Όροι και Προϋποθέσεις

Σημειώστε ότι αν το αίτημα σας υπάγεται στους βραζιλιάνικους νόμους, ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις της Βραζιλίας.

§1 Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις (οι «Όροι»), οι όροι που ορίζονται παρακάτω έχουν την ακόλουθη έννοια:

 1. «Συμφωνία»: μια συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της AirHelp για την παροχή της Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης.

 2. «AirHelp»: AirHelp Germany GmbH, εταιρεία συσταθείσα στη Γερμανία με έδρα στη διεύθυνση WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Germany (HRB 196015 B).

 3. «Συνδρομή AirHelp Plus»: Συνδρομή, η οποία μπορεί να αγοραστεί ως μεμονωμένη κράτηση ή ως ετήσια συνδρομή.

 4. «Κανονισμός Δικαιωμάτων Αεροπορικών Επιβατών»: κάθε νόμος, κανονισμός, οδηγία, διεθνής σύμβαση ή οτιδήποτε παρόμοιο, που εκδόθηκε σε πολιτειακό, ομοσπονδιακό, ευρωπαϊκό, εθνικό, διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο, ή νομολογία, που θεσμοθετεί κανόνες σχετικά με χρηματική αποζημίωση, ζημίες ή επιστροφή χρημάτων σε επιβάτες στην περίπτωση πτήσεων με υπεράριθμες κρατήσεις, καθυστέρηση, ακύρωση ή οποιασδήποτε άλλης πληγείσας πτήσης ή αιτημάτων σχετικά με αποσκευές.

 5. «Έντυπο ανάθεσης»: το ηλεκτρονικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο Πελάτης και η AirHelp συμφωνούν ότι η AirHelp θα γίνει ιδιοκτήτης του Αιτήματος, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων του εγγράφου, προκειμένου να συλλέξει και να λάβει πληρωμές.

 6. «Έγγραφο Εξουσιοδότησης»: ένα έγγραφο που παρέχει η AirHelp στον Πελάτη, το οποίο εξουσιοδοτεί την AirHelp ή κάποια από τις θυγατρικές της ή τους συνεργάτες της να ενεργήσει εκ μέρους του Πελάτη. Το έγγραφο μπορεί να έχει πολλές μορφές, λόγω των ποικίλων δικαιοδοτικών απαιτήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, Πληρεξούσιο, Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης ή Συμφωνητικό Μέριμνας Πελάτη.

 7. «Αίτημα»: κάθε αίτημα έναντι μιας αεροπορικής εταιρείας για χρηματική αποζημίωση, ζημίες ή επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικαιωμάτων Αεροπορικών Επιβατών ή ως ένδειξη καλής θέλησης εκ μέρους της αεροπορικής εταιρείας.

 8. «Πελάτης/ές»: πρόσωπο/α που έχει/ουν αποδεχθεί αυτούς τους Όρους. Μπορεί επίσης να αναφέρεται ως «Επιβάτης» σε ορισμένα έγγραφα.

 9. «Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας»: είναι η υπερσύγχρονη υπηρεσία της AirHelp που προσδιορίζει την επιλεξιμότητα για καταβολή αποζημίωσης μέσω λογισμικού. Η Υπηρεσία Επιλεξιμότητας διεξάγεται αναλόγως του Αιτήματος στη διαδικτυακή φόρμα της AirHelp. Η Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας θα ενημερώσει τον Πελάτη για την πιθανότητα να έχει ένα επιλέξιμο για αποζημίωση Αίτημα. Ένα επιλέξιμο Αίτημα θα έχει υψηλή πιθανότητα λήψης αποζημίωσης και η AirHelp θα παράσχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης για τέτοια Αιτήματα, εάν το ζητήσει ο Πελάτης. Τα Αιτήματα που δεν είναι επιλέξιμα θα έχουν χαμηλή πιθανότητα λήψης αποζημίωσης και η AirHelp δεν θα παρέχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης για τέτοια Αιτήματα.

 10. «Αποζημίωση Πτήσης»: το συνολικό ποσό χρημάτων που καταβάλλεται από μια αεροπορική εταιρεία σε σχέση με ένα Αίτημα ως αποζημίωση, επιστροφή χρημάτων, ζημίες, διευθέτηση, κίνηση καλής θέλησης ή άλλως, στον Πελάτη ή στην AirHelp μετά την αποδοχή των Όρων αυτών από τον Πελάτη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Αποζημίωση Πτήσης δεν περιλαμβάνει τυχόν πληρωμές ή επιστροφές χρημάτων για αμοιβή του δικηγόρου, δαπάνες για νομικές συμβουλές, δικαστικά έξοδα, δαπάνες είσπραξης, τόκους ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο, καθώς έχουν προπληρωθεί από την AirHelp ή απορρέουν από την παρέμβαση της AirHelp.

