Όρους και Προϋποθέσεις

Άρθρο 1: Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις (οι «Όροι»), οι όροι που ορίζονται παρακάτω έχουν την ακόλουθη έννοια:

1.1 “Συμφωνία”: μια συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της AirHelp που συνάπτεται μετά την αποδοχή των εν λόγω όρων από τον πελάτη. Για την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης, η συμφωνία θα θεωρείται οριστική όταν ο πελάτης υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης σε συνδυασμό με την αποδοχή αυτών των όρων.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Limited, εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ και με εταιρική έδρα στη διεύθυνση 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 “AirHelp+”: Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει AirHelp+, η AirHelp δεν θα χρεώσει τα Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν αυτά ισχύουν, για την παροχή της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης της AirHelp για τα Αιτήματα που καλύπτονται από την κράτηση για την οποία ο Πελάτης αγόρασε AirHelp+.

1.4 “AirHelp Connect”: Ένα δωρεάν εργαλείο που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της AirHelp και στην εφαρμογή για κινητά που σας επιτρέπει να συνδέσετε τα εισερχόμενά σας με την AirHelp για να επιτρέψετε στην AirHelp να εντοπίσει κρατήσεις πτήσεων και πιθανά αιτήματα αποζημίωσης βάσει του Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών.

1.5 “Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών”: κάθε νόμος, κανονισμός, οδηγία η οτιδήποτε παρόμοιο τα οποία έχουν εκδοθεί σε κρατικό, ομοσπονδιακό, ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, που θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τη νομισματική αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων των επιβατών σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, καθυστέρησης ή ακύρωσης η οποιασδήποτε διαταραχής πτήσεων ή προβλήματος με τις αποσκευές.

1.6 “Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων”: Είναι το έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο Πελάτης, υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το θέμα και εκχωρεί την κυριότητα του Αιτήματος στην AirHelp.

1.7 “Έγγραφο Εξουσιοδότησης”: ένα έγγραφο που παρέχει η AirHelp στον Πελάτη, το οποίο εξουσιοδοτεί την AirHelp ή κάποια από τις θυγατρικές της ή τους συνεργάτες της να ενεργήσει εξ ονόματος του Πελάτη. Το έγγραφο μπορεί να έχει πολλές μορφές, όπως, μεταξύ άλλων, Πληρεξούσιο ή Συμφωνητικό Μέριμνας Πελάτη.

1.8 “Αίτημα”: κάθε απαίτηση έναντι μιας αεροπορικής εταιρείας για χρηματική αποζημίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικαιωμάτων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών.

1.9 “Πελάτης/ες”: πρόσωπο/α που έχει/ουν αποδεχθεί αυτούς τους Όρους.

1.10 “Υπηρεσία Επιλεξιμότητας”: είναι η υπηρεσία τελευταίας τεχνολογίας της AirHelp που προσδιορίζει την επιλεξιμότητα μέσω λογισμικού. Η Υπηρεσία Επιλεξιμότητας διεξάγεται ανά Αίτημα στην ηλεκτρονική φόρμα της AirHelp ή σε όλες τις πτήσεις που βρέθηκαν, εάν ο Πελάτης έχει συνδεθεί μέσω του AirHelp Connect. Η Υπηρεσία Επιλεξιμότητας θα ενημερώσει τον Πελάτη για την πιθανότητα να έχει ένα επιλέξιμο Αίτημα. Ένα επιλέξιμο Αίτημα θα έχει μεγάλη πιθανότητα πληρωμής και η AirHelp θα παράσχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης για τέτοια Αιτήματα, εάν το ζητήσει ο Πελάτης. Τα Αιτήματα που δεν είναι επιλέξιμα θα έχουν χαμηλή πιθανότητα πληρωμής και η AirHelp δεν παράσχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης για τέτοια Αιτήματα. Η Υπηρεσία Επιλεξιμότητας διατίθεται προς το παρόν μόνο για Αιτήματα που υπάγονται στον ΕΚ 261.

