Όροι και Προϋποθέσεις

Σημειώστε ότι αν το αίτημα σας υπάγεται στους βραζιλιάνικους νόμους, ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις της Βραζιλίας.

Άρθρο 1: Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι»), δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.1 «Συμφωνία»: μια συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της AirHelp που συνάπτεται μετά την αποδοχή των εν λόγω όρων από τον Πελάτη. Για την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης, η συμφωνία θα θεωρείται οριστική όταν ο Πελάτης υπογράψει το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης σε συνδυασμό με την αποδοχή αυτών των όρων.

1.2 «AirHelp»: AirHelp Germany GmbH, εταιρεία συσταθείσα στη Γερμανία με έδρα στη διεύθυνση Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Germany (DE 320095320).

1.3 «Συνδρομή AirHelp+»: Αν κάποιος Πελάτης έχει αγοράσει συνδρομή AirHelp+, η AirHelp δεν θα χρεώσει τα Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν αυτά ισχύουν, για την παροχή της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης της AirHelp για τα Αιτήματα που καλύπτονται από την κράτηση για την οποία ο Πελάτης αγόρασε τη συνδρομή AirHelp+.

1.4 «AirHelp Connect»: ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της AirHelp και στην εφαρμογή για κινητά που σας επιτρέπει να συνδέσετε τα εισερχόμενά σας με την AirHelp για να επιτρέψετε στην AirHelp να εντοπίζει κρατήσεις πτήσεων και πιθανά αιτήματα αποζημίωσης βάσει του Κανονισμού Δικαιωμάτων Αεροπορικών Επιβατών στα εισερχόμενά σας.

1.5 «Κανονισμός Δικαιωμάτων Αεροπορικών Επιβατών»: κάθε νόμος, κανονισμός, οδηγία, διεθνής σύμβαση ή οτιδήποτε παρόμοιο, που εκδόθηκε σε πολιτειακό, ομοσπονδιακό, ευρωπαϊκό, εθνικό, διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο, ή νομολογία, που θεσμοθετεί κανόνες σχετικά με χρηματική αποζημίωση, ζημίες ή επιστροφή χρημάτων σε επιβάτες στην περίπτωση πτήσεων με υπεράριθμες κρατήσεις, καθυστέρηση, ακύρωση ή οποιασδήποτε άλλης πληγείσας πτήσης, ή αιτημάτων σχετικά με αποσκευές.

1.6 «Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων»: είναι το έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο Πελάτης, που υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις εντός αυτού, εκχωρεί την κυριότητα του Αιτήματος στην AirHelp.

1.7 «Έγγραφο Εξουσιοδότησης»: ένα έγγραφο που παρέχει η AirHelp στον Πελάτη, το οποίο εξουσιοδοτεί την AirHelp ή κάποια από τις θυγατρικές της ή τους συνεργάτες της να ενεργήσει εκ μέρους του Πελάτη. Το έγγραφο μπορεί να έχει πολλές μορφές, λόγω των ποικίλων δικαιοδοτικών απαιτήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, το Πληρεξούσιο ή το Συμφωνητικό Μέριμνας Πελάτη.

1.8 «Αίτημα»: κάθε απαίτηση έναντι μιας αεροπορικής εταιρείας για χρηματική αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικαιωμάτων Αεροπορικών Επιβατών ή ως ένδειξη καλής θέλησης.

1.9 «Πελάτης/ες»: πρόσωπο/α που έχει/ουν αποδεχθεί αυτούς τους Όρους.

1.10 «Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας»: είναι η υπερσύγχρονη υπηρεσία της AirHelp που προσδιορίζει την επιλεξιμότητα για καταβολή αποζημίωσης μέσω λογισμικού. Η Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας διεξάγεται ανά Αίτημα στην ηλεκτρονική φόρμα της AirHelp ή σε όλες τις πτήσεις που βρέθηκαν, εάν ο Πελάτης έχει συνδεθεί μέσω του AirHelp Connect. Η Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας θα ενημερώσει τον Πελάτη για την πιθανότητα να έχει ένα επιλέξιμο για αποζημίωση Αίτημα. Ένα επιλέξιμο Αίτημα θα έχει υψηλή πιθανότητα λήψης αποζημίωσης και η AirHelp θα παράσχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης για τέτοια Αιτήματα, εάν το ζητήσει ο Πελάτης. Τα Αιτήματα που δεν είναι επιλέξιμα θα έχουν χαμηλή πιθανότητα λήψης αποζημίωσης και η AirHelp δεν θα παρέχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης για τέτοια Αιτήματα.

1.11 «Αποζημίωση Πτήσης»: το συνολικό ποσό χρημάτων που καταβάλλεται από μια αεροπορική εταιρεία σε σχέση με ένα Αίτημα ως αποζημίωση, επιστροφή χρημάτων, ζημίες, διευθέτηση, κίνηση καλής θέλησης ή άλλως, στον Πελάτη ή στην AirHelp μετά την αποδοχή των Όρων αυτών από τον Πελάτη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Αποζημίωση Πτήσης δεν περιλαμβάνει τυχόν πληρωμές ή επιστροφές χρημάτων για αμοιβή του δικηγόρου, δαπάνες για νομικές συμβουλές, δικαστικά έξοδα, δαπάνες είσπραξης, τόκους ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο, πληρωμές οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στην AirHelp.

1.12 «Υπηρεσία Πληροφόρησης»: είναι η παροχή της AirHelp πληροφοριών για πτήσεις, πληροφοριών για αεροπορικές εταιρείες, πληροφοριών για τα αεροδρόμια, άλλων πληροφοριών σχετικών με τα ταξίδια, πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών και τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Οι πληροφορίες θα είναι τόσο σχετικές με τα ταξίδια του Πελάτη όσο και με ένα γενικότερο πλαίσιο, όπως η κατάταξη των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών ή νέα σχετικά με τις αλλαγές στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Οι πληροφορίες θα παραδίδονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο εξατομικευμένος πίνακας ελέγχου, οι ελεγχόμενες ιστοσελίδες της AirHelp ή η εφαρμογή για κινητά.

1.13 «Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης»: είναι η επιδίωξη ικανοποίησης ενός Αιτήματος από την AirHelp, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της Νομικής Προσφυγής.

1.14 «Νομική Προσφυγή»: είναι η κατάθεση αγωγής σε δικαστήριο ή κρατικό φορέα, όπως σε ένα εθνικό φορέα επιβολής (ΕΦΕ), ή η παραχώρηση ενός Αιτήματος σε συμβεβλημένο νομικό εκπρόσωπο, όπως ο δικηγόρος ή το δικηγορικό γραφείο.

1.15 «Νομική Επίσπευση»: είναι μια διαδικασία για αεροπορικές εταιρείες που συνήθως δεν πληρώνουν Αποζημίωση Πτήσης, εκτός και εάν υπάρξει Νομική Προσφυγή. Εάν η AirHelp προσφέρει Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης με την παροχή Νομικής Επίσπευσης, η AirHelp θα χρεώσει τόσο τα Τέλη Υπηρεσίας όσο και τα τέλη Νομική Προσφυγής λόγω του αυξημένου κινδύνου και κόστους για την AirHelp.

1.16 «Μέλος/η»: πρόσωπο/α που έχει/ουν αγοράσει Συνδρομή AirHelp+.

1.17 «Κατάλογος τιμών»: Παράρτημα που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους, καθορίζοντας τα αποδεκτά νομίσματα, τις μεθόδους πληρωμής και όλες τις αμοιβές που χρεώνει η AirHelp, εκτός από την επιστροφή δικαστικών τελών και δικηγορικών αμοιβών, που θα αντισταθμιστούν από την AirHelp εφόσον χρειάζεται.

1.18 «Κανονισμός 261/2004» Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.: 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσης.

Άρθρο 2: Συμφωνία

2.1 Μετά την αποδοχή αυτών των Όρων, η AirHelp συμφωνεί να παρέχει και ο Πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας και την Υπηρεσία Πληροφόρησης.

2.2 Αφού ο Πελάτης αποδεχτεί τους εν λόγω Όρους και υπογράψει είτε το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων είτε ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης συμφωνεί να λάβει Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης και η AirHelp συμφωνεί να παράσχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης, εκτός εάν η AirHelp ενημερώσει τον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ότι δεν μπορεί να παράσχει την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης για ένα τέτοιο Αίτημα.

