Vilkår og betingelser – Brasil

§1 Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene»), har de definerte begrepene nedenfor følgende betydning:

 1. «Avtale»: En avtale mellom en passasjer og AirHelp som inngås etter passasjerens aksept av disse vilkårene. Avtalen skal betraktes som inngått når passasjeren har signert fullmakten eller en blankofullmakt i tillegg til å akseptere disse vilkårene.

 2. «AirHelp»: Brazil Ltda, et selskap i Brasil med registrert kontoradresse Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nummer 1.140 7o andar, sala 72, São Paulo – SP, CEP 04571-000 (CNPJ nummer 42.101.440/0001-85).

 3. «AirHelp Plus-medlemskap»: Dersom en passasjer har kjøpt AirHelp Plus-medlemskap, vil AirHelp gi avkall på servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, hvis aktuelt, for AirHelps tjenester for kravene som dekkes av bestillingen som passasjeren kjøpte AirHelp Plus-medlemskap for.

 4. «Regulering av flypassasjerens rettigheter»: alle lover, forskrifter, direktiver, internasjonale konvensjoner eller lignende, enten utstedt på statlig, føderalt, nasjonalt, internasjonalt eller regionalt nivå, og rettspraksis, som etablerer regler om monetær kompensasjon, skadeserstatning eller refusjon til passasjerer i tilfelle overbooket, forsinket, innstilt, eller på annen måte avbrutt flyvning eller bagasjekrav. Inkludert, men ikke begrenset til lov 8.078/90 (brasiliansk forbrukervernlov), resolusjon nr. 400 fra Brasils nasjonale sivile luftfartsetat (ANAC) og forordning (EF) nr. 261/2004 fra Europaparlamentet, som aktuelt.

 5. «Fullmakt»: dokumentet der passasjeren, i henhold til vilkår og betingelser deri, gir fullmakt slik at AirHelp kan gå videre med kravet.

 6. «Blankofullmakt»: et dokument som AirHelp leverer til passasjeren og som gir AirHelp, et av AirHelps tilknyttede selskaper eller partnere eller en ekstern representant, tillatelse til å handle på vegne av passasjeren. Dokumentet kan komme i mange varianter, på grunn av forskjellige krav i ulike jurisdiksjoner, inkludert, men ikke begrenset til en fullmakt, en juridisk fullmakt eller en klientbeskyttelsesavtale.

 7. «Krav»: ethvert krav mot et flyselskap om økonomisk kompensasjon, erstatning eller refusjon i henhold til en forskrift for flypassasjerrettigheter.

 8. «Passasjer(er)»: person(er) som har akseptert disse vilkårene.

 9. «Berettigelsestjeneste»: innebærer levering av moderne kravvurdering fra AirHelp via programvare. Kvalifiseringstjenesten utføres på kravbasis i AirHelps nettskjema. Berettigelsestjenestene vil informere passasjeren om sannsynligheten for at han/hun har et berettiget krav. Et berettiget krav vil med stor sannsynlighet bli utbetalt, og AirHelp vil tilby sin konfliktløsningstjeneste for slike krav dersom passasjeren ber om det. Uberettigede krav vil med stor sannsynlighet ikke bli utbetalt, og AirHelp vil ikke tilby sin konfliktløsningstjeneste for slike krav.

 10. «Kompensasjon for fly»: totalt pengebeløp betalt av flyselskapet i forbindelse med et krav som kompensasjon, refusjon, skadeserstatning, forlik, tegn på goodwill eller lignende, til passasjeren eller AirHelp etter at passasjeren har godtatt disse vilkårene. For å unngå tvil inkluderer Kompensasjon for fly ikke betaling eller refusjon av advokatsalær, utgifter til juridisk bistand, rettsgebyr, inkassoomkostninger, renter eller lignende, hvis betaling utelukkende skal tilhøre AirHelp.

