Άρθρο 1: Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις (η «Ο & Π»), οι όροι που ορίζονται παρακάτω έχουν την ακόλουθη έννοια:

 • 1.1 "Συμφωνία": μια συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της AirHelp που συνάπτεται μετά την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων από τον πελάτη, η οποία θεωρείται οριστική όταν ο πελάτης υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης.
 • 1.2 “AirHelp”: εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ και με εταιρική έδρα στη διεύθυνση 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).
 • 1.3"Κανονισμός Δικαιώματων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών": κάθε νόμος, κανονισμός, οδηγία η οτιδήποτε παρόμοιο τα οποία έχουν εκδοθεί σε κρατικό, ομοσπονδιακό, ευρωπαικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, που θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τη νομισματική αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσεων.
 • 1.4 "Εντυπο Εκχώρησης Δικαιωμάτων " ΕΕΔ (Assignment Form): Είναι το έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο Πελάτης, υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το θέμα και εκχωρεί την κυριότητα της αξίωσης στην AirHelp.
 • 1.5 "Έγγραφο εξουσιοδότησης": ένα έγγραφο που παρέχει η AirHelp στον πελάτη, το οποίο εξουσιοδοτεί την AirHelp ή κάποια από τις θυγατρικές της ή τους συνεργάτες της να ενεργήσει εξ ονόματος του πελάτη. Το έγγραφο μπορεί να έχει πολλές μορφές, όπως, μεταξύ άλλων, πληρεξούσιο ή συμφωνητικό μέριμνας πελάτη.
 • 1.6 “Αξίωση”: κάθε απαίτηση έναντι μιας αεροπορικής εταιρείας για χρηματική αποζημίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικαιώματων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών.
 • 1.7 "Πελάτης/ες": πρόσωπο/α που έχει/ουν αποδεχθεί αυτούς τους Ο & Π.
 • 1.8 "Αποζημίωση πτήσης": το συνολικό χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από μια αεροπορική εταιρεία σε σχέση με μια απαίτηση ως αποζημίωση, διακανονισμός, ένδειξη καλής θέλησης ή οτιδήποτε άλλο, στον πελάτη ή στην AirHelp, εφόσον ο πελάτης έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η αποζημίωση πτήσης δεν περιλαμβάνει πληρωμές δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών εξόδων, κόστους συλλογής, τόκων ή παρόμοια, οι οποίες πληρωμές υπόκεινται αποκλειστικά στην AirHelp.
 • 1.9 Νομική Ενέργεια” Είναι η κατάθεση αγωγής στο δικαστήριο ή κρατικό φορέα, όπως σε ένα εθνικό φορέα επιβολής (ΕΦΕ), ή η παραχώρηση ενός αιτήματος σε συμβολαιούχο νόμιμο εκπρόσωπο, όπως ένα δικηγόρο ή δικηγορικό γραφείο.
 • 1.10 ”Τιμοκατάλογος”: παράρτημα που επισυνάπτεται στους παρόντες Ο & Π και προσδιορίζει τα αποδεκτά νομίσματα, τις μεθόδους πληρωμής και όλα τα τέλη που χρεώνονται από την AirHelp.
 • 1.11 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004" του ευρωπαικού κοινοβούλιου και του συμβούλιου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

