ZamknijPrzycisk zamykający okno

Prawa pasażerów linii lotniczych w USA

Pasażerom odbywającym podróż lotniczą na terenie USA nie przysługuje tak wiele jak w Unii Europejskiej. Mimo to, przepisy amerykańskie gwarantują pasażerom szereg praw, dotyczących przede wszystkim kwestii odmowy przyjęcia na pokład oraz obejmujących problemy związane z bagażem.

Prawo obowiązujące w USA – Opóźnienie lotu

Amerykańskie regulacje prawne nie poświęcają zbyt wiele miejsca prawom pasażera w kwestii opóźnienia lotów. Kwestia wypłacenia odszkodowania pasażerom leży w gestii linii lotnicze. Jedynym wyjątkiem jest, opisane poniżej, opóźnienie samolotu znajdującego się na płycie lotniska.

Każdy lot zaczynający się w USA bądź lecący do lotniska na terenie USA objęty jest przepisami prawnymi tego kraju, dotyczącymi przestojów na płycie.

Jeśli Twój samolot pozostaje na płycie lotniska w USA z pasażerami na pokładzie, linia lotnicza ma obowiązek:

  • Zapewnić wodę, dostęp do toalet oraz każdą konieczną opiekę medyczną w ciągu 2 godzin od rozpoczęcia opóźnienia wylotu.
  • Co 30 minut powiadamiać pasażerów na temat aktualnej sytuacji, włącznie z poinformowaniem o przyczynie opóźnienia, jeśli jest ona znana.

Po upłynięciu 3 godzin (4 w przypadku lotów międzynarodowych) samolot musi powrócić do bramki, by wypuścić Cię z powrotem. Możliwe są odstępstwa od powyższego, jeżeli pilot bądź załoga lotniska uznają, że względy bezpieczeństwa, ochrony bądź kontroli lotów wymagają pozostania w samolocie.

W przypadku lotów międzynarodowych może przysługiwać Ci dodatkowy zwrot kosztów, jeżeli Twój lot objęty jest postanowieniami Konwencji Montrealskiej. Podobnie jest, jeżeli Twój zawiera przesiadkę na terenie Unii Europejskiej, może on podlegać europejskim uregulowaniom dotyczącym pasażerów podróżujących drogą lotniczą.

Prawo obowiązujące w USA – Odmowa przyjęcia na pokład

W celu zapewnienia możliwie największego zapełnienia samolotu, często zdarza się, że linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż jest dostępnych miejsc na pokładzie. Zabieg ten, tzw. „overbooking” często powoduje, że pasażerowie zostają „odrzuceni” bądź odmawia im się prawa do wejścia na pokład. Gdyby Ci się to kiedyś przytrafiło, powinieneś wiedzieć, że w takim wypadku przysługuje Ci cały szereg praw.

Regulacjami objęte są odmowy przyjęcia na pokład w przypadku lotów przewoźników amerykańskich pomiędzy miastami w USA oraz lotów międzynarodowych rozpoczynających się w Stanach Zjednoczonych.

Przepisami objęte są wyłącznie odmowy przyjęcia na pokład wynikające z przepełnienia samolotu, tzw. overbookingu.

Pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia na pokład tylko w przypadku nadkompletu pasażerów. W takim przypadku linia lotnicza ma obowiązek znalezienia osób dobrowolnie chcących zrezygnować ze swojego miejsca, zanim zacznie odrzucać pasażerów wbrew ich woli.

Przepisy obejmują tylko odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera.

Jeżeli zdecydowałeś się zrezygnować ze swojego miejsca w zamian za zwrot kosztów, alternatywny lot bądź inne świadczenia, nie przysługuje Ci odszkodowanie według prawa amerykańskiego.

Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, wysokość odszkodowania zależna jest od dwóch czynników:

  • Różnicy w czasie przybycia na miejsce docelowe* w porównaniu z pierwotnym czasem lotu, w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na zmianę trasy lotem alternatywnym
  • Tego, czy Twój lot jest lotem krajowym na terenie USA czy lotem międzynarodowym

Uwielbiamy tabelki, więc pod spodem znajdziesz kolejną, przedstawiającą zależność pomiędzy wysokością odszkodowania i szczegółami Twojego lotu:

Czas opóźnienia na miejscu przeznaczenia w porównaniu do pierwotnego lotu
Rodzaj lotu0 – 1 godzinyWięcej niż 1 godzinę i mniej niż 2 godzinyWięcej niż 2 godziny i mniej niż 4 godzinyWięcej niż 4 godziny
KrajoweBrak odszkodowania200% opłaty za lot w jedną stronę do miejsca docelowego*- nie więcej niż 675$400% opłaty za lot w jedną stronę do miejsca docelowego*- nie więcej niż 1350 $400% opłaty za lot w jedną stronę do miejsca docelowego*- nie więcej niż 1350 $
MiędzynarodoweBrak odszkodowania200% opłaty za lot w jedną stronę do miejsca docelowego*- nie więcej niż 675$200% opłaty za lot w jedną stronę do miejsca docelowego*- nie więcej niż 675 $400% opłaty za lot w jedną stronę do miejsca docelowego*- nie więcej niż 1350 $

* “miejsce docelowe” oznacza Twój końcowy cel podróży lub też pierwszą lokalizację, w której miejsce ma planowana przerwa dłuższa niż cztery godziny.

W przypadku niezapewnienia przez linię lotniczą zastępczego transportu, masz prawo do uzyskania 400% ceny lotu w jedną stronę, lecz nie więcej niż 1350 USD oraz do zwrotu wszelkich dodatkowych opłat będących częścią Twojej rezerwacji (np. opłata za bagaże, wyższa klasa, itp.).

Masz prawo do otrzymania gotówki, więc nie czuj się zobowiązany do akceptowania voucherów bądź innych form odszkodowania.

Jeżeli warunki podróży zostały określone, powinieneś otrzymać płatność od linii lotniczej. Możesz również złożyć wniosek później – z przyjemnością Ci pomożemy.

Jak już wspominaliśmy odszkodowanie powinno zostać Ci wypłacone natychmiast po tym, jak odmówiono Ci wejścia na pokład, w takim przypadku nie będzie konieczne przejście przez proces reklamacyjny (patrz: „Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odmowy przyjęcia na pokład?” ) Nawet jeżeli nie otrzymałeś zwrotu środków na lotnisku, nie ma powodu do zmartwień – wciąż jeszcze przysługuje Ci prawo doubiegania się o rekompensatępo zaistniałym zdarzeniu.

  • Zatrzymaj wszystkie dokumenty mające związek z zakłóconym lotem i zaoferowanymi lotami alternatywnymi, takie jak bilety elektroniczne oraz karty pokładowe.
  • Zapytaj załogę na lotnisku o przyczynę zakłócenia.
  • Zanotuj kilka informacji dotyczących zakłócenia, włączając różnicę pomiędzy planowym czasem przybycia Twojego pierwotnego lotu, a proponowanymi Ci lotami alternatywnymi. Wszelkie zebrane przez Ciebie informacje, jak np. informacje z linii lotniczej potwierdzające zakłócenie, będą pomocne przy składaniu wniosku.

W przypadku lotów krajowych USA wygląda kwestia ta zależy od linii lotniczej. Warto zapoznać się z Warunkami Przewozu Twojego przewoźnika. Znajdziesz je nastronie internetowej linii lotniczej.

Prawo obowiązujące w USA - problemy z bagażem

Nawet jeżeli sam lot przebiega bez zakłóceń, to mogą przydarzyć się problemy z bagażem. Pasażerom lotów na terenie USA przysługuje szereg praw w przypadku uszkodzenia, opóźnienia oraz zagubienia bagażu. Szczegóły znajdziesz poniżej.

W tej sekcji znajdziesz regulacje prawa amerykańskiego obowiązujące dla lotów wykonywanych przez przewoźników amerykańskich i odbywających się pomiędzy portami lotniczymi w USA. Loty międzynarodowe rozpoczynające się w USA, w większości przypadków objęte są zapisami Konwencji Montrealskiej.

Uszkodzenie bagażu

Jeżeli Twój bagaż rejestrowany lub podręczny zostanie uszkodzony w czasie, gdy znajdował się pod opieką personelu linii lotniczej, przewoźnik zobowiązany jest do naprawy walizki, jej wymiany lub zwrotu kosztów, według swego uznania.

Opóźnienie bagażu

Jeżeli Twój bagaż nie dotrze do miejsca docelowe na czas, linia lotnicza jest zobowiązana do udzielenia Ci aktualnych informacji na temat obecnego miejsca pobytu Twojego bagażu. Poza tym, jeżeli konieczne jest zakupienie istotnych dla Ciebie przedmiotów, jak np. przybory toaletowe, linia lotnicza powinna również pokryć ich koszt.

Zagubiony bagaż

W przypadku zagubienia przez linię lotniczą Twojego bagażu, jest ona zobowiązana do wypłaty odszkodowania za bagaż i jego zawartość do określonej kwoty, o ile udokumentujesz utracone przedmioty oraz ich wartość.

