Käyttöehdot – Brasilia

Kappale 1: Määritelmät

Käyttöehdoissa viitataan termeihin, joiden määritelmät on kuvattu alla:

1.1 ”Sopimus”: matkustajan ja AirHelpin välinen sopimus, joka astuu voimaan matkustajan hyväksyttyä nämä käyttöehdot. Sopimuksen katsotaan astuneen voimaan, kun matkustaja on allekirjoittanut valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan ehtojen hyväksymisen lisäksi.

1.2 ”AirHelp”: AirHelp Germany GmbH, jonka kotipaikka on Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Saksa (DE 320095320).

1.3 ”AirHelp+ -jäsenyys”: Jos matkustaja on hankkinut AirHelp+-jäsenyyden, AirHelp ei veloita palvelumaksua eikä mahdollista oikeustoimien palvelumaksua palveluista, joita on niille korvaushakemuksille, joiden varaukset Airhelp+-jäsenyys kattaa.

1.4 “AirHelp Connect”: Maksuton työkalu AirHelpin verkkosivustolla ja mobiilisovelluksessa, jonka avulla voit yhdistää sähköpostilaatikkosi AirHelp-palveluun antaaksesi AirHelpin tunnistaa lentovaraukset ja lentomatkustajien oikeuksien mukaiset korvauksiin oikeuttavat lennot sähköpostilaatikoissasi.

1.5 ”Lentomatkustajien oikeuksista annettu säädös”: mikä tahansa laki, asetus, direktiivi, kansainvälinen yleissopimus tai vastaava, riippumatta siitä, onko se säädetty osavaltion, liittovaltion, kansallisella, kansainvälisellä tai alueellisella tasolla, ja oikeuskäytäntö, joka vakiinnuttaa matkustajille suoritettavien rahallisten korvausten, vahinkojen tai palautusten säännöt tapauksissa, joissa lento on varattu liian täyteen, viivästynyt, peruttu tai muuten keskeytynyt tai matkatavaroista on tehty korvaushakemus. Mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta ja tapaukseen soveltuen laki 8.078/90 (Brasilian kuluttajalainsäädäntö), Brasilian kansallisen siviili-ilmailuviraston (ANAC) ratkaisu 400 sekä Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 261/2004.

1.6 “Valtakirja” on asiakirja, jolla matkustaja myöntää käyttöehtojen mukaisesti AirHelpille valtuudet jatkaa korvaushakemuksen käsittelyä.

1.7 ”Valtuuttava asiakirja” on AirHelpin matkustajalle toimittama asiakirja, joka valtuuttaa AirHelpin, jonkin AirHelpin tytäryhtiöistä tai kumppaneista tai ulkoisen edustajan toimimaan matkustajan puolesta. Erilaisista oikeudenkäyttövaatimuksista johtuen tämä asiakirja voidaan toimittaa useassa eri muodossa, esimerkiksi valtakirjana, asianajovaltuutusvaltakirjana tai asiakaskirjeenä.

1.8 ”Korvaushakemus”: mikä tahansa korvaushakemus lentoyhtiölle rahallisen korvauksen, vahingonkorvauksen tai hyvityksen saamiseksi lentomatkustajien oikeuksien tai hyvän tahdon osoituksen nojalla.

1.9 “Matkustaja”: henkilö(t), jotka ovat hyväksyneet nämä käyttöehdot.

1.10 “Kelpoisuuspalvelu” on AirHelpin palvelu, jossa AirHelpin ohjelmisto tarkistaa lentojen kelpoisuuden Korvaushakemukseen. Kelpoisuuspalvelun tarkistus tehdään kunkin korvaushakemuksen osalta erikseen AirHelpin verkkolomakkeella tai kaikkien havaittujen lentojen osalta kerralla, jos matkustajalla on yhteys AirHelp Connectiin. Kelpoisuuspalvelu ilmoittaa matkustajalle, kuinka todennäköisesti hän on oikeutettu korvauksiin korvaushakemuksensa perusteella. Kelvollisella korvaushakemuksella on suuri todennäköisyys tulla maksetuksi, ja AirHelp tarjoaa matkustajan pyynnöstä riidanratkaisuapua tällaisten korvaushakemusten osalta. Kelvottomien korvaushakemusten todennäköisyys tulla maksetuksi on huono, ja siksi AirHelpin Riidanratkaisupalvelu ei ole käytettävissä tällaisiin korvaushakemuksiin.