Αρθρο 2: Συμφωνία

 • 2.1 Όταν η AirHelp καλείται να εγείρει αξίωση του Πελάτη, ο Πελάτης αυτόματα και ταυτόχρονα δέχεται αυτούς τους Ο & Π.
 • 2.2 Η συμφωνία ολοκληρώνεται μόνο εάν η AirHelp δεχθεί να αναλάβει τη διεκδίκηση της απαίτησης του πελάτη. Η AirHelp έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αναλάβει οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς αιτιολογία. Σε περίπτωση άρνησης, η AirHelp θα ενημερώσει τον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αν η AirHelp δεχθεί να αναλάβει την απαίτηση του πελάτη, ο πελάτης θα κληθεί να υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης. Όταν ο πελάτης υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης, έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ της AirHelp και του πελάτη.
 • 2.3 Σε περίπτωση συμφωνίας με την AirHelp, ο Πελάτης εγγυάται ότι αυτός έχει εγκριθεί και έχει την νομική ικανότητα να συνάψει συμφωνία.
 • 2.4 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι o όμιλος AirHelp τον βοηθά μόνο στην αναζήτηση αποζημίωσης πτήσης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η AirHelp δεν θα δεχθεί κουπόνια ταξιδίου ή άλλες υπηρεσίες ως αποζημίωση πτήσης και ότι τέτοια προσφορά από τις αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να θεωρηθεί ως άρνηση πληρωμής.
 • 2.5 Ο Πελάτης εγγυάται ότι η αξίωση δεν έχει ανατεθεί σε τρίτους και ότι δέν εκκρεμεί ή υπάρχει αναμενόμενη νομική διαφορά μεταξύ του πελάτη και της αεροπορικής εταιρείας για το ίδιο θέμα.
 • 2.6 Αφού υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης, ο πελάτης δεν μπορεί να προσλάβει οποιονδήποτε τρίτον για να διεκδικήσει την απαίτηση ή να αναθέσει την απαίτηση σε οποιονδήποτε τρίτον. Κάθε τυχόν υπάρχουσα πρόσληψη ή ανάθεση πρέπει να ακυρωθεί πριν την υπογραφή του εντύπου εκχώρησης δικαιωμάτων ή ενός εγγράφου εξουσιοδότησης.
 • 2.7 Αν ο πελάτης λάβει οποιεσδήποτε απευθείας πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από την εν λόγω αεροπορική εταιρεία μετά τη σύναψη της συμφωνίας, ο πελάτης υποχρεούται να πληροφορήσει την AirHelp χωρίς καθυστέρηση. Αυτού του είδους οι πληρωμές θεωρούνται αποζημίωση πτήσης.
 • 2.8 Μετά την υπογραφή του εντύπου εκχώρησης δικαιωμάτων ή ενός εγγράφου εξουσιοδότησης,ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία και να κατευθύνει οποιαδήποτε επικοινωνία από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας στην AirHelp, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η AirHelp θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • 2.9 Η συμφωνία τερματίζεται:
  • i) όταν η αποζημίωση της πτήσης γίνει αποδεκτή από την AirHelp και καταβληθεί στο ακέραιο στην AirHelp από την αεροπορική εταιρεία και μεταφερθεί στον Πελάτη μετά την αφαίρεση όλων των ισχυόντων τελών, ή
  • ii) όταν η AirHelp αποδείξει ότι θα ήταν μάταιο να συνεχίσει να εγείρει την αξίωση μετά τη διεξαγωγή εις βάθος επανεξέτασης της υπόθεσής του και στη συνέχεια συμβουλεύσει τον Πελάτη ότι μια τέτοια αξίωση δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί.
 • 2.10 Εάν η συμφωνία τερματιστεί δυνάμει της παραγράφου 2.9ii με αίτημα του Πελάτη, η αξίωση μπορεί να εκχωρηθεί εκ νέου στον πελάτη, χωρίς χρέωση (βλέπε Τιμοκατάλογο). Εφεξής, ο Πελάτης είναι ελεύθερος να συνεχίσει την αξίωση.
 • 2.11 Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις μπορεί να ισχύουν για πελάτες που υποβάλλουν αξιώσεις, σύμφωνα με τις συμφωνίες της AirHelp με τρίτους.

Άρθρο 3: Περιγραφή των Υπηρεσιών

 • 3.1 Η AirHelp υποστηρίζει την αξίωση του Πελάτη για αποζημίωση πτήσης από την αεροπορική εταιρεία βάσει του κανονισμού 261/2004 ή οιουδήποτε άλλου κανονισμού Δικαιωμάτων των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο αεροπορικό ταξίδι του Πελάτη.
 • 3.2 Τα δεδομένα και οι πληροφορίες της πτήσης μπορούν να υποβληθούν στην AirHelp μέσω του ιστοτόπου, των εφαρμογών για κινητά, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ηλεκτρονικών λύσεων ή λύσεων λογισμικού που υποστηρίζονται από την AirHelp ή μέσω τηλεφώνου. Μετά την παραλαβή μιας απαίτησης, η AirHelp διεξάγει έρευνα για να ελέγξει τις πληροφορίες της πτήσης και να επαληθεύσει τα δεδομένα πτήσης. Εάν η εν λόγω αξιολόγηση αποδείξει ότι η απαίτηση έχει επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας, η AirHelp ενημερώνει τον πελάτη ότι η απαίτησή του έγινε δεκτή και ζητά από τον πελάτη να υπογράψει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης.
 • 3.3 Για να φέρει σε πέρας με επιτυχία την απαίτηση, η AirHelp χρειάζεται ένα υπογεγραμμένο από τον πελάτη έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων, το οποίο ο πελάτης μπορεί να αποστείλει στην AirHelp μέσω της διαδικτυακής φόρμας, της εφαρμογής για κινητά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Αφού λάβει το έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή ένα έγγραφο εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο από τον πελάτη, η AirHelp συντάσσει ένα αίτημα πληρωμής και το αποστέλλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αεροπορική εταιρεία και χειρίζεται όλη την περαιτέρω επικοινωνία.
 • 3.4 Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί την πτήση, αδυνατεί να καταβάλει την αποζημίωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και εφόσον η υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί με επαρκή βεβαιότητα, η AirHelp μπορεί να κινήσει νομική διαδικασία για να επιδιώξει τη διεκδίκηση. Στην περίπτωση που ληφθούν νομικά μέτρα, τα τέλη της προσφυγής αφορούν την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της νομικής διαδικασίας (βλέπε Τιμοκατάλογο).
 • 3.5 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί συμβεβλημένος νομικός εκπρόσωπος για την κίνηση νομικής διαδικασίας, ο πελάτης θα επιτρέψει στην AirHelp να παραχωρήσει στον συμβεβλημένο νομικό εκπρόσωπο πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην AirHelp και θα επιτρέψει στον νομικό εκπρόσωπο να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες στην AirHelp. Όταν απαιτείται ξεχωριστό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης, πληρεξούσιο, δήλωση αληθείας, έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων ή άλλα συμπληρωματικά έγγραφα από το αρμόδιο δικαστήριο, ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει αυτά τα συμπληρωματικά έγγραφα. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει ήδη υπογράψει ένα έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων και κατόπιν υπογράψει πιστοποιητικό εξουσιοδότησης, πληρεξούσιο, συμφωνητικό μέριμνας πελάτη, ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο, η απαίτηση ανατίθεται αυτόματα εκ νέου στον πελάτη.
 • 3.6 Αν ο συμβασιούχος νόμιμος εκπρόσωπος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς προοπτικές επιτυχίας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί επί του θέματος και η AirHelp δεν θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
 • 3.7 Εάν ο συμβασιούχος νόμιμος εκπρόσωπος κινεί νομικές διαδικασίες για να εγείρει την αξίωση του Πελάτη, η AirHelp θα αποζημιώσει τον πελάτη από οποιαδήποτε έξοδα σε περίπτωση που η αγωγή έχει χαθεί. Σε περίπτωση που η AirHelp κερδίσει την αγωγή, ή σε περίπτωση διακανονισμού μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της AirHelp, η AirHelp θα καλύψει όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται από την αεροπορική εταιρεία.
 • 3.8 Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι έγκειται αποκλειστικά στην απόφαση της AirHelp εάν θα δεχτεί οποιαδήποτε προσφορά για διακανονισμό, εφόσον ο πελάτης έχει αναθέσει την απαίτηση στην AirHelp. Εφόσον η AirHelp ενεργεί εκ μέρους του πελάτη βάσει εγγράφου εξουσιοδότησης, ο πελάτης εξουσιοδοτεί την AirHelp να δεχτεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά διακανονισμού με βάση την εμπειρία της AirHelp με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και τις συμβουλές εξωτερικών νομικών εκπροσώπων.

