Όροι και Προϋποθέσεις – Βραζιλία

Άρθρο 1: Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι»), δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.1 «Συμφωνία»: μια συμφωνία μεταξύ του Επιβάτη και της AirHelp που συνάπτεται μετά την αποδοχή των εν λόγω όρων από τον Επιβάτη. Η Συμφωνία θα θεωρείται οριστική όταν ο Επιβάτης υπογράψει το Πληρεξούσιο ή ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης σε συνδυασμό με την αποδοχή αυτών των όρων. 1.2 «AirHelp»: AirHelp Germany GmbH, εταιρεία συσταθείσα στη Γερμανία με έδρα στη διεύθυνση Boxhagener Straße 18, 10245 Berlin, Germany (DE 320095320).

1.3 «Συνδρομή AirHelp+»: Εάν κάποιος Επιβάτης έχει αγοράσει Συνδρομή AirHelp+, η AirHelp δεν θα χρεώσει τα Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, εάν αυτά ισχύουν, για την παροχή των Υπηρεσιών Αιτημάτων της AirHelp που καλύπτονται από την κράτηση για την οποία ο Επιβάτης αγόρασε τη Συνδρομή AirHelp+.

1.4 «AirHelp Connect»: ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της AirHelp και στην εφαρμογή για κινητά που σας επιτρέπει να συνδέσετε τα εισερχόμενά σας με την AirHelp για να επιτρέψετε στην AirHelp να εντοπίζει κρατήσεις πτήσεων και πιθανά αιτήματα αποζημίωσης βάσει του Κανονισμού Δικαιωμάτων Αεροπορικών Επιβατών στα εισερχόμενά σας.

1.5 «Κανονισμός Δικαιωμάτων Αεροπορικών Επιβατών»: κάθε νόμος, κανονισμός, οδηγία, διεθνής σύμβαση ή οτιδήποτε παρόμοιο, που εκδόθηκε σε πολιτειακό, ομοσπονδιακό, εθνικό, διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο, ή νομολογία, που θεσμοθετεί κανόνες σχετικά με χρηματική αποζημίωση, ζημίες ή επιστροφή χρημάτων σε επιβάτες στην περίπτωση πτήσεων με υπεράριθμες κρατήσεις, καθυστέρηση, ακύρωση ή οποιασδήποτε άλλης πληγείσας πτήσης, ή αιτημάτων σχετικά με αποσκευές. Συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Νόμου 8.078/90 (Βραζιλιάνικος Κώδικας Προστασίας του Καταναλωτή), του Ψηφίσματος αριθμ. 400 της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας (ANAC) και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ισχύουν.

1.6 «Πληρεξούσιο»: το έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο Επιβάτης, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτό, παρέχει εξουσίες, ώστε η AirHelp να μπορεί να προχωρήσει στο Αίτημα.

1.7 «Έγγραφο Εξουσιοδότησης»: ένα έγγραφο που παρέχει η AirHelp στον Επιβάτη, το οποίο εξουσιοδοτεί την AirHelp, κάποια από τις θυγατρικές της ή τους συνεργάτες της ή κάποιον εξωτερικό αντιπρόσωπο να ενεργήσει εκ μέρους του Επιβάτη. Το έγγραφο μπορεί να έχει πολλές μορφές, λόγω των ποικίλων δικαιοδοτικών απαιτήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, Πληρεξούσιο, Εξουσιοδότηση ή Συμφωνητικό Μέριμνας Επιβάτη.

1.8 «Αίτημα»: κάθε απαίτηση έναντι μιας αεροπορικής εταιρείας για χρηματική αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικαιωμάτων Αεροπορικών Επιβατών ή ως ένδειξη καλής θέλησης.

1.9 «Επιβάτης/ες»: πρόσωπο/α που έχει/ουν αποδεχθεί αυτούς τους Όρους.