 11. «Informasjonstjeneste»: er AirHelps tilbud av informasjon om flyvning, informasjon om flyselskap, flyplassinformasjon, annen reiserelatert informasjon, informasjon om flypassasjerrettigheter og forbrukerbeskyttelseslover. Informasjonen kan både være spesifikt relevant for passasjerens reiser og av en mer generell natur, som rangering av flyplasser eller flyselskaper, eller nyheter om endringer i flypassasjerrettigheter. Informasjonen leveres gjennom elektronisk kommunikasjon, inkludert e-post, personlig dashboard eller AirHelp-styrte nettsteder.

 12. “Konfliktløsningstjeneste”: AirHelps arbeid med et krav.

 13. «Medlem(mer)»: person(er) som har kjøpt et AirHelp Plus-medlemskap.

 14. «Prisliste»: vedlegg knyttet til disse vilkårene som spesifiserer aksepterte valutaer, betalingsmåter og alle gebyrer belastet av AirHelp bortsett fra refusjon av rettsgebyr og advokatsalær, som vil bli motregnet av AirHelp der det er aktuelt.

§2 Avtalen

 1. Når passasjeren har akseptert disse vilkårene, vil AirHelp levere og passasjeren godta å motta berettigelsestjenester og informasjonstjenester.

 2. Når passasjeren har akseptert disse vilkårene og signert enten fullmakten eller blankofullmakten, har passasjeren godtatt å motta og AirHelp godtatt å levere konfliktløsningstjenesten, med mindre AirHelp varsler passasjeren uten urimelig forsinkelse om at AirHelp ikke kan levere tjenesten for dette kravet.

 3. Ved å inngå en avtale med AirHelp, bekrefter passasjeren at han/hun er autorisert og har juridisk kapasitet til å inngå avtalen på egne vegne og, der det er aktuelt, på vegne av hans/hennes medpassasjerer. Ved å skrive under på fullmakten eller en blankofullmakt, bekrefter passasjeren at han/hun er autorisert og har juridisk kapasitet til å skrive under på fullmakten eller blankofullmakten på egne vegne og, der det er aktuelt, på vegne av hans/hennes mindreårige medpassasjerer.

 4. Passasjeren anerkjenner at AirHelp kun jobber for å oppnå kompensasjon for fly. Passasjeren godtar at AirHelp ikke vil akseptere reisekuponger og/eller andre tjenester som flykompensasjon, og at slike tilbud fra flyselskapene vil bli betraktet som at flyselskapet nekter å utbetale refusjon. Dette gjelder med mindre AirHelp avgjør at sannsynligheten for et mer fordelaktig utfall for passasjeren er lav, og at det under omstendighetene vil være best å godta dette tilbudet.

 5. Passasjeren garanterer at kravet ikke er tildelt tredjeparter, og at ingen juridiske tvister er under behandling eller forventes mellom passasjeren og flyselskapet i samme sak.

 6. Etter signering av fullmakten kan passasjeren ikke tildele kravet til noen annen part. Eventuelle eksisterende engasjementer eller tildelinger, hvis aktuelt, må kanselleres før signering av fullmakten eller en blankofullmakt.

 7. Dersom passasjeren mottar en direkte betaling eller annen kompensasjon fra det aktuelle flyselskapet etter at avtalen er inngått, er passasjeren forpliktet til å varsle AirHelp umiddelbart. Slike betalinger skal anses som flykompensasjon og gir AirHelp rett til serviceavgift. For å unngå tvil inkluderer Kompensasjon for fly ikke betaling eller refusjon av advokatsalær, utgifter til juridisk bistand, rettsgebyr, inkassoomkostninger, renter eller lignende, hvis betaling utelukkende skal tilhøre AirHelp.

 8. Etter signering av fullmakten eller en blankofullmakt, er passasjeren forpliktet til å avslutte forhandlinger med det aktuelle flyselskapet og videresende enhver henvendelse fra flyselskapet til AirHelp, for å sikre at AirHelp oppnår best mulig resultat.

§3 Beskrivelse av konfliktløsningstjeneste

 1. AirHelp hevder passasjerens krav på flykompensasjon fra opererende flyselskap på grunnlag av forskrift for flypassasjerrettigheter som gjelder for passasjerens aktuelle flyvning.

 2. Opplysninger og informasjon om flyvningen kan sendes til AirHelp via nettstedet, e-post, andre elektroniske- eller programvareløsninger som støttes av AirHelp, eller telefon.

