Käyttöehdot

Huomioithan, että jos korvaushakemukseesi sovelletaan Brasilian lakeja, tutustu Brasilian käyttöehtoihin.

§1 Määritelmät

Käyttöehdoissa viitataan termeihin, joiden määritelmät on kuvattu alla:

 1. ”Sopimus”: sopimus asiakkaan ja AirHelpin välillä oikeustoimista palveluna.

 2. ”AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, jonka kotipaikka on WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Saksa (HRB 196015 B).

 3. ”AirHelp Plus -jäsenyys”: jäsenyys, jonka voi ostaa yhtenä varauksena tai vuositilauksena.

 4. ”Lentomatkustajien oikeuksista annettu säädös”: mikä tahansa laki, asetus, direktiivi, kansainvälinen yleissopimus tai vastaava, riippumatta siitä onko se säädetty osavaltion, liittovaltion, EU:n, kansallisella, kansainvälisellä tai alueellisella tasolla, ja oikeuskäytäntö, joka vakiinnuttaa matkustajille suoritettavien rahallisten korvausten, vahinkojen tai palautusten säännöt tapauksissa, joissa lento on varattu liian täyteen, viivästynyt, peruttu tai muuten keskeytynyt tai matkatavaroista on tehty korvaushakemus.

 5. ”Valtakirja”: sähköinen asiakirja, jolla asiakas ja AirHelp sopivat, että AirHelpistä tulee korvaushakemuksen omistaja asiakirjojen ehtojen mukaisesti maksujen perimistä ja vastaanottamista varten.

 6. ”Valtuuttava asiakirja”: asiakirja, joka valtuuttaa AirHelpin tai yhden AirHelpin kumppaneista toimimaan asiakkaan puolesta. Erilaisista oikeudenkäyttövaatimuksista johtuen tämä asiakirja voidaan toimittaa useassa eri muodossa, esimerkiksi valtakirjana, asianajovaltuutusvaltakirjana tai asiakaskirjeenä.

 7. ”Korvaushakemus”: mikä tahansa korvaushakemus lentoyhtiölle rahallisen korvauksen, vahingonkorvauksen tai hyvityksen saamiseksi lentomatkustajien oikeuksien tai hyvän tahdon osoituksen nojalla.

 8. ”Asiakas”: henkilö(t), jotka ovat hyväksyneet nämä ehdot. Voidaan kutsua joissakin asiakirjoissa myös matkustajaksi.

 9. ”Kelpoisuuspalvelu”: AirHelpin palvelu, jossa AirHelpin huippuluokan ohjelmisto tarkistaa lentojen kelpoisuuden korvaushakemukseen. Kelpoisuuspalvelu toteutetaan korvausvaatimuksen perusteella AirHelpin verkkolomakkeessa. Kelpoisuuspalvelu ilmoittaa asiakkaalle, kuinka todennäköisesti hän on oikeutettu korvauksiin korvaushakemuksensa perusteella. Kelvollisella korvaushakemuksella on suuri todennäköisyys tulla maksetuksi, ja AirHelp tarjoaa asiakkaan pyynnöstä Oikeustoimet palveluna -apunsa tällaisten korvaushakemusten osalta. Kelvottomien korvaushakemusten todennäköisyys tulla maksetuksi on huono, ja siksi AirHelpin Oikeustoimet palveluna ei ole käytettävissä tällaisiin korvaushakemuksiin.

 10. ”Lennosta maksettava korvaus”: lentoyhtiön asiakkaalle tai AirHelpille, asiakkaan hyväksyttyä nämä ehdot, korvaushakemuksesta maksama kokonaissumma korvauksena, palautuksena, vahinkoina, sovintona, hyväntahdoneleenä tai muuten. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei lennosta maksettava korvaus käsitä asianajopalkkioiden, oikeusneuvontakulujen, tuomioistuinmaksujen, perintäkulujen, korkojen tai vastaavien maksua tai hyvitystä, jotka AirHelp on maksanut ennakkoon tai jotka johtuvat AirHelpin toimista.

 11. ”Tietopalvelu”: AirHelpin palvelu, joka tarjoaa lentotietoja, lentoyhtiötietoja, lentoasematietoja, muita matkustamiseen liittyviä tietoja, lentomatkustajien oikeuksia koskevaa tietoa ja tietoa kuluttajansuojalaeista. Nämä tiedot liittyvät Asiakkaan matkoihin ja tarjoavat yleistä tietoa kuten tietoa lentokenttien ja lentoyhtiöiden sijoituksista tai uutisia lentomatkustajien oikeuksista. Tietoa jaetaan digitaalisesti kuten sähköpostin, henkilökohtaisen käyttäjäsivun tai AirHelpin verkkosivustojen avulla.

 12. ”Oikeustoimet palveluna”: AirHelpin pyrkimys hakea korvausta sisältäen tarvittaessa myös Oikeustoimet.

 13. ”Oikeustoimet”: korvaushakemuksen vieminen oikeuteen tai valituksen tekeminen viranomaistaholle, kuten kansalliselle valvontaelimelle (National Enforcement Body = NEB), tai korvaushakemuksen siirtäminen sopimuksen alaiselle asianajajalle, kuten esimerkiksi asianajotoimistolle.

 14. ”Jäsen/Jäsenet”: henkilö(t), joka on ostanut AirHelp Plus -jäsenyyden.

 15. Hinnasto”: näiden Ehtojen liitteenä oleva liite, jossa eritellään hyväksytyt valuutat, maksutavat ja kaikki AirHelpin perimät palkkiot, lukuun ottamatta hyvitettäviä oikeudenkäyntikuluja ja asianajajan palkkioita, joista AirHelp vastaa mahdollisuuksien mukaan itse.

 16. ”EY 261”: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 261/2004 joka asetettiin 11 helmikuuta 2004, joka määrittelee yleiset säännöt korvaukseen ja matkustajien auttamiseen siinä tapauksessa että lento on myöhässä, peruttu tai matkustajaa ei päästetä lennolle.

 17. ”AH-allekirjoitus”: Asiakkaan sähköisesti antama allekirjoitus AirHelpin allekirjoitustyökalun kautta. Tätä AH-allekirjoitusta voidaan käyttää valtakirjassa korvaushakemuksen valtuuttamisen todistamiseen yhteydenpidossa lentoyhtiön kanssa ja/tai oikeudenkäyntimenettelyissä ja/tai valtuuttavissa tai muissa asiakirjoissa.

§2 Sopimus

 1. Asiakkaan hyväksyttyä nämä Käyttöehdot, AirHelp suostuu toteuttamaan ja Asiakas suostuu vastaanottamaan Kelpoisuuspalvelun ja Tietopalvelun.

 2. Kun asiakas on hyväksynyt nämä ehdot ja lähettänyt (AH-allekirjoituksella varustetun) valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan, sopimus astuu voimaan ja asiakas suostuu vastaanottamaan ja AirHelp suostuu tarjoamaan oikeustoimia palveluna.

 3. Hyväksymällä AirHelpin ja asiakkaan välisen sopimuksen, asiakas takaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus hyväksyä AirHelpin sopimusehdot itsensä, ja tarvittaessa, muiden korvauksen hakijoiden puolesta.

 4. Lähettämällä sopimusehtojen mukaisen valtakirjan tai vastaavan valtuuttavan asiakirjan, asiakas vahvistaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus allekirjoittaa sopimusehtojen mukainen valtakirja tai valtuuttava asiakirja sekä itsensä että tarvittaessa, alaikäisten kanssamatkustajien puolesta.

 5. Asiakas ymmärtää, että AirHelp auttaa matkustajaa vain lentokorvaushakemusasiassa. Asiakas ymmärtää, että AirHelp ei hyväksy lentoyhtiöltä lahjakortteja ja/tai muita palveluita korvauksena lennosta, ja tämän kaltaiset ehdotukset lentoyhtiöltä katsotaan maksamisesta kieltäytymiseksi ellei AirHelp määrittele, että asiakkaan kannalta parempaan lopputulokseen pääseminen on epätodennäköistä ja että asiakkaan kannalta paras vaihtoehto kyseisessä tilanteessa olisi hyväksyä lentoyhtiön tarjous.

 6. Asiakas takaa, että korvaushakemusta ei ole annettu kenenkään muun kolmannen osapuolen hoidettavaksi, eikä asian käsittely ole kesken asiakkaan ja lentoyhtiön välillä.

 7. Allekirjoitettuaan valtakirjan asiakas ei saa osoittaa korvaushakemusta kenellekään muulle osapuolelle, koska korvaushakemus on valtuutettu AirHelpille. Lähetettyään valtakirjan asiakas ei voi valtuuttaa samaa korvaushakemusta toiselle kolmannelle osapuolelle toimimaan asiakkaan puolesta.
  Kaikki mahdolliset olemassa olevat sitoumukset tai valtakirjat on peruttava ennen tämän valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan lähettämistä. Selvyyden vuoksi Asiakas voi siis allekirjoitettuaan Valtuuttavan asiakirjan perua Valtuuttavassa asiakirjassa määritellyn valtuutuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti AirHelpille. Valtuutuksen peruuttaminen ei vaikuta itse sopimukseen.

 8. Jos Asiakas saa asianomaiselta lentoyhtiöltä minkäänlaisia Korvaushakemukseen liittyviä suoria maksuja tai muita korvauksia sopimuksen solmimisen jälkeen, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä AirHelpille. Tällaiset maksut katsotaan korvaukseksi lennosta ja oikeuttavat AirHelpin saamaan palvelumaksunsa sekä oikeustoimien palvelumaksunsa siinä tapauksessa, että AirHelp oli ryhtynyt oikeustoimiin ennen kuin asiakas sai maksun lentoyhtiöltä. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei lennosta maksettava korvaus käsitä asianajopalkkioiden, oikeusneuvontakulujen, tuomioistuinmaksujen, perintäkulujen, korkojen tai vastaavien maksua tai hyvitystä, jotka kuuluvat yksinomaan AirHelpille.

 9. Lähetettyään valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan asiakas on velvollinen lopettamaan neuvottelut asianomaisen lentoyhtiön kanssa ja ohjaamaan lentoyhtiön yhteydenotot AirHelpille, jotta AirHelp voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen.

§3 Kuvaus Oikeusapupalvelusta

 1. AirHelp hakee asiakkaalle korvausta lennosta lentoyhtiöltä asetuksen 261 tai minkä tahansa muun lentomatkustajan oikeuksia koskevan säännön, lain tai asetuksen mukaisesti.

 2. Lento- ja muut tiedot voidaan toimittaa AirHelpille verkkosivuston, sähköpostin tai minkä tahansa muun AirHelpin tukeman ohjelmiston tai digitaalisen järjestelmän kautta tai puhelimitse.

 3. Jotta AirHelp voi onnistua korvauksen tavoittelussa, AirHelp tarvitsee asiakkaalta valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan, jonka asiakas voi toimittaa AirHelpille joko verkkolomakkeella, sähköpostilla tai postitse. Asiakkaan lähettämän valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan saatuaan AirHelp valmistelee maksupyynnön ja toimittaa sen lennon liikennöineelle lentoyhtiöille viipymättä sekä hoitaa tämän jälkeen kaiken kanssakäymisen lentoyhtiön kanssa. Tältä osin Oikeusapupalvelua, jos lentoyhtiö maksaa Korvauksen lennosta, AirHelp veloittaa palvelumaksunsa (katso Hinnasto).

 4. Jos operoiva lentoyhtiö ei suorita Korvausta kohtuullisen ajan sisällä AirHelpin huomautuksesta ja asia voidaan todeta riittävän varmasti, AirHelp saa siirtää asian käsittelyn sopimuksen alaisuudessa olevalle asianajajalle, joka aloittaa Oikeustoimet Korvauksen saamiseksi. Siinä tapauksessa, että Oikeustoimet aloitetaan ja lentoyhtiö tämän jälkeen maksaa Korvauksen lennosta, veloittaa AirHelp Oikeustoimien palvelumaksunsa palvelumaksun lisäksi (katso Hinnasto).

 5. Mikäli sopimuksen alaisuudessa toimivaa asianajajaa käytetään Oikeustoimissa, Asiakas myöntää AirHelpille luvan antaa sopimuksen alaiselle asianajajalle pääsyn kaikkiin AirHelpille toimitettuihin tietoihin ja asianajajalle oikeuden antaa AirHelpille tietoa tapauksen etenemisestä. Jos oikeuskäsittelyä varten tarvitaan erillinen valtuuttava asiakirja, valtakirja tai muita vastaavia lisäasiakirjoja, asiakas sitoutuu allekirjoittamaan tällaiset asiakirjat. Jos asiakas on allekirjoittanut valtakirjan ja myöhemmin allekirjoittaa valtuuttavan asiakirjan (tai vastaavan asiakirjan), asiakas hyväksyy, että valtuuttava asiakirja luovuttaa korvaushakemuksen takaisin asiakkaalle.

 6. Jos laillisen arvioinnin jälkeen näyttää siltä, että kanteen nostaminen ei ole kannattavaa, asiasta ilmoitetaan asiakkaalle eikä korvaushakemuksen suhteen tehdä aktiivisesti muita toimenpiteitä. Jos tietoon tulee muutoksia, jotka vaikuttavat korvaushakemuksen menestymismahdollisuuksiin, AirHelp pidättää oikeuden ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja jatkaa uudelleen korvaushakemuksen käsittelemistä aktiivisesti.

 7. Jos kanne suoritetaan AirHelpin tai sopimuksen alaisuudessa olevan asianajajan kanssa, AirHelp takaa, että Asiakkaalle ei synny mitään kuluja siinä tapauksessa, että kanne hävitään. Tapauksessa, jossa kanne voitetaan tai saadaan soviteltua lentoyhtiön ja AirHelpin välillä, AirHelp kattaa lentoyhtiölle kuulumattomat kulut. Jos kanne voitetaan, oikeudenkäyntikulujen hyvittämistä koskeva vaatimus tehdään Asiakkaan puolesta. Sama koskee oikeudellisen neuvonnan kustannuksia ja asianajajan palkkioita riippumatta siitä, hoitaako asiaa AirHelp vai sopimussuhteessa oleva asianajaja.

 8. Asiakas ymmärtää, että minkä tahansa sovintotarjouksen hyväksyminen on yksinomaan AirHelpin päätettävissä, sillä Asiakas on osoittanut Korvaushakemuksen hoitamisen AirHelpille. Mikäli AirHelp toimii Asiakkaan puolesta Valtuuttavan asiakirjan nojalla, Asiakas valtuuttaa AirHelpin hyväksymään tai hylkäämään sovintotarjoukset AirHelpin lentoyhtiöön liittyvän kokemuksen sekä ulkoisten laillisten edustajien neuvojen perusteella.

 9. AirHelp voi käsitellä luovutettua korvaushakemusta omissa nimissään laillisen edustajan avustuksella tai ilman sitä. AirHelp voi tarvittaessa ja/tai lainsäädännön niin vaatiessa luovuttaa korvaushakemuksen takaisin asiakkaalle ja asiakas suostuu myöntämään AirHelpille valtuuttavan asiakirjan oikeustoimien tarjoamiseen palveluna sekä maksujen perimiseen ja/tai vastaanottamiseen.

§4 AirHelp Plus -jäsenyyden kuvaus

 1. Asiakas liittyy jäseneksi ostamalla AirHelp Plus -jäsenyyden.

 2. AirHelp Plus -jäsenyyden hinta ilmoitetaan asiakkaalle oston yhteydessä. Asiakkaan on maksettava jäsenmaksu, jotta hänestä tulee jäsen ja hän voi nauttia jäsenyyden tuomista eduista.

 3. AirHelp tarjoaa AirHelp Plus -jäsenyyttä joko
  i) yksittäisenä varauksena tai ii) vuositilauksena.

  1. Yksittäiseen varaukseen hankittu AirHelp Plus-jäsenyys kattaa korvaushakemukset, jotka koskevat asiakkaan lentovaraukselle ostamaa jäsenyyttä tai asiakkaan manuaalisesti ennen häiriön tapahtumista lisäämää lentovarausta.

  2. AirHelp Plus -jäsenyyden vuositilaus kattaa tietyn ajanjakson aikana tehtyjä lentovarauksia koskevat korvaushakemukset. AirHelp Plus -jäsenmaksu laskutetaan vuosittain.

   Molemmat AirHelp Plus -jäsenyydet ovat saatavilla joko Complete- tai Essential-paketissa. Ainoastaan Complete-paketin varanneet jäsenet voivat hyötyä kohdassa 4.7 mainituista lisäeduista.

 4. AirHelp Plus -jäsenyys alkaa ostopäivästä.

 5. Jäsen saa vahvistuksen hyväksytystä ostotapahtumasta.

 6. AirHelp ei veloita AirHelp Plus -jäseniltä palvelumaksua eikä mahdollista oikeustoimien palvelumaksua oikeustoimista, joita on tarvittu oikeusapupalvelun hoitamiseksi niistä varauksista tehdyistä korvaushakemuksista, jotka AirHelp Plus -jäsenyys kattaa.

 7. AirHelp Plus Complete -paketti on jaettu useisiin versioihin, ja se voi sisältää seuraavia etuja:

  1. Pääsy lentokentän lounge-tiloihin 

   AirHelp tarjoaa lounge-tilojen käyttöoikeuden yhteistyössä COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED:n kanssa (”Collinson”), Englannissa ja Walesissa rekisteröity yritys yritystunnuksella 02474708, rekisteröity toimipaikka:  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Lontoo, EC3A 7BU, Englanti (valitut Lounge-tilat. Tämän palvelun käyttöön sovelletaan tietosuojakäytäntöä ja Collinsonin käyttöehtoja.

   1. AirHelp Plus Complete -paketin yhtenä varauksena ostaneet jäsenet voivat käyttää lounge-tiloja rekisteröimiensä viivästyneiden lentojen yhteydessä.

    Jäsenet ovat oikeutettuja tähän palveluun, jos lento rekisteröidään vähintään 6 tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöäaikaa.  Lennon lähtöä seurataan Collinsonin lentoseurantajärjestelmällä.  Jos lento on rekisteröity ennakkoon, Collinson tarjoaa jäsenille lounge-pääsyoikeuden sähköpostitse ja tekstiviestillä, jos Collinsonin lennonseurantajärjestelmä havaitsee, että jäsenen lento viivästyy yli 60 minuuttia (”viivästyskynnys”), jos lento perutaan vähemmän kuin 6 tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa tai lento perutaan aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen. Palvelun käytön ehtona on pääsy jäsenen rekisteröinnin yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon ja mahdollisuus esittää lounge-pääsylippu. Viivästyskynnyksen täyttävä tai ylittävä viive voidaan ilmoittaa joko yhtenä viivejaksona tai useina lyhyempinä viiveinä, jotka yhteensä ylittävät viivästyskynnyksen. Collinson luottaa jäsenten lounge-käyttöoikeuden selvittämisessä yksinomaan lennonseurantajärjestelmäänsä. Jäsenet hyväksyvät, että Collinson ei takaa lennonseurantajärjestelmän tarkkuutta, eivätkä jäsenet luota siihen lennon lähtöajan seuraamisessa. Jos lento viivästyy, jäsenille lähetetään pääsylippu sähköpostilla ja tekstiviestillä lentopäivälle.  Sitä ei voi käyttää muina matkustuspäivinä. Vain sähköpostivahvistuksessa mainitut henkilöt voivat käyttää palvelua. Jäsenille tarjottava palvelu on henkilökohtainen, palautuskelvoton ja vaihtokelvoton. Käteis- tai luottovaihtoehtoja ei tarjota. Lentokentän lounge-tiloihin pääsevät jäsenet sitoutuvat noudattamaan lounge-tilojen sääntöjä ja käytäntöjä.

   2. AirHelp Plus Complete -paketin vuositilauksena ostaneet jäsenet voivat käyttää lounge-tiloja rekisteröimiensä viivästyneiden lentojen yhteydessä samoilla edellytyksillä kuin yksittäiseen varaukseen AirHelp Plus Complete -paketin ostaneet jäsenet.

  2. Lennon tila

   Jäsenet voivat vapaasti seurata lentonsa tilaa omalla käyttäjäsivulla ja/tai sähköpostin kautta. 

   AirHelp ei ole vastuussa näiden tietojen oikeellisuudesta. Lennon tila saadaan suoraan kolmannelta osapuolelta eikä se ole sitova. Jäsenten on edelleen noudatettava sovittuja aikoja ja lentoyhtiön ohjeita.

 8. Edut ovat henkilökohtaisia ja koskevat ainoastaan Jäsentä, mikä tarkoittaa sitä, että Jäsenen tulee olla varauksessa matkustajaksi nimetty henkilö, sekä tiettyä määrää kanssamatkustajia (kuten vahvistussähköpostiviestissä on mainittu), jos heidän lentonsa ovat Jäsenen kanssa samassa varauksessa.

 9. Palvelumaksua ja oikeustoimien palvelumaksua ei palauteta jäsenelle ennen jäsenyyden alkamista häiriöitä kohdanneista lennoista.

 10. Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenen tulee välittömästi ilmoittaa AirHelpille, jos hän havaitsee, että hänen Jäsenyyttään on käytetty luvatta.

 11. Jäsenyyden vuositilaus uusiutuu automaattisesti aina vuoden ajaksi, kunnes jäsen ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta, jonka jäsen voi tehdä i) kirjautumalla tililleen ja valitsemalla koontinäytöstä ”Hallinnoi jäsenyyttä” ja napsauttamalla ”Peru jäsenyys”, tai ii) toimittamalla AirHelpille kirjallisen peruutusilmoituksen halustaan olla automaattisesti uusimatta jäsenyyttään osoitteeseen: [email protected]

 12. Jäsenet, jotka lasketaan kuluttajiksi EU-kuluttajalainsäädännön nojalla, voivat peruuttaa jäsenyytensä 14 vuorokauden kuluessa ostosta ilman erillistä syytä. Käyttääkseen oikeuttaan peruuttaa jäsenyys ja saada täysi palautus maksusta jäsenen on annettava 14 vuorokauden kuluessa ostosta peruutusilmoitus, jossa mainitaan selvästi, että jäsen haluaa peruuttaa jäsenyyden. Jäsenelle tarjottavan palvelun luonteesta johtuen jäsen ei voi peruuttaa jäsenyyttään, jos jäsen on ollut jäsenyyden kattamilla lennoilla. Peruutuspyynnön voit lähettää osoitteeseen: [email protected]

 13.  Jos ilmoitus peruuttamisesta saapuu AirHelpille vähintään 14 vuorokautta alkuperäisen tai uusitun Jäsenyyden päättymisen jälkeen, Jäsen ei ole oikeutettu saamaan palautusta jäsenmaksusta.

 14. Kun jäsenyys on lopetettu, peruutettu tai sen voimassaolo on päättynyt, jäsen menettää kaikki AirHelp Plus -etunsa ja AirHelp ei enää jätä veloittamatta palvelumaksua eikä mahdollista oikeustoimien palvelumaksua oikeustoimista, joita tarvitaan oikeusapupalvelun hoitamiseksi korvaushakemuksissa.

 15. Tilauksensa lopettaneiden aiempien Jäsenten on haettava Korvausta Jäsenyyden aikana varatuista, häiriöitä käsittäneistä lennoista 60 (kuudenkymmenen) päivän kuluessa Jäsenyyden loppumisesta voidakseen hyödyntää AirHelp Plus -jäsenyyden etuja.

 16. AirHelp pidättää itselleen oikeuden evätä Jäsenyyden keneltä tahansa ja siinä tapauksessa, että Jäsen rikkoo Sopimusehtoja, lopettaa kyseisen henkilön Jäsenyyden milloin tahansa.

 17. Jäsen ei ole oikeutettu saamaan palautusta jäsenmaksusta AirHelpin lopettaessa hänen Jäsenyytensä.

§5 Kulut ja maksut

 1. AirHelp tarjoaa kelpoisuuspalvelun ja tietopalvelun maksutta.

 2. AirHelp tarjoaa oikeusapupalvelun maksutta siinä tapauksessa, että AirHelp ei onnistu saamaan asiakkaalle lentoyhtiöltä korvausta lennosta (”ei voittoa, ei maksua”). 

