoplysninger til tredjeparter i henhold til nedenfor angivne betingelser:

 • Hvis du har givet samtykke hertil.

 • Hvis det er til et formål, som er direkte relateret til det oprindelige formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet.

 • Hvis det er påkrævet i forhold til klargøring, forhandling eller opfyldelse af Aftalen med dig.

 • Hvis det er påkrævet på grund af en juridisk forpligtelse, administrativ bestemmelse eller en retskendelse.

 • Hvis det er påkrævet for at etablere eller beskytte et retskrav eller forsvare en retssag.

 • Hvis det er påkrævet i forhold til at besvare lovmæssige anmodninger fra offentlige autoriteter, inklusiv at imødekomme national sikkerhed eller retshåndhævelse.

 • Hvis det har til formål at forhindre eller forebygge misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, fx bevidste angreb, eller for at opretholde databeskyttelse.

Fra tid til anden indgår vi i samarbejder med andre virksomheder og forretningspartnere, både i og udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om at handle på vores vegne, fx juridiske repræsentanter for at lave Sagsanlæg eller teknologifirmaer for at forbedre vores produkter og Tjenester, og vi vil i disse tilfælde videregive de nødvendige oplysninger. Før vi deler personlige oplysninger, indgår vi skriftlige aftaler med modtagerne, der indeholder databeskyttelsesbetingelser, som beskytter dine data i overensstemmelse med relevant Databeskyttelseslovgivning.

Serviceudbydere har kun tilladelse til at indhente de personoplysninger, som de skal bruge til at levere deres service. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter for at de kan markedsføre deres produkter eller serviceydelser til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi videregiver personoplysninger til disse firmaer, bedes du kontakte databeskyttelsesrådgiveren via email: [email protected]

Behandlingssikkerhed

Sikkerheden af dine personlige data er vigtige for os. Vi behandler alle personoplysninger sikkert, samt anvender og opretholder generelt accepterede standarder af behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte disse oplysninger mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, især hvor databehandlingen involverer transmission af data over et netværk, og mod ulovlige behandlingsformer. Hvis du har spørgsmål til beskyttelse af personoplysninger, kan du sende dem til databeskyttelsesrådgiveren: [email protected]

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har til ret til at anmode om adgang til samt berigtigelse eller sletning af personoplysninger, eller begrænsning af databehandlingen, eller til at gøre indsigelse mod databehandlingen, samt ret til dataportabilitet. Vi råder til, at du informerer os, hvis der sker ændringer eller hvis du finder fejl i dine personoplysninger, så vi altid har korrekt opdaterede oplysninger. For at se og/eller redigere personoplysninger eller få information om hvor længe vi beregner med at opbevare personoplysninger, eller stille andre spørgsmål vedrørende adgang til personoplysninger, eller vil bede os om information om hvorvidt vi opbevarer dine personoplysninger, eller behandler dem på vegne af en tredjepart, bedes du kontakte databeskyttelsesrådgiveren: [email protected]. Vi besvarer din henvendelse inden for en acceptabel tidsramme.

Ansøgning om job

I forbindelse med jobansøgninger anvender vi en ekstern udbyders rekrutteringsservice. Ved ansøgning om en stilling hos AirHelp bliver personoplysninger behandlet og administreret af AirHelp. Ansøgninger bliver ikke opbevaret længere end det er nødvendigt og videregives ikke til tredjeparter. Hvis du vil have adgang til, har rettelser, ønsker at slette personoplysninger, ønsker at begrænse databehandlingen, eller har indvendinger mod behandling af dine oplysninger eller vil benytte din ret til dataportabilitet, bedes du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på e-mail: [email protected]

Marketing-e-mails og reklamepræferencer

Når du giver samtykke, giver du os tilladelse til at sende reklamemails til dig. Denne specifikke form for samtykke skal gives frivilligt og informeres specifikt og utvetydigt. Disse betingelser er opfyldt, når du tilmelder dig for at få tilsendt reklamemails (aktiv accept).

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til formål for direct marketing, også uden at du behøver begrunde dette specifikt. Du kan gøre dette ved at benytte Frameld-linket i de emails, vi sender til dig, eller ved at kontakte os på [email protected]. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til direct marketingformål.

De reklamemails, vi sender dig, indeholder information, som vi mener kan have din interesse, fx seneste nyt om vores produkter og tjenester/serviceydelser.

Vi samarbejder med et tredjepart-selskab for at vise reklamer på vores website og for at styre vores reklamer på andre websites, inklusive vores sociale medieplatforme. Vores tredjeparts-partner bruger måske cookies eller lignende teknologier for at give dig reklamer baseret på din browsinghistorie eller interesser. Du kan afmelde interesse-baserede reklamer. Vær opmærksom på, at du vil fortsætte med at modtage generiske reklamer.

Ansvar

Ansvaret for denne Databeskyttelseserklæring ligger hos vores juridiske team, som har det overordnede ansvar i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav. Databeskyttelsesrådgiveren har det daglige ansvar for at denne Databeskyttelseserklæring overholder myndighedskravene, og er involveret i alle aspekter i forhold til beskyttelsen af personoplysninger.

Vi er ansvarlige for og vil til enhver tid kunne dokumentere, at vi overholder Databeskyttelseslovgivning samt vores principper, således som de er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Vi fører registre over databehandlingsaktiviteter under vores ansvar med information i henhold til Databeskyttelseslovgivning, og stiller i relevante tilfælde efter anmodning disse optegnelser til rådighed for tilsynsmyndigheden.

Spørgsmål vedrørende denne Databeskyttelseserklæring kan sendes til databeskyttelsesrådgiveren: [email protected]

Klager

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger. Alle spørgsmål og klager vil blive varetaget indenfor behørig tid af databeskyttelsesrådgiveren i overensstemmelse med interne procedurer. Klager kan sendes til databeskyttelsesrådgiveren via e-mail: [email protected].

Såfremt du mod forventning måtte mene, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivning, kan du også indgive en klage til en relevant tilsynsmyndighed.

Ændringer af denne Databeskyttelseserklæring

Denne Databeskyttelseserklæring kan fra tid til anden blive opdateret, fx på grund af ændringer i den relevante lovgivning eller AirHelps selskabsstruktur. I tilfælde af væsentlige ændringer vil du få besked via email eller via et opslag på hjemmesiden, inden ændringen træder i kraft. Vi opfordrer dig til indimellem at gå ind på hjemmesiden og læse seneste nyt om vores databeskyttelsespraksis.

Kontakt

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berlin
Tyskland

Email: [email protected]

Opdateret: 27. december 2023
Version PP1.23

AirHelp er blevet vist i:

TV2 logoBerlingske logoFinans logoEkstra Bladet logo

AirHelp er en del af Association of Passenger Rights Advocates (APRA), hvis mission er at fremme og beskytte passagerers rettigheder.

Copyright © 2024 AirHelp

Tjek kompensation

Alle flyselskaber