 11. «Υπηρεσία Πληροφόρησης»: είναι η παροχή της AirHelp πληροφοριών για πτήσεις, πληροφοριών για αεροπορικές εταιρείες, πληροφοριών για τα αεροδρόμια, άλλων πληροφοριών σχετικών με τα ταξίδια, πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών και τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Οι πληροφορίες θα είναι τόσο σχετικές με τα ταξίδια του Πελάτη όσο και με ένα γενικότερο πλαίσιο, όπως η κατάταξη των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών ή νέα σχετικά με τις αλλαγές στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Οι πληροφορίες θα παρέχονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο εξατομικευμένος πίνακας ελέγχου και οι ελεγχόμενες ιστοσελίδες της AirHelp.

 12. «Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης»: είναι η επιδίωξη της AirHelp του Αιτήματος, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της Νομική Προσφυγής.

 13. «Νομική Διαδικασία / Νομική Προσφυγή»: η υποβολή Αιτήματος σε δικαστήριο ή κρατικό φορέα, όπως σε εθνικό φορέα επιβολής του νόμου, ή η ανάθεση Αιτήματος σε συμβεβλημένο νομικό εκπρόσωπο, όπως δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία.

 14. «Μέλος/η»: πρόσωπο/α που έχει/ουν αγοράσει συνδρομή AirHelp Plus.

 15. «Τιμοκατάλογος»: Παράρτημα που επισυνάπτεται στους παρόντες όρους, καθορίζοντας τα αποδεκτά νομίσματα, τις μεθόδους πληρωμής και όλες τις αμοιβές που χρεώνει η AirHelp, εκτός από την επιστροφή δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, που θα αντισταθμιστούν από την AirHelp εφόσον χρειάζεται.

 16. «EC 261»: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσης.

 17. «Υπογραφή AH»: Μια «υπογραφή» που παραδίδεται από τον Πελάτη ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού εργαλείου υπογραφής της AirHelp. Αυτή η υπογραφή AH μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων, με σκοπό την απόδειξη της εκχώρησης του αιτήματος σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία ή/και σε δικαστικές διαδικασίες ή/και στο Έγγραφο εξουσιοδότησης ή σε άλλα έγγραφα.

§2 Σύμβαση

 1. Μετά την αποδοχή αυτών των Όρων, η AirHelp συμφωνεί στην παροχή και ο Πελάτης στην αποδοχή της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας και της Υπηρεσίας Πληροφόρησης.

 2. Αφού ο Πελάτης αποδεχτεί αυτούς τους Όρους και υποβάλει (με την Υπογραφή AH) είτε το Έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων είτε το Έγγραφο Εξουσιοδότησης, η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ και ο Πελάτης συμφωνεί να λάβει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης και η AirHelp συμφωνεί να παραδώσει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης.

 3. Σε περίπτωση σύναψης Συμφωνίας με την AirHelp, ο Πελάτης εγγυάται ότι είναι εξουσιοδοτημένος και έχει τη νομική ικανότητα να συνάψει Συμφωνία για τον ίδιο και, εφόσον απαιτείται, εκ μέρους των συνεπιβατών του.

 4. Με την υποβολή του Εντύπου Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης εγγυάται ότι είναι εξουσιοδοτημένος και έχει τη νομική ικανότητα να υπογράψει το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης για τον ίδιο και, εφόσον απαιτείται, εκ μέρους των ανήλικων συνεπιβατών του.

 5. Επιβάτης κατανοεί ότι η AirHelp τον βοηθά μόνο στην αναζήτηση Αποζημίωσης Πτήσης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η AirHelp δεν θα δεχθεί ταξιδιωτικά κουπόνια ή/και άλλες υπηρεσίες ως Αποζημίωση Πτήσης και ότι μια τέτοια προσφορά από τις αεροπορικές εταιρείες θα θεωρηθεί άρνηση πληρωμής αποζημίωσης, εκτός εάν η AirHelp διαπιστώσει ότι η πιθανότητα ευνοϊκότερης έκβασης για τον Πελάτη είναι μικρή και ότι υπό αυτές τις περιστάσεις θα ήταν καλύτερη επιλογή η αποδοχή μιας τέτοιας προσφοράς.

 6. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι το Αίτημα δεν έχει ανατεθεί σε τρίτους και ότι δεν εκκρεμεί ή υπάρχει αναμενόμενη νομική διαμάχη μεταξύ του Πελάτη και της αεροπορικής εταιρείας για το ίδιο θέμα.

