Käyttöehdot

Kappale 1: Määritelmät

Käyttöehdoissa viitataan termeihin, joiden määritelmät on kuvattu alla:

1.1 ”Sopimus”: Asiakkaan ja AirHelpin välinen sopimus, joka astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä nämä Käyttöehdot. Oikeusapupalvelun osalta Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Käyttöehdot, kun hän on allekirjoittanut Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Limited, Hong Kongiin rekisteröity yritys jonka osoite on: 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 “AirHelp+”: Jos Asiakas on ostanut “AirHelp+”-palvelun AirHelp ei peri palvelumaksua eikä mahdollista Oikeustoimien palvelumaksua Oikeusapupalvelusta niiden lentojen, joille AirHelp+ on ostettu, Korvaushakemuksista.

1.4 “AirHelp Connect”: Maksuton työkalu AirHelpin verkkosivustolla ja mobiilisovelluksessa, jonka avulla voit yhdistää sähköpostilaatikkosi AirHelp-palveluun antaaksesi AirHelpin tunnistaa lentovaraukset ja lentomatkustajien oikeuksien mukaiset korvauksiin oikeuttavat lennot sähköpostilaatikoissasi.

1.5 ”Lentomatkustajan oikeudet”: Mikä tahansa laki, säädös, asetus, direktiivi tai vastaava, joka on säädetty paikallisella, kansallisella tai EU-tasolla ja jossa on säädetty rahallisista korvauksista, vahingonkorvauksista tai hyvityksistä Asiakkaille lentojen viivästymis-, perumis- tai ylivaraustilanteissa.

1.6 “Valtakirja”: dokumentti, jolla Asiakas näiden ehtojen mukaisesti luovuttaa AirHelpille oikeuden olla Korvaushakemuksen haltija.

1.7 ”Valtuuttava asiakirja”: AirHelpin Asiakkaalle toimittama asiakirja, joka valtuuttaa AirHelpin tai AirHelpin edustajan tai kumppanin toimimaan Asiakkaan puolesta. Erilaisista oikeudenkäyttövaatimuksista johtuen tämä asiakirja voidaan toimittaa useassa eri muodossa, esimerkiksi Valtakirjana, Asianajovaltuutusvaltakirjana tai Asiakaskirjeenä.

1.8 “Korvaushakemus”: Mikä tahansa Korvaushakemus lentoyhtiölle lentomatkustajien oikeuksien mukaisen rahallisen korvauksen, vahingonkorvauksen tai hyvityksen saamiseksi.

1.9 “Asiakas”: Henkilö(t), jotka ovat hyväksyneet nämä Käyttöehdot.

1.10 “Kelpoisuuspalvelu” on AirHelpin palvelu, jossa AirHelpin ohjelmisto tarkistaa lentojen kelpoisuuden Korvaushakemukseen. Kelpoisuuden tarkistus tehdään kunkin lennon osalta erikseen AirHelpin verkkolomakkeella tai kaikkien lentojen osalta kerralla, jos Asiakas on yhdistänyt sähköpostilaatikkonsa AirHelp Connect -työkalulla AirHelp-palveluun. Kelpoisuuspalvelu ilmoittaa Asiakkaalle, kuinka todennäköisesti Korvaushakemus on kelvollinen. Lentoyhtiö tulee hyvin todennäköisesti maksamaan korvauksen, jos Korvaushakemus on kelvollinen ja Asiakas voi halutessaan käyttää AirHelpin Oikeusapupalvelua tällaisten Korvaushakemusten teossa. Lentoyhtiöt eivät todennäköisesti maksa korvauksia kelvottomista Korvaushakemuksista ja siksi AirHelpin Oikeusapupalvelua ei voi käyttää tällaisten Korvaushakemusten teossa. Kelpoisuuspalvelu on tällä hetkellä käytettävissä EC 261:n alaisten häiriöitä kärsineiden lentojen kelpoisuuden tarkistamiseen.

1.11 “Korvaus lennosta”: kokonaissumma, jonka lentoyhtiö maksaa Korvaushakemukseen liittyen asiakkaalle tai AirHelpille korvauksena, sovitteluna, hyväntahdon eleenä tai muutoin, kun asiakas on hyväksynyt nämä Käyttöehdot. Selvyyden vuoksi Korvaus lennosta ei siis sisällä minkäänlaisia asianajajan palkkioita tai hyvityksiä, oikeusavun kustannuksia, oikeudenkäyntikustannuksia, perintäkuluja, korkoja tai muita vastaavia kuluja, joiden maksaminen on ainoastaan AirHelpin vastuulla.

1.12. “Tietopalvelu” tarkoittaa AirHelpin tarjoamia lentotietoja, lentoyhtiötietoja, lentokenttätietoja, muita matkustamiseen liittyviä tietoja, tietoja lentomatkustajien oikeuksista ja kuluttajansuojalainsäädännöstä. Nämä tiedot liittyvät Asiakkaan matkoihin ja tarjoavat yleistä tietoa kuten tietoa lentokenttien ja lentoyhtiöiden sijoituksista tai uutisia lentomatkustajien oikeuksista. Tietoa jaetaan digitaalisesti kuten sähköpostin, henkilökohtaisen käyttäjäsivun, AirHelpin verkkosivustojen tai mobiilisovellusten avulla.

1.13 “Oikeusapupalvelu” on AirHelpin pyrkimys hakea korvausta sisältäen tarvittaessa myös Oikeustoimet.

1.14 “Oikeustoimet”: Oikeustoimi missä tahansa oikeusasteessa, muu viranomaistoimenpide tai tapauksen välittäminen sopimuksen alaisuudessa toimivalle yhteistyökumppanille, kuten asianajajalle tai asianajotoimistolle, joka vastaa Oikeustoimien hoitamisesta.

1.15 “Oikeudellinen pikakaista” on menettelytapa lentoyhtiöille, jotka eivät yleensä maksa Korvausta lennosta ilman Oikeustoimia. Jos AirHelp tarjoaa Oikeusapupalveluaan Oikeudellisen pikakaistan mukaisesti, AirHelp veloittaa sekä palvelumaksun että Oikeustoimien palvelumaksun AirHelpille aiheutuvan suuremman riskin ja suurempien kustannusten vuoksi.

1.16 ”Hinnasto”: näiden Käyttöehtojen liite, jossa eritellään valuutat, maksutavat ja kaikki AirHelpin veloittamat kulut.

1.17 “Asetus 261/04”: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 261/2004 joka asetettiin 11 helmikuuta 2004, joka määrittelee yleiset säännöt korvaukseen ja matkustajien auttamiseen siinä tapauksessa että lento on myöhässä, peruttu tai matkustajaa ei päästetä lennolle.

Kappale 2: Sopimus

2.1 Asiakkaan hyväksyttyä nämä Käyttöehdot, AirHelp suostuu toteuttamaan ja Asiakas suostuu vastaanottamaan Kelpoisuuspalvelun ja Tietopalvelun.

2.2 Asiakkaan hyväksyttyä nämä Käyttöehdot ja allekirjoitettuaan joko Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan Asiakas suostuu käyttämään Oikeusapupalvelua ja AirHelp suostuu toimittamaan Oikeusapupalvelun, ellei AirHelp ilmoita Asiakkaalle viiveettä, että AirHelp ei voi toimittaa Oikeusapupalvelua kyseiselle Korvaushakemukselle.

2.3 Hyväksymällä AirHelpin ja asiakkaan välisen sopimuksen, asiakas takaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus hyväksyä AirHelpin sopimusehdot itsensä, ja tarvittaessa, muiden korvauksen hakijoiden puolesta. Allekirjoittamalla sopimusehtojen mukaisen valtakirjan tai vastaavan toimeksiantoasiakirjan, asiakas vahvistaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus allekirjoittaa sopimusehtojen mukainen valtakirja sekä itsensä että tarvittaessa, alaikäisten kanssamatkustajien puolesta.

2.4 Asiakas ymmärtää, että AirHelp auttaa Asiakasta vain Korvaushakemusasiassa eikä hyväksy lentoyhtiöltä lahjakortteja ja/tai muita palveluita Korvauksena lennosta, ja tämän kaltaiset ehdotukset lentoyhtiöltä katsotaan maksamisesta kieltäytymiseksi ellei AirHelp määrittele, että Asiakkaan kannalta parempaan lopputulokseen pääseminen on epätodennäköistä ja että Asiakkaan kannalta paras vaihtoehto kyseisessä tilanteessa olisi hyväksyä lentoyhtiön tarjous.

2.5 Asiakas takaa sen, että Korvaushakemusta ei ole annettu kenenkään muun kolmannen osapuolen hoidettavaksi, eikä asian käsittely ole kesken Asiakkaan ja lentoyhtiön välillä.

2.6 Allekirjoitettuaan Valtakirjan Asiakas ei saa osoittaa Korvaushakemusta kenellekään muulle osapuolelle, koska Korvaushakemus on valtuutettu AirHelpille. Kaikki mahdolliset olemassa olevat sitoumukset tai Valtakirjat on peruttava ennen tämän Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan allekirjoittamista. Selvyyden vuoksi Asiakas voi siis allekirjoitettuaan Valtuuttavan asiakirjan perua Valtuuttavassa asiakirjassa määritellyn valtuutuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti AirHelpille.

2.7 Jos Asiakas saa asianomaiselta lentoyhtiöltä minkäänlaisia Korvaushakemukseen liittyviä suoria maksuja tai muita korvauksia sopimuksen solmimisen jälkeen, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä AirHelpille. Tällaiset maksut katsotaan Korvaukseksi lennosta ja oikeuttavat AirHelpin saamaan palvelumaksunsa sekä Oikeustoimien palvelumaksunsa siinä tapauksessa, että AirHelp oli ryhtynyt Oikeustoimiin ennen kuin Asiakas sai maksun lentoyhtiöltä. Selvyyden vuoksi, Korvaus lennosta ei sisällä minkäänlaisia asianajajan palkkioita tai hyvityksiä, oikeusavun kustannuksia, oikeudenkäyntikustannuksia, perintäkuluja, korkoja tai muita vastaavia kuluja, joiden maksaminen on ainoastaan AirHelpin vastuulla.

2.8 Allekirjoitettuaan Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan Asiakas on velvollinen lopettamaan neuvottelut asianomaisen lentoyhtiön kanssa ja ohjaamaan lentoyhtiön yhteydenotot AirHelpille, jotta AirHelp voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Kappale 3: Kuvaus Oikeusapupalvelusta

3.1 AirHelp hakee Asiakkaalle Korvausta lennosta lentoyhtiöltä asetuksen 261/2004 tai minkä tahansa muun lentomatkustajan oikeuksia koskevan säännön, lain tai asetuksen mukaisesti.

3.2 Lento- ja muut tiedot voidaan toimittaa AirHelpille verkkosivuston, mobiilisovellusten, sähköpostin tai minkä tahansa muun AirHelpin tukeman ohjelmiston tai digitaalisen järjestelmän kautta tai puhelimitse.

3.3 Jotta AirHelp voi onnistua korvauksen tavoittelussa, AirHelp tarvitsee Asiakkaalta allekirjoitetun Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan, jonka Asiakas voi toimittaa AirHelpille joko verkkolomakkeella, mobiilisovelluksella, sähköpostilla tai postitse. Asiakkaan allekirjoittaman Valtakirjan tai Valtuuttavan asiakirjan saatuaan AirHelp valmistelee maksupyynnön ja toimittaa sen lennon liikennöineelle lentoyhtiöille viipymättä sekä hoitaa tämän jälkeen kaiken kanssakäymisen lentoyhtiön kanssa. Tältä osin Oikeusapupalvelua, jos lentoyhtiö maksaa Korvauksen lennosta, AirHelp veloittaa palvelumaksunsa (katso Hinnasto).

