Käyttöehdot

Huomioithan, että jos korvaushakemukseesi sovelletaan Brasilian lakeja, tutustu Brasilian käyttöehtoihin.

Kappale 1: Määritelmät

Käyttöehdoissa viitataan termeihin, joiden määritelmät on kuvattu alla:

1.1 ”Sopimus”: Asiakkaan ja AirHelpin välinen sopimus, joka astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä nämä Käyttöehdot. Asiakkaan ja AirHelpin välinen sopimus, joka astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä nämä Käyttöehdot. Oikeusapupalvelun osalta Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Käyttöehdot, kun hän on allekirjoittanut Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan.

1.2 ”AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, jonka kotipaikka on Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Saksa (DE 320095320).

1.3 ”AirHelp+ -jäsenyys”: Jos Asiakas on hankkinut AirHelp+ -jäsenyyden, AirHelp ei veloita palvelumaksua eikä mahdollista Oikeustoimien palvelumaksua Oikeustoimista, joita on tarvittu Oikeusapupalvelun hoitamiseksi niille Korvaushakemuksille, joiden varaukset Airhelp+ -jäsenyys kattaa.

1.4 “AirHelp Connect”: Maksuton työkalu AirHelpin verkkosivustolla ja mobiilisovelluksessa, jonka avulla voit yhdistää sähköpostilaatikkosi AirHelp-palveluun antaaksesi AirHelpin tunnistaa lentovaraukset ja lentomatkustajien oikeuksien mukaiset korvauksiin oikeuttavat lennot sähköpostilaatikoissasi.

1.5 ”Lentomatkustajien oikeuksista annettu säädös”: mikä tahansa laki, asetus, direktiivi, kansainvälinen yleissopimus tai vastaava, riippumatta siitä onko se säädetty osavaltion, liittovaltion, EU:n, kansallisella, kansainvälisellä tai alueellisella tasolla, ja oikeuskäytäntö, joka vakiinnuttaa matkustajille suoritettavien rahallisten korvausten, vahinkojen tai palautusten säännöt tapauksissa, joissa lento on varattu liian täyteen, viivästynyt, peruttu tai muuten keskeytynyt tai matkatavaroista on tehty korvaushakemus.

1.6 “Valtakirja”: dokumentti, jolla Asiakas näiden ehtojen mukaisesti luovuttaa AirHelpille oikeuden olla Korvaushakemuksen haltija.

1.7 ”Valtuuttava asiakirja”: Erilaisista oikeudenkäyttövaatimuksista johtuen tämä asiakirja voidaan toimittaa useassa eri muodossa, esimerkiksi Valtakirjana, Asianajovaltuutusvaltakirjana tai Asiakaskirjeenä.

1.8 ”Korvaushakemus”: mikä tahansa korvaushakemus lentoyhtiölle rahallisen korvauksen, vahingonkorvauksen tai hyvityksen saamiseksi Lentomatkustajien oikeuksien tai hyvän tahdon osoituksen nojalla.

1.9 “Asiakas”: Henkilö(t), jotka ovat hyväksyneet nämä Käyttöehdot.

1.10 “Kelpoisuuspalvelu” on AirHelpin palvelu, jossa AirHelpin ohjelmisto tarkistaa lentojen kelpoisuuden Korvaushakemukseen. Kelpoisuuspalvelun tarkistus tehdään kunkin korvaushakemuksen osalta erikseen AirHelpin verkkolomakkeella tai kaikkien havaittujen lentojen osalta kerralla, jos asiakkaalla on yhteys AirHelp Connectiin. Kelpoisuuspalvelu ilmoittaa asiakkaalle, kuinka todennäköisesti hän on oikeutettu korvauksiin korvaushakemuksensa perusteella. Kelvollisella korvaushakemuksella on suuri todennäköisyys tulla maksetuksi, ja AirHelp tarjoaa asiakkaan pyynnöstä Oikeustoimet palveluna -apunsa tällaisten korvaushakemusten osalta. Kelvottomien korvaushakemusten todennäköisyys tulla maksetuksi on huono, ja siksi AirHelpin Oikeustoimet palveluna ei ole käytettävissä tällaisiin korvaushakemuksiin.