 7. Αφού υποβάλει το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων, ο Πελάτης δεν μπορεί να αναθέσει το Αίτημα σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς ο νομικός τίτλος του Αιτήματος θα έχει ανατεθεί στην AirHelp. Μετά την υποβολή του Εγγράφου Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης δεν μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο τρίτο μέρος για να ενεργήσει εκ μέρους του Πελάτη σχετικά με το ίδιο Αίτημα.
  Τυχόν υπάρχουσα δέσμευση ή ανάθεση, εάν υπάρχει, πρέπει να ακυρωθεί πριν την υποβολή του Εντύπου Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή του Εγγράφου Εξουσιοδότησης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει υπογράψει ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης μπορεί να προχωρήσει σε υπαναχώρηση της εξουσιοδότησης που δόθηκε στο Έγγραφο Εξουσιοδότησης με γραπτή ειδοποίηση προς την AirHelp. Αυτή η ανάκληση δεν επηρεάζει την ίδια τη Συμφωνία.

 8. Αν ο Πελάτης λάβει άμεσες πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία μετά τη σύναψη της Συμφωνίας, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την AirHelp χωρίς καθυστέρηση. Αυτού του είδους οι πληρωμές θεωρούνται Αποζημίωση Πτήσης και δίνουν το δικαίωμα στην AirHelp να χρεώσει Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν η AirHelp έχει προβεί σε νομικές ενέργειες πριν ο Πελάτης λάβει πληρωμή από την αεροπορική εταιρεία. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Αποζημίωση Πτήσης δεν περιλαμβάνει τυχόν πληρωμές ή επιστροφές χρημάτων για αμοιβή του δικηγόρου, δαπάνες για νομικές συμβουλές, δικαστικά έξοδα, δαπάνες είσπραξης, τόκους ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο, πληρωμές οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στην AirHelp.

 9. Μετά την υποβολή του Εντύπου Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή ενός Εγγράφου Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία και να κατευθύνει οποιαδήποτε επικοινωνία από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας στην AirHelp, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η AirHelp θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

§3 Περιγραφή της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης

 1. Η AirHelp υποστηρίζει το Αίτημα του Πελάτη για Αποζημίωση Πτήσης από την αεροπορική εταιρεία βάσει του ΕΚ 261 ή οποιουδήποτε άλλου κανονισμού Δικαιωμάτων των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών που ισχύουν για το συγκεκριμένο αεροπορικό ταξίδι του Πελάτη.

 2. Δεδομένα και πληροφορίες πτήσης μπορούν να υποβάλλονται στην AirHelp μέσω της ιστοσελίδας, email, άλλων ηλεκτρονικών λύσεων ή λύσεων λογισμικού που υποστηρίζει η AirHelp ή μέσω τηλεφώνου.

 3. Για να φέρει εις πέρας με επιτυχία το Αίτημα, η AirHelp χρειάζεται να έχει υποβάλλει ο Πελάτης το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή το Έγγραφο Εξουσιοδότησης, το οποίο ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει στην AirHelp μέσω της διαδικτυακής φόρμας, μέσω email ή κάνοντας χρήση ταχυδρομικής υπηρεσίας. Αφού λάβει το υποβληθέν Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή το Έγγραφο Εξουσιοδότησης από τον Πελάτη, η AirHelp συντάσσει ένα αίτημα πληρωμής και το αποστέλλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αεροπορική εταιρεία και διαχειρίζεται όλη την περαιτέρω επικοινωνία. Για αυτό το τμήμα της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης, εάν καταβληθεί Αποζημίωση Πτήσης, η AirHelp χρεώνει τα Τέλη Υπηρεσίας της (βλ. Τιμοκατάλογος).

 4. Στην περίπτωση που ο αεροµεταφορέας που πραγματοποιεί την πτήση δεν καταβάλει την αποζημίωση πτήσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί από την AirHelp, και εφόσον η υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί με επαρκή βεβαιότητα, η AirHelp μπορεί να προτείνει και να κινήσει Νομική διαδικασία για να επιδιώξει τη διεκδίκηση. Στην περίπτωση που ληφθούν νομικά μέτρα και πληρωθεί η αποζημίωση πτήσης, η AirHelp χρεώνει τα τέλη νομικής προσφυγής μαζί με τα Τέλη Υπηρεσίας, για να καλύψει τα πρόσθετα κόστη Νομικής Προσφυγής (βλ. Τιμοκατάλογος).

