Πολιτική απορρήτου

Θεωρούμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Πολιτική Απορρήτου και οι πρακτικές μας επικεντρώνονται στην κατάλληλη και νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με ταυτόχρονη τήρηση της εχεμύθειας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το www.airhelp.com, που ανήκει και λειτουργεί από την κύρια επιχειρησιακή οντότητα της AirHelp Germany GmbH, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση WeWork Warschauer Platz 11-13, στο Βερολίνο (Berlin) της Γερμανίας. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, οι όροι “AirHelp”, “εμείς” ή “εμάς” αναφέρεται σε ολόκληρο τον όμιλο εταιρειών ή σε κάθε μία από τις εταιρείες ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί την πλήρη ηλεκτρονική Πολιτική Απορρήτου που ισχύει για τις δραστηριότητές μας. Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί το είδος των στοιχείων που συλλέγουμε και τον τρόπο χρήσης και φύλαξης αυτών των στοιχείων. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται νόμιμα σε επεξεργασία. Οι δραστηριότητές μας διέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων (συλλογικά, «Νόμοι περί προστασίας δεδομένων») σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Οι συγκεκριμένοι Νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις περιστάσεις, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ο «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»), και τον Γενικό νόμο για την προστασία δεδομένων της Βραζιλίας (Lei Geral de Proteção de Dados ή LGPD), καθώς και άλλες ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς που εφαρμόζουν τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Η AirHelp Germany GmbH θεωρείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, καθώς καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ορισμοί

Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι παρακάτω κεφαλαιοποιημένοι όροι θα έχουν τον ίδιο ορισμό που έχουν και στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

Προσωπικά δεδομένα

Ως “προσωπικά δεδομένα” θεωρούνται τα στοιχεία που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλα τα είδη στοιχείων που προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα ένα άτομο, όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διεύθυνση, διευθύνσεις email, τηλεφωνικούς αριθμούς κ.λπ.

Αρχές

Η Πολιτική Απορρήτου μας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

 • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συνάδει προς τους σκοπούς αυτούς.

 • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι επαρκής, σχετική και να περιορίζεται μόνο σε διεργασίες σχετικές με τον σκοπό για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία.

 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, ενημερωμένα.

 • Πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

 • Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για τον αναγκαίο χρόνο για το σκοπό που γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να παραμένουν απόρρητα και να αποθηκεύονται κατά τρόπο που τα διασφαλίζει καταλλήλως.

 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός εάν η μεταφορά είναι απαραίτητη προκειμένου η AirHelp να παρέχει τις υπηρεσίες της Συμφωνίας.

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση, μεταφορά ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας και να μας υποβάλετε κάποια στοιχεία, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα για τη λειτουργία και τη βελτίωση των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών μας. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας μας, email, άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών ή εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζονται από εμάς, ταχυδρομικών υπηρεσιών ή τηλεφώνου. Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους περί προστασίας δεδομένων. Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για συγκεκριμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό ή για σκοπό που απαιτείται από το νόμο στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Συγκεντρώνουμε κυρίως προσωπικά δεδομένα όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς διαβατηρίων/ταυτοτήτων και εθνικούς αριθμούς ταυτοποίησης. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχουμε την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας, την Υπηρεσία Πληροφόρησης, τη Συνδρομή AirHelp Plus, την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων και οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες σύμφωνα με τη συμφωνία. Αυτή είναι η βασική δραστηριότητα της AirHelp ως επιχείρηση.

Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπως στατιστικές, διοίκηση και επικοινωνία, διοίκηση πληροφορικής και ασφάλειας, φυσική ασφάλεια, συστήματα ταυτοποίησης και έγκρισης, συστήματα υποστήριξης, συνεργασία εσωτερικών έργων και οργανωτικών ομάδων και δραστηριοτήτων.

Αγοράζουμε δεδομένα πτήσεων από τρίτους, π.χ. πληροφορίες σχετικά με καθυστερημένες ή ακυρωμένες πτήσεις εντός δεδομένου χρόνου κλπ. Αυτά τα στοιχεία είναι μη προσωπικά δεδομένα, τα οποία συνδυάζουμε με προσωπικά δεδομένα. Αυτή η Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας χρησιμοποιείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με το αν ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει Αίτημα. Παρέχουμε την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων για Επιλέξιμες Αξιώσεις κατόπιν αιτήματος.