1.11 ”Lennosta maksettava korvaus”: lentoyhtiön matkustajalle tai AirHelpille, matkustajan hyväksyttyä nämä ehdot, korvaushakemuksesta maksama kokonaissumma korvauksena, palautuksena, vahinkoina, sovintona, hyväntahdoneleenä tai muuten. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei lennosta maksettava korvaus käsitä asianajopalkkioiden, oikeusneuvontakulujen, tuomioistuinmaksujen, perintäkulujen, korkojen tai vastaavien maksua tai hyvitystä, jotka kuuluvat yksinomaan AirHelpille.

1.12. Nämä tiedot liittyvät matkustajan matkoihin ja tarjoavat yleistä tietoa, kuten tietoa lentokenttien ja lentoyhtiöiden sijoituksista tai uutisia lentomatkustajien oikeuksien muutoksista. Tietoa jaetaan digitaalisesti kuten sähköpostin, henkilökohtaisen käyttäjäsivun, AirHelpin verkkosivustojen tai mobiilisovellusten avulla.

1.13 “Riidanratkaisupalvelu” on AirHelpin pyrkimys hakea korvausta sisältäen tarvittaessa myös oikeustoimet.

1.14 “Oikeustoimet” tarkoittavat hallinnollisen korvaushakemuksen esittämistä tuomioistuimelle tai hallintoelimelle, kuten Brasilian kansalliselle siviili-ilmailuvirastolle (ANAC), tai korvaushakemuksen antamista ulkopuolisen edustajan, kuten asianajajan tai lakitoimiston, hoidettavaksi.

1.15 ”Jäsen(et)”: henkilö(t), jotka ovat ostaneet AirHelp+-jäsenyyden.

1.16 ”Hinnasto”: näiden ehtojen liitteenä oleva liite, jossa eritellään hyväksytyt valuutat, maksutavat ja kaikki AirHelpin perimät maksut, lukuun ottamatta hyvitettäviä oikeudenkäyntikuluja ja asianajajan palkkioita, joista AirHelp vastaa mahdollisuuksien mukaan itse.

Kappale 2: Sopimus

2.1 Matkustajan hyväksyttyä nämä käyttöehdot, AirHelp suostuu toteuttamaan ja matkustaja suostuu vastaanottamaan Kelpoisuuspalvelun ja Tietopalvelun.

2.2 Matkustajan hyväksyttyä nämä käyttöehdot ja allekirjoitettuaan joko valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan matkustaja suostuu käyttämään Riidanratkaisupalvelua ja AirHelp suostuu toimittamaan palvelun, ellei AirHelp ilmoita matkustajalle viiveettä, että AirHelp ei voi toimittaa palvelua kyseiselle korvaushakemukselle.

2.3 Hyväksymällä AirHelpin ja matkustajan välisen sopimuksen, matkustaja takaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus hyväksyä AirHelpin sopimusehdot itsensä, ja tarvittaessa, muiden korvauksen hakijoiden puolesta. Allekirjoittamalla sopimusehtojen mukaisen valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan, matkustaja vahvistaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus allekirjoittaa sopimusehtojen mukainen valtakirja tai valtuuttava asiakirja sekä itsensä että tarvittaessa, alaikäisten kanssamatkustajien puolesta.

2.4 Matkustaja ymmärtää, että AirHelp auttaa matkustajaa vain lentokorvaushakemusasiassa. Matkustaja ymmärtää, että AirHelp ei hyväksy lentoyhtiöltä lahjakortteja ja/tai muita palveluita korvauksena lennosta, ja tämän kaltaiset ehdotukset lentoyhtiöltä katsotaan maksamisesta kieltäytymiseksi ellei AirHelp määrittele, että matkustajan kannalta parempaan lopputulokseen pääseminen on epätodennäköistä ja että matkustajan kannalta paras vaihtoehto kyseisessä tilanteessa olisi hyväksyä lentoyhtiön tarjous.

