Vilkår og betingelser for AirHelp+-medlemskap

Artikkel 1: Definisjoner

I disse vilkår og betingelser for AirHelp+-medlemskap («vilkårene»), med mindre annet fremgår, skal begrepene med stor forbokstav nedenfor ha samme betydning som i AirHelps generelle vilkår og betingelser.

1.1 «Medlem»: personen som er oppført som medlemmet i søknaden om medlemskap.

1.2 «Medlemskap»: AirHelps spesialtilbud, som gir medlemmer tilgang til visse tjenester som spesifisert i dette dokumentet.

Artikkel 2: Medlemskap

2.1 Medlemmet kan bli med i medlemskapet ved å kjøpe AirHelp+-medlemskap. Medlemskapet tilbys eksklusivt av AirHelp.

2.2 Medlemmet vil bli informert om medlemsavgiften ved søknadstidspunktet.

2.3 AirHelp forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til enhver person, samt til å avslutte medlemskapet når som helst hvis medlemmet har brutt vilkårene.

Artikkel 3: Betaling av medlemsavgiften

3.1 Når medlemmet søker om medlemskap, skal medlemmet betale den årlige medlemsavgiften.

3.2 Medlemmet vil ikke ha rett til refusjon av medlemsavgiften ved oppsigelse eller kansellering av medlemskapet.

Artikkel 4: Beskrivelse av medlemskapet

4.1 Dersom en Klient har kjøpt medlemskap vil AirHelp gi avkall på servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, om aktuelt, for AirHelps levering av Rettshjelp som tjeneste for Kravene knyttet til avbrutte flyvninger innenfor medlemsperioden.

4.2 Rettshjelp som tjeneste er for øyeblikket tilgjengelig for Krav i forbindelse med EF 261.

4.3 Fordelene er personlige og gjelder kun for medlemmet dersom medlemmet er oppgitt som en passasjer i en bestilling, og for medpassasjerer dersom de er oppgitt i den samme bestillingen som medlemmet.

4.4 Fordelene er ikke tilgjengelige for passasjer(er) bestilt av medlemmet separat.

4.5 Servicegebyret og saksbehandlingsgebyret vil ikke bli refundert til medlemmer for flyvinger som ble avbrutt før medlemskapet startet.

4.6 Medlemskapet kan ikke overføres. Medlemmet må umiddelbart varsle AirHelp hvis medlemmet blir oppmerksom på uautorisert bruk av medlemskapet.

Artikkel 5: Varighet og oppsigelse

5.1 Medlemskapet starter når AirHelp godtar søknaden og medlemmet betaler medlemsavgiften til AirHelp.

5.2 Ved aksept av søknaden vil medlemmet motta en bekreftelses via e-post.

5.3 Medlemskapet er gyldig i 12 (tolv) kalendermåneder fra og med dagen søknaden ble godkjent. Medlemmet kan forlenge medlemskapet ved å betale medlemsavgiften. Hvis medlemmet forlenger medlemskapet som angitt ovenfor, vil den forlengede perioden starte på dagen umiddelbart etter utløpsdatoen. Hvis medlemskapet har utløpt, kan medlemmet når som helst søke om nytt medlemskap.

5.4 Medlemmet kan kansellere medlemskapet når som helst ved skriftlig melding til AirHelp.

5.5 Når medlemskapet er avsluttet eller kansellert, vil AirHelp ikke lenger gi avkall på servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, om aktuelt, for AirHelps levering av Rettshjelp som tjeneste for Kravene knyttet til avbrutte flyvninger innenfor medlemsperioden.

5.6 Når medlemskapet har utløpt, vil AirHelp gi avkall på servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, om aktuelt, for AirHelps levering av Rettshjelp som tjeneste for Kravene knyttet til avbrutte flyvninger innenfor medlemsperioden.

Artikkel 6: Personvern

6.1 Ved å registrere seg for medlemskapet godtar medlemmet AirHelp Limiteds behandling av medlemmets opplysninger i henhold til personvernerklæringen. AirHelp vil hovedsakelig bruke personopplysningene som medlemmet har oppgitt, med det formål å levere medlemskapet. AirHelp kan også samle personopplysninger til andre formål, som statistikk, administrasjon og kommunikasjon, IT- og sikkerhetsadministrasjon, fysisk sikring, autentiserings- og autoriseringssystemer, støttesystemer, samarbeid i interne prosjekter og organisatoriske team og aktiviteter. Alle personopplysninger samles i samsvar med personvernforordningen, forordning (EF) 2016/679 (se personvernerklæringen).

6.2 Medlemmet gir AirHelp personopplysninger i henhold til personvernforordningen eller andre gjeldende personvernlover, med uttrykt tillatelse til å behandle de oppgitte personopplysningene og til bruk deretter i kontekst av medlemskapet. AirHelp vil kun overføre personopplysninger til tredjeparter:

i) dersom medlemmet har gitt sitt samtykke

ii) dersom det gjøres i en hensikt som er direkte relatert til det opprinnelige formålet personopplysningene ble innhentet for

iii) dersom det er nødvendig for å utarbeide, forhandle og oppfylle medlemskapet med medlemmet

iv) dersom det er nødvendig på grunn av juridiske forpliktelser, administrasjon eller rettskjennelse

v) dersom det er nødvendig for å opprette eller beskytte rettslige krav eller forsvar i en rettssak

vi) dersom det forhindrer misbruk eller andre ulovlige aktiviteter, som overlagte angrep, for å sikre personvernet

Artikkel 7: Opplysninger og informasjon fra medlemmet

7.1 Medlemmet skal oppgi nøyaktige og ekte personopplysninger når vedkommende søker om medlemskapet, og skal vedlikeholde disse opplysningene når vedkommende bruker AirHelps tjenester. Hvis medlemmet unnlater å overholde ovennevnte forpliktelse, forbeholder AirHelp seg retten til å avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning.

7.2 Medlemmet godtar å beskytte AirHelp fullt ut i alle henseender mot alle krav fra tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til feil kommunikasjon fra medlemmet, feil i oppgitte opplysninger/informasjon og straffbar adferd.

Artikkel 8: Angrerett

8.1 Medlemmer kan trekke tilbake aksepten av medlemskapet innen 14 dager etter inngåelse av medlemskapet (f.eks. per brev eller e-post) uten å måtte oppgi noen grunn. Varsling om bruk av angrerett kan sendes til [email protected]

Artikkel 9: Avsluttende bestemmelser

9.1 AirHelp har rett til å endre disse vilkårene og til å innlemme ekstra betingelser når som helst og uten forvarsel. Dersom en endring har en viktig negativ effekt på et medlem, vil endringen kun tre i kraft etter en oppsigelsesperiode på 30 dager.

9.2 Disse vilkårene og medlemskapet mellom AirHelp og medlemmet er underlagt lovverket i Danmark.

9.3 Dersom en bestemmelse i disse vilkårene skulle være eller bli ugyldig eller ulovlig eller ikke kan håndheves, vil dette ikke på noen måte påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene.

9.4 Med mindre annet er oppgitt, skal generelle vilkår og betingelser gjelde for tjenester kjøpt på AirHelps nettsted ved bruk av medlemskapet.

9.5 Den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene er gjeldende dersom det forekommer motsetninger i versjoner på andre språk.

Gjelder fra: 4. juli 2018