Όροι και προϋποθέσεις συνδρομής AirHelp+

Άρθρο 1: Ορισμοί

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Συνδρομής AirHelp+ (οι “Όροι”), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι παρακάτω όροι θα έχουν το ίδιο νόημα όπως και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της AirHelp.

1.1 “Μέλος”: το πρόσωπο που εγγράφεται ως μέλος κατά την υποβολή της αίτησης για Συνδρομή.

1.2 “Συνδρομή”: η ειδική προσφορά της AirHelp, η οποία παρέχει στα Μέλη της ορισμένες υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στο παρόν.

Άρθρο 2: Συνδρομή

2.1 Μέλος μπορεί να γίνει κάποιος με την αγορά της Συνδρομής AirHelp+. Η συνδρομή προσφέρεται αποκλειστικά από την AirHelp.

2.2 Τα τέλη Συνδρομής θα κοινοποιηθούν στο Μέλος κατά την υποβολή της αίτησης.

2.3 Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη Συνδρομή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων από το Μέλος, να τερματίσει τη Συνδρομή ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 3: Πληρωμή των τελών Συνδρομής

3.1. Κατά την υποβολή αίτησης για τη Συνδρομή, το Μέλος θα πρέπει να πληρώσει το ετήσιο τέλος Συνδρομής.

3.2. Το Μέλος δεν θα δικαιούται επιστροφή των τελών Συνδρομής κατά τη λήξη ή την ακύρωση της Συνδρομής.

Άρθρο 4: Περιγραφή της Συνδρομής

4.1 Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει τη Συνδρομή, η AirHelp δεν θα χρεώσει τα Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν ισχύουν, κατά την παράδοση της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης της AirHelp σχετικά με Αιτήματα που αφορούν διαταραχές πτήσης εντός της περιόδου Συνδρομής.

4.2 Η Υπηρεσία Νομικής Εκπροσώπησης είναι επί του παρόντος διαθέσιμη για αιτήματα που εμπίπτουν στον ΕΚ 261.

4.3 Τα οφέλη είναι προσωπικά και ισχύουν μόνο για το Μέλος, στην περίπτωση που το Μέλος κατονομάζεται ως επιβάτης σε κάποια κράτηση, και στους συνεπιβάτες του Μέλους, αν βρίσκονται στην ίδια κράτηση με το Μέλος.

4.4 Τα οφέλη δεν είναι διαθέσιμα για όποιον συνεπιβάτη έχει κάνει ξεχωριστή κράτηση από το Μέλος.

4.5 Τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής δεν θα επιστραφούν στα Μέλη για διαταραχές πτήσης πριν από την έναρξη της Συνδρομής.

4.6 Η Συνδρομή δεν είναι μεταβιβάσιμη. Το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την AirHelp εάν λάβει γνώση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Συνδρομής.

Άρθρο 5: Διάρκεια και λήξη

5.1 Η Συνδρομή τίθεται σε ισχύ με την αποδοχή της αίτησης από την AirHelp και την πληρωμή των τελών Συνδρομής από το Μέλος προς την AirHelp.

5.2 Μετά την αποδοχή της αίτησης, το Μέλος θα λάβει email επιβεβαίωσης.

5.3 Η Συνδρομή ισχύει για 12 (δώδεκα) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα αποδοχής της αίτησης. Το Μέλος μπορεί να ανανεώσει τη Συνδρομή πληρώνοντας τα τέλη Συνδρομής. Εάν το Μέλος ανανεώσει τη Συνδρομή όπως ορίζεται παραπάνω, η νέα Συνδρομή θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα αμέσως μετά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης. Εάν η Συνδρομή λήξει, το Μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέα Σύνδρομή ανά πάσα στιγμή.

5.4 Το Μέλος μπορεί να ακυρώσει τη Συνδρομή ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς την AirHelp.

5.5 Μόλις τερματιστεί ή ακυρωθεί η Συνδρομή, η AirHelp θα συνεχίσει να χρεώνει τα Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν ισχύουν, κατά την παράδοση της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης της AirHelp σχετικά με Αιτήματα που αφορούν διαταραχές πτήσης εντός της περιόδου Συνδρομής.