2.5 Matkustaja takaa sen, että korvaushakemusta ei ole annettu kenenkään muun kolmannen osapuolen hoidettavaksi eikä asian käsittely ole kesken matkustajan ja lentoyhtiön välillä.

2.6 Allekirjoitettuaan valtakirjan matkustaja ei saa antaa korvaushakemusta kenenkään muun osapuolen hoidettavaksi. Kaikki mahdolliset olemassa olevat sitoumukset tai valtakirjat on peruttava ennen tämän valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan allekirjoittamista.

2.7 Jos matkustaja saa asianomaiselta lentoyhtiöltä minkäänlaisia korvaushakemukseen liittyviä suoria maksuja tai muita korvauksia sopimuksen solmimisen jälkeen, matkustaja on velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä AirHelpille. Tällaiset maksut katsotaan korvaukseksi lennosta ja oikeuttavat AirHelpin saamaan palvelumaksunsa sekä oikeustoimien palvelumaksunsa siinä tapauksessa, että AirHelp oli ryhtynyt oikeustoimiin ennen kuin matkustaja sai maksun lentoyhtiöltä. Selvyyden vuoksi Korvaus lennosta ei siis sisällä minkäänlaisia asianajajan palkkioita tai hyvityksiä, oikeusavun kustannuksia, oikeudenkäyntikustannuksia, perintäkuluja, korkoja tai muita vastaavia kuluja, joiden maksaminen on ainoastaan AirHelpin vastuulla.

2.8 Allekirjoitettuaan valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan matkustaja on velvollinen lopettamaan neuvottelut asianomaisen lentoyhtiön kanssa ja ohjaamaan lentoyhtiön yhteydenotot AirHelpille, jotta AirHelp voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Kappale 3: Riidanratkaisupalvelun kuvaus

3.1 AirHelp hakee matkustajalle korvausta lennosta lentoyhtiöltä lentomatkustajan oikeuksia koskevan säännön, lain tai asetuksen mukaisesti.

3.2 Lento- ja muut tiedot voidaan toimittaa AirHelpille verkkosivuston, mobiilisovellusten, sähköpostin tai minkä tahansa muun AirHelpin tukeman ohjelmiston tai digitaalisen järjestelmän kautta tai puhelimitse.

3.3 Jotta AirHelp voi onnistua korvauksen tavoittelussa, AirHelp tarvitsee matkustajalta allekirjoitetun valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan, jonka matkustaja voi toimittaa AirHelpille joko verkkolomakkeella, mobiilisovelluksella, sähköpostilla tai postitse. Matkustajan allekirjoittaman valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan saatuaan AirHelp valmistelee maksupyynnön ja toimittaa sen lennon liikennöineelle lentoyhtiöille viipymättä sekä hoitaa tämän jälkeen kaiken kanssakäymisen lentoyhtiön kanssa. Tältä osin palvelua, jos lentoyhtiö maksaa korvauksen lennosta, AirHelp veloittaa palvelumaksunsa (katso hinnasto).

3.4 Jos operoiva lentoyhtiö ei suorita korvausta kohtuullisen ajan sisällä AirHelpin huomautuksesta ja asia voidaan todeta riittävän varmasti, AirHelp saa siirtää asian käsittelyn sopimuksen alaisuudessa olevalle asianajajalle, joka aloittaa oikeustoimet korvauksen saamiseksi. Siinä tapauksessa, että oikeustoimet aloitetaan ja lentoyhtiö tämän jälkeen maksaa korvauksen lennosta, veloittaa AirHelp oikeustoimien palvelumaksunsa palvelumaksun lisäksi (katso hinnasto).

3.5 Mikäli ulkopuolista asianajajaa käytetään oikeustoimissa, matkustaja myöntää AirHelpille luvan antaa asianajajalle pääsyn kaikkiin AirHelpille toimitettuihin tietoihin ja asianajajalle oikeuden antaa AirHelpille tietoa tapauksen etenemisestä. Jos oikeuskäsittelyä varten tarvitaan toinen valtuutustodistus, valtakirja, lausunto, valtuuttava asiakirja tai muita vastaavia lisäasiakirjoja, matkustaja sitoutuu allekirjoittamaan tällaiset asiakirjat. Jos matkustaja on jo allekirjoittanut valtakirjan ja allekirjoittaa valtuutustodistuksen, valtakirjan, asiakaskirjeen tai muun vastaavan asiakirjan, matkustaja suostuu siihen, että korvaushakemus osoitetaan takaisin matkustajalle allekirjoittamalla valtuutustodistuksen, valtakirjan, asiakaskirjeen tai vastaavan.