1.11 ”Lennosta maksettava korvaus”: lentoyhtiön asiakkaalle tai AirHelpille, asiakkaan hyväksyttyä nämä ehdot, korvaushakemuksesta maksama kokonaissumma korvauksena, palautuksena, vahinkoina, sovintona, hyväntahdoneleenä tai muuten. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei lennosta maksettava korvaus käsitä asianajopalkkioiden, oikeusneuvontakulujen, tuomioistuinmaksujen, perintäkulujen, korkojen tai vastaavien maksua tai hyvitystä, jotka kuuluvat yksinomaan AirHelpille.

1.12. Nämä tiedot liittyvät Asiakkaan matkoihin ja tarjoavat yleistä tietoa kuten tietoa lentokenttien ja lentoyhtiöiden sijoituksista tai uutisia lentomatkustajien oikeuksista. Tietoa jaetaan digitaalisesti kuten sähköpostin, henkilökohtaisen käyttäjäsivun, AirHelpin verkkosivustojen tai mobiilisovellusten avulla.

1.13 “Oikeusapupalvelu” on AirHelpin pyrkimys hakea korvausta sisältäen tarvittaessa myös Oikeustoimet.

1.14 “Oikeustoimet”: Oikeustoimi missä tahansa oikeusasteessa, muu viranomaistoimenpide tai tapauksen välittäminen sopimuksen alaisuudessa toimivalle yhteistyökumppanille, kuten asianajajalle tai asianajotoimistolle, joka vastaa Oikeustoimien hoitamisesta.

1.15 “Oikeudellinen pikakaista” on menettelytapa lentoyhtiöille, jotka eivät yleensä maksa Korvausta lennosta ilman Oikeustoimia. Jos AirHelp tarjoaa Oikeusapupalveluaan Oikeudellisen pikakaistan mukaisesti, AirHelp veloittaa sekä palvelumaksun että Oikeustoimien palvelumaksun AirHelpille aiheutuvan suuremman riskin ja suurempien kustannusten vuoksi.

1.16 ”Jäsen(et)”: henkilö(t), jotka ovat ostaneet AirHelp+ -jäsenyyden.

1.17 ”Hinnasto”: näiden Ehtojen liitteenä oleva liite, jossa eritellään hyväksytyt valuutat, maksutavat ja kaikki AirHelpin perimät palkkiot, lukuun ottamatta hyvitettäviä oikeudenkäyntikuluja ja asianajajan palkkioita, joista AirHelp vastaa mahdollisuuksien mukaan itse.

1.18 “Asetus 261/04”: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 261/2004 joka asetettiin 11 helmikuuta 2004, joka määrittelee yleiset säännöt korvaukseen ja matkustajien auttamiseen siinä tapauksessa että lento on myöhässä, peruttu tai matkustajaa ei päästetä lennolle.

Kappale 2: Sopimus

2.1 Asiakkaan hyväksyttyä nämä Käyttöehdot, AirHelp suostuu toteuttamaan ja Asiakas suostuu vastaanottamaan Kelpoisuuspalvelun ja Tietopalvelun.

2.2 Asiakkaan hyväksyttyä nämä Käyttöehdot ja allekirjoitettuaan joko Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan Asiakas suostuu käyttämään Oikeusapupalvelua ja AirHelp suostuu toimittamaan Oikeusapupalvelun, ellei AirHelp ilmoita Asiakkaalle viiveettä, että AirHelp ei voi toimittaa Oikeusapupalvelua kyseiselle Korvaushakemukselle.

2.3 Hyväksymällä AirHelpin ja asiakkaan välisen sopimuksen, asiakas takaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus hyväksyä AirHelpin sopimusehdot itsensä, ja tarvittaessa, muiden korvauksen hakijoiden puolesta. Allekirjoittamalla sopimusehtojen mukaisen valtakirjan tai vastaavan toimeksiantoasiakirjan, asiakas vahvistaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus allekirjoittaa sopimusehtojen mukainen valtakirja sekä itsensä että tarvittaessa, alaikäisten kanssamatkustajien puolesta.

