Vilkår og betingelser

Vær oppmerksom på at hvis kravet ditt faller under brasiliansk lovgivning, vil du være underlagt våre brasilianske vilkår og betingelser.

§1 Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene»), har de definerte begrepene nedenfor følgende betydning:

 1. «Avtale»: en avtale mellom en kunde og AirHelp for levering av rettferdighet som en tjeneste.

 2. «AirHelp»: AirHelp Germany GmbH, et selskap etablert i Tyskland med forretningskontor i WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Tyskland (HRB 196015 B).

 3. «AirHelp Plus-medlemskap»: Medlemskap som kan kjøpes som en enkel bestilling eller som et årlig abonnement.

 4. «Regulering av flypassasjerens rettigheter»: alle lover, forskrifter, direktiver, internasjonale konvensjoner eller lignende, enten utstedt på statlig, føderalt, EU, nasjonalt, internasjonalt eller regionalt nivå, og rettspraksis, som etablerer regler om monetær kompensasjon, skadeserstatning eller refusjon til passasjerer i tilfelle overbookede, kansellerte eller på annen måte avbrutte flyvninger eller bagasjekrav.

 5. «Oppdragsskjema»: Det elektroniske dokumentet der kunden og AirHelp er enige om at AirHelp skal bli eier av kravet, underlagt vilkårene og betingelsene av dokumentet, for å samle inn og motta betalinger.

 6. «Blankofullmakt»: et dokument gitt til klienten av AirHelp som autoriserer AirHelp eller et av AirHelps datterselskaper eller samarbeidspartnere til å handle på kundens vegne. Dokumentet kan komme i mange varianter på grunn av forskjellige krav i ulike jurisdiksjoner inkludert, men ikke begrenset til en juridisk fullmakt, autorisasjonsattest, eller kundebeskyttelsesavtale.

 7. «Krav»: ethvert krav mot et flyselskap om økonomisk kompensasjon, skader, eller refusjon i henhold til en forskrift for flypassasjerrettigheter eller flyselskaps velvilje kompensasjon.

 8. «Kunde(r)»: person(er) som har akseptert disse vilkårene. Kan også refereres til som «Klient» på noen dokumenter.

 9. «Berettigelsestjeneste»: innebærer levering av moderne kravvurdering fra AirHelp via programvare. Kvalifiseringstjenesten utføres på kravbasis i AirHelps nettskjema. Berettigelsestjenestene vil informere kunden om sannsynligheten for at han/hun har et berettiget krav. Et berettiget krav vil med stor sannsynlighet bli utbetalt, og AirHelp vil tilby sin rettshjelp som tjeneste for slike krav dersom kunden ber om det. Uberettigede krav vil med stor sannsynlighet ikke bli utbetalt, og AirHelp vil ikke tilby sin rettshjelp som tjeneste for slike krav.

 10. «Kompensasjon for flygning»: totalt pengebeløp betalt av flyselskapet i forbindelse med et krav som kompensasjon, refusjon, skadeserstatning, forlik, tegn på goodwill eller lignende, til klienten eller AirHelp etter at klienten har godtatt disse vilkårene. For å unngå tvil, inkluderer Kompensasjon for flygning ikke betaling eller refusjon av advokatsalær, utgifter til juridisk bistand, rettsgebyr, inkassoomkostninger, renter eller lignende, som har vært forhåndsfinansiert av AirHelp eller resultat av AirHelps innblandning.

 11. «Informasjonstjeneste»: er AirHelps tilbud av informasjon om flyvning, informasjon om flyselskap, flyplassinformasjon, annen reiserelatert informasjon, informasjon om flypassasjerrettigheter og forbrukerbeskyttelseslover. Informasjonen kan både være spesifikt relevant for klientens reiser og av en mer generell natur, som rangering av flyplasser eller flyselskaper, eller nyheter om endringer i flypassasjerrettigheter. Informasjonen leveres gjennom elektronisk kommunikasjon, inkludert e-post, personlig dashboard eller AirHelp-styrte nettsteder.

 12. «Rettshjelp som tjeneste»: AirHelps arbeid med et krav, inkludert rettslige skritt, hvis nødvendig.

 13. «Juridisk handling»: inngi et krav hos en domstol eller et statlig organ, for eksempel et nasjonalt håndhevingsorgan (NEB), eller overlate et krav til en inngått juridisk representant, for eksempel en advokat eller advokatfirma.

 14. «Medlem(mer)»: person(er) som har kjøpt et AirHelp Plus-medlemskap.

 15. «Prisliste»: vedlegg knyttet til disse vilkårene som spesifiserer aksepterte valutaer, betalingsmåter og alle gebyrer belastet av AirHelp bortsett fra refusjon av rettsgebyr og advokatsalær, som vil bli motregnet av AirHelp der det er aktuelt.

 16. «EF 261»: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004, datert 11. februar 2004, fastsetter generelle regler for kompensasjon og hjelp til passasjerer ved nektet ombordstigning og innstilling eller lange forsinkelser av flyvninger.

 17. «AH Underskrift»: En «signatur» levert av kunden elektronisk via det elektroniske AirHelp-signeringsverktøyet. Denne AH-signaturen kan brukes på oppdragsskjemaet, med formålet å bevise overdragelse av kravet i kommunikasjon med flyselskapet og/eller i rettsprosedyrer, og/eller på myndighetsdokumentet eller andre dokumenter.

§2 Avtalen

 1. Når klienten har akseptert disse vilkårene, godtar AirHelp levere dem, mens kunden godtar å motta berettigelsestjenester og informasjonstjenester.

 2. Etter at kunden har godtatt disse vilkårene og sendt inn (med AH-signatur) enten oppdragsskjemaet eller myndighetsdokumentet, skal avtalen være på plass, og kunden samtykker i å motta rettferdighet som en tjeneste, og AirHelp samtykker i å levere rettferdighet som en tjeneste.

 3. Ved å inngå en avtale med AirHelp, bekrefter kunden at han/hun er autorisert og har juridisk kapasitet til å inngå avtalen på egne vegne og, der det er aktuelt, på vegne av hans/hennes medpassasjerer.

 4. Ved å skrive under på fullmaktsskjemaet eller en blankofullmakt, bekrefter kunden at han/hun er autorisert og har juridisk kapasitet til å skrive under på fullmaktsskjemaet eller blankofullmakten på egne vegne og, der det er aktuelt, på vegne av hans/hennes mindreårige medpassasjerer.

 5. Kunden anerkjenner at AirHelp kun jobber for å oppnå kompensasjon for flygning. Kunden godtar at AirHelp ikke vil akseptere reisekuponger og/eller andre tjenester som flykompensasjon, og at slike tilbud fra flyselskap vil bli betraktet som benektelse for utbetaling av refusjon. Dette gjelder med mindre AirHelp avgjør at sannsynligheten for et mer fordelaktig utfall for kunden er lav, og at det under omstendighetene vil være best å godta dette tilbudet.

 6. Kunden garanterer at kravet ikke er tildelt tredjeparter, og at ingen juridiske tvister er under behandling eller forventes mellom kunden og flyselskapet i samme sak.

 7. Etter signering av fullmaktsskjemaet kan kunden ikke tildele kravet til noen annen part ettersom den juridiske eiendomsretten til kravet er overdratt til AirHelp. Etter å ha sendt inn myndighetsdokumentet, kan kunden ikke pålegge en annen tredjepart å handle på vegne av kunden angående det samme kravet.
  Eventuelle eksisterende engasjementer eller tildelinger, hvis aktuelt, må kanselleres før signering av fullmaktsskjemaet eller en blankofullmakt. For å unngå tvil - Dersom kunden har signert en blankofullmakt, kan klienten trekke tilbake fullmakten som er gitt i blankofullmakten ved å varsle AirHelp skriftlig. Dette uttaket påvirker ikke selve avtalen.

 8. Dersom kunden mottar en direkte betaling eller annen kompensasjon fra det aktuelle flyselskapet etter at avtalen er inngått, er kunden forpliktet til å varsle AirHelp umiddelbart. Slike betalinger skal betraktes som flykompensasjon og gjør AirHelp berettiget til servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, dersom AirHelp tok rettslige skritt før kunden mottok betaling fra det aktuelle flyselskapet. For å unngå tvil inkluderer Kompensasjon for fly ikke betaling eller refusjon av advokatsalær, utgifter til juridisk bistand, rettsgebyr, inkassoomkostninger, renter eller lignende, hvis betaling utelukkende skal tilhøre AirHelp.

