Personvernerklæring AirHelp

AirHelp anser personvern som en grunnleggende bestanddel i det å drive forretninger. Våre personvernretningslinjer og -praksis er fokusert på behandling, deling og lagring av personopplysninger på en riktig og lovlig måte, samtidig som man opprettholder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Denne personvernerklæringen gjelder Airhelps primære driftsenhet, AirHelp Limited, registrert i Hongkong, og dets datterselskaper (inkludert deleide datterselskaper der AirHelp Limited direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 50 % av de stemmeberettigede aksjene). De gjelder også for AirHelp Limiteds morselskap, AirHelp, Inc. For disse retningslinjene brukes begrepet «AirHelp» om hele konsernet eller hvert av selskapene der det passer.

AirHelp behandler og lagrer personopplysninger i EU og vil alltid kunne dokumentere overholdelse av EU-lovgivningen samt prinsippene beskrevet i dette dokumentet.

Denne personvernerklæringen representerer de fullstendige nettbaserte personvernretsningslinjene for airhelp.coms nettaktiviteter. Erklæringen forklarer hva slags informasjon vi samler inn fra kundene på nettet, og hvordan vi bruker denne informasjonen.

Vårt nettsted er regulert iht. den Generelle personvernforordningen («GDPR»), (EU-forordning 2016/679), som er en direkte bindende lovbestemmelse. GDPR oppretter enkelte nye rettigheter for individer og styrker noen av rettighetene som for tiden finnes i direktiv 95/46/EF. Direktiv 95/46/EF vil tre i kraft 25. mai 2018. Disse retningslinjene er i samsvar med GDPR og er derfor også i samsvar med direktiv 95/46/EF og nasjonal implementering av dette til de foreldes 25. mai 2018.

Personvernerklæringen er under ansvarsområdet til det juridiske teamet i AirHelp, og som har det overordnede ansvaret med å sørge for samsvar. Den personvernansvarlige (DPO) er ansvarlig for gjennomføringen av våre personvernretningslinjer, som er nært tilknyttet personvernerklæringen. DPO skal sørge for daglig etterlevelse og gjelder alle spørsmål knyttet til beskyttelse av personopplysninger.

AirHelp skal anses å være datakontrollør og vil bestemme formålet og midler for behandling av personopplysninger innsendt og innhentet via Internett.

Prinsipper

Airhelps personvernretningslinjer er basert på følgende personvernprinsipper:

  • Behandlingen av personopplysninger skal finne sted på en lovlig, rettferdig og åpen måte;
  • Innsamlingen av personopplysninger skal bare utføres for angitte, eksplisitte og legitime formål og må ikke behandles ytterligere på en måte som er uforenlig med disse formålene;
  • Innsamling av personopplysninger skal være tilstrekkelig, relevant og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålet de blir behandlet for;
  • Personopplysningene skal være nøyaktige og oppdateres ved behov;
  • Alle rimelig tiltak skal iverksettes for å sørge for at personopplysninger som er unøyaktige når det gjelder formålene de behandles for, blir slettet eller korrigert uten forsinkelse;
  • Personopplysninger skal oppbevares i en form som tillater identifikasjon av datasubjektet ikke lenger enn det er nødvendig for formålet som personopplysningene behandles for;
  • Alle personopplysninger skal oppbevares konfidensielt og lagres på en måte som ivaretar egnet sikkerhet;
  • Personopplysninger skal ikke deles med tredjeparter bortsett fra når det er nødvendig for å tilby tjenestene som er avtalt.
  • Datasubjektene skal ha rett til å be om tilgang til og rette eller slette personopplysninger eller begrensning av behandling, eller være gjenstand for behandling og rett til dataportabilitet.

Personopplysninger:

Personopplysninger betyr all informasjon som kan være relatert til en identifisert eller identifiserbar naturlig person («datasubjekt»). Personopplysninger inneholder alle typer informasjon som direkte eller indirekte (dvs brukes sammen med andre data) kan henvise til datasubjektet, f.eks. navn, fødselsdato, adresser, e-postadresser, telefonnumre osv.

