Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής καλούμενοι οι «Όροι») αποτελούν τη νομικώς δεσμευτική σύμβαση μεταξύ ενός πελάτη (εφεξής καλούμενος «Πελάτης» ή «εσείς») και της AirHelp όσον αφορά την παροχή των Υπηρεσιών μας. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς, από τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για τις Υπηρεσίες μας που έχετε επιλέξει και από την Πολιτική Απορρήτου AirHelp.

Σας συνιστούμε να μην εμπλακείτε με την AirHelp σε καμία από τις Υπηρεσίες μας έως ότου να έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους, την Πολιτική Απορρήτου και τις Χρεώσεις μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, αμφιβολίες ή προβληματισμούς, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] ή ελέγξτε την ενότητά μας Συχνές Ερωτήσεις.

Σημειώστε ότι, εάν η Αξίωσή σας αφορά πτήση με τελικό προορισμό ή αφετηρία τη Βραζιλία, η χρήση των Υπηρεσιών μας ενδέχεται να διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της Βραζιλίας.

1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Χρήση των Υπηρεσιών μας

 1. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και τη χρήση των Υπηρεσιών μας επιβεβαιώνετε ότι είστε:

  1. φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω της ηλικίας ενηλικίωσης στη χώρα διαμονής σας, το οποίο μπορεί να συνάπτει νομικά δεσμευτικές συμφωνίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  2. πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συνάπτει συμφωνίες αποδοχής με τους παρόντες Όρους και οποιουσδήποτε ειδικούς όρους Υπηρεσιών για λογαριασμό σας και, κατά περίπτωση, για λογαριασμό άλλων επιβατών.

  Φύση των Υπηρεσιών μας

 2. Ο Όμιλος AirHelp παρέχει υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσει τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης. Οι εν λόγω Υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς, αλλά περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης Αξιώσεων εκ μέρους των επιβατών κατά των Αεροπορικών εταιρειών για την επιβολή των δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αξίωσης αποζημίωσης) που εγείρονται λόγω καθυστερήσεων πτήσεων ή ακυρωμένων πτήσεων ή/και άλλων συναφών ζητημάτων.

 3. Η AirHelp δεν είναι νομική εταιρεία και δεν ενεργεί ως δικηγόρος εκ μέρους σας ούτε σας παρέχει απευθείας νομικές υπηρεσίες. Ωστόσο, κατά την παροχή των Υπηρεσιών μας και σύμφωνα με τους Όρους και τα Έντυπα, η AirHelp ενδέχεται να συνεργαστεί με Δικηγόρους​ για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών μας.

 4. Εάν έχετε αγοράσει ένα Ασφαλιστικό προϊόν μέσω της AirHelp, η AirHelp ενεργεί ως Εγγεγραμμένος ασφαλιστικός πράκτορας σύμφωνα με τον γερμανικό κανονισμό. Η AirHelp δεν ενεργεί η ίδια ως φορέας κινδύνου, αλλά αναλαμβάνει μόνο έναν ρόλο ως διαμεσολαβητής. Οι παρόντες Όροι δεν ισχύουν για την από μέρους σας αγορά του Ασφαλιστικού προϊόντος. Ανατρέξτε στα έγγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για να διαβάσετε τους όρους οι οποίοι καλύπτουν το Ασφαλιστικό προϊόν που αγοράσατε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του Τρίτου Μέρους AirHelp που παρέχει την κάλυψη σε περίπτωση ζημιάς.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στους παρόντες Όρους, οι ακόλουθοι ορισμοί δηλώνουν τις έννοιες οι οποίες θα πρέπει να αποδίδονται στους αντίστοιχους όρους:

 1. «Υπογραφή AH» σημαίνει μια υπογραφή που τίθεται από εσάς ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού εργαλείου υπογραφής της AirHelp και θεωρείται ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή. Σε περίπτωση που αδυνατείτε να θέσετε ηλεκτρονικά την υπογραφή, μπορεί να τεθεί μια ιδιόχειρη ή σαρωμένη υπογραφή.

 2. Ως «AirHelp» νοείται η AirHelp Germany GmbH, μια εταιρεία που εδρεύει στη Γερμανία με την καταστατική έδρα της στη διεύθυνση c/o WeWork, Warschauer Platz 11-13, 10245 Βερολίνο (Berlin), Γερμανία (Δικαστήριο καταχώρισης: Τοπικό Δικαστήριο του Charlottenburg, HRB 196015 B | Καταχωρισμένος πάροχος Υπηρεσιών είσπραξης οφειλών σύμφωνα με την §10 παρ. 1 αριθ. 1 RDG, Γερμανία).

 3. Ως «Εταιρεία Ομίλου AirHelp» νοείται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται από την AirHelp ή ελέγχει την AirHelp, είτε μέσω της κυριότητας μετοχικού κεφαλαίου ή/και τίτλων με δικαίωμα ψήφου, είτε βάσει σύμβασης, είτε άλλως.

 4. «AirHelp+» ή «AirHelp Plus» είναι μια συνδρομή η οποία παρέχει στα Μέλη πρόσβαση σε ένα από τα προγράμματα AirHelp+ που περιγράφονται στον Κατάλογο Υπηρεσιών AirHelp+

 5. Ως «Πίνακας ελέγχου AirHelp+» νοείται ο χώρος μόνο για μέλη που είναι προσβάσιμος μέσω του my.airhelp.com, όπου τα Μέλη AirHelp+ μπορούν να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τις Υπηρεσίες τους AirHelp+.

 6. «Μέλος AirHelp+» ή «Μέλος» είναι ένας Πελάτης που έχει αγοράσει συνδρομή AirHelp+.

 7. Ως «Υπηρεσίες AirHelp+» νοούνται οι Υπηρεσίες που παρατίθενται στον Κατάλογο Υπηρεσιών AirHelp+, διαθέσιμο στα Μέλη που έχουν αγοράσει συνδρομή AirHelp+.

 8. Ως «Τρίτο Μέρος AirHelp» νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμβαση με την AirHelp προκειμένου να βοηθήσει στην παροχή των Υπηρεσιών της προς τον Πελάτη είτε άμεσα είτε έμμεσα.

 9. «Αεροπορική εταιρεία» είναι η εμπορική αεροπορική εταιρεία που πραγματοποίησε την πτήση για την οποία ενδέχεται να παρέχονται οι Υπηρεσίες μας.

 10. Ως «Κανονισμοί Δικαιωμάτων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών» νοούνται οποιοιδήποτε νόμοι, κανονισμοί, οδηγίες, διεθνείς συμβάσεις ή οτιδήποτε παρόμοιο, που εκδόθηκαν σε πολιτειακό, ομοσπονδιακό, ευρωπαϊκό, εθνικό, διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο, και νομολογία, βάσει των οποίων ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει Αξίωση για χρηματική αποζημίωση, ζημίες ή επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση πτήσεων με υπεράριθμες κρατήσεις, καθυστέρηση, ακύρωση ή με οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ή ζητημάτων που σχετίζονται με τις αποσκευές. Σε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι γενικοί νόμοι περί προστασίας των καταναλωτών, «ΕΚ 261»: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, «UK 261»: Κανονισμοί για τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και την αδειοδότηση των Διοργανωτών Αεροπορικών Ταξιδιών (Τροποποίηση) (Έξοδος από την ΕΕ) του 2019, ο τουρκικός κανονισμός επιβατών «SHY», ο καναδικός νόμος περί μεταφορών: Κανονισμοί Προστασίας Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και «MC 99»: Η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999.