Άρθρο 4: Τέλη και Πληρωμές

 • 4.1 Η AirHelp εγείρει την αξίωση του πελάτη χωρίς χρέωση. Αν η AirHelp καταφέρει να συλλέξει την αποζημίωση πτήσης, η AirHelp θα χρεώσει τέλος υπηρεσίας σύμφωνα με το Τιμολόγιο.
 • 4.2 Η πληρωμή του συμφωνηθέντος μέρους της αποζημίωσης πτήσης στον πελάτη γίνεται με βάση τις εναλλακτικές επιλογές στον τιμοκατάλογο.
 • 4.3 Εάν ο Πελάτης παρέσχε λανθασμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες που χρειάζονταν για την καταβολή της Αποζημίωσης της Πτήσης και επιστρέφεται στην AirHelp, η AirHelp δικαιούται να αφαιρέσει το σύνολο των εξωτερικών εξόδων που επιβάλλονται στην AirHelp συν του Τέλους Μετατροπής για την κάλυψη των εσωτερικών δαπανών, για κάθε περιστατικό (βλέπε Τιμοκατάλογο). Εάν ο Πελάτης, μετά από επανειλημμένες υπενθυμίσεις και εύλογες προσπάθειες από την AirHelp να επικοινωνήσει με τον Πελάτη με άλλους τρόπους τότε, το e-mail που παρέσχε ο Πελάτης στην AirHelp, δεν ανταποκρίνεται στη διόθωση ή την παροχή των αναηκαίων πληροφοριών για να πληρώσει το συμφωνηθέν μέρος της Αποζημίωσης της Πτήσης, η AirHelp δικαιούται να κρατήσει το μέρος της Αποζημίωσης της Πτήσης που διαφορετικά θα έπρεπε να έχει μεταβιβαστεί στον πελάτη.
 • 4.4 Όταν η AirHelp κατέβαλε την συμφωνημένη Αποζημίωση της Πτήσης, βάσει των οδηγιών και της επιλογής μεθόδου του Πελάτη, η AirHelp δεν θα ευθύνεται για:
  • i) επιταγές, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, πιστ ωτικές κάρτες και άλλα παρόμοια δυνατόν να χαθούν κατά τη μεταφορά στον πελάτη,
  • ii) κάθε αποτέλεσμα λανθασμένων στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού, λάθος διεύθυνση ή άλλα παρόμοια καταχωρισμένα από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά ως προς την αποζημίωση της πτήσης που καταβάλλεται σε λάθος παραλήπτη. Αν η αποζημίωση πτήσης με υπαιτιότητα του Πελάτη έχει καταβληθεί σε λάθος παραλήπτη, η AirHelp δεν θα υποχρεούται να την διεκδικήσει ενεργά.
 • 4.5 Δεν μπορεί να απαιτηθεί κανένας τόκος για την περίοδο μεταξύ των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιοδήποτε τόκο που έχει ανακτηθεί από την αεροπορική εταιρεία.
 • 4.6 Ως προεπιλογή δεν θα παρέχονται τιμολόγια που σχετίζονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα επιβαλλόμενα τέλη, αλλά μπορεί να ζητηθεί και αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω email.
 • 4.7 Η AirHelp δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης, ζημιές η παρομοίας φύσεως εάν εμποδίζεται να μεταφέρει το ποσό στον Πελάτη λόγω ενός συμβάντος που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, απεργίες, λοκ‐άουτ, εργασιακής διαφοράς, ανωτέρας βίας, πολέμου, εξεγέρσεων, πολιτικών αναταραχών, κακόβουλης ζημίας, σύμφωνα με τον νόμο η κυβερνητικό διάταγμα, κανόνα, κανονισμού ή οδηγίας, ατυχήματος, βλάβης εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιάς, πλημμύρας και καταιγίδας.

