Algemene Voorwaarden Lidmaatschap AirHelp+

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden voor lidmaatschap van AirHelp+ (de “Voorwaarden”) hebben de onderstaande termen met hoofdletters dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, tenzij ze anders worden gedefinieerd in dit document.

1.1 “Lid”: persoon aangeduid als lid tijdens de aanmelding voor het lidmaatschap.

1.2 “Lidmaatschap”: Speciaal aanbod van AirHelp, waarmee leden in aanmerking komen voor bepaalde diensten zoals hier vermeld.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 Lid worden gebeurt door het kopen van lidmaatschap van AirHelp+. Het lidmaatschap wordt exclusief aangeboden door AirHelp.

2.2 Het lid wordt over de kosten van het lidmaatschap geïnformeerd tijdens de aanmelding.

2.3 AirHelp behoudt zich te allen tijde het recht voor een lidmaatschap te weigeren en in geval van een overtreding van de Voorwaarden, een lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 3: Betaling van de lidmaatschapskosten

3.1 Wanneer het lid zich aanmeldt voor het lidmaatschap, zal het lid de jaarlijkse lidmaatschapskosten betalen.

3.2 Het lid heeft geen recht op terugbetaling van de lidmaatschapskosten bij beëindiging of annulering van het lidmaatschap.

Artikel 4: Beschrijving van het lidmaatschap

4.1 Indien een klant het lidmaatschap heeft aangeschaft, hoeft hij of zij AirHelp geen servicekosten en, indien toepasbaar, kosten voor juridische stappen te betalen, voor AirHelp’s levering van Gerechtigheid als een Service bij claims voor verstoorde vluchten gedurende de periode van het lidmaatschap.

4.2 Op dit moment is juridische ondersteuning beschikbaar voor claims onder Verordening (EG) nr. 261/2004.

4.3 De voordelen zijn persoonsgebonden en gelden alleen voor het lid, indien het lid vermeld staat als passagier op een boeking en voor medepassagiers, indien zij op dezelfde boeking als het lid staan.

4.4 De voordelen gelden niet voor passagiers die apart door het lid geboekt werden.

4.5 De servicekosten en kosten voor juridische stappen voor vluchtverstoringen die plaatsvonden voor aanvang van het lidmaatschap worden niet terugbetaald aan het lid.

4.6 Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het lid dient AirHelp direct te verwittigen als hij of zij ongeoorloofd gebruik van het lidmaatschap waarneemt.

Artikel 5: Termijn en beëindiging

5.1 Het lidmaatschap vangt aan wanneer AirHelp de aanmelding accepteert en het lid de lidmaatschapskosten betaalt.

5.2 Na acceptatie van het lidmaatschap ontvangt het lid een bevestiging per e-mail.

5.3 Het lidmaatschap is geldig voor 12 (twaalf) kalendermaanden te beginnen op de dag van de acceptatie van het lidmaatschap. Het lid kan het lidmaatschap verlengen door de lidmaatschapskosten te betalen. Als het lid het lidmaatschap op bovenstaande wijze verlengt, gaat de nieuwe periode in op de eerstvolgende dag na het aflopen van de huidige periode. Indien het lidmaatschap vervalt, kan het lid zich te allen tijde aanmelden voor een nieuw lidmaatschap.

5.4 Het lid kan het lidmaatschap te allen tijde opzeggen door middel van schriftelijk bericht aan AirHelp.

5.5 Indien het lidmaatschap is beëindigd of geannuleerd, heeft het lid geen recht meer op het vervallen van de servicekosten en indien toepasbaar de kosten voor juridische stappen, voor AirHelp’s levering van Gerechtigheid als een Service bij claims voor verstoorde vluchten gedurende de periode van het lidmaatschap.

5.6 Indien het lidmaatschap is verlopen, hoeft het lid aan AirHelp geen servicekosten te betalen en indien toepasbaar geen kosten voor juridische stappen, voor AirHelp’s levering van Gerechtigheid als een Service bij claims voor verstoorde vluchten gedurende de periode van het lidmaatschap.

Artikel 6: Gegevensbeveiliging

6.1 Door aanmelding voor lidmaatschap geeft het lid toestemming aan AirHelp Limited voor het verwerken van zijn of haar persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid. AirHelp gebruikt de persoonlijke gegevens voornamelijk voor het leveren van diensten die horen bij het lidmaatschap. Daarnaast verzamelt AirHelp persoonlijke gegevens voor andere doelen zoals statistiek, administratie en communicatie, IT en veiligheid, fysieke beveiliging, authenticatie- en machtigingssystemen, ondersteuningssystemen, samenwerking aan interne projecten en organisatorische teams en activiteiten. Alle persoonlijke gegevens worden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 (zie het Privacybeleid).

6.2 Het lid verstrekt persoonlijke gegevens aan AirHelp in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn, met de expliciete toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken en te gebruiken in verband met het lidmaatschap. AirHelp geeft slechts persoonlijke gegevens door aan derde partijen onder de volgende omstandigheden:

i) als het lid toestemming heeft gegeven;

ii) indien het voor een doel is dat direct gerelateerd is aan de oorspronkelijke reden voor het verzamelen van de persoonlijke gegevens;

iii) indien noodzakelijk voor het voorbereiden van, het onderhandelen over of het uitvoeren van het lidmaatschap;

iv) indien wettelijk verplicht of in het geval van bestuursdwang of gerechtelijk bevel;

v) indien nodig voor de vaststelling of de verdediging van juridische claims of voor verdediging in een rechtszaak;

vi) indien het misbruik of andere illegale activiteiten zoals doelbewuste aanvallen kan voorkomen, om gegevens veilig te stellen.

Artikel 7: Gegevens en informatie van het lid

7.1 Het lid zal nauwkeurige en juiste persoonlijke informatie verstrekken tijdens de aanvraag van het lidmaatschap en deze informatie onderhouden tijdens het gebruik van alle diensten van AirHelp. Als het lid niet voldoet aan de bovenstaande verplichting, heeft AirHelp het recht om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7.2 Het lid gaat akkoord met het volledig vrijwaren van AirHelp voor alle aanspraken van derden, inclusief maar niet beperkt tot onjuiste communicatie door het lid, het verstrekken van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1 Leden kunnen hun acceptatie van het lidmaatschap herroepen binnen 14 dagen na het afsluiten van het lidmaatschap (bijv. door middel van een brief of e-mail) zonder opgaaf van redenen. De herroeping kan gestuurd worden naar [email protected]

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1 AirHelp heeft te allen tijde het recht om zonder kennisgeving deze Voorwaarden aan te passen en uit te breiden. Indien een verandering een aanmerkelijk negatief gevolg heeft voor een lid, gaat deze verandering pas 30 dagen na kennisgeving in.

9.2 De wetgeving van Denemarken is van toepassing op deze Voorwaarden en op het lidmaatschap tussen AirHelp en het lid.

9.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, illegaal of onuitvoerbaar is, zal dit op geen enkele manier invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

9.4 Tenzij anders vermeld in deze voorwaarden, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten die op de website van AirHelp zijn gekocht door middel van het lidmaatschap.

9.5 De Engelstalige versie van deze Voorwaarden is bepalend in geval van tegenstrijdigheden in versies in andere talen.

Ingangsdatum: 4 juli 2018