1.11 “Αποζημίωση Πτήσης”: το συνολικό χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από μια αεροπορική εταιρεία σε σχέση με ένα Αίτημα ως αποζημίωση, διακανονισμός, ένδειξη καλής θέλησης ή οτιδήποτε άλλο, στον Πελάτη ή στην AirHelp, εφόσον ο Πελάτης έχει αποδεχθεί τους παρόντες Όρους. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Αποζημίωση Πτήσης δεν περιλαμβάνει πληρωμές δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών εξόδων, κόστους συλλογής, τόκων ή παρόμοια, οι οποίες πληρωμές υπόκεινται αποκλειστικά στην AirHelp.

1.12 “Υπηρεσία Πληροφόρησης”: είναι η παροχή της AirHelp πληροφορών για πτήσεις, πληροφοριών για τις αεροπορικές εταιρείες, πληροφοριών για το αεροδρόμιο, άλλες πληροφοριών σχετικά με τα ταξίδια, πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών και τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Οι πληροφορίες θα είναι τόσο σχετικές με τα ταξίδια του Πελάτη όσο και με ένα γενικότερο πλαίσιο, όπως η κατάταξη των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών ή οι ειδήσεις σχετικά με τις αλλαγές στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Οι πληροφορίες θα παραδίδονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του εξατομικευμένου πίνακα ελέγχου, των ελεγχόμενων ιστοσελίδων της AirHelp ή της εφαρμογής για κινητά.

1.13 “Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης”: είναι η επιδίωξη της AirHelp του Αιτήματος, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της Νομική Προσφυγής.

1.14 “Νομική Προσφυγή”: Είναι η κατάθεση αγωγής σε δικαστήριο ή κρατικό φορέα, όπως σε ένα εθνικό φορέα επιβολής (ΕΦΕ), ή η παραχώρηση ενός Αιτήματος σε συμβολαιούχο νόμιμο εκπρόσωπο, όπως ένα δικηγόρο ή δικηγορικό γραφείο.

1.15 “Νομική Επίσπευση”: είναι μια διαδικασία για αεροπορικές εταιρείες που συνήθως δεν πληρώνουν Αποζημίωση Πτήσης, εκτός και εάν υπάρξει Νομική Προσφυγή. Εάν η AirHelp παρέχει Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης με την παροχή Νομικής Επίσπευσης, η AirHelp θα χρεώσει τόσο τα Τέλη Υπηρεσίας όσο και τα τέλη Νομική Προσφυγής λόγω του αυξημένου κινδύνου και του κόστους για την AirHelp.

1.16 ”Τιμοκατάλογος”: παράρτημα που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους και προσδιορίζει τα αποδεκτά νομίσματα, τις μεθόδους πληρωμής και όλα τα τέλη που χρεώνονται από την AirHelp.

1.17 “Κανονισμός 261/2004” Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

Άρθρο 2: Συμφωνία

2.1 Μετά την αποδοχή αυτών των Όρων, η AirHelp συμφωνεί στην παροχή και ο Πελάτης στην αποδοχή της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας και της Υπηρεσίας Πληροφόρησης.

2.2 Αφού ο Πελάτης αποδεχτεί τους παρόντες Όρους και υπογράψει είτε το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων είτε το Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης συμφωνεί να αποδεχτεί την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης και η AirHelp συμφωνεί να παράσχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης, εκτός εάν η AirHelp ενημερώσει τον Πελάτη χωρίς εύλογη καθυστέρηση ότι η AirHelp δεν μπορεί να παράσχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης για ένα τέτοιο αίτημα.

2.3 Σε περίπτωση σύναψης Συμφωνίας με την AirHelp, ο Πελάτης εγγυάται ότι είναι εξουσιοδοτημένος και έχει την νομική ικανότητα να συνάψει τη Συμφωνία εξ ονόματός του και, εφόσον χρειάζεται, εξ ονόματος των συνεπιβατών του. Υπογράφοντας το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων είτε το Έγγραφο Εξουσιοδότησης ο Πελάτης εγγυάται ότι είναι εξουσιοδοτημένος και έχει την νομική ικανότητα να υπογράψει το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων είτε το Έγγραφο Εξουσιοδότησης εξ ονόματός του και, εφόσον χρειάζεται, εξ ονόματος των ανήλικων συνεπιβατών του.