5.6 Μόλις λήξει η Συνδρομή, η AirHelp θα συνεχίσει να χρεώνει τα Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν ισχύουν, κατά την παράδοση της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης της AirHelp σχετικά με Αιτήματα που αφορούν διαταραχές πτήσης εντός της περιόδου Συνδρομής.

Άρθρο 6: Προστασία προσωπικών δεδομένων

6.1 Με την εγγραφή για τη Συνδρομή, το Μέλος δέχεται η AirHelp Limited να επεξεργάζεται τα δεδομένα του Μέλους σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η AirHelp θα χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει το Μέλος για την παροχή της Συνδρομής. Η AirHelp μπορεί επίσης να συλλέγει προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπως στατιστικές, διαχείριση και επικοινωνία, διαχείριση συστημάτων πληροφορικής και ασφάλειας, φυσική ασφάλεια, συστήματα πιστοποίησης και έγκρισης, συστήματα υποστήριξης, συνεργασία εσωτερικών έργων και οργανωτικές ομάδες και δραστηριότητες. Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπ’ αριθμόν 2016/679 (βλ. Πολιτική Απορρήτου).

6.2 Το Μέλος παρέχει στην AirHelp προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή άλλους νόμους προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να ισχύουν, με τη ρητή άδεια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και για τη χρήση τους στο πλαίσιο της Συνδρομής. Η AirHelp θα μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

i) εάν το Μέλος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του,

ii) εάν πρόκειται για έναν σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,

iii) εάν είναι αναγκαία για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της Συνδρομής με το Μέλος,

iv) εάν αυτό απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής απόφασης,

v) εάν απαιτείται για τη σύσταση ή την προστασία των νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση των δικαστικών ενεργειών,

vi) εάν συμβάλλει στην πρόληψη της κατάχρησης ή άλλων παράνομων δραστηριότητων, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων.

Άρθρο 7: Στοιχεία και πληροφορίες από το Μέλος

7.1 Το Μέλος θα παρέχει σωστά και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά την αίτηση για τη Συνδρομή και θα διατηρεί αυτές τις πληροφορίες όταν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της AirHelp. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν συμμορφωθεί με την ανωτέρω υποχρέωση, η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τη Συνδρομή με άμεση ισχύ.

7.2 Το Μέλος συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως την AirHelp από κάθε άποψη συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων τρίτων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, ανακριβείς πληροφορίες εκ μέρους του Μέλους, παροχή εσφαλμένων στοιχείων/πληροφοριών και δόλια συμπεριφορά.

Άρθρο 8: Δικαίωμα αποχώρησης

8.1 Τα Μέλη μπορούν να ακυρώσουν την αποδοχή της Συνδρομής εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της Συνδρομής (π.χ., επιστολή, email), χωρίς την ανάγκη να διευκρινίσουν οποιονδήποτε λόγο. Η αποχώρηση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση: [email protected]

Άρθρο 9: Τελικές διατάξεις

9.1 Η AirHelp έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και να ορίζει πρόσθετες προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Αν κάποια αλλαγή έχει ουσιαστικό αρνητικό αντίκτυπο για ένα Μέλος, η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά από μια περίοδο ειδοποίησης 30 ημερών.

9.2 Εφαρμόζεται η δανέζικη νομοθεσία σε αυτούς τους Όρους και στη Συνδρομή μεταξύ της AirHelp και του Μέλους.

9.3 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων κατά οποιονδήποτε τρόπο.

9.4 Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, για τις υπηρεσίες που αγοράζονται στον ιστότοπο της AirHelp χρησιμοποιώντας τη Συνδρομή, ισχύουν οι γενικοί Όροι και προϋποθέσεις

9.5 Η αγγλική έκδοση των Όρων θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυνάφειας από οποιαδήποτε άλλη γλωσσική απόδοση..

Τελευταία ενημερώση: 4 Ιουλίου 2018