 11. «Σύμβαση Εκχώρησης» σημαίνει το έγγραφο, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, που ζητείται από την AirHelp κατά περίπτωση, με το οποίο εσείς και η AirHelp συμφωνείτε ότι η AirHelp θα καταστεί ο κάτοχος της Αξίωσης, με την επιφύλαξη των όρων της Σύμβασης Εκχώρησης, προκειμένου να εισπράττει και να λαμβάνει πληρωμές.

 12. «Έγγραφο Εξουσιοδότησης» σημαίνει το έγγραφο το οποίο εξουσιοδοτεί την AirHelp ή/και μια Εταιρεία Ομίλου AirHelp ή ένα Τρίτο Μέρος AirHelp να ενεργεί εκ μέρους σας σε ό,τι αφορά την Αξίωσή σας. Το έγγραφο μπορεί να είναι σε πολλές μορφές και τύπους, λόγω των ποικίλων δικαιοδοτικών απαιτήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, το Πληρεξούσιο ή η Εξουσιοδότηση.

 13. Ως «Αξίωση» νοείται οποιαδήποτε απαίτηση έναντι μιας Αεροπορικής εταιρείας για χρηματική αποζημίωση, ζημίες ή επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τους νόμους για τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών ή ως ένδειξη καλής θέλησης εκ μέρους μιας Αεροπορικής εταιρείας.

 14. «Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων» σημαίνει την υπηρεσία με την οποία η AirHelp, είτε μόνη της είτε μαζί με τις Εταιρείες του Ομίλου και τα Τρίτα Μέρη AirHelp, εγείρει μια Αξίωση εκ μέρους σας. Σε αυτήν μπορεί να περιλαμβάνεται Νομική Προσφυγή.

 15. Ο όρος «Πελάτης» σημαίνει εσάς, το πρόσωπο που έχει αποδεχθεί τους παρόντες Όρους. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να αναφέρεται ως «Επιβάτης» σε ορισμένα έγγραφα.

 16. «Διακριτική ευχέρεια» σημαίνει ότι η AirHelp έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την Αξίωσή σας. Οι αποφάσεις μας βασίζονται σε δεδομένα και περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα 4: Πώς λαμβάνει η AirHelp αποφάσεις όσον αφορά την Αξίωσή σας

 17. Ως «Επιλέξιμη Αξίωση» νοείται μια Αξίωση την οποία η AirHelp έχει αξιολογήσει, κατά την απόλυτη Διακριτική της ευχέρεια, ως Αξίωση την οποία η AirHelp είναι διατεθειμένη να εγείρει εκ μέρους σας, παρέχοντάς σας την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων.

 18. Ως «Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας» νοείται η υπηρεσία που παρέχεται από την AirHelp προκειμένου να καθορίσει εάν η Αξίωσή σας αποτελεί μια Επιλέξιμη Αξίωση.

 19. Ως «Αποζημίωση Πτήσης» ορίζεται το συνολικό ποσό χρημάτων ή άλλων εισπρακτέων (όπου γίνονται αποδεκτά από την AirHelp κατά τη Διακριτική ευχέρειά της), το οποίο καταβάλλεται από μια Αεροπορική εταιρεία σε σχέση με μια Αξίωση ως αποζημίωση, επιστροφή χρημάτων, κάλυψη ζημιών, διακανονισμό, χειρονομία καλής θέλησης ή άλλως, προς εσάς ή την AirHelp ως αποτέλεσμα των Υπηρεσιών Διεκδίκησης Αποζημιώσεων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Αποζημίωση Πτήσης δεν περιλαμβάνει τυχόν πληρωμές ή επιστροφές χρημάτων για Νομικές δαπάνες, δαπάνες είσπραξης, τόκους ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο έχει προ-χρηματοδοτηθεί από την AirHelp ή προέκυψε από τη μεσολάβηση της AirHelp.

 20. «Συνεπιβάτης» θεωρείται οποιοσδήποτε επιβάτης τον οποίο ο Πελάτης έχει συμπεριλάβει στο Έντυπο για τη λήψη της Αποζημίωσης Πτήσης, όπως ένα μέλος της οικογένειάς του ή ένας επιβάτης που ταξίδεψε μαζί με τον Πελάτη με την Αεροπορική εταιρεία.

 21. Ο όρος «Έντυπο» αναφέρεται στο Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων, το Έγγραφο Εξουσιοδότησης, το Πληρεξούσιο ή άλλα έγγραφα τα οποία επιτρέπουν στον Όμιλο AirHelp και σε Τρίτα Μέρη AirHelp να παρέχουν στον Πελάτη τις Υπηρεσίες μας. Η AirHelp θα καθορίσει ποιο Έντυπο είναι το καταλληλότερο κατά περίπτωση Αξίωσης.

 22. «Αίτημα Καλής Θέλησης» είναι το αίτημα που υποβάλλει η AirHelp προς την Αεροπορική εταιρεία για Αποζημίωση Πτήσης, ελλείψει θεσπισμένων Κανονισμών Δικαιωμάτων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών. Η Αποζημίωση Πτήσης για Αιτήματα Καλής Θέλησης μπορεί να είναι χρηματική ή σε είδος, όπως ένα κουπόνι πτήσης, πόντοι αφοσίωσης ή αεροπορικά μίλια.

 23. Ως «Υπηρεσία Πληροφόρησης» νοείται η παροχή πληροφοριών από την AirHelp για πτήσεις, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, άλλων πληροφοριών που αφορούν τα ταξίδια και πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς Δικαιωμάτων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι είτε συγκεκριμένες για την πτήση του Πελάτη είτε γενικές πληροφορίες που δεν αφορούν συγκεκριμένη πτήση. Οι πληροφορίες θα παρέχονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το email, ο εξατομικευμένος πίνακας ελέγχου και οι ελεγχόμενοι ιστότοποι της AirHelp.

 24. Ως «Δικηγόρος» νοείται οποιοσδήποτε δικηγόρος ή/και νομική εταιρεία με την οποία η AirHelp έχει συνάψει σύμβαση για Νομική Προσφυγή ή άλλες νομικές υπηρεσίες σχετικές με μια Αξίωση.

 25. «Νομική Προσφυγή» σημαίνει την προετοιμασία και την κατάθεση Αξίωσης για δικαστική ενέργεια, είτε με την κατάθεση της Αξίωσης στο δικαστήριο, είτε ενώπιον ενός κρατικού φορέα όπως του Εθνικού Φορέα Επιβολής (ΕΦΕ), είτε με την ανάθεση της Αξίωσης σε έναν Δικηγόρο, για υποβολή της Αξίωσης απευθείας στην Αεροπορική εταιρεία ή για δικαστική ενέργεια, ή για μεταβίβαση της Αξίωσης από μια δικαιοδοσία σε μια άλλη.

 26. Ως «Τέλη Νομικής Προσφυγής» ορίζονται τα τέλη που αναγράφονται στην ενότητα Οι Χρεώσεις μας τα οποία σας χρεώνει η AirHelp όταν λαμβάνετε Αποζημίωση Πτήσης για την παροχή της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων η οποία περιελάμβανε Νομική Προσφυγή. Τα Τέλη Νομικής Προσφυγής καταβάλλονται επιπροσθέτως των Τελών Υπηρεσίας.