1.10 «Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας»: είναι η υπερσύγχρονη υπηρεσία της AirHelp που προσδιορίζει την επιλεξιμότητα για καταβολή αποζημίωσης μέσω λογισμικού. Η Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας διεξάγεται ανά Αίτημα στην ηλεκτρονική φόρμα της AirHelp ή σε όλες τις πτήσεις που βρέθηκαν, εάν ο Επιβάτης έχει συνδεθεί μέσω του AirHelp Connect. Η Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας θα ενημερώσει τον Επιβάτη για την πιθανότητα να έχει ένα επιλέξιμο για αποζημίωση Αίτημα. Ένα επιλέξιμο Αίτημα θα έχει υψηλή πιθανότητα λήψης αποζημίωσης και η AirHelp θα παράσχει την Υπηρεσία Επίλυσης Διενέξεων για τέτοια Αιτήματα, εάν το ζητήσει ο Επιβάτης. Τα Αιτήματα που δεν είναι επιλέξιμα θα έχουν χαμηλή πιθανότητα λήψης αποζημίωσης και η AirHelp δεν θα παρέχει την Υπηρεσία Επίλυσης Διενέξεων για τέτοια Αιτήματα.

1.11 «Αποζημίωση Πτήσης»: το συνολικό ποσό χρημάτων που καταβάλλεται από μια αεροπορική εταιρεία σε σχέση με ένα Αίτημα ως αποζημίωση, επιστροφή χρημάτων, ζημίες, διευθέτηση, κίνηση καλής θέλησης ή άλλως, στον Επιβάτη ή στην AirHelp μετά την αποδοχή των Όρων αυτών από τον Επιβάτη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Αποζημίωση Πτήσης δεν περιλαμβάνει τυχόν πληρωμές ή επιστροφές χρημάτων για αμοιβή του δικηγόρου, δαπάνες για νομικές συμβουλές, δικαστικά έξοδα, δαπάνες είσπραξης, τόκους ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο, πληρωμές οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στην AirHelp.

1.12 «Υπηρεσία Πληροφόρησης»: είναι η παροχή της AirHelp πληροφοριών για πτήσεις, πληροφοριών για αεροπορικές εταιρείες, πληροφοριών για τα αεροδρόμια, άλλων πληροφοριών σχετικών με τα ταξίδια, πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών και τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Οι πληροφορίες θα είναι σχετικές τόσο με τα ταξίδια του Επιβάτη όσο και με ένα γενικότερο πλαίσιο, όπως η κατάταξη των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών ή νέα σχετικά με τις αλλαγές στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Οι πληροφορίες θα παραδίδονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο εξατομικευμένος πίνακας ελέγχου, οι ελεγχόμενες ιστοσελίδες της AirHelp ή η εφαρμογή για κινητά.

1.13 «Υπηρεσία Επίλυσης Διενέξεων»: είναι η επιδίωξη ικανοποίησης ενός Αιτήματος από την AirHelp, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της Νομικής Προσφυγής.

1.14 «Νομική Προσφυγή»: παρουσίαση διοικητικού Αιτήματος ενώπιον ενός δικαστηρίου ή κυβερνητικού φορέα, όπως η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας (ANAC) ή η προώθηση του Αιτήματος σε εξωτερικό νομικό εκπρόσωπο, όπως έναν δικηγόρο ή δικηγορικό γραφείο.

1.15 «Μέλος/η»: πρόσωπο/α που έχει/ουν αγοράσει Συνδρομή AirHelp+.

1.16 «Τιμοκατάλογος»: παράρτημα που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους, καθορίζοντας τα αποδεκτά νομίσματα, τις μεθόδους πληρωμής και όλες τις αμοιβές που χρεώνει η AirHelp, εκτός από την επιστροφή δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, που θα αντισταθμιστούν από την AirHelp εφόσον χρειάζεται.

Άρθρο 2: Συμφωνία

2.1 Μετά την αποδοχή αυτών των Όρων, η AirHelp συμφωνεί να παρέχει και ο Επιβάτης συμφωνεί να λαμβάνει την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας και την Υπηρεσία Πληροφόρησης.

2.2 Αφού ο Επιβάτης αποδεχτεί τους εν λόγω Όρους και υπογράψει είτε το Πληρεξούσιο είτε ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ο Επιβάτης συμφωνεί να λάβει την Υπηρεσία Επίλυσης Διενέξεων και η AirHelp συμφωνεί να παρέχει την Υπηρεσία, εκτός εάν η AirHelp ενημερώσει τον Επιβάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ότι δεν μπορεί να παράσχει την Υπηρεσία για ένα τέτοιο Αίτημα.