3.6 Jos ulkopuolinen asianajaja tulee siihen lopputulokseen, että menestymismahdollisuuksia ei ole riittävästi, matkustajalle ilmoitetaan asiasta ja (muihin) oikeustoimiin ei ryhdytä.

3.7 Jos kanne suoritetaan AirHelpin tai ulkopuolisen asianajajan kanssa, AirHelp takaa, että matkustajalle ei synny mitään kuluja siinä tapauksessa, että kanne hävitään. Tapauksessa, jossa kanne voitetaan tai saadaan soviteltua lentoyhtiön ja AirHelpin välillä, AirHelp kattaa lentoyhtiölle kuulumattomat kulut. Jos kanne voitetaan, oikeudenkäyntikulujen hyvittämistä koskeva vaatimus tehdään matkustajan puolesta. Sama koskee oikeudellisen neuvonnan kustannuksia ja asianajajan palkkioita riippumatta siitä, hoitaako asiaa AirHelp vai ulkopuolinen asianajaja.

3.8 Matkustaja ymmärtää, että minkä tahansa sovintotarjouksen hyväksyminen on yksinomaan AirHelpin päätettävissä, sillä matkustaja on osoittanut korvaushakemuksen hoitamisen AirHelpille. Mikäli AirHelp toimii matkustajan puolesta valtuuttavan asiakirjan tai valtakirjan nojalla, matkustaja valtuuttaa AirHelpin hyväksymään tai hylkäämään sovintotarjoukset AirHelpin lentoyhtiöön liittyvän kokemuksen sekä ulkoisten laillisten edustajien neuvojen perusteella.

Artikla 4: AirHelp+-jäsenyyden kuvaus

4.1 Matkustaja liittyy jäseneksi ostamalla AirHelp+-jäsenyyden.

4.2 Jäsenmaksun hinta ilmoitetaan matkustajalle oston yhteydessä. Matkustajan on maksettava jäsenmaksu, jotta hänestä tulee jäsen ja hän voi nauttia jäsenyyden tuomista eduista.

4.3 AirHelp tarjoaa jäsenyyttä joko
i) varauskohtaisena tilauksena tai ii) vuositilauksena:
i) jäsenyyden varauskohtainen tilaus kattaa korvaushakemukset varauksista, joille matkustaja on ostanut jäsenyyden.
ii) Jäsenyyden vuositilaus kattaa tietyn ajanjakson aikana tehtyjä varauksia koskevat korvaushakemukset. Tämän jäsenyyden maksu laskutetaan vuosittain.
Molemmat jäsenyydet ovat saatavilla joko Complete- tai Essential-paketissa. Ainoastaan Complete-paketin varanneet jäsenet voivat hyötyä kohdassa 4.7 mainituista lisäeduista.

4.4 Jäsenyys alkaa ostopäivästä.

4.5 Jäsen saa vahvistuksen hyväksytystä ostotapahtumasta.

4.6 AirHelp ei veloita jäseniltä palvelumaksua eikä mahdollista oikeustoimien palvelumaksua palveluista, joita on tarvittu niille korvaushakemuksille, joiden varaukset jäsenyys kattaa.

4.7 Complete-paketin ostaneille jäsenille: Jäsenyyden vuositilaus sisältää etukupongin Telmedicin Sp. z o.o:n (Telmedicin) lääkäripalveluihin (enintään 12 ilmaista käyntiä vuodessa). Jäsenyys sisältää varauskohtaisesti kertakäyttöisen etukupongin käytettäväksi Telmedicinin lääkäripalveluihin jopa 30 päivää varsinaisen lähtöpäivän jälkeen. Jäsenten on rekisteröitävä etukuponkinsa osoitteessa airhelp.telemedi.co. Näihin palveluihin sovelletaan Telmedicinin tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

4.8 Edut ovat henkilökohtaisia ja koskevat ainoastaan Jäsentä, mikä tarkoittaa sitä, että Jäsenen tulee olla varauksessa matkustajana mainittu henkilö, sekä tiettyä määrää kanssamatkustajia (kuten vahvistussähköpostiviestissä on mainittu), jos heidän lentonsa ovat Jäsenen kanssa samassa varauksessa.

