Käyttöehdot – Brasilia

§1 Määritelmät

Käyttöehdoissa viitataan termeihin, joiden määritelmät on kuvattu alla:

 1. ”Sopimus”: matkustajan ja AirHelpin välinen sopimus, joka astuu voimaan matkustajan hyväksyttyä nämä käyttöehdot. Sopimuksen katsotaan astuneen voimaan, kun matkustaja on allekirjoittanut valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan ehtojen hyväksymisen lisäksi.

 2. ”AirHelp”: Brazil Ltda, Brasiliassa rekisteröity yritys, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini no 1.140 7o andar, sala 72, São Paulo — SP, CEP 04571-000 (CNPJ no 42.101.440/0001-85).

 3. ”AirHelp Plus -jäsenyys”: Jos matkustaja on hankkinut AirHelp Plus -jäsenyyden, AirHelp ei veloita palvelumaksua eikä mahdollista oikeustoimien palvelumaksua palveluista, joita on niille korvaushakemuksille, joiden varaukset Airhelp Plus -jäsenyys kattaa.

 4. ”Lentomatkustajien oikeuksista annettu säädös”: mikä tahansa laki, asetus, direktiivi, kansainvälinen yleissopimus tai vastaava, riippumatta siitä, onko se säädetty osavaltion, liittovaltion, kansallisella, kansainvälisellä tai alueellisella tasolla, ja oikeuskäytäntö, joka vakiinnuttaa matkustajille suoritettavien rahallisten korvausten, vahinkojen tai palautusten säännöt tapauksissa, joissa lento on varattu liian täyteen, viivästynyt, peruttu tai muuten keskeytynyt tai matkatavaroista on tehty korvaushakemus. Mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta ja tapaukseen soveltuen laki 8.078/90 (Brasilian kuluttajalainsäädäntö), Brasilian kansallisen siviili-ilmailuviraston (ANAC) ratkaisu 400 sekä Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 261/2004.

 5. ”Valtakirja” on asiakirja, jolla matkustaja myöntää käyttöehtojen mukaisesti AirHelpille valtuudet jatkaa korvaushakemuksen käsittelyä.

 6. ”Valtuuttava asiakirja” on AirHelpin matkustajalle toimittama asiakirja, joka valtuuttaa AirHelpin, jonkin AirHelpin tytäryhtiöistä tai kumppaneista tai ulkoisen edustajan toimimaan matkustajan puolesta. Erilaisista oikeudenkäyttövaatimuksista johtuen tämä asiakirja voidaan toimittaa useassa eri muodossa, esimerkiksi valtakirjana, asianajovaltuutusvaltakirjana tai asiakaskirjeenä.

 7. ”Korvaushakemus”: mikä tahansa korvaushakemus lentoyhtiölle rahallisen korvauksen, vahingonkorvauksen tai hyvityksen saamiseksi Lentomatkustajien oikeuksien tai hyvän tahdon osoituksen nojalla.

 8. ”Matkustaja”: henkilö(t), jotka ovat hyväksyneet nämä käyttöehdot.

 9. ”Kelpoisuuspalvelu”: AirHelpin palvelu, jossa AirHelpin huippuluokan ohjelmisto tarkistaa lentojen kelpoisuuden korvaushakemukseen. Kelpoisuuspalvelu toteutetaan korvausvaatimuksen perusteella AirHelpin verkkolomakkeessa. Kelpoisuuspalvelu ilmoittaa matkustajalle, kuinka todennäköisesti hän on oikeutettu korvauksiin korvaushakemuksensa perusteella. Kelvollisella korvaushakemuksella on suuri todennäköisyys tulla maksetuksi, ja AirHelp tarjoaa matkustajan pyynnöstä riidanratkaisuapua tällaisten korvaushakemusten osalta. Kelvottomien korvaushakemusten todennäköisyys tulla maksetuksi on huono, ja siksi AirHelpin Riidanratkaisupalvelu ei ole käytettävissä tällaisiin korvaushakemuksiin.