2.3 Σε περίπτωση σύναψης Συμφωνίας με την AirHelp, ο Επιβάτης εγγυάται ότι αυτός/αυτή είναι εξουσιοδοτημένος/η και έχει τη νομική ικανότητα να συνάψει Συμφωνία εκ μέρους του/της και, εφόσον χρειάζεται, εκ μέρους των συνεπιβατών του/της. Υπογράφοντας το Πληρεξούσιο ή ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης, ο Επιβάτης εγγυάται ότι αυτός/αυτή είναι εξουσιοδοτημένος/η και έχει τη νομική ικανότητα να υπογράψει το Πληρεξούσιο ή ένα Έγγραφο Εξουσιοδότησης εκ μέρους του/της και, εφόσον χρειάζεται, εκ μέρους των ανήλικων συνεπιβατών του/της.

2.4 Ο Επιβάτης κατανοεί ότι η AirHelp τον βοηθά μόνο στην αναζήτηση Αποζημίωσης Πτήσης. Ο Επιβάτης συμφωνεί ότι η AirHelp δεν θα δεχθεί ταξιδιωτικά κουπόνια ή/και άλλες υπηρεσίες ως Αποζημίωση Πτήσης και ότι μια τέτοια προσφορά από τις αεροπορικές εταιρείες θα θεωρηθεί άρνηση πληρωμής αποζημίωσης, εκτός εάν η AirHelp διαπιστώσει ότι η πιθανότητα ευνοϊκότερης έκβασης για τον Επιβάτη είναι μικρή και ότι υπό αυτές τις περιστάσεις θα ήταν καλύτερη επιλογή η αποδοχή μιας τέτοιας προσφοράς.

2.5 Ο Επιβάτης εγγυάται ότι το Αίτημα δεν έχει ανατεθεί σε τρίτους και ότι δεν εκκρεμεί ή αναμένεται νομική διαμάχη μεταξύ του Επιβάτη και της αεροπορικής εταιρείας για το ίδιο ζήτημα.

2.6 Μετά την υπογραφή του Πληρεξούσιου, ο Πελάτης δεν μπορεί να αναθέσει το Αίτημα σε άλλο μέρος. Τυχόν υπάρχουσα δέσμευση ή ανάθεση, εάν υπάρχει, πρέπει να ακυρωθεί πριν την υπογραφή του Πληρεξούσιου ή του Εγγράφου Εξουσιοδότησης.

2.7 Εάν ο Επιβάτης λάβει άμεσες πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία μετά τη σύναψη της Συμφωνίας, ο Επιβάτης υποχρεούται να ενημερώσει την AirHelp χωρίς καθυστέρηση. Αυτού του είδους οι πληρωμές θεωρούνται Αποζημίωση Πτήσης και δίνουν το δικαίωμα στην AirHelp να χρεώσει Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Νομικής Προσφυγής, αν έχει προβεί σε Νομικές Ενέργειες πριν ο Επιβάτης λάβει πληρωμή αποζημίωσης από τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Αποζημίωση Πτήσης δεν περιλαμβάνει πληρωμές ή αποζημιώσεις δικηγορικών αμοιβών, κόστη νομικής συμβουλής, δικαστικά έξοδα, κόστη είσπραξης, τόκους ή παρόμοια, οι οποίες πληρωμές υπόκεινται αποκλειστικά στην AirHelp.

2.8 Μετά την υπογραφή του Πληρεξούσιου ή ενός Εγγράφου Εξουσιοδότησης, ο Επιβάτης είναι υποχρεωμένος να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και να προωθήσει οποιαδήποτε επικοινωνία από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας στην AirHelp, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η AirHelp θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Άρθρο 3: Περιγραφή της Υπηρεσίας Επίλυσης Διενέξεων

3.1 Η AirHelp υποστηρίζει το αίτημα του Επιβάτη για Αποζημίωση Πτήσης από την αεροπορική εταιρεία βάσει του ισχύοντος Κανονισμού Δικαιωμάτων Αεροπορικών Επιβατών που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο αεροπορικό ταξίδι του Επιβάτη.

3.2 Τα δεδομένα και οι πληροφορίες της πτήσης μπορούν να υποβληθούν στην AirHelp μέσω του ιστοτόπου, των εφαρμογών για κινητά, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ηλεκτρονικών λύσεων ή λύσεων λογισμικού που υποστηρίζονται από την AirHelp ή μέσω τηλεφώνου.