  Jos AirHelp saa lehtoyhtiöltä korvauksen lennosta, maksaa AirHelp sen asiakkaalle vähennettyään summasta ensin mahdolliset hinnaston mukaiset maksut. Hinnasto. Ennakkoon maksettuja oikeudenkäyntikuluja ja asianajajapalkkioita ei vähennetä AirHelpille asiakkaan nimissä siirretyistä maksuista. 

  Jos AirHelp voittaa jutun, mutta lentoyhtiö maksaa korvauksen lennosta ja/tai asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvauksia, korkoja tai vastaavia suoraan asiakkaalle, asiakasta laskutetaan ja hänen tulee kohtuullisessa ajassa siirtää AirHelpille hinnaston mukaiset maksut Hinnasto sekä mahdollisesti vastaanottamansa ennakkoon maksettujen asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvaukset, korot tai vastaavat.

 3. Korvauksen sovittu osa maksetaan asiakkaalle sopimuksen mukaisesti. Hinnasto AirHelp.

 4. Jos asiakas on antanut lentokorvauksen maksamista varten vääriä tai puutteellisia tietoja ja maksu palautetaan AirHelpille, AirHelp pyrkii kohtuullisin keinoin ottamaan yhteyttä asiakkaaseen, mukaan lukien sähköpostimuistutuksilla ja muilla yhteydenottokeinoilla. Jos asiakas ei toimita oikeita maksutietoja, AirHelpillä on oikeus pitää osa lentokorvauksesta, joka muuten olisi pitänyt siirtää asiakkaalle.

 5. Kun AirHelp on maksanut korvauksen sovittujen ohjeiden ja asiakkaan valitseman maksutavan mukaan, AirHelp ei ole vastuussa, jos:

  1. Shekki, prepaid-pankkikortti, luottokortti tai muu vastaava katoaa matkalla Asiakkaalle

  2. tapahtuu mikä tahansa häiriö, joka johtuu Asiakkaan antamista vääristä tiedoista. Jos korvaus päätyy väärälle ihmiselle väärien tietojen takia, AirHelp ei ole velvoitettu aktiivisesti auttamaan asiassa.

 6. Korkoa ei voi vaatia tulevien ja lähtevien maksujen väliseltä ajalta. AirHelp pidättää oikeuden pitää itsellään mahdolliset lentoyhtiöltä saadut korot.

 7. AirHelp ei ole velvoitettu minkäänlaisiin korvauksiin, jos AirHelp ei pysty siirtämään korvausta asiakkaalle tarpeeksi nopeasti, kun esteenä on jokin AirHelpin hallinnan ulkopuolinen syy kuten lakko, työsulku, luonnonmullistus, sota, mellakka, yleiset levottomuudet, lain tai viranomaismääräyksen noudattaminen, säännös, asetus tai ohje, onnettomuus, tehtaan tai laitteiston vioittuminen, tulipalo, tulva tai myrsky.

§6 Tietosuoja

 1. AirHelp käyttää asiakkaan toimittamia henkilötietoja ensisijaisesti kelpoisuuspalvelun, AirHelp Plus -jäsenyyden, tietopalvelun ja Oikeustoimet palveluna -avun toimittamiseksi sopimuksen mukaisesti. AirHelp saattaa myös kerätä henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuten tilastointia, hallintoa tai viestintää, tieto- ja turvallisuushallintoa, fyysistä turvallisuutta, tunnistamista ja käyttöoikeuksien hallintaa, tukijärjestelmiä, sisäisiä projekteja ja organisaation tiimejä ja toimintoja varten. Kaikki henkilötiedot kerätään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) tai muun mahdollisesti sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti (katso Tietosuojalausunto).

 2. Asiakas antaa AirHelpille henkilötietojaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen tai muun mahdollisesti sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti antaen AirHelpille nimenomaisen luvan käsitellä asiakkaan antamia ja soveltuen hänen kanssamatkustajiensa puolesta annettuja tai heidän antamiaan henkilötietoja ja käyttää niitä tämän sopimuksen yhteydessä. AirHelp siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla lueteltujen ehtojen mukaisesti:

  1. Asiakas on antanut suostumuksensa tähän;

  2. jos siirto liittyy suoraan alkuperäiseen tarkoitukseen, johon henkilötiedot kerättiin;

  3. se on välttämätöntä valmisteltaessa, neuvoteltaessa tai toimeenpantaessa Asiakkaan kanssa tehtyä Sopimusta;

  4. se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen, hallinnollisen tai oikeuden päätöksen vuoksi;

  5. jos siirto on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi tai suojaamiseksi tai puolustukseksi tuomioistuinkäsittelyssä;

  6. jos se palvelee väärinkäytön tai muun laittoman toiminnan, kuten tahallisten hyökkäysten, ehkäisemistä tietoturvan varmistamiseksi.