2.4 Asiakas ymmärtää, että AirHelp auttaa Asiakasta vain Korvaushakemusasiassa. Asiakas ymmärtää, että AirHelp ei hyväksy lentoyhtiöltä lahjakortteja ja/tai muita palveluita Korvauksena lennosta, ja tämän kaltaiset ehdotukset lentoyhtiöltä katsotaan maksamisesta kieltäytymiseksi ellei AirHelp määrittele, että Asiakkaan kannalta parempaan lopputulokseen pääseminen on epätodennäköistä ja että Asiakkaan kannalta paras vaihtoehto kyseisessä tilanteessa olisi hyväksyä lentoyhtiön tarjous.

2.5 Asiakas takaa sen, että Korvaushakemusta ei ole annettu kenenkään muun kolmannen osapuolen hoidettavaksi, eikä asian käsittely ole kesken Asiakkaan ja lentoyhtiön välillä.

2.6 Allekirjoitettuaan Valtakirjan Asiakas ei saa osoittaa Korvaushakemusta kenellekään muulle osapuolelle, koska Korvaushakemus on valtuutettu AirHelpille. Kaikki mahdolliset olemassa olevat sitoumukset tai Valtakirjat on peruttava ennen tämän Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan allekirjoittamista. Selvyyden vuoksi Asiakas voi siis allekirjoitettuaan Valtuuttavan asiakirjan perua Valtuuttavassa asiakirjassa määritellyn valtuutuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti AirHelpille.

2.7 Jos Asiakas saa asianomaiselta lentoyhtiöltä minkäänlaisia Korvaushakemukseen liittyviä suoria maksuja tai muita korvauksia sopimuksen solmimisen jälkeen, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä AirHelpille. Tällaiset maksut katsotaan Korvaukseksi lennosta ja oikeuttavat AirHelpin saamaan palvelumaksunsa sekä Oikeustoimien palvelumaksunsa siinä tapauksessa, että AirHelp oli ryhtynyt Oikeustoimiin ennen kuin Asiakas sai maksun lentoyhtiöltä. Selvyyden vuoksi Korvaus lennosta ei siis sisällä minkäänlaisia asianajajan palkkioita tai hyvityksiä, oikeusavun kustannuksia, oikeudenkäyntikustannuksia, perintäkuluja, korkoja tai muita vastaavia kuluja, joiden maksaminen on ainoastaan AirHelpin vastuulla.

2.8 Allekirjoitettuaan Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan Asiakas on velvollinen lopettamaan neuvottelut asianomaisen lentoyhtiön kanssa ja ohjaamaan lentoyhtiön yhteydenotot AirHelpille, jotta AirHelp voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Kappale 3: Kuvaus Oikeusapupalvelusta

3.1 AirHelp hakee Asiakkaalle Korvausta lennosta lentoyhtiöltä asetuksen 261/2004 tai minkä tahansa muun lentomatkustajan oikeuksia koskevan säännön, lain tai asetuksen mukaisesti.

3.2 Lento- ja muut tiedot voidaan toimittaa AirHelpille verkkosivuston, mobiilisovellusten, sähköpostin tai minkä tahansa muun AirHelpin tukeman ohjelmiston tai digitaalisen järjestelmän kautta tai puhelimitse.

3.3 Jotta AirHelp voi onnistua korvauksen tavoittelussa, AirHelp tarvitsee Asiakkaalta allekirjoitetun Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan, jonka Asiakas voi toimittaa AirHelpille joko verkkolomakkeella, mobiilisovelluksella, sähköpostilla tai postitse. Asiakkaan allekirjoittaman Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan saatuaan AirHelp valmistelee maksupyynnön ja toimittaa sen lennon liikennöineelle lentoyhtiöille viipymättä sekä hoitaa tämän jälkeen kaiken kanssakäymisen lentoyhtiön kanssa. Tältä osin Oikeusapupalvelua, jos lentoyhtiö maksaa Korvauksen lennosta, AirHelp veloittaa palvelumaksunsa (katso Hinnasto).

3.4 Jos operoiva lentoyhtiö ei suorita Korvausta kohtuullisen ajan sisällä AirHelpin huomautuksesta ja asia voidaan todeta riittävän varmasti, AirHelp saa siirtää asian käsittelyn sopimuksen alaisuudessa olevalle asianajajalle, joka aloittaa Oikeustoimet Korvauksen saamiseksi. Siinä tapauksessa, että Oikeustoimet aloitetaan ja lentoyhtiö tämän jälkeen maksaa Korvauksen lennosta, veloittaa AirHelp Oikeustoimien palvelumaksunsa palvelumaksun lisäksi (katso Hinnasto).