3.3 Για να φέρει σε πέρας με επιτυχία το Αίτημα, η AirHelp χρειάζεται ένα υπογεγραμμένο Πληρεξούσιο ή Έγγραφο Εξουσιοδότησης από τον Επιβάτη, το οποίο μπορεί να αποστείλει στην AirHelp μέσω της διαδικτυακής φόρμας, της εφαρμογής για κινητά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Αφού λάβει το Πληρεξούσιο ή το Έγγραφο Εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο από τον Επιβάτη, η AirHelp συντάσσει ένα αίτημα πληρωμής και το αποστέλλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αεροπορική εταιρεία και διαχειρίζεται όλη την περαιτέρω επικοινωνία. Για αυτό το τμήμα της Υπηρεσίας, εάν καταβληθεί Αποζημίωση Πτήσης, η AirHelp χρεώνει τα Τέλη Υπηρεσίας της (βλ. Τιμοκατάλογο).

3.4 Στην περίπτωση που ο αεροµεταφορέας που πραγματοποιεί την πτήση δεν καταβάλει την αποζημίωση πτήσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί από την Airhelp, και εφόσον η υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί με επαρκή βεβαιότητα, η AirHelp μπορεί να προωθήσει την υπόθεση και να προβεί σε Νομική Προσφυγή για να επιδιώξει την ικανοποίηση του Αιτήματος. Στην περίπτωση που προβεί σε Νομική Προσφυγή και πληρωθεί η Αποζημίωση Πτήσης, η Airhelp χρεώνει τα Τέλη Νομικής Προσφυγής μαζί με τα Τέλη Υπηρεσίας, (βλ. Τιμοκατάλογο).

3.5 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εξωτερικός νομικός εκπρόσωπος για τη Νομική Προσφυγή, ο Επιβάτης επιτρέπει στην AirHelp να παραχωρήσει στον νόμιμο εκπρόσωπο πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που κοινοποιούνται στην AirHelp και επιτρέπει στον νόμιμο εκπρόσωπο να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες στην AirHelp. Όταν απαιτείται από το αρμόδιο δικαστήριο άλλο Πιστοποιητικό, Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, Δήλωση, Πληρεξούσιο ή άλλα πρόσθετα έγγραφα, ο Επιβάτης δεσμεύεται να υπογράψει τα εν λόγω πρόσθετα έγγραφα. Στην περίπτωση που ο Επιβάτης έχει ήδη υπογράψει ένα Πληρεξούσιο και υπογράφει Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, Συμφωνητικό Μέριμνας Πελάτη ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο, ο Επιβάτης αποδέχεται ότι το Αίτημα αυτό θα ανατεθεί αυτόματα και πάλι στον Επιβάτη μόλις ο Επιβάτης υπογράψει το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, το Πληρεξούσιο, το Συμφωνητικό Μέριμνας Πελάτη ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο.

3.6 Εάν ένας εξωτερικός νομικός εκπρόσωπος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ανεπαρκείς προοπτικές επιτυχίας, ο Επιβάτης θα ενημερωθεί και δεν θα αναληφθούν (περαιτέρω) Νομικές Ενέργειες.

3.7 Εάν η AirHelp ή ο εξωτερικός νομικός εκπρόσωπος κινήσει νομικές διαδικασίες για να διεκδικήσει ένα Αίτημα, η AirHelp θα καλύψει όλα τα έξοδα σε περίπτωση που η αγωγή χαθεί. Σε περίπτωση που η AirHelp κερδίσει την αγωγή, ή σε περίπτωση διακανονισμού μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της AirHelp, η AirHelp θα καλύψει όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται από την αεροπορική εταιρεία. Εάν κερδίσει την αγωγή, θα υποβληθεί αξίωση για επιστροφή δικαστικών εξόδων για λογαριασμό του Επιβάτη. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος των νομικών συμβουλών και των αμοιβών δικηγόρων, ανεξάρτητα από το εάν οι δικαστικές διαδικασίες διεκπεραιώνονται από την AirHelp ή από εξωτερικό νομικό εκπρόσωπο.

