Käyttöehdot

1: Termit

Käyttöehdoissa viitataan termeihin, joiden selitykset on mainittu alla:

1.1 ”Sopimus”: asiakkaan ja AirHelpin välinen sopimus, joka astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä nämä käyttöehdot. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen käyttöehdot, kun hän on allekirjoittanut valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Limited, Hong Kongiin rekisteröity yritys jonka osoite on: 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 ”Lentomatkustajan oikeudet”: Mikä tahansa laki, säädös, asetus, direktiivi tai vastaava, joka on säädetty paikallisella, kansallisella tai EU-tasolla millä on säädetty säännöt kompensaatiosta siinä tapauksessa kun lento on myöhässä, peruutettu tai ylivarattu.

1.4 “Valtakirja”: dokumentti, jolla käyttäjä näiden ehtojen mukaisesti luovuttaa AirHelpille oikeuden olla korvaushakemuksen haltija.

1.5 ”Valtuuttava asiakirja”: AirHelpin asiakkaalle toimittama asiakirja, joka valtuuttaa AirHelpin tai AirHelpin edustajan tai kumppanin toimimaan asiakkaan puolesta. Tämä asiakirja voidaan toimittaa useassa eri muodossa, esimerkiksi valtakirjana, asianajovaltuutus-valtakirjana tai asiakaskirjeenä.

1.6 “Korvaushakemus”: Mikä tahansa korvaushakemus lentoyhtiötä vastaan rahallista korvausta varten, joka on lentomatkustajien oikeuksien mukainen.

1.7 “Käyttäjä”: Henkilö(t), jotka ovat hyväksyneet nämä käyttöehdot.

1.8 “Korvaus lennosta”: kokonaissumma, jonka lentoyhtiö maksaa korvaushakemukseen liittyen asiakkaalle tai AirHelpille korvauksena, sovitteluna, hyväntahdon eleenä tai muutoin, kun asiakas on hyväksynyt nämä käyttöehdot. Selvyyden vuoksi korvaus lennosta ei sisällä minkäänlaisia asianajajan palkkioita, oikeudenkäyntikustannuksia, perintäkuluja, korkoja tai muita vastaavia kuluja, joiden maksaminen on ainoastaan AirHelpin vastuulla.

1.9 “Oikeustoimet”: Oikeustoimi missä tahansa oikeusasteessa, muu viranomaistoimenpide tai tapauksen välittäminen sopimuksen alaisuudessa toimivalle yhteistyökumppanille, kuten asianajajalle tai asianajotoimistolle, joka vastaa oikeustoimien hoitamisesta.

1.10 ”Hinnasto”: näiden käyttöehtojen liite, jossa eritellään valuutat, maksutavat ja kaikki Airhelpin veloittamat kulut.

1.11 “Asetus 261/04”: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 261/2004 joka asetettiin 11 helmikuuta 2004, joka määrittelee yleisest säännöt korvaukseen ja matkustajien auttamiseen siinä tapauksessa että lento on myöhässä, peruttu tai matkustajaa ei päästetä lennolle.

2: Sopimus

2.1 Kun käyttäjä antaa korvaushakemuksensa AirHelpin hoidettavaksi, käyttäjä samalla hyväksyy nämä käyttöehdot.

2.2 Sopimus solmitaan vain, jos AirHelp suostuu hoitamaan asiakkaan korvaushakemusta. AirHelpillä on oikeus kieltäytyä minkä tahansa korvaushakemuksen hoitamisesta ilman syytä. Kieltäytymistapauksessa AirHelp ilmoittaa asiasta viipymättä asiakkaalle. Jos AirHelp hyväksyy käyttäjän korvaushakemuksen hoidettavakseen, asiakasta pyydetään allekirjoittamaan valtakirja tai valtuuttava asiakirja. Kun asiakas on allekirjoitettanut valtakirjan, asiakkaan ja AirHelpin välinen sopimus on solmittu.

2.3 Käyttäjän tehdessä sopimuksen asian käsittelystä AirHelpin kanssa, hän takaa silloin että on valtuutettu siihen ja on laillisesti kykenevä Sopimuksen tekemiseen.

2.4 Käyttäjä ymmärtää sen että AirHelp auttaa vain korvausvaatimusasiassa Käyttäjää ja AirHelp ei hyväksy korvauksena vastapuolelta lahjakortteja ja/tai muita palveluita, ja tämän kaltaiset ehdotukset vastapuolelta käsitellään kieltäytymisenä korvauksesta.