Άρθρο 5: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Η AirHelp θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη μόνο για το σκοπό επιδίωξης της αξίωσης του Πελάτη σύμφωνα με τη Συμφωνία και με όλους τους εφαρμοστέους νόμους ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων. Ο Πελάτης παρέχει στην AirHelp τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλων νόμων προστασίας των δεδομένων που μπορεί να ισχύουν, καθώς και με τη ρητή άδεια για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τ η χρήση τους στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η AirHelp θα μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα μόνο σε τρίτους, υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:
  • i) ​ εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του,
  • ii) ​ εάν πρόκειται για ένα σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,
  • iii) εάν είναι αναγκαία για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της σύμβασης με τον Πελάτη,
  • iv) εάν αυτό απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής απόφασης,
  • v) ​ εάν απαιτείται για την εγκατάσταση ή την προστασία των νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση των δικαστικών ενεργειών,
  • vi) εάν συμβάλλει στην πρόληψη της κατάχρησης ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων

Άρθρο 6: Στοιχεία και πληροφορίες από τον Πελάτη

 • 6.1 Κατόπιν αιτήματος από την AirHelp, ο Πελάτης θα παρέχει όλα τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της συμφωνίας. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σωστά, πλήρη και αληθή.
 • 6.2 Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως την AirHelp από κάθε άποψη συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων τρίτων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, ανακριβείς πληροφορίες εκ μέρους του Πελάτη, παροχή εσφαλμένων στοιχείων/πληροφοριών και δόλια συμπεριφορά.
 • 6.3 Στην περίπτωση εσφαλμένων δεδομένων/πληροφοριών και δόλιας συμπεριφοράς, η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία με άμεση ισχύ. Εάν η συμφωνία καταγγελθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ο Πελάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα σε κανενός είδους αποζημίωση.

Άρθρο 7: Δικαίωμα απόσυρσης

Άρθρο 8: Τελικές διατάξεις

 • 8.1 Η AirHelp έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις και τον τιμοκατάλογο και να ορίζει πρόσθετες προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οι αλλαγές με αρνητικό αντίκτυπο για τον πελάτη δεν ισχύουν για τον πελάτη, εκτός εάν ο ίδιος συμφωνήσει στις νέες αλλαγές.
 • 8.2 Εφαρμόζεται η γερμανική νομοθεσία σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, στο Έντυπο Εξουσιοδότησης και στη Συμφωνία μεταξύ της Airhelp και του Πελάτη. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, το Έντυπο Εξουσιοδότησης και τη Συμφωνία μεταξύ Airhelp και Πελάτη διευθετείται αποκλειστικά από το Δικαστήριο της Κοπεγχάγης, στη Δανία, σε πρώτο βαθμό.
 • 8.3 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των T & C είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων κατά οποιονδήποτε τρόπο.
 • 8.4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται πλήρως ή εν μέρει με οποιαδήποτε διεκδίκηση, μπορούν να μεταφερθούν χωρίς περιορισμούς από την AirHelp σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του ομίλου εταιριών της AirHelp και από την AirHelp σε τρίτους.
 • 8.5 Η αγγλική έκδοση των Τ & C θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυνάφειας από οποιαδήποτε άλλη γλωσσική απόδοση.

AirHelp Pro Membership lasts 12 months from the Subscription Date stated on Subscription Receipt. Upon completing the Subscription Payment, a new Member also accept these terms and conditions (the “Terms”), which is an agreement between a Member, and AirHelp.

1. Benefits Overview

 1. As a Member, you will enjoy one or more of the following Benefits in the event of a Trip Disruption:
  1. Cash
  2. Lounge Access
  3. Concierge Service
  4. EC 261 Verification
  5. AirTaxBack
 2. Your access to the Benefits depends on the type of Trip Disruption you have experienced. Here is a short summary:

Trip Disruption

Cash

Lounge Access

Concierge Service

EC 261 Verification

AirTaxBack

Delay / Cancellation / Missed Connection / Diversion

$100

Yes

Yes

Yes

Yes

(cancellation only)