3.8 Ο Επιβάτης κατανοεί ότι έγκειται αποκλειστικά στην απόφαση της AirHelp να δεχτεί οποιαδήποτε προσφορά για διακανονισμό, εφόσον ο Επιβάτης έχει αναθέσει το Αίτημα στην AirHelp. Εφόσον η AirHelp ενεργεί εκ μέρους του Επιβάτη βάσει Εγγράφου Εξουσιοδότησης ή Πληρεξούσιου, ο Επιβάτης εξουσιοδοτεί την AirHelp να δεχτεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά διακανονισμού με βάση την εμπειρία της AirHelp με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και τις συμβουλές εξωτερικών νομικών εκπροσώπων.

Άρθρο 4: Περιγραφή της Συνδρομής AirHelp+

4.1 Ο Επιβάτης μπορεί να γίνει Μέλος αγοράζοντας μια Συνδρομή AirHelp+.

4.2 Ο Επιβάτης ενημερώνεται τη στιγμή της αγοράς για το τέλος Συνδρομής, το οποίο πρέπει να πληρωθεί, ώστε ο Επιβάτης να αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους και να απολαύσει τα προνόμια που περιγράφονται στο παρόν.

4.3 Η AirHelp προσφέρει τη συνδρομή είτε:
i) συνδρομή ανά κράτηση, ή ii) ετήσια συνδρομή:
i) Η συνδρομή ανά κράτηση θα καλύπτει Αιτήματα που προέρχονται από την κράτηση για την οποία ο Επιβάτης αγόρασε τη συνδρομή.
ii) Η ετήσια συνδρομή θα καλύπτει Αιτήματα που προέρχονται από κρατήσεις εντός της δεδομένης χρονικής περιόδου. Τα τέλη για αυτή τη Συνδρομή θα χρεώνονται σε ετήσια βάση.
Και οι δύο συνδρομές θα είναι διαθέσιμες, είτε ως πρόγραμμα Complete είτε ως πρόγραμμα Essential. Μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το πρόγραμμα Complete θα έχουν πρόσβαση στα επιπλέον προνόμια που περιγράφονται στο 4.7.

4.4 Η Συνδρομή ξεκινά την ημέρα της αγοράς.

4.5 Με την αποδοχή της αγοράς το Μέλος θα λάβει επιβεβαίωση.

4.6 Για τα Μέλη, η AirHelp δεν θα χρεώσει τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής, εάν αυτά ισχύουν, για την παροχή των Υπηρεσιών της AirHelp σχετικά με τα Αιτήματα που καλύπτονται από τη Συνδρομή.

4.7 Για τα μέλη που έχουν αγοράσει το πρόγραμμα Complete: Η συνδρομή ως ετήσια εγγραφή περιλαμβάνει ένα κουπόνι για τη χρήση του Telmedicin Sp. z o.o. (Telmedicin) Ιατρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δωρεάν μέχρι 12 ετησίως. Η συνδρομή ως εγγραφή κράτησης περιλαμβάνει ένα κουπόνι μίας χρήσης για τις ιατρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες Telmedicin, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 30 ημέρες μετά την ημερομηνία αναχώρησης. Τα μέλη πρέπει να εγγραφούν με το Κουπόνι τους μέσω του airhelp.telemedi.co. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι και Προϋποθέσεις της Telmedicin θα ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

4.8 Τα προνόμια είναι προσωπικά και ισχύουν μόνο για το Μέλος, πράγμα το οποίο σημαίνει πως το Μέλος θα πρέπει να αναγράφεται ονομαστικά ως επιβάτης στην κράτηση, και για έναν συγκεκριμένο αριθμό επιβατών (όπως ορίζεται στο email της επιβεβαίωσης), εάν συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κράτηση με το Μέλος.

4.9 Τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής δεν επιστρέφονται στο Μέλος για κρατήσεις, που σχετίζονται με πτήσεις που παρουσίασαν οποιοδήποτε πρόβλημα πριν την έναρξη της Συνδρομής.

4.10 Η Συνδρομή δεν μεταφέρεται. Το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την AirHelp σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποια μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Συνδρομής του.

4.11 Για την ιδιότητα του Μέλους ως συνδρομή για κάποιο χρονικό διάστημα, η Συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα για ένα έτος, έως ότου και εφόσον το Μέλος επιλέξει να ακυρώσει τη Συνδρομή, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε
i) από το Μέλος, όταν συνδεθεί στον λογαριασμό του και επιλέξει «Διαχείριση Συνδρομής» στον πίνακα εργαλείων και κάνει κλικ στην «Ακύρωση της Συνδρομής μου» είτε
ii) από το Μέλος, εφόσον ενημερώσει γραπτώς την AirHelp για την επιθυμία του να ανακαλέσει την αυτόματη ανανέωση της Συνδρομής, η οποία ενημέρωση θα σταλεί στη διεύθυνση: [email protected].

4.12 Τα Μέλη, τα οποία θεωρούνται καταναλωτές σύμφωνα με τον Βραζιλιάνικο Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή ή άλλων ισχυόντων κανονισμών, μπορούν να προχωρήσουν σε υπαναχώρηση από τη Συνδρομή τους εντός 7 ημερών από την αγορά της, χωρίς να απαιτείται να διευκρινίσουν τους λόγους. Για να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και να ληφθεί πλήρης αποζημίωση, η υπαναχώρηση πρέπει να γνωστοποιηθεί εντός 7 ημερών από την αγορά και πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι το Μέλος επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη Συνδρομή του. Λόγω της φύσης της υπηρεσίας που παρέχεται στο Μέλος, το Μέλος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Συνδρομή του, εάν έχει ταξιδέψει και ταξιδεύει με πτήσεις οι οποίες καλύπτονται από τη Συνδρομή. Η υπαναχώρηση μπορεί να σταλεί στο: [email protected]

4.13 Σε περίπτωση που η ακύρωση ληφθεί από την AirHelp 7 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ή της ανανεωμένης Συνδρομής, το Μέλος δεν δικαιούται καμία επιστροφή του τέλους Συνδρομής.

4.14 Όταν η ιδιότητα του Μέλους τελειώσει, ακυρωθεί ή λήξει, η AirHelp θα πάψει να χρεώνει τα Τέλη Υπηρεσίας και τα Τέλη Νομικής Προσφυγής, εάν αυτά ισχύουν, για την παροχή της Υπηρεσίας της AirHelp.

4.15 Τα πρώην Μέλη που επέλεξαν να μην ανανεώσουν τη Συνδρομή τους, θα πρέπει να στείλουν το αίτημά τους που σχετίζεται με την περίοδο Συνδρομής, το αργότερο μέχρι 90 (ενενήντα) ημέρες μετά τη λήξη της Συνδρομής, για να μπορούν να απολαύσουν τα προνόμια της Συνδρομής AirHelp+.

4.16 Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της Συνδρομής σε οποιοδήποτε άτομο και, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων από το Μέλος, λήξης της Συνδρομής οποιαδήποτε στιγμή.

4.17 Το Μέλος δεν θα έχει το δικαίωμα για επιστροφή του τέλους Συνδρομής σε περίπτωση τερματισμού της Συνδρομής του από την AirHelp.

Άρθρο 5: Τέλη και Πληρωμές

5.1 Η AirHelp παρέχει την Υπηρεσία Ελέγχου Επιλεξιμότητας, το AirHelp Connect και την Υπηρεσία Πληροφόρησης δωρεάν.

5.2 Η AirHelp παρέχει δωρεάν την Υπηρεσία Επίλυσης Διενέξεων, εκτός εάν η AirHelp σημειώσει επιτυχία ως προς τη λήψη της Αποζημίωσης της Πτήσης. Εάν η AirHelp σημειώσει επιτυχία, θα μεταφέρει το συμφωνηθέν μέρος της Αποζημίωσης Πτήσης στον Επιβάτη, με την επιφύλαξη μόνο των τελών που ενδέχεται να ισχύουν σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο. Τα δικαστικά έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου θα συμψηφίζονται με τις πληρωμές που μεταφέρονται στην AirHelp στο όνομα του Επιβάτη. Εάν η AirHelp σημειώσει επιτυχία, αλλά η Αποζημίωση Πτήσης ή/και η αμοιβή του δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα, οι τόκοι ή παρόμοια έχουν, για οποιονδήποτε λόγο, μεταφερθεί απευθείας από την αεροπορική εταιρεία στον Επιβάτη, ακόμη και μετά από απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ τους, ο Επιβάτης θα χρεωθεί και δεσμεύεται να μεταφέρει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις αμοιβές της AirHelp σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο και τις λαμβανόμενες αμοιβές του δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα, τους τόκους ή παρόμοια, εάν υπάρχουν, στην AirHelp.

5.3 Η πληρωμή του συμφωνηθέντος μέρους της Αποζημίωσης Πτήσης στον Επιβάτη θα γίνεται βάσει των επιλογών του Τιμοκαταλόγου της AirHelp.

5.4 Εάν ο Επιβάτης έχει δώσει λανθασμένες ή ανεπαρκείς απαραίτητες πληροφορίες για την καταβολή της Αποζημίωσης Πτήσης και η καταβολή επιστραφεί στην AirHelp, και ο Επιβάτης μετά από επανειλημμένες υπενθυμίσεις και εύλογες προσπάθειες από την AirHelp να επικοινωνήσει με τον Επιβάτη και με άλλα μέσα εκτός από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δώσει ο Επιβάτης στην AirHelp, δεν απαντήσει για να διορθώσει ή να δώσει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πληρωμή του συμφωνημένου μέρους της Αποζημίωσης Πτήσης, η AirHelp δικαιούται να κρατήσει το μέρος της Αποζημίωσης Πτήσης που διαφορετικά θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στον Επιβάτη.

5.5 Όταν η AirHelp έχει πληρώσει τη συμφωνημένη Αποζημίωση Πτήσης σύμφωνα με τις οδηγίες και την επιλογή μεθόδου από τον Επιβάτη, η AirHelp δεν φέρει καμία ευθύνη για:
i) επιταγές, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες και παρόμοια απώλεια κατά τη μεταφορά στον Επιβάτη,
ii) οποιαδήποτε επίπτωση στον Επιβάτη επειδή αυτός παρείχε λανθασμένα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, λανθασμένη διεύθυνση ή παρόμοια, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Αποζημίωσης Πτήσης που καταβάλλεται σε λάθος παραλήπτη. Εάν η Αποζημίωση Πτήσης με υπαιτιότητα του Επιβάτη έχει καταβληθεί σε λάθος παραλήπτη, η AirHelp δεν θα υποχρεούται να τη διεκδικήσει ενεργά.

5.6 Δεν μπορεί να απαιτηθεί κανένας τόκος για την περίοδο μεταξύ των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών. Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιονδήποτε τόκο που έχει ανακτηθεί από την αεροπορική εταιρεία.

5.7 Η AirHelp δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης, ζημιές ή οτιδήποτε παρόμοιο, εάν εμποδίζεται να μεταφέρει το ποσό στον Επιβάτη λόγω ενός συμβάντος που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εξής: απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διαφορές, περιστατικά ανωτέρας βίας, πόλεμος, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, κακόβουλες ζημίες, συμμόρφωση με τον νόμο ή κυβερνητικό διάταγμα, κανόνας, κανονισμός ή οδηγία, ατύχημα, βλάβη εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιά, πλημμύρα και καταιγίδα.

Άρθρο 6: Προστασία Δεδομένων

6.1 Η AirHelp θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Επιβάτη κυρίως για τον σκοπό παροχής της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας, της Συνδρομής AirHelp+, του AirHelp Connect, της Υπηρεσίας Πληροφόρησης και της Υπηρεσίας Επίλυσης Διενέξεων βάσει της Συμφωνίας. Η AirHelp ενδέχεται επίσης να συλλέξει προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπως στατιστικούς, διαχειριστικούς, επικοινωνιακούς, ΤΠ και διαχείρισης ασφάλειας, σωματικής ασφάλειας, συστημάτων ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, υποστηρικτικών συστημάτων, συνεργασίας με εσωτερικά έργα και οργανωτικών ομάδων και δραστηριοτήτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και τον Βραζιλιάνο Γενικό Νόμο για την Προστασία των Δεδομένων (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018) («LGPD») (Βλ. Δήλωση Απορρήτου) ή άλλους νόμους περί προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να ισχύουν.

6.2 Ο Επιβάτης παρέχει στην AirHelp προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς επί της Προστασίας των Δεδομένων, με τη ρητή άδεια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον Επιβάτη και, κατά περίπτωση, που παρέχονται για λογαριασμό ή μέσω των συνεπιβατών του για τη χρήση στο πλαίσιο της Συμφωνίας. Η AirHelp θα μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:
i) εάν ο Επιβάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του,
ii) εάν πρόκειται για σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,
iii) εάν είναι απαραίτητο για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της Συμφωνίας με τον Επιβάτη,
iv) εάν απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής εντολής,
v) εάν απαιτείται για τη θέσπιση ή την προστασία νομικών αιτημάτων ή για την υπεράσπιση δικαστικών ενεργειών,
vi) εάν εξυπηρετεί την πρόληψη έναντι της κατάχρησης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.

Άρθρο 7: Δεδομένα και πληροφορίες από τον Επιβάτη

7.1 Κατόπιν αιτήματος από την AirHelp, ο Επιβάτης ή οι συνεπιβάτες του θα παρέχουν στην AirHelp όλα τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της Συμφωνίας. Ο Επιβάτης εγγυάται ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχει είναι ακριβή, πλήρη και ορθά και, όπου ισχύει, έχουν δοθεί με τη συγκατάθεση των συνεπιβατών.

7.2 Ο Επιβάτης συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως την AirHelp από όλες τις απόψεις για όλα τα αιτήματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως αποκλειστικά, ανακριβών πληροφοριών από τον Επιβάτη, παροχής εσφαλμένων δεδομένων/πληροφοριών και δόλιας συμπεριφοράς.

7.3 Στην περίπτωση εσφαλμένων δεδομένων/πληροφοριών και δόλιας συμπεριφοράς, η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία με άμεση ισχύ. Εάν η Συμφωνία καταγγελθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο Επιβάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα σε κανενός είδους αποζημίωση.

Άρθρο 8: Δικαίωμα υπαναχώρησης

8.1 Εάν θεωρείστε καταναλωτής, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνικο Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, εάν είστε δηλαδή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική πράξη για έναν σκοπό που δεν είναι ούτε εμπορικός ούτε η ανεξάρτητη επαγγελματική σας δραστηριότητα, έχετε νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης.

8.2 Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την αποδοχή της Συμφωνίας μας εντός 7 ημερών από τη σύναψη της Συμφωνίας (π.χ. με επιστολή, email), χωρίς να απαιτείται να διευκρινίσετε τους λόγους. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, η υπαναχώρηση πρέπει να ανακοινωθεί εντός 7 ημερών όπως αναφέρεται παραπάνω και πρέπει να δηλώνετε σαφώς ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη Συμφωνία. Λόγω της φύσης της υπηρεσίας που σας παρέχεται, δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Συμφωνία μας εκ μέρους σας, εάν σας έχουμε ενημερώσει ότι η αεροπορική εταιρεία αποδέχθηκε το Αίτημα, καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε ολοκληρώσει την υπηρεσία που ζητήσατε.

Η υπαναχώρηση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση:

AirHelp GmbH
Boxhagener Straße 18
10245 Berlin
Germany
ή
e-mail: [email protected]

Άρθρο 9: Τελικές Διατάξεις

9.1 Η AirHelp έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Όρους και τον Τιμοκατάλογο και να ορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οι αλλαγές με αρνητικό αντίκτυπο για τον Επιβάτη δεν ισχύουν για τον Επιβάτη, εκτός εάν ο ίδιος συμφωνήσει με τις νέες αλλαγές.

9.2 Οι νόμοι της Βραζιλίας ισχύουν για αυτούς τους Όρους, το Πληρεξούσιο, τον Τιμοκατάλογο και τη Συμφωνία μεταξύ της AirHelp και του Επιβάτη. Ωστόσο, ο Επιβάτης έχει πάντα το δικαίωμα να απαιτήσει προστασία σύμφωνα με τις υποχρεωτικές διατάξεις που προβλέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένει ο Επιβάτης.

9.3 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων κατά οποιονδήποτε τρόπο.

9.4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται πλήρως ή εν μέρει με οποιοδήποτε Αίτημα, μπορούν να μεταφερθούν χωρίς περιορισμούς από την AirHelp σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του ομίλου εταιριών της AirHelp και από την AirHelp σε τρίτους.

9.5 Η αγγλική έκδοση των Όρων θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυνέπειας από οποιαδήποτε άλλη γλωσσική απόδοση.

Δημοσιεύθηκε: 3 Αυγούστου 2020.