4.9 Palvelumaksua ja Oikeustoimien palvelumaksua ei palauteta Jäsenelle Korvaushakemuksista, jotka koskevat ennen Jäsenyyden alkamista häiriöitä kohdanneita lentoja.

4.10 Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenen tulee välittömästi ilmoittaa AirHelpille, jos hän havaitsee, että hänen Jäsenyyttään on käytetty luvatta.

4.11 Jäsenyyden kestotilaus uusiutuu automaattisesti vuodeksi, kunnes jäsen ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta
i) kirjautumalla tililleen ja valitsemalla käyttäjäsivulta ”Hallinnoi jäsenyyttä” ja napsauttamalla ”Peruuta jäsenyyteni” tai
ii) toimittamalla AirHelpille jäsenyyden automaattista uusiutumista koskevan kirjallisen peruutusilmoituksen osoitteeseen [email protected].

4.12 Jäsenet, jotka lasketaan kuluttajiksi Brasilian kuluttajalainsäädännön tai muiden sovellettavien asetusten nojalla, voivat peruuttaa jäsenyytensä 7 vuorokauden kuluessa ostosta ilman erillistä syytä. Käyttääkseen oikeuttaan peruuttaa jäsenyys ja saada täysi palautus maksusta jäsenen on annettava 7 vuorokauden kuluessa ostosta peruutusilmoitus, jossa mainitaan selvästi, että jäsen haluaa peruuttaa jäsenyyden. Jäsenelle tarjottavan palvelun luonteesta johtuen jäsen ei voi peruuttaa jäsenyyttään, jos jäsen on ollut jäsenyyden kattamilla lennoilla. Peruutuspyynnön voit lähettää osoitteeseen: [email protected]

4.13 Jos ilmoitus peruuttamisesta saapuu AirHelpille 7 vuorokautta alkuperäisen tai uusitun jäsenyyden päättymisen jälkeen tai sitä myöhemmin, jäsen ei ole oikeutettu saamaan palautusta jäsenmaksusta.

4.14 Kun jäsenyys on lopetettu, peruutettu tai sen voimassaolo on päättynyt, AirHelp ei enää jätä veloittamatta palvelumaksua eikä mahdollista oikeustoimien palvelumaksua oikeustoimista, joita tarvitaan palvelun hoitamiseksi korvaushakemuksissa.

4.15 Tilauksensa lopettaneiden aiempien Jäsenten on haettava Korvausta Jäsenyyden aikana varatuista häiriöitä kohdanneista lennoista 90 päivän kuluessa Jäsenyyden loppumisesta voidakseen hyödyntää AirHelp+ -jäsenyyden etuja.

4.16 AirHelp pidättää itselleen oikeuden evätä Jäsenyyden keneltä tahansa ja siinä tapauksessa, että Jäsen rikkoo Sopimusehtoja, lopettaa kyseisen henkilön Jäsenyyden milloin tahansa.

4.17 Jäsen ei ole oikeutettu saamaan palautusta jäsenmaksusta AirHelpin lopettaessa hänen Jäsenyytensä.

Kappale 5: Kulut ja maksut

5.1 AirHelp tarjoaa Kelpoisuuspalvelun, AirHelp Connect -palvelun ja Tietopalvelun maksutta.

5.2 AirHelp tarjoaa Riidanratkaisupalvelun maksutta siinä tapauksessa, että AirHelp ei onnistu saamaan matkustajalle lentoyhtiöltä korvausta lennosta. Jos AirHelp saa lehtoyhtiöltä korvauksen lennosta, maksaa AirHelp sovitun osuuden siitä matkustajalle vähennettyään summasta ensin mahdolliset hinnaston mukaiset maksut. Oikeudenkäyntikuluja ja asianajajapalkkioita ei vähennetä AirHelpille matkustajan nimissä siirretyistä maksuista. Jos AirHelp voittaa jutun, mutta lentoyhtiö jostain syystä maksaa korvauksen lennosta ja/tai asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvauksia, korkoja tai vastaavia suoraan matkustajalle, heidän välisten suorien neuvotteluidenkin jälkeen, matkustajaa laskutetaan ja hänen tulee kohtuullisessa ajassa siirtää AirHelpille hinnaston mukaiset maksut sekä mahdollisesti vastaanottamansa asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvaukset, korot tai vastaavat.