Tarmac Delay

$1,000

Yes

Yes

Yes

No

Denied boarding

$1,000

Yes

Yes

Yes

No

2. Trip Disruption Overview

 1. There are different types of Trip Disruptions and you should know the differences, since they come with different Benefits.
 2. It is only Covered Trips that entitle you to Benefits in the event of a Trip Disruption. So look further below to see what Covered Trips are.
 3. One Covered Trip cannot be deemed to have sustained more than one Trip Disruption. E.g. a Covered Trip cannot be deemed to have sustained a Delay and a Tarmac Delay.
 4. Delay
  1. An event, where the aircraft departs more than two (2) hours later then your Scheduled Departure, except a Missed Connection or Tarmac Delay (“Delay”). We may use commercially available information to verify the Delay and determine the length of the Delay. In the case of a dispute, information from the Carrier of the delayed flight shall be considered the final authority on the Delay and the length of the Delay. If there is no reasonably available information from the Carrier of the delayed flight, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 5. Cancellation
  1. An event, where the Carrier cancels a flight in your Covered Trip (“Cancellation”). We may use commercially available information to verify the Cancellation. In the case of a dispute, information from the Carrier of the cancelled flight shall be considered the final authority on the Cancellation. If there is no reasonably available information from the Carrier of the cancelled flight, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 6. Diversion
  1. An event, where the Carrier diverts a flight in your Covered Trip to another airport than the scheduled Destination (“Diversion”). We may use commercially available information to verify the Diversion. In the case of a dispute, information from the Carrier of the diverted flight shall be considered the final authority on the Diversion. If there is no reasonably available information from the Carrier of the diverted flight, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 7. Missed Connection
  1. An event, where you fail to board the Connecting Flight after arriving within 30 minutes of the Actual Departure of the Connecting Flight to your Final Destination, excluding Denied Boarding (“Missed Connection”). We may use commercially available information to verify the Missed Connection. In the case of a dispute, information from the Carrier(s) of the delayed flight and the missed flight shall be considered the final authority on the Missed Connection. If there is no reasonably available information from the Carrier(s) of the flights, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 8. Tarmac Delay
  1. An event, where you after boarding the aircraft of a flight in your Covered Trip and the aircraft has left the boarding area are inside the aircraft for more than three (3) hours before the aircraft either (i) returns to a boarding area and allows you to leave the aircraft or (ii) takes off (“Tarmac Delay”). To measure the length of the Tarmac Delay we will use the official information of the U.S. Department of Transportation or other similar governmental entity with the information and authority to define and accurately track airline tarmac delays. Alternatively, we may use commercially available information to determine the Tarmac Delay. In the case of a dispute, information from the U.S. Department of Transportation or other similar governmental entity with the information and authority to define and accurately track airline tarmac delays shall be considered the final authority on the Tarmac Delay. If there is no reasonably available information from the U.S. Department of Transportation or other similar governmental entity with the information and authority to define and accurately track airline tarmac delays, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority.
 9. Denied Boarding
  1. An event, where you are denied boarding to a flight in your Covered Trip because it was overbooked (“Denied Boarding”). We may use commercially available information to verify the Denied Boarding. In the case of a dispute, information from the Carrier of the overbooked flight shall be considered the final authority on the Denied Boarding. If there is no reasonably available information from the Carrier of the overbooked flight, AirHelp’s commercially available information shall be considered the final authority
 10. Disruption Categories
  1. Delay, Cancellation, Missed Connection and Diversion are each considered a “Everyday Disruption”.
  2. Tarmac Delay and Denied Boarding are each considered a “Nightmare Disruption”.
  3. In the event that a Trip Disruption is a Delay and a Missed Connection, the Trip Disruption shall be considered a Delay. In the event that a Trip Disruption is a Delay and a Tarmac Delay, the Trip Disruption shall be considered a Tarmac Delay.

3. Covered Trips

 1. To better understand what a Covered Trip is, we have to get some more terminology in place. In these Terms, the following apply:

  “Leg”: The smallest unit in a Trip. Any departure and subsequent landing event, a single flight.

  “Journey”: Any combination of Legs that are not interrupted by a scheduled layover or stop of more than 24 hours. A Journey may be interrupted by a Connection, but will always end with a stop that lasts longer than 24 hours. For example: Travelling from Los Angeles to Paris from LAX-ATL (Air France 8459) with 2 hrs and 10 minutes transfer to the next Leg from ATL-CDG (Air France 689). In the example, the Journey consist of two Legs. Typically, a round-trip Booking would contain two Journeys, and a one-way Booking would contain one Journey.

  “Trip”: all flights on your Booking and consisting of one or more Journeys. For example: Travelling round-trip from New York to Paris via London and then returning from Paris directly to New York. All of these Legs together make up the Trip, London-Paris, Paris-London-New York. In the example, the Trip consists of two Journeys and three separate Legs.

  “Booking”: is a Trip that is uniquely identified by a combination of the Legs covered by the Trip, the dates of the Legs, your name and an airline booking reference number (often referred to as PNR – passenger name record) consisting of five to six letters and/or numbers. You will find all of this information in your booking confirmation. Examples of airline booking references: 14YUP, VLOVU, 457192.

  “Travel Documents”: is your booking confirmation, ticket and boarding card.

  “Departure Airport”: is the departure airport of a Leg pursuant to the Travel Documents.

  “Origin Airport”: is the Departure Airport of the first Leg in a Segment pursuant to the Travel Documents.