 3. 3.3 For å lykkes med å forfølge kravet, må AirHelp ha passasjerens signerte fullmakt eller blankofullmakt, som han/hun kan sende til AirHelp via nettskjemaet, e-post eller post. Når AirHelp mottar passasjerens signerte fullmakt eller blankofullmakt, vil AirHelp utarbeide en betalingsoppfordring og sende den til det opererende flyselskapet, uten urimelig forsinkelse, og håndtere enhver videre kommunikasjon. Dersom flykompensasjonen utbetales, vil AirHelp kreve sitt servicegebyr (se prislisten) for denne delen av tjenesten.

 4. Dersom det opererende flyselskapet ikke betaler flykompensasjon innen en rimelig periode etter varslingen fra AirHelp, og med forbehold om at saken kan hevdes med tilstrekkelig sikkerhet, kan AirHelp ta saken videre til en gjensidig avtalt juridisk representant for å forfølge kravet.

 5. Dersom en ekstern juridisk representant benyttes, vil passasjeren tillate at AirHelp gir representanten tilgang til alle opplysningene som er gitt til AirHelp, og at den juridiske representanten overfører informasjon om rettssaken til AirHelp. Der annen attest, juridisk fullmakt, erklæring, fullmakt eller andre ekstra dokumenter kreves av den aktuelle domstolen, forplikter passasjeren seg til å signere slike ekstra dokumenter. Dersom passasjeren allerede har signert en fullmakt og signerer en annen fullmakt, juridisk fullmakt, klientbeskyttelsesavtale eller lignende, samtykker passasjeren til at slike krav sendes tilbake til passasjeren ved signering av en annen fullmakt, juridisk fullmakt, klientbeskyttelsesavtale eller lignende.

 6. Dersom en ekstern juridisk representant konkluderer med at utsiktene til at kravet imøtekommes er utilstrekkelige, vil passasjeren varsles og ingen (ytterligere) skritt vil bli iverksatt.

 7. Dersom AirHelp eller en ekstern juridisk representant iverksetter rettslige skritt for å forfølge et krav, vil AirHelp dekke alle kostnader som påløper dersom saken tapes. Dersom saken vinnes eller det inngås forlik mellom flyselskapet og AirHelp, vil AirHelp dekke eventuelle påløpte kostnader som ikke dekkes av flyselskapet. Dersom saken vinnes, vil et krav om refusjon av rettsgebyr bli fremmet på vegne av passasjeren. Det samme gjelder kostnadene for juridisk rådgivning og advokatsalær, uavhengig av om saksbehandlingen utføres av AirHelp eller en ekstern juridisk representant.

 8. Passasjeren anerkjenner at det er AirHelp som avgjør om et tilbud om forlik skal aksepteres, siden passasjeren har videresendt kravet til AirHelp. Dersom AirHelp handler på vegne av passasjeren i henhold til en blankofullmakt eller fullmakt, skal passasjeren autorisere AirHelp til å akseptere eller avvise tilbud om forlik basert på AirHelps erfaringer med flyselskapet og råd fra eksterne juridiske representanter.

§4 Beskrivelse av AirHelp Plus-medlemskap

 1. En passasjer kan bli med i medlemskapet ved å kjøpe AirHelp Plus-medlemskap.

 2. Passasjeren opplyses om medlemsavgiften for AirHelp Plus på kjøpstidspunktet og må betale denne for å bli medlem og dra nytte av fordelene som er beskrevet her.

 3. AirHelp tilbyr medlemskapet enten som:

  1. booking-abonnement eller

  2. årsabonnement:

   1. AirHelp Plus-medlemskapet som en enkelt bestilling vil dekke krav som stammer fra flybestillingen som passasjeren kjøpte medlemskapet for, eller som stammer fra en flybestilling passasjeren la til manuelt før eventuelle forstyrrelser oppstod.

   2. AirHelp Plus-medlemskapet i form av årsabonnement vil dekke krav på grunnlag av bookinger i den gitte tidsperioden. Dette AirHelp Plus-medlemskapsgebyret vil bli fakturert årlig.
    Begge medlemskapene vil bli tilgjengelige enten som en Complete-plan eller en Essential-plan. Bare Medlemmer som har bestilt Complete-plan vil få tilgang til de ytterligere fordelene som beskrevet i 4.7.

 4. Medlemskap i AirHelp Plus starter på kjøpsdagen.

 5. Ved godkjenning av kjøpet vil medlemmet motta en bekreftelse.

 6. For medlemmer av AirHelp Plus vil AirHelp gi avkall på servicegebyr og saksbehandlingsgebyr, hvis aktuelt, for AirHelps levering av tjenester i forbindelse med kravene knyttet til bestillinger som dekkes av AirHelp Plus-medlemskapet.

 7. AirHelp Plus Complete-planen distribueres i forskjellige versjoner og kan inneholde noen eller alle disse fordelene:

  1. Tilgang til flyplasslounge
   AirHelp gir tilgang til loungen gjennom et samarbeid med COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED («Collinson»), et selskap registrert i England og Wales med firmanummer 02474708, registrert kontoradresse: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, England for utvalgte lounger. Personvernreglene og vilkårene for bruk av Collinson vil gjelde for bruk av denne tjenesten.

   1. Medlemmer, som kjøpte AirHelp Plus Complete-planen som én enkel bestilling, kan nyte loungetilgang for sine registrerte forsinkede flyvninger etter at de er kvalifisert:
    Medlemmer vil bli kvalifisert for denne tjenesten, hvis flyet er registrert minst 6 timer før planlagt avgang. Avgangen av flyet vil bli overvåket av Collinsons flysporingssystem. Med forbehold om vellykket forhåndsregistrering, vil Collinson gi medlemmene en loungetilgangskupong via e-post og SMS i tilfelle Collinsons flysporingssystem identifiserer at medlemmets flyvning er forsinket med mer enn 60 minutter («forsinkelsesterskelen»). Tilgang til e-postadressen eller mobilnummeret til Medlemmer, som er oppgitt ved registrering og muligheten til å vise loungetilgangskupongen, er en betingelse for bruk av tjenesten. En forsinkelse som oppfyller eller overskrider forsinkelsesterskelen, kan annonseres enten som én enkel forsinkelsesperiode eller som et resultat av flere trinnvise kortere forsinkelser som summerer forsinkelsesterskelen. Collinson vil stole utelukkende på flysporingssystemet sitt for å avgjøre om medlemmer blir kvalifisert for loungetilgang. Medlemmer godtar at Collinson ikke garanterer nøyaktigheten av flysporingssystemet, og medlemmer vil ikke stole på at det sporer deres avgangstid for flyvningen. I tilfelle en kvalifiserende reiseforsinkelse, vil en loungetilgangskupong bli gitt til medlemmer via e-post og SMS på dagen for flyvningen. Den kan ikke brukes på noen annen dag av deres reise. Bare de navngitte personene i e-postbekreftelsen vil være kvalifisert til å motta tjenesten. Tjenesten leveres til medlemmene på en ikke-overførbar, ikke-refunderbar, og ikke-foranderlig basis. Ingen kontanter eller kredittalternativer vil bli tilbudt. Der det er aktuelt, ved å få tilgang til flyplassloungen, godtar medlemmer å overholde reglene og retningslinjene av loungen.

   2. AirHelp Plus-medlemmer, som kjøpte AirHelp Plus Complete-planen som et årlig abonnement, kan nyte loungetilgang for sine registrerte forsinkede flyvninger etter den samme kvalifiseringen som medlemmer som har kjøpt AirHelp Plus Complete som en enkel bestiling. I tillegg kan medlemmer få tilgang til en lounge med opptil 4 ekstra reisefølge.

  2. Flystatus
   Medlemmer vil ha gratis tilgang til flystatus, som vil bli presentert for sine flygninger i det personlige dashbordet og / eller via post.
   AirHelp er ikke ansvarlig for korrektheten av disse dataene. Flystatusen som presenteres er direkte innhentet av en tredjepart og er ikke bindende. Medlemmer må fortsatt følge avtalte tider og flyinstruksjoner.