3.4 Jos liikennöinyt lentoyhtiö ei suorita korvausta kohtuullisessa ajassa ja asia voidaan todeta riittävän varmasti, AirHelp saa siirtää asian käsittelyn sopimuksen alaisuudessa olevalle asianajajalle, joka aloittaa Oikeustoimet korvauksen saamiseksi. Siinä tapauksessa, että Oikeustoimet aloitetaan ja lentoyhtiö tämän jälkeen maksaa Korvausen lennosta, veloittaa AirHelp Oikeustoimien palvelumaksunsa palvelumaksun lisäksi kattaakseen Oikeustoimista aiheutuneet kulut (katso Hinnasto).

3.5 Mikäli sopimuksen alaisuudessa toimivaa asianajajaa käytetään Oikeustoimissa, Asiakas myöntää AirHelpille luvan antaa sopimuksen alaiselle asianajajalle pääsyn kaikkiin AirHelpille toimitettuihin tietoihin ja asianajajalle oikeuden antaa AirHelpille tietoa tapauksen etenemisestä. Jos oikeuskäsittelyä varten tarvitaan erillinen valtuutustodistus, asianajovaltuutusvaltakirja, todenmukaisuuslausunto, valtuuttava asiakirja tai muita vastaavia lisäasiakirjoja, Asiakas sitoutuu allekirjoittamaan tällaiset asiakirjat. Jos Asiakas on jo allekirjoittanut valtuuttavan asiakirjan ja allekirjoittaa valtuutustodistuksen, asianajovaltuutusvaltakirjan, asiakaskirjeen tai muun vastaavan asiakirjan, Asiakas ja AirHelp suostuvat siihen, että Korvaushakemus osoitetaan automaattisesti takaisin Asiakkaalle välittömästi ennen kuin Asiakas allekirjoittaa asianajovaltuutusvaltakirjan, valtakirjan, asiakaskirjeen tai vastaavan.

3.6 Jos laillisen arvioinnin jälkeen näyttää siltä, että kanteen nostaminen ei ole kannattavaa, asiasta ilmoitetaan Asiakkaalle eikä AirHelp eikä asiaa hoitanut asianajaja tämän jälkeen tee tapauksen suhteen muita toimenpiteitä.

3.7 Jos kanne suoritetaan AirHelpin tai sopimuksen alaisuudessa olevan asianajajan kanssa, AirHelp takaa, että Asiakkaalle ei synny mitään kuluja siinä tapauksessa, että kanne hävitään. Tapauksessa, jossa kanne voitetaan tai saadaan soviteltua lentoyhtiön ja AirHelpin välillä, AirHelp kattaa lentoyhtiölle kuulumattomat kulut.

3.8 Asiakas ymmärtää, että minkä tahansa sovintotarjouksen hyväksyminen on yksinomaan AirHelpin päätettävissä, sillä Asiakas on osoittanut Korvaushakemuksen hoitamisen AirHelpille. Mikäli AirHelp toimii Asiakkaan puolesta Valtuuttavan asiakirjan nojalla, Asiakas valtuuttaa AirHelpin hyväksymään tai hylkäämään sovintotarjoukset AirHelpin lentoyhtiöön liittyvän kokemuksen sekä ulkoisten laillisten edustajien neuvojen perusteella.