 5. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί συμβεβλημένος νομικός εκπρόσωπος για τη Νομική Προσφυγή, ο Πελάτης θα επιτρέψει στην AirHelp να παραχωρήσει στον συμβεβλημένο νομικό εκπρόσωπο πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην AirHelp και θα επιτρέψει στον νομικό εκπρόσωπο να μεταβιβάσει πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες στην AirHelp. Όταν απαιτείται ένα ξεχωριστό Έγγραφο Εξουσιοδότησης, Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή άλλα συμπληρωματικά έγγραφα από το αρμόδιο δικαστήριο, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει αυτά τα συμπληρωματικά έγγραφα. Σε περιπτώσεις όπου ο Πελάτης έχει υπογράψει ένα Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων και αργότερα υπογράψει ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης (ή παρόμοιο), ο Πελάτης αποδέχεται ότι το Έγγραφο Εξουσιοδότησης εκχωρεί το Αίτημα στον Πελάτη.

 6. Αν ο συμβασιούχος νόμιμος εκπρόσωπος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς προοπτικές επιτυχίας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί επί του θέματος και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες σχετικά με το Αίτημα. Σε περίπτωση αλλαγών που επηρεάζουν τις προοπτικές επιτυχίας του Αιτήματος, η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πελάτη και να διεκδικήσει ενεργά το Αίτημα εκ νέου.

 7. Εάν η AirHelp ή ο συμβεβλημένος νομικός εκπρόσωπος κινήσει νομικές διαδικασίες για να διεκδικήσει ένα Αίτημα, η AirHelp θα καλύψει όλα τα έξοδα σε περίπτωση που η αγωγή χαθεί. Σε περίπτωση που η AirHelp κερδίσει την αγωγή, ή σε περίπτωση διακανονισμού μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της AirHelp, η AirHelp θα καλύψει όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται από την αεροπορική εταιρεία. Αν κερδίσει την αγωγή, θα υποβληθεί αξίωση για επιστροφή δικαστικών εξόδων για λογαριασμό του Πελάτη. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος των νομικών συμβουλών και των αμοιβών δικηγόρων, ανεξάρτητα από το εάν οι δικαστικές διαδικασίες διεκπεραιώνονται από την AirHelp ή από συμβεβλημένο νόμιμο εκπρόσωπο.

 8. Ο Πελάτης κατανοεί ότι έγκειται αποκλειστικά στην απόφαση της AirHelp να δεχτεί οποιαδήποτε προσφορά για διακανονισμό, εφόσον ο Πελάτης έχει αναθέσει το αίτημα στην AirHelp. Εφόσον η AirHelp ενεργεί εκ μέρους του Πελάτη βάσει Εγγράφου Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την AirHelp να δεχτεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά διακανονισμού με βάση την εμπειρία της AirHelp με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και τις συμβουλές εξωτερικών νομικών εκπροσώπων.

 9. Η AirHelp μπορεί να διεκδικήσει το εκχωρούμενο Αίτημα εξ ονόματός, με ή χωρίς τη βοήθεια νομικού εκπροσώπου. Όπου ενδείκνυται ή/και καθίσταται νομικά απαραίτητο, η AirHelp μπορεί να εκχωρήσει εκ νέου το Αίτημα στον Πελάτη και ο Πελάτης συμφωνεί να παραχωρήσει στην AirHelp ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης ώστε να του προσφέρει μια Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης και να συλλέξει ή/και να λάβει πληρωμές.

§4 Περιγραφή της συνδρομής AirHelp Plus

 1. Ο Πελάτης μπορεί να γίνει Μέλος αγοράζοντας μια Συνδρομή AirHelp Plus.

 2. Ο Πελάτης ενημερώνεται τη στιγμή της αγοράς για το τέλος της Συνδρομής AirHelp Plus, το οποίο πρέπει να πληρωθεί, ώστε ο Πελάτης να αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους και να απολαύσει τα προνόμια που περιγράφονται στο παρόν.

 3. Η AirHelp προσφέρει τη Συνδρομή AirHelp Plus είτε ως:
  i) μία μεμονωμένη κράτηση ή ii) μια ετήσια συνδρομή:

  1. Η συνδρομή AirHelp Plus ως μεμονωμένη κράτηση θα καλύψει τα Αιτήματα που προέρχονται από την κράτηση πτήσης για την οποία ο Πελάτης αγόρασε τη Συνδρομή ή προήλθαν από μια κράτηση πτήσης που πρόσθεσε ο Πελάτης χειροκίνητα πριν προκύψει οποιαδήποτε πρόβλημα με πτήση.

  2. Η ιδιότητα του Μέλους της AirHelp Plus ως ετήσια συνδρομή θα καλύψει τα Αιτήματα που σχετίζονται με κρατήσεις πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα τέλη για αυτή τη Συνδρομή AirHelp Plus θα χρεώνονται σε ετήσια βάση.

