Όροι και Προϋποθέσεις

Άρθρο 1: Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις (η «Ο & Π»), οι όροι που ορίζονται παρακάτω έχουν την ακόλουθη έννοια:

1.1 “Συμφωνία”: μια συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της AirHelp που συνάπτεται μετά την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων από τον πελάτη, η οποία θεωρείται οριστική όταν ο πελάτης υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης.

1.2 “AirHelp”: εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ και με εταιρική έδρα στη διεύθυνση 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).

1.3″Κανονισμός Δικαιώματων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών”: κάθε νόμος, κανονισμός, οδηγία η οτιδήποτε παρόμοιο τα οποία έχουν εκδοθεί σε κρατικό, ομοσπονδιακό, ευρωπαικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, που θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τη νομισματική αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσεων.

1.4 “Εντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ” ΕΕΔ (Assignment Form): Είναι το έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο Πελάτης, υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το θέμα και εκχωρεί την κυριότητα της αξίωσης στην AirHelp.

1.5 “Έγγραφο εξουσιοδότησης”: ένα έγγραφο που παρέχει η AirHelp στον πελάτη, το οποίο εξουσιοδοτεί την AirHelp ή κάποια από τις θυγατρικές της ή τους συνεργάτες της να ενεργήσει εξ ονόματος του πελάτη. Το έγγραφο μπορεί να έχει πολλές μορφές, όπως, μεταξύ άλλων, πληρεξούσιο ή συμφωνητικό μέριμνας πελάτη.

1.6 “Αξίωση”: κάθε απαίτηση έναντι μιας αεροπορικής εταιρείας για χρηματική αποζημίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικαιώματων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών.

1.7 “Πελάτης/ες”: πρόσωπο/α που έχει/ουν αποδεχθεί αυτούς τους Ο & Π.

1.8 “Αποζημίωση πτήσης”: το συνολικό χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από μια αεροπορική εταιρεία σε σχέση με μια απαίτηση ως αποζημίωση, διακανονισμός, ένδειξη καλής θέλησης ή οτιδήποτε άλλο, στον πελάτη ή στην AirHelp, εφόσον ο πελάτης έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η αποζημίωση πτήσης δεν περιλαμβάνει πληρωμές δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών εξόδων, κόστους συλλογής, τόκων ή παρόμοια, οι οποίες πληρωμές υπόκεινται αποκλειστικά στην AirHelp.

1.9 Νομική Ενέργεια” Είναι η κατάθεση αγωγής στο δικαστήριο ή κρατικό φορέα, όπως σε ένα εθνικό φορέα επιβολής (ΕΦΕ), ή η παραχώρηση ενός αιτήματος σε συμβολαιούχο νόμιμο εκπρόσωπο, όπως ένα δικηγόρο ή δικηγορικό γραφείο.

1.10 ”Τιμοκατάλογος”: παράρτημα που επισυνάπτεται στους παρόντες Ο & Π και προσδιορίζει τα αποδεκτά νομίσματα, τις μεθόδους πληρωμής και όλα τα τέλη που χρεώνονται από την AirHelp.

1.11 “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004” του ευρωπαικού κοινοβούλιου και του συμβούλιου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

Αρθρο 2: Συμφωνία

2.1 Όταν η AirHelp καλείται να εγείρει αξίωση του Πελάτη, ο Πελάτης αυτόματα και ταυτόχρονα δέχεται αυτούς τους Ο & Π.

2.2 Η συμφωνία ολοκληρώνεται μόνο εάν η AirHelp δεχθεί να αναλάβει τη διεκδίκηση της απαίτησης του πελάτη. Η AirHelp έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αναλάβει οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς αιτιολογία. Σε περίπτωση άρνησης, η AirHelp θα ενημερώσει τον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αν η AirHelp δεχθεί να αναλάβει την απαίτηση του πελάτη, ο πελάτης θα κληθεί να υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης. Όταν ο πελάτης υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης, έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ της AirHelp και του πελάτη.

2.3 Σε περίπτωση συμφωνίας με την AirHelp, ο Πελάτης εγγυάται ότι αυτός έχει εγκριθεί και έχει την νομική ικανότητα να συνάψει συμφωνία.

2.4 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι o όμιλος AirHelp τον βοηθά μόνο στην αναζήτηση αποζημίωσης πτήσης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η AirHelp δεν θα δεχθεί κουπόνια ταξιδίου ή άλλες υπηρεσίες ως αποζημίωση πτήσης και ότι τέτοια προσφορά από τις αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να θεωρηθεί ως άρνηση πληρωμής.

2.5 Ο Πελάτης εγγυάται ότι η αξίωση δεν έχει ανατεθεί σε τρίτους και ότι δέν εκκρεμεί ή υπάρχει αναμενόμενη νομική διαφορά μεταξύ του πελάτη και της αεροπορικής εταιρείας για το ίδιο θέμα.

2.6 Αφού υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης, ο πελάτης δεν μπορεί να προσλάβει οποιονδήποτε τρίτον για να διεκδικήσει την απαίτηση ή να αναθέσει την απαίτηση σε οποιονδήποτε τρίτον. Κάθε τυχόν υπάρχουσα πρόσληψη ή ανάθεση πρέπει να ακυρωθεί πριν την υπογραφή του εντύπου εκχώρησης δικαιωμάτων ή ενός εγγράφου εξουσιοδότησης.

2.7 Αν ο πελάτης λάβει οποιεσδήποτε απευθείας πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από την εν λόγω αεροπορική εταιρεία μετά τη σύναψη της συμφωνίας, ο πελάτης υποχρεούται να πληροφορήσει την AirHelp χωρίς καθυστέρηση. Αυτού του είδους οι πληρωμές θεωρούνται αποζημίωση πτήσης.

2.8 Μετά την υπογραφή του εντύπου εκχώρησης δικαιωμάτων ή ενός εγγράφου εξουσιοδότησης,ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία και να κατευθύνει οποιαδήποτε επικοινωνία από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας στην AirHelp, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η AirHelp θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

2.9 Η συμφωνία τερματίζεται:

i) όταν η αποζημίωση της πτήσης γίνει αποδεκτή από την AirHelp και καταβληθεί στο ακέραιο στην AirHelp από την αεροπορική εταιρεία και μεταφερθεί στον Πελάτη μετά την αφαίρεση όλων των ισχυόντων τελών, ή

ii) όταν η AirHelp αποδείξει ότι θα ήταν μάταιο να συνεχίσει να εγείρει την αξίωση μετά τη διεξαγωγή εις βάθος επανεξέτασης της υπόθεσής του και στη συνέχεια συμβουλεύσει τον Πελάτη ότι μια τέτοια αξίωση δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί.

2.10 Εάν η συμφωνία τερματιστεί δυνάμει της παραγράφου 2.9ii με αίτημα του Πελάτη, η αξίωση μπορεί να εκχωρηθεί εκ νέου στον πελάτη, χωρίς χρέωση (βλέπε Τιμοκατάλογο). Εφεξής, ο Πελάτης είναι ελεύθερος να συνεχίσει την αξίωση.

2.11 Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις μπορεί να ισχύουν για πελάτες που υποβάλλουν αξιώσεις, σύμφωνα με τις συμφωνίες της AirHelp με τρίτους.

Άρθρο 3: Περιγραφή των Υπηρεσιών

3.1 Η AirHelp υποστηρίζει την αξίωση του Πελάτη για αποζημίωση πτήσης από την αεροπορική εταιρεία βάσει του κανονισμού 261/2004 ή οιουδήποτε άλλου κανονισμού Δικαιωμάτων των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο αεροπορικό ταξίδι του Πελάτη.

