Τιμοκατάλογος – Βραζιλία

1. Ορισμοί

Ο Τιμοκατάλογός μας θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τους Όρους μας, όπου θα βρείτε όλους τους όρους που χρησιμοποιούνται στον Τιμοκατάλογό μας.

2. Δωρεάν υπηρεσίες

Η AirHelp δεν χρεώνει τίποτα για την παροχή της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας, της Υπηρεσίας AirHelp Connect, της Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Υπηρεσίας Επίλυσης Διενέξεων σε περίπτωση μη επιτυχημένης εκδίκασης.

3. Τέλη Υπηρεσίας

Εάν η AirHelp είναι επιτυχής στην παροχή της Υπηρεσίας Επίλυσης Διενέξεων και ο Επιβάτης λαμβάνει Αποζημίωση Πτήσης, η AirHelp δικαιούται τα Τέλη Υπηρεσίας, τα οποία θα αφαιρεθούν από την Αποζημίωση Πτήσης.

Για όλα τα Αιτήματα, τα Τέλη Υπηρεσίας ανέρχονται στο 35% της ληφθείσας Αποζημίωσης Πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ ή άλλων φόρων.
Για τους Επιβάτες από τη Δανία, τα Τέλη Υπηρεσίας είναι ένα πάγιο ποσό, το οποίο συνήθως αντιστοιχεί στο 35% της ληφθείσας Αποζημίωσης Πτήσης.

Τα Τέλη Υπηρεσίας δεν χρεώνονται στις πτήσεις που καλύπτονται από κράτηση που έγινε μέσω της υπηρεσίας AirHelp+.

4. Τέλη Νομικής Προσφυγής

Τα Τέλη Νομικής Προσφυγής χρεώνονται μόνο εάν για το επιτυχές αποτέλεσμα του Αιτήματος ήταν απαιτούμενη η παραπομπή του σε εξωτερικούς νομικούς εκπροσώπους και θα αφαιρεθεί από την Αποζημίωση Πτήσης μαζί με τα Τέλη Υπηρεσίας, τα οποία περιλαμβάνουν την εξωδικαστική διαμεσολάβηση ή/και τα διαπραγματευτικά βήματα που ελήφθησαν από την AirHelp.

Τα Τέλη Νομικής Προσφυγής είναι για την κάλυψη των εξόδων και των δαπανών της αγωγής που έχουν υποβληθεί από εξωτερικούς νόμιμους εκπροσώπους και θα ανέρχεται στο 15% της ληφθείσας Αποζημίωσης Πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή άλλων ισχυόντων φόρων.

Για νέα Αιτήματα, τα οποία κατατίθενται στην AirHelp μετά την 01/01/2021, η AirHelp δεν θα χρεώσει τα Τέλη Νομικής Προσφυγής στους πελάτες της, για τους οποίους ισχύουν οι Όροι και προϋποθέσεις της Βραζιλίας.

Τα Τέλη Νομικής Προσφυγής δεν χρεώνονται στις πτήσεις που καλύπτονται από κράτηση που έγινε μέσω της υπηρεσίας AirHelp+.

5. Επιβάτες από Ταξιδιωτικά Γραφεία και από άλλες Εταιρικές Συμφωνίες

Αν έχετε συνάψει συμφωνία με την AirHelp μέσω ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου ή μιας άλλης εταιρικής συμφωνίας, η διάρθρωση των τελών, οι επιλογές πληρωμής, η μετατροπή συναλλάγματος και ανάλογα αποτελέσματα, θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά σύμφωνα με το καθορισμένο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των επιμέρους όρων που έχουν συμφωνηθεί. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το αθροιστικό σύνολο των Τελών Υπηρεσίας και των Τελών Νομικής Προσφυγής που ισχύουν για εσάς δεν θα υπερβαίνουν το συνολικό άθροισμα των Τελών Υπηρεσίας και των Τελών Νομικής Προσφυγής, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

6. Εγγυημένο ποσό Αποζημίωσης Πτήσης

Η AirHelp εγγυάται ότι ο Επιβάτης θα λαμβάνει πάντα το σωστό ποσό αποζημίωσης στο ισχύον νόμισμα.

Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι η AirHelp θα μπορούσε να πληρωθεί σε άλλο νόμισμα από τις αερογραμμές και να επιβαρυνθεί με χρεώσεις και το κόστος συναλλαγματικής ισοτιμίας σε σχέση με τη λήψη των ποσών. Ως εκ τούτου, η AirHelp ποτέ δεν θα μειώσει το ποσό σε ευρώ με ενδεχόμενο κόστος συναλλαγματικής ισοτιμίας και τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με τη λήψη των κεφαλαίων.

Συνεπώς, όλες οι αποζημιώσεις καταβάλλονται πάντα σε BRL για αιτήματα σχετικά με τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών της Βραζιλίας, εκτός αν ζητηθεί κάτι άλλο από τον Επιβάτη και γίνει αποδεκτό από την AirHelp.

7. Δωρεάν διεθνής τραπεζική μεταφορά

Η AirHelp προσφέρει δωρεάν διεθνείς τραπεζικές μεταφορές μέσω του εμπορικού εταίρου της. Δεν θα υπάρχουν χρεώσεις/τέλη συναλλαγών οποιουδήποτε τύπου από την AirHelp ή τον εμπορικό της εταίρο. Όλα τα τέλη/έξοδα συναλλαγών που σχετίζονται με την τράπεζα αποστολής θα καλύπτονται πλήρως από την AirHelp. Ωστόσο, η AirHelp δεν θα καλύψει τυχόν πρόσθετα τέλη/έξοδα που σχετίζονται με τις τράπεζες που διαμεσολαβούν ή τον δικαιούχο.

8. Δωρεάν πληρωμές επιταγών σε δολάρια ΗΠΑ

Η AirHelp προσφέρει πληρωμές μέσω επιταγών σε δολάρια ΗΠΑ ως μέθοδο πληρωμής μόνο εάν είστε κάτοικος των ΗΠΑ. Δεν θα εφαρμοστούν κανενός είδους χρεώσεις/τέλη από την AirHelp. Όλα τα τέλη/έξοδα σχετικά με την έκδοση των επιταγών θα καλύπτονται πλήρως από την AirHelp. Ωστόσο, η AirHelp δεν θα καλύψει τυχόν πρόσθετα τέλη/έξοδα που σχετίζονται με την εξαργύρωση των επιταγών.

9. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Όλα τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που αναφέρονται στον παρόντα Τιμοκατάλογο περιλαμβάνουν τον εν ισχύ ΦΠΑ ή άλλους ισχύοντες φόρους, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Δημοσιεύθηκε: 12 Απριλίου 2021