3.5 Mikäli sopimuksen alaisuudessa toimivaa asianajajaa käytetään Oikeustoimissa, Asiakas myöntää AirHelpille luvan antaa sopimuksen alaiselle asianajajalle pääsyn kaikkiin AirHelpille toimitettuihin tietoihin ja asianajajalle oikeuden antaa AirHelpille tietoa tapauksen etenemisestä. Jos oikeuskäsittelyä varten tarvitaan erillinen valtuutustodistus, valtakirja, todenmukaisuuslausunto, Valtuuttava asiakirja tai muita vastaavia lisäasiakirjoja, Asiakas sitoutuu allekirjoittamaan tällaiset asiakirjat. Jos Asiakas on jo allekirjoittanut Valtuuttavan asiakirjan ja allekirjoittaa valtuutustodistuksen, valtakirjan, asiakaskirjeen tai muun vastaavan asiakirjan, Asiakas suostuu siihen, että Korvaushakemus osoitetaan takaisin Asiakkaalle allekirjoittamalla valtuutustodistuksen, valtakirjan, asiakaskirjeen tai vastaavan.

3.6 Jos laillisen arvioinnin jälkeen näyttää siltä, että kanteen nostaminen ei ole kannattavaa, asiasta ilmoitetaan Asiakkaalle eikä AirHelp eikä asiaa hoitanut asianajaja tämän jälkeen tee tapauksen suhteen muita toimenpiteitä.

3.7 Jos kanne suoritetaan AirHelpin tai sopimuksen alaisuudessa olevan asianajajan kanssa, AirHelp takaa, että Asiakkaalle ei synny mitään kuluja siinä tapauksessa, että kanne hävitään. Tapauksessa, jossa kanne voitetaan tai saadaan soviteltua lentoyhtiön ja AirHelpin välillä, AirHelp kattaa lentoyhtiölle kuulumattomat kulut. Jos kanne voitetaan, oikeudenkäyntikulujen hyvittämistä koskeva vaatimus tehdään Asiakkaan puolesta. Sama koskee oikeudellisen neuvonnan kustannuksia ja asianajajan palkkioita riippumatta siitä, hoitaako asiaa AirHelp vai sopimussuhteessa oleva asianajaja.

3.8 Asiakas ymmärtää, että minkä tahansa sovintotarjouksen hyväksyminen on yksinomaan AirHelpin päätettävissä, sillä Asiakas on osoittanut Korvaushakemuksen hoitamisen AirHelpille. Mikäli AirHelp toimii Asiakkaan puolesta Valtuuttavan asiakirjan nojalla, Asiakas valtuuttaa AirHelpin hyväksymään tai hylkäämään sovintotarjoukset AirHelpin lentoyhtiöön liittyvän kokemuksen sekä ulkoisten laillisten edustajien neuvojen perusteella.

Artikla 4: AirHelp+-jäsenyyden kuvaus

4.1 Asiakas liittyy Jäseneksi ostamalla AirHelp+ -jäsenyyden.

4.2 Jäsenmaksun hinta ilmoitetaan Asiakkaalle oston yhteydessä. Asiakkaan on maksettava jäsenmaksu, jotta hänestä tulee Jäsen ja hän voi nauttia Jäsenyyden tuomista eduista.

4.3 AirHelp tarjoaa jäsenyyttä joko

i) varauskohtaisena tilauksena tai ii) vuositilauksena:

i) Jäsenyyden varauskohtainen tilaus kattaa sitä varausta koskevat korvaushakemukset, jolle asiakas on ostanut jäsenyyden.

ii) Jäsenyyden vuositilaus kattaa tietyn ajanjakson aikana tehtyjä varauksia koskevat korvaushakemukset. Tämän jäsenyyden maksu laskutetaan vuosittain.

Molemmat jäsenyydet ovat saatavilla joko Complete- tai Essential-paketissa. Ainoastaan Complete-paketin varanneet jäsenet voivat hyötyä kohdassa 4.7 mainituista lisäeduista.