3.2 Τα δεδομένα και οι πληροφορίες της πτήσης μπορούν να υποβληθούν στην AirHelp μέσω του ιστοτόπου, των εφαρμογών για κινητά, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ηλεκτρονικών λύσεων ή λύσεων λογισμικού που υποστηρίζονται από την AirHelp ή μέσω τηλεφώνου. Μετά την παραλαβή μιας απαίτησης, η AirHelp διεξάγει έρευνα για να ελέγξει τις πληροφορίες της πτήσης και να επαληθεύσει τα δεδομένα πτήσης. Εάν η εν λόγω αξιολόγηση αποδείξει ότι η απαίτηση έχει επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας, η AirHelp ενημερώνει τον πελάτη ότι η απαίτησή του έγινε δεκτή και ζητά από τον πελάτη να υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης.

3.3 Για να φέρει σε πέρας με επιτυχία την απαίτηση, η AirHelp χρειάζεται ένα υπογεγραμμένο από τον πελάτη έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων, το οποίο ο πελάτης μπορεί να αποστείλει στην AirHelp μέσω της διαδικτυακής φόρμας, της εφαρμογής για κινητά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Αφού λάβει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο από τον πελάτη, η AirHelp συντάσσει ένα αίτημα πληρωμής και το αποστέλλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αεροπορική εταιρεία και χειρίζεται όλη την περαιτέρω επικοινωνία.

3.4 Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί την πτήση, αδυνατεί να καταβάλει την αποζημίωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και εφόσον η υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί με επαρκή βεβαιότητα, η AirHelp μπορεί να κινήσει νομική διαδικασία για να επιδιώξει τη διεκδίκηση. Στην περίπτωση που ληφθούν νομικά μέτρα, τα τέλη της προσφυγής αφορούν την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της νομικής διαδικασίας (βλέπε Τιμοκατάλογο).

3.5 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί συμβεβλημένος νομικός εκπρόσωπος για την κίνηση νομικής διαδικασίας, ο πελάτης θα επιτρέψει στην AirHelp να παραχωρήσει στον συμβεβλημένο νομικό εκπρόσωπο πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην AirHelp και θα επιτρέψει στον νομικό εκπρόσωπο να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες στην AirHelp. Όταν απαιτείται ξεχωριστό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης, πληρεξούσιο, δήλωση αληθείας, έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή άλλα συμπληρωματικά έγγραφα από το αρμόδιο δικαστήριο, ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει αυτά τα συμπληρωματικά έγγραφα. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει ήδη υπογράψει ένα έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων και κατόπιν υπογράψει πιστοποιητικό εξουσιοδότησης, πληρεξούσιο, συμφωνητικό μέριμνας πελάτη, ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο, η απαίτηση ανατίθεται αυτόματα εκ νέου στον πελάτη.

3.6 Αν ο συμβασιούχος νόμιμος εκπρόσωπος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς προοπτικές επιτυχίας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί επί του θέματος και η AirHelp δεν θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

3.7 Εάν ο συμβασιούχος νόμιμος εκπρόσωπος κινεί νομικές διαδικασίες για να εγείρει την αξίωση του Πελάτη, η AirHelp θα αποζημιώσει τον πελάτη από οποιαδήποτε έξοδα σε περίπτωση που η αγωγή έχει χαθεί. Σε περίπτωση που η AirHelp κερδίσει την αγωγή, ή σε περίπτωση διακανονισμού μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της AirHelp, η AirHelp θα καλύψει όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται από την αεροπορική εταιρεία.

3.8 Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι έγκειται αποκλειστικά στην απόφαση της AirHelp εάν θα δεχτεί οποιαδήποτε προσφορά για διακανονισμό, εφόσον ο πελάτης έχει αναθέσει την απαίτηση στην AirHelp. Εφόσον η AirHelp ενεργεί εκ μέρους του πελάτη βάσει εγγράφου εξουσιοδότησης, ο πελάτης εξουσιοδοτεί την AirHelp να δεχτεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά διακανονισμού με βάση την εμπειρία της AirHelp με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και τις συμβουλές εξωτερικών νομικών εκπροσώπων.

Άρθρο 4: Τέλη και Πληρωμές

4.1 Η AirHelp εγείρει την αξίωση του πελάτη χωρίς χρέωση. Αν η AirHelp καταφέρει να συλλέξει την αποζημίωση πτήσης, η AirHelp θα χρεώσει τέλος υπηρεσίας σύμφωνα με το Τιμολόγιο.