  3. Nettlege
   AirHelp tilbyr eksterne legetjenester gjennom et samarbeid med Telmedicin Sp. z o.o. («Telmedicin»), et selskap registrert i Polen med organisasjonsnummer: 147453940, og Skattenummer: 5272720484, Registrert kontoradresse: Marynarska 13 02-674 Warszawa, Polen. Telmedicin sine retningslinjer for personvern og vilkår og betingelser gjelder for bruken av disse tjenestene.

   1. Medlemskapet som en enkel bestilling inkluderer en engangs-Voucher for Telmedicin medisinsk konsultasjonstjenester opp til 30 dager etter faktisk avreisedato. Medlemmer må registrere seg med kupongen sin via airhelp.telemedi.co.

   2. AirHelp Plus-medlemskap som årlig abonnement inkluderer en kupong for bruk av Telmedicin Medical konsultasjonstjenester opptil 12 gratis konsultasjoner per år.

 8. Fordeler er personlige og gjelder kun for medlemmet, noe som betyr at medlemmet må være navngitt som passasjer i bookingen, og for et visst antall passasjerer (som angitt i e-postbekreftelsen) hvis de er inkludert i samme bestilling som medlemmet.

 9. Servicegebyret blir ikke refundert til medlemmet for bestillinger som stammer fra flyvninger som ble avbrutt før starten av medlemskapet.

 10. Medlemskapet kan ikke overføres. Medlemmet må umiddelbart varsle AirHelp hvis medlemmet blir oppmerksom på uautorisert bruk av medlemskapet.

 11. Medlemskap i form av årsabonnement skal automatisk fornyes for ett år inntil / med mindre medlemmet velger å si opp medlemskapet. Dette kan gjøres i) av medlemmet ved at vedkommende logger inn på kontoen, velger «Administrer medlemskap» i dashboardet og klikker på «Si opp medlemskap», eller ii) ved at medlemmet skriver til AirHelp og gir beskjed om at vedkommende ikke ønsker automatisk fornyelse av medlemskapet. Sendes til: [email protected].

 12. Medlemmer som er kvalifisert som konsumenter i henhold til brasiliansk forbrukervernlov eller andre gjeldende forskrifter, kan si opp medlemskapet innen 7 dager etter kjøpet uten å måtte oppgi grunn. For at medlemmet skal kunne gjøre bruk av sin rett til å trekke seg fra avtalen og motta full refusjon, må han/hun informere om at vedkommende ønsker å trekke seg innen 7 dager etter kjøpet. På grunn av tjenestens karakter kan ikke medlemmet si opp medlemskapet dersom han/hun har reist med et fly som er dekket av medlemskapet. Varsling om bruk av angrerett kan sendes til: [email protected]

 13. Hvis kanselleringen mottas av AirHelp 7 dager etter oppstart av et nytt eller fornyet medlemskap, vil medlemmet ikke ha rett på noen refusjon av medlemsavgiften.

 14. Når medlemskapet er terminert, avbrutt eller utløpt, vil ikke medlemmet miste alle AirHelp Plus tjenester og AirHelp skal ikke lenger fraskrive servicegebyret for AirHelps levering av tjenester, hvis det er aktuelt.

 15. Tidligere medlemmer som har valgt å ikke fornye medlemskapet, må sende inn kravet som stammer fra medlemskapsperioden, ikke lenger enn 90 (nitti) dager etter at medlemskapet har utløpt for å motta fordelene av AirHelp Plus-medlemskapet.

 16. AirHelp forbeholder seg retten til å nekte medlemskapet til enhver person og avslutte medlemskapet når som helst hvis medlemmet bryter vilkårene.