   Και οι δύο συνδρομές AirHelp Plus είναι διαθέσιμες, είτε ως πρόγραμμα Complete είτε ως πρόγραμμα Essential. Μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το πρόγραμμα Complete θα έχουν πρόσβαση στα επιπλέον προνόμια που περιγράφονται στο 4.7.

 4. Η ιδιότητα του Μέλους της AirHelp Plus αρχίζει την ημέρα της αγοράς.

 5. Με την αποδοχή της αγοράς το Μέλος θα λάβει επιβεβαίωση.

 6. Για τα Μέλη της AirHelp Plus, η AirHelp δεν θα χρεώσει Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν αυτά ισχύουν, για την παροχή της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης της AirHelp για τα Αιτήματα σε σχέση με κρατήσεις που καλύπτονται από τη Συνδρομή AirHelp Plus.

 7. Το πρόγραμμα AirHelp Plus Complete διανέμεται σε διάφορες εκδόσεις και ενδέχεται να περιλαμβάνει μερικά ή όλα αυτά τα οφέλη:

  1. Πρόσβαση στο lounge του αεροδρομίου 

   Η AirHelp παρέχει την πρόσβαση στο Lounge μέσω συνεργασίας με την COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED («Collinson»), εταιρεία με έδρα στην Αγγλία και την Ουαλία με εταιρικό αριθμό 02474708 και καταστατική έδρα στη διεύθυνση:  Cutlers  Exchange,  123 Houndsditch, Λονδίνο, EC3A 7BU, Αγγλία για επιλεγμένα Lounge. Η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Collinson θα ισχύουν για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας.

   1. Τα μέλη που αγόρασαν το πρόγραμμα AirHelp Plus Complete για μία μεμονωμένη κράτηση, μπορούν να απολαύσουν πρόσβαση στο Lounge για τις καταχωρημένες καθυστερημένες πτήσεις τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις:

    Τα μέλη θα έχουν δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας, εάν η πτήση καταχωρήθηκε τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.  Η αναχώρηση της πτήσης θα παρακολουθείται από το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων της Collinson.  Με την επιτυχή προηγούμενη εγγραφή, η Collinson θα παρέχει στα Μέλη ένα κουπόνι πρόσβασης σε χώρος αναμονής (lounge) μέσω email και SMS σε περίπτωση που το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων της Collinson εντοπίσει ότι η πτήση του Μέλους έχει καθυστερήσει για περισσότερο από 60 λεπτά (το «Όριο καθυστέρησης»), έχει ακυρωθεί λιγότερο από 6 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης ή έχει ακυρωθεί μετά τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης. Η πρόσβαση στη διεύθυνση email ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Μέλους παρέχεται κατά την εγγραφή και η δυνατότητα εμφάνισης του κουπονιού πρόσβασης στο Lounge αποτελεί προϋπόθεση χρήσης της Υπηρεσίας. Μια καθυστέρηση που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το Όριο Καθυστέρησης μπορεί να ανακοινωθεί είτε ως μία ενιαία καθυστέρηση είτε ως αποτέλεσμα συνεπακόλουθων πολλαπλών μικρότερων καθυστερήσεων που αντιστοιχούν στο Όριο Καθυστέρησης. Η Collinson θα βασιστεί αποκλειστικά στο σύστημα παρακολούθησης πτήσεων για να καθορίσει εάν τα μέλη δικαιούνται πρόσβαση στο lounge. Τα μέλη αποδέχονται ότι η Collinson δεν εγγυάται την ακρίβεια του συστήματος παρακολούθησης πτήσεων και τα μέλη δεν θα βασίζονται σε αυτό για να παρακολουθούν την ώρα αναχώρησης της πτήσης τους. Σε περίπτωση μιας καθυστέρησης που πληροί τα κριτήρια, θα παρασχεθεί στα Μέλη ένα κουπόνι πρόσβασης στο Lounge μέσω email και SMS την ημέρα της πτήσης τους.  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη μέρα του ταξιδιού τους. Μόνο τα κατονομαζόμενα άτομα στην επιβεβαίωση μέσω email έχουν το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία παρέχεται στα Μέλη σε μη μεταβιβάσιμη, μη επιστρεπτέα και μη μεταβλητή βάση. Δεν θα προσφέρονται εναλλακτικά μετρητά ή πίστωση. Όπου ισχύει, με την πρόσβαση στο lounge του αεροδρομίου, τα Μέλη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις πολιτικές του lounge.

   2. Τα Μέλη της AirHelp Plus που αγόρασαν το πρόγραμμα AirHelp Plus Complete ως ετήσια κράτηση, μπορούν να απολαύσουν πρόσβαση στο Lounge για τις καταχωρημένες καθυστερημένες πτήσεις με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τα Μέλη που αγόρασαν την AirHelp Plus Complete για μία μεμονωμένη κράτηση.