2.4 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η AirHelp τον βοηθά μόνο στην αναζήτηση Αποζημίωσης Πτήσης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η AirHelp δεν θα δεχθεί κουπόνια ταξιδίου και/ή άλλες υπηρεσίες ως Αποζημίωση Πτήσης και ότι τέτοια προσφορά από τις αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να θεωρηθεί ως άρνηση πληρωμής εκτός εάν η AirHelp διαπιστώσει ότι η πιθανότητα ευνοϊκότερης έκβασης για τον Πελάτη είναι χαμηλή και υπό τις περιστάσεις θα ήταν η καλύτερη επιλογή να αποδεχθεί μια τέτοια προσφορά.

2.5 Ο Πελάτης εγγυάται ότι το Αίτημα δεν έχει ανατεθεί σε τρίτους και ότι δεν εκκρεμεί ή υπάρχει αναμενόμενη νομική διαμάχη μεταξύ του Πελάτη και της αεροπορικής εταιρείας για το ίδιο θέμα.

2.6 Αφού υπογράψει το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων, ο Πελάτης δεν μπορεί να αναθέσει το Αίτημα σε οποιονδήποτε τρίτον καθώς ο νομικός τίτλος του Αιτήματος θα έχει ανατεθεί στην AirHelp. Κάθε τυχόν υπάρχουσα πρόσληψη ή ανάθεση πρέπει να ακυρωθεί πριν την υπογραφή του Εντύπου Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή ενός Εγγράφου Εξουσιοδότησης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει υπογράψει ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης μπορεί να αποσύρει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Έγγραφο Εξουσιοδότησης με γραπτή ειδοποίηση προς την AirHelp.

2.7 Αν ο Πελάτης λάβει οποιεσδήποτε απευθείας πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από την εν λόγω αεροπορική εταιρεία μετά τη σύναψη της Συμφωνίας, ο πελάτης υποχρεούται να πληροφορήσει την AirHelp χωρίς καθυστέρηση. Αυτού του είδους οι πληρωμές θεωρούνται Αποζημίωση Πτήσης. Αυτές οι πληρωμές θεωρούνται Αποζημίωση Πτήσης και δίνουν το δικαίωμα στην AirHelp να χρεώσει Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν η AirHelp έχει προβεί σε νομικές ενέργειες πριν ο Πελάτης λάβει πληρωμή από την συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Αποζημίωση Πτήσης δεν περιλαμβάνει πληρωμές δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών εξόδων, κόστους συλλογής, τόκων ή παρόμοια, οι οποίες πληρωμές υπόκεινται αποκλειστικά στην AirHelp.

2.8 Μετά την υπογραφή του Εντύπου Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή ενός Εγγράφου Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία και να κατευθύνει οποιαδήποτε επικοινωνία από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας στην AirHelp, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η AirHelp θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Άρθρο 3: Περιγραφή της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης

3.1 Η AirHelp υποστηρίζει το αίτημα του Πελάτη για Αποζημίωση Πτήσης από την αεροπορική εταιρεία βάσει του κανονισμού 261/2004 ή οποιουδήποτε άλλου κανονισμού Δικαιωμάτων των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο αεροπορικό ταξίδι του Πελάτη.

3.2 Τα δεδομένα και οι πληροφορίες της πτήσης μπορούν να υποβληθούν στην AirHelp μέσω του ιστοτόπου, των εφαρμογών για κινητά, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ηλεκτρονικών λύσεων ή λύσεων λογισμικού που υποστηρίζονται από την AirHelp ή μέσω τηλεφώνου.

3.3 Για να φέρει σε πέρας με επιτυχία το Αίτημα, η AirHelp χρειάζεται ένα υπογεγραμμένο από τον πελάτη Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή Έγγραφο Εξουσιοδότησης, το οποίο ο πελάτης μπορεί να αποστείλει στην AirHelp μέσω της διαδικτυακής φόρμας, της εφαρμογής για κινητά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Αφού λάβει το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή το Έγγραφο Εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο από τον πελάτη, η AirHelp συντάσσει ένα αίτημα πληρωμής και το αποστέλλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αεροπορική εταιρεία και διαχειρίζεται όλη την περαιτέρω επικοινωνία. Για αυτό το τμήμα της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης, εάν καταβληθεί Αποζημίωση Πτήσης, η AirHelp θα χρεώσει τα Τέλη Υπηρεσίας της (βλ. Τιμοκατάλογο).