Innsamling av personopplysninger

Brukerne av nettstedet som benytter våre tjenester og sender informasjon til oss, kan bli bedt om personopplysninger for at AirHelp skal kunne drive og forbedre vår virksomhet og våre tjenester. Vi samler hovedsakelig inn personopplysninger som navn, fødselsdato, adresser, e-postadresser, telefonnumre, pass/ID, nasjonale identifikasjonsnumre; (i) for å hjelpe kunder til å fremme sine rettigheter iht. EC 261 eller alle andre gjeldende forordninger om flypassasjerrettigheter når flyreiser er forsinket, blir avlyst eller overbooket. (ii) informere reisende gratis via e-post om flypassajerrettigheter, flydata, flyplassdata og andre lufttrafikkrelaterte tjenester av betydning. Dette er kjerneaktiviteten til AirHelp som virksomhet. Dette betyr at den innledende prosessen består av å samle inn personopplysninger for å fastslå om kravet er berettiget. Hvis kravet vurderes som rimelig å fremme, kontakter AirHelp flyselskapet på vegne av kunden, og dersom det anses nødvendig for å hjelpe kunden til å foreta rettslige skritt, alt i kundens interesse. Vi kan derfor samle inn søkerens gateadresse når det søkes om en stilling. Videre innhenter vi personopplysninger til andre formål, f.eks. statistikk, administrasjon og kommunikasjon, IT og sikkerhetsadministrasjon, fysisk sikkerhet, godkjennings- og autorisasjonssystemer, støttesystemer, samarbeid med interne prosjekter og organisatoriske team og aktiviteter. Vi behandler personopplysninger kun i den grad det er nødvendig for spesielle, eksplisitte og legitime formål eller lovpålagte formål der vi opererer.

AirHelp kjøper flydata fra tredjeparter, f.eks. informasjon om utsatte eller avlyste flyreiser på et visst tidspunkt osv. Denne informasjonen er offentlige opplysninger som kombineres med private data sendt inn av våre kunder. Dette brukes bare til å varsle kunder om berettiget krav og innlevering av krav for å samle potensielle erstatninger på vegne av våre kunder.

Bruk av personopplysninger

Vi vil bruke personopplysninger til formålet de samles inn for, og oppbevarer opplysningene bare så lenge det er nødvendig for dette formålet. Vi kan beholde kundeinformasjon så lenge kundekontoen er aktiv eller etter behov for å levere tjenester, overholde våre juridiske forpliktelser eller noen av formålene ovenfor. Tilgang til personopplysninger er strengt begrenset til personell i AirHelp og dets kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper som har riktig autorisasjon og et klart forretningsbehov for dataene.

Bruk av informasjonskapsler

AirHelp-nettstedet og partnere bruker informasjonskapsler eller lignende teknologier for å sikre en best mulig brukeropplevelse og analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser rundt på nettstedet og samle demografisk informasjon om våre brukere som helhet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på brukernes enheter for å spore bruksmønstre og registrere preferanser. Våre informasjonskapsler inneholder ikke informasjon som kan identifisere personer. Vi samler visse opplysninger automatisk ved bruk av informasjonskapsler og sporingsteknologier som Internet Protocol-adresser (IP), nettlesertype, Internett-leverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, filene som vises på vårt nettsted (for eksempel HTML-sider, grafikk), operativsystem, dato/tidsstempel og/eller clickstream-data til å analysere trender i aggregatet og administrere nettstedet. Brukerne av nettstedet kan kontrollere bruken av informasjonskapsler i individuelle webleseren, men hvis brukere velger å deaktivere informasjonskapsler, det kan begrense bruken av bestemte funksjoner eller funksjoner eller tjenesten.

Mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler.

Deling av personopplysninger

Personopplysninger: vil ikke bli delt med tredjeparter bortsett fra i tilfeller der slik deling er nødvendig for å levere våre tjenester. Noen ganger registrerer vi deg hos andre selskaper og samarbeidspartnere som skal arbeide på våre vegne, for eksempel eksterne advokater for å forfølge et krav om erstatning rettslig eller teknologibedrifter for behandling og levering av systemer og teknologier for å forbedre våre produkter og tjenester, og vi ønsker å dele nødvendig informasjon i disse tilfellene. Tjenesteleverandører tillates bare å få personopplysninger som de trenger for å levere tjenesten. Vi vil ikke levere personopplysninger til tredjeparter og tillater dem å markedsføre sine produkter eller tjenester til våre kunder. Hvis brukere ikke ønsker å dele personopplysninger med disse selskapene, kan man kontakte DPO, Lise Roulund, via e-post: [email protected]

I visse situasjoner kan AirHelp måtte fremlegge personopplysninger iht. lovlige forespørsler fra tilsynsmyndigheter til å oppfylle kravene til GDPR. Vi kan også fremlegge personopplysninger hvis det kreves iht. lov, f.eks. for å etterkomme en provokasjon i en stevning eller andre rettslige prosesser, når vi mener i god tro at fremleggelse er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte kundens eller andres sikkerhet, undersøke svindel eller besvare en forespørsel fra myndighetene.