Στην περίπτωση που μοιράζεστε προσωπικά δεδομένα Συνεπιβατών με εμάς, είστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζετε ότι όλοι οι Συνεπιβάτες έχουν δώσει ρητά τη συγκατάθεσή τους για την κοινοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων στον οργανισμό μας, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, απαιτείται να παρέχετε στους Συνεπιβάτες πρόσβαση στην Πολιτική Απορρήτου μας, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους από εμάς.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τους Συνεπιβάτες. Εάν εσείς ή ο Συνεπιβάτης δεν παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες ή/και τα έγγραφα, δεν θα μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον αντίστοιχο Συνεπιβάτη. Κατά συνέπεια, θα αναγκαστούμε να αφαιρέσουμε τα προσωπικά δεδομένα του εν λόγω Συνεπιβάτη από τις βάσεις δεδομένων μας και δεν θα είμαστε σε θέση να του παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία για τον σκοπό που έχουν συλλεχτεί και θα διαφυλάξουμε τα δεδομένα μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα που εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες, να εκτελέσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για οποιαδήποτε άλλο σκοπό που προαναφέρθηκε. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία είναι αυστηρώς περιορισμένη στο προσωπικό της AirHelp και τις ελεγχόμενες από αυτήν θυγατρικές και τους συνεργάτες της που έχουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση, όπως αυτή απορρέει από τη δεσμευτική εταιρική συμφωνία με την AirHelp και τη σαφή επαγγελματική ανάγκη για χρήση των δεδομένων.

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες και δημιουργία προφίλ

Η AirHelp δεν βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του GDPR και τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της δημιουργίας προφίλ. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους σκοπούς, εκτός εάν δηλωθεί ρητά άλλως και μόνο με τη δική σας ξεχωριστή συγκατάθεση.

Ενδέχεται, ωστόσο, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία μας και τεχνολογία από τους συνεργάτες μας για την αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε ταχύτερες και καλύτερες Υπηρεσίες σε εσάς.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω αυτοματοποιημένες διαδικασίες δεν έχουν αρνητικές ή αδικαιολόγητες επιπτώσεις σε εσάς, οι ομάδες μας διερευνούν τακτικά την ορθότητά τους. Αυτό αφορά τις παλιές και τις μελλοντικές διαδικασίες.

Ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας και τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες μπορούν να απευθύνονται στο email του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων («DPO»): [email protected].

Χρήση cookies

Ο δικτυακός τόπος και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη και για να αναλύσουν τάσεις, να διαχειριστούν τον δικτυακό τόπο, να παρακολουθήσουν την περιήγηση των χρηστών στον δικτυακό τόπο και για να συγκεντρώσουν δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τη βάση των χρηστών μας ως σύνολο.

Η χρήση των cookies από εμάς διέπεται από την Πολιτική των Cookies μας.

Ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων

Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

 • αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,

 • εάν πρόκειται για ένα σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,

 • εάν είναι απαραίτητο για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της Συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας,

 • εάν αυτό απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής απόφασης,

 • εάν απαιτείται για την εγκατάσταση ή την προστασία των νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση των δικαστικών ενεργειών,

 • εάν απαιτείται για την ανταπόκριση σε νόμιμα αιτήματα των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου,

 • εάν συμβάλλει στην πρόληψη της κατάχρησης ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων.

Περιστασιακά συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες και επαγγελματικούς συνεταίρους μέσα και έξω από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προκειμένου να μας εκπροσωπήσουν, παραδείγματος χάρη σε νομικές διαδικασίες, ή με εταιρείες τεχνολογίας για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και σε αυτές τις περιπτώσεις μοιραζόμαστε με αυτούς απαραίτητες πληροφορίες. Προτού κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία, συνάπτουμε έγγραφες συμφωνίες με τους παραλήπτες, οι οποίες περιλαμβάνουν όρους προστασίας δεδομένων που διαφυλάσσουν τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας τους. Δεν θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους με σκοπό να τους επιτρέψουμε να εμπορευθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε εσάς. Εάν δεν θέλετε να μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με αυτές τις εταιρείες, επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο/η προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) στο email: [email protected]

Ασφάλεια επεξεργασίας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων μας είναι πολύ σημαντική. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια, θα εφαρμόζουμε και θα διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά, γενικά αποδεκτά πρότυπα και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία συνεπάγεται τη μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύου και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας. Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον/στην ΥΠΔ στο email: [email protected]