 27. Ως «Νομικές δαπάνες» νοούνται όλα τα τέλη που προκύπτουν ή καταβάλλονται από εσάς ή τον Όμιλο AirHelp ή επιδικάζονται σε εσάς ή τον Όμιλο AirHelp για την προώθηση μιας Νομικής Προσφυγής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αμοιβών δικηγόρων, των τελών αίτησης, των δικαστικών και γραμματειακών δαπανών, των δαπανών μετάφρασης, του κόστους δικαστικού επιμελητή, των εξωδικαστικών διαδικασιών είσπραξης ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών αμοιβών και δαπανών.

 28. «Περίοδος συνδρομής» ορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ένα Μέλος AirHelp+ δικαιούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες AirHelp+. Για ένα Μέλος ετήσιας συνδρομής, αυτή ξεκινά από την ημερομηνία και την ώρα αγοράς και διαρκεί ένα πλήρες έτος, εκτός εάν ανανεωθεί. Για μια συνδρομή για μεμονωμένη κράτηση, αυτή ξεκινά από την ημερομηνία και την ώρα αγοράς και συνεχίζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στους παρόντες Όρους) και ισχύει μόνο για την πτήση για την οποία αγοράστηκε η Συνδρομή.

 29. Ως «Οι Χρεώσεις μας» ορίζονται οι αμοιβές και οι χρεώσεις που παρατίθενται εδώ προσδιορίζοντας τα αποδεκτά νομίσματα και τους τρόπους πληρωμής, οι οποίες είναι καταβλητέες από εσάς προς την AirHelp. Εκτός από τις Χρεώσεις μας, η AirHelp ενδέχεται να δικαιούται Νομικές δαπάνες από την Αεροπορική εταιρεία, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

 30. Ως «Έντυπο εκ νέου εκχώρησης δικαιωμάτων» ορίζεται το έγγραφο που υπογράφετε εσείς και η AirHelp, για την εκχώρηση των δικαιωμάτων της Αξίωσής σας ξανά σε εσάς ή για την εξουσιοδότηση της Αξίωσής σας ξανά σε εσάς.

 31. Ως «Τέλη Υπηρεσίας» ορίζονται τα τέλη που αναγράφονται στην ενότητα Οι Χρεώσεις μας τα οποία σας χρεώνει η AirHelp όταν λαμβάνετε Αποζημίωση Πτήσης για την παροχή της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων.

 32. Ως «Υπηρεσίες» ορίζονται οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας, της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων, της Υπηρεσίας Πληροφόρησης ή των Υπηρεσιών AirHelp+ που παρέχονται από την AirHelp ή από Τρίτο Μέρος AirHelp σε εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους, ειδικούς για τις επιλεγμένες από εσάς Υπηρεσίες.

 33. Ως «Υπαναχώρηση» ορίζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Υπαναχώρηση και Τερματισμός, μέσω της οποίας ο Πελάτης είτε υπαναχωρεί από την Υπηρεσία Αποζημίωσης είτε αποσύρεται από τη Συνδρομή ή με την οποία η AirHelp υπαναχωρεί από την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων.

 34. Ως “ΦΠΑ” νοείται κάθε σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

3. Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ξεκινώντας

 1. Αφού έχετε αποδεχτεί τους παρόντες Όρους, η AirHelp θα σας παράσχει την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας και την Υπηρεσία Πληροφόρησης για να διαπιστωθεί αν θεωρεί, κατά την απόλυτη Διακριτική ευχέρειά της, ότι έχετε μια Επιλέξιμη Αξίωση.

 2. Εάν η AirHelp οδηγηθεί σε αυτήν τη διαπίστωση, θα σας παράσχει το Έντυπο. Σκοπός του Εντύπου είναι να επιτρέψει στην AirHelp να συνεργαστεί εκ μέρους σας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με Δικηγόρους, με την Αεροπορική εταιρεία ή τους εκπροσώπους της ή/και δικαστήρια, προκειμένου να ληφθεί η Αποζημίωση Πτήσης.

 3. Η παροχή της Υπηρεσίας Πληροφόρησης ή της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας από την AirHelp δεν συνιστά δεσμευτική προσφορά για την παροχή προς εσάς άλλων Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων.

4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Υποβολή του Εντύπου

 1. Πριν από την έναρξη παροχής της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων, θα σας ζητηθεί να:

  1. να θεωρήσετε την Υπογραφή AH στο Έντυπο στο οποίο θα διευκρινίζεται ότι:

   1. συμφωνείτε να λάβετε την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων.

   2. αναγνωρίζετε ότι η AirHelp θα διεκδικήσει μόνο Αποζημίωση Πτήσης η οποία είναι χρηματική και ότι εναπόκειται στην αποκλειστική Διακριτική ευχέρεια της AirHelp να αποδεχθεί ταξιδιωτικά κουπόνια ή/και άλλες υπηρεσίες ως Αποζημίωση Πτήσης και ότι οι προσφορές της Αεροπορικής εταιρείας για μη χρηματική αποζημίωση ενδέχεται να θεωρηθούν από την AirHelp ως άρνηση της Αεροπορικής εταιρείας για καταβολή της Αποζημίωσης Πτήσης.

   3. επιβεβαιώνετε ότι δεν επιδιώκετε την Αξίωση με κανένα άλλο μέσο, άμεσα ή μέσω οποιωνδήποτε τρίτων μερών και ότι δεν εκκρεμεί ούτε αναμένεται, άμεσα ή έμμεσα, δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε εσάς και την Αεροπορική εταιρεία για το ίδιο ζήτημα.

 2. Εάν έχετε οποιαδήποτε υφιστάμενη δέσμευση ή αναθέσεις όσον αφορά την Αξίωσή σας, πρέπει να τις ακυρώσετε αμέσως.

 3. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τα ανωτέρω βήματα, δεν θα λάβετε την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων.

 4. Μετά την παραλαβή και την εξέταση του Εντύπου, η AirHelp θα σας επιβεβαιώσει γραπτώς, είτε μέσω email είτε με άλλη γραπτή μορφή, ότι θα ξεκινήσει την παροχή της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων. Η AirHelp μπορεί να αποφασίσει, κατά την απόλυτη Διακριτική ευχέρειά της, εάν θα προχωρήσει με την παροχή της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων ή αν θα την απορρίψει, ή ενδέχεται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή τεκμηρίωση, πριν από την έναρξη της παροχής της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων.

 5. Μετά την υποβολή του Εντύπου,

  1. δεν μπορείτε να αναθέσετε την Αξίωση σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, καθώς ο νομικός τίτλος της Αξίωσης θα έχει ανατεθεί στην AirHelp.

  2. δεν μπορείτε να δώσετε εντολή ή εξουσιοδότηση σε άλλο τρίτο μέρος για να ενεργήσει εκ μέρους σας σχετικά με την ίδια Αξίωση.

 6. Εάν λάβετε άμεσες πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από την Αεροπορική εταιρεία μετά τη σύναψη της Σύμβασης Αποζημίωσης, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την AirHelp. Οι πληρωμές αυτού του είδους θεωρούνται Αποζημίωση Πτήσης και δίνουν το δικαίωμα στην AirHelp να χρεώσει Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν η AirHelp έχει προβεί σε Νομική Προσφυγή πριν λάβετε την πληρωμή από την Αεροπορική εταιρεία.

 7. Μετά την υποβολή του Εντύπου, πρέπει να διακόψετε τις διαπραγματεύσεις με την Αεροπορική εταιρεία και να κατευθύνετε οποιαδήποτε επικοινωνία έχετε με την Αεροπορική εταιρεία σχετικά με την Αξίωσή σας προς την AirHelp.