4.4 Jäsenyys alkaa ostopäivästä.

4.5 Jäsen saa vahvistuksen hyväksytystä ostotapahtumasta.

4.6 AirHelp ei veloita Jäseniltä palvelumaksua eikä mahdollista Oikeustoimien palvelumaksua Oikeustoimista, joita on tarvittu Oikeusapupalvelun hoitamiseksi niille Korvaushakemuksille, joiden varaukset Jäsenyys kattaa.

4.7 Complete-paketin ostaneille jäsenille: Jäsenyyden vuositilaus sisältää etukupongin Telmedicin Sp. z o.o:n (Telmedicin) lääkäripalveluihin (enintään 12 ilmaista käyntiä vuodessa). Jäsenyys sisältää varauskohtaisesti kertakäyttöisen etukupongin käytettäväksi Telmedicinin lääkäripalveluihin jopa 30 päivää varsinaisen lähtöpäivän jälkeen. Jäsenten on rekisteröitävä etukuponkinsa osoitteessa airhelp.telemedi.co. Näihin palveluihin sovelletaan Telmedicinin tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

4.8 Edut ovat henkilökohtaisia ja koskevat ainoastaan Jäsentä, mikä tarkoittaa sitä, että Jäsenen tulee olla varauksessa matkustajana mainittu henkilö, sekä tiettyä määrää kanssamatkustajia (kuten vahvistussähköpostiviestissä on mainittu), jos heidän lentonsa ovat Jäsenen kanssa samassa varauksessa.

4.9 Palvelumaksua ja Oikeustoimien palvelumaksua ei palauteta Jäsenelle Korvaushakemuksista, jotka koskevat ennen Jäsenyyden alkamista häiriöitä kohdanneita lentoja.

4.10 Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenen tulee välittömästi ilmoittaa AirHelpille, jos hän havaitsee, että hänen Jäsenyyttään on käytetty luvatta.

4.11 Jäsenyyden kestotilaus uusiutuu automaattisesti vuodeksi, kunnes jäsen ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta i) kirjautumalla tililleen ja valitsemalla käyttäjäsivulta ”Hallinnoi jäsenyyttä” ja napsauttamalla ”Peruuta jäsenyyteni” tai ii) toimittamalla AirHelpille jäsenyyden automaattista uusiutumista koskevan kirjallisen peruutusilmoituksen osoitteeseen [email protected]

4.12 Jäsenet, jotka lasketaan kuluttajiksi EU-kuluttajalainsäädännön nojalla, voivat peruuttaa jäsenyytensä 14 vuorokauden kuluessa ostosta ilman erillistä syytä. Käyttääkseen oikeuttaan peruuttaa jäsenyys ja saada täysi palautus maksusta jäsenen on annettava 14 vuorokauden kuluessa ostosta peruutusilmoitus, jossa mainitaan selvästi, että jäsen haluaa peruuttaa jäsenyyden. Jäsenelle tarjottavan palvelun luonteesta johtuen jäsen ei voi peruuttaa jäsenyyttään, jos jäsen on ollut jäsenyyden kattamilla lennoilla. Peruutusilmoituksen voi lähettää osoitteeseen: [email protected]

4.13 Jos ilmoitus peruuttamisesta saapuu AirHelpille 14 vuorokautta alkuperäisen tai uusitun Jäsenyyden päättymisen jälkeen tai sitä myöhemmin, Jäsen ei ole oikeutettu saamaan palautusta jäsenmaksusta.

4.14 Kun Jäsenyys on lopetettu, peruutettu tai sen voimassaolo on päättynyt, AirHelp ei enää jätä veloittamatta palvelumaksua eikä mahdollista Oikeustoimien palvelumaksua Oikeustoimista, joita tarvitaan Oikeusapupalvelun hoitamiseksi Korvaushakemuksille.

4.15 Tilauksensa lopettaneiden aiempien Jäsenten on haettava Korvausta Jäsenyyden aikana varatuista häiriöitä kohdanneista lennoista 90 päivän kuluessa Jäsenyyden loppumisesta voidakseen hyödyntää AirHelp+ -jäsenyyden etuja.

4.16 AirHelp pidättää itselleen oikeuden evätä Jäsenyyden keneltä tahansa ja siinä tapauksessa, että Jäsen rikkoo Sopimusehtoja, lopettaa kyseisen henkilön Jäsenyyden milloin tahansa.