Τα δικαιώματά σας στην προστασία δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους καθώς και να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Για να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε ενημερωμένα τα προσωπικά σας δεδομένα, σας συμβουλεύουμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναντιστοιχίες. Για να δείτε ή/και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ή για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πόσο χρονικό διάστημα σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή αν έχετε άλλες απορίες σχετικά με την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή αν θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το αν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό τρίτου, οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον/την ΥΠΔ στο email: [email protected]. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Υποβολή αίτησης για εργασία

Χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο πρόσληψης τρίτου μέρους για σκοπούς διαχείρισης των αιτήσεων για θέσεις εργασίας. Κατά την υποβολή αίτησης για θέση εργασίας στην AirHelp, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και έλεγχο από την AirHelp. Οι αιτήσεις δεν αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του απαραιτήτου και δεν μοιράζονται με τρίτους. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, καθώς και να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με τον/την ΥΠΔ στο email: [email protected]

Προωθητικά email και προτιμήσεις διαφήμισης

Με την παροχή συναίνεσης, μας επιτρέπεται η αποστολή προωθητικών email. Αυτή η μορφή συναίνεσης πρέπει να παρέχεται ελεύθερα, να είναι συγκεκριμένη και να μην είναι ασαφής. Αυτές οι απαιτήσεις πληρούνται τη στιγμή που επιλέγετε (συμφωνείτε ενεργά) να λαμβάνετε προωθητικά email.

Θα έχετε πάντα το δικαίωμα να αντιταχθείτε, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αφορούν σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης χωρίς να χρειάζεται να παρέχετε συγκεκριμένες δικαιολογίες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Διαγραφή” που βρίσκεται στα email που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected]. Αν έχετε αντίρρηση, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τυγχάνουν πλέον επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Τα προωθητικά email περιέχουν πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως πρόσφατα νέα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Συνεργαζόμαστε με τρίτους για την προβολή διαφημίσεων στον δικτυακό τόπο μας ή για τη διαχείριση της διαφήμισής μας σε άλλους δικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο τρίτος συνεργάτης μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να σας παρέχει διαφημίσεις βάσει των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων σας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Λάβετε υπόψη ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις γενικού ενδιαφέροντος.

Υπευθυνότητα

Η Πολιτική Απορρήτου εμπίπτει στην ευθύνη της Νομικής Ομάδας μας, η οποία έχει τη γενική ευθύνη να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή μας με αυτή. Η ΥΠΔ εξασφαλίζει καθημερινή συμμόρφωση με την Πολιτική Απορρήτου και εμπλέκεται σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Είμαστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή μας με τους Νόμους περί προστασίας δεδομένων και θα μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να την επιδείξουμε, καθώς και με τις αρχές που ορίζονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρούμε υπό την ευθύνη μας τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που περιέχουν τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από τους Νόμους περί προστασίας δεδομένων και, εφόσον απαιτείται, θα διαθέσουμε τα αρχεία στην εποπτική αρχή κατόπιν αιτήματος.

Μπορείτε να απευθύνετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου στον/στην ΥΠΔ στο email: [email protected].

Παράπονα

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα διεκπεραιώνονται έγκαιρα από την ΥΠΔ σύμφωνα με τις εσωτερικές μας διαδικασίες. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν στον/στην ΥΠΔ στο email: [email protected].

Στην απίθανη περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει κάποιους Νόμους περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε επίσης να καταθέσετε καταγγελία σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να ενημερώνεται κατά διαστήματα, π.χ. λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή μας. Στην περίπτωση που γίνουν οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, θα ειδοποιηθείτε μέσω email ή ειδοποίησης στον δικτυακό τόπο μας πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Επικοινωνία

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berlin
Γερμανία

E-mail: [email protected]

Ενημερώθηκε στις: 27 Δεκεμβρίου 2023
Έκδοση PP1.23

Άρθρα για την AirHelp:

POPAGANDA logoΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ logoNews 247 logoFortune greece.com logo

Η AirHelp είναι μέλος της Ένωσης Συνηγόρων για τα Δικαιώματα των Επιβατών (APRA) που έχει ως αποστολή την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 AirHelp

Έλεγχος αποζημίωσης

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες