Clauze și condiții privind apartenența la serviciul AirHelp+

Articolul 1: Definiții

În prezentele Clauze și condiții privind apartenența la serviciul AirHelp+ („Clauzele”), cu excepția prevederilor contrare din prezenta, termenii scriși cu majusculă mai jos vor avea același înțeles precum în Clauzele și condițiile generale AirHelp.

1.1 „Membru”: persoana numită ca membru în Apartenența la serviciu în momentul depunerii cererii pentru Apartenența la serviciu.

1.2 „Apartenența la serviciu”: Oferta specială AirHelp, care conferă drepturi Membrilor cu privire la anumite servicii, după cum se menționează în prezenta.

Articolul 2: Apartenența la serviciu

2.1 Membrul poate beneficia de Apartenența la serviciu prin plata taxei pentru Apartenența la serviciul AirHelp+. Apartenența la serviciu este oferită în mod exclusiv de către AirHelp+.

2.2 Taxa pentru Apartenența la serviciu va fi divulgată Membrului în momentul depunerii cererii.

2.3 AirHelp își rezervă dreptul de a refuza Apartenența la serviciu oricărei persoane și, în cazul încălcării Clauzelor de către Membru, să rezilieze Apartenența la serviciu în orice moment.

Articolul 3: Plata taxei pentru Apartenența la serviciu

3.1 Atunci când Membrul depune cererea pentru Apartenența la serviciu, acesta va plăti taxa pentru Apartenența la serviciu.

3.2 Membrul nu va avea dreptul la rambursarea taxelor pentru Apartenența la serviciu în cazul rezilierii sau al revocării Apartenenței la serviciu.

Articolul 4: Descrierea Apartenenței la serviciu

4.1 Dacă un Client a plătit taxa pentru Apartenența la serviciu, AirHelp va renunța la Onorariul pentru servicii și la Onorariul pentru introducerea acțiunilor în justiție, dacă este cazul, pentru asigurarea de către AirHelp a Serviciului de asistență juridică pentru Solicitările privind zborurile perturbate în cadrul perioadei de valabilitate a Apartenenței la serviciu.

4.2 În prezent, Serviciul de asistență juridică este disponibil pentru Solicitările EC 261.

4.3 Avantajele au caracter personal și se aplică doar Membrului, dacă Membrul este numit ca pasager într-o rezervare, precum și altor pasageri, dacă aceștia se găsesc în aceeași rezervare precum Membrul.

4.4 Avantajele nu sunt disponibile pasagerilor pentru care Membrul a făcut o rezervare separată.

4.5 Onorariul pentru servicii și Onorariul pentru introducerea acțiunilor în justiție nu vor fi rambursate Membrilor pentru zborurile perturbate înainte de începerea perioadei de Apartenență la serviciu.

4.6 Apartenența la serviciu nu este transferabilă. Membrul trebuie să notifice prompt AirHelp în cazul în care ia cunoștință de utilizarea neautorizată a Apartenenței la serviciu.

Articolul 5: Durata și rezilierea

5.1 Apartenența la serviciu începe în momentul în care AirHelp aceptă cererea depusă și Membrul plătește taxa pentru Apartenența la serviciu către AirHelp.

5.2 În cazul acceptării cererii depuse, Membrul va primi un e-mail de confirmare.

5.3 Apartenența la serviciu este valabilă timp de 12 (doisprezece) luni calendaristice începând din ziua acceptării cererii depuse. Membrul poate extinde Apartenența la serviciu plătind taxa pentru Apartenența la serviciu. Dacă Membrul extinde Apartenența la serviciu după cum se menționează mai sus, perioada extinsă va începe în ziua imediat următoare datei expirării. Dacă Apartenența la serviciu a expirat, Membrul poate să depună în orice moment o cerere pentru o nouă Apartenență la serviciu.

5.4 Membrul are dreptul să rezilieze Apartenența la serviciu în orice moment, prin transmiterea unei notificări în scris către AirHelp.

5.5 Odată ce Apartenența la serviciu este reziliată sau revocată, AirHelp nu va mai renunța la Onorariul pentru servicii și la Onorariul pentru introducerea acțiunilor în justiție, dacă este cazul, pentru asigurarea de către AirHelp a Serviciului de asistență juridică pentru Solicitările privind zborurile perturbate în cadrul perioadei de valabilitate a Apartenenței la serviciu.