 17. Medlemmet har ikke rett på refusjon av medlemsavgiften dersom AirHelp opphører medlemskapet.

§5 Gebyrer og betalinger

 1. AirHelp leverer berettigelsestjenester og informasjonstjenester uten kostnad.

 2. AirHelp leverer konfliktløsningstjeneste uten kostnad, med mindre AirHelp lykkes med å oppnå flykompensasjon. Dersom AirHelp lykkes med kravet, vil AirHelp overføre avtalt andel av flykompensasjon til passasjeren, kun fratrukket gebyrer som gjelder i henhold til prislisten. Rettsgebyr og advokatsalær vil bli motregnet mot eventuelle betalinger som overføres til AirHelp i passasjerens navn. Dersom AirHelp lykkes med kravet, men flykompensasjon og/eller advokatsalær, rettsgebyr, renter eller lignende av hvilken som helst grunn blir overført direkte fra flyselskapet til passasjeren, selv etter direkte forhandlinger mellom dem, skal passasjeren faktureres og uten urimelig forsinkelse overføre AirHelps gebyrer i henhold til prislisten og mottatte advokatsalær, rettsgebyr, renter eller lignende til AirHelp, hvis aktuelt.

 3. Betaling av avtalt andel av flykompensasjonen til passasjeren vil gjennomføres i henhold til alternativene i prislisten av AirHelp.

 4. Dersom passasjeren har oppgitt feil eller utilstrekkelig informasjon som kreves for å utbetale flykompensasjonen, og betalingen returneres til AirHelp, og passasjeren, etter flere påminnelser og rimelige tiltak fra AirHelp for å kontakte passasjeren på andre måter enn e-postadressen som passasjeren har oppgitt til AirHelp, ikke svarer for å korrigere eller sende informasjonen som kreves for å utbetale avtalt andel av flykompensasjonen, har AirHelp rett til å beholde andelen av flykompensasjonen som ellers skulle blitt overført til passasjeren.

 5. Når AirHelp har utbetalt den avtalte flykompensasjonen i henhold til instruksjonene fra og metoden valgt av passasjeren, har AirHelp ikke ansvar for:

  1. sjekker, forhåndsbetalte debetkort, kredittkort og lignende som går tapt under sending til passasjeren;

  2. eventuelle konsekvenser av at passasjeren har oppgitt feil bankkontoinformasjon, feil adresse eller lignende, inkludert, men ikke begrenset til, hvis flykompensasjon utbetales til feil mottaker. Dersom flykompensasjonen, på grunn av en feil fra passasjerens side, blir utbetalt til feil mottaker, har AirHelp ikke plikt til å aktivt kreve tilbake beløpet.

 6. Det kan ikke kreves renter for perioden mellom innkommende og utgående betalinger. AirHelp forbeholder seg retten til å beholde eventuelle renter fra flyselskapet.

 7. AirHelp har ikke ansvar for eventuell kompensasjon, erstatning eller lignende, dersom AirHelp blir forhindret fra å overføre betalingen til passasjeren på grunn av en hendelse utenfor AirHelps rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til streik, lockout, arbeidskonflikter, force majeure, krig, opptøyer, sivil uro, grovt skadeverk, overholdelse av lovverk eller statlige forskrifter, regler, forskrifter eller anvisninger, ulykker, feil på anlegg eller maskiner, brann, flom og storm.

§6 Datavern

 1. AirHelp vil primært bruke personopplysningene fra passasjeren for å kunne levere berettigelsestjenester, AirHelp Plus-medlemskap, informasjonstjeneste og konfliktsløsningstjeneste i overensstemmelse med avtalen. AirHelp kan også innhente personopplysninger for andre formål, f.eks. med tanke på statistikk, administrasjon og kommunikasjon, IT- og sikkerhetsadministrasjon, fysisk sikkerhet, autentifiserings- og autoriseringssystemer, støttesystemer eller samarbeid bestående av interne prosjekter samt organisasjonsteam og -aktiviteter. Alle personopplysninger innhentes i overensstemmelse med EUs personvernforordning (EU) 2016/679 («GDPR») og Brasils generelle personvernlov (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018) («LGPD») (se personvernerklæring) eller andre personvernlover som kan være aktuelle.