Kappale 4: Kulut ja maksut

4.1 AirHelp tarjoaa Kelpoisuuspalvelun, AirHelp Connect -palvelun ja Tietopalvelun maksutta.

4.2 AirHelp tarjoaa Oikeusapupalvelun maksutta siinä tapauksessa, että AirHelp ei onnistu saamaan Asiakkaalle lentoyhtiöltä Korvausta lennosta. Jos AirHelp saa lehtoyhtiöltä Korvauksen lennosta, maksaa se sovitun osuuden siitä Asiakkaalle vähennettyään summasta ensin mahdolliset Hinnaston mukaiset maksut. Jos AirHelp saa lehtoyhtiöltä Korvauksen lennosta, mutta Korvaus lennosta ja/tai asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvauksia, korkoja tai vastaavia on maksettu suoraan lentoyhtiöltä Asiakkaalle, Asiakas maksaa välittömästi AirHelpille Hinnaston mukaiset maksut sekä mahdollisesti vastaanottamansa asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvaukset, korot tai vastaavat.

4.3 Korvauksen sovittu osa maksetaan Asiakkaalle Hinnaston mukaisesti.

4.4 Jos Asiakas antaa virheelliset tai riittämättömät maksutiedot Korvauksen maksamiseksi ja maksu palautuu AirHelpille, ja Asiakas, useista muistutuksista ja AirHelpin kohtuullisista yrityksistä tavoittaa Asiakas muita kanavia pitkin kuin sen sähköpostiosoitteen avulla, jonka Asiakas on toimittanut AirHelpille huolimatta, ei vastaa korjatakseen tai toimittaakseen tarvittavat tiedot, jotta sovittu osuus Korvauksesta voitaisiin maksaa hänelle, on AirHelpillä oikeus pitää itsellään Asiakkaan osuus korvauksesta.

4.5 Kun AirHelp on maksanut korvauksen sovittujen ohjeiden ja Asiakkaan valitseman maksutavan mukaan, AirHelp ei ole vastuussa, jos:

i) Shekki, prepaid-pankkikortti, luottokortti tai muu vastaava katoaa matkalla Asiakkaalle

ii) tapahtuu mikä tahansa häiriö, joka johtuu Asiakkaan antamista vääristä tiedoista. Jos korvaus päätyy väärälle ihmiselle väärien tietojen takia, AirHelp ei ole velvoitettu aktiivisesti auttamaan asiassa.

4.6 Korkoa ei voi vaatia tulevien ja lähtevien maksujen väliseltä ajalta. AirHelp pidättää oikeuden pitää itsellään mahdolliset lentoyhtiöltä saadut korot.

4.7 AirHelp ei ole velvoitettu minkäänlaisiin korvauksiin, jos AirHelp ei pysty siirtämään korvausta Asiakkaalle tarpeeksi nopeasti, kun esteenä on jokin AirHelpin hallinnan ulkopuolinen syy kuten lakko, työsulku, luonnonmullistus, sota, mellakka, yleiset levottomuudet, lain tai viranomaismääräyksen noudattaminen, säännös, asetus tai ohje, onnettomuus, tehtaan tai laitteiston vioittuminen, tulipalo, tulva tai myrsky.

Kappale 5: Tietosuoja

5.1 AirHelp käyttää tietoja ainoastaan Kelpoisuuspalvelun, AirHelp Connect -palvelun, Tietopalvelun ja Oikeusapupalvelun toimittamiseen Sopimuksen mukaisesti. AirHelp saattaa myös kerätä henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuten tilastointia, hallintoa tai viestintää, tieto- ja turvallisuushallintoa, fyysistä turvallisuutta, tunnistamista ja käyttöoikeuksien hallintaa, tukijärjestelmiä, sisäisiä projekteja ja organisaation tiimejä ja toimintoja varten. Lisäksi AirHelp kunnoittaa ja noudattaa kaikkia tietosuojalakeja. Kaikki henkilötiedot kerätään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) mukaisesti (katso Tietosuojalausunto).

5.2 Asiakas antaa AirHelpille henkilötietojaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) tai muun mahdollisesti sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti antaen AirHelpille nimenomaisen luvan käsitellä annettuja henkilötietoja ja käyttää niitä Sopimuksen yhteydessä. AirHelp siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos:

i) ​ Asiakas on antanut suostumuksensa tähän;

ii) tietoja käytetään kuten on kerrottu alunperin niitä kerättäessä;

iii) se on välttämätöntä valmisteltaessa, neuvoteltaessa tai toimeenpantaessa Asiakkaan kanssa tehtyä Sopimusta;

iv) näin vaaditaan kanteen tekemiseen tai muuhun lailliseen tarkoitukseen;

v) ​ näin vaaditaan oikeudellisien vaateiden luomiseen tai suojeluun tai kanteen puolustamiseen oikeudessa;

vi) jos sillä voidaan estää tai ennaltaehkäistä tietojen väärinkäyttö tai muut laittomat toimenipiteet, kuten puolustautuminen kyberhyökkäyksiltä.

Kappale 6: Asiakkaan antamat tiedot

6.1 AirHelpin pyynnöstä Asiakas antaa AirHelpille kaikki Sopimuksen toteuttamiseen tarvittavat tiedot. Asiakas takaa, että kaikki hänen antamansa tiedot ovat oikein, täydellisiä ja tosiasiallisia (katso Tietosuojalausunto).

6.2 Asiakas suostuu korvaamaan kokonaisuudessaan AirHelpille kaikki mahdollisten kolmansien osapuolten korvaushakemukset johtuen esimerkiksi Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai vilpillisestä toiminnasta.

6.3 Siinä tapauksessa, että Asiakas on antanut AirHelpille virheellisiä tietoja tai menetellyt vilpillisesti, AirHelpilla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi. Jos Sopimus irtisanotaan tämän kohdan mukaisesti, ei Asiakkaalla ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin.

Kappale 7: Asiakkaan oikeus peruuttaa toimeksianto

7.1 Jos olet kuluttaja EU:n kuluttajasäännösten mukaan, eli jos olet luonnollinen henkilö etkä tee toimeksiantoa yrityksen tai muun yhteisön nimissä tai ammatinharjoittajana, sinulla on lakisääteinen oikeus perua toimeksianto.

7.2 Voit peruuttaa hyväksymäsi Sopimuksen (esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla) 14 päivän kuluessa sen solmimisesta ilman erillistä syytä. Voit peruuttaa sopimuksen lähettämällä 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksen, jossa mainittaan selvästi, että haluat peruuttaa Sopimuksen. Tarjoamamme palvelun luonteen vuoksi et saa peruuttaa Sopimusta, jos olemme ilmoittaneet sinulle, että lentoyhtiö on hyväksynyt Korvaushakemuksen, sillä tällaisissa tapauksissa olemme jo toimittaneet pyytämäsi palvelun. Peruutuspyynnön voit lähetettää kirjeitse osoitteeseen:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

tai
sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

Kappale 8: Loppusäännökset

8.1 AirHelpillä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja tai Hinnastoa sekä lisätä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutoksilla on Asiakkaalle epäedullisia seurauksia, ne eivät koske Asiakasta, ellei Asiakas hyväksy niitä.

8.2 Saksan lakeja sovelletaan näihin Käyttöehtoihin, Valtuuttavaan asiakirjaan sekä AirHelpin ja Asiakkaan väliseen Sopimukseen. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus vaatia asianmukaista suojaa Asiakkaan asuinjäsenvaltion lakien mukaisten pakottavien säännösten nojalla.

8.3 Jos mikä tahansa osa Käyttöehdoista mitätöityy tai muuttuu laittomaksi, se ei vaikuta muuhun osaan sopimusta.

8.4 Kaikkia Korvaushakemukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan kokonaan tai osin siirtää AirHelpin sisällä tai kolmansille osapuolille.

8.5 Englanninkielinen versio näistä Käyttöehdoista on pätevä siinä tapauksessa, että kieliversio on sen kanssa ristiriidassa.

Julkaistu: 13.9.2018

Aiempi versio Käyttöehdoista löytyy täältä. Nämä ehdot koskevat yhä niitä Asiakkaita, jotka hyväksyivät ne 1.2.2018 mennessä.