Villkor för AirHelp+-medlemskap

Artikel 1: Definitioner

I dessa Villkor för AirHelp+-medlemskap (”Villkoren”), och om inget annat anges häri, ska ord med stora bokstäver nedan ha samma innebörd som i AirHelps allmänna Villkor.

1.1 “Medlem”: person namngiven som medlem under ansökan om Medlemskapet.

1.2 “Medlemskap”: AirHelps specialerbjudande som ger Medlemmar rätt till vissa tjänster som specificerat nedan.

Artikel 2: Medlemskap

2.1 Medlemmen kan skaffa sig Medlemskap genom att köpa AirHelp+-medlemskap. Medlemskapet erbjuds exklusivt av AirHelp.

2.2 Medlemskapsavgiften kommer att meddelas Medlemmen vid tiden för ansökan.

2.3 AirHelp förbehåller sig rätten att vägra Medlemskap till vem som helst och utifall att Medlemmen överträder Villkoren kan företaget avsluta Medlemskapet när som helst.

Artikel 3: Betalning av Medlemskapsavgiften

3.1 När Medlemmen ansöker om Medlemskapet, då ska Medlemmen betala den årliga Medlemskapsavgiften.

3.2 Medlemmen har inte rätt till någon återbetalning av några Medlemskapsavgifter vid avslutat eller uppsagt Medlemskap.

Artikel 4: Beskrivning av Medlemskapet

4.1 Om en Kund har köpt AirHelp+-medlemskap kommer AirHelp inte att debitera någon eventuell Tjänsteavgift eller någon avgift för de Juridiska tjänsterna för Krav för flygstörningar under perioden för Medlemskapet.

4.2 De Juridiska tjänsterna är just nu tillgängliga för EG 261-krav.

4.3 Förmånerna är personliga och gäller endast för Medlemmen, om Medlemmen är en namngiven passagerare i bokningen och för medresenärer om de finns i samma bokning som Medlemmen.

4.4 Förmånerna är tillgängliga för passagerare som bokats av Medlemmen separat.

4.5 Tjänsteavgiften och avgiften för de Juridiska tjänsterna kommer inte att betalas tillbaka för flygstörningar som inträffade före Medlemskapet påbörjades.

4.6 Medlemskapet kan inte överlåtas. Medlemmen måste omgående meddela AirHelp om den blir medveten om någon obehörig användning av Medlemskapet.

Artikel 5: Period och uppsägning

5.1 Medlemskapet inleds när AirHelp godkänner ansökan och Medlemmen betalar Medlemskapsavgiften till AirHelp.

5.2 När Medlemmens ansökan har accepterats kommer denne att få ett bekräftelsemejl.

5.3 Medlemskapet gäller i 12 (tolv) kalendermånader med början från den dag då ansökan godkänns. Medlemmen kan förlänga Medlemskapet genom att betala Medlemskapsavgiften. Om Medlemmen förlänger Medlemskapet som angivet ovan, då kommer den förlängda perioden att starta dagen efter utgångsdatumet för innevarande period. Om Medlemskapet har gått ut, kan Medlemmen ansöka om ett nytt Medlemskap när som helst.

5.4 Medlemmen kan avbryta Medlemskapet när som helst genom skriftligt meddelande till AirHelp.

5.5 När Medlemskapet är avslutat eller uppsagt kommer AirHelp inte att debitera någon eventuell Tjänsteavgift eller någon avgift för de Juridiska tjänsterna för Krav för flygstörningar under perioden för Medlemskapet.

5.6 När Medlemskapet har gått ut, kommer AirHelp inte debitera någon eventuell Tjänsteavgift eller någon avgift för de Juridiska tjänsterna för Krav för flygstörningar under perioden för Medlemskapet.

Artikel 6: Dataskydd

6.1 När Medlemmen registrerar sig för Medlemskap accepterar den att AirHelp Limited behandlar Medlemmens uppgifter i enlighet med Integritetspolicyn. AirHelp kommer främst att använda personuppgifter som tillhandahålls av Medlemmen i syfte att leverera Medlemskapet. AirHelp kan även komma att samla in personuppgifter i andra syften som statistik, administration och kommunikation, IT- och säkerhetsadministration, fysisk säkerhet, autentisering och auktoriseringssystem, supportsystem, samarbete med interna projekt och organisatoriska team samt aktiviteter. Alla personuppgifter samlas in i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (se Integritetspolicy).

6.2 Medlemmen förser AirHelp med personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen eller andra dataskyddslagar som kan vara tillämpliga, med uttryckligt medgivande till att de överlämnade personuppgifterna behandlas och används i samband med detta Medlemskap. AirHelp kommer endast att överföra personuppgifter till tredje part i enlighet med Villkoren nedan:

i) ​ om Medlemmen har gett sitt samtycke;

ii) om syftet är direkt relaterat till det ursprungliga syftet för vilket personuppgifterna inhämtades;

iii) om det är nödvändigt för förberedelser, förhandling och fullgörande av Medlemskapet med Medlemmen;

iv) om det krävs till följd av en rättslig skyldighet eller myndighets- eller domstolsföreläggande;

v) ​ om det krävs för att upprätta eller skydda rättsliga anspråk eller för skydd av domstolsförfaranden;

vi) om det syftar till att skydda mot missbruk eller andra otillåtna aktiviteter, såsom avsiktliga attacker, för att säkerställa datasäkerheten.

Artikel 7: Data och information från Medlemmen

7.1 Medlemmen ska uppge korrekta och sanningsenliga personuppgifter när den ansöker om Medlemskap och ska bevara den informationen när denne använder någon av AirHelps tjänster. Om Medlemmen inte uppfyller ovanstående skyldighet, då förbehåller sig AirHelp rätten att avsluta Medlemskapet med omgående verkan.

7.2 Medlemmen samtycker till att i alla avseenden hålla AirHelp skadeslöst gällande alla anspråk från tredje part inklusive, men inte begränsat till, felaktig Medlemskapskommunikation, tillhandahållande av felaktiga uppgifter/information och bedrägeri.

Artikel 8: Konsumentens ångerrätt

8.1 Medlemmar kan säga upp sitt Medlemskap inom 14 dagar från Medlemskapets ingående (genom exempelvis brev eller e-post) utan att behöva ange något skäl. Du kan skicka din uppsägning till [email protected]

Artikel 9: Slutliga bestämmelser

9.1 AirHelp har rätt att ändra dessa Villkor, och att ange ytterligare Villkor, när som helst och utan förvarning. Om en ändring har en väsentlig negativ effekt för en Medlem, då träder ändringen endast ikraft efter en varselperiod på 30 dagar.

9.2 Danmarks lagar gäller för dessa Villkor och Medlemskapet mellan AirHelp och Medlemmen.

9.3 Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor vara eller bli ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska detta inte på något sätt påverka återstående villkors giltighet på något sätt.

9.4 Såvida inget annat är angivet häri, gäller de allmänna Villkoren för tjänster som köps på AirHelps webbplats med hjälp av Medlemskapet.

9.5 Den engelska versionen av dessa Villkor ska ha företräde om någon annan språkversion inte stämmer överens med den.

Ikraftträdandedatum: 4 juli 2018