Sikkerheten for behandling

Vi vil behandle personopplysninger sikkert, bruke og vedlikeholde hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon eller utilsiktet tap, endring, uautorisert fremleggelse eller tilgang, spesielt der behandlingen omfatter overføring av data over et nettverk, og mot alle andre ulovlige former for behandling. Spørsmål om sikkerheten til personopplysninger kan rettes til DPO, Lise Roulund, e-post: [email protected]

Tilgang til og retting eller sletting av personopplysninger

Kundene har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere eller slette eller begrense behandlingen av informasjon vi har samlet inn. For å hjelpe oss til å holde personopplysningene oppdatert anbefaler vi at brukerne informerer oss om alle endringer eller avvik. For å vise og/eller redigere personopplysninger eller få informasjon om hvor lenge AirHelp har til hensikt å beholde personopplysninger eller andre spørsmål knyttet til tilgang til personopplysninger, eller hvis du ønsker at vi sender deg informasjon med hensyn til om vi – enten direkte eller via tredjepart – har personlig informasjon om deg, kan du kontakte DPO, Lise Roulund, e-post: [email protected]

Søke jobb

Til jobbsøknader bruker vi et tredjeparts rekrutteringsverktøy til å administrere sakene. Når du søker en stilling i AirHelp, vil personopplysninger bli behandlet og kontrollert av AirHelp. Søknader vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig eller bli delt med noen tredjeparter. Hvis søkere ønsker tilgang til, korrigere eller slette personopplysninger, kan de kontakte DPO, Lise Roulund, e-post: [email protected]

Markedsførings-e-post

AirHelp kan etter samtykke sende kundene markedsførings-e-post. Denne spesielle formen for samtykke må være gitt frivillig, spesielt informert og entydig. Disse kravene er oppfylt når kundene har valgt å motta markedsførings-e-post (samtykket aktivt).

Kundene vil alltid ha rett til å protestere, på forespørsel og gratis, på behandling av personopplysninger knyttet til kunden i forbindelse med direkte markedsføringsaktiviteter uten å angi spesielle begrunnelser. For å gjøre dette benytter kundene lenken «unsubscribe» i e-posten de mottok fra oss, eller de tar kontakt med oss via [email protected]. Når en kunde har protestert, behandles ikke lenger personopplysninger om kunden til direkte markedsføringsformål.

Markedsførings-e-post inneholder informasjon som vi mener kan være av interesse for våre kunder, f.eks. de siste nyhetene om våre produkter og tjenester.

Ansvar

AirHelp er ansvarlig for, og vil til enhver tid kunne dokumentere, samsvar med GDPR samt våre prinsipper gjengitt i dette dokumentet. AirHelp skal oppbevare dokumentasjon på behandlingsaktiviteter de har ansvar for som inneholder informasjonen som kreves av GDPR og eventuelt gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for tilsynsmyndigheter på forespørsel.

Personvernerklæringen er ansvaret til det juridiske teamet i AirHelp. Spørsmål om disse retningslinjene kan rettes til DPO, Lise Roulund, e-post: [email protected]

Klage

Kundene har rett til å klage over vår behandling av sine personopplysninger. Alle spørsmål og klager skal behandles snarest mulig av DPO i samsvar med interne prosedyrer.

Dersom kundene mot formodning har lidd skade på grunn av brudd på deres rettigheter iht. personvernretningslinjene, og AirHelp ikke har behandlet klagen på en tilstrekkelig måte, kan kundene klage til tilsynsmyndigheten.

Klager kan sendes til DPO, Lise Roulund, e-post: [email protected]

Endringer i disse retningslinjene

Denne policyen kan oppdateres fra tid til annen, f.eks. på grunn av endringer i relevant lovgivning eller endringer i AirHelps selskapsstruktur. Hvis det er foretatt vesentlige endringer, vil kundene varsles via e-post eller ved varsel på nettstedet før endringen trer i kraft. Vi oppfordrer alle våre brukere til å lese gjennom denne siden for å få kunnskap om den nyeste informasjonen om personvern.

Kontakt

AIRHELP LIMITED
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

E-mail: [email protected]
Telefonnummer: +44 800 011 9805

Ikrafttredelsesdato: 30. mai 2017