  2. Κατάσταση πτήσης

   Τα μέλη θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στην κατάσταση της πτήσης, η οποία θα εμφανίζεται για τις πτήσεις τους στον προσωπικό πίνακα ελέγχου ή/και μέσω email. 

   Η AirHelp δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα αυτών των δεδομένων. Η κατάσταση πτήσης που παρουσιάζεται αποκτάται άμεσα από τρίτο μέρος και δεν είναι δεσμευτική. Τα μέλη πρέπει να ακολουθούν τις συμφωνημένες ώρες και τις οδηγίες της αεροπορικής εταιρείας.

 8. Τα προνόμια είναι προσωπικά και ισχύουν μόνο για το Μέλος, πράγμα το οποίο σημαίνει πως το Μέλος θα πρέπει να αναγράφεται ονομαστικά ως επιβάτης στην κράτηση, και για έναν συγκεκριμένο αριθμό επιβατών (όπως αναφέρεται στο email επιβεβαίωσης), εφόσον περιλαμβάνονται στην ίδια κράτηση με το Μέλος.

 9. Τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής δεν επιστρέφονται στο Μέλος για κρατήσεις που είχαν προβλήματα πριν από την έναρξη της Συνδρομής.

 10. Η Συνδρομή δεν μεταφέρεται. Το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την AirHelp σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποια μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Συνδρομής του.

 11. Για την ιδιότητα του Μέλους ως ετήσια συνδρομή, η Συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα για ένα έτος, έως ότου και εφόσον το Μέλος επιλέξει να ακυρώσει τη Συνδρομή, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε i) από το Μέλος, όταν συνδεθεί στον λογαριασμό του, επιλέξει «Διαχείριση Συνδρομής» στον πίνακα ελέγχου και κάνει κλικ στην «Ακύρωση Συνδρομής» είτε ii) από το Μέλος, εφόσον ενημερώσει γραπτώς την AirHelp για την επιθυμία του να ανακαλέσει την αυτόματη ανανέωση της Συνδρομής, ενημέρωση η οποία θα σταλεί στη διεύθυνση: [email protected]

 12. Τα Μέλη, τα οποία θεωρούνται καταναλωτές σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τους καταναλωτές, μπορούν να υπαναχωρήσουν από τη Συνδρομή τους εντός 14 ημερών από την αγορά της, χωρίς να απαιτείται να διευκρινίσουν τους λόγους. Για να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και να ληφθεί πλήρης αποζημίωση, η υπαναχώρηση πρέπει να ανακοινωθεί εντός περιόδου 14 ημερών από την αγορά και πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι το Μέλος επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη Συνδρομή του. Λόγω της φύσης της υπηρεσίας που παρέχεται στο Μέλος, το Μέλος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Συνδρομή του, εάν έχει ταξιδέψει και ταξιδεύει με πτήσεις οι οποίες καλύπτονται από τη Συνδρομή. Η υπαναχώρηση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση: [email protected]

 13.  Σε περίπτωση που η ακύρωση ληφθεί από την AirHelp 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ή της ανανεωμένης Συνδρομής, το Μέλος δεν δικαιούται καμία επιστροφή τέλους Συνδρομής.

 14. Όταν η ιδιότητα του Μέλους καταγγελθεί, ακυρωθεί ή λήξει, το Μέλος θα χάσει όλα τα προνόμια της AirHelp Plus και η AirHelp θα πάψει να μην χρεώνει τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν αυτά ισχύουν, για την παροχή της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης της AirHelp.

 15. Τα πρώην Μέλη που επέλεξαν να μην ανανεώσουν τη Συνδρομή τους πρέπει να στείλουν το αίτημά τους εφόσον σχετίζεται με την περίοδο Συνδρομής, το αργότερο μέχρι 60 (εξήντα) ημέρες μετά τη λήξη της Συνδρομής, για να μπορούν να απολαύσουν τα προνόμια της συνδρομής AirHelp Plus.

 16. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της ιδιότητας Μέλους σε οποιοδήποτε πρόσωπο και, σε περίπτωση που το Μέλος παραβιάσει τους Όρους, να τερματίσει την ιδιότητα αυτή ανά πάσα στιγμή.

 17. Το Μέλος δεν έχει το δικαίωμα για επιστροφή του τέλους Συνδρομής σε περίπτωση που η AirHelp τερματίσει την ιδιότητά του ως Μέλος.

§5 Τέλη και Πληρωμές

 1. Η AirHelp παρέχει την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας και την Υπηρεσία Πληροφόρησης δωρεάν.