3.4 Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί την πτήση, αδυνατεί να καταβάλει την αποζημίωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εφόσον η υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί με επαρκή βεβαιότητα, η AirHelp μπορεί να κινήσει νομική διαδικασία για να επιδιώξει τη διεκδίκηση. Στην περίπτωση που ληφθούν νομικά μέτρα, τα τέλη της προσφυγής αφορούν την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της νομικής διαδικασίας. (βλέπε Τιμοκατάλογο).

3.5 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί συμβεβλημένος νομικός εκπρόσωπος για την Νομική Προσφυγή, ο Πελάτης θα επιτρέψει στην AirHelp να παραχωρήσει στον συμβεβλημένο νομικό εκπρόσωπο πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην AirHelp και θα επιτρέψει στον νομικό εκπρόσωπο να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες στην AirHelp. Όταν απαιτείται ξεχωριστό Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, Πληρεξούσιο, Υπεύθυνη Δήλωση, Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή άλλα συμπληρωματικά έγγραφα από το αρμόδιο δικαστήριο, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει αυτά τα συμπληρωματικά έγγραφα. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει ήδη υπογράψει ένα Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων και κατόπιν υπογράψει Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, Πληρεξούσιο, Συμφωνητικό Μέριμνας Πελάτη ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο, ο Πελάτης και η AirHelp συμφωνούν ότι το Αίτημα αυτό θα ανατεθεί αυτόματα στον Πελάτη αμέσως πριν υπογράψει ο Πελάτης το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, Πληρεξούσιο, Συμφωνητικό Μέριμνας Πελάτη, ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο.

3.6 Αν ο συμβασιούχος νόμιμος εκπρόσωπος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς προοπτικές επιτυχίας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί επί του θέματος και η AirHelp δεν θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

3.7 Εάν ο συμβασιούχος νόμιμος εκπρόσωπος κινεί νομικές διαδικασίες για να εγείρει το Αίτημα του Πελάτη, η AirHelp θα αποζημιώσει τον Πελάτη από οποιαδήποτε έξοδα σε περίπτωση που η αγωγή χαθεί. Σε περίπτωση που η AirHelp κερδίσει την αγωγή, ή σε περίπτωση διακανονισμού μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της AirHelp, η AirHelp θα καλύψει όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται από την αεροπορική εταιρεία.

3.8 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έγκειται αποκλειστικά στην απόφαση της AirHelp εάν θα δεχτεί οποιαδήποτε προσφορά για διακανονισμό, εφόσον ο Πελάτης έχει αναθέσει το αίτημα στην AirHelp. Εφόσον η AirHelp ενεργεί εκ μέρους του Πελάτη βάσει Εγγράφου Εξουσιοδότησης, ο πελάτης εξουσιοδοτεί την AirHelp να δεχτεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά διακανονισμού με βάση την εμπειρία της AirHelp με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και τις συμβουλές εξωτερικών νομικών εκπροσώπων.

Άρθρο 4: Τέλη και Πληρωμές

4.1 Η AirHelp παρέχει την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας, το AirHelp Connect και την Υπηρεσίας Πληροφόρησης δωρεάν.

4.2 Η AirHelp παρέχει δωρεάν την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης, εκτός εάν η AirHelp επιτύχει τη συλλογή της Αποζημίωσης Πτήσης. Εάν η AirHelp είναι επιτυχής, θα μεταφέρει το συμφωνημένο μέρος της Αποζημίωσης Πτήσης στον Πελάτη, με την επιφύλαξη μόνο των τελών που ενδέχεται να ισχύουν σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο. Αν η AirHelp είναι επιτυχής, αλλά η αποζημίωση πτήσης ή/και η αμοιβή του δικηγόρου, τα δικαστικά τέλη, οι τόκοι ή άλλα παρόμοια τέλη έχουν μεταφερθεί απευθείας από την αεροπορική εταιρεία στον Πελάτη, ο Πελάτης θα μεταφέρει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα τέλη της AirHelp σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο όπως και την αμοιβή του δικηγόρου, τα δικαστικά τέλη, τους τόκους ή άλλα παρόμοια τέλη, αν υπάρχουν, στην AirHelp.