2.5 Käyttäjä takaa sen että Korvaushakemusta ei ole annettu kenenkään muun kolmannenn osapuolen hoidettavaksi, eikä asian käsittely ole kesken Käyttäjän ja lentoyhtiön välillä.

2.6 Allekirjoitettuaan valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan asiakas ei saa osallistaa ketään muuta osapuolta tavoittelemaan korvausvaatimusta tai osoittaa korvausvaatimusta kenellekään toiselle osapuolelle. Kaikki mahdolliset olemassa olevat sitoumukset tai valtakirjat on peruttava ennen tämän valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan allekirjoittamista.

2.7 Jos asiakas saa asianomaiselta lentoyhtiöltä minkäänlaisia korvaushakemukseen liittyviä suoria maksuja tai muita korvauksia sopimuksen solmimisen jälkeen, asiakas on velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä AirHelpille. Tällaiset maksut katsotaan korvaukseksi lennosta.

2.8 Allekirjoitettuaan valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan asiakas on velvollinen lopettamaan neuvottelut asianomaisen lentoyhtiön kanssa ja ohjaamaan lentoyhtiön yhteydenotot AirHelpille, jotta AirHelp voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen.

2.9 Sopimus päättyy:

i) kun Korvaushakemuksen mukainen korvaus on maksettu täysimääräisenä AirHelpille ja kun asiakkaalle on siirretty Sopimuksen mukainen maksu mistä vähennetty AirHelpin komissio, tai

ii) kun AirHelp on todennut että korvauksen saaminen on mahdotonta, tämä edellyttää että AirHelp tekee syvällisen analyysin tapauksesta ja kertoo Käyttäjälle että Korvaushakemusta ei tulla ajamaan eteenpäin.

2.10 Jos sopimus puretaan kohdan 2.9ii mukaisesti ja asiakas pyytää, korvaushakemus voidaan palauttaa asiakkaan hoidettavaksi maksutta (katso Hinnasto).Tämän jälkeen käyttäjä voi vapaasti ajaa korvaushakemusta itse.

2.11 AirHelpin tehdessä sopimuksia kolmansien osapuolien kanssa, saattaa käytössä olla myös muita käyttöehtoja.

3: Kuvaus palvelusta

3.1 AirHelp ajaa Käyttäjän Korvaushakemusta lentoyhtiöltä asetuksen 261/2004 tai minkä tahansa muun säännön, lain tai asetuksen mukaisesti olevaa lentomatkustajan oikeutta tukevan asian mukaan.

3.2 Lento- ja muut tiedot voidaan toimittaa AirHelpille verkkosivuston, mobiilisovellusten, sähköpostin tai minkä tahansa muun AirHelpin tukeman ohjelmiston tai elektronisen järjestelmän kautta tai puhelimitse. Korvaushakemuksen vastaanotettuaan AirHelp tarkistaa ja vahvistaa annetut lentotiedot. Jos korvaushakemus vaikuttaa tämän jälkeen riittävältä, AirHelp ilmoittaa asiakkaalle hyväksyneensä korvaushakemuksen ja pyytää asiakasta allekirjoittamaan valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan.

3.3 Jotta AirHelp voi onnistua korvauksen tavoittelussa, AirHelp tarvitsee asiakkaalta allekirjoitetun valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan, jonka asiakas voi toimittaa AirHelpille joko verkkolomakkeella, mobiilisovelluksella, sähköpostilla tai postitse. Asiakkaan allekirjoittaman valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan saatuaan AirHelp valmistelee maksupyynnön ja toimittaa sen lennon liikennöineelle lentoyhtiöille viipymättä sekä hoitaa tämän jälkeen kaiken kanssakäymisen lentoyhtiön kanssa.

3.4 Jos lentoyhtiö ei suorita korvausta kohtuullisessa ajassa ja tapaus koetaan riittäväksi, AirHelp saa siirtää asian käsittelyn sopimuksen alaisuudessa olevalle asianajajalle, joka aloittaa oikeudelliset prosessit Korvaushakemuksen käsittelyä varten (katso Hinnasto).