§7 Asiakkaan antamat tiedot

 1. AirHelpin pyynnöstä asiakas tai hänen kanssamatkustajansa antaa AirHelpille kaikki sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa, että annetut tiedot ovat todenmukaisia ja täydellisiä ja että soveltuen ne on annettu kanssamatkustajien suostumuksella.

 2. Asiakas suostuu korvaamaan kokonaisuudessaan AirHelpille kaikki mahdollisten kolmansien osapuolten korvaushakemukset johtuen esimerkiksi asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai vilpillisestä toiminnasta.

Siinä tapauksessa, että Asiakas on antanut AirHelpille virheellisiä tietoja tai menetellyt vilpillisesti, AirHelpilla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi. Jos Sopimus irtisanotaan tämän kohdan mukaisesti, ei Asiakkaalla ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin.

§8 Matkustajan oikeus peruuttaa toimeksianto

 1. Jos asiakas on kuluttaja EU:n kuluttajasäännösten mukaan, eli jos asiakas on luonnollinen henkilö eikä tee toimeksiantoa yrityksen tai muun yhteisön nimissä tai ammatinharjoittajana, hänellä on lakisääteinen oikeus perua toimeksianto.

 2. Asiakas voi peruuttaa hyväksymänsä sopimuksen (esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla) 14 vuorokauden kuluessa sen solmimisesta ilman erillistä syytä. Asiakas voi peruuttaa sopimuksen lähettämällä 14 vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen, jossa mainitaan selvästi halusta peruuttaa sopimus. Asiakkaalle tarjottavan palvelun luonteen vuoksi sopimusta ei voi peruuttaa, jos olemme ilmoittaneet asiakkaalle, että lentoyhtiö on hyväksynyt korvaushakemuksen, koska olemme tällaisessa tapauksessa suorittaneet pyydetyn palvelun. Peruutuspyynnön voit lähettää osoitteeseen:

  AirHelp Germany GmbH
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13
  10245 Berlin
  Saksa

  tai

  sähköposti: [email protected]

§9 Loppusäännökset

 1. AirHelp on valtuutettu muuttamaan näitä ehtoja ja Hinnasto ja asettamaan lisäehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli muutoksilla on asiakkaalle epäedullisia seurauksia, ne eivät koske asiakasta, ellei asiakas hyväksy niitä.

 2. Saksan lakeja sovelletaan näihin Käyttöehtoihin, Valtuuttavaan asiakirjaan sekä AirHelpin ja Asiakkaan väliseen Sopimukseen. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus vaatia asianmukaista suojaa asiakkaan asuinjäsenvaltion lakien mukaisten pakottavien säännösten nojalla.

 3. Jos mikä tahansa osa Käyttöehdoista mitätöityy tai muuttuu laittomaksi, se ei vaikuta muuhun osaan sopimusta.

 4. Kaikkia Korvaushakemukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan kokonaan tai osin siirtää AirHelpin sisällä tai kolmansille osapuolille.

 5. Englanninkielinen versio näistä Käyttöehdoista on pätevä siinä tapauksessa, että kieliversio on sen kanssa ristiriidassa.

Päivitetty: 4. joulukuuta 2022.
Versio 3.22

AirHelp on esillä muun muassa:

Kauppalehti logoYLE Uutiset logoIlta-sanomat logoHelsingin Sanomat logo
APRA

AirHelp kuuluu lentomatkustajien oikeuksia ajavaan APRA-yhdistykseen, jonka tavoite on parantaa ja suojella matkustajien oikeuksia.

Tekijänoikeudet © 2023 AirHelp

Tarkista korvaus

Kaikki lentoyhtiöt