 2. Η AirHelp παρέχει δωρεάν την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης, εκτός εάν η AirHelp σημειώσει επιτυχία ως προς τη λήψη της Αποζημίωσης Πτήσης («καμία αποζημίωση, καμία χρέωση»). 

  Εάν η AirHelp σημειώσει επιτυχία, θα μεταφέρει την Αποζημίωση Πτήσης στον Πελάτη, με την επιφύλαξη μόνο των τελών που ενδέχεται να ισχύουν σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογος. Τα προκαταβληθέντα δικαστικά τέλη και οι αμοιβές των δικηγόρων θα συμψηφίζονται με τις πληρωμές που μεταφέρονται στην AirHelp στο όνομα του Πελάτη. 

  Αν η AirHelp σημειώσει επιτυχία, αλλά η Αποζημίωση Πτήσης ή/και η αμοιβή του δικηγόρου, τα δικαστικά τέλη, οι τόκοι ή άλλα παρόμοια τέλη έχουν μεταβιβαστεί απευθείας από την αεροπορική εταιρεία στον Πελάτη, ο Πελάτης θα χρεωθεί και θα μεταβιβάσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα τέλη της AirHelp σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογος και τη προκαταβληθείσα εισπραχθείσα αμοιβή του δικηγόρου, τα δικαστικά τέλη, τους τόκους ή παρόμοια, εάν υπάρχουν, στην AirHelp.

 3. Η πληρωμή του συμφωνηθέντος μέρους της Αποζημίωσης Πτήσης στον πελάτη γίνεται με βάση τον Τιμοκατάλογος της AirHelp.

 4. Εάν ο Πελάτης έχει παράσχει λανθασμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες για την πληρωμή της Αποζημίωσης Πτήσης και έχει επιστραφεί στην AirHelp, η AirHelp θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να επικοινωνήσει με τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των υπενθυμίσεων μέσω email και άλλων μέσων επικοινωνίας που παρέχονται από τον Πελάτη στην AirHelp. Εάν ο Πελάτης δεν ανταποκριθεί στην παροχή ορθών στοιχείων πληρωμής, η AirHelp δικαιούται να διατηρήσει το μέρος της Αποζημίωσης Πτήσης που διαφορετικά θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στον Πελάτη.

 5. Εάν η AirHelp έχει καταβάλει τη συμφωνημένη Αποζημίωση Πτήσης, σύμφωνα με τις οδηγίες και την επιλεγμένη μέθοδο του Πελάτη, η AirHelp δεν θα ευθύνεται για:

  1. επιταγές, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες και άλλα παρόμοια δυνατόν να χαθούν κατά τη μεταφορά στον πελάτη,

  2. κάθε αποτέλεσμα λανθασμένων στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού, λάθος διεύθυνση ή άλλα παρόμοια στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Αποζημίωσης Πτήσης που καταβάλλεται σε λάθος παραλήπτη. Αν η Αποζημίωση Πτήσης έχει καταβληθεί σε λάθος παραλήπτη με υπαιτιότητα του Πελάτη, η AirHelp δεν θα υποχρεούται να τη διεκδικήσει ενεργά.

 6. Δεν μπορεί να απαιτηθεί κανένας τόκος για την περίοδο μεταξύ των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιονδήποτε τόκο που έχει ανακτηθεί από την αεροπορική εταιρεία.

 7. Η AirHelp δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης, ζημίες ή οτιδήποτε παρόμοιο, εάν η AirHelp εμποδίζεται να μεταφέρει το ποσό στον Πελάτη λόγω ενός συμβάντος που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εξής: απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διαφορές, περιστατικά ανωτέρας βίας, πόλεμος, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, κακόβουλες ζημίες, συμμόρφωση με τον νόμο ή κυβερνητικό διάταγμα, κανόνας, κανονισμός ή οδηγία, ατύχημα, βλάβη εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιά, πλημμύρα και καταιγίδα.

§6 Προστασία Δεδομένων

 1. Η AirHelp θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη κυρίως για τον σκοπό παροχής της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας, της Συνδρομής AirHelp Plus, της Υπηρεσίας Πληροφόρησης και της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης βάσει της Συμφωνίας. Η AirHelp ενδέχεται επίσης να συλλέξει προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπως στατιστικούς, διαχειριστικούς, επικοινωνιακούς, ΤΠ και διαχείρισης ασφάλειας, σωματικής ασφάλειας, συστημάτων ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, υποστηρικτικών συστημάτων, συνεργασίας με εσωτερικά έργα και οργανωτικών ομάδων και δραστηριοτήτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (βλ. Δήλωση Απορρήτου) ή σύμφωνα με άλλους νόμους προστασίας δεδομένων που μπορεί να ισχύουν.