  Εκ νέου εκχώρηση

 8. Η αξίωσή σας δύναται να εκχωρηθεί εκ νέου σε εσάς είτε κατόπιν αιτήματός σας είτε με πρωτοβουλία της AirHelp. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα γίνει εγγράφως από εσάς και την AirHelp υπογράφοντας ένα Έντυπο εκ νέου εκχώρησης δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που έχετε υπογράψει ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, μπορείτε να ανακαλέσετε την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Έγγραφο Εξουσιοδότησης με επίδοση γραπτής ειδοποίησης προς την AirHelp.

  Εκπρόσωπος Πελάτη

 9. Εάν ενεργείτε ως εκπρόσωπος ή εκ μέρους ενός επιβάτη ή ορισμένων επιβατών, τότε θα πρέπει πρώτα να λάβετε ένα Πληρεξούσιο για να ενεργείτε εκ μέρους τους και να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για αυτό κατόπιν αιτήματος της AirHelp. Για τους ανήλικους επιβάτες, θα πρέπει να παρέχετε τα πλήρη στοιχεία τους όπως: όνομα, ημερομηνία γέννησης του ανήλικου, ονόματα και υπογραφές των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων.

  Έναρξη των Υπηρεσιών Διεκδίκησης Αποζημιώσεων

 10. Όπου η AirHelp σάς έχει ειδοποιήσει γραπτώς, όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα παρέχει την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων με την πρόθεση να λάβει Αποζημίωση Πτήσης εκ μέρους σας.

 11. Θα παρέχετε στην AirHelp όλα τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων. Εγγυάστε ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ορθά, ολοκληρωμένα και αληθή και, όπου ισχύει, παρέχονται με τη συγκατάθεση των Συνεπιβατών. Δεδομένα και πληροφορίες πτήσης μπορούν να υποβάλλονται στην AirHelp μέσω του ιστοτόπου, email, άλλων ηλεκτρονικών λύσεων ή λύσεων λογισμικού που υποστηρίζει η AirHelp ή μέσω τηλεφώνου.

 12. Η AirHelp ενδέχεται να σας ζητήσει να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες όπως:

  1. όνομα επιβάτη, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, τύπος προβλήματος (καθυστέρηση, ακυρωμένη πτήση ή άρνηση επιβίβασης/υπεράριθμη κράτηση), λόγος για την καθυστέρηση (αν είναι δυνατόν), διάρκεια καθυστέρησης, όνομα της Αεροπορικής εταιρείας, αριθμός πτήσης, ημερομηνία πτήσης, τόπος αναχώρησης, τόπος άφιξης και περιγραφή του περιστατικού.

  2. ένα πρόσθετο Έντυπο που μπορεί να αποσταλεί στην AirHelp μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών λύσεων που υποστηρίζονται από την AirHelp ή μέσω email ή με ταχυδρομική υπηρεσία. 

 13. Αναγνωρίζετε ότι η αδυναμία παροχής των εν λόγω πληροφοριών στην AirHelp θα επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της AirHelp να παρέχει την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων.


  Αποζημίωση Πτήσης και Νομική Προσφυγή

 14. Με την παραλαβή του Εντύπου σας, η AirHelp θα προετοιμάσει ένα αίτημα πληρωμής και θα το αποστείλει στην Αεροπορική εταιρεία και θα διεκπεραιώσει όλη την περαιτέρω επικοινωνία. Για αυτό το τμήμα της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων, εάν καταβληθεί η Αποζημίωση Πτήσης, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε το Τέλος Υπηρεσίας της AirHelp.

 15. Εάν η Αεροπορική εταιρεία δεν καταβάλει την Αποζημίωση Πτήσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίησή της από την AirHelp ή εάν η AirHelp, κατά την απόλυτη Διακριτική ευχέρειά της, κρίνει ότι η Αεροπορική εταιρεία δεν είναι πιθανό να ανταποκριθεί σε ένα αίτημα πληρωμής, η AirHelp ενδέχεται να ξεκινήσει Νομική Προσφυγή.

 16. Σε περίπτωση που ξεκινήσει η Νομική Προσφυγή και καταβληθεί η Αποζημίωση Πτήσης, θα σας ζητηθεί να καταβάλετε στην AirHelp τα Τέλη Νομικής Προσφυγής εκτός από τα Τέλη Υπηρεσίας.

 17. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ένας Δικηγόρος για τη Νομική Προσφυγή, συναινείτε ρητά προς την AirHelp να παρέχει στον Δικηγόρο πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που κοινοποιούνται στην AirHelp, προκειμένου ο Δικηγόρος να προβεί στη Νομική Προσφυγή.

 18. Όπου απαιτείται ένα ξεχωριστό Έντυπο ή άλλα πρόσθετα έγγραφα για την ανάληψη της Νομικής Προσφυγής, αναλαμβάνετε να προσκομίσετε τα εν λόγω πρόσθετα έγγραφα. Σε περιπτώσεις όπου έχετε υπογράψει Σύμβαση Εκχώρησης και αργότερα υπογράψετε ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης (ή παρόμοιο έγγραφο), αποδέχεστε ότι το Έγγραφο Εξουσιοδότησης αναθέτει την Αξίωση ξανά σε εσάς.

 19. Εάν η AirHelp ή ο Δικηγόρος ξεκινήσουν Νομική Προσφυγή για τη διεκδίκηση μιας Αξίωσης, η AirHelp θα καλύψει τυχόν Νομικές δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Νομικής Προσφυγής, ακόμη και αν η Νομική Προσφυγή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Στην περίπτωση που η AirHelp κερδίσει την αγωγή ή σε περίπτωση διακανονισμού μεταξύ της Αεροπορικής εταιρείας και της AirHelp, η AirHelp ενδέχεται να καλύψει όλες τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από την Αεροπορική εταιρεία. Κατά περίπτωση, εάν κερδηθεί μια αγωγή, θα υποβληθεί αξίωση για επιστροφή των Νομικών δαπανών. Το ίδιο ισχύει και για τις Νομικές δαπάνες, ανεξάρτητα από το αν οι νομικές διαδικασίες εκτελούνται από την AirHelp ή από έναν Δικηγόρο. Προς αποφυγή αμφιβολιών, όλες οι επιστροφές δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των Νομικών δαπανών και των τόκων, θα ανήκουν στην AirHelp.

 20. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια μέχρι την τελική έκβαση της Νομικής Προσφυγής και τη λήψη της Αποζημίωσης Πτήσης.


  Διακανονισμοί

 21. Η AirHelp, κατά την απόλυτη Διακριτική ευχέρειά της, μπορεί να προσφέρει στην Αεροπορική Εταιρεία ή να αποδεχτεί από αυτήν ατομικούς ή συλλογικούς Διακανονισμούς Αξιώσεων για Αποζημίωση Πτήσης.

 22. Αναγνωρίζετε ότι η απόφαση να αποδεχτείτε έναν Διακανονισμό από την Αεροπορική εταιρεία για την Αποζημίωση Πτήσης ανήκει αποκλειστικά στην AirHelp, εφόσον έχετε εκχωρήσει την Αξίωση στην AirHelp. Σε περίπτωση που η AirHelp ενεργεί εκ μέρους σας σύμφωνα με Έγγραφο Εξουσιοδότησης, εξουσιοδοτείτε την AirHelp να αποδέχεται ή να απορρίπτει προσφορές Διακανονισμού βάσει της Διακριτικής ευχέρειας της AirHelp, χωρίς να απαιτείται η πρόσθετη συγκατάθεσή σας.