5.3 Korvauksen sovittu osa maksetaan matkustajalle AirHelpin hinnaston mukaisesti.

5.4 Jos matkustaja antaa virheelliset tai puutteelliset maksutiedot korvauksen maksamista varten ja maksu palautuu AirHelpille eikä matkustaja vastaa korjatakseen tai toimittaakseen tarvittavat tiedot, jotta sovittu osuus korvauksesta voitaisiin maksaa hänelle, huolimatta useista muistutuksista ja AirHelpin kohtuullisista yrityksistä tavoittaa matkustaja muita kanavia pitkin kuin sen sähköpostiosoitteen avulla, jonka matkustaja on toimittanut AirHelpille, on AirHelpilla oikeus pitää itsellään matkustajan osuus korvauksesta.

5.5 Kun AirHelp on maksanut sovitun lentokorvauksen matkustajan ohjeiden ja menetelmävalinnan mukaisesti, AirHelp ei ole vastuussa:
i) kuljetuksen aikana kadonneista shekeistä, prepaid-pankkikorteista, luottokorteista jne.;
ii) vaikutuksista, jotka johtuvat siitä, että matkustaja on antanut virheellisiä pankkitilin tietoja, osoitteen jne., mukaan lukien siitä, että lentokorvaus maksetaan väärälle vastaanottajalle. Jos lentokorvaus päätyy väärälle ihmiselle matkustajan virheen johdosta, AirHelp ei ole velvoitettu aktiivisesti auttamaan asiassa.

5.6 Korkoa ei voi vaatia tulevien ja lähtevien maksujen väliseltä ajalta. AirHelp pidättää oikeuden pitää itsellään mahdolliset lentoyhtiöltä saadut korot.

5.7 AirHelp ei ole velvoitettu minkäänlaisiin korvauksiin, jos AirHelp ei pysty siirtämään korvausta matkustajalle tarpeeksi nopeasti, kun esteenä on jokin AirHelpin hallinnan ulkopuolinen syy kuten lakko, työsulku, luonnonmullistus, sota, mellakka, yleiset levottomuudet, lain tai viranomaismääräyksen noudattaminen, säännös, asetus tai ohje, onnettomuus, tehtaan tai laitteiston vioittuminen, tulipalo, tulva tai myrsky.

Artikla 6: Tietosuoja

6.1 AirHelp käyttää matkustajan toimittamia henkilötietoja ensisijaisesti Kelpoisuuspalvelun, AirHelp+-jäsenyyden, AirHelp Connect -palvelun, Tietopalvelun ja Riidanratkaisupalvelun toimittamiseksi sopimuksen mukaisesti. AirHelp saattaa myös kerätä henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuten tilastointia, hallintoa tai viestintää, tieto- ja turvallisuushallintoa, fyysistä turvallisuutta, tunnistamista ja käyttöoikeuksien hallintaa, tukijärjestelmiä, sisäisiä projekteja ja organisaation tiimejä ja toimintoja varten. Kaikki henkilötiedot kerätään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (“GDPR”) sekä Brasilian yleisen tietosuojalain (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018) (“LGPD”) (katso tietosuojailmoitus) tai muiden mahdollisesti sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