4.2 Η πληρωμή του συμφωνηθέντος μέρους της αποζημίωσης πτήσης στον πελάτη γίνεται με βάση τις εναλλακτικές επιλογές στον τιμοκατάλογο.

4.3 Εάν ο Πελάτης παρέσχε λανθασμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες που χρειάζονταν για την καταβολή της Αποζημίωσης της Πτήσης και επιστρέφεται στην AirHelp, η AirHelp δικαιούται να αφαιρέσει το σύνολο των εξωτερικών εξόδων που επιβάλλονται στην AirHelp συν του Τέλους Μετατροπής για την κάλυψη των εσωτερικών δαπανών, για κάθε περιστατικό (βλέπε Τιμοκατάλογο). Εάν ο Πελάτης, μετά από επανειλημμένες υπενθυμίσεις και εύλογες προσπάθειες από την AirHelp να επικοινωνήσει με τον Πελάτη με άλλους τρόπους τότε, το e-mail που παρέσχε ο Πελάτης στην AirHelp, δεν ανταποκρίνεται στη διόθωση ή την παροχή των αναηκαίων πληροφοριών για να πληρώσει το συμφωνηθέν μέρος της Αποζημίωσης της Πτήσης, η AirHelp δικαιούται να κρατήσει το μέρος της Αποζημίωσης της Πτήσης που διαφορετικά θα έπρεπε να έχει μεταβιβαστεί στον πελάτη.

4.4 Όταν η AirHelp κατέβαλε την συμφωνημένη Αποζημίωση της Πτήσης, βάσει των οδηγιών και της επιλογής μεθόδου του Πελάτη, η AirHelp δεν θα ευθύνεται για:

i) επιταγές, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, πιστ ωτικές κάρτες και άλλα παρόμοια δυνατόν να χαθούν κατά τη μεταφορά στον πελάτη,

ii) κάθε αποτέλεσμα λανθασμένων στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού, λάθος διεύθυνση ή άλλα παρόμοια καταχωρισμένα από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά ως προς την αποζημίωση της πτήσης που καταβάλλεται σε λάθος παραλήπτη. Αν η αποζημίωση πτήσης με υπαιτιότητα του Πελάτη έχει καταβληθεί σε λάθος παραλήπτη, η AirHelp δεν θα υποχρεούται να την διεκδικήσει ενεργά.

4.5 Δεν μπορεί να απαιτηθεί κανένας τόκος για την περίοδο μεταξύ των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιοδήποτε τόκο που έχει ανακτηθεί από την αεροπορική εταιρεία.

4.6 Ως προεπιλογή δεν θα παρέχονται τιμολόγια που σχετίζονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα επιβαλλόμενα τέλη, αλλά μπορεί να ζητηθεί και αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω email.

4.7 Η AirHelp δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης, ζημιές η παρομοίας φύσεως εάν εμποδίζεται να μεταφέρει το ποσό στον Πελάτη λόγω ενός συμβάντος που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, απεργίες, λοκ‐άουτ, εργασιακής διαφοράς, ανωτέρας βίας, πολέμου, εξεγέρσεων, πολιτικών αναταραχών, κακόβουλης ζημίας, σύμφωνα με τον νόμο η κυβερνητικό διάταγμα, κανόνα, κανονισμού ή οδηγίας, ατυχήματος, βλάβης εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιάς, πλημμύρας και καταιγίδας.