 2. Passasjeren formidler personopplysninger til AirHelp i overensstemmelse med gjeldende personvernlover og -forordninger, med uttrykkelig tillatelse til å behandle personopplysningene fra passasjeren – og – dersom det er relevant – personopplysninger formidlet på vegne av eller av hans/hennes medpassasjerer for bruk i henhold til avtalen. AirHelp vil bare formidle personopplysninger til tredjeparter i henhold til vilkårene nedenfor:

  1. dersom passasjeren har gitt sitt samtykke;

  2. dersom det gjøres i en hensikt som er direkte relatert til det opprinnelige formålet som personopplysningene ble innhentet for

  3. dersom det er nødvendig for å utarbeide, forhandle og oppfylle avtalen med passasjeren;

  4. dersom det er nødvendig på grunn av en juridisk forpliktelse, forvaltningsdomstol eller rettskjennelse.

  5. dersom det er nødvendig for å opprette eller beskytte rettslige krav eller forsvar i en rettssak

  6. dersom det forhindrer misbruk eller andre ulovlige aktiviteter, som overlagte angrep, for å sikre personvernet

§7 Data og informasjon fra passasjeren

 1. På forespørsel fra AirHelp vil passasjeren eller hans/hennes medpassasjerer formidle alle opplysninger som er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen, til AirHelp. Passasjeren garanterer at de formidlede opplysningene er korrekte, fullstendige og sanne – og – dersom det er relevant – formidlet med samtykke fra medpassasjerene.

 2. Passasjeren godtar å fullstendig beskytte AirHelp i alle henseender mot alle krav fra tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til feil kommunikasjon fra passasjeren, feil i oppgitte opplysninger/informasjon og straffbar adferd.

 3. I tilfelle feil opplysninger/informasjon og straffbar adferd, forbeholder AirHelp seg retten til å kansellere avtalen med umiddelbar virkning. Dersom avtalen kanselleres i samsvar med dette avsnittet, har passasjeren ikke rett på noen form for kompensasjon.

§8 Angrerett

 1. Hvis du kvalifiserer som en forbruker i henhold til brasiliansk forbrukervernlov eller andre gjeldende forskrifter, dvs. at du er en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon til et formål som ikke er en kommersiell eller yrkesmessig aktivitet, har du lovfestet angrerett.

 2. Du kan trekke tilbake aksepten av avtalen vår innen 7 dager etter inngåelse av avtalen (f.eks. per brev eller e-post) uten å måtte oppgi noen grunn. For å benytte angreretten må du varsle om at du ønsker å benytte angreretten, i løpet av den ovennevnte perioden på 7 dager, og du må tydelig uttrykke at du ønsker å trekke deg fra avtalen. På grunn av tjenestens karakter kan du ikke trekke deg fra avtalen dersom vi har informert deg om at flyselskapet har akseptert kravet, da vi i slike tilfeller har utført tjenesten du ba om.

  Varsling om bruk av angrerett kan sendes til:

  AirHelp Brazil Ltda.
  Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini no 1.140
  7o andar, sala 72,
  São Paulo — SP,
  CEP 04571-000.
  eller
  e-post: [email protected]

§9 Avsluttende bestemmelser

 1. AirHelp har rett til å endre disse vilkårene og prislisten og til å innlemme ekstra betingelser når som helst og uten forvarsel. Endringer med negative konsekvenser for passasjeren vil imidlertid ikke gjelde for passasjeren, med mindre passasjeren godtar de nye endringene.

 2. Disse vilkårene, fullmakten, prislisten og avtalen mellom AirHelp og passasjeren er underlagt lovverket i Brasil. Passasjeren har imidlertid rett til å kreve beskyttelse i henhold til ufravikelige bestemmelser i loven i passasjerens bostedsland.

 3. Dersom en bestemmelse i disse vilkårene skulle være eller bli ugyldige eller ulovlige eller ikke kan håndheves, vil dette ikke på noen måte påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene.

 4. Rettigheter og forpliktelser som helt eller delvis er relatert til et innsendt krav, kan uten begrensninger overføres av AirHelp til enhver enhet innenfor AirHelps konsern eller til tredjeparter.

 5. Den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene er gjeldende dersom det forekommer motsetninger i versjoner på andre språk.

Publisert: 1. september 2021
Versjon BR2.21

AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo
APRA

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2023 AirHelp

Sjekk kompensasjon

Alle flyselskaper