 23. Η AirHelp μπορεί να διεκδικήσει την εκχωρούμενη Αξίωση εξ ονόματός της, με ή χωρίς τη βοήθεια Δικηγόρου. Όπου ενδείκνυται ή/και καθίσταται νομικά απαραίτητο, η AirHelp μπορεί να εκχωρήσει εκ νέου την Αξίωση σε εσάς και εσείς συμφωνείτε να εξουσιοδοτήσετε εκ νέου την AirHelp με ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ώστε να παρέχει την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων και να συλλέγει ή/και να λαμβάνει πληρωμές.

 24. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή των σωστών δεδομένων προκειμένου να προχωρήσετε με την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων. Η AirHelp δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανακριβείς κοινοποιήσεις, ανακριβή έγγραφα, εσφαλμένα δεδομένα/πληροφορίες που παρέχετε, καθώς και την από μέρους σας τυχόν δόλια συμπεριφορά. Στην περίπτωση που παρείχατε εσκεμμένα εσφαλμένες πληροφορίες ή δεδομένα, εκτός από οποιαδήποτε άλλη προσφυγή στην οποία η AirHelp μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, θα αποζημιώσετε την AirHelp, κατόπιν αιτήματός της, για τις Νομικές δαπάνες.


  Αιτήματα Καλής Θέλησης

 25. Σε δικαιοδοσίες όπου οι Κανονισμοί Δικαιωμάτων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών ενδέχεται να μην έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και όπου η λήψη Αποζημίωσης πτήσης είναι λιγότερο πιθανή, μετά την απόφασή σας να προχωρήσετε, η AirHelp ενδέχεται να επιχειρήσει να λάβει Αποζημίωση Πτήσης μέσω ενός Αιτήματος Καλής Θέλησης.


  Πώς λαμβάνει η AirHelp αποφάσεις όσον αφορά την Αξίωσή σας

 26. Η AirHelp χρησιμοποιεί τη Διακριτική ευχέρειά της στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το εάν θα διεκδικήσει την Αξίωσή σας κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένου του αν θα διεκδικήσει την Αξίωσή σας με Νομική Προσφυγή, αν θα υποβάλει ή θα αποδεχτεί μια προσφορά Διακανονισμού από την Αεροπορική εταιρεία, αν θα ανακαλέσει την Αξίωση ή αν θα προχωρήσει σε ένα Αίτημα Καλής Θέλησης.

 27. Η Διακριτική ευχέρεια της AirHelp βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ισχυόντων Κανονισμών Δικαιωμάτων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών, των δικαιοδοσιών και των δικαστικών συστημάτων στα οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε την Αξίωσή σας, των Νομικών δαπανών και της πιθανότητας να λάβει ή να υποχρεωθεί να πληρώσει η AirHelp Νομικές δαπάνες, της ιστορικής συμπεριφοράς της Αεροπορικής εταιρείας σε παρόμοιες Αξιώσεις, του μέσου χρόνου που ενδέχεται να χρειαστεί για τη λήψη Αποζημίωσης πτήσης ή για μια ευνοϊκή απόφαση μέσω Νομικής Προσφυγής, της ποιότητας των πληροφοριών που παρείχατε στην AirHelp σχετικά με την Αξίωσή σας, των τυχόν πραγματικών πληροφοριών οι οποίες μπορεί να καταστήσουν δύσκολη τη λήψη Αποζημίωσης πτήσης, των συμβουλών από Δικηγόρους και της εμπειρίας της AirHelp με παρόμοιες Αξιώσεις.

5. ΣΥΝΔΡΟΜΉ AIRHELP+

Εγγραφή για Συνδρομή AirHelp+

 1. Μπορείτε να εγγραφείτε στη Συνδρομή πληρώνοντας τα Τέλη Συνδρομής AirHelp+ (βλέπε Οι Χρεώσεις μας) ή αποκτώντας Συνδρομή AirHelp+ μέσω ενός Τρίτου Μέρους AirHelp που έχει εξουσιοδοτηθεί από την AirHelp να καταστήσει τη Συνδρομή διαθέσιμη σε εσάς.

 2. Η ιδιότητα του Μέλους της AirHelp+ αρχίζει την ημέρα της αγοράς.

 3. Με την αποδοχή της αγοράς το Μέλος θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης από την AirHelp.

  Επιλογές και εκδόσεις Συνδρομής

 4. Η Συνδρομή AirHelp+ μπορεί να αγοραστεί με μία από τις ακόλουθες μορφές:

  1. Μία μεμονωμένη κράτηση μέσω τρίτου μέρους: αυτή η συνδρομή προσφέρεται ως πρόσθετη υπηρεσία κατά την κράτηση πτήσης με το Τρίτος Μέρος AirHelp. Η συνδρομή καλύπτει μόνο αυτές τις πτήσεις.

  2. Ετήσια συνδρομή απευθείας μέσω της AirHelp: αυτή η συνδρομή καλύπτει πτήσεις που πραγματοποιούνται εντός της δεδομένης χρονικής περιόδου. Τα Τέλη Συνδρομής AirHelp+ θα χρεώνονται σε ετήσια βάση.

 5. Βλέπε Οι Χρεώσεις μας για την ισχύουσα αμοιβή για κάθε πρόγραμμα Συνδρομής AirHelp+.

  Υπηρεσίες AirHelp+

 6. Τα μέλη που έχουν αγοράσει AirHelp+ θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που ισχύουν για κάθε τύπο Συνδρομής, όπως περιγράφεται στον Κατάλογο Υπηρεσιών AirHelp+.

 7. Οι Υπηρεσίες AirHelp+ ενδέχεται να παρέχονται από ένα Τρίτο Μέρος AirHelp και ενδέχεται να απαιτούν από το Μέλος να συμφωνήσει με τους όρους του Τρίτου Μέρους AirHelp για τη χρήση της υπηρεσίας.

 8. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ή να καταργήσει μια Υπηρεσία AirHelp+ οποιαδήποτε στιγμή και θα ενημερώσει αμέσως τον Κατάλογο Υπηρεσιών AirHelp+, στην περίπτωση προσθήκης ή κατάργησης μιας υπηρεσίας.

 9. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η AirHelp+ δεν αποτελεί κανενός είδους ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  Όρια χρήσης

 10. Τα προνόμια είναι προσωπικά και ισχύουν μόνο για το Μέλος.

 11. Όλες οι Αξιώσεις για Αποζημίωση πτήσης πρέπει να εγείρονται από το Μέλος:

  1. κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής.

  2. εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της πτήσης.

  3. όσον αφορά τις Αξιώσεις που σχετίζονται με αποσκευές, το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά την ημέρα της πτήσης.

 12. Για Μέλη με ετήσια Συνδρομή, οι Υπηρεσίες Διεκδίκησης Αποζημιώσεων θα περιορίζονται σε μία Αξίωση ανά ημερολογιακό μήνα και σε δώδεκα (12) συνολικά Αξιώσεις ανά ημερολογιακό έτος.

 13. Τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής δεν θα επιστραφούν στο Μέλος για πτήσεις που είχαν πρόβλημα πριν από την έναρξη της Συνδρομής ή για αιτήματα που αφορούν Υπηρεσίες Διεκδίκησης Αποζημιώσεων και υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της Συνδρομής ή τον τερματισμό της με άλλο τρόπο.

 14. Η Συνδρομή δεν είναι μεταβιβάσιμη. Το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την AirHelp σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποια μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Συνδρομής του.