Άρθρο 5: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η AirHelp θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη μόνο για το σκοπό επιδίωξης της αξίωσης του Πελάτη σύμφωνα με τη Συμφωνία και με όλους τους εφαρμοστέους νόμους ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων. Ο Πελάτης παρέχει στην AirHelp τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλων νόμων προστασίας των δεδομένων που μπορεί να ισχύουν, καθώς και με τη ρητή άδεια για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τ η χρήση τους στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η AirHelp θα μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα μόνο σε τρίτους, υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

i) ​ εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του,

ii) ​ εάν πρόκειται για ένα σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,

iii) εάν είναι αναγκαία για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της σύμβασης με τον Πελάτη,

iv) εάν αυτό απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής απόφασης,

v) ​ εάν απαιτείται για την εγκατάσταση ή την προστασία των νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση των δικαστικών ενεργειών,

vi) εάν συμβάλλει στην πρόληψη της κατάχρησης ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων

Άρθρο 6: Στοιχεία και πληροφορίες από τον Πελάτη

6.1 Κατόπιν αιτήματος από την AirHelp, ο Πελάτης θα παρέχει όλα τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της συμφωνίας. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σωστά, πλήρη και αληθή.

6.2 Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως την AirHelp από κάθε άποψη συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων τρίτων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, ανακριβείς πληροφορίες εκ μέρους του Πελάτη, παροχή εσφαλμένων στοιχείων/πληροφοριών και δόλια συμπεριφορά.

6.3 Στην περίπτωση εσφαλμένων δεδομένων/πληροφοριών και δόλιας συμπεριφοράς, η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία με άμεση ισχύ. Εάν η συμφωνία καταγγελθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ο Πελάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα σε κανενός είδους αποζημίωση.

Άρθρο 7: Δικαίωμα απόσυρσης

7.1 Εάν θεωρείστε καταναλωτής, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς των καταναλωτών, αν είστε δηλαδή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική πράξη για έναν σκοπό που δεν είναι ούτε εμπορικός ούτε η ανεξάρτητη επαγγελματική σας δραστηριότητα, έχετε νόμιμο δικαίωμα απόσυρσης.

7.2 Μπορείτε να ακυρώσετε την αποδοχή της συμφωνίας μας εντός 14 ημερών (π.χ., επιστολή, fax, e-mail), χωρίς την ανάγκη να διευκρινίσετε οποιοδήποτε λόγο. Για να ασκήσετε το δικαιώμα ανάκλησης, η ακύρωση της ανάκλησης πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς εντός 14 ημερών όπως αναφέρεται πιό πάνω και πρέπει να δηλώνεται σαφώς ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη συμφωνία. Λόγω της φύσεως της υπηρεσίας που σας παρέχεται, δεν μπορείτε να αποχωρήσετε από τη συμφωνία μας, αν σας έχουμε ενημερώσει ότι η αεροπορική εταιρεία αποδέχθηκε την Αξίωση, καθώς εμείς σε τέτοια περίπτωση θα έχουμε ολοκληρώσει την υπηρεσία που ζητήσατε. Η απόσυρση της ακύρωσης πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

η
e-mail: [email protected]

Άρθρο 8: Τελικές διατάξεις

8.1 Η AirHelp έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις και τον τιμοκατάλογο και να ορίζει πρόσθετες προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οι αλλαγές με αρνητικό αντίκτυπο για τον πελάτη δεν ισχύουν για τον πελάτη, εκτός εάν ο ίδιος συμφωνήσει στις νέες αλλαγές.

8.2 Εφαρμόζεται η γερμανική νομοθεσία σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, στο Έντυπο Εξουσιοδότησης και στη Συμφωνία μεταξύ της Airhelp και του Πελάτη. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, το Έντυπο Εξουσιοδότησης και τη Συμφωνία μεταξύ Airhelp και Πελάτη διευθετείται αποκλειστικά από το Δικαστήριο της Κοπεγχάγης, στη Δανία, σε πρώτο βαθμό.

8.3 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των T & C είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων κατά οποιονδήποτε τρόπο.

8.4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται πλήρως ή εν μέρει με οποιαδήποτε διεκδίκηση, μπορούν να μεταφερθούν χωρίς περιορισμούς από την AirHelp σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του ομίλου εταιριών της AirHelp και από την AirHelp σε τρίτους.

8.5 Η αγγλική έκδοση των Τ & C θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυνάφειας από οποιαδήποτε άλλη γλωσσική απόδοση.