2.3 Σε περίπτωση σύναψης Συμφωνίας με την AirHelp, ο Πελάτης εγγυάται ότι αυτός/αυτή είναι εξουσιοδοτημένος/η και έχει τη νομική ικανότητα να συνάψει Συμφωνία εκ μέρους του/της και, εφόσον χρειάζεται, εκ μέρους των συνεπιβατών του/της. Υπογράφοντας το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης εγγυάται ότι αυτός/αυτή είναι εξουσιοδοτημένος και έχει τη νομική ικανότητα να υπογράψει το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης εκ μέρους του/της και, εφόσον χρειάζεται, εκ μέρους των ανήλικων συνεπιβατών του/της.

2.4 Ο Πελάτης κατανοεί ότι η AirHelp τον βοηθά μόνο στην αναζήτηση Αποζημίωσης Πτήσης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η AirHelp δεν θα δεχθεί ταξιδιωτικά κουπόνια ή/και άλλες υπηρεσίες ως Αποζημίωση Πτήσης και ότι μια τέτοια προσφορά από τις αεροπορικές εταιρείες θα θεωρηθεί άρνηση πληρωμής αποζημίωσης, εκτός εάν η AirHelp διαπιστώσει ότι η πιθανότητα ευνοϊκότερης έκβασης για τον Πελάτη είναι χαμηλή και υπό αυτές τις περιστάσεις θα ήταν η καλύτερη επιλογή για τον Πελάτη να αποδεχθεί μια τέτοια προσφορά.

2.5 Ο Πελάτης εγγυάται ότι το Αίτημα δεν έχει ανατεθεί σε τρίτους και ότι δεν εκκρεμεί ή αναμένεται νομική διαμάχη μεταξύ του Πελάτη και της αεροπορικής εταιρείας για το ίδιο ζήτημα.

2.6 Αφού υπογράψει το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων, ο Πελάτης δεν μπορεί να αναθέσει το Αίτημα σε οποιονδήποτε τρίτον καθώς ο νομικός τίτλος του Αιτήματος θα έχει ανατεθεί στην AirHelp. Τυχόν υπάρχουσα δέσμευση ή ανάθεση, εάν υπάρχει, πρέπει να ακυρωθεί πριν την υπογραφή του Εντύπου Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή του Εγγράφου Εξουσιοδότησης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει υπογράψει ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης μπορεί να αποσύρει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Έγγραφο Εξουσιοδότησης με γραπτή ειδοποίηση προς την AirHelp.

2.7 Αν ο Πελάτης λάβει άμεσες πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία μετά τη σύναψη της Συμφωνίας, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την AirHelp χωρίς καθυστέρηση. Αυτού του είδους οι πληρωμές θεωρούνται Αποζημίωση Πτήσης και δίνουν το δικαίωμα στην AirHelp να χρεώσει Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν η AirHelp έχει προβεί σε νομικές ενέργειες πριν ο Πελάτης λάβει πληρωμή αποζημίωσης από τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Αποζημίωση Πτήσης δεν περιλαμβάνει πληρωμές ή αποζημιώσεις δικηγορικών αμοιβών, κόστη νομικής συμβουλής, δικαστικά έξοδα, κόστη είσπραξης, τόκους ή παρόμοια, οι οποίες πληρωμές υπόκεινται αποκλειστικά στην AirHelp.

2.8 Μετά την υπογραφή του Εντύπου Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή ενός Εγγράφου Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και να κατευθύνει οποιαδήποτε επικοινωνία από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας στην AirHelp, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η AirHelp θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Άρθρο 3: Περιγραφή της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης

3.1 Η AirHelp υποστηρίζει το αίτημα του Πελάτη για Αποζημίωση Πτήσης από την αεροπορική εταιρεία βάσει του κανονισμού 261/2004 ή οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού Δικαιωμάτων των Αεροπορικών Επιβατών που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο αεροπορικό ταξίδι του Πελάτη.

3.2 Τα δεδομένα και οι πληροφορίες της πτήσης μπορούν να υποβληθούν στην AirHelp μέσω του ιστοτόπου, των εφαρμογών για κινητά, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ηλεκτρονικών λύσεων ή λύσεων λογισμικού που υποστηρίζονται από την AirHelp ή μέσω τηλεφώνου.