 15. Με την αγορά σας της AirHelp+, αναγνωρίζετε ότι η AirHelp+ δεν αποτελεί Ασφαλιστικό προϊόν ή υποκατάστατο Ασφαλιστικού προϊόντος και, όπως συμβαίνει με τις Υπηρεσίες Διεκδίκησης Αποζημιώσεων και άλλες υπηρεσίες που περιγράφονται εδώ, η AirHelp δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διασφάλιση ότι θα λάβετε Αποζημίωση Πτήσης. Η AirHelp χρησιμοποιεί τη Διακριτική ευχέρειά της για να καθορίσει πώς και πότε θα παρέχει την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων σύμφωνα με τους Όρους. Επιπλέον, ένα Μέλος δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων, όταν η AirHelp αποφασίζει να μην διεκδικήσει μια Αξίωση.


  Ανανέωση ετήσιας Συνδρομής

 16. Η ετήσια Συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα για ένα (1) έτος έως ότου και εφόσον το Μέλος επιλέξει να ακυρώσει τη Συνδρομή, όπως περιγράφεται στην Ενότητα «Υπαναχώρηση και Τερματισμός» παρακάτω. 
  Το

6. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι Χρεώσεις μας

 1. Οι Χρεώσεις μας είναι ο τιμοκατάλογος που περιγράφει λεπτομερώς όλες τις αμοιβές, τις χρεώσεις και τις τιμές που λαμβάνει η AirHelp ως αντάλλαγμα για την παροχή των Προϊόντων και των Υπηρεσιών μας σε εσάς.

 2. Η AirHelp σάς παρέχει την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας και την Υπηρεσία Πληροφόρησης δωρεάν.

 3. Η AirHelp παρέχει την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων χωρίς χρέωση, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η AirHelp έχει επιτύχει να λάβει Αποζημίωση Πτήσης για εσάς.

 4. Εάν η προσπάθεια της AirHelp είναι επιτυχής, η AirHelp θα μεταφέρει σε εσάς την Αποζημίωση Πτήσης, με την επιφύλαξη των Χρεώσεων μας.

 5. Εάν έχετε παράσχει στην AirHelp λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία πληρωμής και τα ποσά που έχουμε καταβάλει σε εσάς για Αποζημίωση Πτήσης έχουν επιστραφεί στην AirHelp, η AirHelp θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων υπενθυμίσεων μέσω email και άλλων μέσων επικοινωνίας που παρέχονται από εσάς στην AirHelp. Εάν δεν ανταποκριθείτε στην παροχή ορθών στοιχείων πληρωμής, η AirHelp δικαιούται να διατηρήσει το τμήμα της Αποζημίωσης Πτήσης το οποίο διαφορετικά θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στον Πελάτη.

 6. Στην περίπτωση που η Αποζημίωση πτήσης ή/και οι Νομικές δαπάνες, οι τόκοι ή άλλα παρόμοια μεταφέρονται απευθείας από την Αεροπορική εταιρεία σε εσάς:

  1. θα πρέπει να ενημερώσετε την AirHelp για την πληρωμή το συντομότερο δυνατό.

  2. θα τιμολογηθείτε και υποχρεούστε να καταβάλετε τις Χρεώσεις μας, τις Νομικές δαπάνες, τους τόκους ή παρόμοια, εάν υπάρχουν, στην AirHelp χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 7. Εάν η AirHelp έχει καταβάλει την Αποζημίωση Πτήσης, σύμφωνα με τις οδηγίες και την επιλεγμένη από τον Πελάτη μέθοδο, δεν θα ευθύνεται για:

  1. επιταγές, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες και άλλα παρόμοια που δύνανται να χαθούν κατά τη μεταφορά στον Πελάτη,

  2. οποιαδήποτε επίπτωση από την παροχή λανθασμένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, λανθασμένων στοιχείων διεύθυνσης ή άλλων παρόμοιων στοιχείων του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Αποζημίωσης Πτήσης που καταβάλλεται σε λάθος παραλήπτη. Αν η Αποζημίωση Πτήσης έχει καταβληθεί σε λάθος παραλήπτη με υπαιτιότητα του Πελάτη, η AirHelp δεν θα υποχρεούται να τη διεκδικήσει ενεργά.

 8. Δεν δικαιούστε να διεκδικήσετε οποιονδήποτε τόκο επί της Αποζημίωσης πτήσης, κατά τη χρονική περίοδο που μεσολαβεί από τη στιγμή της παραλαβής της από την AirHelp μέχρι τη μεταβίβασή της σε εσάς. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιονδήποτε τόκο που έχει ανακτηθεί από την Αεροπορική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που ανακτήθηκαν μετά από Νομική Προσφυγή.

 9. Η AirHelp δεν θα είναι υπεύθυνη να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης, ζημιών ή παρόμοια έξοδα, εάν εμποδιζόμαστε να μεταφέρουμε το ποσό σε εσάς λόγω ενός συμβάντος που εκφεύγει του ελέγχου της AirHelp, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απεργιών, ανταπεργιών, εργασιακών διαφορών, ανωτέρας βίας, φυσικών καταστροφών, πολέμου, εξεγέρσεων, πολιτικών αναταραχών, κακόβουλων ζημιών, λόγων συμμόρφωσης με τον νόμο ή με κυβερνητικό διάταγμα, κανόνα, κανονισμό ή οδηγία, ατυχήματος, βλάβης εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιάς, πλημμύρας και καταιγίδας.

 10. Τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής ισχύουν για κάθε είδους Διακανονισμό οποτεδήποτε η AirHelp είναι σε θέση να λάβει Αποζημίωση Πτήσης είτε έχει ληφθεί μέσω δικαστικής απόφασης, είτε μέσω Διακανονισμού με την Αεροπορική εταιρεία, είτε όταν η AirHelp έχει διευθετήσει την Αξίωση με την Αεροπορική εταιρεία από κοινού με άλλες Αξιώσεις.

7. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης από την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων και τη Συνδρομή

 1. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις ως καταναλωτής σύμφωνα με τους κανονισμούς καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και του Ηνωμένου Βασιλείου, που σημαίνει ότι είστε ένα άτομο που συμμετέχει σε μια νομική συναλλαγή για σκοπό διαφορετικό από την εμπορική ή την ανεξάρτητη επαγγελματική σας δραστηριότητα, τότε έχετε νόμιμο δικαίωμα Υπαναχώρησης.

 2. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων ή τη Συνδρομή εντός 14 ημερών από την έναρξη της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων ή της Συνδρομής χωρίς χρέωση και χωρίς να χρειάζεται να προσδιορίσετε τους λόγους. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας για Υπαναχώρηση, η Υπαναχώρηση πρέπει να κοινοποιηθεί (π.χ. με επιστολή, email ή έντυπο επικοινωνίας) εντός της ανωτέρω προαναφερόμενης περιόδου των 14 ημερών και πρέπει να δηλώσετε ξεκάθαρα την επιθυμία σας για Υπαναχώρηση από την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων ή τη Συνδρομή.

 3. Λόγω της φύσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από:

  1. την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων, εάν η AirHelp σάς έχει ενημερώσει ότι η Αεροπορική εταιρεία έχει αποδεχθεί την Αξίωση.

  2. την AirHelp+ ή οποιαδήποτε Υπηρεσία AirHelp+ είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν ή οποιαδήποτε στιγμή μετά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης για την οποία ισχύει η AirHelp+, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε ολοκληρώσει την υπηρεσία που ζητήσατε.