3.5 Mikäli sopimuksen alaisuudessa toimivaa asianajajaa käytetään oikeustoimissa, asiakas myöntää AirHelpille luvan antaa sopimuksen alaiselle asianajajalle pääsyn kaikkiin AirHelpille toimitettuihin tietoihin ja asianajajalle oikeuden antaa AirHelpille tietoa tapauksen etenemisestä. Jos oikeuskäsittelyä varten tarvitaan erillinen valtuutustodistus, asianajovaltuutus-valtakirja, todenmukaisuuslausunto, valtuuttava asiakirja tai muita vastaavia lisäasiakirjoja, asiakas sitoutuu allekirjoittamaan tällaiset asiakirjat. Jos asiakas on jo allekirjoittanut valtuuttavan asiakirjan ja allekirjoittaa valtuutustodistuksen, asianajovaltuutus-valtakirjan, asiakaskirjeen tai muun vastaavan asiakirjan, korvaushakemus osoitetaan automaattisesti takaisin asiakkaalle.

3.6 Jos laillisen arvinoinnin jälkeen näyttää siltä, että kanteen nostaminen ei ole kannattavaa, asiasta ilmoitetaan käyttäjälle eikä AirHelp tämän jälkeen tee tapauksen suhteen muita toimenpiteitä.

3.7 Jos kanne suoritetaan AirHelpin tai sopimuksen alaisuudessa olevan asianajajan kanssa, AirHelp takaa, että käyttäjälle ei synny mitään kuluja siinä tapauksessa, että kanne hävitään. Tapauksessa, jossa kanne voitetaan tai saadaan soviteltua lentoyhtiön ja AirHelpin välillä, AirHelp kattaa omat kulunsa, jotka eivät kuulu lentoyhtiölle.

3.8 Asiakas ymmärtää, että minkä tahansa sovintotarjouksen hyväksyminen on yksinomaan AirHelpin päätettävissä, sillä asiakas on osoittanut korvaushakemuksen AirHelpille. Mikäli AirHelp toimii asiakkaan puolesta valtuuttavan asiakirjan nojalla, asiakas valtuuttaa AirHelp hyväksymään tai hylkäämään sovintotarjoukset AirHelpin lentoyhtiöön liittyvän kokemuksen sekä ulkoisten laillisten edustajien neuvojen perusteella.

4: Kulut ja maksut

4.1 AirHelp ajaa Käyttäjän Korvaushakemusta ilman erillistä kulua. Jos AirHelp onnistuneesti saa korvauksen, AirHelp ottaa komission Hinnaston mukaisesti.

4.2 Korvauksen sovittu osa maksetaan asiakkaalle hinnaston mukaisesti.

4.3 Jos käyttäjä antaa virheelliset tai riittämättömät maksutiedot korvauksen maksamiseksi ja maksu palautuu AirHelpille, AirHelpillä on oikeus vähentää korvauksesta kaikki syntyneet ulkoiset kulut sekä muutoskulu kattamaan sisäiset kustannukset jokaisesta tapauksesta (katso Hinnasto). Jos Käyttäjä useista muistutuksista ja yhteydenotoista huolimatta ei ilmoita tarvittavia maksutietoja AirHelpille, on AirHelpillä oikeus pitää käyttäjän osuus korvauksesta.

4.4 Kun AirHelp on maksanut korvauksen sovittujen ohjeiden ja asiakkaan valitseman maksutavan mukaan, AirHelp ei ole velvollinen:

i) Shekki, prepaid-pankkikortti, luottokortti tai muu vastaava hukkuu matkalla Käyttäjälle

ii) Mikä tahansa häiriö, joka johtuu Käyttäjän antamista vääristä tiedoista. Jos korvaus päätyy väärälle ihmiselle väärien tietojen takia, niin AirHelp ei ole velvoitettu aktiivisesti auttamaan asiassa.

4.5 Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia korkoa ajalta, jona hän odottaa maksusuoritusta. AirHelp varaa oikeuden pyytää tarvittaessa korkoa korvaukselle odottaessaan sitä lentoyhtiöltä.

4.6 Erillistä kuittia käytetyistä palveluista ja perityistä kuluista ei automaattisesti tarjota, mutta elektroninen kuitti on mahdollista pyytää ja saada sähköpostilla.

4.7 AirHelp ei ole velvoitettu minkäänlaisiin korvauksiin, jos AirHelp ei pysty siirtämään korvausta asiakkaalle tarpeeksi nopeasti, kun esteenä on Airhelpin hallinnan ulkopuoliset syyt, kuten lakko, työsulku, luonnonmullistus, sota, mellakka, yleiset levottomuudet, lain tai viranomaismääräyksen noudattaminen, säännös, asetus tai ohje, onnettomuus, tehtaan tai laitteiston vioittuminen, tulipalo, tulva tai myrsky.