 10. ”Lennosta maksettava korvaus”: lentoyhtiön matkustajalle tai AirHelpille, matkustajan hyväksyttyä nämä ehdot, korvaushakemuksesta maksama kokonaissumma korvauksena, palautuksena, vahinkoina, sovintona, hyväntahdoneleenä tai muuten. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei lennosta maksettava korvaus käsitä asianajopalkkioiden, oikeusneuvontakulujen, tuomioistuinmaksujen, perintäkulujen, korkojen tai vastaavien maksua tai hyvitystä, jotka kuuluvat yksinomaan AirHelpille.

 11. ”Tietopalvelu”: AirHelpin palvelu, joka tarjoaa lentotietoja, lentoyhtiötietoja, lentoasematietoja, muita matkustamiseen liittyviä tietoja, lentomatkustajien oikeuksia koskevaa tietoa ja tietoa kuluttajansuojalaeista. Nämä tiedot liittyvät matkustajan matkoihin ja tarjoavat yleistä tietoa, kuten tietoa lentokenttien ja lentoyhtiöiden sijoituksista tai uutisia lentomatkustajien oikeuksien muutoksista. Tietoa jaetaan digitaalisesti kuten sähköpostin, henkilökohtaisen käyttäjäsivun tai AirHelpin verkkosivustojen avulla.

 12. “Riidanratkaisupalvelu”: on AirHelpin pyrkimys hakea korvausta.

 13. ”Jäsen/Jäsenet": henkilö(t), joka on ostanut AirHelp Plus -jäsenyyden.

 14. ”Hinnasto”: näiden ehtojen liitteenä oleva liite, jossa eritellään hyväksytyt valuutat, maksutavat ja kaikki AirHelpin perimät maksut, lukuun ottamatta hyvitettäviä oikeudenkäyntikuluja ja asianajajan palkkioita, joista AirHelp vastaa mahdollisuuksien mukaan itse.

§2 Sopimus

 1. Matkustajan hyväksyttyä nämä käyttöehdot, AirHelp suostuu toteuttamaan ja matkustaja suostuu vastaanottamaan Kelpoisuuspalvelun ja Tietopalvelun.

 2. Matkustajan hyväksyttyä nämä käyttöehdot ja allekirjoitettuaan joko valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan matkustaja suostuu käyttämään Riidanratkaisupalvelua ja AirHelp suostuu toimittamaan palvelun, ellei AirHelp ilmoita matkustajalle viiveettä, että AirHelp ei voi toimittaa palvelua kyseiselle korvaushakemukselle.

 3. Hyväksymällä AirHelpin ja matkustajan välisen sopimuksen, matkustaja takaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus hyväksyä AirHelpin sopimusehdot itsensä, ja tarvittaessa, muiden korvauksen hakijoiden puolesta. Allekirjoittamalla sopimusehtojen mukaisen valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan, matkustaja vahvistaa olevansa täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus allekirjoittaa sopimusehtojen mukainen valtakirja tai valtuuttava asiakirja sekä itsensä että tarvittaessa, alaikäisten kanssamatkustajien puolesta.

 4. Matkustaja ymmärtää, että AirHelp auttaa matkustajaa vain lentokorvaushakemusasiassa. Matkustaja ymmärtää, että AirHelp ei hyväksy lentoyhtiöltä lahjakortteja ja/tai muita palveluita korvauksena lennosta, ja tämän kaltaiset ehdotukset lentoyhtiöltä katsotaan maksamisesta kieltäytymiseksi ellei AirHelp määrittele, että matkustajan kannalta parempaan lopputulokseen pääseminen on epätodennäköistä ja että matkustajan kannalta paras vaihtoehto kyseisessä tilanteessa olisi hyväksyä lentoyhtiön tarjous.

 5. Matkustaja takaa sen, että korvaushakemusta ei ole annettu kenenkään muun kolmannen osapuolen hoidettavaksi eikä asian käsittely ole kesken matkustajan ja lentoyhtiön välillä.