  3. οποιαδήποτε Υπηρεσία για την οποία, λόγω της φύσης της Υπηρεσίας, η AirHelp έχει ήδη ολοκληρώσει την παροχή της κατά τη στιγμή της αίτησης υπαναχώρησης.

 4. Η Υπαναχώρηση θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

  AirHelp Germany GmbH.
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-1310245 Berlin
  Γερμανία
  ή
  email: [email protected]

  Για να ζητήσετε την Υπαναχώρησή σας, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτό το δείγμα κειμένου, προσθέτοντας τα στοιχεία σας. (Δεν είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε ακριβώς αυτό το κείμενο.)

  —----------

  Δείγμα εντύπου ακύρωσης

  Με το παρόν τερματίζω τη σύμβαση που έχω συνάψει:

  Αριθμός Αξίωσης AirHelp:
  Ημερομηνία υποβολής Αξίωσης:
  Όνομα Πελάτη:
  Διεύθυνση του Πελάτη:
  Υπογραφή του Πελάτη:
  Ημερομηνία:

  —---------

  *Τέλος δείγματος κειμένου

 5. Μετά την περίοδο των 14 ημερών για την Υπαναχώρηση, μπορείτε να ανακαλέσετε την αποδοχή σας για την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων ή τη Συνδρομή με την επιφύλαξη των Όρων.

  Υπαναχώρηση της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων από την AirHelp

 6. Η AirHelp έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων στην περίπτωση που εντοπίζει εμπόδια πέραν του ελέγχου της AirHelp τα οποία αποτρέπουν την AirHelp να λάβει Αποζημίωση για εσάς. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, αφερεγγυότητα Αεροπορικής Εταιρείας, κλείσιμο των δικαστηρίων, περιοριστικά μέτρα, χαμηλή αξία Αποζημίωσης Πτήσης κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η AirHelp θα σας ειδοποιήσει για τα εμπόδια και θα κλείσει την Αξίωσή σας. Δεν θα ισχύσει καμία χρέωση.

  Τερματισμός της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων και της Συνδρομής

 7. Οι Υπηρεσίες θα τερματιστούν όταν λάβει χώρα ένα από τα ακόλουθα:

  1. Η Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων τερματίζεται όταν η Αξίωση έχει διευθετηθεί με την Αεροπορική εταιρεία, έχετε λάβει την Αποζημίωση πτήσης και έχουν πληρωθεί όλα τα καταβλητέα από εσάς ποσά στην AirHelp, εάν υπάρχουν, ή

  2. Με την έγκαιρη επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερματισμού, είτε από εσάς είτε από την AirHelp, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή

  3. Από την AirHelp αμέσως όταν:

   1. έχετε παραβεί τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους Όρους ή οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες κανόνες ή κανονισμούς,

   2. έχετε παράσχει εσφαλμένες πληροφορίες, έχετε συμμετάσχει σε απάτη ή έχετε εμπλακεί σε δραστηριότητες που η AirHelp μπορεί εύλογα να υποψιάζεται ότι είναι παραπλανητικές ή δόλιες, οπότε δεν θα δικαιούστε την Αποζημίωση πτήσης ή οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές.

 8. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει τις απώλειές της κατά τον τερματισμό της υπηρεσίας ως αποτέλεσμα της παράβασής σας.

 9. Εάν είστε ένα Μέλος AirHelp+ με ετήσια συνδρομή και δεν επιθυμείτε να την ανανεώσετε σύμφωνα με την Ρήτρα 5.17, μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία αυτόματης ανανέωσης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. συνδεόμενοι στον λογαριασμό σας, επιλέγοντας «Διαχείριση Συνδρομής» στον Πίνακα ελέγχου AirHelp+ και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Ακύρωση Συνδρομής»

  2. επιδίδοντας στην AirHelp γραπτή ειδοποίηση για την επιθυμία σας να μην ανανεωθεί αυτόματα η Συνδρομή, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση: [email protected]

  Δικαίωμα της AirHelp για άρνηση, αναστολή ή τερματισμό της Συνδρομής

 10. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της Συνδρομής σε οποιοδήποτε πρόσωπο και, σε περίπτωση που το Μέλος παραβιάσει τους Όρους, να τερματίσει τη Συνδρομή ανά πάσα στιγμή.

 11. Η AirHelp έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη Συνδρομή σας εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για παραπλανητικές ή δόλιες δραστηριότητες. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να παράσχετε στην AirHelp οποιαδήποτε τεκμηρίωση απαιτήσουμε για διερεύνηση, δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας και δεν θα πραγματοποιηθούν πληρωμές ή επιστροφές χρημάτων, έως ότου η AirHelp βεβαιωθεί ότι δεν έχει υπάρξει απάτη. Εάν η AirHelp αποφασίσει, κατά την απόλυτη Διακριτική ευχέρειά της, ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις της απάτης, η AirHelp θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Συνδρομή και να ασκήσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του δικαιώματος για ανάκτηση τυχόν καταβληθέντων ποσών και της ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών.


  Συνέπεια που απορρέει από τον Τερματισμό και την Υπαναχώρηση από την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων

 12. Μετά τον Τερματισμό των Υπηρεσιών Διεκδίκησης Αποζημιώσεων για οποιονδήποτε λόγο, θα καταβάλετε αμέσως τυχόν τέλη πληρωτέα στην AirHelp σύμφωνα με τους Όρους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της περίπτωσης Υπαναχώρησης του Πελάτη, αφού η Αεροπορική Εταιρεία επιβεβαιώσει την πληρωμή της Αποζημίωσης Πτήσης.

 13. Η AirHelp δεν θα εκχωρήσει αυτόματα την Αξίωση σας εκ νέου σε εσάς κατά την Υπαναχώρηση ή τον Τερματισμό. Πρέπει να ζητήσετε από την AirHelp να εκχωρήσει εκ νέου την Αξίωσή σας και η AirHelp θα σας αποστείλει το Έντυπο εκ νέου εκχώρησης δικαιωμάτων για να το υπογράψετε.

 14. Στην περίπτωση που ανακαλέσετε την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων ή η AirHelp την τερματίσει λόγω παραβίασης των Όρων από εσάς, η AirHelp θα δικαιούται να λάβει τα ακόλουθα από εσάς:

  1. Νομικές δαπάνες της AirHelp εάν η AirHelp έχει ξεκινήσει Νομική Προσφυγή, ή,

  2. Ένα ποσό ίσο με τις Νομικές δαπάνες εάν, μετά την Υπαναχώρηση, η AirHelp κληθεί από Δικαστική Αρχή να καταβάλει τις Νομικές δαπάνες που οφείλονται στην Αεροπορική εταιρεία, ή, 

  3. Τα Τέλη Υπηρεσίας AirHelp και, όπου υπήρξε Νομική προσφυγή, τα Τέλη Νομικής Προσφυγής, όπου στη συνέχεια λάβατε Αποζημίωση πτήσης απευθείας από την Αεροπορική εταιρεία.


  Συνέπεια που απορρέει από την Υπαναχώρηση ή από τη Συνδρομή AirHelp+

 15. Όταν η Συνδρομή τερματιστεί, ακυρωθεί ή λήξει, το Μέλος χάνει όλα τα προνόμια της AirHelp+ και η AirHelp δεν θα παραιτείται πλέον από τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν αυτά ισχύουν, για την παροχή της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων της AirHelp.