4.3 Η πληρωμή του συμφωνηθέντος μέρους της αποζημίωσης πτήσης στον πελάτη γίνεται με βάση τις εναλλακτικές επιλογές στον τιμοκατάλογο.

4.4 Εάν ο Πελάτης παρέσχε λανθασμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες που χρειάζονταν για την καταβολή της Αποζημίωσης Πτήσης και αυτή επιστραφεί στην AirHelp και ο Πελάτης, μετά από επανειλημμένες υπενθυμίσεις και εύλογες προσπάθειες από την AirHelp να επικοινωνήσει με τον Πελάτη με άλλους τρόπους τότε, με άλλα μέσα εκτός από το email που παρέσχε ο Πελάτης στην AirHelp , δεν απαντά για να διορθώσει ή να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πληρωμή του συμφωνημένου μέρους της Αποζημίωσης Πτήσης, η AirHelp δικαιούται να κρατήσει το μέρος της Αποζημίωσης Πτήσης που διαφορετικά θα έπρεπε να έχει μεταβιβαστεί στον πελάτη.

4.5 Όταν η AirHelp κατέβαλε την συμφωνημένη Αποζημίωση Πτήσης, βάσει των οδηγιών και της επιλογής μεθόδου του Πελάτη, η AirHelp δεν θα ευθύνεται για:

i) επιταγές, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες και άλλα παρόμοια δυνατόν να χαθούν κατά τη μεταφορά στον πελάτη,

ii) κάθε αποτέλεσμα λανθασμένων στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού, λάθος διεύθυνση ή άλλα παρόμοια καταχωρισμένα από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά ως προς την Αποζημίωση Πτήσης που καταβάλλεται σε λάθος παραλήπτη. Αν η Αποζημίωση Πτήσης με υπαιτιότητα του Πελάτη έχει καταβληθεί σε λάθος παραλήπτη, η AirHelp δεν θα υποχρεούται να την διεκδικήσει ενεργά.

4.6 Δεν μπορεί να απαιτηθεί κανένας τόκος για την περίοδο μεταξύ των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιοδήποτε τόκο που έχει ανακτηθεί από την αεροπορική εταιρεία.

4.7 Η AirHelp δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης, ζημιές η παρόμοιας φύσεως εάν εμποδίζεται να μεταφέρει το ποσό στον Πελάτη λόγω ενός συμβάντος που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, απεργίες, λοκ‐άουτ, εργασιακής διαφοράς, ανωτέρας βίας, πολέμου, εξεγέρσεων, πολιτικών αναταραχών, κακόβουλης ζημίας, σύμφωνα με τον νόμο η κυβερνητικό διάταγμα, κανόνα, κανονισμού ή οδηγίας, ατυχήματος, βλάβης εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιάς, πλημμύρας και καταιγίδας.

Άρθρο 5: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

5.1 Η AirHelp θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη μόνο για το σκοπό επιδίωξης του Αιτήματος του Πελάτη σύμφωνα με τη Συμφωνία και με όλους τους εφαρμοστέους νόμους ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων. Ο Πελάτης παρέχει στην AirHelp τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλων νόμων προστασίας των δεδομένων που μπορεί να ισχύουν, καθώς και με τη ρητή άδεια για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τ η χρήση τους στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η AirHelp θα μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα μόνο σε τρίτους, υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

5.2 Ο Πελάτης παρέχει στην AirHelp προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή άλλους νόμους προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να ισχύουν, με τη ρητή άδεια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και για τη χρήση τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας. Η AirHelp θα μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

i) εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του,

ii) εάν πρόκειται για ένα σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,

iii) εάν είναι αναγκαία για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της σύμβασης με τον Πελάτη,

iv) εάν αυτό απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής απόφασης,

v) εάν απαιτείται για την εγκατάσταση ή την προστασία των νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση των δικαστικών ενεργειών,

vi) εάν συμβάλλει στην πρόληψη της κατάχρησης ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων.