 6. Allekirjoitettuaan valtakirjan matkustaja ei saa antaa korvaushakemusta kenenkään muun osapuolen hoidettavaksi. Kaikki mahdolliset olemassa olevat sitoumukset tai valtakirjat on peruttava ennen tämän valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan allekirjoittamista.

 7. Jos matkustaja saa asianomaiselta lentoyhtiöltä minkäänlaisia korvaushakemukseen liittyviä suoria maksuja tai muita korvauksia sopimuksen solmimisen jälkeen, matkustaja on velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä AirHelpille. Tällaisia maksuja pidetään lentokorvauksina ja ne oikeuttavat AirHelpin perimään palvelumaksun. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei lennosta maksettava korvaus käsitä asianajopalkkioiden, oikeusneuvontakulujen, tuomioistuinmaksujen, perintäkulujen, korkojen tai vastaavien maksua tai hyvitystä, jotka kuuluvat yksinomaan AirHelpille.

 8. Allekirjoitettuaan valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan matkustaja on velvollinen lopettamaan neuvottelut asianomaisen lentoyhtiön kanssa ja ohjaamaan lentoyhtiön yhteydenotot AirHelpille, jotta AirHelp voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen.

§3 Riidanratkaisupalvelun kuvaus

 1. AirHelp hakee matkustajalle korvausta lennosta lentoyhtiöltä lentomatkustajan oikeuksia koskevan säännön, lain tai asetuksen mukaisesti.

 2. Lento- ja muut tiedot voidaan toimittaa AirHelpille verkkosivuston, sähköpostin tai minkä tahansa muun AirHelpin tukeman ohjelmiston tai digitaalisen järjestelmän kautta tai puhelimitse.

 3. Jotta AirHelp voi onnistua korvauksen tavoittelussa, AirHelp tarvitsee matkustajalta allekirjoitetun valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan, jonka matkustaja voi toimittaa AirHelpille joko verkkolomakkeella, sähköpostilla tai postitse. Matkustajan allekirjoittaman valtakirjan tai valtuuttavan asiakirjan saatuaan AirHelp valmistelee maksupyynnön ja toimittaa sen lennon liikennöineelle lentoyhtiöille viipymättä sekä hoitaa tämän jälkeen kaiken kanssakäymisen lentoyhtiön kanssa. Tältä osin palvelua, jos lentoyhtiö maksaa korvauksen lennosta, AirHelp veloittaa palvelumaksunsa (katso hinnasto).

 4. Jos operoiva lentoyhtiö ei suorita korvausta kohtuullisen ajan sisällä AirHelpin huomautuksesta ja asia voidaan todeta riittävän varmasti, AirHelp saa siirtää asian käsittelyn yhteisesti sovitulle asianajajalle, joka aloittaa oikeustoimet korvauksen saamiseksi.

 5. Mikäli ulkopuolista asianajajaa käytetään, matkustaja myöntää AirHelpille luvan antaa asianajajalle pääsyn kaikkiin AirHelpille toimitettuihin tietoihin ja asianajajalle oikeuden antaa AirHelpille tietoa tapauksen etenemisestä. Jos oikeuskäsittelyä varten tarvitaan toinen valtuutustodistus, valtakirja, lausunto, valtuuttava asiakirja tai muita vastaavia lisäasiakirjoja, matkustaja sitoutuu allekirjoittamaan tällaiset asiakirjat. Jos matkustaja on jo allekirjoittanut valtakirjan ja allekirjoittaa valtuutustodistuksen, valtakirjan, asiakaskirjeen tai muun vastaavan asiakirjan, matkustaja suostuu siihen, että korvaushakemus osoitetaan takaisin matkustajalle allekirjoittamalla valtuutustodistuksen, valtakirjan, asiakaskirjeen tai vastaavan.

 6. Jos ulkopuolinen asianajaja tulee siihen lopputulokseen, että menestymismahdollisuuksia ei ole riittävästi, matkustajalle ilmoitetaan asiasta ja (muihin) toimiin ei ryhdytä.

 7. Jos kanne suoritetaan AirHelpin tai ulkopuolisen asianajajan kanssa, AirHelp takaa, että matkustajalle ei synny mitään kuluja siinä tapauksessa, että kanne hävitään. Tapauksessa, jossa kanne voitetaan tai saadaan soviteltua lentoyhtiön ja AirHelpin välillä, AirHelp kattaa lentoyhtiölle kuulumattomat kulut. Jos kanne voitetaan, oikeudenkäyntikulujen hyvittämistä koskeva vaatimus tehdään matkustajan puolesta. Sama koskee oikeudellisen neuvonnan kustannuksia ja asianajajan palkkioita riippumatta siitä, hoitaako asiaa AirHelp vai ulkopuolinen asianajaja.

 8. Matkustaja ymmärtää, että minkä tahansa sovintotarjouksen hyväksyminen on yksinomaan AirHelpin päätettävissä, sillä matkustaja on osoittanut korvaushakemuksen hoitamisen AirHelpille. Mikäli AirHelp toimii matkustajan puolesta valtuuttavan asiakirjan tai valtakirjan nojalla, matkustaja valtuuttaa AirHelpin hyväksymään tai hylkäämään sovintotarjoukset AirHelpin lentoyhtiöön liittyvän kokemuksen sekä ulkoisten laillisten edustajien neuvojen perusteella.

§4 AirHelp Plus -jäsenyyden kuvaus

 1. Matkustaja liittyy jäseneksi ostamalla AirHelp Plus -jäsenyyden.

 2. AirHelp Plus -jäsenmaksun hinta ilmoitetaan matkustajalle oston yhteydessä. Matkustajan on maksettava jäsenmaksu, jotta hänestä tulee jäsen ja hän voi nauttia jäsenyyden tuomista eduista.

 3. AirHelp tarjoaa jäsenyyttä joko

  1. varauskohtaisena tilauksena tai

  2. vuositilauksena:

   1. Yksittäiseen varaukseen hankittu AirHelp Plus-jäsenyys kattaa korvaushakemukset, jotka koskevat matkustajan lentovaraukselle ostamaa jäsenyyttä tai matkustajan manuaalisesti ennen häiriön tapahtumista lisäämää lentovarausta.

   2. AirHelp Plus -jäsenyyden vuositilaus kattaa tietyn ajanjakson aikana tehtyjä varauksia koskevat korvaushakemukset. AirHelp Plus -jäsenmaksu laskutetaan vuosittain.
    Molemmat AirHelp Plus -jäsenyydet ovat saatavilla joko Complete- tai Essential-paketissa. Ainoastaan Complete-paketin varanneet jäsenet voivat hyötyä kohdassa 4.7 mainituista lisäeduista.

 4. AirHelp Plus -jäsenyys alkaa ostopäivästä.

 5. Jäsen saa vahvistuksen hyväksytystä ostotapahtumasta.

 6. AirHelp ei veloita AirHelp Plus -jäseniltä palvelumaksua palveluista, joita on tarvittu niille korvaushakemuksille, joiden varaukset AirHelp Plus -jäsenyys kattaa.

 7. AirHelp Plus Complete -paketti on jaettu useisiin versioihin, ja se voi sisältää seuraavia etuja:

  1. Pääsy lentokentän lounge-tiloihin
   AirHelp tarjoaa pääsyn lentokentän lounge-tiloihin yhteistyössä COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED:n (“Collinson”) kanssa, joka on Englannissa ja Walesissa rekisteröity yritys yritystunnuksella 02474708, ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Lontoo, EC3A 7BU, Englanti (valitut lounge-tilat). Tämän palvelun käyttöön sovelletaan tietosuojakäytäntöä ja Collinsonin käyttöehtoja.

   1. AirHelp Plus Complete -paketin yhtenä varauksena ostaneet jäsenet voivat käyttää lounge-tiloja rekisteröimiensä viivästyneiden lentojen yhteydessä.
    Jäsenet ovat oikeutettuja tähän palveluun, jos lento rekisteröidään vähintään 6 tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöäaikaa. Lennon lähtöä seurataan Collinsonin lentoseurantajärjestelmällä. Jos lento on rekisteröity ennakkoon, Collinson toimittaa jäsenille lounge-pääsyoikeuden sähköpostitse ja tekstiviestillä, jos Collinsonin lennonseurantajärjestelmä havaitsee, että jäsenen lento viivästyy yli 60 minuuttia ("viivästyskynnys"). Palvelun käytön ehtona on pääsy jäsenen rekisteröinnin yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon ja mahdollisuus esittää lounge-pääsylippu. Viivästyskynnyksen täyttävä tai ylittävä viive voidaan ilmoittaa joko yhtenä viivejaksona tai useina lyhyempinä viiveinä, jotka yhteensä ylittävät viivästyskynnyksen. Collinson luottaa jäsenten lounge-käyttöoikeuden selvittämisessä yksinomaan lennonseurantajärjestelmäänsä. Jäsenet hyväksyvät, että Collinson ei takaa lennonseurantajärjestelmän tarkkuutta, eivätkä jäsenet luota siihen lennon lähtöajan seuraamisessa. Jos lento viivästyy, jäsenille lähetetään pääsylippu sähköpostilla ja tekstiviestillä lentopäivälle. Sitä ei voi käyttää muina matkustuspäivinä. Vain sähköpostivahvistuksessa mainitut henkilöt voivat käyttää palvelua. Jäsenille tarjottava palvelu on henkilökohtainen, palautuskelvoton ja vaihtokelvoton. Käteis- tai luottovaihtoehtoja ei tarjota. Lentokentän lounge-tiloihin pääsevät jäsenet sitoutuvat noudattamaan lounge-tilojen sääntöjä ja käytäntöjä.

   2. AirHelp Plus Complete -paketin vuositilauksena ostaneet jäsenet voivat käyttää lounge-tiloja rekisteröimiensä viivästyneiden lentojen yhteydessä samoilla edellytyksillä kuin yksittäiseen varaukseen AirHelp Plus Complete -paketin ostaneet jäsenet. Lisäksi jäsenet voivat käyttää lounge-tiloja enintään neljän muun matkakumppanin kanssa.

  2. Lennon tila
   Jäsenet voivat vapaasti seurata lentonsa tilaa omalla käyttäjäsivulla ja/tai sähköpostin kautta.
   AirHelp ei ole vastuussa näiden tietojen oikeellisuudesta. Lennon tila saadaan suoraan kolmannelta osapuolelta eikä se ole sitova. Jäsenten on edelleen noudatettava sovittuja aikoja ja lentoyhtiön ohjeita.

  3. Etälääkäri
   AirHelp tarjoaa etälääkäripalvelua yhteistyössä Telmedicin Sp. z o.o:n (“Telmedicin”) kanssa, joka on Puolassa rekisteröity yritys yritystunnuksella 147453940 ja verotunnisteella 5272720484, rekisteröity toimipaikka: Marynarska 13 02-674 Varsova, Puola. Näihin palveluihin sovelletaan Telmedicinin tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

   1. Jäsenyys sisältää varauskohtaisesti kertakäyttöisen etukupongin käytettäväksi Telmedicinin lääkäripalveluihin jopa 30 päivää varsinaisen lähtöpäivän jälkeen. Jäsenten on rekisteröitävä etukuponkinsa osoitteessa airhelp.telemedi.co.

   2. Vuositilauksena hankittu AirHelp Plus -jäsenyys sisältää etukupongin käytettäväksi Telmedicinin lääkäripalveluihin (enintään 12 maksutonta lääkärikäyntiä vuodessa).

 8. Edut ovat henkilökohtaisia ja koskevat ainoastaan Jäsentä, mikä tarkoittaa sitä, että Jäsenen tulee olla varauksessa matkustajaksi nimetty henkilö, sekä tiettyä määrää kanssamatkustajia (kuten vahvistussähköpostiviestissä on mainittu), jos heidän lentonsa ovat Jäsenen kanssa samassa varauksessa.

 9. Palvelumaksua ei palauteta jäsenelle ennen jäsenyyden alkamista häiriöitä kohdanneista lennoista.

 10. Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenen tulee välittömästi ilmoittaa AirHelpille, jos hän havaitsee, että hänen Jäsenyyttään on käytetty luvatta.

 11. Jäsenyyden vuositilaus uusiutuu automaattisesti aina vuoden ajaksi, kunnes jäsen ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta, jonka jäsen voi tehdä i) kirjautumalla tililleen ja valitsemalla koontinäytöstä ”Hallinnoi jäsenyyttä” ja napsauttamalla ”Peru jäsenyys”, tai ii) toimittamalla AirHelpille kirjallisen peruutusilmoituksen halustaan olla automaattisesti uusimatta jäsenyyttään osoitteeseen: [email protected]jäseneksi.

 12. Jäsenet, jotka lasketaan kuluttajiksi Brasilian kuluttajalainsäädännön tai muiden sovellettavien asetusten nojalla, voivat peruuttaa jäsenyytensä 7 vuorokauden kuluessa ostosta ilman erillistä syytä. Käyttääkseen oikeuttaan peruuttaa jäsenyys ja saada täysi palautus maksusta jäsenen on annettava 7 vuorokauden kuluessa ostosta peruutusilmoitus, jossa mainitaan selvästi, että jäsen haluaa peruuttaa jäsenyyden. Jäsenelle tarjottavan palvelun luonteesta johtuen jäsen ei voi peruuttaa jäsenyyttään, jos jäsen on ollut jäsenyyden kattamilla lennoilla. Peruutuspyynnön voit lähettää osoitteeseen: [email protected]

 13. Jos ilmoitus peruuttamisesta saapuu AirHelpille vähintään 7 vuorokautta alkuperäisen tai uusitun Jäsenyyden päättymisen jälkeen, Jäsen ei ole oikeutettu saamaan palautusta jäsenmaksusta.

 14. Kun jäsenyys on lopetettu, peruutettu tai sen voimassaolo on päättynyt, jäsen menettää kaikki AirHelp Plus -etunsa ja AirHelp ei enää jätä veloittamatta palvelumaksua palveluiden tarjoamisesta.

 15. Tilauksensa lopettaneiden aiempien Jäsenten on haettava Korvausta Jäsenyyden aikana varatuista, häiriöitä kohdanneista lennoista 90 päivän kuluessa Jäsenyyden loppumisesta voidakseen hyödyntää AirHelp Plus -jäsenyyden etuja.

 16. AirHelp pidättää itselleen oikeuden evätä Jäsenyyden keneltä tahansa ja siinä tapauksessa, että Jäsen rikkoo Sopimusehtoja, lopettaa kyseisen henkilön Jäsenyyden milloin tahansa.

 17. Jäsen ei ole oikeutettu saamaan palautusta jäsenmaksusta AirHelpin lopettaessa hänen Jäsenyytensä.

§5 Kulut ja maksut

 1. AirHelp tarjoaa kelpoisuuspalvelun ja tietopalvelun maksutta.

 2. AirHelp tarjoaa Riidanratkaisupalvelun maksutta siinä tapauksessa, että AirHelp ei onnistu saamaan matkustajalle lentoyhtiöltä korvausta lennosta. Jos AirHelp saa lehtoyhtiöltä korvauksen lennosta, maksaa AirHelp sovitun osuuden siitä matkustajalle vähennettyään summasta ensin mahdolliset hinnaston mukaiset maksut. Oikeudenkäyntikuluja ja asianajajapalkkioita ei vähennetä AirHelpille matkustajan nimissä siirretyistä maksuista. Jos AirHelp voittaa jutun, mutta lentoyhtiö jostain syystä maksaa korvauksen lennosta ja/tai asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvauksia, korkoja tai vastaavia suoraan matkustajalle, heidän välisten suorien neuvotteluidenkin jälkeen, matkustajaa laskutetaan ja hänen tulee kohtuullisessa ajassa siirtää AirHelpille hinnaston mukaiset maksut sekä mahdollisesti vastaanottamansa asianajokulujen tai oikeudenkäyntikulujen korvaukset, korot tai vastaavat.

 3. Korvauksen sovittu osa maksetaan matkustajalle AirHelpin hinnaston mukaisesti.

 4. Jos matkustaja antaa virheelliset tai puutteelliset maksutiedot korvauksen maksamista varten ja maksu palautuu AirHelpille eikä matkustaja vastaa korjatakseen tai toimittaakseen tarvittavat tiedot, jotta sovittu osuus korvauksesta voitaisiin maksaa hänelle, huolimatta useista muistutuksista ja AirHelpin kohtuullisista yrityksistä tavoittaa matkustaja muita kanavia pitkin kuin sen sähköpostiosoitteen avulla, jonka matkustaja on toimittanut AirHelpille, on AirHelpilla oikeus pitää itsellään matkustajan osuus korvauksesta.

 5. Kun AirHelp on maksanut korvauksen sovittujen ohjeiden ja matkustajan valitseman maksutavan mukaan, AirHelp ei ole vastuussa, jos:

  1. Shekki, prepaid-pankkikortti, luottokortti tai muu vastaava katoaa matkalla matkustajalle

  2. tapahtuu mikä tahansa häiriö, joka johtuu matkustajan antamista vääristä tiedoista. Jos lentokorvaus päätyy väärälle ihmiselle matkustajan virheen johdosta, AirHelp ei ole velvoitettu aktiivisesti auttamaan asiassa.

 6. Korkoa ei voi vaatia tulevien ja lähtevien maksujen väliseltä ajalta. AirHelp pidättää oikeuden pitää itsellään mahdolliset lentoyhtiöltä saadut korot.

 7. AirHelp ei ole velvoitettu minkäänlaisiin korvauksiin, jos AirHelp ei pysty siirtämään korvausta matkustajalle tarpeeksi nopeasti, kun esteenä on jokin AirHelpin hallinnan ulkopuolinen syy kuten lakko, työsulku, luonnonmullistus, sota, mellakka, yleiset levottomuudet, lain tai viranomaismääräyksen noudattaminen, säännös, asetus tai ohje, onnettomuus, tehtaan tai laitteiston vioittuminen, tulipalo, tulva tai myrsky.

§6 Tietosuoja

 1. AirHelp käyttää matkustajan toimittamia henkilötietoja ensisijaisesti Kelpoisuuspalvelun, AirHelp Plus-jäsenyyden, Tietopalvelun ja Riidanratkaisupalvelun toimittamiseksi sopimuksen mukaisesti. AirHelp saattaa myös kerätä henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuten tilastointia, hallintoa tai viestintää, tieto- ja turvallisuushallintoa, fyysistä turvallisuutta, tunnistamista ja käyttöoikeuksien hallintaa, tukijärjestelmiä, sisäisiä projekteja ja organisaation tiimejä ja toimintoja varten. Kaikki henkilötiedot kerätään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (”GDPR”) sekä Brasilian yleisen tietosuojalain (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018) (”LGPD”) (katso tietosuojailmoitus) tai muiden mahdollisesti sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

 2. Matkustaja antaa AirHelpille henkilötietojaan sovellettavien tietosuojalakien ja -asetusten mukaisesti nimenomaisen luvan käsitellä matkustajan antamia ja soveltuen hänen kanssamatkustajiensa puolesta annettuja tai heidän antamiaan henkilötietoja ja käyttää niitä tämän sopimuksen yhteydessä. AirHelp siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla lueteltujen ehtojen mukaisesti:

  1. matkustaja on antanut suostumuksensa tähän;

  2. jos siirto liittyy suoraan alkuperäiseen tarkoitukseen, johon henkilötiedot kerättiin;

  3. se on välttämätöntä valmisteltaessa, neuvoteltaessa tai toimeenpantaessa matkustajan kanssa tehtyä sopimusta;

  4. se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen, hallinnollisen tai oikeuden päätöksen vuoksi;

  5. jos siirto on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi tai suojaamiseksi tai puolustukseksi tuomioistuinkäsittelyssä;

  6. jos se palvelee väärinkäytön tai muun laittoman toiminnan, kuten tahallisten hyökkäysten, ehkäisemistä tietoturvan varmistamiseksi.