 16. Τα Μέλη που επέλεξαν να μην ανανεώσουν τη Συνδρομή τους, πρέπει να αποστείλουν την Αξίωσή τους εφόσον σχετίζεται με την περίοδο Συνδρομής, το αργότερο εντός 60 (εξήντα) ημερών μετά τη λήξη της Συνδρομής, για να μπορούν να απολαύσουν τα προνόμια της Συνδρομής AirHelp+.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την παροχή των Υπηρεσιών μας ή συνδέονται με την παροχή των Υπηρεσιών μας, θα υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου AirHelp.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπηρεσίες Τρίτων Μερών

 1. Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων παρόχων ή διεπαφές για υπηρεσίες κράτησης μέσω τρίτων μερών. Τέτοιοι ιστότοποι/υπηρεσίες ελέγχονται από ανεξάρτητα μέρη, στα οποία η AirHelp δεν έχει κανέναν έλεγχο. Αν και οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να παρέχουν πληροφορίες ή πρόσβαση σε τρίτους προμηθευτές και να διευκολύνουν τη χρήση αυτών των τρίτων παρόχων υπηρεσιών, οι εν λόγω Υπηρεσίες δεν συνιστούν κάποια χορηγία, συνεργασία ή έγκριση των εν λόγω τρίτων παρόχων.

 2. Σας υπενθυμίζουμε ότι με την πρόσβαση σε ιστότοπους/υπηρεσίες τρίτων ή με τη χρήση υπηρεσιών τρίτων που κατέστησαν διαθέσιμες μέσω των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε από τις πολιτικές και τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων μερών. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τις πολιτικές και να κάνετε χρήση τους με δική σας ευθύνη.

 3. Με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η AirHelp δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος σε καμία σύμβαση που έχει συναφθεί με οποιοδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος και δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις υπηρεσίες των εν λόγω τρίτων μερών ή για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αξίωση, παραβίαση, απώλεια ή ζημία προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση υπηρεσιών των εν λόγω τρίτων μερών.

  Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης

 4. Η AirHelp διαθέτει πολλές πηγές πληροφοριών και δεδομένων που συνθέτουν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες βάσει των παρόντων Όρων. Αν και η AirHelp προσπαθεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες, οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να υπόκεινται σε παραλείψεις και λάθη. Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ως έχουν». Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η AirHelp αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, νομική ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων μερών, της ακρίβειας των πληροφοριών και της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η AirHelp δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες μας θα οδηγήσουν σε Αποζημίωση Πτήσης, ότι θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας ή ότι θα είναι ασφαλείς, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, έγκαιρες, αδιάλειπτες, ακριβείς, πλήρεις ή αξιόπιστες. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η AirHelp και οι Εταιρείες του Ομίλου της δεν θα φέρουν ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, ποινικές, τυχαίες, ειδικές, παρεπόμενες απώλειες ή ζημίες ή για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, κερδών, υπεραξίας που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με i) τις Υπηρεσίες μας, ii) καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης στις Υπηρεσίες μας, iii) ιό, σφάλματα, δούρειους ίππους, λογισμικό, πληροφορίες, συνδεδεμένους ιστότοπους τρίτων μερών, υπηρεσίες που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών μας, iv) ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες μας, βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλως, ακόμη και αν η AirHelp, οι Εταιρείες του Ομίλου της ή οποιοσδήποτε από τους προμηθευτές της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

 5. Οι παρόντες Όροι δεν επηρεάζουν κανένα από τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματά σας τα οποία δεν μπορούν να αποκλειστούν από τον νόμο. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών μας ή με τους παρόντες Όρους, η μόνη και αποκλειστική σας λύση είναι η Υπαναχώρηση σύμφωνα με τους Όρους.

  Εκδόσεις και Τροποποιήσεις

 6. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τμήματα των παρόντων Όρων οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη έκδοση θα είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπο της AirHelp.

 7. Η AirHelp ενημερώνει τακτικά τις δυνατότητες των Υπηρεσιών μας και τους παρόντες Όρους προκειμένου να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών μας θα υπόκεινται στην πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο της AirHelp.

 8. Ωστόσο, η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς θα διέπεται από την έκδοση των Όρων που ισχύουν κατά την ημερομηνία αποδοχής τους από εσάς. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση των Όρων που ισχύει για εσάς, επικοινωνήστε με την AirHelp στη διεύθυνση [email protected] και θα τους παρέχουμε σε εσάς.

  Ολόκληρη η συμφωνία

 9. Οι παρόντες Όροι αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική δήλωση σχετικά με το αντικείμενό τους και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) ανάμεσα σε εσάς και την AirHelp.

 10. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Η AirHelp μπορεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων Όρων σε οποιεσδήποτε Εταιρείες του Ομίλου AirHelp ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ορίζεται από την AirHelp.


  Εναλλακτικές λύσεις στις Υπηρεσίες Διεκδίκησης Αποζημιώσεων

 11. Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε την Αξίωσή σας μέσω άλλων εναλλακτικών λύσεων εκτός των Υπηρεσιών Διεκδίκησης Αποζημιώσεων της AirHelp, ακολουθούν άλλες επιλογές για την ικανοποίηση της Αξίωσης: εξωδικαστική ή δικαστική ενέργεια από εσάς εναντίον της Αεροπορικής εταιρείας, υποστήριξη από δικηγόρο, διερεύνηση απευθείας με την αντίστοιχη Αεροπορική Εταιρεία. Στη Γερμανία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσφορά του φορέα συμβιβασμού για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές (die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. «söp»), το ηλεκτρονικό έντυπο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αρχής Αεροπορίας και το Διαιτητικό Σώμα Αεροπορικών Μεταφορών στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Δικαιοσύνης.


  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 12. Οι παρόντες Όροι, τα Έντυπα και η συμφωνία ανάμεσα στην AirHelp και εσάς, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), διέπονται από τους νόμους της Γερμανίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της σύγκρουσης δικαίων. Αυτό δεν επηρεάζει τις υποχρεωτικές διατάξεις του νομικού συστήματος που θα ίσχυαν χωρίς την παρούσα ρήτρα επιλογής δικαίου, π.χ. τις υποχρεωτικές διατάξεις της χώρας διαμονής του πελάτη.

 13. Εάν οποιαδήποτε διάταξη (ή μέρος αυτής) των παρόντων Όρων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως άκυρη ή μη εκτελεστή, εν όλω ή εν μέρει, η εν λόγω άκυρη διάταξη θα θεωρείται ότι έχει αντικατασταθεί από μια εκτελεστή διάταξη με το πλησιέστερο δυνατό αποτέλεσμα με την αρχική διάταξη και οι παρόντες Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν σε ό,τι αφορά τις λοιπές διατάξεις και το υπόλοιπο των διατάξεων που επηρεάζονται.

 14. Οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση προκύπτει από την πλευρά της AirHelp ως προς την επιβολή (εν όλω ή εν μέρει) οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τα δικαιώματά μας ή τα ένδικα μέσα.

 15. Η αγγλική έκδοση των Όρων θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με οποιαδήποτε άλλη γλωσσική απόδοση.

Ενημερώθηκε στις: 23 Μαΐου 2024.
Έκδοση: TC2.24

Άρθρα για την AirHelp:

POPAGANDA logoΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ logoNews 247 logoFortune greece.com logo

Η AirHelp είναι μέλος της Ένωσης Συνηγόρων για τα Δικαιώματα των Επιβατών (APRA) που έχει ως αποστολή την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 AirHelp

Έλεγχος αποζημίωσης

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες