Vilkår og betingelser

Vær oppmerksom på at hvis kravet ditt faller under brasiliansk lovgivning, vil du være underlagt våre brasilianske vilkår og betingelser.

Artikkel 1: Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene»), har de definerte begrepene nedenfor følgende betydning:

1.1 «Avtale»: En avtale mellom en klient og AirHelp som inngås etter klientens aksept av disse vilkårene. For «rettshjelp som tjeneste», skal avtalen betraktes som inngått når klienten har signert fullmaktsskjemaet eller en blankofullmakt i tillegg til å akseptere disse vilkårene.

1.2 «AirHelp»: AirHelp Germany GmbH, et selskap etablert i Tyskland med forretningskontor i Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Tyskland (DE 320095320).

1.3 «AirHelp+-medlemskap»: Dersom en klient har kjøpt AirHelp+-medlemskap, vil AirHelp gi avkall på servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, hvis aktuelt, for AirHelps levering av rettshjelp som en tjeneste for kravene som dekkes av bestillingen som klienten kjøpte AirHelp+-medlemskap for.

1.4 «AirHelp Connect»: Et gratis nettbasert verktøy som er tilgjengelig på AirHelps nettsted og mobilapplikasjon, som lar deg koble innboksene dine til AirHelp i den hensikt å la AirHelp identifisere flybestillinger og potensielle krav i henhold til en forskrift for flypassasjerrettigheter i innboksene dine.

1.5 «Regulering av flypassasjerens rettigheter»: alle lover, forskrifter, direktiver, internasjonale konvensjoner eller lignende, enten utstedt på statlig, føderalt, EU, nasjonalt, internasjonalt eller regionalt nivå, og rettspraksis, som etablerer regler om monetær kompensasjon, skadeserstatning eller refusjon til passasjerer i tilfelle overbooket, kansellert, eller på annen måte avbrutt flyvning eller bagasjekrav.

1.6 «Fullmaktsskjema»: Dokumentet der klienten, underlagt vilkårene og betingelsene deri, overdrar eierskap til kravet til AirHelp.

1.7 «Blankofullmakt»: Dokumentet kan komme i mange varianter, på grunn av forskjellige krav i ulike jurisdiksjoner, inkludert, men ikke begrenset til en juridisk fullmakt eller en klientbeskyttelsesavtale.

1.8 «Krav»: Ethvert krav mot et flyselskap om økonomisk kompensasjon, erstatning eller refusjon i henhold til en forskrift for flypassasjerrettigheter.

1.9 «Klient(er)»: Person(er) som har akseptert disse vilkårene.

1.10: Berettigelsestjenestene tilbys på krav-til-krav-basis via AirHelps nettskjema eller for alle tilgjengelige flyvninger dersom klienten er tilknyttet AirHelp Connect. Berettigelsestjenestene vil informere klienten om sannsynligheten for at han/hun har et berettiget krav. Et berettiget krav vil med stor sannsynlighet bli utbetalt, og AirHelp vil tilby sin rettshjelp som tjeneste for slike krav dersom klienten ber om det. Uberettigede krav vil med stor sannsynlighet ikke bli utbetalt, og AirHelp vil ikke tilby sin rettshjelp som tjeneste for slike krav.

1.11 «Kompensasjon for fly»: totalt pengebeløp betalt av flyselskapet i forbindelse med et krav som kompensasjon, refusjon, skadeserstatning, forlik, tegn på goodwill eller lignende, til klienten eller AirHelp etter at klienten har godtatt disse vilkårene. For å unngå tvil inkluderer Kompensasjon for fly ikke betaling eller refusjon av advokatsalær, utgifter til juridisk bistand, rettsgebyr, inkassoomkostninger, renter eller lignende, hvis betaling utelukkende skal tilhøre AirHelp.

1.12 «Informasjonstjeneste»: Informasjonen kan både være spesifikt relevant for klientens reiser og av en mer generell natur, som rangering av flyplasser eller flyselskaper, eller nyheter om endringer i flypassasjerrettigheter. Informasjonen leveres gjennom elektronisk kommunikasjon, inkludert e-post, personlig dashbord, AirHelp-styrte nettsteder eller i mobilapplikasjonen.

1.13 «Rettshjelp som tjeneste»: AirHelps arbeid med et krav, inkludert rettslige skritt, hvis nødvendig.

1.14 «Rettslige skritt»: Å fremme et krav i en rettsinnstans eller et statlig organ, som et nasjonalt håndhevelsesorgan, eller overlevere et krav til en innleid juridisk representant, som en advokat eller et advokatfirma.

1.15 «Direkte til rettslige skritt»: Dersom AirHelp leverer rettshjelp som tjeneste ved bruk av prosedyren direkte til rettslige skritt, vil AirHelp kreve både servicegebyr og saksbehandlingsgebyr på grunn av den økte risikoen og kostnaden for AirHelp.

1.16 «Medlem(mer)»: person(er) som har kjøpt AirHelp+-medlemskap.

1.17 «Prisliste»: vedlegg knyttet til disse vilkårene som spesifiserer aksepterte valutaer, betalingsmåter og alle gebyrer belastet av AirHelp bortsett fra refusjon av rettsgebyr og advokatsalær, som vil bli motregnet av AirHelp der det er aktuelt.

1.18 «Forordning 261/04»: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004, datert 11. februar 2004, fastsetter generelle regler for kompensasjon og hjelp til passasjerer ved nektet ombordstigning og innstilling eller lange forsinkelser av flyvninger.

Artikkel 2: Avtalen

2.1 Når klienten har akseptert disse vilkårene, vil AirHelp levere og klienten godta å motta berettigelsestjenester og informasjonstjenester.

2.2 Når klienten har akseptert disse vilkårene og signert enten fullmaktsskjemaet eller blankofullmakten, har klienten godtatt å motta og AirHelp godtatt å levere rettshjelp som tjeneste, med mindre AirHelp varsler klienten uten urimelig forsinkelse om at AirHelp ikke kan levere rettshjelp som tjeneste for dette kravet.

2.3 Ved å inngå en avtale med AirHelp, bekrefter klienten at han/hun er autorisert og har juridisk kapasitet til å inngå avtalen på egne vegne og, der det er aktuelt, på vegne av hans/hennes medpassasjerer. Ved å skrive under på fullmaktsskjemaet eller en blankofullmakt, bekrefter klienten at han/hun er autorisert og har juridisk kapasitet til å skrive under på fullmaktsskjemaet eller blankofullmakten på egne vegne og, der det er aktuelt, på vegne av hans/hennes mindreårige medpassasjerer.

2.4 Klienten anerkjenner at AirHelp kun jobber for å oppnå flykompensasjon. Klienten godtar at AirHelp ikke vil akseptere reisekuponger og/eller andre tjenester som flykompensasjon, og at slike tilbud fra flyselskapene vil bli betraktet som at flyselskapet nekter å utbetale refusjon. Dette gjelder med mindre AirHelp avgjør at sannsynligheten for et mer fordelaktig utfall for klienten er lav, og at det under omstendighetene vil være best å godta dette tilbudet.

2.5 Klienten garanterer at kravet ikke er tildelt tredjeparter, og at ingen juridiske tvister er under behandling eller forventes mellom klienten og flyselskapet i samme sak.

2.6 Etter signering av fullmaktsskjemaet kan klienten ikke tildele kravet til noen annen part ettersom den juridiske eiendomsretten til kravet er overdratt til AirHelp. Eventuelle eksisterende engasjementer eller tildelinger, hvis aktuelt, må kanselleres før signering av fullmaktsskjemaet eller en blankofullmakt. For å unngå tvil: Dersom klienten har signert en blankofullmakt, kan klienten trekke tilbake fullmakten som er gitt i blankofullmakten ved å varsle AirHelp skriftlig.

2.7 Dersom klienten mottar en direkte betaling eller annen kompensasjon fra det aktuelle flyselskapet etter at avtalen er inngått, er klienten forpliktet til å varsle AirHelp umiddelbart. Slike betalinger skal betraktes som flykompensasjon og gjør AirHelp berettiget til servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, dersom AirHelp tok rettslige skritt før klienten mottok betaling fra det aktuelle flyselskapet. For å unngå tvil: Flykompensasjon inkluderer ikke eventuelle betalinger eller refusjoner av advokatutgifter, kostnader for juridisk rådgivning, rettsgebyrer, inkassokostnader, renter eller lignende, hvis beløp kun skal tilhøre AirHelp.

2.8 Etter signering av et fullmaktsskjema eller en blankofullmakt, er klienten forpliktet til å avslutte forhandlinger med det aktuelle flyselskapet og videresende enhver henvendelse fra flyselskapet til AirHelp, for å sikre at AirHelp oppnår best mulig resultat.

Artikkel 3: Beskrivelse av rettshjelp som tjeneste

3.1 AirHelp hevder klientens krav på flykompensasjon fra opererende flyselskap på grunnlag av forordning 261/2004 eller en annen forskrift for flypassasjerrettigheter som gjelder for klientens aktuelle flyvning.

3.2 Opplysninger og informasjon om flyvningen kan sendes til AirHelp via nettstedet, mobilapper, e-post, andre elektroniske- eller programvareløsninger som støttes av AirHelp, eller telefon.

3.3 For å lykkes med å forfølge kravet, må AirHelp ha klientens signerte fullmaktsskjema eller blankofullmakt, som han/hun kan sende til AirHelp via nettskjemaet, mobilapp, e-post eller post. Når AirHelp mottar klientens fullmaktsskjema eller blankofullmakt, vil AirHelp utarbeide en betalingsoppfordring og sende den til det opererende flyselskapet, uten urimelig forsinkelse, og håndtere enhver videre kommunikasjon. Dersom flykompensasjonen utbetales, vil AirHelp kreve sitt servicegebyr (se prislisten) for denne delen av rettshjelp som tjeneste.

3.4 Dersom det opererende flyselskapet ikke betaler flykompensasjon innen en rimelig periode etter varslingen fra AirHelp, og med forbehold om at saken kan hevdes med tilstrekkelig sikkerhet, kan AirHelp foreslå og iverksette rettslige skritt for å forfølge kravet. Dersom det iverksettes rettslige skritt og flykompensasjon utbetales, vil AirHelp kreve saksbehandlingsgebyret i tillegg til servicegebyret, (se prislisten).

3.5 Dersom en innleid juridisk representant benyttes for å gå til rettslige skritt, vil klienten tillate at AirHelp gir den innleide representanten tilgang til alle opplysningene som er gitt til AirHelp, og at den juridiske representanten overfører informasjon om rettssaken til AirHelp. Der fullmakt, juridisk fullmakt, sannhetserklæring, fullmaktsskjema eller andre ekstra dokumenter kreves av den aktuelle domstolen, forplikter klienten seg til å signere slike ekstra dokumenter. Dersom klienten allerede har signert et fullmaktsskjema og signerer en fullmakt, juridisk fullmakt, klientbeskyttelsesavtale eller lignende, samtykker klienten til at slike krav automatisk sendes tilbake til klienten umiddelbart før klienten signerer en slikfullmakt, juridisk fullmakt, klientbeskyttelsesavtale eller lignende.

3.6 Dersom den innleide juridiske representanten konkluderer med at utsiktene til at kravet imøtekommes er utilstrekkelige, vil klienten varsles om dette, og hverken AirHelp eller den innleide representanten vil gjøre noe mer.

3.7 Dersom AirHelp eller den innleide juridiske representanten iverksetter rettslige skritt for å forfølge et krav, vil AirHelp dekke alle kostnader som påløper dersom saken tapes. Dersom saken vinnes eller det inngås forlik mellom flyselskapet og AirHelp, vil AirHelp dekke eventuelle påløpte kostnader som ikke dekkes av flyselskapet. Dersom saken vinnes, vil et krav om refusjon av rettsgebyr bli fremmet på vegne av klienten. Det samme gjelder kostnadene for juridisk rådgivning og advokatsalær, uavhengig av om saksbehandlingen utføres av AirHelp eller en innleid juridisk representant.

3.8 Klienten anerkjenner at det er AirHelp som avgjør om et tilbud om forlik skal aksepteres, siden klienten har overdratt kravet til AirHelp. Dersom AirHelp handler på vegne av klienten i henhold til et blankofullmakt, skal klienten autorisere AirHelp til å akseptere eller avvise tilbud om forlik basert på AirHelps erfaringer med flyselskapet og råd fra eksterne juridiske representanter.

Artikkel 4: Beskrivelse av AirHelp+-medlemskap

4.1 En klient kan bli med i medlemskapet ved å kjøpe AirHelp+-medlemskap.

4.2 Klienten opplyses om medlemsavgiften på kjøpstidspunktet og må betale denne for å bli medlem og dra nytte av fordelene som er beskrevet her.

4.3 AirHelp tilbyr medlemskapet enten som

i) booking-bonnement eller ii) årsabonnement:

i) Medlemskap i form av booking-abonnement vil dekke krav på grunnlag av bookingen som klienten kjøpte medlemskapet for.

ii) Medlemskap i form av årsabonnement vil dekke krav på grunnlag av bookinger i den gitte tidsperioden. Dette medlemskapsgebyret vil bli fakturert årlig.

Begge medlemskapene vil bli tilgjengelige enten som en Complete-plan eller en Essential-plan. Bare Medlemmer som har bestilt Complete-plan vil få tilgang til de ytterligere fordelene som beskrevet i 4.7.

4.4 Medlemskapet starter på kjøpsdatoen.

4.5 Ved aksept av kjøpet vil medlemmet motta en bekreftelse.

4.6 For medlemmer vil AirHelp gi avkall på servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, hvis aktuelt, for AirHelps levering av rettshjelp som en tjeneste for kravene knyttet til bestillinger som dekkes av medlemskapet.

4.7 For Medlemmer som har kjøpt Complete-plan: Medlemskap som et årsabonnement inkluderer en kupong for Telmedicin Sp. z o. o. (Telmedicin) Medisinsk konsultasjonstjenester opp til 12 gratis konsultasjoner per år. Medlemskap som et abonnement per bestilling inkluderer en engangs-Voucher for Telmedicin medisinsk konsultasjonstjenester opp til 30 dager etter faktisk avreisedato. Medlemmer må registrere seg med kupongen sin via airhelp.telemedi.co. Telmedicin sine retningslinjer for personvern og vilkår og betingelser gjelder for bruken av disse tjenestene.

4.8 Fordelene er personlige og gjelder kun for medlemmet, hvilket betyr at medlemmet må være oppgitt som en passasjer i bestillingen, og et bestemt antall passasjerer (som beskrevet i e-postbekreftelsen), hvis de er inkludert i samme bestilling som medlemmet.

4.9 Medlemmer vil ikke få refundert servicegebyr og saksbehandlingsgebyr for krav som har opphav i problemer med flyvninger som fant sted før medlemskapet ble opprettet.

4.10 Medlemskapet kan ikke overføres. Medlemmet må umiddelbart varsle AirHelp hvis medlemmet blir oppmerksom på uautorisert bruk av medlemskapet.

4.11 Medlemskap i form av periodeabonnement skal automatisk fornyes for ett år inntil og med mindre medlemmet velger å si opp medlemskapet. Dette kan gjøres i) av medlemmet ved at han/hun logger inn på kontoen, velger «Administrere medlemskapet» i dashbordet og klikker på «Si opp medlemskapet mitt», eller ii) ved at medlemmet skriver til AirHelp og gir beskjed om at han/hun ikke ønsker automatisk fornyelse av medlemskapet. Sendes til: [email protected]

4.12 Medlemmer som er kvalifisert som konsumenter i henhold til EUs forskrifter for konsumenter, kan si opp medlemskapet innen 14 dager etter kjøpet uten å måtte oppgi grunn. For at medlemmet skal kunne gjøre bruk av sin rett til å trekke seg fra avtalen og motta full refusjon, må han/hun informere om at vedkommende ønsker å trekke seg innen 14 dager etter kjøpet. På grunn av tjenestens karakter kan ikke medlemmet si opp medlemskapet dersom han/hun har fløyet med et fly som er dekket av medlemskapet. Varsling om bruk av angrerett kan sendes til: [email protected]

4.13 Hvis kanselleringen mottas av AirHelp 14 dager etter oppstart av et nytt eller fornyet medlemskap, vil medlemmet ikke ha rett på noen refusjon av medlemsavgiften.

4.14 Når medlemskapet er avsluttet, kansellert eller utløpt, vil AirHelp ikke lenger gi avkall på servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, hvis aktuelt, for AirHelps levering av rettshjelp som en tjeneste.

4.15 Tidligere medlemmer som har valgt ikke å fornye medlemskapet, må registrere krav som har opphav i medlemsperioden, senest 90 (nitti) dager etter at medlemskapet er utløpt for å få fordelene av AirHelp+-medlemskapet.

4.16 AirHelp forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til enhver person samt til når som helst å avslutte medlemskapet dersom medlemmet har brutt vilkårene.

4.17 Medlemmet vil ikke ha rett til refusjon av medlemsavgiften dersom AirHelp avslutter medlemskapet.

Artikkel 5: Gebyrer og betalinger

5.1 AirHelp leverer berettigelsestjenester, AirHelp Connect og informasjonstjenester uten kostnad.

5.2 AirHelp leverer rettshjelp som en tjeneste uten kostnad, med mindre AirHelp lykkes med å oppnå flykompensasjon. Dersom AirHelp lykkes med kravet, vil AirHelp overføre avtalt andel av flykompensasjon til klienten, kun fratrukket gebyrer som gjelder i henhold til prislisten. Rettsgebyr og advokatsalær vil bli motregnet mot eventuelle betalinger som overføres til AirHelp i klientens navn. Dersom AirHelp lykkes med kravet, men flykompensasjon og/eller advokatsalær, rettsgebyr, renter eller lignende blir overført direkte fra flyselskapet til klienten, skal klienten faktureres og uten urimelig forsinkelse overføre AirHelps gebyrer i henhold til prislisten og mottatte advokatsalær, rettsgebyr, renter eller lignende til AirHelp, hvis aktuelt.

5.3 Betaling av avtalt andel av flykompensasjonen til klienten vil gjennomføres i henhold til alternativene i prislisten av AirHelp.

5.4 Dersom klienten har oppgitt feil eller utilstrekkelig informasjon som kreves for å utbetale flykompensasjonen, og betalingen returneres til AirHelp, og klienten, etter flere påminnelser og rimelige tiltak fra AirHelp for å kontakte klienten på andre måter enn e-postadressen som klienten har oppgitt til AirHelp, ikke svarer for å korrigere eller sende informasjonen som kreves for å utbetale avtalt andel av flykompensasjonen, har AirHelp rett til å beholde andelen av flykompensasjonen som ellers skulle blitt overført til klienten.

5.5 Når AirHelp har utbetalt den avtalte flykompensasjonen i henhold til instruksjonene fra og metoden valgt av klienten, har AirHelp ikke ansvar for:

i) sjekker, forhåndsbetalte debetkort, kredittkort og lignende som går tapt under sending til klienten,

ii) eventuelle konsekvenser av at klienten har oppgitt feil bankkontoinformasjon, feil adresse eller lignende, inkludert, men ikke begrenset til hvis flykompensasjon utbetales til feil mottaker. Dersom flykompensasjonen, på grunn av en feil fra klientens side, blir utbetalt til feil mottaker, har AirHelp ikke plikt til å aktivt kreve tilbake beløpet.

5.6 Det kan ikke kreves renter for perioden mellom innkommende og utgående betalinger. AirHelp forbeholder seg retten til å beholde eventuelle renter fra flyselskapet.

5.7 AirHelp har ikke ansvar for eventuell kompensasjon, erstatning eller lignende, dersom AirHelp blir forhindret fra å overføre betalingen til klienten på grunn av en hendelse utenfor AirHelps rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til streik, lockout, arbeidskonflikter, force majeure, krig, opptøyer, sivil uro, grovt skadeverk, overholdelse av lovverk eller statlige forskrifter, regler, forskrifter eller anvisninger, ulykker, feil på anlegg eller maskiner, brann, flom og storm.

Artikkel 6: Datavern

6.1 AirHelp vil primært bruke personopplysningene fra klienten for å kunne levere berettigelsestjenester, AirHelp+-medlemskap, AirHelp Connect, informasjonstjeneste og rettshjelp som tjeneste i overensstemmelse med avtalen. AirHelp kan også innhente personopplysninger for andre formål, f.eks. med tanke på statistikk, administrasjon og kommunikasjon, IT- og sikkerhetsadministrasjon, fysisk sikkerhet, autentifiserings- og autoriseringssystemer, støttesystemer eller samarbeid bestående av interne prosjekter samt organisasjonsteam og -aktiviteter. Alle personopplysninger innhentes i overensstemmelse med EUs personvernforordning 2016/679 (se integritetserklæring) eller andre relevante datavernlover.

6.2 Klienten formidler personopplysninger til AirHelp i overensstemmelse med EUs personvernforordning eller andre relevante datavernlover, med uttrykkelig tillatelse til å behandle personopplysningene fra klienten – og – dersom det er relevant – personopplysninger formidlet på vegne av eller av hans/hennes medpassasjerer for bruk i henhold til avtalen. AirHelp vil bare formidle personopplysninger til tredjeparter i henhold til vilkårene nedenfor:

i) dersom klienten har gitt sitt samtykke,

ii) dersom det gjøres i en hensikt som er direkte relatert til det opprinnelige formålet som personopplysningene ble innhentet for,

iii) dersom det er nødvendig for å utarbeide, forhandle og oppfylle avtalen med klienten,

iv) dersom det er nødvendig på grunn av juridiske forpliktelser, administrasjon eller rettskjennelse,

v) dersom det er nødvendig for å opprette eller beskytte rettslige krav eller forsvar i en rettssak,

vi) dersom det forhindrer misbruk eller andre ulovlige aktiviteter, som overlagte angrep, for å sikre personvernet.

Artikkel 7: Data og informasjon fra klienten

7.1 På forespørsel fra AirHelp vil klienten eller hans/hennes medpassasjerer formidle alle opplysninger som er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen, til AirHelp. Klienten garanterer at de formidlede opplysningene er korrekte, fullstendige og sanne – og – dersom det er relevant – formidlet med samtykke fra medpassasjerene.

7.2 Klienten godtar å fullstendig beskytte AirHelp i alle henseender mot alle krav fra tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til feil kommunikasjon fra klienten, feil i oppgitte opplysninger/informasjon og straffbar adferd.

I tilfelle feil opplysninger/informasjon og straffbar adferd, forbeholder AirHelp seg retten til å kansellere avtalen med umiddelbar virkning. Dersom avtalen kanselleres i samsvar med dette avsnittet, har klienten ikke rett på noen form for kompensasjon.

Artikkel 8: Angrerett

8.1 Hvis du kvalifiserer som en forbruker i henhold til EUs forbrukerlovgivning, dvs. at du er en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon til et formål som ikke er en kommersiell eller yrkesmessig aktivitet, har du lovfestet angrerett.

8.2 Du kan trekke tilbake aksepten av avtalen vår innen 14 dager etter inngåelse av avtalen (f.eks. per brev eller e-post) uten å måtte oppgi noen grunn. For å benytte angreretten må du varsle om at du ønsker å benytte angreretten, i løpet av den ovennevnte perioden på 14 dager, og du må tydelig uttrykke at du ønsker å trekke deg fra avtalen. På grunn av tjenestens karakter kan du ikke trekke deg fra avtalen dersom vi har informert deg om at flyselskapet har akseptert kravet, da vi i slike tilfeller har utført tjenesten du ba om. Varsling om bruk av angrerett kan sendes til:

AirHelp GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Tyskland

eller e-post: [email protected]

Artikkel 9: Avsluttende bestemmelser

9.1 AirHelp har rett til å endre disse vilkårene og prislisten og til å innlemme ekstra betingelser når som helst og uten forvarsel. Endringer med negative konsekvenser for klienten vil imidlertid ikke gjelde for klienten, med mindre klienten godtar de nye endringene.

9.2 Disse vilkårene, fullmaktsskjema og avtalen mellom AirHelp og klienten er underlagt lovverket i Tyskland. Klienten har imidlertid rett til å kreve beskyttelse i henhold til ufravikelige bestemmelser i loven i klientens bostedsland.

9.3 Dersom en bestemmelse i disse vilkårene skulle være eller bli ugyldige eller ulovlige eller ikke kan håndheves, vil dette ikke på noen måte påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene.

9.4 Rettigheter og forpliktelser som helt eller delvis er relatert til et innsendt krav, kan uten begrensninger overføres av AirHelp til enhver enhet innenfor AirHelps konsern eller til tredjeparter.

9.5 Den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene er gjeldende dersom det forekommer motsetninger i versjoner på andre språk.

Publisert: 20.07.2020