 9. Etter signering av et fullmaktsskjema eller en blankofullmakt, er kunden forpliktet til å avslutte forhandlinger med det aktuelle flyselskapet og videresende enhver henvendelse fra flyselskapet til AirHelp, for å sikre at AirHelp oppnår best mulig resultat.

§3 Beskrivelse av rettshjelp som tjeneste

 1. AirHelp hevder kunden krav på flykompensasjon fra opererende flyselskap på grunnlag av EC 261 eller en annen forskrift for flypassasjerrettigheter som gjelder for kundens aktuelle flyvning.

 2. Opplysninger og informasjon om flyvningen kan sendes til AirHelp via nettstedet, e-post, andre elektroniske- eller programvareløsninger som støttes av AirHelp, eller telefon.

 3. For å lykkes med å forfølge kravet, må AirHelp ha kundens signerte fullmaktsskjema eller blankofullmakt, som han/hun kan sende til AirHelp via nettskjemaet, e-post, eller post. Når AirHelp mottar kundens fullmaktsskjema eller blankofullmakt, vil AirHelp utarbeide en betalingsoppfordring og sende den til det opererende flyselskapet, uten urimelig forsinkelse, og håndtere enhver videre kommunikasjon. Dersom flykompensasjonen utbetales, vil AirHelp kreve sitt servicegebyr for denne delen av rettferdighet som tjeneste (se Prisliste).

 4. Dersom det opererende flyselskapet ikke betaler flykompensasjon innen en rimelig periode etter varslingen fra AirHelp, og med forbehold om at saken kan hevdes med tilstrekkelig sikkerhet, kan AirHelp foreslå og iverksette rettslige skritt for å forfølge kravet. Dersom det iverksettes rettslige skritt og flykompensasjon utbetales, vil AirHelp kreve saksbehandlingsgebyret i tillegg til servicegebyret, (se Prisliste).

 5. Dersom en innleid juridisk representant benyttes for å gå til rettslige skritt, vil kunden tillate at AirHelp gir den innleide representanten tilgang til alle opplysningene som er gitt til AirHelp, og at den juridiske representanten overfører informasjon om rettssaken til AirHelp. Der juridisk fullmakt, oppdragsskjema, eller andre ekstra dokumenter kreves av den aktuelle domstolen, forplikter kunden seg til å skaffe slike ekstra dokumenter. I tilfeller der kunden har signert et oppdragsskjema, og senere signerer et myndighetsdokument (eller lignende), aksepterer kunden at myndighetsdokumentet overdrar Kravet tilbake til kunden.

 6. Dersom den innleide juridiske representanten konkluderer med at utsiktene til at kravet imøtekommes er utilstrekkelige, vil kunden varsles om dette, og kravet vil ikke lenger være aktivt forfulgt. I tilfelle endringer som påvirker kravets utsikter til suksess, forbeholder AirHelp seg retten til å kontakte kunden og aktivt forfølge kravet igjen.

 7. Dersom AirHelp eller den innleide juridiske representanten iverksetter rettslige skritt for å forfølge et krav, vil AirHelp dekke alle kostnader som påløper dersom saken tapes. Dersom saken vinnes eller det inngås forlik mellom flyselskapet og AirHelp, vil AirHelp dekke eventuelle påløpte kostnader som ikke dekkes av flyselskapet. Dersom saken vinnes, vil et krav om refusjon av rettsgebyr bli fremmet på vegne av kunden. Det samme gjelder kostnadene for juridisk rådgivning og advokatsalær, uavhengig av om saksbehandlingen utføres av AirHelp eller en innleid juridisk representant.

 8. Kunden anerkjenner at det er AirHelp som avgjør om et tilbud om forlik skal aksepteres, siden kunden har overdratt kravet til AirHelp. Dersom AirHelp handler på vegne av kunden i henhold til et blankofullmakt, skal kunden autorisere AirHelp til å akseptere eller avvise tilbud om forlik basert på AirHelps erfaringer med flyselskapet og råd fra eksterne juridiske representanter.

 9. AirHelp kan forfølge kravet i sitt eget navn med det tildelte kravet, med eller uten hjelp fra en juridisk representant. Der det er hensiktsmessig og/eller juridisk nødvendig, kan AirHelp videresignere kravet til Kunden, og Kunden samtykker i å gi AirHelp et myndighetsdokument for å levere rettferdighet som en tjeneste og samle inn og/eller motta betalinger.

§4 Beskrivelse av AirHelp Plus-medlemskap

 1. En kunde kan bli med i medlemskapet ved å kjøpe AirHelp Plus-medlemskap.

 2. Kunden opplyses om medlemsavgiften på kjøpstidspunktet, og pasasjeren må betale denne for å bli medlem og dra nytte av fordelene som er beskrevet her.

 3. AirHelp tilbyr medlemskapet i AirHelp Plus enten som:
  i) en enkelt bestilling, eller ii) et årlig abonnement:

  1. AirHelp Plus-medlemskapet som en enkelt bestilling vil dekke krav som stammer fra flybestillingen som kunden kjøpte medlemskapet for, eller som stammer fra en flybestilling kunden la til manuelt før eventuelle forstyrrelser oppstod.

  2. AirHelp Plus-medlemskapet i form av årsabonnement vil dekke krav på grunnlag av bookinger i den gitte tidsperioden. Dette AirHelp Plus-medlemskapsgebyret vil bli fakturert årlig.

   Begge medlemskapene vil bli tilgjengelige enten som en Complete-plan eller en Essential-plan. Bare Medlemmer som har bestilt Complete-plan vil få tilgang til de ytterligere fordelene som beskrevet i 4.7.

 4. Medlemskap i AirHelp Plus starter på kjøpsdagen.

 5. Ved godkjenning av kjøpet vil medlemmet motta en bekreftelse.

 6. For AirHelp Plus-medlemmer vil AirHelp fraskrive servicegebyret og saksbehandlingsgebyret, hvis det er aktuelt, for AirHelps levering av rettshjelp som tjeneste for kravene for bookingen som dekkes av medlemskapet.

 7. AirHelp Plus Complete-planen distribueres i forskjellige versjoner og kan inneholde noen eller alle disse fordelene:

  1. Tilgang til flyplasslounge 

   AirHelp gir loungetilgang gjennom et samarbeid med COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED («Collinson»), et selskap registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 02474708, Registrert kontoradresse:  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, England for utvalgte Lounger. Personvernreglene og vilkårene for bruk av Collinson vil gjelde for bruk av denne tjenesten.

   1. Medlemmer, som kjøpte AirHelp Plus Complete-planen som én enkel bestilling, kan nyte loungetilgang for sine registrerte forsinkede flyvninger etter at de er kvalifisert:

    Medlemmer vil bli kvalifisert for denne tjenesten, hvis flyet er registrert minst 6 timer før planlagt avgang.  Avgangen av flyet vil bli overvåket av Collinsons flysporingssystem.  Med forbehold om vellykket forhåndsregistrering, vil Collinson gi medlemmene en kupong for loungetilgang via e-post og SMS dersom Collinsons flysporingssystem identifiserer at medlemmets fly er forsinket med mer enn 60 minutter («forsinkelsesterskelen»), kanselleres mindre enn 6 timer før oppsatt avgangstid eller kanselleres etter oppsatt avgangstid. Tilgang til e-postadressen eller mobilnummeret til Medlemmer, som er oppgitt ved registrering og muligheten til å vise loungetilgangskupongen, er en betingelse for bruk av tjenesten. En forsinkelse som oppfyller eller overskrider forsinkelsesterskelen, kan annonseres enten som én enkel forsinkelsesperiode eller som et resultat av flere trinnvise kortere forsinkelser som summerer forsinkelsesterskelen. Collinson vil stole utelukkende på flysporingssystemet sitt for å avgjøre om medlemmer blir kvalifisert for loungetilgang. Medlemmer godtar at Collinson ikke garanterer nøyaktigheten av flysporingssystemet, og medlemmer vil ikke stole på at det sporer deres avgangstid for flyvningen. I tilfelle en kvalifiserende reiseforsinkelse, vil en loungetilgangskupong bli gitt til medlemmer via e-post og SMS på dagen for flyvningen.  Den kan ikke brukes på noen annen dag av deres reise. Bare de navngitte personene i e-postbekreftelsen vil være kvalifisert til å motta tjenesten. Tjenesten leveres til medlemmene på en ikke-overførbar, ikke-refunderbar, og ikke-foranderlig basis. Ingen kontanter eller kredittalternativer vil bli tilbudt. Der det er aktuelt, ved å få tilgang til flyplassloungen, godtar medlemmer å overholde reglene og retningslinjene av loungen.

   2. AirHelp Plus-medlemmer, som kjøpte AirHelp Plus Complete-planen som et årlig abonnement, kan nyte loungetilgang for sine registrerte forsinkede flyvninger etter den samme kvalifiseringen som medlemmer som har kjøpt AirHelp Plus Complete som en enkel bestiling.

  2. Flystatus

   Medlemmer vil ha gratis tilgang til flystatus, som vil bli presentert for sine flygninger i det personlige dashbordet og / eller via post. 

   AirHelp er ikke ansvarlig for korrektheten av disse dataene. Flystatusen som presenteres er direkte innhentet av en tredjepart og er ikke bindende. Medlemmer må fortsatt følge avtalte tider og flyinstruksjoner.

 8. Fordeler er personlige og gjelder kun for medlemmet, noe som betyr at medlemmet må være navngitt som passasjer i bookingen, og for et visst antall passasjerer (som angitt i e-postbekreftelsen) hvis de er inkludert i samme bestilling som medlemmet.

 9. Servicegebyret og saksbehandlingsgebyret blir ikke refundert til medlemmet for bestillinger som stammer fra flyvninger som ble avbrutt før starten av medlemskapet.

 10. Medlemskapet kan ikke overføres. Medlemmet må umiddelbart varsle AirHelp hvis medlemmet blir oppmerksom på uautorisert bruk av medlemskapet.

 11. Medlemskapet i form av et årlig abonnementemnet skal automatisk fornyes for ett år inntil / med mindre medlemmet velger å si opp medlemskapet. Dette kan gjøres i) av medlemmet ved at vedkommende logger inn på kontoen, velger «Administrer medlemskap» i dashboardet og klikker på «Si opp medlemskap», eller ii) ved at medlemmet skriver til AirHelp og gir beskjed om at vedkommende ikke ønsker automatisk fornyelse av medlemskapet. Sendes til: [email protected]

 12. Medlemmer som er kvalifisert som konsumenter i henhold til EUs forskrifter for konsumenter, kan si opp medlemskapet innen 14 dager etter kjøpet uten å måtte oppgi grunn. For at medlemmet skal kunne gjøre bruk av sin rett til å trekke seg fra avtalen og motta full refusjon, må han/hun informere om at vedkommende ønsker å trekke seg innen 14 dager etter kjøpet. På grunn av tjenestens karakter kan ikke medlemmet si opp medlemskapet dersom han/hun har reist med et fly som er dekket av medlemskapet. Varsling om bruk av angrerett kan sendes til: [email protected]

 13.  Hvis kanselleringen mottas av AirHelp 14 dager etter oppstart av et nytt eller fornyet medlemskap, vil medlemmet ikke ha rett på noen refusjon av medlemsavgiften.

 14. Når medlemskapet er terminert, avbrutt eller utløpt, vil ikke medlemmet miste alle AirHelp Plus tjenester og AirHelp skal ikke lenger fraskrive servicegebyret og saksbehandlingsgebyret for AirHelps levering av rettshjelp som tjeneste, hvis det er aktuelt.

 15. Tidligere medlemmer som har valgt å ikke fornye medlemskapet sitt, må sende inn kravet fra medlemskapsperioden før det har gått 60 (seksti) dager siden medlemskapet utløp for å benytte seg av fordelene med AirHelp Plus-medlemskapet.

 16. AirHelp forbeholder seg retten til å nekte medlemskapet til enhver person og avslutte medlemskapet når som helst hvis medlemmet bryter vilkårene.

 17. Medlemmet har ikke rett på refusjon av medlemsavgiften dersom AirHelp opphører medlemskapet.

§5 Gebyrer og betalinger

 1. AirHelp leverer berettigelsestjenester og informasjonstjenester uten kostnad.

 2. AirHelp leverer rettshjelp som en tjeneste uten kostnad, med mindre AirHelp lykkes med å oppnå flykompensasjon («du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken»). 

  Dersom AirHelp lykkes med kravet, vil AirHelp overføre avtalt andel av flykompensasjon til kunden, kun fratrukket gebyrer som gjelder i henhold til Prisliste. Forhåndsfinansierte rettsgebyrer og advokatsalær vil bli motregnet mot eventuelle betalinger som overføres til AirHelp i kundens navn. 

  Dersom AirHelp lykkes med kravet, men flykompensasjon og/eller advokatsalær, rettsgebyr, renter eller lignende blir overført direkte fra flyselskapet til kunden, skal kunden faktureres og uten urimelig forsinkelse overføre AirHelps gebyrer i henhold til Prisliste og den forhåndsfinansierte mottatte advokatens gebyrer, rettsgebyrer, renter eller lignende, hvis noen, til AirHelp.

 3. Betaling av avtalt andel av flykompensasjonen til kunden vil gjennomføres i henhold til Prisliste av AirHelp.

 4. Hvis Kunden har gitt feil eller utilstrekkelig informasjon for å betale flykompensasjonen og den returneres til AirHelp, vil AirHelp gjøre rimelige anstrengelser for å kontakte kunden, inkludert e-postpåminnelser og andre kommunikasjonsmidler levert av kunden til AirHelp. Hvis kunden ikke svarer for å gi korrekt betalingsinformasjon, har AirHelp rett til å beholde den delen av flykompensasjonen som ellers skulle ha blitt overført til kunden.

 5. Når AirHelp har utbetalt den avtalte flykompensasjonen i henhold til instruksjonene fra og metoden valgt av kunden, har AirHelp ikke ansvar for:

  1. sjekker, forhåndsbetalte debetkort, kredittkort og lignende som går tapt under sending til kunden;

  2. eventuelle konsekvenser av at kunden har oppgitt feil bankkontoinformasjon, feil adresse eller lignende, inkludert, men ikke begrenset til, hvis flykompensasjon utbetales til feil mottaker. Dersom flykompensasjonen, på grunn av en feil fra kundens side, blir utbetalt til en feil mottaker, har AirHelp ikke plikt til å aktivt kreve tilbake beløpet.

 6. Det kan ikke kreves renter for perioden mellom innkommende og utgående betalinger. AirHelp forbeholder seg retten til å beholde eventuelle renter fra flyselskapet.

 7. AirHelp har ikke ansvar for eventuell kompensasjon, erstatning eller lignende, dersom AirHelp blir forhindret fra å overføre betalingen til kunden på grunn av en hendelse utenfor AirHelps rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til streik, lockout, arbeidskonflikter, guds handling, krig, opptøyer, sivil uro, grovt skadeverk, overholdelse av lovverk eller statlige forskrifter, regler, forskrifter eller anvisninger, ulykker, feil på anlegg eller maskiner, brann, flom og storm.

§6 Datavern

 1. AirHelp vil primært bruke personopplysningene fra kunden for å kunne levere berettigelsestjenester, AirHelp Plus-medlemskap, AirHelp Connect, informasjonstjeneste og rettshjelp som tjeneste i overensstemmelse med avtalen. AirHelp kan også innhente personopplysninger for andre formål, f.eks. med tanke på statistikk, administrasjon og kommunikasjon, IT- og sikkerhetsadministrasjon, fysisk sikkerhet, autentifiserings- og autoriseringssystemer, støttesystemer eller samarbeid bestående av interne prosjekter samt organisasjonsteam og -aktiviteter. Alle personopplysninger innhentes i overensstemmelse med EUs personvernforordning 2016/679 (se integritetserklæring) eller andre relevante datavernlover.