  “Destination”: is the arrival airport of a Leg pursuant to the Travel Documents.

  “Final Destination”: is the arrival airport of the last Leg of a Journey pursuant to the Travel Documents.

  “Scheduled Departure”: is the exact time (hh:mm) that a flight is scheduled to depart to a Destination pursuant to your Travel Documents. The departure is measured as the point of time the aircraft takes off.

  “Connection”: is a stop/layover between two Legs that is not scheduled to last longer than 24 hours pursuant to your Travel Documents. For the avoidance of doubt, if a stop/layover is scheduled to last longer than 24 hours pursuant to your Travel Documents, even if you do not leave the airport, the stop/layover is considered to be separating two Journeys and not two Legs.

  “Connecting Flight”: is a flight in combination with one or more additional Legs that are ticketed together under the same Booking and are intended to be flown in sequence.

 1. Covered Trips only include Trips with you as the passenger pursuant to the Travel Documents. It does not matter whether it was you or someone else who paid for the Trip, as long as the Trip was not a free trip. Paying for the Trip fully or partly with miles or other bonus currencies does not disqualify coverage.

 1. Covered Trips only include Journeys with all Departure Airports and Destinations in EU, Switzerland, Norway, Iceland, USA, Mexico and/or Canada. Examples:

  Reykjavik – Montreal. Covered.

  Los Angeles-Madrid-Oslo. Covered

  Mexico City – New York – London. Covered.

  Miami - Mexico City - Buenos Aires.  Not Covered

  Bangkok – Helsinki. Not covered.

  Athens - Frankfurt-New York.   Covered.

  New York – Paris – Dubai. Not covered.

  Berlin – Beograd – Athens – Not covered. (Serbia is not an EU-country)

 1. Covered Trips only include Journeys with no more than two Legs. For example: If your Journey is Mexico City (MEX) – New York (JFK) – London (LHR), then both of these Legs are covered and you are eligible for Benefits if a Trip Disruption occurs. If the Journey is composed of Legs from Mexico City (MEX) to Miami (MIA) to London (LHR) to Palma de Mallorca (PMI), the Journey is not covered and no Legs in the Journey are covered.

 1. Covered Trips only include Journeys that pursuant to your Travel Documents are scheduled to be operated during your Membership. Time of purchase of the Booking is not relevant for coverage.

4. Receiving Benefits

 1. If you during a Covered Trip suffer a Trip Disruption you are entitled to receive Benefits. As explained, the Benefits you are entitled to receive depend on the Trip Disruption in question.
 2. To receive your Benefits, you have to log onto your personal page, press the “Trip Disruption” button, select the relevant Trip Disruption and upload or e-mail us your booking confirmation. Without the booking confirmation, we will not be able to verify that you have a Covered Trip. In the event of a Denied Boarding, we also need the confirmation of denied boarding that you received from the Carrier.
 3. Once we have been able to verify that you have a Covered Trip, we will offer you the Benefits that you are entitled to. During a Membership, the maximum amount of each Benefit you can receive is five for Everyday Disruptions and one for Nightmare Disruptions. To exemplify, during a Membership, the maximum amount of cash Benefits you can receive is USD 500 for Everyday Disruptions and USD 1,000 for Nightmare Disruptions. Consequently, during a Membership, the maximum amount of cash Benefits you can receive in total is USD 1,500.
 4. Cash
  1. You can claim the cash Benefit from the time of the Trip Disruption until three months after the expiry of your Membership. We will transfer the cash Benefit by crediting the credit card that you used to purchase your Membership, bank transfer or cheque at your choice.
  2. When AirHelp has paid the cash Benefit pursuant to the instruction of and method selection by you, AirHelp shall not be liable for:
   • i) checks, prepaid debit cards, credit cards and similar lost in transit to you;
   • ii) any effect of you giving wrong bank account information, wrong address or similar, including, but not limited to, the cash Benefit being paid to the wrong receiver. If cash Benefit at the fault of the Member has been paid to a wrong receiver, AirHelp shall not be obligated to actively reclaim it.  
  3. If you have purchased your Membership in EUR instead of USD, your cash Benefits are in EUR and not USD. E.g. your cash Benefit for a Delay is EUR 100.
 5. Lounge Access
  1. You can claim the lounge access Benefit from the time of the Trip Disruption until you leave the airport of the Trip Disruption. If your Leg from Rome to Paris is Delayed, the airport of the Trip Disruption is the airport in Rome. In case of a Missed Connection on the Journey Madrid to New York to Los Angeles, the airport of the Trip Disruption is in New York. The lounge access Benefit is provided one time per Trip Disruption, e.g. if upon exit of a lounge an additional payment is required to re-enter the lounge, such additional payment is not covered by the lounge access Benefit.
  2. Upon successfully claiming your lounge access Benefit, we will provide you with an electronic receipt or code that you will have to show at the relevant lounge to gain free access. To utilize the electronic receipt or code, you agree to the terms of our lounge partner and respect the rules of the relevant lounge.
  3. The lounge access Benefit is dependent on the opening hours of the supported lounges and the lounges actually supported by our partners. If the relevant lounge that you wish access to is not supported by our partners or open at the time you wish access, we will inform you of the lack of availability and will be released from our obligation to provide you with access.
 6. Concierge Service
  1. You can claim the concierge service Benefit from the time of the Trip Disruption until you leave the airport of the Trip Disruption, just like the lounge access Benefit.
  2. Upon successfully claiming your concierge service Benefit, we will help you find alternate flights. We will only provide you with options and are not responsible for the choices you make.
 7. EC 261 Verification
  1. You can always claim the EC 261 verification Benefit.
  2. Upon successfully claiming your EC 261 verification Benefit, we will help you determine if your Covered Flight entitles you to EC 261 compensation and benefits. If you chose to proceed with a EC 261 claim using the services provided by AirHelp, you accept AirHelp’s term & conditions for such service, which are available on AirHelp’s website here: AirHelp EC
 8. AirTaxBack
  1. You can claim the AirTaxBack benefit, if a flight in your Covered Trip was Cancelled, and you did not board a replacement flight.
  2. Upon successfully claiming your AirTaxBack Benefit, we will help you through our partner, AirTaxBack Ltd., to receive the taxes, fees and charges (commonly known as “TFCs”) from the Carrier.