3.3 Για να φέρει σε πέρας με επιτυχία το Αίτημα, η AirHelp χρειάζεται ένα υπογεγραμμένο από τον Πελάτη Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή Έγγραφο Εξουσιοδότησης, το οποίο ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει στην AirHelp μέσω της διαδικτυακής φόρμας, της εφαρμογής για κινητά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Αφού λάβει το Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή το Έγγραφο Εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο από τον Πελάτη, η AirHelp συντάσσει ένα αίτημα πληρωμής και το αποστέλλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αεροπορική εταιρεία και διαχειρίζεται όλη την περαιτέρω επικοινωνία. Για αυτό το τμήμα της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης, εάν καταβληθεί Αποζημίωση Πτήσης, η AirHelp χρεώνει τα Τέλη Υπηρεσίας της (βλ. Τιμοκατάλογο).

3.4 Στην περίπτωση που ο αεροµεταφορέας που πραγματοποιεί την πτήση δεν καταβάλει την αποζημίωση πτήσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί από την Airhelp, και εφόσον η υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί με επαρκή βεβαιότητα, η AirHelp μπορεί να προτείνει και να κινήσει Νομική διαδικασία για να επιδιώξει τη διεκδίκηση. Στην περίπτωση που ληφθούν νομικά μέτρα και πληρωθεί η αποζημίωση πτήσης, η Airhelp χρεώνει τα τέλη νομικής προσφυγής μαζί με τα Τέλη Υπηρεσίας, για να καλύψει τα πρόσθετα κόστη Νομικής Προσφυγής (βλ. Κατάλογο τιμών).

3.5 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί συμβεβλημένος νομικός εκπρόσωπος για τη Νομική Προσφυγή, ο Πελάτης θα επιτρέψει στην AirHelp να παραχωρήσει στον συμβεβλημένο νομικό εκπρόσωπο πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην AirHelp και θα επιτρέψει στον νομικό εκπρόσωπο να μεταβιβάσει πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες στην AirHelp. Όταν απαιτούνται ξεχωριστό Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, Πληρεξούσιο, Υπεύθυνη Δήλωση, Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων ή άλλα συμπληρωματικά έγγραφα από το αρμόδιο δικαστήριο, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει αυτά τα συμπληρωματικά έγγραφα. Στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει ήδη υπογράψει ένα Έντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων και υπογράφει Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, Πληρεξούσιο, Συμφωνητικό Μέριμνας Πελάτη ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο, ο Πελάτης δέχεται ότι το Αίτημα αυτό θα ανατεθεί αυτόματα και πάλι στον Πελάτη μόλις ο Πελάτης υπογράψει το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, το Πληρεξούσιο, το Συμφωνητικό Μέριμνας Πελάτη ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο.

3.6 Αν ο συμβεβλημένος νομικός εκπρόσωπος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς προοπτικές επιτυχίας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί επί του θέματος και ούτε η AirHelp ούτε ο συμβεβλημένος νομικός εκπρόσωπος δεν θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

3.7 Εάν η Airhelp ή ο συμβεβλημένος νομικός εκπρόσωπος κινήσει νομικές διαδικασίες για να διεκδικήσει ένα Αίτημα, η AirHelp θα καλύψει όλα τα έξοδα σε περίπτωση που η αγωγή χαθεί. Σε περίπτωση που η AirHelp κερδίσει την αγωγή, ή σε περίπτωση διακανονισμού μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της AirHelp, η AirHelp θα καλύψει όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται από την αεροπορική εταιρεία. Αν κερδίσει την αγωγή, θα υποβληθεί αξίωση για επιστροφή δικαστικών εξόδων για λογαριασμό του Πελάτη. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος των νομικών συμβουλών και των αμοιβών δικηγόρων, ανεξάρτητα από το εάν οι δικαστικές διαδικασίες διεκπεραιώνονται από την AirHelp ή από συμβεβλημένο νόμιμο εκπρόσωπο.