§7 Matkustajan antamat tiedot

 1. AirHelpin pyynnöstä matkustaja tai hänen kanssamatkustajansa antaa AirHelpille kaikki sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot. Matkustaja vakuuttaa, että annetut tiedot ovat todenmukaisia ja täydellisiä ja että soveltuen ne on annettu kanssamatkustajien suostumuksella.

 2. Matkustaja suostuu korvaamaan kokonaisuudessaan AirHelpille kaikki mahdollisten kolmansien osapuolten korvaushakemukset johtuen esimerkiksi matkustajan antamista virheellisistä tiedoista tai vilpillisestä toiminnasta.

 3. Siinä tapauksessa, että Asiakas on antanut AirHelpille virheellisiä tietoja tai menetellyt vilpillisesti, AirHelpilla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi. Jos sopimus irtisanotaan tämän kohdan mukaisesti, ei matkustajalla ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin.

§8 Matkustajan oikeus peruuttaa toimeksianto

 1. Jos olet kuluttaja Brasilian kuluttajasäännösten tai muiden sovellettavien asetusten mukaan, eli jos olet luonnollinen henkilö etkä tee toimeksiantoa yrityksen tai muun yhteisön nimissä tai ammatinharjoittajana, sinulla on lakisääteinen oikeus perua toimeksianto.

 2. Voit peruuttaa hyväksymäsi Sopimuksen (esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla) 7 vuorokauden kuluessa sen solmimisesta ilman erillistä syytä. Voit peruuttaa sopimuksen lähettämällä 7 vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen, jossa mainitaan selvästi, että haluat peruuttaa sopimuksen. Sinulle tarjottavan palvelun luonteen vuoksi et voi peruuttaa suostumustasi Sopimukseen, jos olemme ilmoittaneet sinulle, että lentoyhtiö on hyväksynyt Korvaushakemuksesi, koska olemme tällaisessa tapauksessa suorittaneet pyydetyn palvelun.

  Peruutuspyynnön voit lähettää osoitteeseen:

  AirHelp Brazil Ltda.
  Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini no 1.140
  7o andar, sala 72,
  São Paulo — SP,
  CEP 04571-000.
  tai
  sähköposti: [email protected]

§9 Loppusäännökset

 1. AirHelpillä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja tai Hinnastoa sekä lisätä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutoksilla on matkustajalle epäedullisia seurauksia, ne eivät koske matkustajaa, ellei matkustaja hyväksy niitä.

 2. Brasilian lakeja sovelletaan näihin käyttöehtoihin, valtakirjaan, hinnastoon sekä AirHelpin ja matkustajan väliseen sopimukseen. Matkustajalla on kuitenkin aina oikeus vaatia asianmukaista suojaa matkustajan asuinjäsenvaltion lakien mukaisten pakottavien säännösten nojalla.

 3. Jos mikä tahansa osa Käyttöehdoista mitätöityy tai muuttuu laittomaksi, se ei vaikuta muuhun osaan sopimusta.

 4. Kaikkia Korvaushakemukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan kokonaan tai osin siirtää AirHelpin sisällä tai kolmansille osapuolille.

 5. Englanninkielinen versio näistä Käyttöehdoista on pätevä siinä tapauksessa, että kieliversio on sen kanssa ristiriidassa.

Julkaistu: 1. syyskuuta 2021
Versio BR 2.21

AirHelp on esillä muun muassa:

Kauppalehti logoYLE Uutiset logoIlta-sanomat logoHelsingin Sanomat logo

AirHelp kuuluu lentomatkustajien oikeuksia ajavaan APRA-yhdistykseen, jonka tavoite on parantaa ja suojella matkustajien oikeuksia.

Tekijänoikeudet © 2023 AirHelp

Tarkista korvaus

Kaikki lentoyhtiöt