AvbrytKnapp for å lukke sperrevinduet

Internasjonale flypassasjerrettigheter

Siden 2003 har Montreal-konvensjonen gitt flyselskapenes passasjerer visse rettigheter til kompensasjon ved internasjonale flyvninger mellom deltakerlandene. Over 120 land følger reglene, som dekker en nokså stor del av verden, inkludert USA og EU.

Hvilke flyvninger omfattes av Montreal-konvensjonen?

Montreal-konvensjonen gjelder for internasjonale flyvninger mellom land som slutter seg til reglene. Den er signert og anerkjent av over 120 land (og stadig kommer flere til) rundt om i verden, inkludert av USA og EU. De fleste store flyselskapsmarkeder slutter seg til konvensjonen, med enkelte viktige unntak (f.eks. Sri Lanka og Vietnam). Medlemslisten endres av og til etter hvert som nye land kommer til, noe som kanskje ikke alltid umiddelbart reflekteres i lenken ovenfor.

Konvensjonen gjelder også dersom både avreisested og destinasjon er innenfor et enkelt medlemsland, men bare når det er planlagt en mellomlanding i et annet land. Tenk deg for eksempel at du flyr mellom byer i et medlemsland som Kina med en mellomlanding i Vietnam. Flyvningen vil da omfattes av konvensjonen. Hvis du imidlertid hadde hatt en direkteflyvning uten mellomlanding, ville dette ikke vært å regne som en «internasjonal» flyvning og ville således ikke være dekket.

Uansett hvilken type problem det gjelder – forsinkelser, flykanselleringer eller nektet ombordstigning – kan Montreal-konvensjonen gjøres gjeldende. Måten passasjerene mottar kompensasjonen på, skiller seg imidlertid fra andre regler. Å kjenne til disse forskjellene er helt sentralt.

Bare skader som følger av forstyrrelsen, er dekket.

Passasjerer kan kreve tilbakebetaling av utgifter og tap som skyldes flyforstyrrelser. Det er vanligvis ikke nok bare å komme for sent eller på et ubeleilig tidspunkt. Hvis en flyforsinkelse gjør slik at du ikke får benyttet en ikke-refunderbar, forhåndsbetalt reservasjon, kan flyselskapet være forpliktet til å kompensere deg hvis du kan legge frem tilstrekkelig dokumentasjon på forholdet og bevise merutgiftene du hadde i denne forbindelse. Se informasjonen om «skader» nedenfor for flere detaljer.

Ekstraordinære omstendigheter er ikke dekket.

Vanligvis kan flyselskapet ikke belastes for flyforsinkelser eller -forstyrrelser på grunn av «ekstraordinære omstendigheter», som regel dårlig vær. Andre ekstraordinære omstendigheter kan være lynnedslag, medisinske nødsituasjoner, streiker, restriksjoner pålagt av lufttrafikkkontrollen, plutselige feil på flyplassradaren, sabotasje, politisk uro, terrorhandlinger osv. Kort sagt kan flyselskapet ikke holdes ansvarlig hvis de kan vise at de gjorde det som med rimelighet kan forventes for å unngå reiseforstyrrelsen, eller at det var umulig for flyselskapet å gjøre det.

Forstyrrelser forårsaket av passasjeren, er ikke dekket.

Dette sier seg kanskje selv, men flyselskapet kan ikke holdes ansvarlig dersom en passasjer selv bidro til reiseforstyrrelsen på en eller annen måte. Eksempler på dette kan være:for sent oppmøte til ombordstigning,frivillig oppgivelse av setet,mangelfull dokumentasjon (for eksempel ombordstigningskort),å forårsake en sikkerhetsproblem.

Kort om «skader» og hva det betyr.

Montreal-konvensjonen bruker ordet «skader» for å beskrive hva passasjerene har krav på, men dette tolkes på ulike måter avhengig av hvor du er. I mange jurisdiksjoner, som i USA, er slike «skader» begrenset til pengetap og omfatter ikke psykiske skader (med mindre de er et resultat av en fysisk skade). I andre deler av verden, som i EU, gir en løsere tolkning av reglene passasjerene rett til å kreve kompensasjon for følelsesmessige skader. Disse forskjellene faller utenfor formålet med dette dokumentet. Vi anbefaler deg å søke profesjonell hjelp hvis du trenger mer informasjon.

Kompensasjonsbeløpene i henhold til Montreal-konvensjonen beregnes på en bestemt måte. I stedet for å bruke dollar eller euro fastsettes beløpene i såkalte spesielle trekkrettigheter (SDR), som er en valuta for Det internasjonale pengefondet (IMF). Per januar 2017 var valutakursen som følger:

1 EUR = 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Hvis flyselskapet er ansvarlig for skaden, må det kompensere deg for tapet du lider, opptil 4694 SDR (for tiden 6009,37 EUR eller 6329,68 USD).

Valutakursene varierer kontinuerlig, og kompensasjonsgrensene for Montreal-konvensjonen revurderes hvert femte år. For å sjekke valutakursene for andre valutaer eller for å få den mest oppdaterte informasjonen kan du besøke IMFs nettsider på:http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Hvis du skal sende inn et krav om kompensasjon i henhold til Montreal-konvensjonen, er det viktig å samle inn og legge frem så mye bevis som mulig, for å gjøre prosessen så smertefri som mulig og minimere motstanden fra flyselskapet. Her er noen tips:

  • Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.
  • Ta vare på kvitteringer som viser utgifter eller økonomiske tap som følge av flyforstyrrelsen.
  • Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet. Jo mer spesifikt, desto bedre.
  • Gjør noen enkle notater om forstyrrelsen, inkludert den faktiske ankomsttiden ved din endelige destinasjon. All informasjon du kan samle inn – som bilder av avgangstavlen på flyplassen eller kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.

Du kan også sende inn kravet på et senere tidspunkt. Det første stedet du kan se, er på flyselskapets nettsider, der det skal finnes en del for kundeklager og krav.

Ja. I henhold til Montreal-konvensjonen har du 2 år på deg til å sende inn et krav om tilbakebetaling av utgifter som følge av flyrforstyrrelser. Denne tidsperioden regnes fra ankomstdagen ved den endelige destinasjonen, datoen da flyet burde ha ankommet, eller datoen da flyet faktisk stoppet (hvis forskjellige datoer). Når det er sagt, vil vi ikke anbefale å vente for lenge. Jo før, desto bedre. Vi foreslår at du alltid sjekker transportvilkårene for det aktuelle flyselskapet, da de kan inneholde nyttig informasjon om tilbakebetalinger og andre fordeler enn pengeutbetaling.

Internasjonale rettigheter – Bagasjeproblemer

Montreal-konvensjonen gjelder for internasjonale flyvninger mellom land som slutter seg til reglene. Den er signert og anerkjent av over 120 land (og stadig kommer flere til) rundt om i verden, inkludert av USA og EU. De fleste store flyselskapsmarkeder slutter seg til konvensjonen, med enkelte viktige unntak (f.eks. Indonesia, Russland, Sri Lanka, Thailand og Vietnam). Medlemslisten endres fra tid til annen etter hvert som nye land kommer til. Disse endringene vil ikke alltid umiddelbart reflekteres i lenken ovenfor.

Konvensjonen gjelder også dersom både avreisested og destinasjon er innenfor et enkelt medlemsland, men bare når det er planlagt en mellomlanding i et annet land. Tenk deg for eksempel at du flyr mellom byer i et medlemsland som Kina med en mellomlanding i Vietnam. Flyvningen vil da omfattes av konvensjonen. Hvis du imidlertid hadde hatt en direkteflyvning uten mellomlanding, ville dette ikke vært å regne som en «internasjonal» flyvning og ville således ikke være dekket.

Skadede kofferter

Hvis innsjekkede kofferter eller kabinkofferter har blitt skadet mens de ble behandlet av flyselskapets personell, er flyselskapet ansvarlig for å reparere eller erstatte dem etter flyselskapets eget skjønn.

Forsinket bagasje

Hvis bagasjen din ikke kom frem til destinasjonen i tide, plikter flyselskapet å gi deg oppdatert informasjon om hvor bagasjen er. Hvis du i mellomtiden blir nødt til å kjøpe essensielle artikler som var i bagasjen, som toalettsaker, skal flyselskapet også tilbakebetale disse utgiftene. Ta vare på alle kvitteringer.

Tapt bagasje

Hvis flyselskapet mister bagasjen, plikter de å kompensere deg for kofferter og innholdet i dem opp til et visst beløp, forutsatt at du kan dokumentere hva som er mistet, og verdien av det. Etter 21 dager anses manglende bagasje som tapt, også dersom de kommer til rette senere.

Situasjoner forårsaket av passasjeren, er ikke dekket.

Flyselskapet skal ikke holdes ansvarlig dersom det kan påvises at passasjeren bidro til problemet på en eller annen måte, eller om en iboende feil eller et problem med bagasjen var en faktor i skaden eller tapet. Eksempler på dette kan være:

  • Feil eller utilstrekkelig bagasje som svikter under normal håndtering
  • Pakkede gjenstander som av natur er skjøre eller farlige
  • Overpakking av en koffert slik at den svikter

Valuta

I stedet for å bruke dollar eller euro fastsettes beløpene i såkalte spesielle trekkrettigheter (SDR), som er en valuta for Det internasjonale pengefondet (IMF). Per januar 2017 var valutakursen som følger:

1 EUR = 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Ansvarsbegrensning

Kompensasjonsbeløpet forhandles mellom deg og flyselskapet, og vil variere avhengig av situasjonen. For bagasje fastsetter Montreal-konvensjonen flyselskapets ansvarsgrense per passasjer til 1131 SDR (for tiden 1447,93 EUR eller 1525,11 USD), så dette er sannsynligvis maksbeløpet i alle tilfeller. Flyselskaper vil også typisk forsøke å holde kostnadene nede ved å betale lavest mulig verdi for ulike gjenstander og nekte å dekke bestemte typer gjenstander i det hele tatt, for eksempel smykker eller elektronikk. For mer informasjon om hvilke gjenstander dette kan være, ber vi deg lese flyselskapets egne transportvilkår på deres nettsider.

Skadet bagasje

Etter å ha inspisert skadene på bagasjen din, vil flyselskapet tilby seg å erstatte gjenstanden eller utbedre skaden, avhengig av hva som er mest kostnadseffektivt for dem. Hvis de erstatter kofferten din, vil de mest sannsynlig tilby deg et nedsatt beløp basert på nåværende utsalgspris og hvor gammel kofferten er. Det samme gjelder for skadede gjenstander i bagasjen din, selv om det er viktig å merke seg at det er mange ting flyselskapene i de fleste situasjoner vil nekte å dekke overhodet, som skjøre gjenstander eller elektronikk.

Flyselskapet kan komme til å merke enkelte gjenstander med en såkalt «Limited Release Tag», som er deres måte å si at de ikke vil dekke gjenstanden på. Gjenstander som merkes på denne måten, er typisk ting som musikkinstrumenter, sportsutstyr, barnevogner eller andre store eller skjøre gjenstander. I henhold til Montreal-konvensjonen skal flyselskapet imidlertid være ansvarlig for alle gjenstander det aksepterer som bagasje, med mindre det er snakk om gjenstander som av natur blir lett skadet (som en glassvase uten beskyttende innpakning). Det er derfor iblant mulig å protestere hvis de forsøker å merke gjenstander med en «Limited Release Tag» slik at de eventuelt skal slippe å utbetale kompensasjon.

Forsinket og tapt bagasje

For forsinket bagasje kan du kreve tilbakebetaling av alle utgifter som følger av den forsinkede leveringen av koffertene dine, opp til 1131 SDR. Dette inkluderer ting som toalettsaker som du må kjøpe på nytt når du ikke har bagasjen din.For tapt bagasje kan du kreve tilbakebetaling av kofferter og deres innhold (i tillegg til forsinkelsesutgiftene nevnt ovenfor) opp til 1131 SDR, forutsatt at du kan dokumentere gjenstandene. I begge tilfeller vil flyselskapet sannsynligvis forsøke å begrense kompensasjonsbeløpet basert på nedsatt verdi for gjenstander etter hvor gamle de er.

Ekstra dekning

Hvis du transporterer noe med verdi over grensen på 1131 SDR, har du muligheten til å erklære en høyere verdi for bagasjen din og gjenstander når du sjekker inn bagasjen på flyplassen. Flyselskapet vil vanligvis gi deg et høyere dekningbeløp mot et gebyr. Alternativt kan du ta ut en egen reiseforsikring som dekker skadet og tapt bagasje, selv om du sannsynligvis ikke vil få kompensasjon fra både flyselskapet og forsikringsselskapet. Det blir fra den ene eller den andre.

Valutakursene varierer kontinuerlig, og kompensasjonsgrensene for Montreal-konvensjonen revurderes hvert femte år. For å sjekke valutakursene for andre valutaer eller for å få den mest oppdaterte informasjonen kan du besøke IMFs nettsider på:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Her er noen tips du kan følge for å øke mulighetene til å lykkes:

  • Ta vare på alle dokumenter relatert til flyvningen, som e-billetter eller ombordstigningskort, kvitteringer på innsjekket bagasje, PIR-rapport og saksnummer.
  • Lag en liste over innholdet i bagasjen din, samt eventuell understøttende dokumentasjon som salgskvitteringer eller bilder av dine pakkede gjenstander.
  • Ta vare på kvitteringerfor alt du må kjøpe for å erstatte nødvendige gjenstander i bagasjen, som toalettsaker o.l.

Skadet bagasje

Rapporter skadene til flyselskapet så snart som mulig. Det beste er å gjøre det mens du fortsatt er på flyplassen, men du har 7 dager fra det tidspunktet du mottar bagasjen din, til å sende inn et skadekrav. Du må også presentere bagasjen for flyselskapet for inspeksjon før du eventuelt kan motta kompensasjon.

Forsinket bagasje

Hvis bagasjen din ikke dukker opp på bagasjebåndet, må du varsle flyselskapet så snart som mulig, helst før du forlater flyplassen. Du vil få et saksnummer og du må kanskje fylle ut en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Ta vare på begge. Når du har mottatt bagasjen, har du 21 dager på deg til å sende inn et krav om tilbakebetaling.

Tapt bagasje

Hvis flyselskapet vedgår at bagasjen din er tapt, eller dersom den ikke dukker opp innen 21 dager etter flyvningen, regnes bagasjen offisielt som taptselv om den skulle komme til rette senere. På dette tidspunktet har du 2 år på deg til å sende inn et krav om tilbakebetaling i henhold til Montreal-konvensjonen fra reisedagen eller fra tidspunktet reisen din eventuelt skulle ha sluttet.Hvis du trenger ytterligere detaljer og ønsker å lese nøyaktig hva Montreal-konvensjonen sier, kan du også leseden faktiske avtaleteksten.

Se om flyvningen din omfattes.

Har du opplevd en flyforsinkelse eller et annet problem med flyreiser i løpet av de tre siste årene? Gi oss detaljer om flyvningen, så forteller vi deg om du har krav på kompensasjon.

Sjekk nå