5.6 Odată ce Apartenența la serviciu expiră, AirHelp va renunța la Onorariul pentru servicii și la Onorariul pentru introducerea acțiunilor în justiție, dacă este cazul, pentru asigurarea de către AirHelp a Serviciului de asistență juridică pentru Solicitările privind zborurile perturbate în cadrul perioadei de valabilitate a Apartenenței la serviciu.

Articolul 6: Protecția datelor

6.1 Prin înregistrarea pentru Apartenența la serviciu, Membrul este de acord cu prelucrarea de către AirHelp Limited a datelor Membrului în conformitate cu Declarația privind respectarea confidențialității. În principal, AirHelp va utiliza datele cu caracter personal furnizate de către Membru în scopul asigurării Apartenenței la serviciu. De asemenea, este posibil ca AirHelp să colecteze date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi servicii statistice, administrare și comunicare, administrare IT și securitate, securitate fizică, sisteme de autentificare și de autorizare, sisteme de asistență, colaborare la proiecte interne și echipe organizaționale și activități. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 (consultați Declarația privind respectarea confidențialității).

6.2 Membrul furnizează companiei AirHelp date cu caracter personal în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor sau al altor legi aplicabile privind protecția datelor, cu permisiunea explicită de a prelucra datele cu caracter personal furnizate și pentru utilizarea acestora în contextul Apartenenței la serviciu. AirHelp va transfera datele cu caracter personal către terți doar în condițiile prevăzute mai jos:

i) dacă Membrul și-a dat acordul;

ii) dacă acest lucru este într-un scop legat direct de scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

iii) dacă acest lucru este necesar pentru pregătirea, negocierea și asigurarea Apartenenței la serviciu pentru Membrul respectiv;

iv) dacă acest lucru este necesar în temeiul unei obligații legale, al unei decizii administrative sau al unei hotărâri judecătorești;

v) dacă acest lucru este necesar pentru constatarea sau protecția unor drepturi în instanță ori pentru apărări în justiție;

vi) dacă acest lucru servește la prevenirea utilizării necorespunzătoare sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.

Articolul 7: Datele și informațiile primite de la Membru

7.1 Membrul va furniza informații cu caracter personal exacte și veridice atunci când își va depune cererea pentru Apartenența la serviciu și va păstra informațiile respective atunci când va utiliza serviciile AirHelp. Dacă Membrul nu respectă obligația de mai sus, AirHelp își rezervă dreptul de a rezilia Apartenența la serviciu, cu efect imediat.

7.2 Membrul este de acord să despăgubească în totalitate compania AirHelp în toate aspectele în ceea ce privește pretențiile terților, inclusiv, dar fără a se limita la comunicările incorecte ale Membrului, furnizarea de date/informații incorecte și conduita frauduloasă.

Articolul 8: Dreptul de retragere

8.1 Membrii își pot retrage acceptarea Apartenenței la serviciu în termen de 14 zile de la încheierea Apartenenței la serviciu (de ex., scrisoare, e-mail), fără a fi nevoiți să menționeze vreun motiv. Retragerea poate fi notificată la adresa [email protected]

Articolul 9: Prevederi finale

9.1 Compania AirHelp este autorizată să modifice prezentele Clauze și să impună condiții suplimentare în orice moment, fără notificare. Dacă o modificare are un efect material negativ față de un Membru, modificarea își va produce efectele doar după o perioadă de notificare de 30 de zile.

9.2 Prezentelor Clauze și Apartenenței la serviciu încheiate între AirHelp și Membru li se aplică legislația din Danemarca.

9.3 În cazul în care o prevedere din prezentele Clauze este sau devine nulă, ilegală sau inopozabilă, acest lucru nu va afecta în niciun fel valabilitatea prevederilor rămase.

9.4 Cu excepția prevederilor contrare din prezenta, serviciilor achiziționate de pe site-ul web AirHelp prin utilizarea Apartenenței la serviciu li se aplică Clauzele și condițiile generale.

9.5 Versiunea în limba engleză a prezentelor Clauze are prioritate în caz de inconsecvență cu versiunile din orice altă limbă.

Data intrării în vigoare: 4 iulie 2018