6.2 Matkustaja antaa AirHelpille henkilötietojaan sovellettavien tietosuojalakien ja -asetusten mukaisesti nimenomaisen luvan käsitellä matkustajan antamia ja soveltuen hänen kanssamatkustajiensa puolesta annettuja tai heidän antamiaan henkilötietoja ja käyttää niitä tämän sopimuksen yhteydessä. AirHelp siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavien ehtojen mukaisesti:
i) jos matkustaja on antanut suostumuksensa;
ii) tietoja käytetään kuten on kerrottu alunperin niitä kerättäessä;
iii) jos tiedot ovat tarpeen matkustajan ja AirHelpin välisen sopimuksen valmistelua, neuvottelua ja täyttämistä varten;
iv) jos tietoja tarvitaan juridisen velvoitteen tai hallinnollisen tai tuomioistuimen toimeksiannon käsittelyä varten;
v) jos tietoja tarvitaan oikeudellisen vaateen laatimista tai suojelemista tai tuomioistuinkäsittelyiden puolustamista varten;
vi) jos sillä voidaan estää tai ennaltaehkäistä tietojen väärinkäyttö tai muut laittomat toimenpiteet, kuten puolustautuminen kyberhyökkäyksiltä.

Artikla 7: Matkustajan antamat tiedot

7.1 AirHelpin pyynnöstä matkustaja tai hänen kanssamatkustajansa antaa AirHelpille kaikki sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot. Matkustaja vakuuttaa, että annetut tiedot ovat todenmukaisia ja täydellisiä ja että soveltuen ne on annettu kanssamatkustajien suostumuksella.

7.2 Matkustaja suostuu korvaamaan kokonaisuudessaan AirHelpille kaikki mahdollisten kolmansien osapuolten korvaushakemukset johtuen esimerkiksi matkustajan antamista virheellisistä tiedoista tai vilpillisestä toiminnasta.

7.3 Siinä tapauksessa, että matkustaja on antanut AirHelpille virheellisiä tietoja tai menetellyt vilpillisesti, AirHelpilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi. Jos sopimus irtisanotaan tämän kohdan mukaisesti, ei matkustajalla ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin.

Kappale 8: Matkustajan oikeus peruuttaa toimeksianto

8.1 Jos olet kuluttaja Brasilian kuluttajasäännösten tai muiden sovellettavien asetusten mukaan, eli jos olet luonnollinen henkilö etkä tee toimeksiantoa yrityksen tai muun yhteisön nimissä tai ammatinharjoittajana, sinulla on lakisääteinen oikeus perua toimeksianto.

8.2 Voit peruuttaa hyväksymäsi sopimuksen (esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla) 7 vuorokauden kuluessa sen solmimisesta ilman erillistä syytä. Voit peruuttaa sopimuksen lähettämällä 7 vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen, jossa mainitaan selvästi, että haluat peruuttaa sopimuksen. Sinulle tarjottavan palvelun luonteen vuoksi et voi peruuttaa suostumustasi Sopimukseen, jos olemme ilmoittaneet sinulle, että lentoyhtiö on hyväksynyt Korvaushakemuksesi, koska olemme tällaisessa tapauksessa suorittaneet pyydetyn palvelun.

Peruutuspyynnön voit lähettää osoitteeseen:

AirHelp GmbH
Boxhagener Straße 18
10245 Berliini
Saksa
tai
sähköpostitse: [email protected]

Kappale 9: Loppusäännökset

9.1 AirHelpillä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja tai Hinnastoa sekä lisätä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutoksilla on matkustajalle epäedullisia seurauksia, ne eivät koske matkustajaa, ellei matkustaja hyväksy niitä.

9.2 Brasilian lakeja sovelletaan näihin käyttöehtoihin, valtakirjaan, hinnastoon sekä AirHelpin ja matkustajan väliseen sopimukseen. Matkustajalla on kuitenkin aina oikeus vaatia asianmukaista suojaa matkustajan asuinjäsenvaltion lakien mukaisten pakottavien säännösten nojalla.

9.3 Jos mikä tahansa osa Käyttöehdoista mitätöityy tai muuttuu laittomaksi, se ei vaikuta muuhun osaan sopimusta.

9.4 Kaikkia Korvaushakemukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan kokonaan tai osin siirtää AirHelpin sisällä tai kolmansille osapuolille.

9.5 Englanninkielinen versio näistä Käyttöehdoista on pätevä siinä tapauksessa, että kieliversio on sen kanssa ristiriidassa.

Julkaistu: 3. elokuuta 2020.