3.8 Ο Πελάτης κατανοεί ότι έγκειται αποκλειστικά στην απόφαση της AirHelp να δεχτεί οποιαδήποτε προσφορά για διακανονισμό, εφόσον ο Πελάτης έχει αναθέσει το αίτημα στην AirHelp. Εφόσον η AirHelp ενεργεί εκ μέρους του Πελάτη βάσει Εγγράφου Εξουσιοδότησης, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την AirHelp να δεχτεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά διακανονισμού με βάση την εμπειρία της AirHelp με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και τις συμβουλές εξωτερικών νομικών εκπροσώπων.

Άρθρο 4: Περιγραφή της Συνδρομής AirHelp+

4.1 Ο Πελάτης μπορεί να γίνει Μέλος αγοράζοντας Συνδρομή AirHelp+.

4.2 Ο Πελάτης ενημερώνεται τη στιγμή της αγοράς για το τέλος Συνδρομής, το οποίο πρέπει να πληρωθεί, ώστε ο Πελάτης να αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους και να απολαύσει τα προνόμια που περιγράφονται στο παρόν.

4.3 Η AirHelp προσφέρει τη Συνδρομή είτε ως:

i) συνδρομή ανά κράτηση ή ii) ετήσια συνδρομή:

i) Η ιδιότητα του Μέλους ως συνδρομή ανά κράτηση θα καλύψει τα Αιτήματα που σχετίζονται με την κράτηση για την οποία ο Πελάτης αγόρασε τη Συνδρομή.

ii) Η ιδιότητα του Μέλους ως ετήσια συνδρομή θα καλύψει τα Αιτήματα που σχετίζονται με κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα τέλη για αυτή τη Συνδρομή θα χρεώνονται σε ετήσια βάση.

Και οι δύο συνδρομές θα είναι διαθέσιμες, είτε ως πρόγραμμα Complete είτε ως πρόγραμμα Essential. Μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το πρόγραμμα Complete θα έχουν πρόσβαση στα επιπλέον προνόμια που περιγράφονται στο 4.7.

4.4 Η ιδιότητα του Μέλους ξεκινά την ημέρα της αγοράς.

4.5 Με την αποδοχή της αγοράς το Μέλος θα λάβει επιβεβαίωση.

4.6 Για τα Μέλη, η AirHelp δεν θα χρεώσει τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν αυτά ισχύουν, για την παροχή της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης της AirHelp για τα Αιτήματα που καλύπτονται από τη Συνδρομή.

4.7 Για τα μέλη που έχουν αγοράσει το πρόγραμμα Complete: Η συνδρομή ως ετήσια εγγραφή περιλαμβάνει ένα κουπόνι για τη χρήση του Telmedicin Sp. z o.o. (Telmedicin) Ιατρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δωρεάν μέχρι 12 ετησίως. Η συνδρομή ως εγγραφή κράτησης περιλαμβάνει ένα κουπόνι μίας χρήσης για τις ιατρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες Telmedicin, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 30 ημέρες μετά την ημερομηνία αναχώρησης. Τα μέλη πρέπει να εγγραφούν με το Κουπόνι τους μέσω του airhelp.telemedi.co. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι και Προϋποθέσεις της Telmedicin θα ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

4.8 Τα προνόμια είναι προσωπικά και ισχύουν μόνο για το Μέλος, πράγμα το οποίο σημαίνει πως το Μέλος θα πρέπει να αναγράφεται ονομαστικά ως επιβάτης στην κράτηση, και για έναν συγκεκριμένο αριθμό επιβατών (όπως ορίζεται στο email της επιβεβαίωσης), εάν συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κράτηση με το Μέλος.

4.9 Τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής δεν επιστρέφονται στο Μέλος για κρατήσεις, που σχετίζονται με πτήσεις που παρουσίασαν οποιοδήποτε πρόβλημα πριν την έναρξη της Συνδρομής.

4.10 Η Συνδρομή δεν μεταφέρεται. Το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την AirHelp σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποια μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Συνδρομής του.

4.11 Για την ιδιότητα του Μέλους ως συνδρομή για κάποιο χρονικό διάστημα, η Συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα για ένα έτος, έως ότου και εφόσον το Μέλος επιλέξει να ακυρώσει τη Συνδρομή, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε i) από το Μέλος, όταν συνδεθεί στον λογαριασμό του και επιλέξει «Διαχείριση Συνδρομής» στον πίνακα εργαλείων και κάνει κλικ στην «Ακύρωση της Συνδρομής μου» είτε ii) από το Μέλος, εφόσον ενημερώσει γραπτώς την AirHelp για την επιθυμία του να ανακαλέσει την αυτόματη ανανέωση της Συνδρομής, η οποία ενημέρωση θα σταλεί στη διεύθυνση: [email protected]

4.12 Τα Μέλη, τα οποία θεωρούνται καταναλωτές σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τους καταναλωτές, μπορούν να αποσύρουν τη Συνδρομή τους εντός 14 ημερών από την αγορά της, χωρίς να απαιτείται να διευκρινίσουν τους λόγους. Για να ασκηθεί το δικαίωμα απόσυρσης και να ληφθεί πλήρης αποζημίωση, η απόσυρση πρέπει να ανακοινωθεί εντός περιόδου 14 ημερών από την αγορά και πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι το Μέλος επιθυμεί να αποσύρει τη Συνδρομή του. Λόγω της φύσης της υπηρεσίας που παρέχεται στο Μέλος, το Μέλος δεν μπορεί να αποσύρει τη Συνδρομή του, εάν έχει ταξιδέψει και ταξιδεύει με πτήσεις οι οποίες καλύπτονται από τη Συνδρομή. Η απόσυρση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση: [email protected]

4.13 Σε περίπτωση που η ακύρωση ληφθεί από την AirHelp 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ή της ανανεωμένης Συνδρομής, το Μέλος δεν δικαιούται καμία επιστροφή τέλους Συνδρομής.

4.14 Όταν η ιδιότητα του Μέλους καταγγελθεί, ακυρωθεί ή λήξει, η AirHelp θα σταματήσει να μην χρεώνει τα Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν αυτά ισχύουν, για την παροχή της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης της AirHelp.

4.15 Τα πρώην Μέλη που επέλεξαν να μην ανανεώσουν τη Συνδρομή τους, θα πρέπει να στείλουν το αίτημά τους που σχετίζεται με την περίοδο Συνδρομής, το αργότερο μέχρι 90 (ενενήντα) ημέρες μετά τη λήξη της Συνδρομής, για να μπορούν να απολαύσουν τα προνόμια της Συνδρομής AirHelp+.

4.16 Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της Συνδρομής σε οποιοδήποτε άτομο και, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων από το Μέλος, λήξης της Συνδρομής οποιαδήποτε στιγμή.

4.17 Το Μέλος δεν θα έχει το δικαίωμα για επιστροφή του τέλους Συνδρομής σε περίπτωση τερματισμού της Συνδρομής του από την AirHelp.

Άρθρο 5: Τέλη και Πληρωμές

5.1 Η AirHelp παρέχει την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας, το AirHelp Connect και την Υπηρεσία Πληροφόρησης δωρεάν.

5.2 Η AirHelp παρέχει δωρεάν την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης, εκτός εάν η AirHelp σημειώσει επιτυχία ως προς τη λήψη της Αποζημίωσης Πτήσης. Εάν η AirHelp σημειώσει επιτυχία, θα μεταφέρει το συμφωνηθέν μέρος της Αποζημίωσης Πτήσης στον Πελάτη, με την επιφύλαξη μόνο των τελών που ενδέχεται να ισχύουν σύμφωνα με τον Κατάλογο τιμών. Τα δικαστικά τέλη και οι αμοιβές των δικηγόρων θα συμψηφίζονται με τις πληρωμές που μεταφέρονται στην AirHelp στο όνομα του Πελάτη. Αν η AirHelp σημειώσει επιτυχία, αλλά η Αποζημίωση Πτήσης ή/και η αμοιβή του δικηγόρου, τα δικαστικά τέλη, οι τόκοι ή άλλα παρόμοια τέλη έχουν μεταβιβαστεί απευθείας από την αεροπορική εταιρεία στον Πελάτη, ο Πελάτης θα μεταβιβάσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα τέλη της AirHelp σύμφωνα με τον Κατάλογο τιμών, όπως και τη ληφθείσα αμοιβή του δικηγόρου, τα δικαστικά τέλη, τους τόκους ή άλλα παρόμοια τέλη, αν υπάρχουν, στην AirHelp.

5.3 Η πληρωμή του συμφωνηθέντος μέρους της αποζημίωσης πτήσης στον πελάτη θα γίνεται βάσει των εναλλακτικών επιλογών στον κατάλογο τιμών.

5.4 Εάν ο Πελάτης έχει δώσει λανθασμένες ή ανεπαρκείς απαραίτητες πληροφορίες για την καταβολή της Αποζημίωσης Πτήσης και η καταβολή επιστραφεί στην AirHelp, και ο Πελάτης μετά από επανειλημμένες υπενθυμίσεις και εύλογες προσπάθειες από την AirHelp να επικοινωνήσει με τον Πελάτη και με άλλα μέσα εκτός από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δώσει ο Πελάτης στην AirHelp, δεν απαντήσει για να διορθώσει ή να δώσει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πληρωμή του συμφωνημένου μέρους της Αποζημίωσης Πτήσης, η AirHelp δικαιούται να κρατήσει το μέρος της Αποζημίωσης Πτήσης που διαφορετικά θα έπρεπε να έχει μεταβιβαστεί στον Πελάτη.

5.5 Εάν η AirHelp έχει καταβάλει τη συμφωνημένη Αποζημίωση Πτήσης, βάσει των οδηγιών και της επιλογής μεθόδου του Πελάτη, η AirHelp δεν θα ευθύνεται για:

i) επιταγές, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες και άλλα παρόμοια που είναι δυνατόν να χαθούν κατά τη μεταφορά στον πελάτη,

ii) κάθε αποτέλεσμα λανθασμένων στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού, λάθος διεύθυνση ή άλλα παρόμοια στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης, όχι όμως αποκλειστικά, της Αποζημίωσης Πτήσης που καταβάλλεται σε λάθος παραλήπτη. Αν η Αποζημίωση Πτήσης με υπαιτιότητα του Πελάτη έχει καταβληθεί σε λάθος παραλήπτη, η AirHelp δεν θα υποχρεούται να τη διεκδικήσει ενεργά.

5.6 Δεν μπορεί να απαιτηθεί κανένας τόκος για την περίοδο μεταξύ των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιονδήποτε τόκο που έχει ανακτηθεί από την αεροπορική εταιρεία.

5.7 Η AirHelp δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης, ζημιές ή οτιδήποτε παρόμοιο, εάν εμποδίζεται να μεταφέρει το ποσό στον Πελάτη λόγω ενός συμβάντος που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εξής: απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διαφορές, περιστατικά ανωτέρας βίας, πόλεμος, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, κακόβουλες ζημίες, συμμόρφωση με τον νόμο ή κυβερνητικό διάταγμα, κανόνας, κανονισμός ή οδηγία, ατύχημα, βλάβη εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιά, πλημμύρα και καταιγίδα.

Άρθρο 6: Προστασία Δεδομένων

6.1 Η AirHelp θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη κυρίως για τον σκοπό παροχής της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας, της Συνδρομής AirHelp+, του AirHelp Connect, της Υπηρεσίας Πληροφόρησης και της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης βάσει της Συμφωνίας. Η AirHelp ενδέχεται επίσης να συλλέξει προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπως στατιστικούς, διαχειριστικούς, επικοινωνιακούς, ΤΠ και διαχείρισης ασφάλειας, σωματικής ασφάλειας, συστημάτων ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, υποστηρικτικών συστημάτων, συνεργασίας με εσωτερικά έργα και οργανωτικών ομάδων και δραστηριοτήτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (βλ. Δήλωση Απορρήτου) ή σύμφωνα με άλλους νόμους προστασίας δεδομένων που μπορεί να ισχύουν.

6.2 Ο Πελάτης παρέχει στην AirHelp προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή άλλους νόμους προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να ισχύουν, με τη ρητή άδεια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων την οποία παραχωρεί ο Πελάτης και, όπου ισχύει, την οποία παραχωρεί για λογαριασμό των συνεπιβατών του ή παραχωρούν οι συνεπιβάτες του για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της Συμφωνίας. Η AirHelp θα μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια:

i) εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του,

ii) εάν πρόκειται για έναν σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,

iii) εάν είναι αναγκαία για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της Συμφωνίας με τον Πελάτη,

iv) εάν αυτό απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής απόφασης,

v) εάν απαιτείται για την εγκατάσταση ή την προστασία των νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση των δικαστικών ενεργειών,

vi) εάν συμβάλλει στην πρόληψη της κατάχρησης ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων.

Άρθρο 7: Δεδομένα και πληροφορίες από τον Πελάτη

7.1 Κατόπιν αιτήματος από την AirHelp, ο Πελάτης ή οι συνεπιβάτες του θα παρέχουν στην AirHelp όλα τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της Συμφωνίας. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχει είναι ορθά, ολοκληρωμένα και αληθή και, όπου ισχύει, έχουν παρασχεθεί με τη συγκατάθεση των συνεπιβατών.

7.2 Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως την AirHelp από όλες τις απόψεις για όλα τα αιτήματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως αποκλειστικά, ανακριβών πληροφοριών από τον Πελάτη, παροχής εσφαλμένων δεδομένων/πληροφοριών και δόλιας συμπεριφοράς.

Στην περίπτωση εσφαλμένων δεδομένων/πληροφοριών και δόλιας συμπεριφοράς, η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία με άμεση ισχύ. Εάν η Συμφωνία καταγγελθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ο Πελάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα σε κανενός είδους αποζημίωση.

Άρθρο 8: Δικαίωμα απόσυρσης

8.1 Εάν θεωρείστε καταναλωτής, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς των καταναλωτών, αν είστε δηλαδή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική πράξη για έναν σκοπό που δεν είναι ούτε εμπορικός ούτε η ανεξάρτητη επαγγελματική σας δραστηριότητα, έχετε νόμιμο δικαίωμα απόσυρσης.

8.2 Μπορείτε να αποσύρετε την αποδοχή της Συμφωνίας μας εντός 14 ημερών από τη σύναψη της Συμφωνίας (π.χ. με επιστολή, email), χωρίς να απαιτείται να διευκρινίσετε τους λόγους. Για να ασκήσετε το δικαίωμα απόσυρσης, η απόσυρση πρέπει να ανακοινωθεί εντός 14 ημερών όπως αναφέρεται παραπάνω και πρέπει να δηλώνετε σαφώς ότι επιθυμείτε να αποσύρετε την αποδοχή της Συμφωνίας. Λόγω της φύσης της υπηρεσίας που σας παρέχεται, δεν μπορείτε να αποσύρετε την αποδοχή της Συμφωνία μας εκ μέρους σας, εάν σας έχουμε ενημερώσει ότι η αεροπορική εταιρεία αποδέχθηκε το Αίτημα, καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε ολοκληρώσει την υπηρεσία που ζητήσατε. Η απόσυρση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση:

AirHelp GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Βερολίνο, Γερμανία

e-mail: [email protected]

Άρθρο 9: Τελικές Διατάξεις

9.1 Η AirHelp έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Όρους και τον Τιμοκατάλογο και να ορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οι αλλαγές με αρνητικό αντίκτυπο για τον Πελάτη δεν ισχύουν για τον Πελάτη, εκτός εάν ο ίδιος συμφωνήσει με τις νέες αλλαγές.

9.2 Σε αυτούς τους όρους, στο Έντυπο Εξουσιοδότησης και στη Συμφωνία μεταξύ της AirHelp και του Πελάτη εφαρμόζεται η γερμανική νομοθεσία. Ωστόσο, ο Πελάτης έχει πάντα το δικαιώμα να απαιτήσει προστασία σύμφωνα με τις υποχρεωτικές διατάξεις που προβλέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία κατοικεί ο Πελάτης.

9.3 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων κατά οποιονδήποτε τρόπο.

9.4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται πλήρως ή εν μέρει με οποιοδήποτε Αίτημα, μπορούν να μεταφερθούν χωρίς περιορισμούς από την AirHelp σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του ομίλου εταιριών της AirHelp και από την AirHelp σε τρίτους.

9.5 Η αγγλική έκδοση των Όρων θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυνέπειας από οποιαδήποτε άλλη γλωσσική απόδοση.

Δημοσιεύθηκε: 20.07.2020