5.Limitations

 1. In addition to limitations found elsewhere in these Terms, AirHelp’s obligation to provide you the Benefits do not apply in the following situations:
  • a) you never intended to take the Covered Trip;
  • b) in the event of a Cancellation, if the Cancellation was informed to you by the Carrier, travel agency, tour operator or other at least 48 hours before the scheduled departure of the Journey pursuant to your Travel Documents;
  • c) you intentionally or unintentionally caused the Trip Disruption;
  • d) you intentionally avoided or otherwise did not utilize any flight;
  • e) any Trip Disruption caused by or resulting from force majeure, including, but not limited to, war or any act of war, whether declared or not, civil disorder, riot, or insurrection, acts of terrorism, acts of God, such as volcanic eruptions and earth quakes, accidental release, escape or dispersal of nuclear or radioactive contamination; pathogenic, poisonous, biological or chemical materials; or pollutants;
  • f) any Trip Disruption caused by or resulting from labor protests or strikes;
  • g) any Trip Disruption caused by or resulting from a bird or lightning strike;
  • h) any Trip Disruption caused by air traffic control air space limitations;
  • i) any Trip Disruption caused by or resulting from the commission of or attempt to commit a felony by you, a family member, a traveling companion, or business partner, whether a Member or not;
  • j) any Trip Disruption if your Travel Documents do not contain specific travel dates (such as open tickets);
  • k) any Trip Disruption that occurs at a time when you are not a Member;
  • l) any Trip Disruption, if you have intentionally concealed or misrepresented any material fact or circumstance relating to the Membership, any claim, or any proof of Trip Disruption.

6. Miscellaneous

 1. Assignment

  You may not assign any of your rights, privileges or Benefits under the Terms. AirHelp may assign its rights and obligations pursuant to these Terms to any entity within the corporate group of AirHelp and its affiliates.

 2. Concealment or Fraud

  We are not obligated to provide the Benefits, if you have intentionally concealed or misrepresented any material fact or circumstance relating to the Terms or a claim for Benefits.

 3. Governing Law

  These Terms are governed by the state laws of Washington D. C., USA.

 4. Entire Contract

  These Terms represent the entire contract between you and AirHelp. AirHelp is authorized to alter these Terms and to set forth additional conditions at any time and without notice. Should any provision of these Terms be or become void, illegal or unenforceable, this shall not affect the validity of the remaining provisions in any way whatsoever. The English version of these Terms shall prevail in case of inconsistency to any other language version.

 5. Legal Action – US, Canadian and Mexican residents only

  Any dispute shall be governed by Mediation and Arbitration as set forth below. To the extent applicable law does not allow for mediation or binding arbitration the Member waives the right to a jury trial in any legal action asserted under or in connection with the Terms. The prevailing party in any lawsuit related to the Terms shall be entitled to reimbursement of all reasonable costs and expenses associated with the lawsuit, including attorneys’ fees. Any lawsuit related to these Terms must be brought where the dispute arose and in a court of competent jurisdiction within the United States.

 6. Mediation – US, Canadian and Mexican residents only

  Prior to the initiation of an Arbitration as to any issues in dispute under these Terms, AirHelp or any Member shall conduct a mediation pursuant to the Judicial Arbitration, Mediation and ADR Services (“JAMS”) by written notice to either Party. If JAMS is no longer in existence at the time of the potential dispute, then AirHelp may refer the potential dispute to the successor to JAMS or to a comparable alternative dispute resolution provider. Upon receipt, the Chairman of JAMS shall appoint a single neutral arbitrator from JAMS to resolve the potential dispute in the jurisdiction where the dispute arose. The arbitrator appointed shall follow the JAMS dispute resolution protocol. Any Mediation shall be resolved in sixty (60) days.