4.17 Jäsen ei ole oikeutettu saamaan palautusta jäsenmaksusta AirHelpin lopettaessa hänen Jäsenyytensä.

Kappale 5: Kulut ja maksut

5.1 AirHelp tarjoaa Kelpoisuuspalvelun, AirHelp Connect -palvelun ja Tietopalvelun maksutta.

5.2 AirHelp tarjoaa Oikeusapupalvelun maksutta siinä tapauksessa, että AirHelp ei onnistu saamaan Asiakkaalle lentoyhtiöltä Korvausta lennosta. Jos AirHelp saa lehtoyhtiöltä Korvauksen lennosta, maksaa AirHelp sovitun osuuden siitä Asiakkaalle vähennettyään summasta ensin mahdolliset Hinnaston mukaiset maksut. Oikeudenkäyntikuluja ja asianajajapalkkioita ei vähennetä AirHelpille Asiakkaan nimissä siirretyistä maksuista. Jos AirHelp voittaa jutun, mutta lentoyhtiö maksaa Korvauksen lennosta ja/tai asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvauksia, korkoja tai vastaavia suoraan Asiakkaalle, Asiakasta laskutetaan ja hänen tulee kohtuullisessa ajassa siirtää AirHelpille Hinnaston mukaiset maksut sekä mahdollisesti vastaanottamansa asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvaukset, korot tai vastaavat.

5.3 Korvauksen sovittu osa maksetaan Asiakkaalle AirHelpin Hinnaston mukaisesti.

5.4 Jos Asiakas antaa virheelliset tai puutteelliset maksutiedot Korvauksen maksamista varten ja maksu palautuu AirHelpille eikä Asiakas vastaa korjatakseen tai toimittaakseen tarvittavat tiedot, jotta sovittu osuus Korvauksesta voitaisiin maksaa hänelle, huolimatta useista muistutuksista ja AirHelpin kohtuullisista yrityksistä tavoittaa Asiakas muiden kanavien kautta kuin sähköpostiosoitteesta, jonka Asiakas on toimittanut AirHelpille, on AirHelpilla oikeus pitää itsellään Asiakkaan osuus korvauksesta.

5.5 Kun AirHelp on maksanut korvauksen sovittujen ohjeiden ja Asiakkaan valitseman maksutavan mukaan, AirHelp ei ole vastuussa, jos:

i) Shekki, prepaid-pankkikortti, luottokortti tai muu vastaava katoaa matkalla Asiakkaalle

ii) tapahtuu mikä tahansa häiriö, joka johtuu Asiakkaan antamista vääristä tiedoista. Jos korvaus päätyy väärälle ihmiselle väärien tietojen takia, AirHelp ei ole velvoitettu aktiivisesti auttamaan asiassa.

5.6 Korkoa ei voi vaatia tulevien ja lähtevien maksujen väliseltä ajalta. AirHelp pidättää oikeuden pitää itsellään mahdolliset lentoyhtiöltä saadut korot.

5.7 AirHelp ei ole velvoitettu minkäänlaisiin korvauksiin, jos AirHelp ei pysty siirtämään korvausta Asiakkaalle tarpeeksi nopeasti, kun esteenä on jokin AirHelpin hallinnan ulkopuolinen syy kuten lakko, työsulku, luonnonmullistus, sota, mellakka, yleiset levottomuudet, lain tai viranomaismääräyksen noudattaminen, säännös, asetus tai ohje, onnettomuus, tehtaan tai laitteiston vioittuminen, tulipalo, tulva tai myrsky.

Artikla 6: Tietosuoja

6.1 AirHelp käyttää asiakkaan toimittamia henkilötietoja ensisijaisesti Kelpoisuuspalvelun, AirHelp+-jäsenyyden, AirHelp Connect -palvelun, Tietopalvelun ja Oikeustoimet palveluna -avun toimittamiseksi sopimuksen mukaisesti. AirHelp saattaa myös kerätä henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuten tilastointia, hallintoa tai viestintää, tieto- ja turvallisuushallintoa, fyysistä turvallisuutta, tunnistamista ja käyttöoikeuksien hallintaa, tukijärjestelmiä, sisäisiä projekteja ja organisaation tiimejä ja toimintoja varten. Kaikki henkilötiedot kerätään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) tai muun mahdollisesti sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti (katso Tietosuojalausunto).