Limit odpowiedzialności prawnej

Wysokość Twojego odszkodowania będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy Tobą a Twoją linią lotniczą. W dużym stopniu zależna ona będzie od danej sytuacji. Przepisy prawa amerykańskiego przewidują odpowiedzialność przewoźnika w wysokości do 3500 USD na pasażera. Jest to maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać. Linie lotnicze starają się ograniczyć swoje koszty poprzez obniżanie wartości przedmiotów, których dotyczy wniosek, bądź też poprzez odmowę wypłaty odszkodowania w przypadku określonych przedmiotów, jak np. biżuteria lub elektronika. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przedmiotów nie objętych odpowiedzialnością zapoznaj się z Warunkami Przewozu Twojego przewoźnika na jego stronie internetowej.

Uszkodzony bagaż

Po stwierdzeniu uszkodzenia Twoich walizek, linia lotnicza zaoferuje Ci ich wymianę lub naprawę, w zależności od tego, który wariant będzie dla niej korzystniejszy. W przypadku wymiany linia lotnicza będzie starała się obniżyć wartość walizek, w kalkulacji opierając się na ich obecnej cenie oraz na tym, jak długo były przez Ciebie używane. To samo dotyczy wszelkich pozostałych przedmiotów znajdujących się w Twoim bagażu, przy czym wspomnieć należy, że linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowańe w przypadku wielu przedmiotów, m.in. rzeczy łamliwych oraz elektroniki.

Opóźnienie bagażu

Jeżeli konieczne jest zakupienie istotnych dla Ciebie przedmiotów, linia lotnicza ma obowiązek pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów z tym związanych. Dotyczy to przedmiotów takich, jak np. przybory toaletowe, bielizna itd. Jakkolwiek mało prawdopodobne jest, by wspomniane wydatki w ogóle zbliżyły się do górnej granicy odpowiedzialności 3500 USD, linie lotnicze będą zapewne starały się, na ile to możliwe, ograniczyć poniesione koszty poprzez obniżanie wartości przedmiotów. Może się również zdarzyć, że linia lotnicza zwróci wszystkie opłaty bagażowe – przepisy różnią się w zależności od linii lotniczej.

Zagubiony bagaż

W przypadku zagubienia przez linię lotniczą Twojego bagażu, jest ona zobowiązana do wypłaty odszkodowania za bagaż i jego zawartość w wysokości do 3500 USD, o ile udokumentujesz stracone przedmioty. Dodatkowo możesz domagać się zwrotu kosztów za zakupienie koniecznych przedmiotów oraz w stosownych przypadkach zwrotu opłat bagażowych. W obu przypadkach linia lotnicza będzie dążyła do ograniczenia kwoty odszkodowania, zaniżając wartość przedmiotów.

Dodatkowe zabezpieczenie

Jeśli przewozisz przedmioty przekraczające wartością sumę 3500 USD, masz możliwość zadeklarowania większej wartości dla Twojego bagażu podczas odprawy. Z reguły linia lotnicza zgadza się na takie zabezpieczenia za dodatkową opłatą. Możesz również osobno ubezpieczyć bagaż na wypadek uszkodzenia bądź straty u zewnętrznego ubezpieczyciela, jednakże w takim wypadku prawdopodobnie otrzymasz odszkodowanie tylko od ubezpieczyciela.

W celu zapewnienia maksymalnych szans powodzenia, powinieneś zastosować się do kilku wskazówek:

  • Zatrzymaj wszystkie dokumenty mające związek z Twoim lotem, jak np. bilety elektroniczne oraz karty pokładowe, naklejki bagażowe, Raport Niezgodności Własności wraz z Twoim numerem referencyjnym.
  • Utwórz szczegółową listę przedmiotów znajdujących się w utraconym bagażu, łącznie z wszelką dotyczącą ich dokumentacją lub zdjęciami zapakowanych przedmiotów.
  • Zatrzymaj wszystkie rachunki za rzeczy, które musiałeś zakupić, by zastąpić przedmioty konieczne na co dzień, jak np. przybory toaletowe itd.

W przypadku uszkodzonego bagażu skontaktuj się z obsługą bagażową jak najszybciej. Najlepiej to zrobić, gdy nadal jesteś na lotnisku. Jeśli nie jest to możliwe, zgłoś uszkodzenie bagażu do obsługi bagażowej lotniska w ciągu 7 dni w przypadku bagażu rejestrowanego i 14 dni w przypadku przewożonych towarów.

Jeśli Twój bagaż został zagubiony lub opóźniony, złóż skargę do linii lotniczej w ciągu 21 dni.

Sprawdź, czy za Twój lot przysługuje Ci odszkodowanie

Czy w ciągu ostatnich trzech lat Twój lot był opóźniony, odwołany albo odmówiono Ci wejścia na pokład? Podaj nam szczegóły lotu, a my powiemy Ci, czy przysługuje Ci odszkodowanie.

Sprawdź teraz