 7. Arbitration – US, Canadian and Mexican residents only

  If any dispute cannot be resolved by Mediation above, AirHelp and one or more Member(s) with respect to the rights of such Member(s) under these Terms, shall be submitted to binding arbitration, which shall be the sole forum for the resolution of disputes under or in connection with these Terms, if Mediation is unsuccessful, upon the written request of any party. The Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association shall apply, except with respect to the selection of arbitrators, the payment of arbitration fees and costs, the location and the entry of the arbitration award.

  Selection of Arbitrators: One arbitrator shall be chosen by one side and another arbitrator by the other side, and a third arbitrator shall be chosen by the first two arbitrators before they enter into arbitration. All arbitrators shall be disinterested.

  Payment of Arbitration Fees and Costs: Each side shall pay the fee of its chosen arbitrator and half the fee of the third arbitrator. The remaining costs of the arbitration, including legal fees and disbursements, shall be paid as the written decision of the arbitrators directs, with it being expressly understood that the intention is to favour reimbursement of such fees and expenses to an insured that has brought a meritorious dispute. The fees to be borne by a side consisting of more than one party shall be divided equally among such parties.

  Location: Any arbitration hereunder shall take place in New York, New York, unless otherwise mutually agreed upon by the two sides.

  Entry of Arbitration Award: Judgment upon an arbitration award hereunder may be entered in, and enforced by, any court of competent jurisdiction

 1. Legal Action – EU, Norwegian, Icelandic and Swiss residents only

  Any dispute shall exclusively be settled by the Copenhagen City Court, Denmark, in first instance.

7. Termination

 1. Your Membership terminate automatically upon the expiration of your Membership period. You may also cancel your Membership at any time, but without any refund of your paid Membership Fee.  
 2. AirHelp may cancel your Membership at any time for non-payment of your Membership fee by giving you a 10-day notice period by e-mail.
 3. AirHelp may cancel your Membership for any reason by giving you a 90-day notice period by e-mail.
 4. AirHelp may cancel your Membership with immediate effect by e-mail for the following reason(s):
  • a) you have given a material misrepresentation in obtaining the Membership or in the presentation of a claim for Benefits under these Terms; or
  • b) you have failed to comply with the Terms.
 5. AirHelp will e-mail the notice of cancellation to your last e-mailing address known to AirHelp. The notice of cancellation will state the effective date of cancellation and the reason for the cancellation. If the Membership is cancelled, the Company will send you any Membership fee refund due. Refunds will be calculated on a pro-rata basis. The cancellation will be effective even if AirHelp has not made or offered a refund.
 6. Following termination, regardless of its kind, section 6 of these Terms shall continue to be in force between you and AirHelp.

8. Data Protection

 1. AirHelp will only use the personal data provided by you for the purpose of providing you Benefits in accordance with these Terms and with respect of all applicable privacy and data protection laws. You provide AirHelp with personal data under the Personal Data Protection Act or other data protection laws that may be applicable, with the explicit permission to process the personal data given and for the use thereof in the context of these Terms.
 2. AirHelp will only transfer the personal data to third parties under the conditions as listed below:
   • i) if you have given consent;
   • ii) if it is for a purpose directly related to the original purpose for which the personal data was collected;
   • iii) if it is necessary for the preparation, negotiation and fulfilling of a contract with you;
   • iv) if it is required due to legal obligation, administrative or court order;
   • v) if it is required for the establishment or protection of legal claims or in defence of court actions; or
   • vi) if it serves the prevention of misuse or other illegal activities, such as deliberate attacks, to ensure data security.
 3. On request by AirHelp, you will provide AirHelp with all data or information that is required for the execution of these Terms. You warrant that the data and information provided is correct, complete and true. You agree to fully indemnify AirHelp in all respects for all third-party claims including, but not limited to, incorrect Member communication, provision of incorrect data/information and fraudulent conduct.

9. Other Definitions

 1. In addition to other terms defined in these Terms, the below terms shall have the following meaning:
  1. “AirHelp” or “we”: AirHelp Limited, a company incorporated in Hong Kong with its registered office at 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).
  2. “Carrier” means an air conveyance operated under a government license for the transportation of passengers for hire, operates according to a regular and published timetable, and for which the Member’s Covered Flight was purchased.
  3. “EC 261”: Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the Council dated 11 February 2004, establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delays of flights.
  4. “Member” or “you”: individual that has accepted these Terms and paid the Subscription Payment.
  5. “Subscription Date”: the day in progress pursuant to Central European Time 24 hours after you have completed the Subscription Payment.

10. Consumer’s Cancellation Policy

 1. If you qualify as a consumer pursuant to the Danish Consumer Agreements Act i.e. you are a natural person who enters into a legal transaction for a purpose that is neither your commercial nor your independent vocational activity, you have a statutory right of cancellation. You can cancel your Membership within 14 days (e.g., letter, fax, e-mail) without the need to specify any reasons. The period will start running when you have accepted these Terms. To cancel the Membership, the cancellation must be mailed within the 14-day period. The cancellation must be sent to:

  AirHelp Limited

  9B Amtel Building

  148 Des Voeux Road Central

  Central

  Hong Kong

  or

  e-mail: [email protected]

  by using the following formula:

  “I hereby cancel my Membership of AirHelp Pro with immediate effect."

  Ordered at:

  Name:

  Address:

  Signature:

  Date: