Πολιτική απορρήτου

Θεωρούμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Πολιτική Απορρήτου και οι πρακτικές μας επικεντρώνονται στην κατάλληλη και νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με ταυτόχρονη τήρηση της εχεμύθειας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το www.airhelp.com, που ανήκει και λειτουργεί από την κύρια επιχειρησιακή οντότητα της AirHelp GmbH, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση c/o WeWork Warschauer Platz 11-13, στο Βερολίνο (Berlin) της Γερμανίας. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, οι όροι “AirHelp”, “εμείς” ή “εμάς” αναφέρεται σε ολόκληρο τον όμιλο εταιρειών ή σε κάθε μία από τις εταιρείες ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί την πλήρη ηλεκτρονική Πολιτική Απορρήτου που ισχύει για τις δραστηριότητές μας. Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί το είδος των στοιχείων που συλλέγουμε και τον τρόπο χρήσης και φύλαξης αυτών των στοιχείων. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα εντός της ΕΕ. Οι δραστηριότητές μας διέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Γενική Προστασία των Δεδομένων (“GDPR”), ο οποίος αποτελεί άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Το GDPR προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η AirHelp GmbH θεωρείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ορισμοί

Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι παρακάτω κεφαλαιοποιημένοι όροι θα έχουν τον ίδιο ορισμό που έχουν και στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

Προσωπικά δεδομένα

Ως “προσωπικά δεδομένα” θεωρούνται τα στοιχεία που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλα τα είδη στοιχείων που προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα ένα άτομο, όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις email, τηλεφωνικούς αριθμούς κ.λπ.

Αρχές

Η Πολιτική Απορρήτου μας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

 • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συνάδει προς τους σκοπούς αυτούς.

 • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι επαρκής, σχετική και να περιορίζεται μόνο σε διεργασίες σχετικές με τον σκοπό για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία.

 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, ενημερωμένα.

 • Πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

 • Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για τον αναγκαίο χρόνο για το σκοπό που γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να παραμένουν απόρρητα και να αποθηκεύονται κατά τρόπο που τα διασφαλίζει καταλλήλως.

 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός εάν η μεταφορά είναι απαραίτητη προκειμένου η AirHelp να παρέχει τις υπηρεσίες της Συμφωνίας.

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση, μεταφορά ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας και να μας υποβάλετε κάποια στοιχεία, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα για τη λειτουργία και τη βελτίωση των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών μας. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας μας, email, άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών ή εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζονται από εμάς, ταχυδρομικών υπηρεσιών ή τηλεφώνου. Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με το GDPR. Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για συγκεκριμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό ή για σκοπό που απαιτείται από το νόμο στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Συγκεντρώνουμε κυρίως προσωπικά δεδομένα όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς διαβατηρίων/ταυτοτήτων και εθνικούς αριθμούς ταυτοποίησης. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχουμε την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας, την Υπηρεσία Πληροφόρησης και την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης σύμφωνα με τη Συμφωνία. Αυτή είναι η βασική δραστηριότητα της AirHelp ως επιχείρηση.

Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπως στατιστικές, διοίκηση και επικοινωνία, διοίκηση πληροφορικής και ασφάλειας, φυσική ασφάλεια, συστήματα ταυτοποίησης και έγκρισης, συστήματα υποστήριξης, συνεργασία εσωτερικών έργων και οργανωτικών ομάδων και δραστηριοτήτων.

Αγοράζουμε δεδομένα πτήσεων από τρίτους, π.χ. πληροφορίες σχετικά με καθυστερημένες ή ακυρωμένες πτήσεις εντός δεδομένου χρόνου κλπ. Αυτά τα στοιχεία είναι μη προσωπικά δεδομένα, τα οποία συνδυάζουμε με προσωπικά δεδομένα. Αυτή η Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας χρησιμοποιείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με το αν ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει Αίτημα. Παρέχουμε την Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης για επιλέξιμα Αιτήματα κατόπιν αιτήματος.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία για τον σκοπό που έχουν συλλεχτεί και θα διαφυλάξουμε τα δεδομένα μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα που εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες, να εκτελέσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για οποιαδήποτε άλλο σκοπό που προαναφέρθηκε. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία είναι αυστηρώς περιορισμένη στο προσωπικό της AirHelp και τις ελεγχόμενες από αυτήν θυγατρικές και τους συνεργάτες της που έχουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση, όπως αυτή απορρέει από τη δεσμευτική εταιρική συμφωνία με την AirHelp και τη σαφή επαγγελματική ανάγκη για χρήση των δεδομένων.

Χρήση cookies

Ο δικτυακός τόπος και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη και για να αναλύσουν τάσεις, να διαχειριστούν τον δικτυακό τόπο, να παρακολουθήσουν την περιήγηση των χρηστών στον δικτυακό τόπο και για να συγκεντρώσουν δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τη βάση των χρηστών μας ως σύνολο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας για να παρακολουθούν τη χρήση σας και να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας. Τα cookies μας δεν περιέχουν στοιχεία που επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση ατόμων. Συγκεντρώνουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση cookies και τεχνολογιών παρακολούθησης όπως: διευθύνσεις IP, το είδος του προγράμματος περιήγησης, την υπηρεσία παροχής Internet (ISP), σελίδες παραπομπής/εξόδου, αρχεία που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο μας (π.χ. σελίδες HTML, γραφικά), λειτουργικό σύστημα, σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας και/ή πληροφορίες περιήγησης για την ανάλυση των τάσεων στο σύνολο και τη διαχείριση του δικτυακού τόπου. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης, αλλά εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του δικτυακού μας τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, διαβάστε επίσης την πολιτική μας για τα cookies.

Ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων

Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

 • αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,

 • εάν πρόκειται για ένα σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,

 • εάν είναι απαραίτητο για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της Συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας,

 • εάν αυτό απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής απόφασης,

 • εάν απαιτείται για την εγκατάσταση ή την προστασία των νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση των δικαστικών ενεργειών,

 • εάν απαιτείται για την ανταπόκριση σε νόμιμα αιτήματα των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου,

 • εάν συμβάλλει στην πρόληψη της κατάχρησης ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων.

Περιστασιακά συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες και επαγγελματικούς συνέταιρους μέσα και έξω από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προκειμένου να μας εκπροσωπήσουν, παραδείγματος χάρη σε νομικές διαδικασίες, ή με εταιρείες τεχνολογίας για την επεξεργασία και παράδοση συστημάτων και πληροφοριών που βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και σε αυτές τις περιπτώσεις μοιραζόμαστε με αυτούς απαραίτητες πληροφορίες. Προτού κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία, συνάπτουμε έγγραφες συμφωνίες με τους παραλήπτες, οι οποίες περιλαμβάνουν όρους προστασίας δεδομένων που διαφυλάσσουν τα δεδομένα σας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας τους. Δεν θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους με σκοπό να τους επιτρέψουμε να εμπορευθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε εσάς. Εάν δεν θέλετε να μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με αυτές τις εταιρείες, επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο/η προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) στο email: [email protected]

Ασφάλεια επεξεργασίας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων μας είναι πολύ σημαντική. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια, θα εφαρμόζουμε και θα διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά, γενικά αποδεκτά πρότυπα και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία συνεπάγεται τη μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύου και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας. Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον/στην ΥΠΔ στο email: [email protected]

Τα δικαιώματά σας στην προστασία δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους καθώς και να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Για να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε ενημερωμένα τα προσωπικά σας δεδομένα, σας συμβουλεύουμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναντιστοιχίες. Για να δείτε ή/και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ή για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πόσο χρονικό διάστημα σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή αν έχετε άλλες απορίες σχετικά με την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή αν θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το αν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό τρίτου, οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον/την ΥΠΔ στο email: [email protected] Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Υποβολή αίτησης για εργασία

Χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο πρόσληψης τρίτου μέρους για σκοπούς διαχείρισης των αιτήσεων για θέσεις εργασίας. Κατά την υποβολή αίτησης για θέση εργασίας στην AirHelp, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και έλεγχο από την AirHelp. Οι αιτήσεις δεν αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του απαραιτήτου και δεν μοιράζονται με τρίτους. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, καθώς και να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με τον/την ΥΠΔ στο email: [email protected]

Προωθητικά email και προτιμήσεις διαφήμισης

Με την παροχή συναίνεσης, μας επιτρέπεται η αποστολή προωθητικών email. Αυτή η μορφή συναίνεσης πρέπει να παρέχεται ελεύθερα, να είναι συγκεκριμένη και να μην είναι ασαφής. Αυτές οι απαιτήσεις πληρούνται τη στιγμή που επιλέγετε να λαμβάνετε προωθητικά email (συμφωνείτε ενεργά).

Θα έχετε πάντα το δικαίωμα να αντιταχθείτε, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αφορούν σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης χωρίς να χρειάζεται να παρέχετε συγκεκριμένες δικαιολογίες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Διαγραφή” που βρίσκεται στα email που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected] Αν έχετε αντίρρηση, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τυγχάνουν πλέον επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Τα προωθητικά email περιέχουν πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως πρόσφατα νέα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Συνεργαζόμαστε με τρίτους για την προβολή διαφημίσεων στον δικτυακό τόπο μας ή για τη διαχείριση της διαφήμισής μας σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ο τρίτος συνεργάτης μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να σας παρέχει διαφημίσεις βάσει των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων σας. Εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων σας, κάντε κλικ εδώ. Λάβετε υπόψη ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις γενικού ενδιαφέροντος.

Υπευθυνότητα

Η Πολιτική Απορρήτου εμπίπτει στην ευθύνη της Νομικής Ομάδας μας, η οποία έχει τη γενική ευθύνη να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή μας με αυτή. Η ΥΠΔ εξασφαλίζει καθημερινή συμμόρφωση με την Πολιτική Απορρήτου και εμπλέκεται σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Είμαστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή μας με το GDPR και θα μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να την επιδείξουμε καθώς και με τις αρχές που ορίζονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρούμε τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που θα περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από το GDPR υπό την ευθύνη μας και, εφόσον απαιτείται, θα διαθέσουμε τα αρχεία στην εποπτική αρχή κατόπιν αιτήματος.

Μπορείτε να απευθύνετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου στον/στην ΥΠΔ στο email: [email protected]

Παράπονα

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα διεκπεραιώνονται έγκαιρα από την ΥΠΔ σύμφωνα με τις εσωτερικές μας διαδικασίες. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν στον/στην ΥΠΔ στο email: [email protected]

Στην απίθανη περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, ή οποιονδήποτε άλλο κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε επίσης να καταθέσετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να ενημερώνεται κατά διαστήματα, π.χ. λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή μας. Στην περίπτωση που γίνουν οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, θα ειδοποιηθείτε μέσω email ή ειδοποίησης στον δικτυακό τόπο μας πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Επικοινωνία

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Βερολίνο (Berlin)
Γερμανία

E-mail: [email protected]

Ενημερώθηκε στις: 4 Δεκεμβρίου 2022
Έκδοση 2.22

Άρθρα για την AirHelp:

POPAGANDA logoΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ logoNews 247 logoFortune greece.com logo
APRA

Η AirHelp είναι μέλος της Ένωσης Συνηγόρων για τα Δικαιώματα των Επιβατών (APRA) που έχει ως αποστολή την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2023 AirHelp

Έλεγχος αποζημίωσης

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες