Vilkår og Betingelser

Artikkel 1: Definisjoner

I disse vilkår og betingelser (“V&B”) skal de definerte vilkår nedenfor ha følgende betydning:

1.1 «Avtale»: En avtale mellom en kunde og AirHelp som trer i kraft etter at kunden har akseptert «Vilkår og betingelser», og som skal anses som godkjent når kunden har signert fullmaktserklæringen eller en blankofullmakt.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Limited, et selskap inkorporert i Hong Kong med dets registrerte kontor på 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central,Central, Hong Kong (CB No.1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 ”Forordning om Flypassasjerers Rettigheter”: enhver lov, forordning, direktiv eller lignende, enten utstedt på statlig, føderalt, EU, nasjonalt eller regionalt nivå, som etablerer regler for økonomisk kompensasjon for passasjerer som opplever overbookede, forsinkede eller innstilte flyvninger.

1.4 «Fullmaktserklæring»: dokumentet, som Klienten, underlagt vilkårene og betingelsene, tildeler ugjenkallelig eierskap av Kravet til AirHelp.

1.5 «Blankofullmakt»: Et dokument levert av AirHelp til kunden, som gir AirHelp eller en av AirHelps datterselskap eller partnere fullmakt til å handle på vegne av kunden. Dokumentet kan være i ulike utforminger og varianter, og inkludert, men ikke begrenset til, en fullmakt eller en forpliktelsesavtale.

1.6 «Krav»: alle krav mot et flyselskap for monetær erstatning etter Flypassasjerrettighet Regulasjon.

1.7 «Klienten(ne)»: person(er) som har akseptert disse V&B.

1.8 «Flykompensasjon»: Den totale mengden av penger som utbetales av et flyselskap i forbindelse med et krav, i form av kompensasjon, oppgjør, et tegn på godvilje eller annet, til kunden eller AirHelp etter at kunden har akseptert «Vilkår og betingelser». For å unngå tvil —flykompensasjon inkluderer ikke betalinger av advokatgebyr, rettsgebyr, innsamlingskostnader, renter eller lignende, som er betalinger som utelukkende skal tilhøre AirHelp.

1.9 «Juridisk Handling»: innlevering av et Krav til en domstol eller statlig organ, for eksempel en national håndhevelses gruppe (NEB), eller overlevere et krav til en kontrakt juridisk representant, for eksempel en advokat eller advokatfirma.

1.10 ”Prisliste”: Vedlagt denne V&B spesifiserer aksepterte valutaer, betalingsmetoder og alle avgiftene AirHelp.

1.11 «Regulering 261/04»: Regulering (EC) No. 261/2004 fra Europaparlamentet og Europa Rådet datert 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og kansellering eller lange forsinkelser på flyreiser.

Artikkel 2: Avtale

2.1 Når AirHelp anmodes om å forfølge Kundens Krav, godtar Kunden automatisk og samtidig disse V&B.

2.2 En avtale vil kun bli inngått dersom AirHelp godtar å gå videre med kundens krav. AirHelp har rett til å nekte å gå videre med eventuelle krav uten grunn. Ved avslag vil AirHelp varsle kunden uten urimelig forsinkelse. Hvis AirHelp godtar å gå videre med kundens krav, vil kunden bli bedt om å signere en fullmaktserklæring eller en blankofullmakt. Når kunden har signert en fullmaktserklæring eller blankofullmakt, har det blitt gjort en avtale mellom AirHelp og kunden.

2.3 Ved å inngå en Avtale med AirHelp, garanterer Kunden at han/hun er autorisert til og har juridisk kapasitet til å inngå Avtalen.

2.4 Kunden anerkjenner at AirHelp søker kun Flykompensasjon. Kunden er enig i at AirHelp ikke vil akseptere reisekuponger og/eller andre tjenester som Flykompensasjon, og at disse typer tilbud fra flyselskaper vil bli ansett som avvisning av utbetaling.

2.5 Kunden garanterer at Kravet ikke har blitt tildelt tredje parter og at ingen søksmål eller juridisk tvist er avventende eller forventet mellom Kunden og flyselskapet vedrørende samme sak.

2.6 Etter signering av fullmaktserklæringen eller en blankofullmakt kan ikke kunden engasjere en annen part til å gå videre med kravet eller overdra kravet til en annen part. Eventuelle eksisterende avtaler eller oppdrag, hvis det er noen, må kanselleres før fullmaktserklæringen eller en blankofullmakt signeres.

2.7 Hvis kunden mottar direkte betalinger eller andre typer kompensasjon fra det aktuelle flyselskapet etter å ha inngått avtalen, er kunden forpliktet til å opplyse AirHelp om dette uten umiddelbart. Slike utbetalinger skal bli ansett som flykompensasjon.

2.8 Etter signering av fullmaktserklæringen eller en blankofullmakt skal kunden være forpliktet til å avslutte forhandlinger med det aktuelle flyselskapet og videresende all kontakt gjort av flyselskapet til AirHelp for å sikre at AirHelp oppnår et best mulig resultat.

2.9 Avtalen opphører:

i) når Flykompensasjon har blitt akseptert av AirHelp, betalt i sin helhet til AirHelp av flyselskapet og den avtalte delen av Flykompensasjonen har blitt overført til Kunden etter fratrekk av alle gjeldende gebyrer, eller

ii) når AirHelp har bestemt at det vil være forgjeves å fortsette forfølgelsen av Kravet etter å ha utført en grundig vurdering av saken og har informert Kunden om at dette Kravet ikke vil bli forfulgt.

2.10 Hvis Avtalen er sagt opp i henhold til avsnitt 2.9ii, og Kunden anmoder om det, kan fullmakten til Kravet være gitt tilbake til Kunden, hvilket er gratis (se Prislisten). Heretter er Kunden fri til å forfølge Kravet.

2.11 Andre vilkår og betingelser kan gjelde for Kunder i henhold til AirHelps avtaler med tredjeparter.

Artikkel 3: Beskrivelse av Tjenester

3.1 AirHelp hevder Kundens Krav om Flykompensasjon fra det opererende flyselskapet på grunnlag av Forordning 261/2004 eller enhver annen Forordning om Flypassasjerers Rettigheter i kraft gjeldende for Kundens særskilte flyreise.

3.2 Flydata og informasjon kan sendes inn til AirHelp via nettsiden, app, e-post, andre elektroniske- eller programvareløsninger som støttes av AirHelp eller per telefon. Etter mottakelse av et krav iverksetter AirHelp en undersøkelse for å sjekke flyinformasjonen og verifisere flydata. Hvis denne evalueringen bekrefter at kravet er tilstrekkelig lovende, informerer AirHelp kunden om at hennes/hans krav er akseptert og ber kunden signere en fullmaktserklæring eller en blankofullmakt.

3.3 For å kunne gå videre med kravet, trenger AirHelp kundens signerte fullmaktserklæring eller blankofullmakt som han/hun kan sende til AirHelp via et elektronisk skjema, app, e-post eller post. Ved mottakelse av kundens signerte fullmaktserklæring eller blankofullmakt forbereder AirHelp en forespørsel om betaling og sender den til flyselskapet uten urimelig forsinkelse, og håndterer all videre korrespondanse.

3.4 Hvis det opererende flyselskapet ikke klarer å betale Flykompensasjon i løpet av en rimelig periode og forutsatt at saken kan bli hevdet med tilstrekkelig sikkerhet, kan AirHelp innlede Juridisk Handling for å forfølge Kravet. Hvis Saksbehandling foretas, gjelder Gebyr for Saksbehandling for å dekke de ytterligere kostnader av Saksbehandling (se Prislisten).

3.5 I tilfeller der en avtalt prosessfullmektig brukes til juridisk handling, vil kunden tillate AirHelp å gi den avtalte prosessfullmektige tilgang til alle data som er formidlet til AirHelp og tillate den prosessfullmektige å overføre informasjon om prosedyrene til AirHelp. Der en separat fullmakt, fullmaktserklæring, sannhetserklæring, overdragelsesskjema eller andre tilleggsdokumenter kreves av den aktuelle domstolen, forplikter kunden seg til å signere slike tilleggsdokumenter. I tilfelle kunden allerede har signert et overdragelsesskjema og signerer en fraktkontrakt, fullmaktserklæring, forpliktelsesavtale eller lignende, vil kravet automatisk tildeles kunden igjen.

3.6 Hvis den kontraktsfestede rettslige representant kommer til den konklusjon at det ikke er nok forutsetninger for å lykkes, vil Klienten bli informert om dette og AirHelp vil ikke ta ytterligere tiltak.

3.7 Hvis AirHelp eller innleide juridiske representanter starter en juridiske prosess for å forfølge et Krav, vil AirHelp dekke eventuelle kostnader i tilfelle søksmålet er tapt. I tilfelle den juridiske prosessen er vunnet, eller et forlik er nådd mellom flyselskapet og AirHelp, vil AirHelp dekke eventuelle kostnader som ikke dekkes av flyselskapet.

3.8 Kunden erkjenner at det utelukkende er opp til AirHelp å akseptere forlikstilbud, ettersom kunden har tildelt AirHelp kravet. I tilfelle AirHelp handler på vegne av kunden i henhold til en blankofullmakt, gir kunden AirHelp fullmakt til å akseptere eller avslå forlikstilbud basert på AirHelps erfaring med flyselskapet og råd fra eksterne prosessfullmektige.

Artikkel 4: Gebyrer og Utbetalinger

4.1 AirHelp forfølger Kravet gratis. Hvis AirHelp klarer å innkassere Flykompensasjon, vil AirHelp overføre den avtalte delen av Flykompensasjonen til Kunden, alene med forbehold om gebyrer som kan være gjeldende i henhold til Prislisten.

4.2 Betaling av den avtalte delen av flykompensasjonen til kunden vil bli gjort i henhold til alternativene i prislisten.

4.3 Dersom Klienten har gitt feil eller utilstrekkelig informasjon som trengs for å betale Flykompensasjonen og det sendes tilbake til AirHelp, har AirHelp rett til å trekke alle eksterne kostnader pålagt AirHelp pluss et endringsgebyr for å dekke interne kostnader for hver hendelse (se Prislisten). Dersom Klienten, etter flere purringer og rimelige anstrengelser fra AirHelp for å kontakte kunden på annen måte via e-posten gitt av Klienten til AirHelp, ikke svarer for å korrigere eller gi informasjon som trengs for å betale den avtalte del av Flykompensasjonen, har AirHelp rett til å beholde den delen av Flykompensasjonen som ellers skulle vært overført til Klienten.

4.4 Når AirHelp har betalt Flykompensasjonen som avtalt i henhold til instruksjon av og metodevalg av Klienten, skal AirHelp ikke være ansvarlig for:

i) sjekker, forhåndsbetalte debetkort, kredittkort eller lignende tapt i overføring til Kunden;

ii) enhver effekt av at Kunden gir feil bankkonto detaljer, uriktig adresse eller lignende, inkludert, men ikke begrenset til, utbetalingen av Flykompensasjon til feil mottaker. Hvis Flykompensasjon, ved Kundens skyld, har blitt utbetalt til feil mottaker, skal AirHelp ikke være forpliktet til å aktivt gjenvinne den.

4.5 Ingen renter kan kreves for perioden mellom inn- og utbetalinger . AirHelp forbeholder seg rett til å beholde de renter som kan blitt utvunnet fra flyselskapet.

4.6 Ingen fakturaer knyttet til tjenester levert og avgiftene vil bli gitt som standard, men en elektronisk faktura kan bli forespurt og sendes via e-post.

4.7 AirHelp skal ikke holdes ansvarlig for kompensasjonsbeløp, skader eller lignende, hvis AirHelp er forhindret fra å overføre utbetalingen til Kunden av enhver hendelse utenfor dens rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, streik, lockout, arbeidskonflikt, force majeure, krig, opprør, sivile uroligheter, hærverk, overholdelse av en lov eller offentlig orden, regel, forordning eller direktiv, uhell, sammenbrudd av anlegg eller maskineri, brann, flom eller storm.

Artikkel 5: Databeskyttelse

AirHelp vil bare bruke de personlige opplysninger levert av Kunden med den hensikt til å forfølge Kravet i samsvar med Avtalen og med respekt for alle gjeldende lover om beskyttelse av personlige opplysninger og data. Kunden leverer personlige opplysninger til AirHelp under Personopplysningsloven eller annen databeskyttelses lovgivning som kan være gjeldende med uttrykkelig tillatelse til å behandle de personlige opplysninger levert og til bruk av disse i sammenheng med Avtalen. AirHelp vil bare overføre personlige opplysninger til tredjeparter under betingelser nevnt nedenfor:

i) ​ hvis Kunden har gitt samtykke;

ii) ​ hvis det er til formål direkte knyttet til det opprinnelige formålet som de personlige opplysninger ble samlet til;

iii) hvis det er nødvendig for forberedelse, forhandlinger eller oppfyllelse av en avtale med Kunden;

iv) hvis det er nødvendig i henhold til juridisk forpliktelse, administrativ- eller rettsordning;

v) ​ hvis det er nødvendig for etablering eller vern av rettslige krav eller i forsvaret av rettssaker;

vi) hvis det har til formål å forhindre misbruk eller annen ulovlig aktivitet slik som tilsiktede angrep, for å sikre datasikkerhet.

Artikkel 6: Data og informasjon fra Kunden

6.1 Ved anmodning av AirHelp, vil Kunden gi AirHelp all data eller opplysninger som er nødvendig for utførelsen av Avtalen. Kunden garanterer at de leverte dataene og opplysningene er korrekte, fullstendige og sanne.

6.2 Kunden samtykker til å fullt beskytte AirHelp på alle måter mot tredjeparts krav inkludert, men ikke begrenset til, uklar Kunde-kommunikasjon, avgivelse av feil data/informasjon og uredelig atferd.

6.3 I tilfelle av feil data/informasjon og uredelig atferd, forbeholder AirHelp seg retten til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Hvis Avtalen blir sagt opp i henhold til denne avsnittet, vil Kunden ikke være berettiget til kompensasjon av noen slags.

Artikkel 7: Angrerett

7.1 Hvis du kvalifiseres som forbruker i henhold til EU-forbrukerforskrifter dvs. du er en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon til et formål som er verken kommersiell eller tilknyttet din egen yrkesaktivitet, har du en lovfestet angrerett.

7.2 Du kan trekke tilbake din aksept av avtalen innen 14 dager fra avtaleinngåelsen (f.eks brev, e-post) uten å måtte oppgi noen grunn. For å utøve din angrerett, må du sende varsel innen 14-dagersperioden nevnt ovenfor, og det må tydelig komme frem at du ønsker å trekke seg fra avtalen. På grunn av naturen av tjenesten som leveres til deg, kan du ikke trekke fra vår avtale, hvis vi har informert deg om at flyselskapet har akseptert Kravet, hvor vi i så fall har fullført tjenesten du har bedt om. Tilbaketrekningen skal sendes til:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

eller
e-post: [email protected]

Artikkel 8: Avsluttende bestemmelser

8.1 AirHelp er berettiget til å endre disse «Vilkår og betingelser» og prislisten, og å legge til ytterligere vilkår når som helst uten forvarsel. Imidlertid vil endringer med en negativ effekt for kunden ikke være gjeldende for kunden, med mindre kunden godtar de nye endringene.

8.2 Det tyske lovverket gjelder for disse vilkårene og betingelsene, tildelingsskjemaet og avtalen mellom AirHelp og klienten. Enhver tvist som oppstår i tilknytting til disse vilkårene og betingelse, tilddelingsskjemaet og avtalen mellom AirHelp og klienten skal utelukkende og i første instans avgjøres av domstolen i København, Danmark.

8.3 Skulle noen av bestemmelsene i disse V&B være eller bli ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i noen som helst måte.

8.4 Rettigheter og plikter helt eller delvis knyttet til eventuelle innsendte Krav kan overføres uten restriksjoner av AirHelp til ethvert foretak innenfor konsernet AirHelp og av AirHelp til tredjeparter.

8.5 Den engelske versjonen av V&B skal ha forrang i tilfelle motstrid til andre språkversjoner.