Άρθρο 6: Στοιχεία και πληροφορίες από τον Πελάτη

6.1 Κατόπιν αιτήματος από την AirHelp, ο Πελάτης θα παρέχει όλα τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της συμφωνίας. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σωστά, πλήρη και αληθή.

6.2 Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως την AirHelp από κάθε άποψη συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων τρίτων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, ανακριβείς πληροφορίες εκ μέρους του Πελάτη, παροχή εσφαλμένων στοιχείων/πληροφοριών και δόλια συμπεριφορά.

6.3 Στην περίπτωση εσφαλμένων δεδομένων/πληροφοριών και δόλιας συμπεριφοράς, η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία με άμεση ισχύ. Εάν η Συμφωνία καταγγελθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ο Πελάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα σε κανενός είδους αποζημίωση.

Άρθρο 7: Δικαίωμα απόσυρσης

7.1 Εάν θεωρείστε καταναλωτής, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς των καταναλωτών, αν είστε δηλαδή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική πράξη για έναν σκοπό που δεν είναι ούτε εμπορικός ούτε η ανεξάρτητη επαγγελματική σας δραστηριότητα, έχετε νόμιμο δικαίωμα απόσυρσης.

7.2 Μπορείτε να ακυρώσετε την αποδοχή της Συμφωνίας μας εντός 14 ημερών (π.χ., επιστολή, email), χωρίς την ανάγκη να διευκρινίσετε οποιοδήποτε λόγο. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, η ακύρωση της ανάκλησης πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς εντός 14 ημερών όπως αναφέρεται πιο πάνω και πρέπει να δηλώνεται σαφώς ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη Συμφωνία. Λόγω της φύσεως της υπηρεσίας που σας παρέχεται, δεν μπορείτε να αποχωρήσετε από τη συμφωνία μας, αν σας έχουμε ενημερώσει ότι η αεροπορική εταιρεία αποδέχθηκε το Αίτημα, καθώς εμείς σε τέτοια περίπτωση θα έχουμε ολοκληρώσει την υπηρεσία που ζητήσατε. Η απόσυρση της ακύρωσης πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

η
e-mail: [email protected]

Άρθρο 8: Τελικές διατάξεις

8.1 Η AirHelp έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τον Τιμοκατάλογο και να ορίζει πρόσθετες προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οι αλλαγές με αρνητικό αντίκτυπο για τον Πελάτη δεν ισχύουν για τον Πελάτη, εκτός εάν ο ίδιος συμφωνήσει στις νέες αλλαγές.

8.2 Εφαρμόζεται η γερμανική νομοθεσία σε αυτούς τους Όρους, στο Έντυπο Εξουσιοδότησης και στη Συμφωνία μεταξύ της AirHelp και του Πελάτη. Ωστόσο, ο Πελάτης έχει πάντα το δικαιώμα να απαιτήσει προστασία σύμφωνα με τις υποχρεωτικές διατάξεις που προβλέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία κατοικεί ο Πελάτης.

8.3 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων κατά οποιονδήποτε τρόπο.

8.4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται πλήρως ή εν μέρει με οποιοδήποτε Αίτημα, μπορούν να μεταφερθούν χωρίς περιορισμούς από την AirHelp σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του ομίλου εταιριών της AirHelp και από την AirHelp σε τρίτους.

8.5 Η αγγλική έκδοση των Όρων θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυνάφειας από οποιαδήποτε άλλη γλωσσική απόδοση.

Δημοσιεύθηκε: 13 Σεπτεμβρίου 2018

Μπορείτε να δείτε τους παλαιότερους όρους και προϋποθέσεις εδώ. Αυτοί ισχύουν για κάθε πελάτη που τους αποδέχθηκε έως τις 01 Φεβρουαρίου 2018.