 2. Kunden formidler personopplysninger til AirHelp i overensstemmelse med EUs personvernforordning eller andre relevante datavernlover, med uttrykkelig tillatelse til å behandle personopplysningene fra kunden, og dersom det er relevant, personopplysninger formidlet på vegne av eller av hans/hennes medpassasjerer for bruk i henhold til avtalen. AirHelp vil bare formidle personopplysninger til tredjeparter i henhold til vilkårene nedenfor:

  1. dersom kunden har gitt sitt samtykke;

  2. dersom det gjøres i en hensikt som er direkte relatert til det opprinnelige formålet som personopplysningene ble innhentet for;

  3. dersom det er nødvendig for å utarbeide, forhandle og oppfylle avtalen med kunden;

  4. dersom det er nødvendig på grunn av en juridisk forpliktelse, forvaltningsdomstol eller rettskjennelse.

  5. dersom det er nødvendig for å opprette eller beskytte rettslige krav eller forsvar i en rettssak;

  6. dersom det forhindrer misbruk eller andre ulovlige aktiviteter, som overlagte angrep, for å sikre personvernet

§7 Data og informasjon fra klienten

 1. På forespørsel fra AirHelp vil kunden eller hans/hennes medpassasjerer formidle alle opplysninger som er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen til AirHelp. Kunden garanterer at de formidlede opplysningene er korrekte, fullstendige og sanne, og dersom det er relevant, formidlet med samtykke fra medpassasjerene.

 2. Kunden godtar å fullstendig beskytte AirHelp i alle henseender mot alle krav fra tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til feil kommunikasjon fra kunden, feil i oppgitte opplysninger/informasjon og straffbar adferd.

I tilfelle feil opplysninger/informasjon og straffbar adferd, forbeholder AirHelp seg retten til å kansellere avtalen med umiddelbar virkning. Dersom avtalen kanselleres i samsvar med dette avsnittet, har kunden ikke rett på noen form for kompensasjon.

§8 Angrerett

 1. Hvis kunden kvalifiseres som en forbruker i henhold til EUs forbrukerlovgivning, dvs. at de er en person som inngår en juridisk transaksjon til et formål som verken er en kommersiell eller yrkesmessig aktivitet, har de lovfestet angrerett.

 2. Kunden kan trekke tilbake aksepten av avtalen vår innen 14 dager etter inngåelse av avtalen (f.eks. per brev eller e-post) uten å måtte oppgi noen grunn. For å benytte angreretten må du varsle om at du ønsker å benytte angreretten, i løpet av den ovennevnte perioden på 14 dager, og du må tydelig uttrykke at du ønsker å trekke deg fra avtalen. På grunn av tjenestens karakter, kan kunden ikke trekke seg fra avtalen dersom vi har informert han/henne om at flyselskapet har akseptert kravet, da vi i slike tilfeller har utført tjenesten du ba om. Varsling om bruk av angrerett kan sendes til:

  AirHelp Germany GmbH
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13
  10245 Berlin
  Tyskland

  eller

  e-post: [email protected]

§9 Avsluttende bestemmelser

 1. AirHelp er autorisert til å endre disse vilkårene og Prisliste og å fremsetter ytterligere betingelser når som helst og uten varsel. Endringer med negative konsekvenser for kunden vil imidlertid ikke gjelde for kunden, med mindre kunden godtar de nye endringene.

 2. Disse vilkårene, fullmaktsskjema og avtalen mellom AirHelp og kunden er underlagt lovverket i Tyskland. Kunden har imidlertid rett til å kreve beskyttelse i henhold til ufravikelige bestemmelser i loven i kundens bostedsland.

 3. Dersom en bestemmelse i disse vilkårene skulle være eller bli ugyldige eller ulovlige eller ikke kan håndheves, vil dette ikke på noen måte påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene.

 4. Rettigheter og forpliktelser som helt eller delvis er relatert til et innsendt krav, kan uten begrensninger overføres av AirHelp til enhver enhet innenfor AirHelps konsern eller til tredjeparter.

 5. Den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene er gjeldende dersom det forekommer motsetninger i versjoner på andre språk.

Oppdatert: 4. desember 2022.
Versjon 3.22

AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo
APRA

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2023 AirHelp

Sjekk kompensasjon

Alle flyselskaper