5: Tietosuoja

AirHelp käyttää tietoja ainoastaan kun Korvaushakemuksen tekeminen niiden käyttämistä vaatii Sopimuksen mukaisesti. Lisäksi AirHelp kunnoittaa ja noudattaa kaikkia tietosuojalakeja. Käyttäjä antaa luvan henkilötietojen käyttämiseen niiden tietosuojalakien mukaan mitkä ovat voimassa ja kuten Sopimuksen puitteissa on määritelty. AirHelp antaa tietoja kolmansien osapuolien käyttöön ainoastaan jos:

i) ​ käyttäjä hyväksyy sen;

ii) ​ jos tietoja käytetään kuten on kerrottu alunperin niitä kerättäessä;

iii) jos se on tarvittavaa valmistellessa, neuvoteltaessa tai toimeenpantaessa Käyttäjän sopimusta;

iv) jos vaaditaan kanteen tekemiseen tai muuhun lailliseen tarkoitukseen;

v) ​ jos sitä vaaditaan oikeudellisien vaateiden luomiseen tai suojeluun tai kanteen puolustamiseen oikeudessa;

vi) jos sillä voidaan estää tai ennalta ehkäistä tietojen väärinkäyttö tai muut laittomat toimenipiteet, kuten puolustautuminen kyberhyökkäyksiltä.

6: Asiakastiedot ja muu data

6.1 Jos AirHelp pyytää, antaa Käyttäjä AirHelpille kaikki tiedot mitä vaaditaan jotta Sopimus saadaan toteutettua. Käyttäjä takaa, että kaikki tiedot ovat annettu oikein.

6.2 Käyttäjä ei voi tehdä korvauspyyntöjä kolmansien osapuolien kautta AirHelpille, liittyen virheisiin kommunikoinnissa tai väärän tiedon antamisessa eteenpäin tai minkään muun vastaavan tapahtuessa.

6.3 Siinä tapauksessa että on tapahtunut virhe tiedonkäsittelyssä tai muussa tapauksessa, on AirHelpilla oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi. Jos Sopimus irtisanotaan tämän kohdan mukaisesti, ei Käyttäjällä ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin.

7: Asiakkaan oikeus peruuttaa toimeksianto

7.1 Jos asiakas luetaan kuluttajaksi Eu:n kuluttajasäännösten mukaan, eli jos hän on luonnollinen henkilö eikä tee toimeksiantoa yrityksen tai muun yhteisön nimissä, hänellä on lakisääteinen oikeus perua toimeksianto.

7.2 Voit peruuttaa hyväksymäsi sopimuksen (esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla) 14 päivän kuluessa sen solmimisesta ilman erillistä syytä. Voit peruuttaa sopimuksen lähettämällä yllä mainitun 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksen, jossa on mainittava selvästi, että haluat peruuttaa sopimuksen. Tarjoamamme palvelun luonteen vuoksi et saa peruuttaa sopimusta, jos olemme ilmoittaneet sinulle, että lentoyhtiö on hyväksynyt korvaushakemuksen, sillä tällaisissa tapauksissa olemme jo toimittaneet pyytämäsi palvelun. Peruutus on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

or
Tai sähköpostilla: [email protected]

8: Loppusäännökset

8.1 AirHelpillä on valtuus muuttaa käyttöehtoja tai hinnastoa sekä lisätä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutoksista on asiakkaalle epäedullisia seurauksia, ne eivät koske asiakasta, ellei asiakas hyväksy niitä.

8.2 Saksan lakeja ja oikeusistuinta sovelletaan näihin käyttöehtoihin sekä AirHelpin ja käyttäjän väliseen sopimukseen ja valtakirjaan. Näitä käyttöehtoja tai AirHelpin ja asiakkaan välistä valtakirjaa tai sopimusta koskevat riidat ratkaistaan yksinomaisesti ja ensi kädessä Kööpenhaminan kaupunkituomioistuimessa Tanskassa.

8.3 Jos mikä tahansa osa Käyttöehdoista mitätöityy tai muuttuu laittomaksi, se ei vaikuta muuhun osaan sopimusta.

8.4 Kaikkia Korvaushakemukseen liittyviä osia tai asioita voidaan siirtää AirHelpin sisällä tai kolmansille osapuolille.

8.5 Englanninkielinen versio näistä Käyttöehdoista on pätevä, siinä tapauksessa että kieliversio tuottaa epäjohdonmukaisuuksia.