6.2 Asiakas antaa AirHelpille henkilötietojaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen tai muun mahdollisesti sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti antaen AirHelpille nimenomaisen luvan käsitellä asiakkaan antamia ja soveltuen hänen kanssamatkustajiensa puolesta annettuja tai heidän antamiaan henkilötietoja ja käyttää niitä tämän sopimuksen yhteydessä. AirHelp siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla lueteltujen ehtojen mukaisesti:

i)​ Asiakas on antanut suostumuksensa tähän;

ii) tietoja käytetään kuten on kerrottu alunperin niitä kerättäessä;

iii) se on välttämätöntä valmisteltaessa, neuvoteltaessa tai toimeenpantaessa Asiakkaan kanssa tehtyä Sopimusta;

iv) näin vaaditaan kanteen tekemiseen tai muuhun lailliseen tarkoitukseen;

v) näin vaaditaan oikeudellisien vaateiden luomiseen tai suojeluun tai kanteen puolustamiseen oikeudessa;

vi) jos sillä voidaan estää tai ennaltaehkäistä tietojen väärinkäyttö tai muut laittomat toimenipiteet, kuten puolustautuminen kyberhyökkäyksiltä.

Artikla 7: Asiakkaan antamat tiedot

7.1 AirHelpin pyynnöstä asiakas tai hänen kanssamatkustajansa antaa AirHelpille kaikki sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa, että annetut tiedot ovat todenmukaisia ja täydellisiä ja että soveltuen ne on annettu kanssamatkustajien suostumuksella.

7.2 Asiakas suostuu korvaamaan kokonaisuudessaan AirHelpille kaikki mahdollisten kolmansien osapuolten korvaushakemukset johtuen esimerkiksi Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai vilpillisestä toiminnasta.

Siinä tapauksessa, että Asiakas on antanut AirHelpille virheellisiä tietoja tai menetellyt vilpillisesti, AirHelpilla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi. Jos Sopimus irtisanotaan tämän kohdan mukaisesti, ei Asiakkaalla ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin.

Kappale 8: Asiakkaan oikeus peruuttaa toimeksianto

8.1 Jos olet kuluttaja EU:n kuluttajasäännösten mukaan, eli jos olet luonnollinen henkilö etkä tee toimeksiantoa yrityksen tai muun yhteisön nimissä tai ammatinharjoittajana, sinulla on lakisääteinen oikeus perua toimeksianto.

8.2 Voit peruuttaa hyväksymäsi Sopimuksen (esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla) 14 vuorokauden kuluessa sen solmimisesta ilman erillistä syytä. Voit peruuttaa Sopimuksen lähettämällä 14 vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen, jossa mainitaan selvästi, että haluat peruuttaa Sopimuksen. Sinulle tarjottavan palvelun luonteen vuoksi et voi peruuttaa suostumustasi Sopimukseen, jos olemme ilmoittaneet sinulle, että lentoyhtiö on hyväksynyt Korvaushakemuksesi, koska olemme tällaisessa tapauksessa suorittaneet pyydetyn palvelun. Peruutuspyynnön voit lähettää osoitteeseen:

AirHelp GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berliini, Saksa

sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

Kappale 9: Loppusäännökset

9.1 AirHelpillä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja tai Hinnastoa sekä lisätä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutoksilla on Asiakkaalle epäedullisia seurauksia, ne eivät koske Asiakasta, ellei Asiakas hyväksy niitä.

9.2 Saksan lakeja sovelletaan näihin Käyttöehtoihin, Valtuuttavaan asiakirjaan sekä AirHelpin ja Asiakkaan väliseen Sopimukseen. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus vaatia asianmukaista suojaa Asiakkaan asuinjäsenvaltion lakien mukaisten pakottavien säännösten nojalla.

9.3 Jos mikä tahansa osa Käyttöehdoista mitätöityy tai muuttuu laittomaksi, se ei vaikuta muuhun osaan sopimusta.

9.4 Kaikkia Korvaushakemukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan kokonaan tai osin siirtää AirHelpin sisällä tai kolmansille osapuolille.

9.5 Englanninkielinen versio näistä Käyttöehdoista on pätevä siinä tapauksessa, että kieliversio on sen kanssa ristiriidassa.

Julkaistu: 20.07.2020