 2. Ο Πελάτης παρέχει στην AirHelp προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή άλλους νόμους προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να ισχύουν, με τη ρητή άδεια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων την οποία παραχωρεί ο Πελάτης και, όπου ισχύει, την οποία παραχωρεί για λογαριασμό των συνεπιβατών του ή παραχωρούν οι συνεπιβάτες του για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της Συμφωνίας. Η AirHelp θα μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια:

  1. εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του,

  2. εάν πρόκειται για ένα σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,

  3. εάν είναι αναγκαία για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της σύμβασης με τον Πελάτη,

  4. εάν απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής απόφασης,

  5. εάν απαιτείται για την εγκατάσταση ή την προστασία των νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση των δικαστικών ενεργειών,

  6. εάν συμβάλλει στην πρόληψη της κατάχρησης ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων.

§7 Δεδομένα και πληροφορίες από τον Πελάτη

 1. Κατόπιν αιτήματος από την AirHelp, ο Πελάτης ή οι συνεπιβάτες του θα παρέχουν στην AirHelp όλα τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της Συμφωνίας. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχει είναι ακριβή, πλήρη και ορθά και, όπου ισχύει, έχουν δοθεί με τη συγκατάθεση των συνεπιβατών.

 2. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως την AirHelp από όλες τις απόψεις για όλα τα αιτήματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ανακριβών πληροφοριών από τον Επιβάτη, της παροχής εσφαλμένων δεδομένων/πληροφοριών και της δόλιας συμπεριφοράς.

Στην περίπτωση εσφαλμένων δεδομένων/πληροφοριών και δόλιας συμπεριφοράς, η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία με άμεση ισχύ. Εάν η Συμφωνία καταγγελθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ο Πελάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα σε κανενός είδους αποζημίωση.

§8 Δικαίωμα υπαναχώρησης

 1. Εάν ο Πελάτης θεωρείται καταναλωτής, σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία των καταναλωτών της ΕΕ, ήτοι αν πρόκειται για ένα φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική πράξη για έναν σκοπό που δεν είναι ούτε εμπορικός ούτε η ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης.

 2. Ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από την αποδοχή της Συμφωνίας εντός 14 ημερών από τη σύναψη της Συμφωνίας (π.χ. με επιστολή, email), χωρίς να απαιτείται να διευκρινίσει τους λόγους. Για να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, η υπαναχώρηση πρέπει να ανακοινωθεί εντός 14 ημερών όπως αναφέρεται παραπάνω και πρέπει να δηλώσει σαφώς ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη Συμφωνία. Λόγω της φύσης της υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη, δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Συμφωνία μας, εάν έχουμε ενημερώσει τον Πελάτη ότι η αεροπορική εταιρεία αποδέχθηκε το Αίτημα, καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε ολοκληρώσει την υπηρεσία που ζητήθηκε. Η υπαναχώρηση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση:

  AirHelp Germany GmbH
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13
  10245 Berlin
  Γερμανία

  η

  e-mail: [email protected]

§9 Τελικές Διατάξεις

 1. Η AirHelp εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και το Τιμοκατάλογος και να ορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οι αλλαγές με αρνητικό αντίκτυπο για τον Πελάτη δεν ισχύουν για τον Πελάτη, εκτός εάν ο ίδιος συμφωνήσει με τις νέες αλλαγές.

 2. Σε αυτούς τους όρους, στο Έντυπο Εξουσιοδότησης και στη Συμφωνία μεταξύ της AirHelp και του Πελάτη εφαρμόζεται η γερμανική νομοθεσία. Ωστόσο, ο Επιβάτης έχει πάντα το δικαίωμα να απαιτήσει προστασία σύμφωνα με τις υποχρεωτικές διατάξεις που προβλέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένει ο Επιβάτης.

 3. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων κατά οποιονδήποτε τρόπο.

 4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται πλήρως ή εν μέρει με οποιοδήποτε Αίτημα, μπορούν να μεταφερθούν χωρίς περιορισμούς από την AirHelp σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του ομίλου εταιριών της AirHelp και από την AirHelp σε τρίτους.

 5. Η αγγλική έκδοση των Όρων θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυνάφειας από οποιαδήποτε άλλη γλωσσική απόδοση.

Ενημερώθηκε στις: 4 Δεκεμβρίουυ 2022.
Έκδοση 3.22

Άρθρα για την AirHelp:

POPAGANDA logoΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ logoNews 247 logoFortune greece.com logo
APRA

Η AirHelp είναι μέλος της Ένωσης Συνηγόρων για τα Δικαιώματα των Επιβατών (APRA) που έχει ως αποστολή την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2023 AirHelp

Έλεγχος αποζημίωσης

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες